Onderwerpen in vorige Sneuper edities

 

Onderwerp sneuper pagina Auteur datum
Ledenlijst 2 4 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Wybenga, Anders Minnes 2 5 Heeringa, Jaap  
Speciekohieren 3 3 Tolsma, Reinder  
Burgerlijke Stand, de raadpleging van 3 4 Kloostra, F.  
Eendenkooi: Landb. en kooiker op de Kooiplaats, Ee 3 5 Zwart, Douwe  
Ledenlijst 3 8 Tolsma, Reinder  
Kadastrale Atlas Fryslân 1832 3 9 Vaart, Jacob van der  
Kennismaking archivaris A. Medema 4 4 Medema, Anne  
Afscheid W.T. Keune 4 4 Smits, E.  
Elfstedentocht, de eerste uit 1909 4 6 Aartsma, H.  
Genealogie – Boer, De 4 6 Boer, Jan en Anneke de  
Uilsmahorn, boerderij te Holwerd 4 10 Soepboer, Pier  
Bakkerij in de Nauwstraat 4 12 Jager, Dick de  
Gezinsblad 4 16 Heeringa, Jaap  
Persoonsbeschrijving – Noaske, Piter 5 5 Kingma, G.A.  
Emigratie, deel 1 (bronnen) 5 6 Smits, E.  
Wat is genealogie? 5 9 Tjoonk, H.G.H.  
Cholera in 1832 5 10 Kloostra, Bernard  
Kleffens, boerderij te Raard 5 11 Kleiterp, Kl.  
Witmonnikshuis, boerderij te Holwerd 5 13 Soepboer, Pier  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 1 5 14 Werff, David van der  
Parenteel – Douma 5 15 Meer – Douma, Gepke van der  
Ryxma, boerderij te Brantgum 5 16 Tolsma, Reinder  
Centraal Bureau voor Genealogie 6 3 i.m.  
Persoonsbeschrijving – Kniepkoekje, Hinke 6 5 Werff, David van der  
Emigratie, deel 2 (het vertrek) 6 7 Smits, E.  
Statenresoluties toegankelijk gemaakt 6 10 Tolsma, Reinder  
Afkortingen en Latijnse uitdrukkingen 6 12 Smits, Eimert  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 2 6 13 Werff, David van der  
Friezen, de – Ze zijn van nature goed 6 14 i.m.  
Dijkdoorbraak in 1686, een vergeten 6 16 Tolsma, Reinder  
Emigratie, deel 3 (de eerste maanden) 7 3 Smits, E.  
Admiraliteit, de Friese 7 5 Smits, E.  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 3 7 7 Werff, David van der  
Aankondiging – Schoorstra-boek 7 9 Smits, E.  
Aanbesteding herstel zeepalen te Anjum, 1717 7 10 Tolsma, Reinder  
Stavorinus, het geslacht 7 12 Werff, Frans van der  
Plakkaat tegen landloperij, 1739 7 13 Kingma, G.A.  
Heraldiek – religieuze afbeeldingen in de 7 14 Rühl, D.  
Ledenlijst 7 17 Tolsma, Reinder  
Emigratie, deel 4 (slot) 8 2 Smits, E.  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 4 8 5 Werff, David van der  
Traktement Grietman Westdongeradeel, 1750 8 7 Kingma, G.A.  
Genealogie – Vries, de 8 9 Boer, Jan en Anneke de  
Mockema Stins te Ee, strijd en belegering van de 8 12 Zwart, Douwe  
Persoonsbeschrijving – Houtman, Hendrikus 8 16 i.m.  
Milicienboekje uit 1891 8 19 Smits, Eimert  
Boek, het uitgeven van een 9 4 Schoorstra, P.  
Opschudding te Ee, 1710 9 9 Zwart, Douwe  
Anjum, bevrijding in 1813 9 11 Keune, W.  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 5 9 12 Werff, David van der  
Persoonsbeschrijving – Osinga, Sjoerd Wybes 9 13 Smits, Eimert  
Fryslân en de nije styl 9 17 Jongma, Johan W.D.  
Friezen, de 10 2 Bowring, John  
Anjum, gemeente in de Franse Tijd 10 3 Keune, W.  
Armhuis te Wierum, voormalig 10 5 Smits, E.  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 6 10 7 Werff, David van der  
Aankondiging – Pleatsen yn Dongeradiel 10 9 Tolsma, Reinder  
Boutsma, boerderij te Engwierum 10 9 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 7 11 3 Werff, David van der  
Fries in Amerika 11 5 Dijk, Hendrik  
Genealogie – Kooi, Van der 11 7 Kooi, Hedzer van der  
Anjum in de Franse Tijd – militairen 11 11 Keune, W.  
Genealogie – Kerkstra 11 12 Heeringa, Jaap  
Kadastrale en Prekadastrale Atlas 11 17 Tolsma, Reinder  
Aankondiging – De Visbuurt onder Ternaard 11 18 Smits, E.  
Aankondiging – Familieboek Seepma’s, Ternaard 11 20 Smits, E.  
Wurkferbân Pleatslike Skiednis 11 21 Tolsma, Reinder  
Beurtschippers van Anjum, Reglement 1732 11 22 Tolsma, Reinder  
Engwierum, Communie te, 1865 12 7 Graaf, K. de  
Computer en genealogie 12 10 Smits, Eimert  
Brantgum in Westdongeradeel, deel 1 12 11 Keune, W.  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 8 12 14 Werff, David van der  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 1 12 16 Tolsma, Reinder  
Ledenlijst 12 19 Tolsma, Reinder  
Nederl. Herv. Kerk te Ee 12 21 Zwart, Douwe  
Genealogie – Meekeren, Van 12 28 Werff, David van der  
Genealogie – Raap 12 29 Vries, U.M. de  
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 9 (slot) 13 3 Werff, David van der  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 2 13 5 Tolsma, Reinder  
Fiskershúske, aanwezige bronnen 13 8 Smits, Eimert  
Gezinsstaat – Pranger 13 10 Werff, David van der  
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 1 13 11 Tolsma, Reinder  
Brantgum in Westdongeradeel, deel 2 13 14 Keune, W.  
Donia State, boerderij te Engwierum 13 16 Graaf, K. de  
Admiraliteitsmuseum, de foto’s in het (inleiding) 13 29 Werff, D. van der  
Kadastrale en Prekadastrale Atlas 13 30 Tolsma, Reinder  
Kaatsballen, Ds. te Paesens-Moddergat sneed ze stuk 13 31 Keune, W.T.  
Stamreeks – Zuidema 13 34 Tolsma, Reinder  
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 2 14 4 Werff, D. van der  
Aylva-huis te Ternaard 14 5 Smits, Eimert  
Computer en genealogie – Hazadata 14 8 i.m.  
Jellema State te Ternaard 14 9 Smits, Eimert  
Gezinsstaat – Fopma 14 10 Tilburg, Sjoerdtjes van  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 3 14 13 Tolsma, Reinder  
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 2 14 15 Tolsma, Reinder  
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 3 15 5 Werff, D. van der  
Nationale Militie, de loting voor de 15 7 Tolsma, Reinder  
Anjumer pleatsen yn de 17e en 18e ieu 15 14 Postma, R.H.  
Zeebad te Ternaard, anno 1937 15 21 Smits, Eimert  
Molen “De Hoop” te Dokkum, eigenaren-molenaars 15 22 Werff, David van der  
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 1 16 2 Werff, David van der  
Emigratieserie – deel 1: Nederland of Amerika 16 3 Smits, E.  
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 4 16 10 Werff, D. van der  
Rechtbank – Rjochtsaak om in stimdragend hoarnleger yn 1763 16 13 Postma, R.H.  
Wygara Sate, boerderij te Ee 16 25 Zwart, Douwe  
Verschenen – Keu en Keuplaits op Schiermonnikoog 16 33 Tolsma, Reinder  
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 1 16 36 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Elgersma’s, de Dongeradeelster 16 38 Heeringa, Jaap  
Genealogie – Veen, Van der 16 40 Sijbesma, mevr.  
Genealogie – Bury, Burrie, Van Buuren 16 41 Sijbesma, mevr.  
Emigratieserie – deel 2: oorzaak, vertrek, emigratiewet 17 2 Smits, E.  
Rijksarchief in Den Haag, bezoek aan het 17 7 Smits, Eimert  
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 2 (slot) 17 9 Tolsma, Reinder  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 4 17 10 Tolsma, Reinder  
Café “De Veehandel” op de Markt te Dokkum 17 13 Smits, E.  
Rechtbank – Iensume ferbanning fan Taeke Jans út Anjum 17 15 Postma, R.H.  
Obbema Sate te Ee, het geheim van 17 25 Zwart, Douwe  
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 2 18 4 Werff, David van der  
Emigratieserie – deel 3: de reis, nederzettingen, Pella 18 7 Smits, E.  
Papierverval, de historische achtergrond 18 13 Medema, Anne  
Genealogie – Smids (Smits), Dongeradelen 18 17 Tilburg, Sjoerdtje van  
Latijnse namen van beroepen 18 22 Werff, Frans van der  
Ee in vogelvlucht 18 23 Zwart, Douwe  
Stichting Geslachten Zijlstra 18 26 i.m.  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 5 18 29 Tolsma, Reinder  
Index op De Sneuper 1987 – 1991 18 33 Tolsma, Reinder  
Ledenlijst 18 35 Tolsma, Reinder  
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster 19 4 Zwart, Douwe  
Persoonsbeschrijving – Plantinga, Gerrit, schaatser 19 6 Aartsma, Henk  
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 3 19 8 Werff, David van der  
Weesboeken van Oostdongeradeel 19 9 Tolsma, Reinder  
Emigratieserie – deel 4: Michigan 19 12 Smits, E.  
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster 19 16 Zwart, Douwe  
Jan Reitses, meesterbrouwer tot Anjum 19 20 Postma, R.H.  
Genealogie – Leij, Van der 19 26 Leij, D.J.  
Genealogie – Woud, Van der 20 5 Werff, David van der  
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 4 20 6 Werff, David van der  
Prinsessen van Pruisen? 20 10 Breemen, Tj. van  
Admiraliteitshuis, beschrijving van het 20 11 Dragt, G.I.W.  
Fiskershúske, beschrijving van het 20 11 Dragt, G.I.W.  
Emigratieserie – deel 5: landverdeling, eigen cultuur 20 12 Smits, E.  
Doe’t de Swastika hjir baas wie, Jan Grijpstra te Ee 20 17 Zwart, D.A.  
Brouwers van Dokkum 20 20 Postma, R.H.  
Dokkum, een stadt in Oostergoo 20 26 i.m.  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 6 20 29 Tolsma, Reinder  
In memoriam: W.T. Keune 21 4 Smits, E.  
Computer en genealogie: BBS-en 21 5 Holwerda, Mente  
Emigratieserie – deel 6: de wegen, inburgering 21 8 Smits, E.  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 7 21 15 Tolsma, Reinder  
Ds. Cramer te Hantum, onenigheid met 21 17 Smits, E.  
Kadastrale en Prekadastrale Atlas 21 26 Tolsma, Reinder  
Wibalda Sate te Metslawier, familie van 21 27 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs 21 28 Heeringa, jaap  
Persoonsbeschrijving – Laan, Wietse van der 22 5 Werff, David van der  
Index op De Sneuper 1987 – 1992 22 7 Tolsma, Reinder  
Speurtocht door NOF, deel 1 (Foudgum) 22 10 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs, deel 2 22 15 Heeringa, Jaap  
Siderius, it hânskrift 22 20 Postma, R.H.  
Gaykema Sate, boerderij te Ternaard 22 22 Smits, Eimert  
Genealogie – Osinga 22 25 Smits, Eimert  
Kwartierstaat – Tania, Bregtje 22 27 Vos, O.F.  
Herberg en brouwerij te Nes 22 28 Jong, G. de  
Geseur fan folmachten yn 1570 22 32 Tolsma, Reinder  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 8 22 34 Tolsma, Reinder  
Ledenlijst 23 5 Tolsma, Reinder Sneuper 23 digitaal
Europese bibliotheek uitgeverij 23 9 Tolsma, Reinder  
Speurtocht door NOF, deel 2 (vervoer) 23 12 Tolsma, Reinder  
Tsjerklik segel Aldwâld-Westergeast 23 14 Postma, R.H.  
Harke de Roos mysterie, deel 1 23 17 Heeringa, J.  
Kwartierstaat – Jager, Kornelis Enneüs de 23 20 Vries, G. de  
Persoonsbeschrijving – Bijlstra, Jillis 23 24 Aartsma, Henk  
Beurtschippers en Boderijders in Friesland 23 26 Aartsma, H.  
Persoonsbeschrijving – Poes, Antje 23 27 Werff, David van der  
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert 23 27 Werff, David van der  
Persoonsbeschrijving – Wijnberg,  Klaas 23 30 Aartsma, Henk  
Genealogie – Holwerda, Douwe Jans 23 32 Holwerda, Mente  
Genealogie – Toornstra 23 34 Bouma, Gerrit  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 9 23 37 Tolsma, Reinder  
Persoonsbeschrijving – Akker, Jouw van den 24 44 Aartsma, Henk  
Aankondiging – Familieboek Holwerda 24 46 Holwerda, M.  
Aankondiging – Familieboek Te Nijenhuis 24 48 Postma, R.H.  
Schending van een trouwbelofte? 24 50 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Holwerda, Sijtze Baukes 24 52 Holwerda, Mente  
Harke de Roos mysterie, deel 2 24 55 Heeringa, J.  
Speurtocht door NOF, deel 3 (Engwierum) 24 60 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Holman, Thecla Monica 24 62 Vos, O.F.  
Armoede troef in de 19de eeuw 24 65 Tiesma, S.H.  
Schorten 24 76 Schurer-de Haan, L.M.  
Vragen – Dijkstra, Jetze Ates (Hantumhuizen) 24 80 Tolsma, Reinder  
Vragen – Jong, Jan Yedes de (Ferwerd) 24 80 Tolsma, Reinder  
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen) 24 81 Tolsma, Reinder  
Vragen – Sprietsma, Antje (Dokkum) 24 81 Tolsma, Reinder  
Aankondiging – Het Tolsma-Lamminga Boek 24 82 Tolsma, Reinder  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 10 24 83 Tolsma, Reinder  
Armoede, waar het toe kan leiden 25 90 Tiesma, S.H.  
Kloosters in Friesland 25 100 Smits, Eimert  
Speurtocht door NOF, deel 4 (Ee) 25 109 Tolsma, Reinder  
Café “Spoorzicht” en de Osinga familie 25 113 Smits, E.  
Kwartierstaat – Feenstra, Akke 25 116 Holwerda, Mente  
Vragen – Claes Jansen (Ternaard) 25 124 Tolsma, Reinder  
Vragen – Holwerda, Pier Jacobs 25 124 Tolsma, Reinder  
Vragen – Ruijsch, Willem Casparus (Dokkumer Nieuwe Zijlen) 25 124 Tolsma, Reinder  
Vragen – Thibault (Dokkum) 25 124 Tolsma, Reinder  
Vragen – Holwerda, Sijtze 25 125 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Holwerda, Sijtze 25 127 Holwerda, Mente  
Familiewapens in handschrift Siderius 26 132 Postma, R.H.  
Zoektocht door archieven, deel 1 (burg. stand) 26 138 Smits, Eimert  
Parenteel – Antje Dijkstra 26 148 Aartsma, Henk  
Dokkum in gevelstenen, deel 1 26 152 Smits, W.K.  
Speurtocht door NOF, deel 5 (terpen) 26 160 Tolsma, Reinder  
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert, Nogmaals 26 165 Visser, G.  
Kwartierstaat – Ploeg, Bokke van der 26 166 Holwerda, Mente  
Curiosa, deel 1 26 169 Zwart, D.A.  
Aankondiging – Holwerda; familie in Oostdongeradeel 26 170 Holwerda, M.  
Verschenen – Skiednisbylden fan Fryslân 26 171 Tolsma, Reinder  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 11 26 173 Tolsma, Reinder  
Zoektocht door archieven, deel 2 (kerkelijke bronnen) 27 2 Postma, R.H.  
Fryske Rie foar Heraldyk 27 10 Dull tot backenhangen, A.B.  
