Bronnen

 

zoeken in het archief op het streekarchief te Dokkum:
Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum

Andere handige Genealogische en historische bronnen:

Amelander Historie Website “Amelander Historie”
Doopsgezinden Groningen. Doopsgezinde families en predikanten in het Groningse Westerkwartier.
Nederlandse Genealogische Vereniging Homepage van de NGV.
NGV Friesland NGV Friesland.
Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag Deze site biedt veel nuttige informatie en in beperkte mate toegang tot de beschikbare bronnen.
Nationaal Archief Nieuws uit het verleden en overzicht van de rijksarchieven in Nederland. Diverse algemene gegevens over genealogie en historisch onderzoek.
Genlias/WieWasWie WieWasWie: Database van de gezamenlijke archieven.
Archiefinventarissen Doorzoek duizenden inventarissen.
Tresoar/ Ryksargyf Informatie over genealogisch onderzoek en de aanwezige bronnen. Database met alle geboorten en huwelijken in Friesland uit de periode 1811-1922 en alle overlijdens uit de periode 1811-1942. Naamsaannames 1811 in Friesland. Overzicht DTB. Friese plaatsen en een database met oude beroepen.
Genealogie in Fryslân/Friesland Uitgebreide lijst met Friese families waar onderzoek naar gedaan is/wordt en email-lijst met vragen over Friese families. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
FAF Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslan.
Friezen onder Napoleon Friezen in het leger van Napoleon 1795-1815.
Fries Archiefnet Het FriesArchiefNet is een gezamenlijke website van de provincie Fryslân, alle Friese waterschappen en bijna alle gemeenten. Per instelling staat vermeld: algemene informatie, een kort historisch overzicht en een overzicht van aanwezige archieven.
Grafschriften Grafstenen in Friesland, Groningen, Drente.
Oude dorpsfilms Fries Filmarchief.
Friese heraldiek Fryske Rie foar Heraldyk
Achtkarspelen Stichting Oud Achtkarspelen
Smallingerland Geschiedenis van Smallingerland
Cultuurhistorie Friesland Informatie over tolhuizen, kerkepaden, bouwhistorie etc.
Cultuurhistorie Nederland Digitaal geheugen van cultureel Nederland.
Holland Family History Families Buruma, De Hoog, Heins, Talma, Tuinstra
Zeebrieven Register van schippers uit o.a. Ameland, Anjum, Dokkum, Texel en Vlieland, 1705-1715
Oostzeehandel Info over Oostzeehandel Baltische staten
Sonttolregister Database met vele namen van schippers met thuishaven Dokkum die tol betaalden in Elseneur, 1557-1856
Opvarenden in VOC Database met o.a. 192 namen van opvarenden met herkomst Dokkum/Dockum/Doccum (zoek op: Do**um) die voor de VOC uitvoeren, 1700-1794
VOC Kenniscentrum rond VOC
WIC De Westindische Compagnie
Huygens ING Dutch Asiatic Shipping, kerngegevens VOC opvarenden en voorcompagnieen 1595-1795
Tolregister Elbing Database met namen van schippers die tol betaalden in Elbing tussen 1585 en 1700
De Nederlandsche Leeuw Jaargangen 1883-1932 doorzoekbaar online
Maritieme bronnen Database met namen en voorwerpen uit de maritieme geschiedenis.
Oude kaarten,1652 Blaeu’s Toonneel der Steden 1652, met kaart en beschrijving van Dokkum.
Historisch GIS Fryslan Geografisch informatiesysteem Fryslan 1832.
Kaarten,1861 Gemeentekaarten Friesland, 1861 door B. Behrns.
Transcripties (1) Oude boeken van Wybo Palstra, o.a. Aardrijkskundig woordenboek van der Aa en Algemene Beschrijving van oud en nieuw Friesland (1765).
Transcripties (2) Oude akten van Geert Zijlstra, o.a. Paspoort Friesche Oostindiëvaarders en de trouwpenning.
Vriesland, Michigan Dopen tussen 1848-1875
Emigratie schepen I Passagierslijsten met emigranten vanuit Amsterdam 1600-1700
Emigratie schepen II Passagierslijsten met emigranten vanuit Amsterdam en Rotterdam 1729-1888
Emigratie verslag Verslag uit 1855 van emigratie naar USA, Pelmulder familie
Jan Luyken Afbeeldingen uit Het Menselyk Bedryf (oude ambachten), 1694
Schiermonnikoger Geslachten Boek Schiermonnikoger Geslachten. Hendrik Douwe Teensma, Stichting Jonas in de Walvis Schiermonnikoog, 1989. Circa 7000 namen. Onderdeel van Engelstalige Rootsweb site met vele internationale links.
