PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN NOORD-OOST FRIESLAND 1795-1805.
Rijtuigenbezitters Collumerland en 't Nieuwkruijsland.


Piet de Haan (de.haan.p(at)hetnet.nl)


Op mijn vraag in De Sneuper 82, bl. 13, naar de betekenis van het woord "kluft" dat veel voorkomt in de cohieren van de plaats Kollum zijn twee reacties gekomen. De eerste was van T. Wierstra: "In de plaatsbeschrijving van Kollum van Mr. Andreae staat op pagina 17: Dit “Colmerlandt” in engeren zin schijnt door de Groningers (bedoeld wordt de stad Groningen, red.), tijdens het verbond, dat de ingezetenen dezer grietenij in 1467 met hen voor den tijd van 30 jaren hadden aangegaan, in onderdeelen of CLUFTEN verdeeld te zijn, eene verdeeling, die nog langen tijd stand hield en ook thans (ca. 1890) nog zeer goed bekend is. De namen dezer “cluften” waren: de Laanster- en Luinstercluft (naar den weg t.w. van Kollum, vroeger de “Collumerlaen” genoemd. – en den plaatsnaam Ter Luine), de Torpmacluft (naar de Koll. Terp of torp), de Uiterdijkstercluft (naar de ten oosten gelegene Uiterdijken), terwijl de kom van het dorp de Kerkburencluft werd geheeten. Mogelijk was er nog eene vijfde cluft, die het tegenwoordige dorp Ausbuurt omvatte. Althans in een stuk van lateren tijd (1610) wordt gesproken van Ausbuiercluft." De toestand rond 1467 wordt in een ander boek beschreven, maar dat voert misschien te ver. Conclusie lijkt te zijn dat de kluften een Groninger “vinding” was die bij het verbond naar ons gebied is geëxporteerd (TW). De tweede reactie was van Co Pomstra: "Las uw stukje over dit onderwerp in de laatste Sneuper. Als u mijn pagina home.hccnet.nl/j.pomstra/kollumpompstra.htm doorleest komt u een verwijzing naar de oorsprong van deze benaming tegen." De beide inzenders worden bedankt voor hun reactie. Verdere reacties op deze publicaties zijn van harte welkom. Dan wordt de serie nu voortgezet met Kollumerland en Nieuwkruisland. 

Tresoar archief B.R.F. no 2328 en 2329.
Plaisier Rijdtuijgen en Zeijljachten
Kollumerland en ‘t Nieuwkruisland  1797 en 1798.
(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting die in de tabel niet wordt vermeld.

Kollumerswaag
Foeke Jans   Chaijs met 2 paarden (7)    1797  -
Foeke Rinses  Sjaas met 1 paard (3)  1797  1798
Hemke Harmens  Sjaas met 1 paard (3)  1797  1798
Hendrik Sierks Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Jacob Jans   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Jan Fockes   Sjaijs met 2 paarden (7)    -    1798
Lieuwe Wijbes  Sjaas met 1 paard (3)  1797  -
Pieter Jans   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Tjeerd Ernst(es)    Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798

Westergeest
Jan Jans Helder Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Bartel Wijbes  Chaijs met 1 paard (3)
Wagentje met 1 paard (3)    1797  
1798
Brant Fockes  Wagen met 1 paard (3)  1797  1798
Eijldert Jilles Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Falk Jacobs   Wagen met 1 paard (3)  1797  1798
Feijke Bockes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Gosse Pieters  Wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)    1797  
1798
IJke Willems  Wagen met 1 paard (3)  1797  1798
IJpe Luijtjes  Open wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)    1797  
1798
Jan Halbes   Wagen met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3) 1797  
1798
Johannes Hendriks    Wagen met 2 paarden (7) 1797  -
Johannes Meinderts   Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Klaas Sierks  Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Klaas Sijmons  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Mark Sierks   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Metske Fockes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Pieter Edsges  Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Teeke Jans   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Wijtse Eijberts (Egberts)    Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798

Oudwoude
De wed. Heemstra    Verdekte wagen met 2 paarden (12)    1797  1798
Hendrik Siccama Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Benne Wijbes  Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)  1797  
1798

Dirk Jetses   Wagentje met 2 paarden (7)
Wagen met 1 paard (3)  1797  
1798
Eeuwe Siegers  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Femme Wijbes  Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Focke Johannes Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Gerrit Waatses Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Halbe Jans wed. Wagen met 1 paard (3)  -    1798
Iete Wierds   Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Jacob Sijbes  Wagentje met 2 paarden (7)
Open wagen met 2 paarden (7)  1797  
1798
Jan Lulofs   Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Jarig Wijbes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Jelle Clases  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Klaas Jans   Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Riemer Folkerts Wagen met 1 paard (3)  -    1798
Rochus Tjeerds Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Sierk Fockes  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798

Kollum Laanstercluft
J. S. Braak   Verdekte wagen met 2 paarden (12)    1797  1798
De wed. Bouritius    Verdekte wagen met 2 paarden (12)    1797  1798
E. L. Siccama  Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Albert Idses  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Else Meints   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Hedde Aebes   Verdekte wagen met 2 paarden (12)    1797  -
Jan Sikkes   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Pieter Aebes wed.    Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Sijtse Johannes Sjaijs met 1 paard (3) -    1798