Feepest yn Fryslân 27 13 Zwart, D.A.  
Bakkers van Nes 27 15 Jong, G. de  
Dokkum in gevelstenen, deel 2 27 21 Smits, W.K.  
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 1 en 2 27 26 Smits, W.K.  
Bakkers in Dokkum 27 28 Broersma, J,  
Mijn achternaam “Van der Kooi” 27 29 Kooi, Hedzer van der  
Genealogie – Holwerda, Jan Wigbolts 27 33 Holwerda, Mente  
Aankondiging – Schetsen uit historie van Ee 27 38 Tolsma, Reinder  
Vragen – Eck, Cornelis van (Driesum) 27 39 Tolsma, Reinder  
Vragen – Zijlstra, Geert Jochems 27 39 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 1 27 42 Werff, David van der  
Vragen – Egbert Jansen (Dokkum) 28 47 Tolsma, Reinder  
Zoektocht door archieven, deel 3 (verdere geneabronnen) 28 49 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Ferwerda 28 58 Velden, M. van der  
Kwartierstaat – Dekema, Jantje 28 60 Holwerda, Mente  
Kwartierstaat – Zwaag, Antje van der 28 65 Aartsma, henk  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 2 28 68 Werff, david van der  
Speurtocht door NOF, deel 6 (kleren) 28 70 Tolsma, Reinder  
Engwierum, herberg en winkel 28 72 Graaf, K. de  
Dokkum in gevelstenen, deel 3 28 76 Smits, W.K.  
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 12 28 80 Tolsma, Reinder  
Curiosa, deel 2 28 84 Zwart, D.A.  
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 3 28 86 Smits, W.K.  
Pastorie te Waaxens 100 jaar 28 87 Achard van Enschut, I.  
Zoektocht door archieven, deel 4 (kadaster) 29 93 Smits, Eimert  
Genealogie – Veeninga 29 100 Veeninga, Gjalt  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 3 29 111 Werff, David van der  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 4 29 112 Werff, david van der  
Genealogie – Hiemstra 29 113 Postma, R.H.  
Speurtocht door NOF, deel 7 (Aalsum) 29 116 Tolsma, Reinder  
Eendenkooi onder Bornwird 29 119 Mast, G.  
Engwierumer molen 29 125 Graaf, K. de  
Molen te Engwierum 29 125 Graaf, Klaas de  
Engwierumer brug 29 126 Graaf, K. de  
Wapens en vlaggen van Dongeradeel 29 127 Postma, R.H.  
Ledenlijst 30 131 Tolsma, Reinder  
Enquête 30 136 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 5 30 138 Werff, David van der  
Harke de Roos mysterie, deel 3 30 142 Heeringa, J.  
Alberda, familiefoto’s 30 149 Aartsma, H. en Y. Hiemstra  
Stamreeks – Dijkstra 30 153 Dijkstra, Piet  
Oudewijvenpraat 30 154 Medema, Anne  
Speurtocht door NOF, deel 8 (Nes) 30 155 Tolsma, Reinder  
What’s in a name? 30 158 Postma, R.H.  
Aankondiging – Op reis met de NOF 30 159 Aartsma, H.  
Engwierumer Polder, 1752 30 161 Graaf, K. de  
Dokkum in gevelstenen, deel 4 30 163 Smits, W.K.  
Genealogie – Veeninga (reaktie) 30 168 Tamminga, M.M.  
Vragen – Beckers (Driesum) 30 171 Tolsma, Reinder  
Vragen – Fransen, Frans (Dokkum) 30 171 Tolsma, Reinder  
Vragen – Kooi, Van der (Oudkerk) 30 171 Tolsma, Reinder  
Vragen – Meekeren, Geert Rijks van (Dokkum) 30 171 Tolsma, Reinder  
Stamlijn – Elzenga 31 5 Elsenga, M.  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 6 31 10 Werff, david van der  
Blom, familie van drie schoolmeesters 31 12 Aartsma, H.  
Speurtocht door NOF, deel 9 (straten in Dokkum) 31 14 Tolsma, Reinder  
Vragen – Boer, Tjibbe Hanzes de (Leeuwarden) 31 16 Tolsma, Reinder  
Engwierum, schoolgebouwen en onderwijzers 31 17 Graaf, K. de  
Dokkum in gevelstenen, deel 5 31 19 Smits, W.K.  
Kwartierstaat – Vries, Anne de 31 22 Vries – De Jager, Griet de  
Jeugdherinneringen, deel 1 (spelletjes) 31 24 Broersma-Haaijer, J.  
De man versierd 31 25 Dragt, G.I.W.  
Zoektocht door archieven, deel 5 (onroerend goed) 31 29 Tolsma, Reinder  
Lager Onderwijs rond 1850, deel 1 31 36 Tiesma, S.H.  
Overzicht genealogische gegevens 32 geheel Aartsma, H.  
Verslag EXPO ’95 33 49 Smits, Eimert  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 7 33 50 Werff, david van der  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 8 33 52 Werff, David van der  
Gezinsstaat – Kooi, Hendrik van der 33 54 Postma, R.H.  
Jeugdherinneringen, deel 2 (Pieke) 33 55 Broersma-Haaijer, J.  
Klok fan ‘e Ljussemer toer 33 56 Douma, Doede  
Plaatsnamen per gemeente 33 57 Vos, O.F.  
Franse Tijd in Rinsumageest 33 59 i.m.  
Kollumer Oproer c.a. 33 62 Postma, R.H.  
Dokkum in gevelstenen, deel 6 (slot) 33 69 Smits, W.K.  
Zoektocht door archieven, deel 6 (Vd Werff, deel 8) 33 71 Noordhuis-Van ’t Land, F.A.W.  
Familiewapens, een en ander over 33 80 Postma, R.H.  
Lager Onderwijs rond 1850, deel 2 33 81 Tiesma, S.H.  
Vragen – Gerardus Sjoerds (Anjum) 33 90 Tolsma, Reinder  
Vragen – Roos, de (Dokkum) 33 90 Tolsma, Reinder  
Vragen – Dekema, Juw Jarichs 33 91 Tolsma, Reinder  
Vragen – Haakma (Holwerd) 33 91 Tolsma, Reinder  
Vragen – Kloosterman, Pieter Johannes (Kollumerland) 33 91 Tolsma, Reinder  
Vragen – Nijenhuis (Jubbega) 33 91 Tolsma, Reinder  
Vrijwilligersprojekt Computerinvoer huwelijksakten 34 97 Medema, Anne  
Kwartierstaat – Boskma, Frederik 34 99 Vos, O.F.  
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 9 34 100 Werff, David van der  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 1 34 106 Meems, Jaap  
Jeugdherinneringen, deel 3 (winkeltjes) 34 109 Broersma-Haaijer, J.  
Zoektocht door archieven, deel 7 (emigratie) 34 111 Postma, R.H.  
Lager Onderwijs rond 1850, deel 3 34 120 Tiesma, S.H.  
Boerenwagens 34 124 Graaf, K. de  
Naamsaanneming, het decreet uit 1811 34 129 Holwerda, mente  
Genealogyske Jierboekjes, index 34 132 Aartsma, henk  
Vragen – Stationsweg 14 (Hantum) 34 134 Tolsma, Reinder  
Vragen – Wybenga, Anders Minnes (hûs te Niawier) 34 134 Tolsma, Reinder  
Vragen – Odinga (Heerenveen) 34 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Posthumus, Cornelis Cornelis (Ternaard) 34 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Terpstra (Bornwird) 34 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Zandstra (Dokkum) 34 135 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Coenders  van Helpen 35 140 Meulen, B.D. van der  
Archief Geneka te Koudum, bezoek aan 35 144 Aartsma, H.  
Eendenkooi: Kolkhuisterkooi onder Birdaard 35 145 Mast, G.  
Herbergen en herbergiers te Nes 35 157 Jong, G. de  
Lager Onderwijs rond 1850, deel 4 35 162 Tiesma, S.H.  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 2 35 169 Meems, Jaap  
Genealogie – Haaijer 35 172 Broersma-Haaijer, J.  
Verschenen – Willem Taeckes van Anjum 35 176 Postma, R.H.  
Verschenen – Eendenkooi “De Onrust” 35 177 Tolsma, Reinder  
Vragen – Dekema (Dokkum) 35 178 Tolsma, Reinder  
Vragen – Rozema (Dokkum) 35 178 Tolsma, Reinder  
Vragen – Ruijsch (reaktie) 35 178 Tolsma, Reinder  
Vragen – Hanspoort 3 (Dokkum) 35 179 Tolsma, Reinder  
Vragen – Nauwstraat 15 (Dokkum) 35 179 Tolsma, Reinder  
Zoektocht door archieven, deel 8 (roerende goederen) 36 5 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 3 36 11 Meems, Jaap  
Stamreeks – Velding 36 13 Meinema, J.  
Molen van Oosternijkerk 36 16 Tolsma, Reinder  
Emigratie – Afscheid van Morra 36 26 Douma, D.  
Jeugdherinneringen, deel 4 (gezellige winkeltjes) 36 28 Broersma-Haaijer, J.  
Hondenkarren, iets over 36 30 Postma, Sjoerd  
Lager Onderwijs rond 1850, deel 5 (slot) 36 36 Tiesma, S.H.  
Genealogie – Heeringa (vragen over) 36 41 Tolsma, Reinder  
Vragen – Heeringa’s (Dongeradelen) 36 41 Tolsma, Reinder  
Vragen – Yntema, Tytje Johannes (Dokkum) 36 41 Tolsma, Reinder  
Vragen – Jensma (boerderij, Holwerd) 36 42 Tolsma, Reinder  
Zoektocht door archieven, deel 9 (rechtbanken) 37 48 Postma, R.H.  
Index op De Sneuper 1993 – 1996 37 57 Tolsma, Reinder  
Stamreeks – Sprietsma 37 60 Aartsma, Henk  
Genealogie – Revius 37 61 Visser, P.F.  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 4 37 64 Meems, Jaap  
Genealogie – Douma 37 67 Douma, Doede  
Afsluiting Lauwerszee (documentatie) 37 70 Witteveen, A.G.  
Genealogische adviesdag te Utrecht 37 71 Aartsma, Henk  
Don’t cry for me Argentina (emigratie) 37 72 Postma, R.H.  
Molen te Lioessens, deel 1 37 78 Tolsma, Reinder en Douma, D.  
Genealogie – Jansma (Ferwerderadeel) 37 85 Tolsma, Reinder  
Vragen – Dekema (Dokkum 37 85 Tolsma, Reinder  
Vragen – Hortulanus (Dokkum) 37 85 Tolsma, Reinder  
Vragen – Jansma (Ferwerderadeel) 37 85 Tolsma, Reinder  
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum) 37 86 Tolsma, Reinder  
Vragen – Kamminga (Dokkum) 37 87 Tolsma, Reinder  
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum) 37 87 Tolsma, Reinder  
Zoektocht door archieven, deel 10 (dubbele namen) 38 92 Postma, R.H.  
Jeugdherinneringen, deel 5 (spelen in de stad) 38 100 Broersma-Haaijer, J.  
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 1 38 102 Bekkema, Klaas J.  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 5 38 112 Meems, Jaap  
Heraldyk, Fryske Rie foar, 40 jier 38 114 Terluin, J.C.  
Burenplicht in Oosternijkerk 38 115 Tolsma, Reinder  
Zand erover – begrafenisgebruiken 38 122 Dragt, G.I.W.  
Molen te Lioessens, deel 2 38 124 Tolsma, Reinder en Douma, D.  
Vragen – Pyter Pyters (Heeringa) 38 128 Tolsma, Reinder  
Vragen – Odinga (Goutum) 38 130 Tolsma, Reinder  
Stamreeks – Struiksma 38 131 Aartsma, Henk  
Genealogie – Sjuk Fransen 39 136 Vries, U.M. de  
Aankondiging – Het geslacht Ferwerda 39 139 Velden, M. van den  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 6 39 140 Meems, Jaap  
Belevenissen van een beginnend timmerman 39 142 Graaf, K. de  
De Commune te Engwierum 39 146 Graaf, K. de  
Engwierum, de commune 39 146 Graaf, K. de  
Aalsumerpoort, oud huis aan de 39 150 Zwart, D.A  
Molen te Lioessens, deel 3 39 163 Tolsma, Reinder en Douma, D.  
Vragen – Hortulanus (Dokkum) 39 173 Tolsma, Reinder  
Vragen – Mullender (Dokkum) 39 173 Tolsma, Reinder  
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum) 39 174 Tolsma, Reinder  
Vragen – Schmeltz (Dokum) 39 174 Tolsma, Reinder  
Vragen – Sigarenmakers (Dokkum) 39 174 Tolsma, Reinder  
Stamreeks – Holwerda, Renske 39 175 Aartsma, Henk  
Ledenlijst 40 3 Tolsma, Reinder  
Zoektocht door archieven, deel 11 (militairen) 40 9 Smits, Eimert  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 7 (slot) 40 15 Meems, Jaap  
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 2 (slot) 40 18 Bekkema, Klaas J.  
Stamreeks – Beckers (Netty) 40 28 Beckers, A.J.  
Wonderlijke dokter, de (Petrus Schelwald) 40 34 Witteveen, A.G.  
Aankondiging – Parenteel Jan Popes 40 40 Postma, R.H.  
Autobusbedrijf Iedema, Niawier 40 42 Aartsma, H.  
Vragen – Kooistra, Fokke Johannes (Anjum) 40 44 Tolsma, Reinder  
Vragen – Veehandel, café (Dokkum) 40 44 Tolsma, Reinder  
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen) 40 45 Tolsma, Reinder  
Vragen – Raadsma (Dokkum) 40 45 Tolsma, Reinder  
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum) 40 45 Tolsma, Reinder  
Vragen – Wortelhaven 6 (Dokkum) 40 45 Tolsma, Reinder  
Register bewoners Oostdongeradeel in 1853 41 geheel Tolsma, Reinder  
Stamreeks – Postma 42 51 Aartsma, Henk  
Foeke Sjoerds, zicht op leven en werk van 42 52 Leij, D.  
Johannes Cuijk, grêfstien fan, Niawier 42 64 Walda, Jan  
Post komt naar Dokkum 42 68 Wiersma, Hotse  
Beschermheiligen 42 71 Postma, R.H.  
Aanleg NOF Locaal Spoorweg 42 79 Postma, S.  
Joukje’s winkeltje te Wierum 42 82 Kooi, Janny van der  
Koijker Jan Lubberts heeft een geschil 42 84 Mast, G.  
Vragen – Schelwald (Dokkum) 42 94 Tolsma, Reinder  
Vragen – Nauta, Ype (Dokkum) 42 95 Tolsma, Reinder  
Aankondiging – Douma is de naam 43 100 Douma, D.  
Braak, de familie 43 101 Visser, P.  
Genealogie – Holwerda (1) 43 104 Bekkema, Klaas J.  
Emigratie naar Argentinië (1) 43 110 Postma, R.H.  
Undersyk mei help fan De Sneuper 41 43 130 Tolsma, Reinder  
Aankondiging – Annema 43 135 Meulen, B.d. van der  
Aankondiging – Nageslacht Wyger Folkerts 43 135 Meulen, B.D. van der  
Vragen – Dijkstra (Paesens, Nes, Oosternijkerk) 43 136 Tolsma, Reinder  
Vragen – Hania (Wierum) 43 136 Tolsma, Reinder  
Vragen – Kampstra (Ternaard) 43 136 Tolsma, Reinder  
Vragen – Stapland (Hantumeruitburen) 43 136 Tolsma, Reinder  
Eendenkooien in Oudwoude 44 geheel Postma, R.H.  
Genealogie – Holwerda (2) 45 4 Bekkema, Klaas J.  
Weger, Frans Arriënszoon de 45 13 Weeger, G.J.M. de  
Persoonsbeschrijving – Weger, Frank de 45 13 Weeger, G.M.J. de  
Reactie Abe Fokkes 45 18 Bekkema, Klaas J.  
Uit vervlogen tijden 45 20 Elsenga, M.  
Kwartierstaat – Zuidema, Jacob Tabe 45 22 Zuidema, J.T.  
Modern in Dokkum (dominees) 45 24 Jansen, D.  
