Indexen Streekarchief Dokkum

 

Beschikbaar gesteld door het Streekarchief Dokkum.

Zoeken in indexen op deze pagina:

Gegevens uit Mairieboeken
Aanwezig op het Streekarchief te Dokkum. Deze zijn door leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland geïndexeerd. U kunt met de gevonden inventarisnummers op het streekarchief de originele stukken opvragen, een mooie aanvulling op uw genealogie!

Deze boeken (registers) bevatten de korte aantekeningen van de ingekomen – en uitgaande stukken (brieven), die door de Mairie’s (gemeenten ingericht naar Frans Model) waren ontvangen of verstuurd. Bij Decreet van 13 december 1810 werden de Zeven Verenigde Nederlanden, met ingang van1 januari 1811, een onderdeel van het keizerrijk Frankrijk. Het Departement de la Frise (provincie Friesland) werd verdeeld in drie Arrondissementen, 19 Cantons, 93 Mairies. De eisen voor de Mairie waren: minimaal 500 inwoners en de afstand tot het gemeentehuis mocht niet groter zijn dan één uur gaans. Voor de elf steden waren deze eisen geen probleem, maar in de Grietenijen waren de afstand wel een probleem.
Zo werden de Grietenij Westdongeradeel verdeeld in de Mairie Holwerd, Ternaard en Nes en Oostdongeradeel in de Mairie Anjum, Ee en Metslawier. Deze indeling heeft bestaan van 1811 – 1816.
Met ingang van 1 januari 1817 werden de Mairies opgeheven en de Grietenijen in vorm hersteld. De ingevoerde “Trias Politica” – scheiding tussen de verschillende machten – bleef echter gehandhaafd. Het gemeentebestuur kreeg alleen zijn bestuurlijke functies terug. De grenzen van de Mairies zijn terug te vinden in de benaming van de kadastrale gemeenten. Het kadaster werd door de Franse overheid opgezet ten behoeve van de inning van grondbelasting. Na het vertrek van de “Fransen” lag dit werk enige tijd stil, later werden de metingen hervat, maar de “Franse indeling gekozen voor het Kadaster” werd niet gewijzigd. De grenzen van de Mairies komen meestal redelijk overeen met kadastrale gemeenten. 14040218. S.Koorn.


Kerkelijke gegevens.

Sorry, the comment form is closed at this time.