Schiermonnikoog en Zoutkamp families Website Menne Glas met families Balk, Bol, Buitjes, Coldewey, Donama, Engelsman, Frik, Hitman, Kolk, Kolle, Loots, Mellema, Zwart.
Kees Stada Genealogie Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog.
Pieter Jan Borsch Genealogie Ameland.
Museum Sorgdrager Cultuurhistorisch museum Sorgdrager, Ameland
Leeuwarden Gemeentearchief Leeuwarden.
Amsterdam Gemeentearchief Amsterdam.
Digitale Bronnenbewerking Actueel overzicht van genealogische bronnen per provincie van Nederland en België. Verder informatie over dagelijks leven, beroepen, belastingen etc. in de FAQ sectie.
Toevalsvondsten Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland, website Anton Musquetier.
Genealogische database YSA Index met vele Friese families, alfabetisch gerangschikt op voornaam, achternaam, en geboorteplaats.
Fryske Akademie Het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in en aangaande Fryslân en zijn maatschappij, zijn taal en cultuur. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Wumkes.nl Digitale versies van standaardwerken uit de Friese cultuur- en literatuurgeschiedenis.
Fries Genootschap Organisatie ter bevordering van belangstelling voor en het onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van Friesland. Met de Vrije Fries en Fryslân. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Fries Verleden De woongeschiedenis van de 3 terpen Hogebeintum, Wijnaldum en Oudebildtzijl. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Friesch Dagblad Dossier Geschiedenis van de kerken in de Dongeradelen (o.a. Morra).
Bank Nederlandse Gemeenten (sectie Heraldiek) Overzicht van Nederlandse gemeentewapens en uitleg over betekenis en achtergrond.
Cyndis List of Genealogical Resources on the Internet Grootste, Engelstalige, site op gebied van internationale genealogie, met duizenden verwijzingen.
Familysearch (Mormonen) De database van de mormonen in Salt Lake City met uitgebreide zoekmogelijkheden.
Castle Garden Database met immigranten in de USA (1830-1892), binnenkomend via Castle Garden(New York).
Ellis Island Database met immigranten in de USA (1892-1924), binnenkomend via Ellis Island (New York).
Brieven Database met brieven van/naar emigranten in de USA.
Molenaars, Koren- en Pelmolens in NO-Friesland (geheel), door dhr. Keune Integrale tekst (inclusief plaatjes) van het boek van oud-streekarchivaris Keune uit 1970.
Molen Ropta te Metslawier Geschiedenis van de molen Ropta en andere Friese molens.
Groninger genealogie Genealogische pagina voor de provincie Groningen.
Oud handschrift Lijst met voorbeelden van oud handschrift per letter van het alfabet.
Rechtspraak Historie van de rechtspraak in Friesland.
Advocaten Advocaten Hof van Friesland 1577-1849.
Secretarissen Stadssecretarissen van Friesland ca. 1500 – ca. 1950.
Notarissen Protocollen/contracten van notarissen in Kollum, Buitenpost en Dokkum tussen 1809 en 1886. Jan Klaasesz, Johan Menno Goslings, Lourens Faber, Jan Romein
Grote Kerk Dokkum Namen en jaartallen op grafzerken in de Grote Kerk te Dokkum
Nationale Militie Informatie over de militaire dienst in de 19e eeuw.
Garnizoensplaatsen Garnizoensplaatsen tot 1795, o.a. Regimenten in Dokkum.
Nederlandse Familienamen Databank Database met betekenissen van familienamen.
Arie Jan Stasse Inhoudsopgave Gens Nostra vanaf 1996 en genealogisch nieuws.
Leenprotocol Kollum Broersmahuys en state, 1566-1738, Van Holdinga, Van Eminga, Van Walta. Erfopvolging.
Rob vd Meer Handschrift Ruurd Jans Deelstra over o.a. Tiendaagse Veldtocht (1831) en het weer en oogst (1854-1869).
Ebe Rinses Kooistra Handschrift Ebe Rinses Kooistra over o.a. Tiendaagse Veldtocht (1831) en Vreemdelingenlegioen(?-1843).
Wietze Koops van der Velde Handschrift Wietze Koops van der Velde over Tiendaagse Veldtocht (1831).
GCO Fryslân Alfabetische lijst van begrippen, termen en namen uit de Friese geschiedenis.
Friese taal Geschiedenis Friese taal.
Lex Frisionum Een 12 eeuwen oud Fries wetboek.
Klaes Sierksma Leven en werk van Liudger.
Oorlogslachtoffers Gegevens van 180.000 Nederlandse oorlogslachtoffers wereldwijd.
 Posted by at 14:05