Kwartierstaat – Zwart, Zwaantje Sjoukes 45 27 Vries, U.M. de  
Boerderij Jagtlust/Germerhuis te Hantumeruitburen 45 30 Tolsma, Reinder  
Vragen – De Zijl 5 te Dokkum 45 37 Tolsma, Reinder  
Vragen – Eendenkooi Anjum 45 37 Tolsma, Reinder  
Vragen – Stiemsma, Anjum 45 37 Tolsma, Reinder  
Vragen – De Haan, Paesens 45 38 Tolsma, Reinder  
Vragen – Nauwstraat 15 te Dokkum 45 38 Tolsma, Reinder  
Vragen – Nicolai 45 38 Tolsma, Reinder  
Vragen – Odinga (vervolg) 45 38 Tolsma, Reinder  
Keur tegen de stijkels 45 39 Tolsma, Reinder  
Vragen – Van der Velde, Nes 45 39 Tolsma, Reinder  
Douma is de naam 46 44 Tolsma, Reinder  
Stamreeks – Vries, Willem de 46 51 Vries, W.W.Ch. de  
Kwartierstaat – Viersen,  Oebele Ypes  (1) 46 54 Viersen, Oebele Ypes  
Onderzoekcentrum familiegeschiedenis 46 67 Vos, O.F.  
Bank in de NH-kerk te Buitenpost 46 68 Wildeboer, D.R.  
Boek publicatie, hoe moet dat? 46 75 Douma, D.  
Verschenen – Douma/Parenteel Jan Popes 46 80 Tolsma, Reinder  
Vragen – Van der Berg, Veenwoudsterwal 46 83 Tolsma, Reinder  
Vragen – Visser te Wierum 46 83 Tolsma, Reinder  
Vragen – Vries, de uit Harlingen 46 83 Tolsma, Reinder  
Ds. E.J. Seegers te Morra Lioessens 47 88 Douma, D.  
Persoonsbeschrijving – Postma,  Renze 47 91 Aartsma, Henk  
Genealogie – Holwerda (3) 47 95 Bekkema, Klaas J.  
Kwartierstaat – Viersen, Oebele Ypes (2) 47 98 Viersen, Oebele Ypes  
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (1) 47 106 Tolsma, Reinder  
Conflict jagers en kooikers 1795 (1) 47 116 Mast, G.  
Eendenkooien – conflict jagers en kooikers 47 116 Mast, G.  
Tolhuis onder Oudwoude 47 123 Postma, R.H.  
Vragen – Baucke ? en Aafke Reinders, Groot Baarda 47 127 Tolsma, Reinder  
Vragen – Buwalda’s in Dokkum 47 127 Tolsma, Reinder  
Vragen – De Jong te Paesens 47 127 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Holwerda (3)(deel 2)) 48 132 Bekkema, Klaas J.  
Rosier’s met en zonder Frans bloed 48 140 Visser, P.F.  
Genealogieën 48 141 Meerema, L.  
Nieuws en vragen uit de musea 48 143 Dragt, G.I.W.  
Kadasterproject Dokkum 48 147 Smits, Eimert  
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (2) 48 154 Tolsma, Reinder  
Conflict jagers en kooikers 1795 (2) 48 165 Mast, G.  
Vragen – Obbe Bauckes (Holwerd) 48 170 Tolsma, Reinder  
Vragen – Poortinga (Waaxens) 48 171 Tolsma, Reinder  
Vragen – Venema (Ternaard) 48 171 Tolsma, Reinder  
Vragen – Vries, de/Jan Douwes (Harlingen) 48 171 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (1) 49 3 Postma, R.H.  
Oproep vrijwilligers invoer geboorte-akten 49 6 Medema, Anne  
Stamreeks – Broeksma 49 7 Aartsma, Henk  
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (1) 49 8 Tolsma, Reinder en Douma, D.  
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (1) 49 14 Tolsma, Reinder  
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (1) 49 22 Leij, B.R. van der  
Rechtbank – Gevangenisstraf beenderdelvers 49 26 Wildeboer, D.R.  
Feestcommissie Pietersbierum 49 31 Wildeboer, D.R.  
Rechtbank – Rjocht is rjocht (1) 49 34 Postma, R.H.  
Vragen – Hayma, Piebe Jacobs 49 42 Tolsma, Reinder  
Vragen – Lodeizen, Dokkum 49 42 Tolsma, Reinder  
Vragen – Poortinga, Waaxens 49 42 Tolsma, Reinder  
Sollicitatie uit de dertiger jaren 49 43 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (2) 50 48 Postma, R.H.  
Vragen – Ite Andries (Viersen) 50 51 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 1) 50 52 Meems, J.  
Geslachtziekte 50 54 Stada, K.  
Terschellinger families 50 54 Stada, K.  
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (2) 50 59 Tolsma, Reinder en  Douma, D.  
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (2) 50 66 Tolsma, Reinder en Aartsma, H.  
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (2) 50 73 Leij, B.R. van der  
Fetze Fontein te Dokkum 50 81 Dragt, G.I.W.  
Rechtbank – Rjocht is rjocht (2) 50 85 Postma, R.H.  
Verschenen – diverse genealogieën 50 89 Tolsma, Reinder  
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J. 51 geheel diverse auteurs  
D.J. Kamminga, biografisch overzicht 51 6 Medema, Anne  
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes 51 11 Smits, Eimert  
D.J. Kamminga en het streekmuseum 51 33 Dragt, G.I.W.  
D.J. Kamminga expositie in Streekmuseum 51 40 Dragt, G.I.W.  
D.J. Kamminga, bibliografie artikelen en uitgaven 51 42 Meulen, Christien van der  
Jimmer Kliuwend, tentoonstelling Kamminga 51 60 Meulen, Christien van der  
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes (index) 51 62 Smits, Eimert  
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (3) 52 96 Postma, R.H.  
Genealogie – Meekeren, Van 52 105 Dijkstra. P  
Genealogie – Harmen Allerts 52 110 Dijkstra, A.J.  
Vissersschip vergaat in Pinkegat – families 52 115 Dijkstra, A.J.  
Genealogie – Veltcamp/Veldkamp te Dokkum 52 117 Meulen, B.d. van der  
Quotisatiecohieren 52 123 Postma, R.H.  
Rechtbank – Rodmers brandbrief 52 126 Hietkamp. H.  
Grafstenen in NH kerk te Niawier 52 130 Walda, J.  
Vragen – Heeringa, familie (Raard) 52 133 Tolsma, Reinder  
Vragen – Heeringa, Meint (Dokkum) 52 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Herman Lieuwes (Dokkum) 52 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Nolet, J.D. 52 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Postma, Thomas Jans (Anjum) 52 135 Tolsma, Reinder  
Vragen – Visser, genealogie (Wierum) 52 135 Tolsma, Reinder  
Enquête-uitslag 53 139 Tolsma, Reinder  
Internet – nieuws 53 141 Smits, E.  
Genealogie – Holwerda, (4) 53 143 Bekkema, K.J.  
Kwartierstaat – Ros, Jelske Haans 53 149 Postma, R.H.  
Kwartierstaat – Bijker, Sieds Ates 53 152 Bijker, S.A.  
Kwartierstaat – Hoekstra, Maaike Ikes 53 153 Bijker, S.A.  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 2) 53 154 Meems, J.  
Rechtbank – Ezumazijl: sta of ik schiet 53 156 Hietkamp, H.  
Hourglasstree – Klaas van der Tuin 53 158 Postma, R.H.  
Kwartierstaat – Wybenga, Johannes 53 160 Postma, R.H.  
Nes, 130 jaar op één plaats 53 169 Dijkstra, A.J.  
Rechtbank – Lourens Degelencamp, een man Gods? 53 174 Hietkamp, H.  
Gasrantsoen en huiswerk 53 178 i.m.  
Vragen – Boer, Hendrik Jacobs de 53 179 Boer, Kees de  
Vragen – Boer, Justus Folkerts de 53 179 Boer, Kees de  
Vragen – Boer, Anne Jacobs de 53 180 Boer, Kees de  
Internet, sneupen op het 54 4 Zijlstra, H.  
Kempenaar, Anne, 25 jaar op Streekarchivariaat 54 6 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Wüst, koopmansgeslacht te Dokkum 54 7 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Holwerda, (4) (deel 2) 54 13 Bekkema, Kl. J.  
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 1 54 18 Werff, D. van der  
Familieverhaal, een 54 22 Haan, P. de  
Genealogie – Brouwer, Oeds Andries 54 22 Haan, P. de  
Waterschappen, inventarissen van 54 25 Kooistra, D.  
Rechtbank – Armvoogden, Trijntje Sybes, speelbal der 54 28 Hietkamp, H.  
Oproep: emigratie en kwartierstaten 54 31 Tolsma, Reinder  
Rechtbank – Postnatale depressie, verward door 54 32 Hietkamp, H.  
Familiewapens van de Wybenga’s 54 34 Postma, R.H.  
Emigratie-nummer 55 geheel diverse  
Geen idioten en krankzinnigen 55 47 Smits, E.  
Bericht uit Pella, 1869 55 48 Smits, E.  
Smits, Jan, broeikassenbedrijf 55 50 Smits, E.  
Postma’s om utens 55 52 Postma, Kor  
Postma, Ankje en haar nageslacht 55 55 Postma, Kor  
Postma, Bjetje en haar nageslacht 55 57 Postma, Kor  
Damstra, biografie van Tom 55 58 Postma, Kor  
Wiersma, John zei “lofts” 55 65 Minnema, G.  
Woudstra, Hendrik van Rinsumageest 55 66 Minnema, G.  
Dijkstra, L. verfde woning, 87 jaar oud 55 68 Minnema, G.  
Woudstra, P.M. lokt zijn broer naar VS 55 68 Minnema, G.  
Foto’s, beschrijving van de 55 69 Diverse  
Brunia, familie, uit WD naar Amerika 55 70 Jager, D.J. de  
Tede Ulbes, van Friesland naar Vriesland 55 73 Bouma, G.  
Correspondentie, een uitgebreide 55 77 Kooi, J, van der  
Tolsma: “uit economische overwegingen” 55 80 Tolsma, Reinder  
Emigraasje nei 1945, Niawier 55 83 Walda, J.  
Alzum, Geert Renzes 55 85 Douma, D.  
Soldaat van Napoleon, de verdwenen 56 94 Haan, P. de  
Bloedverwantschapslijn naar David van der Werff 56 99 Kooij, Tj.  
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 2 56 103 Werff, d. van der  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 3) 56 117 Meems, J.  
Vragen – Hiemstra, Jan Cornelis 56 118 Tolsma, Reinder  
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (1) 56 119 Meerema, L.  
Vragen – Hansma’s bierbrouwerij 56 124 Tolsma, Reinder  
Vragen – Holdinga, Jan 56 124 Tolsma, Reinder  
Vragen – Johannes Beerns, tolman te Valom 56 124 Tolsma, Reinder  
Rechtbank – Gilde tegen reglement doodskisten 56 125 Hietkamp, H.  
Cursus historisch-genealogisch onderzoek 56 130 Medema, A.  
Vragen – Raap 56 131 Tolsma, Reinder  
Vragen – Bok 56 132 Tolsma, Reinder  
Internet, sneupen op het (2) 56 135 Zijlstra, H.  
Kwartierstaat – Kampstra, Tunske 57 140 Terpstra, P.  
Kwartierstaat – Douma, Doede 57 143 Douma, Doede  
Kwartierstaat – Terpstra, Getruida 57 146 Terpstra, P.  
Kwartierstaat – Vries, Willem Warner Charles de 57 149 Vries, W.W.Ch. de  
Kwartierstaat – Heerma, Wiggers 57 152 Heerma, W.  
Vragen – Beurtschip De Stad Dockum 57 153 Pater, K.  
Vragen – Crab/Krab in Dokkum 57 155 Vliet, H. van  
Vragen – Dijkstra, Johannes 57 155 Westerhof, T.  
Vragen – Klaver, Haaije Jans 57 155 Westerhof, T.  
Kwartierstaat – Vellema, Frans 57 156 Vellema, F.  
Kwartierstaat – Vries, Ulbe Mient de 57 158 Vries, U.M. de  
Vragen – Reis, Hendrik, schippersknecht Dokkum 57 161 Bos, A.H.  
Vragen – Kloetstra 57 161 Kloetstra, Reino  
Vragen – Westra te Dokkum 57 161 Westra, J.D.  
Kwartierstaat – Leer, Zadok van 57 162 Postma, R.H.  
Kwartierstaat – Leefsma, Benjamin 57 164 Postma, R.H.  
Vragen – Blom, familie uit Dongeradelen 57 165 Blom, F.H.  
Vragen – Rijpstra, Johannes Hedzers 57 165 Heerma, Wigger  
Kwartierstaat – Jager, Dirk Jacob de 57 166 Jager, D. de  
Vragen – Crab/Krab te Dokkum, reactie 57 169 Boswijk, Wibo  
Kwartierstaat – Meijer, Pieter 57 170 Terpstra, P.  
Kwartierstaat – Aartsma, Henk 57 171 Aartsma, H.  
Kwartierstaat – Postma, Ronald Martijn 57 174 Postma, K.  
Verschenen – Kollumer Oproer, dossiers van het 57 177 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Brouwer, Johannes 57 178 Brouwer. I.  
Kwartierstaat – Hietkamp, Johannes Jan 57 181 Hietkamp, J.J.  
Kwartierstaat – Wiersma, Hiltje 58 5 Bekkema, Kl. J.  
Familie van u ? Ongewenste personen Westdongeradeel 58 8 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Ploeg, Marten van der 58 9 Bekkema, Kl. J.  
Afwijzing verzoek molenbouw, 1835 58 12 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 3,4 58 13 Werff, David vd  
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (2,3) 58 21 Meerema. L.  
Rechtbank – Verzet tegen bestraffing ruiters 58 27 Hietkamp, H.  
Klachten over de Regio Post ? 1835 58 32 Tolsma, Reinder  
Woningnood in 1837; Engelsmanplaat 58 32 Tolsma, Reinder  
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 1818 58 33 Maanen, R.H.C. van  
Dorpsvaart Engwierum 1810 58 39 Zijlstra, Hans  
Rechtbank – De één zijn brood… (Schiermonnikoog) 58 42 Visser, G.  
Verschenen – Marten Dijkstra, 1920-1977 58 43 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Jan Folkerts 58 44 Vries, U.M. de  
Kwartierstaat – Wieringa, Biense Sapes 58 48 Vries, U.M.  
Bigamie? 59 56 Zijlstra, Hans  
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 4,5 59 57 Werff, D. van der  
Vragen – Vries, Dettje Jans de 59 66 Zweers, Gerrit  
Verschenen – Familie De Boer, Lioessens 59 67 Boer, Kees de  
Vragen – Tulleners, Frans 59 70 Tulleners, Jacqueline  
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems (aanvullingen, 4) 59 71 Meems, J.  
Kwartierstaat – Leegstra, Tjitske 59 73 Bekkema, Kl. J.  
Vragen – Terpstra, Yenskje Jilles 59 76 Groot, Martin de  
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (4,5) 59 77 Meerema, Lj.  
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 1818, deel 2 59 84 Maanen, R.H.C. van  
Volksgericht Rinsumageest, 1812 59 91 Wildeboer, D.R.  
Rechtbank – Wellustige burgemeestersvrouw ? 59 96 Hietkamp, Han  
Vragen – Oostrum , Jan Hendrik van 59 99 Zweers, Gerrit  
Vragen – Vries, Jacob Tjerks de 59 99 Zweers, Gerrit  
Rechtbank – Mislukte moordpoging 59 100 Meerema, Lj.  
Vragen – Haan, Wietze de 59 101 Vries, Doetie de  
Aankondiging – 400 jaar Postma in beeld 59 102 Postma, Kor  
Vragen – Dijkstra, Reinder Harmens 59 103 Wasscher, R.W.B.  
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 6 60 108 Werff, D. van der  
Kwartierstaat – Ferblans Gorter, Werdina 60 115 Postma, R.H.  
Kwartierstaat – Odinga, Lammert Jans 60 124 Smits, E.  
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (6,7) 60 134 Meerema, L.  