Kollum Torpmacluft
J. G. Blauw   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Teeke Douma wed.    Wagen met 2 paarden (7) 1797  -
Jan Jans Freijtsma   Wagen met 2 paarden (7) 1797  -
Bouwe Jans wed. Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Cornelis Aebes Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Eelke Meinderts Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Frans Reinders Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3) 1797  
1798
Gosse Jans   Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Jan Jans de oude    Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Jan Johannes  Wagen met 2 paarden (7) 1797  -
Jan Klases   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Marten Euwes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Romke Gerrits  Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Teeke Douwma wed.    Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Tjebbe Idserds Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Tjerk Jans   Wagentje met 1 paard (3)    1797  -
Wijbe Pieters  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Willem Walings wed.   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798

Kollum Uijterdijkstercluft
Jan Gerkes Blauw    Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Jan Pieters Kloppenburg Wagen met 1 paard (3)  1797  1798
Aebele Geerts  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Bouwe Gerrits  Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)  1797  
1798
Doeke Tjebbes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Douwe Jans   Wagen met 2 paarden (7) 1797  -
Eelke Meiderts Sjaijs met 1 paard (3) -    -
Focke Pieters 
Focke Pieters wed.   Wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Geert Swiers  Wagen met 1 paard (3)  1797  1798
Gerben Clase(n)s    Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Jan Douwes   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Jan Jans de oude    Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Jan Johannes  Wagen met 1 paard (3)  -    1798
Jan Teekes   Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Johannes Pieters    Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Pieter Pieters Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Teeke Meinderts wed.  Wagen met 1 paard (3)  1797  1798

Temme Pieters kinders Temme Pieters erv.    Wagen met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Tjerk Geerts  Wagen met 2 paarden (7) -    1798

Kollum Kerkebuuren
Jan Domring   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
E. de Went   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Harke Faber   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Lourens Faber  Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Jacob Groen   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Johannes Meinardij   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798

Pieter Ritsma  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Arjen Aebeles wed.   Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Boote Eskes   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Djurre Ieskes  Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Gosse Jans   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Jacob Ellens  Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Jan Andries   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Jan Gerkes   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Klaas Louws   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Lolke (Lolle) Jans   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Meindert Berents wed.  Chaijs met 1 paard (3)
Sjaijs met 2 paarden (7)    1797  
1798
P. Foeke Sjoerds    Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Ritske Alberts Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798

Ausbuurt
Ds. Andree   Chaijs met 1 paard (3)
Een Digte wagen met 1 paard (8) 1797  
1798
Aan Harings   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Doeke Jans   Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Geert Pieters  Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)  1797  
1798
Jan Poulus   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Klaas Tjebbes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Lieuwe Pieters Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Louw Romkes   Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Luijtje Lulofs Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3) 1797  
1798
Meindert Meinderts   Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Meindert Meines wed.  Wagen met 2 paarden (7) 1797  -
Sijtse Feijkes wed.   Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798

Buurum
Gerke Jans Blauw wed.  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Jacob Jans Broers    Wagentje met 2 paarden (7)   1797  -
Else Kiestra wed.    Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3) 1797  
1798
Jan Jacob Valks Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Pieter Valks  Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Gerrit Posthumus    Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Aijse Siegers  Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798

Albert Jelles  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  -
Aldert Clasen  Wagentje met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3) 1797  
1798
Andries Baukes Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Anne Joons   Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Biening Hessels Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Bindert Andries Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Claas Popkes  Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Doeke Idserds  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Doetse Clases wed.   Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Eeuwe Ennes   Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Enne Eeuwes   Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Feijke Jans   Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Heine Doedes  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Hendrik Everts Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Hendrik Harkes Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Hendrik Joukes Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Jan Aukes    Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Jan en Focke Johannes  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Jan Jacobs   Sjaijs met 1 paard (3) -    1798
Jan Tjerks   Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Johannes Jacobs Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Klaas Egberts  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Klaas Jacobs  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  -
Louw Cornelis  Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Meindert Meinderts   Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Menne Pieters  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Metske Louws  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Pieter Fransen Wagentje met 2 paarden (7)   1797  -
Pieter Roelofs Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Pieter Valks  Chaijs met 1 paard (3) 1797  -
Rense Hessels  Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Tjeerd Wijbrens Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Willem Rinses  Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798

Nieuwkruijsland
Klaas Rinses (Rispens) Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Rinse Clases Rispens  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  -
Claas Cornelis Wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)    1797  
1798
Cornelis Clases Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798

Hendrik Clasen Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Jacob Jacobs  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  -
Jan Broers   Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)  1797  
1798
Jan Elses    Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Jan Jacobs   Wagen met 2 paarden (7) -    1798
Marten Sijtses Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Menne Repkes  Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7) 1797  
1798
Pieter Abels  Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798
Pieter Jacobs  Wagentje met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3) 1797  
1798
Pieter Kornelis Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Pieter Sijtses Chaijs met 1 paard (3) 1797  1798
Rinse Clases wed.    Wagen met 1 paard (3)  -    1798
Teeke Jacobs wed.    Wagentje met 1 paard (3)    1797  1798
Teeke Rienks  Wagen met 2 paarden (7) 1797  1798
Tjeerd Jentjes Wagentje met 2 paarden (7)   1797  1798