Vragen – Terpstra, Taeke Wigbolts te Brantgum 60 141 Leistra, Wietse  
Vragen – Wilde, Jacob Jelles de, te Wierum 60 141 Wilde, Jan de  
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum 60 142 Boomsma, F.  
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 1 60 147 Smits, E.  
Aankondiging – Beam fan Belofte 60 153 Damsma, G.  
Verschenen – Huis ter Noord – beurtvaartdienst Oudwoude 60 154 Tolsma, Reinder  
Verschenen – Het geslacht Witteveen 60 155 Tolsma, Reinder  
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum, deel 2 61 161 Boomsma, F.  
Kwartierstaat – Hijum, Yde van 61 168 Hijum, P. van  
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (8,9) 61 182 Meerema, L.  
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 2 61 188 Smits, E.  
Jeneverbranderijen rondom Dokkum,1818  (aanv.) 61 195 Maanen, R.H.C. van  
Jeneverbranderijen, reacties op 61 203 Diverse  
Dokkumer Zilver 61 204 Zijlstra, H.  
Rechtbank – Mishandeling ter verbetering 61 205 Hietkamp, H.  
Rechtbank – Vondeling? 61 207 Meerema, L.  
Vragen – Kerkbouwers te Holwerd, wie kent ze ?? 61 208 Herrema, G.  
Vragen – Ramkema, Geertje 62 5 Wiersma, E.  
15 jaar vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum 62 6 Meerema, L.  
Kwartierstaat – Post, Kornelis Montes 62 9 Bekkema, K.J.  
Kwartierstaat – Zee, Aafke Sapes van der 62 13 Bekkema, K. J.  
Brantgum, iets over de geschiedenis van de kerktoren 62 18 Sijtsma, J.  
Jeneverbranderijen, reacties op 62 23 Weger, G. de  
Tiendaagse veldtocht en Rykele Tjeerds Vriesinga 62 24 Klokman, D.  
Vragen – Wijnands, Hendrik Dirks 62 32 Paasman, J.A.  
Onrust en opstootjes in Dokkum e.o. rond 1893 62 33 Wildeboer, D.R.  
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 3 62 40 Smits, E.  
Vragen – Wierda, Sytze Ruurds 62 48 Kuipers, C.E.  
Soldaat van Napoleon, de verdwenen 62 48 Paasman, J.A.  
Inbraak, de 62 49 Meerema, L.  
Verschenen – Dokkum op de penning 62 50 Tolsma, Reinder  
Verschenen – Schatgraven in de kerk van Ee 62 50 Tolsma, Reinder  
Verschenen – In âld Ternaarder kapper fertelt 62 51 Tolsma, Reinder  
Verschenen – Mockema State te Ee 62 51 Tolsma, Reinder  
Streekarchivaris, kennismaking met de nieuwe 63 55 Jongsma, Tj.  
Kwartierstaat – Ploeg, Dirk van der 63 58 PLoeg, A, vd en Soepboer, M.  
Stamreeks – Driesum, van (1) 63 64 Combs, H.  
Brantgummers in 1749 63 73 Sijtsma, J.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 63 77 Diverse  
Dokkumers in de VOC en internetbronnen 63 81 Zijlstra, H.  
Niawier, Siercksmawei 6 63 82 Walda, J.  
Dokkumer Gilden 1: Haringvisserij 63 85 Meerema, L.  
Vragen – Wetsens, foto’s van de oude terp 63 88 Boersma, N.  
Vragen – Poutsma boerderij te Wierum 63 88 Veldhuis, K.  
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 4 63 89 Smits, E.  
Brief uit 1806, Van Sinderen/Van Assen 63 97 Wijngaarden C.H. van  
Genealogie – Klaarbergen, van 63 102 Klaarbergen, J. van  
Vragen – Barends(z) 64 108 Barendsz, P.G.  
Stamreeks – Driesum, van (2) 64 109 Combs, H.  
Stamreeks – Keegstra/Keekstra 64 117 Helder, G.  
Goslings, Jan – schoolmeester te Ee 64 123 Goslings, H.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 64 129 Diverse  
Dokkumer Gilden 2 – Bierbrouwersgilde 64 134 Meerema, L.  
De Fontein te Dokkum 64 139 Meerema, L.  
De (on)rechtvaardige rentmeester 64 142 Hietkamp, H.  
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 5 (slot) 64 146 Smits, E.  
Gelukkig huwelijk ?  Twee keer op gemeentehuis 64 155 Paasman, J.  
Vragen – Liudger-raam in RK-kerk te Dokkum 65 160 Sierksma, Kl.  
Stamreeks – Driesum, van (3-slot) 65 161 Combs, H.  
Stamreeks – Kingma 65 169 Helder, G.  
Aankondiging – Begrafenisvereniging te Wierum 65 169 Vliet, H. van  
Kwartierstaat – Kalsbeek 65 175 Procee, G.M  
Kwartierstaat – Odinga 65 175 Procee, G.M.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 65 177 Diversen  
Dokkumer Gilden 3: Grootschippersgilde 65 188 Meerema, L.  
Dokkumer Gilden 3: Schoenmakersgilde 65 193 Meerema, L.  
Rechtbank – Niet bewezen kindermoord te Engwierum 65 194 Hietkamp, H.  
Sulveren Rinkelbel, de 65 198 Boekhorst, B. te  
Vragen – Bommerson, H.H., soldaat van Napoleon 65 200 Koopal, E.  
VOC – Was Jeroniumus Cornelisz een Fries?, deel 1 65 201 Zijlstra, H.  
Liudger in Nederland 65 206 Sierksma, Kl.  
Vragen – Heeringa te Raard/Foudgum 65 208 Heeringa, J.  
Kwartierstaat – Ferwerda 66 5 Bekkema, Kl. J.  
Paden, historische 66 12 Meerema, L.  
Pibo van Doma, heerschap te Veenklooster 66 13 Postma, R.H.  
Linnenwevers gezocht ! 66 17 Combs, H.  
Kwartierstaat – Ruysch, aanvulling 66 18 Meems, J.  
Favoriete Voorouder: Sytske Ferwerda 66 20 Posthuma, E.  
Dokkumer Gilden 4 – Glazenmakers en Ververs, slagers 66 22 Meerema, L.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 66 25 Diverse  
Weeshuis te Dokkum 66 32 Meerema, L.  
Staatsvormen rond 1800 66 39 Haan, P. de  
Bijzonder teken 66 42 Haan, P. de  
Middenstand in Dokkum, reactie op 66 44 Bary, E.H.  
Nes was eens twee molens rijk 66 46 Tolsma, Reinder  
Huis en herberg “De Blauwe Klok” 66 48 Vos, O.F.  
Verschenen – Achter het  lijk wordt niet gesproken 66 49 Tolsma, Reinder  
Jense Benedictus, sailor form Dokkum 66 50 Craik, D.  
Gevolgen van een vraag op onze homepage – Algra familie 66 51 Tolsma, Reinder  
Vragen – Noordman, Halbe, aanvullingen kartierstaat 67 57 Heeringa, J.S.  
Vragen – Foppe IJsbrands uit 1696 Rinsumageest 67 57 Kooistra, F.  
Streekarchivariaat, uit het jaarverslag van 67 58 Jongsma, Tj.  
Kwartierstaat – Kingma (reactie) 67 60 Heeringa, J.S.  
Genealogie – Kingma 67 61 Heeringa, J.S.  
Genealogie – Schelwald 67 66 Schelwald, A.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 67 76 Diverse  
Waarde broeder en zuster, brief van Pieter Tamsma, 1843 67 83 Tolsma, R. en Douma, D.  
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 1 67 89 Haan, P. de  
Verschenen – Moarmwâldster Hale 67 93 Minnema, G.  
Staatsvorm, reactie op 67 93 Visser, P.F.  
Weesjongens in 1806, Onder de wapenen 67 94 Meerema, L.  
Weeshuis, diefstal uit 67 98 Meerema, L.  
Kadastrale atlas van Dongeradiel 67 100 Vaart, J.P. van der  
Boerderij van het jaar 2003 68 107 Bouma, G.  
Uilsmahorn, boerderij van het jaar 68 108 Idsardi, J.  
Vragen – Eekkerk, Hendrik Coenraads, 1760 68 111 Veenstra, H.  
Kwartierstaat – Klimstra, Taeke 68 112 Bekkema, Kl. J.  
Rosier te Dokkum 68 118 Rosier, G.  
Vragen – Antje Poes 68 121 Luierweert, L.  
Gabbemagasthuis en de Hoekstra’s 68 122 Hoekstra, A.  
Favoriete voorouder: Grietje Adams 68 126 Klaarbergen, J. van  
Vragen – Daniel Broedriks, 1680 68 128 Sijtsma, F.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 68 129 Diverse  
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 2 68 132 Haan, P. de  
Algemene Werkliedenvereniging Oostdongeradeel 68 136 Walda, J.  
Vragen – Sijtsma, familie 68 141 Sijtsma, F.  
Van een burgemeester die niet van wijken wist, DAN 68 142 Wildeboer, D.R.  
VOC – Jeronimus Cornelisz was een Fries, Batavia-schip, deel 2 68 146 Zijlstra, H.  
Rijkstelegraafkantoor in Dokkum, 1915 68 152    
Krijgsraad Noord-Holland, 1794-1913 68 153 Visser, P.F.  
Verschenen: Eendenkooi Ternaard 68 154 Aartsma, H.  
Weeshuis: huisverkoop 68 155 Meerema, L.  
Computer – informatie GensDataPro 69 160 NGV  
Stamreeks, vrouwelijke – Heeringa, Johanna 69 161 Heeringa, J.S.  
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 1 69 162 Leij, D.  
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs 69 172 Elsenga, M.  
Vragen – Wiersma, Sjoerd Wybes 69 182 Veenstra, B.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 69 183 Diverse  
Molen in de Holwerder Mieden, o.a. instructie 1828 69 187 Haan, P. de  
Vragen – Eeuwe Jans, Jan Eeuwe, Oeds jans, Albert Joukes 69 194 Kooijinga, U.  
Doopsgezinden, brief uit 1787 Dokkum-Amsterdam 69 196 Zijlstra, H.  
Molens – Poldermolens in Dongeradeel, reactie 69 197 Banga, W.  
Pastorijepleats Nijewier: skiednis eigen doarp, Niawier 69 198 Walda, J.  
Amelander brief, een, uit 1795 69 201 Paasman, J.A.  
Dijkstra, Waling – een samenvatting 69 204 Bouma, G.  
Verschenen – Fan Kafee Stuut tot IJsherberg, 100 jaar Fryske Krite 69 206 Aartsma, H.  
Vragen – Hoekstra, Frans, 1896 69 208    
Haaijer, mijn achternaam 70 3 Broersma-Haaijer, H.  
Molen te Lioessens, een vondst 70 3 Tolsma, Reinder  
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 2 70 4 Leij, D.  
Wierstra bij de invoering in de BS 1811/1812 70 12 Wierstra, S.  
Vragen – Lysbeth Pieters x Bote Annes in 1664 70 17 Hauw, M. vd  
Genealogie en Internet: klikt dat of byte dat? 70 18 Sijtsma, F.  
Rohling, internet leidt snel naar Bibiana 70 19 Keijzer, R.  
Vragen – Lammert Jans x Lysbeth Gerbens 1743 Ternaard 70 21 Oostra, J.  
Mijn favoriete voorouder: Johan Cornelis’ 70 22 Tolsma, Reinder  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 70 24 Diverse  
Foppe Epkes als krijgsheld in 1787 70 27 Sijtsma, J.  
Doodkistenfonds te Nes 70 34 Jong, G. de  
Kweekschool aan de Hantumerweg te Dokkum, oude chr. 70 37 Zwart, D.A.  
Vrijmetselarij te Dokkum 70 42 Meerema, L.  
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs, reactie op 70 46 Weger, G. de  
Weesmeisjes, nogmaals de diefachtige 70 47 Wildeboer, D.R.  
Propijn en afkoop 70 50 Haan, P. de  
Vragen – Basteleur, Gooitzen Jelles 71 57 Moed, B.  
Genealogie – Wierstra in Ferwerderadeel 71 58 Wierstra, S.  
Kwartierstaat – Keekstra, reactie 71 65 onbekend  
Parenteel – Sijtsma, Daniël Sytzes 71 66 Sijtsma, Fr.  
Kwartierstaat – Smits, Aafke 71 75 Bekkema, Kl. J.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 71 77 diverse  
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 1 71 81 Aartsma, H. en Tolsma, R.  
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 1 71 86 Tolsma, Reinder  
Doopsgezinde gemeente te Holwerd 71 94 Roosma, J.  
Vragen – Pelmulder, Jelle Jans 71 96 Geurink, A.  
Baksteen uit Ee raakt spoor bijster 71 98 Zwart, D.A.  
Vragen – Metz, Georg, brieven en foto’s van: beschikbaar 71 101 Verhaegh, M.  
Oprichting Stichting Fotografie Willem Kamminga 71 102 Dekker, J.  
Vragen – Bos, Freerk Sipkes van den: visserij Moddergat 71 103 Meijer, J.  
Markant Pand, Hogepol 18, recensie 71 104 Tolsma, Reinder  
Genealogie – Wierstra in Oostdongeradeel 72 109 Wierstra, S.  
Dokkumers op Schiermonnikoog 72 117 Stada, K.  
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 1 72 120 Paasman, J.A.  
Mijn favoriete voorouder: Pieter Jans de Haan 72 127 Haan, P. de  
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 2 72 127 Tolsma, Reinder  
Vragen – Streekstra, Keimpe Ouwes 72 129 Streekstra, P.N.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 72 130 Diverse  
Vragen – Essen, Elisabeth van en Ds Everhardus Theodorus Wilman 72 132 Heeling, R.A.  
Vragen – Annigje Hendriks en Jan Ales Hetting/Gert Luitjens Koerts 72 132 Wijk, R.J. van  
Wierum in de Franse Tijd, deel 1 72 142 Duinstra, F.  
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 2 72 145 Aartsma, H. en Tolsma, R.  
Vragen – Wagt/Wacht, Jacob van der 72 150 Smits, C.  
Doopsgezinde gemeente Ternaard 72 151 Roosma, J.  
Vragen – Simon Daniels (Sijtsma?) 72 153 Zijlstra, K.  
Kweekschool Dokkum, afbraak 72 154 Zwart, D.A.  
Verschenen – Geschiedenis NH-kerk te Niawier, door J. Walda 72 155 Aartsma, H.  
Verschenen – Geschiedenis van Dokkum 73 159 Aartsma, H.  
Mijn favoriete voorouder: Grietje G. Wierstra 73 161 Klaarbergen, J. van  
Wierstra in Westdongeradeel 73 162 Wierstra, S.  
Wierstra in Kollumerland 73 164 Wierstra, S.  
Feike van der Ploeg, doopsgezind predikant enz. te Dokkum 73 166 Paasman, J.A.  
Trouwen zonder geboortebewijs 73 170 Jong, Tj. de  
Vragen – Westra, Jildert 73 171 Westra, E.  
Mosterd’ Maaike 73 172 Jong, G. de  
Vragen – Sijtsma, Sijmon Daniels (Zijlstra?) 73 173 Diverse  
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 2 73 174 Paasman, J.A.  
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 73 181 Diverse  
Wierum in de Franse Tijd, deel 2 73 185 Duinstra, F.  
Er rollen twee guldens uit de brief: postwezen rond 1845 73 188 Wiersma, H.  
Herberg te Wierum, een reactie 73 193 Jong, G. de  
Om het ware woord: Nicolaas Westendorp Boerma 73 194 Jansen, D.  
Recensie – De opleiding tot Chr. Onderwijzer in Friesland 73 196 Meerema, L.  
Doopsgezinde gemeente van Zwaagwesteinde 73 201 Roosma, J.  
Hongaarse meisjes in NOF rond 1920 73 205 Zijlstra, H.  
Kwartierstaat – Zwart, Nienke 74 6 Zwart, Nienke  
Vragen – Mellema, Sybe Jacobs 74 12 Mellema, G.  
Vragen – Schut, Hiltje 74 12 Mellema, G.  
Mijn favoriete voorouder: Ds. H.J. Schregardus 74 13 Weger, Gerard de  
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 3 74 16 Paasman, J.A.  
Pettertilla, herkomst van een familienaam 74 23 Ploeg, R.R. van der  
Wierum in de Franse Tijd, deel 3 74 27 Duinstra, Foppe  
Vragen – Eye Sybes 74 29 Zijlstra, Hans  
Woltring-Flierl, wie kent deze mensen 74 30 Wüst, J.B.J.  
Toevalsvondsten: namen van Noordoost Friezen 74 32 Musquetier, A.  
Zijlstra, Geert Jochems legt een verklaring af 74 34 Zijlstra, Hans  
Nes, besmettelijke ziekte in 1816 74 36 Tolsma, Reinder  
Schoolopziener, op pad met de, omstreeks 1842 74 41 Wildeboer, D.R.  
Doopsgezinden in Ouwesyl 74 46 Roosma, J.  
Verkiezingen in Oostdongeradeel 1931 74 52 Viersen, O.  
Bonifatius en Dokkum 74 54 Delahaye, G.M.B.  
Kwartierstaat – Zwart, Nienke, deel 2 75 60 Zwart, Nienke  
Genealogie – Osinga, deel 1 75 66 Smits, Eimert  
Kwartierstaat – Blom, Johannes 75 71 Meindersma, E.A.  
Ley, Jan Rienks van der, soldaat van Napoleon 75 76 Paasman, J.A.  
Mijn favoriete voorouder: Hemke G. Elzinga 75 80 Ploeg, R.R. van der  
Braaksma, T. P. en Groen, A.M. 75 83 Metzlar, H.  
Hongaarse kinderen, reacties op 75 84 diverse  
Laatste reis van de Jeune Henri, de 75 86 Leen, K.  
Wierum in de Franse Tijd, deel 4 75 89 Duinstra, F.  
Kooikers Anjumer Kolken, 1722 75 92 Mast, G.  
Kooi, P.A. Bergsma at graag eenden uit de Kolkhuister kooi 75 94 Mast, G.  
Pettertilla, reactie op familienaam 75 97 Jong, J. de  
Vragen – Klimstra, Taeke Pieters 75 101 Timmer, V.H.M.  
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 1 75 102 Tolsma, Reinder  
Een naam is een naam…, deel 1 75 108 Smits, Eimert  
Verschenen – Concours Hippique Dokkum, 60 jaar 75 111 Aartsma, Henk  
Vragen – Wagt, Jacob van der 75 113 Smits, Cor  
Verschenen – 100 jaar Volksvermaken Ternaard 75 114 Aartsma, Henk  
Genealogie – Osinga, deel 2 76 120 Smits, E.  
Wegen  en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 2 aanv. 76 125 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Prins, Theunis Doekes 76 126 Wel-Prins, A. van der  
Huwelijkskaartjes, aanbod 76 134 Bouta, Hilda  
Mijn favoriete voorouder: Johan Joost Schmidts 76 135 Smits, E.  
Genealogie en de Mormonen 76 136 Ploeg, R.R. van der  
Folkertsma, Bartolomeus Cornelis, HdS te Wierum 76 140 Folkersma, W.  
Jong, Wybren Annes de 76 142 Meijer, J.  
Kaarten, de Huguenin-kaarten van Friesland 76 144 Versfelt, H.  
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 1811 76 150 Duinstra, F.  
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 2 76 153 Tolsma, Reinder  
Mobilisatie, Eelse Visser en de mobilisatie 1914-1918 76 162 Visser, A.K.  
Mooiste huis van Dokkum ? Stationsstraat 29, Jugendstil 76 165 Zwart, D.A.  
Verschenen – Ie sa’t it wie mar nea wer wêze sil, W. Plantinga 76 172 Zwart, D.A.  
Werkgroep in oprichting – Kustvisserij in de Dongeradelen 76 173 Weger, G. de  
Sybrigje Harings bedankte voor lidmaatschap NH-Kerk 76 174 Wel-Prins, A. van der  
Aalsumerpoort, afbraak in 1827 76 175 Tolsma, Reinder  
Werkgroepen doen verslag 77 182 diverse  
Verschenen – Genealogie Crans 77 183 Crans, A.  
Stamreeks – Holthuis, Tjitske Hillechien 77 184 Heeringa, J.S.  
Genealogie – Hoek, van der 77 186 Smits, E.  
Genealogie – Leistra, Suameer 77 192 Leistra, G.  
Mijn favoriete voorouder, Gosling Hemkes Elzinga 77 198 Ploeg, RR van der  
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 1881, deel 2 77 202 Duinstra, F.  
Stichting Oud Dockum 77 205 onbekend  
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 1 77 206 Smits, E. F.A. zn  
Dienstweigeraar uit 1816, notariële schikking 77 212 Paasman, J.A.  
Monsterrollen, 1916 77 214 Meijer, J.  
Kind en zijn omgeving, kinderarbeid 77 218 Meerema, L.J.  
Verschenen – Hoannen fan ‘e klaai 77 222 Tolsma, reinder  
Reis naar Amerika 77 223 Prins, Th.D.  
Een naam is een naam…1 (reacties) 77 230 Smits, E.  
Een naam is een naam…2 77 232 Smits E.  
Worp van Peyma, het graf van 77 235 Wel-Prins, A. vd  
Loggervaarders Paesens-Moddergat begin 1900 77 236 Visser, A.K.  
Verschenen – Mijn voorouders Kingma 77 238 Tolsma, Reinder  
Schoolklas Broeksterwoude, 1918 77 239 Hoeksma, P.  
Jagerskamp te Oostrum 78 3 LC  
Fries in de finale WK (Gustavo Oberman)? 78 5 Deuzeman, D.  
Vragen – Sprietma, J.G. 78 7 Heerema, J.  
Prins, Geert Pieters van 78 8 Plantagie, C.  
Vragen – Reitsma, Anne Dirks 78 10 Hoop, w. de  
Mijn favoriete voorouder – Prins, Theunis Doekes 78 11 Wel-Prins, A. van der  
Dienstwoning De Douwematte te Ee, een terugblik 78 16 Visser, Simon  
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 1 78 24 Wierstra, S.  
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 2 78 32 Smits, E. F.A. zn  
Bouwbestek van de Katwijk 9, de Fierman Eduard, 1908 78 37 Meijer, J.  
Vragen – Dellen, Lubbert van (Kollumerpomp) 78 41 Smids, F.P.  
Aandenken aan Liudgers oorsprongsgebied? 78 42 Sierksma, Kl.  
Vragen – Meekma State te Ferwert 78 43 Kooistra, J.  
Herinneringen aan mijn jeugd, Oostdongeradeel kort na 1900 78 44 Crans, D.  
Begrafenis van Bregtje (reactie in nr. 79) 78 51 Haan, P. de  
Digitaal delven in Fryslâns verleden via Hisgis 78 57 Mol, J.A.  
Een naam is een naam.. (3) 78 60 Smits, E.  
Verschenen – Nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes 78 61 Jongsma, M.  
Verschenen – Hûndert jier Skoalle mei de Bibel te Ljussens 78 63 Aartsma, H.  
Vragen – Friezen in Tiendaagse veldtocht 1831 79 68 Paasman, J.A.  
Genealogie – Claas Sijbes Catsma/Katsma 79 69 Douma, D.  
Verschenen – In grazige weiden… 79 75 Aartsma, H.  
Catharina Schrader, aan de hand van 79 77 Zijlstra, H.  
Kwartierstaat – Zee, Antje van der 79 82 Vos, O.H.  
Argentinië – website over 79 83 Wierstra, T.  
Mijn favoriete voorouder – Henderika Heyermann 79 84 Broersma-Haaijer, J.  
Genealogische grafschriften 79 85 Walle, H. de  
Hongaarse jongen en dhr. Veldhuis in Canada 79 86 Deuzeman, D.  
Errata – Leistra, Berzee en Jan Crans 79 87 diverse  
Geregistreerde schepen in WED 1882-1904 79 88 Meijer, J.  
Vragen – Steen, Hendrik, schrijver Sibe van Aangium 79 95 Kooi, J. van der  
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 3 79 96 Smits, E. F.A. zn  
Thomas wilde zijn schoonmoeder op de kop in het bijt steken 79 100 Haan, P. de  
Reactie – Begrafenis Bregje Jacobs 79 101 Idsardi, P.  
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 2 79 102 Wierstra, S.  
Opzienbarende vondst op Eckama State te Ternaard: Kozakkenplaats 79 109 Zwart, D.A.  
Verschenen – Monografie over orgelmaker T.P. Klimstra 79 113 Timmer, V.  
Vincentiusgebouw in de Koningstraat was boerderij fam. Terpstra 79 114 Klaarbergen, J. van  
Vragen – Kentekensregistratie + foto’s eerste auto’s 79 115 Wierstra, T.  
Hinderwetvergunningen Dokkum 1875-1917 79 116 Smits, E.  
Vragen – Orgelgeschiedenis gereformeerde orgels NOF 79 122 Timmer, V.  
Mededeling – Grafzerken op graftombe.nl 79 122 Zijlstra, H.  
Kuierpaden yn Noardeast Fryslân 79 123 Walda, J.  
Kerkenpad, een oud 79 124 Tolsma, reinder  
Smids, familie – Pake Swei 80 133 Smids, F.P.  
Genealogie – Osinga, Lammert Nammens 80 140 Smits, Eimert  
Vrijwilligers FAF – oproep voor 80 146 Visser, P.F.  
Genealogie – Jacob Jans 80 147 Douma, Doede  
Vragen – Koning, Willem Klases 80 149 Koning, R.  
Vragen – Postma, Regina M. 80 149    
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 3 (slot) 80 150 Wierstra, S.  
Stichter van Dokkum, de 80 155 Meerema, L.  
Grietje stal wat linnen en Klaaske kocht het op 80 156 Haan, P. de  
Verschenen: “Als dat niet het doel is….” 80 158 Meerema, L.  
Verschenen: Wenskaarten Dokkum 80 159 Speelman, N.  
In de schaduw van de meesters (orgelbouwers) 80 160 Timmer, V.  
Bouw van de laatste Friese boerderij van Ee 80 166 Zwart, D.A.  
Aanstelling van een veldwachter anno 1889 te Ternaard 80 170 Smits, E.  
Pas op, een fietser !! 80 175 Tolsma, Reinder  
Mystiek van de waddeneilanden 80 176 Zijlstra, Hans  
Uit het Admiraliteitsmuseum 80 178 Dragt, G.I.W.  
Kunstwegen en voetpaden in Oostdongeradeel, 3 (slot) 80 180 Tolsma, Reinder  
Een naam is een naam… (4) 80 190 Smits, E.  
In memoriam: Jan de Boer 81 197 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Hiemstra, Yke 81 198 Graaf, P. de  
Vragen – rijtuigenonderzoek 81 201 Haan, P. de  
Genealogie in Duitsland, onderzoek naar 81 201 WGOD  
Genealogie – Osinga, Lammert Nammes (2) 81 202 Smits, E.  
Vragen – Erich, F.C. 81 208 Erich, F.J.  
Liudgerglêzen yn ‘e RK-tsjerke yn Dokkum 81 208 Sierksma, Kl.  
Klaveriana – Alle Klaver 81 209 Wijk, T. van  
Was vroeger alles beter – paardenmishandeling 81 213 Haan, P. de  
Molen aan de Woudvaart 81 214 Banga, W.  
Register Openbare Gebouwen 81 221 Smits, E.  
Stoeijerijen van de schoenmakersvrouw 81 228 Haan, P. de  
Oude maten en gewischten (1): rinkelmantie 81 232 Zijlstra, H.  
Merkwaardige grafstenen, Bentheim 81 234 Jager, J. de  
Verkoping zathe en landen te Nes, 1897 81 236 Dijkstra, A.  
Oude Borwerda syl, de 81 241 Soepboer, P.  
Problemen met schoolmeester, 1: Foudgum 81 246 Tolsma, Reinder  
Een naam is een naam…(5) 81 251 Smits, E.  
Verschenen – Jeugdherinneringen WO II: Kollummerzwaag 81 254 Aartsma, H.  
Verschenen – Caspar de Robles, de stenen man 82 4 Boersma, F.  
Kwartierstaat – Zee, Antje van der (aanvulling) 82 5 Dijkstra, A.  
Oudst gevonden voorouder van Hans Zijlstra 82 12 Zijlstra, H.  
Vraag – Kluften in Kollum 82 13 Haan, P. de  
Kwartierstaat – Sijtsma, Freeke 82 14 Sijtsma, Fr.  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum 82 23 Haan, P, de  
Molen, poldermolen Hoedemakerspolder 82 36 Banga, W.  
Tiendaags Veldtocht, NOF-deelnemers, deel 1 – Dokkum 82 39 Paasman, J.A.  
Oude maten en gewichten: een reactie (op deel 1) 82 43 Herrema, G.  
Oude maten en gewichten (2): het lopen 82 44 Zijlstra, H.  
Gaykema of Bierma’s pleats te Ternaard 82 46 Smits, E.  
Op de Zuupmarkt dit fers 82 53 Meerema, L.  
Brouwerijen in Dokkum 82 55 Haan, P. de  
Argentinië, een contactadres 82 56 Ambassade  
VOC, voorouders in de ?? 82 57 Zijlstra, H  
Problemen met schoolmeesters, 2: Nes 82 58 Tolsma, Reinder  
Ingwierrum en omkriten: Liudgeriden 83 69 Sierksma, Kl.  
Kwartierstaat – Baarsma, R.R. 83 76 Jager, J. de  
Oudst gevonden voorouder: Johannes Luhoff 83 86 Luhoff, J.  
Kwartierstaat – Blom, Anthonij 83 88 Blom, F.H.  
Loodsen Oostmahorn rond 1860 83 94 Gaastra, F.  
Concentratie Scholen, deel 1: Oostdongeradeel 83 97 Tolsma, Reinder  
Merklap, meisje van de: Johanna Rosier 83 106 Rosier, G.  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, reactie deel 2 83 109 Mast, G.  
Aangeboden Statenbijbel 83 109 Weger, G. de  
Groninger Westerkwartier 83 109 Zijlstra, H.  
Merklappen, wetenswaardigheden over 83 110 Schurer, L.  
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 2 83 113 Paasman, J.A.  
Houtzaagmolen Bouwlust/Handel en Zeevaart 83 116 Banga, Warner  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum, aanvulling 83 120 Haan, P, de  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 2: Overzicht per gemeente 83 122 Haan, P, de  
Verschenen: Romaanse kerken in NOF 83 126 Aartsma, H.  
Admiraliteitsmuseum, expositie in (Wad’n quilts) 83 127    
Kwartierstaat – Bonga – Broeijer (gedeelte) 84 132 Smits, E.  
Parenteel – Streekstra, Keimpe 84 134 Dijkstra, J.  
Verschenen – It Burmaniapaad 84 142 Tolsma, Reinder  
Vraag – Toren, Willem 84 142 Toren, M.  
Reinder Gerbens van Wierum 84 143 Ploeg, C. vd  
Oudst gevonden voorouder: Henk Kuiphof 84 146 Kuiphof, H.  
Schoolopziener Marten Martens 84 148 Martens, S.  
Houtzaagmolen Bouwlust (2) 84 156 Banga, W.  
Kloosterbezit en testamenten 84 161 Bouta, H.  
Duitsers in de Burgerschool 84 164 Smits, E.  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 3: Kollumerland 84 166 Haan, P, de  
Tip voor onderzoek gegevens Staten Generaal 84 172 Zijlstra, H.  
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 3 84 173 Paasman, J.A.  
Analyse van een schaatslijst, deel 1 84 180 Kooi, H. vd  
Concentratie Scholen, deel 2: Westdongeradeel 84 188 Tolsma, Reinder  
Amerika, brief uit 85 201 Huizenga, B.  
Genealogie – Inia, Atso Hermanus 85 202 Inia, T.P.  
De Bierma’s van Gaykema te Ternaard 85 208 Smits, E.  
Australië, reactie uit 85 212 Postma, K.  
Ongeschikt voor Burger-wapening, 1795-1814 85 213 Haan, P. de  
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 4 85 216 Paasman, J.A.  
Doopklappers Metslawier-Niawier incorrect 85 219 Wierstra, T.  
Molen De Rooseboom in Hantum 85 220 Banga, W.  
De heren Polle, Kerseboom en Mutsjes 85 224 Haan, P. de  
Aankondiging – Drie eeuwen Burdaard 85 227 Diebrink, J.  
Dantumawoude onder Dokkum, 1 85 228 Halbesma, D.  
Website “Oudnieuwsuithetnoorden” 85 232 Kampen, J.  
Middeleeuws testament uit Wetsens 85 233 Bouta, H.  
Streekarchivariaat NOF verhuist 85 237 Jongsma, Tj.  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 4: Dantumadeel 85 238 Haan, P, de  
Analyse van een schaatslijst, deel 2 85 245 Kooi, H. vd  
Website Fries erfgoed 85 251 Persbericht  
Verschenen- Lieve allemaal 85 252 Zwart, D.A.  
Verschenen- Dokkumer binnenstad kadastraal vastgelegd 85 255 Persbericht  
Concentratie Scholen, deel 3: slot en conclusies 85 256 Tolsma, Reinder  
Een naam is een naam, deel 6 85 260 Smits, E.  
Aankondiging- Op de Praatstoel, jubileumboek 86 5 Tolsma, Reinder  
Kwartierstaat – Gaasterland, Aukje Klazes 86 6 Blom, F.H.  
Emigratie gezin Huizinga 86 13 Halbesma, D.  
Vraag – Kerkkoor Aalsum – Wetsens 86 21 Jaarsma, P.  
Groeten uit Amerika (deel 1: Viersen) 86 22 Postma, K.  
Oudst bekende voorvader van: 86 28 Vries, H. de  
Verschenen – Trefwoordenlijst Genealogie 86 29 Dumont, A.  
Biografie van de Hongaar Imre Deli 86 30 Postma, K.  
Oorlogspleegkinderen 86 36 Leistra, G.  
Verschenen – Eendenkooi bij de hel te Hallum 86 37 Tolsma, Reinder  
Beminde zoon, brief uit 1831 86 38 Dragt, G.I.W.  
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 5: Ferwerderadeel 86 44 Haan, P, de  
Dantumawoude onder Dokkum, 2 86 51 Halbesma, D.  
Hermannus Mellema en Dokkumer Nieuwezijlen 86 56 W. Mellema  
Zeeramp 1879: Aant Jans Post 86 63 Zijlstra, H.  
Verschenen – Dijken en Zeedijksters 86 66 Aartsma, H.  
Memoriam, In, Dick de Jager 87 72 Smits, E.  
Groeten uit Amerika (deel 2: Viersen 2) 87 74 Postma, K.  
Kabbeljau, een verdwenen familienaam 87 82 Jong, K.W. de  
Gegevens Argentinië 87 86 Speelman, N.W.J.  
Schipper Jacob Jacobs de Groot 87 87 Groot, R. de  
Kwartierstaat – Gaasterland (aanvulling) 87 92 Gaasterland, J.C.  
Dantumawoude onder Dokkum, 3 87 94 Halbesma, D.  
Schoenmaker Van der Veen op de cover van “Op de Praatstoel” 87 98 Dekker, J.  
Firma Tuininga aan de Hogepol te Dokkum 87 100 Dekker, J.  
Cultuurhistorisch centrum De Sûkerei open 87 109 Leegstra, O.J.  
Zeeprotest uit 1825 87 110 Visser, P.F.  
Verschenen – Gevelstenen in Dokkum 87 111 Aartsma, H.  
Ids Jousma over “Handel” in Dokkum 87 112 Smits, E.  
Clancarty – Ierland – Oudwoude 87 116 Postma, R.H.  
Lieuwe en Saapke, van Hallum naar Zeeland 87 120 Leeuw, R. de  
Kustvisserij in herinnering 87 123 Duinstra, F.  
Bewoners Oude en Nieuwe Beijer te Holwerd 87 124 Haan, P. de  
Vraag – Jacob Jacobs de Groot, schipper 88 140 Groot, R. de  
Groeten uit Amerika (deel 3: Postma) 88 141 Postma, K.  
Mijn favorite voorouder: Ytje de Boer-vd Gang 88 147 Olderen, H. van  
Schoolstrijd te Engwierum,  fragment 88 148 Olderen, H. van  
Oude klooster-, molen en jaagpaden digitaal 88 150 Aartsma, H.  
Schipper Berend Jacobs de Groot vermist 88 151 Groot, R. de  
Digitaliseren Fries religieuzen-archief 88 155 Aartsma, H.  
Schipper Jacob Jacobs de Groot, aanvulling 88 156 Groot, R. de  
Op weg naar de nieuwe wereld (Johannes van der Wal) 88 158 Hoek, J.  
Vraag – Atse Pieters uit Wierum 88 161 Bos, A. van der  
Museum “It Braakhok” te Ee 88 162 Zwart, D.A.  
Opkomst en ondergang van de cichorei 88 166 Leegstra, O.J.  
Vraag – Wybren Ruurds Stellinga 88 172 Stellinga, D.  
Hoe Hendrikje de Jong-vd Wiel levens redde 88 173 Karsijns, Tj.  
Elisabeth de Flines: Amsterdam en Dokkum 88 176 Bosman, M.  
Belevenissen van de WL 3 88 182 Weger, G. de  
Eigendomsgeschiedenis van de WL 18 88 186 Dijkstra, IJ.  
Bakkerij te Foudgum 88 188 Dijkstra, A. en D.  
Ingeboekt – Dijkstra uit Engwierum 88 203 Tolsma, Reinder  
Ingeboekt – Kuiphof van Blija 88 203 Tolsma, Reinder  
Groeten uit Amerika (deel 4: T.M. Beintema) 89 208 Postma, K.  
Vraag – G. de Jong-Kooistra 89 214 Snijders, J.  
De Kooplui te Dokkum (Ids Jousma) 89 215 Smits E.  
Wonderbaarlijke gebeurtenis te Ee, ds Vlieg 89 218 Zwart, D.A.  
Vraag – Johannes Damstra 89 219 Damstra, J.  
Belastingoproer te Wierum 1814 89 220 Zijlstra, H.  
Vraag – Elgersma, H.W. 89 221 Elgersma, O.  
Stichting Erfskip Terpdoarpen 89 222 Dijkstra, A.  
Zeeprotest 89 224 Visser, P.F.  
Vraag – Hendrick Heeres 89 225 Schaap-Boonstra  
Dijkbewaking ingesteld tussen Paesens en Nieuwe Zijlen, 1819 89 226 Zijlstra, H.  
Vraag – Revius, Arnoldus en Vermees, Claaske 89 228 Jong, K.W. de  
Firma De Gruyter en de Amsterdamse school 89 229 Zwart, D.A.  
Betekenis van de cichorei voor Dantumadeel 89 236 Leegstra, O.J.  
Vraag – volksspreekwoorden plaatsnamen 89 241 Broek, M.A. vd  
Veepest van 1745/6 in Westdongeradeel 89 242 Haan, P. de  
In het nieuw, weeskinderen 89 265 Bouta, H.  
Een naam is een naam…(7) 89 266 Smits, E.  
Ingeboekt – Fotoboek Metslawier 89 270 Aartsma, H.  
Ingeboekt – In Fryske sport – It keatsen 89 270 Aartsma, H.  
Ingeboekt – Twee boeken vol Hellinga’s 89 270 Jager, J. de  
Ingeboekt – Groeten uit Amerika 89 270 Postma, K.  
Ingeboekt – Vergeet niet dat ge vleugels hebt 89 270 Wijk, T. van  
Vlasteelt in NOF 90 3 Herrema, G.  
Linnenwevers in NOF 90 46 Bary, G.  
Genealogie – Holtewes 90 62 Rouing, P.  
Genealogie – Holman 90 67 Westerhof, T.  
Genealogie – Beckers 90 73 Beckers, N.  
Revius in Friesland 91 5 Jong, K.W. de  
Onderwerp van Onderzoek 91 21 Tolsma, Reinder  
Groeten uit Amerika (deel 5: Slot en De Haan) 91 22 Postma, K.  
Kerkdocumenten van Wouterswoude, Driesum ca 91 31 Musquetier, A.  
Vraag – cichoreifabriek De Grietman bij Sybrandaburen/Dokkum 91 31 Taekema, K.  
Penning van Dokkum, onbekende gevonden 91 32 Boekhorst, B. te  
Iconografisch bureau: verrassende vondsten 91 34 Zijlstra, H.  
Overlijden en begraven, zoektocht in archieven 91 39 Jagersma, L.  
Drie van Ee: stichtingssteen uit 1613 91 44 Zwart, D.A.  
Veepest van 1769, gevolgen in Dantumadeel 91 48 Halbesma, D.  
Stichting school te Ezumazijl 91 59 Tolsma, Reinder  
Collectie van Tuinen in Historisch Informatiecentrum NOF 91 64 Jongsma, Tj.  
Nogmaals de linnenweversfamilies, correcties 91 66 Bary, G.  
Groeten uit Amerika(deel 6: Ds Scholte) 92 73 Postma, K.  
Vlastra, ook een linnenweversnaam 92 81 Vlastra, L.  
Mijn favoriete voorouder: Scherjon 92 82 Luhof, J.J.  
Tiete Tabes, potschipper uit Wierum 92 88 Glas, A.K. v.d.  
Vraag – Betonfabriek te Dokkum/Dantumawoude 92 92 Kooistra, J.  
Vraag – Douwe Lap, Heerenveen? 92 92 Raad, A. de  
Kantklossen, een historische activiteit 92 93 Boersma, H.  
Jan Monsma, wonderdokter uit Rinsumageest 92 94 Wildeboer, D.R.  
Knevelarij aan het einde van de Franse Tijd 92 98 VIsser, P.F.  
H.H. Robroch, brug- en sluiswachter Dokkumer Nieuwezijlen 92 99 Robroch, H.J.  
Stichting school te Modderdagt 92 108 Tolsma, Reinder  
Cichoreifabriek van Zwaagwesteinde 92 115 Leegstra, O.J.  
Grafstenen in de Grote Kerk te Dokkum 92 116 Jager, J. de  
Kind aangevallen door varken, 1778 92 121 Haan, P. de  
Johannes Hilarides 92 128 Jager, J. de  
Armenzorg, burenplicht en gewoontes… 92 129 Jagersma, L.  
Naam is een naam…(deel 8) 92 135 Smits, e.  
Kwartierstaat – Vries, Ingrid de 93 141 Glas, A.  
Onderwerp van Onderzoek 93 148 Tolsma, Reinder  
Groeten uit Amerika (deel 7: Sjoerd A. Sipma) 93 149 Postma, K.  
Vrije Kolonistendag: 1 november 93 156 Schackmann  
Migratie in Friesland 93 157 Meerema, L.  
Hongaarse jongen in Friesland 93 160 Deuzeman, D.  
Vraag – Tulp biedt aan: CDRom met artikelen 93 161 Tulp, A.  
Vraag –  Heimwee naar Friesland 93 161 Vlaming, N.  
Grafsteen zoekt nakomelingen 93 162 Haan, P. de  
Ledendag te Burdaard 93 164 Talsma, H.  
Plaatsengids: alle Nederlandse plaatsen 93 166 Hoven, F. vd  
Dijkstra, Uilke Reitzes, liefdepreker 93 167 Halbesma, D.  
Bijten in een ijsje en bijten in het ijs 93 179 Kooi, H. van der  
Metz, Jaap, een winterse oversteek 93 188 Staal, A.  
Vraag – Stienstra, Gerrit en Sinderen, Pietje Sipkes van 93 190 Meems, J.  
Tichelwurk te Oostrum 93 191 Meerema, L.  
Tussen Kerk en Merk (Johannes Hilarides) 93 194 Tuinen, P. van  
Naam is een naam….(deel 9) 93 199 Smits, e.  
Armvoogdij (naar Ids Jousma) 93 201 Smits, E.  
Kwartierstaat – Riemersma, N.M. 94 208 Glas, A.  
Groeten uit Amerika (deel 8: Gerrit vd Weit) 94 219 Postma, K.  
Ingeboekt: Ontstaan Openbaar Vervoer NOF 94 229 Aartsma, H.  
Grafsteen, reactie op Wytse Folckerts 94 230 Koopmans, M.O.  
Posthistorie, twee eeuwen, Dokkum 94 234 Danz. P.  
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd 94 249 Wagenaar, S.  
Dakbedekkingen in NOF, oude 94 253 Haan, P. de  
Een bijzondere stranding 94 260 Visser, P.F.  
Haverschmidt, J.H.: “een bijzondere oversteek” 94 262 Staal, A.  
Tseard Aaltjes en dochter Christina 94 264 Duinstra, F.  
Verhalen over Opa 94 266 Schaaper, Fr.  
Ingeboekt: Munnekezijl, beeld van een dorp 94 267 Postma, R.H.  
Stamlijn – Douwes Isema 94 269 Douwes Isema, J.  
Een naam is een naam.. (deel 10: slot) 94 270 Smits, E.  
Onderwerp van Onderzoek van de leden der Hist. Ver. NOF 95 geheel Tolsma, Reinder  
Ledenlijst 95 geheel Tolsma, Reinder  
Groeten uit Amerika (deel 9a: Epke A. Roorda) 96 6 Postma, K.  
Dokkumer vrouwen in digitaal vrouwenlexicon 96 13 Valk, A. vd  
Havinga, allerlei families 96 14 Heeringa, J.  
Vraag – Zijlstra, Jacobus E. en Jong, Tjalkje de 96 17 Cressman, L.  
Bijland-Roersma, persoonsverwisseling 96 18 Heeringa, J.  
Kooi, van der en Kooistra van de Ternaarder Kooi 96 20 Mast, G.  
Dokkumer Lokaaltje, het 96 21 Rijff, C.  
Oude foto’s, collectie 96 22 Jager, J. de  
Nieuws uit oude kranten: Moddergat 1906 96 26 Hillebrand, P.  
Vraag – Zijlstra, Mechiel 96 28 Zijlstra, R,  
Ploeg, Willem van der, slikwerker 96 29 Staal, A.  
Groenlandvaarders uit NOG 96 32 Weger, G. de  
Moord op Sipke Hoekstra 96 36 Ploeg, C. vd  
Geld, de waarde van 96 39 Haan, P. de  
Diaconierekeningen en patroniemen 96 40 Haan, P. de  
Pilotenhulp, NOFriezen onderscheiden voor 96 46 Smids, E.  
Dantumawoude, kerkdocumenten van e.a. 96 47 Musquetier, A.  
Driesum ,de schijndode van 96 48 Dantuma, J.  
Ezumazijl, de kalkovens van 96 51 Tolsma, Reinder  
Sûkerei in De Valom 96 62 Leegstra, O.J.  
Zegenwens 96 66 Glas, A.  
Voorstellen, even (Eerste Wereldoorlog) 96 67 Bangma, K.  
Douwe Zwart, afscheid van 97 71 Tolsma, Reinder  
Edelman, Klaver en Van der Werff 97 74 Keizer, R.  
Vraag – Haaima, Aukje 97 83 Bergema. L.J.  
Vraag – Terpstra, Dirkje Ypes 97 83 Terpstra, A.  
Groeten uit Amerika (deel 9b: Epke A. Roorda) 97 84 Postma, K.  
Vraag – Oostrum, foto van huis in 97 92 Kramer, B.  
Eendenkooien uit Brantgum-Waaxens, verdwenen 97 93 Mast, G.  
Ezumazijl, reactie ‘kalkovens’ 97 113 Koopmans,M.  
Kranten online, veel 97 113 Persbericht  
Koloniën, Dokkum en de, een inleiding 97 114 Schackmann  
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd, reactie op 97 119 Wagenaar, S.  
Verkiezingen in 1617 97 120 Haan, P. de  
Dokkumer Schutters 97 122 Haan, P. de  
Moddergat, een herberg in 97 124 Hillebrand, P.  
Gibraltar, zeeslag bij, in 1607 97 127 Smits, E, Fazn  
Posttarieven 97 132 Wiersma, H.  
Ingeboekt – Kollumerland in oorlogstijd 97 134 Postma, R.H.  
Kloster Ihlo, een vakantietip 97 135 Haan, P. de  
Groeten uit Amerika (deel 10: groep Scholte) 98 142 Postma, K.  
Rosier – van Amsterdam naar NOF 98 153 Janssen, K.  
Kwartierstaat – Klaver, Kanke Alles 98 154 Keizer, R.  
Stembonen van Dokkum, een reactie 98 163 Mast, G.  
Stamreeks – Dijkstra, Eelke 98 164 Dijkstra, E.  
Grafsteen moeder van Pieter Stuyvesant 98 165 Walle, H. de  
Dedtie Ypes van Kooten, de afkomst van 98 166 Heins, L.  
Posthoorn te Dokkum, de 98 169 Smits, E.  
Grafsteen, een bijzondere plaats voor een 98 172 Walle, H. de  
Dijk, F.J. horologiemaker te Dokkum 98 174 Jager, J. de  
Ingeboekt – Wâldhúskes, woudboerderijtjes bijna verdwenen 98 175 Persbericht  
Moddergat, de Oere, van boerenplaats tot…… 98 176 Hillebrand, P.  
Jan Hut, de bende van 98 180 Pera, K.  
Edelman, Klaver en Van der Werff, een erratum 98 183 Keizer, R.  
Kozakken in NOF, 1813 98 184 Zijlstra, H.  
Vries, Gerrit Sakes de, zoektocht naar 98 189 Vries, F. de  
Altijd Strijdvaardig, weer toevoegingen 98 191 Musquetier, A.  
Koloniën, Dokkum en de, deel 2 98 192 Schackmann-Tolsma  
Hessel de Walle over “Friezen uit 11 eeuwen 98 196 Walle, H. de  
Tol aan het Gerben Allesverlaat 98 198 Musquetier, A.  
Reliwiki 98 199 Tatenhove, R. van  
Grafsteen in India, Dokkumer naam op 98 203 Pol, B. vd  
Groeten uit Amerika (deel 11: R. en A. Sipma) 99 209 Postma, K.  
Kwartierstaat – Ploeg, Lutske van der 99 218 Blom, F.H.  
Mijn favoriete voorouder: Grottinga, A.F. 99 224 Bruining, M.  
Strandingen op Engelsmanplaat 99 230 Hillebrand, P.  
Dam van Berkhout (naar Ameland) 99 236 Staal, A.  
Vraag – Assen, Dirk Jans van 99 241 Dijkstra, F.  
Vraag – Boltjes, Freerkje en Coenraad 99 241 Sjoerdsma, B.  
Friese matrozen op avontuur in VOC, 1786 99 242 Zijlstra, H.  
Braak, Jan timmerde aan de weg bij VOC 99 245 Zijlstra, H.  
Groene Kruis en badhuis te Dokkum 99 250 Smits, E.  
Kamminga, D.J. over kleding , 1943 99 254 Kamminga, D.J.  
Stuurman in sloot 99 260 Haan, P. de  
Graaf Macchetti in Dokkum ? 99 263 Westerhof, D.  
Vraag – Jong, Joukje de 99 265 Dijkstra, F.  
Dokkum en de koloniën, deel 3: Douwe Petrus (van) Steenwijk 99 266 Schackmann-Tolsma  
Voorouder Roel Kooistra: kooikers? 99 271 Mast, G.  
De tiid fan pake en beppe – stad- en dorpsgezichten in Dongeradeel 100 geheel Tolsma, R, Jager, J. de, Douma, D.  
Groeten uit Amerika (12: M.T. Douma) 101 4 Postma, K.  
Kwartierstaat – Beer, Freerk Abes de 101 16 Blom, F.H.  
Saterdag, de verdwijning van de familienaam 101 22 Bruining, M.  
Zijlstra – Zoektocht naar verre familie 101 27 Zijlstra, He  
Graaf Macchetti toch uit Bolsward? 101 31 diverse  
Tegeltableau in Moddergatster visserswoning 101 32 Hillebrand, P.  
Website Smalfilms 101 35 Knijn, P.  
Gedenksteen herv. kerkgebouw Niawier 101 36 Walda, J.  
Prins, Geert Pieters van 101 39 Pera, K.  
Pieter Tjepkes, VOC-avonturier/herbergier 101 42 Zijlstra, H/Tolsma, R.  
Bijnamen in Dokkum 101 48 Smits, E.  
Stichting Regionaal 101 50 Kooistra, J.  
De Vrouwe Marina 101 51 Visser, P.F.  
Diaconierekeningen en bouwkunde: de wande 101 52 Haan, P. de  
Dokkum en de koloniën, 3, een reactie 101 55 Meulen, B.D. van der  
Volksgeloof en geneesmiddelen 101 56 Haan, P. de  
Diaconierekeningen en overlijdensdata 101 58 Haan, P. de  
Jehabé, nostalgisch stukje middenstand Dokkum 101 63 Smits, E.  
Aankondiging – de oorlog een gezicht gegeven, deel 2 101 67 Postma, R.H.  
Verslag van een bijzondere dag 102 73 Smits, E.  
Voorouders en kinderen van Hieke Mellema 102 76 Kuiper, B.  
Bonifatiuskruisje voor Admiraliteitsmuseum 102 91 redactie  
Opa Jan van der Molen uit Warfstermolen 102 92 Vries, Fr. de  
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 1 102 99 Hartmans, P.  
Altijd Strijdvaardig 102 111 Musquetier, A.  
Paulus K. Buwalda, skutter yn 1832 102 112 Douma, D.  
Vissersschip vergaan op Pinkegat, een aanvulling 102 118 Bouta, H.  
Familie Sloterdijk uit Dokkum 102 120 Smits, E.  
Dat gij deezen eerste briev zorgvuldig bewaart (Rosier) 102 122 Visser, P.F.  
Een bezochte huishouding, Hennes op Ameland 102 125 Staal, A.  
De tiid fan pake en beppe 102 128 Smits, C.  
Bakkers en slagers in Dokkum 102 130 Smits, E.  
Klaas D. de With: Martelaar Afscheiding 102 134 Pera, K.  
Schoolfoto Betterwird 1905 102 135 Admiraliteitsmuseum  
Genealogie – Stoelman/Werksma 103 141 Haantjes, R.  
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 2 103 152 Hartmans, P.  
Website Zeemansleed 103 161 Boltjes, P.  
De Meindersma’s van Ee 103 162 Meindersma, P.  
Het stempel van Foeke Sjoerds 103 175 Leij, D.  
Verdwenen huizen 103 196 Hillebrand, P.  
De BLO-koe 103 200 Haan, P. de  
Fryslân 1811 103 201 Jansen, K.  
Sjoeks/Shooks is de naam 104 211 Postma, K.  
Onverwachte bronnen uit Rotterdam 104 223 Zijlstra, H.  
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 3 104 224 Hartmans, P.  
Principes kosten geld, school te Ee 104 236 Idsardi, P.  
Vermist: Harmen Gerbens uit Nes 104 237 Halbesma, D.  
Van der Galiën, naam uit Frankrijk of uit Fryslân? 104 241 Halbesma, D.  
Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect 104 242 Mark, A. van der  
Liedboek Nicolau Aengwerda, Dokkum 1757 104 245 Zijlstra, H.  
Begrafenis twee Canadezen te Aalzum, 1945 104 248 Smits, E.  
Jonker Willem Maurits van Hanecroot 104 250 Pera, K.  
Van Bergsma naar Hepburn 104 252 Halbesma, D./Tolsma, R.  
Lezing – Bauke van der Pol 104 253 Pol, B. van der  
Recensie – het doktersboek van Douwe Ales 104 254 Zijlstra, H.  
Aankondiging – Het leven van kooiker Jacob Bodes 104 255 Haan, P. de  
Nogmaals de eendenkooi te Waaxens 104 256 Mast, G.  
Een arbeidsovereenkomst uit 1850 104 257 Smits, E.  
Welk eenen bitteren religie-haat, Surhuisterveen 104 258 Musquetier, A.  
Bijna 800 stokoude menschen… 104 261 Zijlstra, H.  
Diaconieboeken: cryptische omschrijvingen 104 262 Haan, P. de  
Dood bij de molen 104 269 Haan, P. de  
Verlangen 105 4 Hansma, A. Sneuper 105 digitaal(maart 2012)
Het mysterie van de “Maaltijd te Dokkum” verder ontrafeld 105 8 Zijlstra, H.  
Website en weblog ook in nieuw jasje 105 17 Zijlstra, H.  
Engelse musicalheld 105 18 Hoop, Lammert de  
Wat is heraldiek? 105 19 Broersma, R.J.  
Een friese merklap 105 20 Bouta, H.  
Diaconieboeken, reactie op cryptische omschrijvingen uit de 105 21 Haan, P. de  
De eerste vermelding van een gasvondst 105 22 Inia, Tjeerd P.  
Twee oude portretten, Gasau-Rosier 105 24 Bonnema, D.M.  
Onderzoek naar handkarren op het platteland 105 25 Fleurke, E.  
Sjoerd Folkerts Rypperda, 1746-1813, deel 1 105 26 Zeeuw, T. de  
Bosatlas van de geschiedenis van nederland 105 29 Banga, W.B.  
Het mysterie van de maaltijd te Dokkum verder ontrafeld 105 8 Zijlstra, Hans  
Engelse musicalheld 105 18 Hoop, Lammert de  
Wat is heraldiek? 105 19 Broersma, Rudolf J.  
Een Friese merklap uit Wierum 105 20 Bouta, Hilda  
De eerst vermelding van een gasvondst 105 22 Inia, Tjeerd P.  
Twee oude portretten Hans Gasau & Elisabeth Rosier 105 24 Bonnema, Douwe Meinderts  
Onderzoek naar handkarren op het platteland 105 25 Fleurke, Else  
Sjoerd Folkerts Rypperda 1746-1813 (deel 1) 105 26 Zeeuw, Tine de  
Bosatlas van de geschiedenis van Nederland 105 29 Banga, Warner B.  
De portretschilderijen van Hans Willem Baron van Aylva 106 8 Zijlstra, Hans Sneuper 106 digitaal(juni 2012)
De uitspraak van de achternaam Aylva 106 16 Walle, Hessel de  
Het herenhuis Van Helder aan de Dokkumer Ee 106 20 Banga, Warner B.  
Heraldische wapens 106 21 Broersma, Rudolf J.  
Stinzenplanten op Neerijnen en de familie Van Aylva 106 22 Bouta, Hilda  
Reacties op diaconierekeningen 106 23 Haan, Piet de  
Sjoerd Folkerts Rypperda 1746-1813 (deel 2) 106 24 Zeeuw, Tine de  
Diaconierekeningen De Pomp 106 28 Haan, Piet de  
Vier eeuwen Kingma in de Oostergo 106 29 Haan, Piet de  
Grafplaten en sarcofagen in de kerk van Westergeest 107 8 Heinsbroek, Piet G. Sneuper 107 digitaal(september 2012)
Giliam Hanzes een stokoude mensch? 107 14 Dijkstra, Arjen  
Jan de With & Wikje Minnema 107 16 Veer, Geert van der  
Bonifatius: de eerste Europeaan 107 20 Hoop, Lammert de  
Heraldiek als hulpwetenschap 107 21 Broersma, Rudolf J.  
Frans Bosmans voor altijd in Dokkum 107 22 Bangma, Kees  
Avercamp & Schrader 107 26 Staal, André  
Diaconierekeningen een bijzondere familie Ferwerda-Kiestra 107 28 Haan, Piet de  
Familiegeschiedenis op Spitsbergen 108 8 Witteveen, Ane G. Sneuper 108 digitaal(december 2012)
De winter van 1947 108 16 Staal, André  
Heraldiek als hulpwetenschap (deel 2) 108 22 Broersma, Rudolf J.  
Dirk Louws Heeringa een erfenis met schulden 108 24 Dijkstra, Arjen J.  
Het teken van de vrijmetselaars 108 27 Haan, Piet de  
Aaltje ging schaatsen 108 28 Haan, Piet de  
Social media in 19e eeuws Dokkum 108 29 Zijlstra, Hans  
Rococo uit Dokkum op Paleis Het Loo 109 8 Hoeve, Sytse ten Sneuper 109 digitaal(maart 2013)
Mosterd… Of toetje na de maaltijd? 109 14 Zijlstra, Hans  
Opgravingen in de binnenstad van Dokkum 109 18 Hoven, Edwin  
Dorpswapens & -vlaggen in Noordoost-Friesland 109 21 Broersma, Rudolf J.  
Dokkum & India. De Canter Visschers 109 22 Pol, Bauke van der  
Groeten uit Moddergat. Een ansichtkaart uit 1909 109 24 Weger, Gerard de  
Schilderij van Douwe Hansma. Stal van Beslinga State te Friens 109 26 Pera, Klaas  
Historie Moddergat en scheepstypen 109 27 Braaksma, Jan G.  
Moddergat, historie van een vissersdorp 109 27 Hillebrand, Paul  
Diaconierekeningen. Bijzondere familie De Vries[aanvulling in Sneuper 111] 109 28 Haan, Piet de  
De drie eendenkooien van Oudwoude 110 8 Mast, Gerard Sneuper 110 digitaal(juni 2013)
Enkele familieleden van kooiker Freerk Dirks 110 16 Mast, Gerard  
Aanvullingen op Rococo uit Dokkum 110 17 Banga, Warner B.  
Dezelfde voorouders als… Dione de Graaff & Martin Bril 110 18 Bruining, Mattie  
Het sprookje van oudtante Mathilda 110 20 Bouta, Hilda  
De dorpswapens van Aalsum & Anjum 110 21 Broersma, Rudolf J.  
Meindersma’s en de molen van Ee 110 22 Meindersma, Sake  
De oorlogsslachtoffers van Dokkum 110 24 Kikstra, Marissa  
Gebrandschilderde ramen hervormde kerk Hollum 111 8 Zijlstra, Hans e.a. Sneuper 111 digitaal(september 2013)
Roodbaard tuinen Pieter Lucas Roodbaard 111 14 Jager, Jan de  
De Friese wortels van Garmt Stuiveling 111 16 Pera, Klaas  
De wereldreizen van oudtante Mathilda 111 18 Bouta, Hilda  
Diaconierekeningen: bijzondere familie De Vries[Een aanvulling op artikel in Sneuper 109] 111 19 Haan, Piet de  
Ontsluiting van het noorden 111 20 Hoop, Lammert de  
De dorpswapens van Bornwird & Brantgum 111 21 Broersma, Rudolf J.  
Amelanders staan samen sterk 111 22 Keijzer, Richard  
De Zonnekoning van Dokkum te boek 111 24 Banga, Warner B.  
Een wonderbare visvangst in 1915 111 25 Weger, Gerard de  
Plankjes met namen: de H:L:Lijsenberg-plank [Dokkum] 111 26 Haan, Piet de  
Afscheid van Sneuper Eimert Smits 111 28 Tolsma, Reinder  
Op de Praatstoel 2: verhalen uit Noordoost-Friesland 111 30 Tolsma, Reinder  
Molens van Dokkum in album Francois Bekius 112 8 Banga, Warner B. Sneuper 112 digitaal(december 2013)
Een vondeling te Raard in 1820 112 13 Hillebrand, Paul  
De levensloop van Tjerk Romkes Viersen 112 14 Plaats, Gosse van der  
Toet-Anch-Amon 112 18 Bouta, Hilda  
Heraldiek van de Hollumer kerkramen 112 19 Broersma, Rudolf J.  
Diaconierekeningen: bijzondere families Boskam en Keegstra 112 20 Haan, Piet de  
Pijpenkoppen in Moddergat 112 22 Wever, Gerard de  
De Bontebrug in Dokkum 112 24 Meidersma, Sake  
Plankjes met namen 2: Het P. Schuringa-plankje 112 26 Haan, Piet de  
Wevers van Ohne in Noordoost-Friesland 113 8 Koorn, Simon Sneuper 113 digitaal(maart 2014)
Wierumer vissersgenealogieën 113 14 Beimers, Berend  
Familie Gaasterland: beter gelopen dan gestropen! 113 16 Gaasterland, Jan Cornelis  
Diaconierekeningen: gezin fan Abbe & Ytje út Holwert 113 18 Haan, Piet de  
De goede gaven van tante Mathilda 113 20 Bouta, Hilda  
Dorpswapens van Ee & Engwierum 113 21 Broersma, Rudolf J.  
Pater Mets: een vluchteling wordt herder van vluchtelingen 113 22 Bangma, Kees  
Slim ûngeluk in de Peazemerlannen 113 27 Prins, Einte  
Hoe koest sa healwiis dwaan? 113 30 Hartmans, Pieter  
Boerderij aan de Ee 113 32 Haan, Piet de  
Foto’s uit de oude doos: familie Hermanides 113 33 Haan, Hans de  
De drinkdobben in Noard-Fryslân Butendyks 114 8 Vroom, Marjan Sneuper 114 digitaal(juni 2014)
Meindertsma’s & Meindersma’s (deel 1) 114 12 Meindersma, Sake  
Op zoek naar: Aaltje de Jong 114 15 Driel, Lo van  
Herkomst van de naam Schoorstra 114 16 Schoorstra, Peter  
Aapjes kijken met oudtante Mathilda 114 18 Bouta, Hilda  
De dorpswapens van Foudgum & Hantum 114 19 Broersma, Rudolf J.  
Opskuor yn Moarre: onderzoek naar feiten & fictie 114 20 Scholte, Hans  
Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin 114 26 Isema, Jan Douwes  
Meester Wamelink betrapt tonneur 114 29 Haan, Piet de  
Made in Dokkum: de Vribon-auto 115 8 Jong, Dirk de Sneuper 115 digitaal(september 2014)
De ongelukkige vaart van de Albion in 1819 115 11 Dijkstra, Arjen J.  
Meindertsma’s & Meindersma’s (deel 2) 115 14 Meindersma, Sake  
De Keegstra’s in Wierum, `t Schoor & Burum 115 16 Duinstra, Foppe  
Een familiebijbel met zilverbeslag 115 20 Feenstra, Willemke  
Het rijksdaggebouw in Berlijn 115 22 Bouta, Hilda  
Wapen & vlag van de stad Dokkum 1 115 23 Broersma, Rudolf J.  
Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin 2 115 24 Dragt, Ihno  
Onbekend schilderij van Gosling Posthumus 115 25 Dragt, Ihno  
Kerkramen Hollum. Nieuwe stand van zaken 115 26 Hakman, Arend Jan  
Heilig Fries DNA in de Abdij van Tongerlo 115 28 Boswijk, Wibo  
Het boek van de Ee 115 33 Banga, Warner B.  
Noordoost-Friese militairen tijdens mobilisatie 1914 116 8 Bangma, Kees Sneuper 116 digitaal(december 2014)
Historisch Terpdorp Foudgum 116 13 Heeringa, Jaap  
Dit zijn rampvol leven Pybo Talma 116 16 Binch-Talma, Sylvia  
Rouwbrief uit 1774. Jan Rienks aan Klaas Melis 116 20 Zijlstra, Hans  
Twee familieportretten en een diploma 116 21 Stol, Albert  
Verwant aan: Jan Ritskes & Simke Kloosterman 116 22 Bruining-Hoeksma, Mattie  
Volkenkunde in Ludwigs fotoalbum 116 24 Bouta, Hilda  
Wapen & vlag van de stad Dokkum 2 116 25 Broersma, Rudolf J.  
Verwer-schilder Wessel Pieters Ruwersma 116 26 Zijlstra, Hans  
Het groot bosck soonder boomen [Holwerd] 116 30 Haan, Piet de  
Deel 3 De oorlog een gezicht gegeven 116 33 Banga, Warner B.  
De familie Egas van Holwerd (deel 1) 117 8 Egas, Klaas Sneuper 117 digitaal(maart 2015)
Sigarenfabrikant Petrus Jorritsma 117 13 Kooistra, Jan  
Het geleende paspoort 117 14 Pera, Klaas e.a.  
De ijsherberg van Oudwoude 117 16 Postma, Reinder H.  
De koffer wordt gesloten 117 18 Bouta, Hilda  
Wapen & vlag van de stad Dokkum 3 117 19 Broersma, Rudolf J.  
Veenhuizen: signalement met foto 117 20 Haan, Piet de  
Sa lang as de wyn fan de wolkens waait 117 21 Nijenhuis, Yvonne te  
Huisnummering 1850-1963 van Dantumawoude 117 22 Plantinga, Henk  
Etienne Babois. Een Fransman die Fries werd 117 24 Moes, Linda  
Hein de Bruin en Ameland 117 32 Staal, André  
Met de trekschuit naar Dokkum 118 8 Adema, Broor S. Sneuper 118 digitaal(juni 2015)
De familie Egas van Dokkum (deel 2) 118 14 Egas, Klaas  
Kwartierherhaling 118 18 Bruining-Hoeksma, Mattie  
Korenmolen ‘De Welkomst’ Akkerwoude 118 20 Kooistra, Jan  
De dorpswapens van Hantumhuizen & Hiaure 118 23 Broersma, Rudolf J.  
De spitkeet van Harkema 118 24 Vries, Jan de  
Rot- & zenuwkoorts in Ternaard 118 26 Koorn, Simon  
Nieuwe aanwinst museum Dokkum 118 28 Dragt, Ihno  
Bloedbad in Dokkum: ‘De Waalse furie’ 118 29 Banga, Warner B.  
Dokkumer kapitein verwierf ‘Der helden lauwerkroon’ 119 8 Dijkstra, Nykle Sneuper 119 digitaal(september 2015)
De familie Egas van Holwerd (deel 3) 119 14 Egas, Klaas  
De dorpswapens van Holwerd & Jouswier 119 19 Broersma, Rudolf J.  
Een doodgewone Jan Soldaat 119 20 Bouta, Hilda  
Diaconierekeningen: familie Schuitinga [Dokkum] 119 21 Haan, Piet de  
Graftrommels in Dantumadiel 119 22 Postma, Kor  
Fûgeltsjeknopen, ferwurke ta in hingsel 119 25 Mast, Gerard  
Friese love story in 17e eeuw, Lisck van Eysinga 119 26 Boswijk, Wibo  
Tweede boek over 4H-dorpen 119 32 Hof, Mient  
Vrouwenbrieven uit 1600-1800 119 33 Zijlstra, Hans  
400 jaar carillon Dokkum 120 8 Boer, Auke de Sneuper 120 digitaal(december 2015)
Klokkenisten & beiaardiers van Dokkum 120 12 Haan, Piet de  
Dan maar weer verhuizen: Oebele en Idske Haakma 120 16 Klaarbergen, Jaap van  
De Trime yn ’t ferline 120 19 Boersma, Jack  
Knoopnaaien in Waalsdorp 120 20 Bouta, Hilda  
Wapen & vlag van Oostdongeradeel (1) 120 21 Broersma, Rudolf J.  
Academische voorspoed 120 22 Dijkstra, Arjen  
Twee stereofoto’s van Dokkum 120 25 Douma, Nico  
Holwerders op de Kooiplaats tot de Blieke op Ameland 120 26 Borsch, Pieter Jan  
Vroeg-christelijke ringen in Fryslân 121 8 Postma, Johan Sneuper 121 digitaal(maart 2016)
Akkerwoudster dwarswegen & paden 121 11 Kooistra, Jan  
Drama in Dokkum Fam. Boomsma (deel 1) 121 12 Haan, Piet de  
Een heeren leventje in Jutphaas 121 18 Bouta, Hilda  
Wapen & vlag van Oostdongeradeel (deel 2) 121 19 Broersma, Rudolf J.  
Armvoogdijrekeningen: gevonden op het Vliet 121 20 Haan, Piet de  
Bakkerijen Meindersma (deel 1) 121 22 Meindersma, Sake  
Vier nieuwe indexen (deel 1) 121 26 Tolsma, Reinder  
Windscheppen op Ameland 121 29 Roep, Jacob  
Drama in Dokkum deel 2 122 8 Haan, Piet de Sneuper 122 digitaal(juni 2016)
Gebrandschilderde ramen uit Hollum (A) ontdekt 122 15 Zijlstra, Hans & Jacob Roep  
De Bordne bij Dokkum 122 16 Rozemeyer, Joep  
Domineesfamilie Romar uit Nes 122 18 Dijkstra, Arjen & Ale Romar  
Tegen de grens aan in Walcheren-Zeeland 122 20 Bouta, Hilda  
Wapen & Vlag van Oostdongeradeel (3) 122 21 Broersma, Rudolf J.  
Bakkerijen Meindersma deel 2 122 22 Meindersma, Sake  
Vier nieuwe indexen deel 2 122 26 Tolsma, Reinder  
Muziekminnaars in dramajaar 1787 122 28 Meindersma, Lisette  
Louw Petroleum. Louw de Graaf & Sjoukje Stoker 123 8 Bruining-Hoeksma, Mattie Sneuper 123 digitaal(september 2016)
Nicolaas Tadema. VOC-opperhoofd in India 123 10 Zijlstra, Hans  
De Triemster poldermolens 123 15 Boersma, Jack  
De Buwalda’s van Dokkum 123 16 Buwalda, André  
Uit het zuiden weinig nieuws… 123 18 Bouta, Hilda  
De dorpswapens van Lioessens & Metslawier 123 19 Broersma, Rudolf J.  
Broeihokken in Noordoost-Friesland 123 20 Herrema, Gerrit  
Opheffing van ‘Buiten de Woudpoort’ 123 22 Haakma, Ijde  
Raadsels rond de Dokkumer waagbalansen 123 25 Dragt, Ihno  
De Friese periode van de familie Zimmerman 123 26 Meindersma, Lisette  
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (1) 124 8 Douma, Doede & Reinder Tolsma Sneuper 124 digitaal(december 2016)
Schilderijtje Wessel P. Ruwersma 124 17 Zijlstra, Hans  
Sterke Jerke. Heerke Tjerks Witteveen 124 18 Bruining-Hoeksma, Mattie  
Zingend en marcherend naar Breda 124 21 Bouta, Hilda  
Eerherstel voor Hessel van Meckema 124 22 Boswijk, Wibo  
Van Ayvla-familiezilver door Andele Andeles 124 26 Zijlstra, Hans & Robbie Dell’Aira  
Bouw van een vissnik 124 28 Smits, Eimert F.A. zn.  
De windvaan van Wierum & Pieter F. Meindersma 124 30 Meindersma, Lisette  
Dokkumer waag & jeugdherinneringen 124 33 Meindersma, Lisette  
Admiraliteitsschip Princesse Albertina 125 8 Smits, Eimert F.A. zn. & Hans Zijlstra Sneuper 125 digitaal(maart 2017)
Dokkumer scheepstimmerman overleed in krijgsgevangenschap 125 10 Dijkstra, Nykle  
Wytze Petrus de Vries 125 14 Vries, John de  
Jan zwaait af 125 20 Bouta, Hilda  
De dorpswapens van Morra & Nes 125 21 Broersma, Rudolf J.  
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (2) 125 22 Douma, Doede & Reinder Tolsma  
Terpenvereniging & glazen broeihokken 125 33 Arjaans, Jelle  
Glazen pootaardappelenbewaarplaatsen 125 33 Haan, Piet de  
Bonifatius en bier 126 4 Banga, Warner Sneuper 126 digitaal(juni 2017)
Bier als volksdrank 126 8 Banga, Warner  
De Bonifatiusabdij 126 12 Banga, Warner  
Water uit de ware fontein 126 16 Banga, Warner  
Dokkumer bierbrouwersgilde 126 20 Banga, Warner  
De bierbrouwerijen 126 26 Haan, Piet de  
Einde van een biertraditie 126 48 Banga, Warner  
30 jaar Historische Vereniging NO-Friesland 126 51 Tolsma, Reinder  
Zeerovers gehangen bij de kettingbrug 127 8 Dijkstra, Nykle Sneuper 127 digitaal(september 2017)
Admiraliteitssjongers op piratenjacht 127 13 Zuidema, Pieter  
Zegel & wapen van de Friese Admiraliteit 127 14 Smits, Eimert Zn. & Hans Zijlstra  
De bruidsschat van Fettje D. Meindersma 127 16 Meindersma, Sake  
Einde van de oorlog en een nieuw begin 127 18 Bouta, Hilda  
De dorpswapens van Niawier & Oosternijkerk 127 19 Broersma, Rudolf J.  
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (3) 127 20 Douma, Doede & Reinder Tolsma  
Criminele Aaltje Jans uit Dokkum 127 29 Antonia Veldhuis  
Woning- & ‘ruimtenood’ in de gemeente Dokkum tot 1925 128 8 Zijlstra, Annemarie Sneuper 128 digitaal(december 2017)
Dezelfde voorouders als… Peter Tuinman 128 14 Bruining-Hoeksma, Mattie  
Zwarte Lydia 128 16 Boersma, Jack  
Wapen & vlag van Westdongeradeel (1) 128 19 Broersma, Rudolf J.  
Nog eens over het wapen van de Friese Admiraliteit 128 20 Dragt, Ihno  
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (4) 128 22 Douma, Doede & Reinder Tolsma  
Bargebongels op it jaachpaad 128 31 Haan, Piet de  
Beeldbank van de Historische Vereniging NO-Friesland 128 31 Roep, Jacob  
Jonge Sneupers bij Historicidagen 2017 128 32 Roep, Jacob & Nykle Dijkstra  
Gerlof Andries, scheepstimmerman van de tsaar 129 8 Zijlstra, Hans Sneuper 129 digitaal(maart 2018)
Testament van Eelke Wiggers & Eelkjen Reinders 129 14 Meindersma, Sake  
Museum Wierdenland, expositie pioniers van het noorden 129 17 Meindersma, Lisette  
Holdinga te Anjum 129 18 Tolsma, Reinder  
De dorpswapens van Oostrum & Paesens-Moddergat 129 21 Broersma, Rudolf J.  
Fusillade te Dokkum 129 22 Kooistra, Jan  
Gebleven op zee 129 25 Postma, Reinder & Yvonne te Nijenhuis  
De eerste reis van Dokkum naar Fulda 129 28 Jager, Jan de  
Eendenkooien in Westdongeradeel 130 8 Mast, Gerard Sneuper 130 digitaal(juni 2018)
Opskuor yn Moarre, een reactie 130 14 Gaasterland, Jan  
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (1) 130 15 Thuijs, Frans  
Tjessens te Holwerd 130 16 Tolsma, Reinder  
De dorpswapens van Waaxens, Wetsens & Wierum 130 19 Broersma, Rudolf J.  
Dood Wierumer vissers in WOI in doofpot 130 20 Bangma, Kees  
De tweede liefde van Lisck van Eijsingha 130 23 Boswijk, Wibo & Hans Zijlstra  
Help! We slaan op de rotsen bij Ameland 130 26 Gras, Thijs  
Vergeten schoolbesmetting in Ee uit 1933 130 28 Delfstra, Theo  
De Protestantse pastorie in Noord-Nederland 130 32 Meindersma, Lisette  
Duivelse dilemma’s, een familie in oorlogstijd 130 32 Banga, Warner  
De Schierstins 130 33 Meindersma, Lisette  
De schipbreuk van de Roline Maria in 1871, Hoekstra
131 8 Dijkstra, Nykle Sneuper 131 digitaal(september 2018)
Boerderij Wie te Nes 131 12 Tolsma, Reinder  
Joden in Fryslân, familie Van Kuiken 131 18 Kooi, Jannie van der  
Wapen & vlag van Kollumerland C.A. (1) 131 21 Broersma, Rudolf J.  
Cammingha te Ferwert 131 22 Tolsma, Reinder  
De bruggen van Burgumerdaam 131 24 Meindersma, Sake  
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (2) 131 27 Thuijs, Frans  
Een revolutionaire kerk 131 28 Meindersma, Lisette  
De Traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders 131 28 Zijlstra, Hans  
Museum Sorgdrager 131 29 Roep, Jacob  
Kwartierstaat kinderen Posthuma-Iest 132 8 Meindersma, Lisette  
Tjaerda Rinsumageest 132 18 Tolsma, Reinder  
Wapen & vlag van Kollumerland C.A. (2) 132 21 Broersma, Rudolf J.  
Joden In Kollum, familie Van der Poort
132 22 Bruijn, Lucas  
Ameland gebukt onder galkoorts 132 26 Gras, Thijs  
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (3) 132 31 Thuijs, Frans  
3X graven in de Bonifatiusterp 132 32 Banga, Warner  
Nobels Nostalgisch Museum 132 33 Roep, Jacob  
 Posted by at 21:13