Namenindex boek Macht en Pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700

 

Aa, A.J. van der 146

Aitzema, Anna (Botma) (van) 47, 51-57

Aitzema, Anna Clara (van) 102

Aitzema, Bauck(je) (van) 27, 41-42, 47, 50, 147

Aitzema, Catharina (van) 45, 56-57, 147

Aitzema, Christina (van) 147

Aitzema, Elisabeth Magdalena (van) 103-104

Aitzema, Foppe (Foppius) (van) 26-27, 40, 72,102-103, 144, 146

Aitzema, Jacob (van) 27, 33-36, 42, 58, 147-148

Aitzema, Jetske (van) 51-52, 58, 106

Aitzema, Jildert (van) 51-52

Aitzema, Juliana (van) 51-52, 102

Aitzema, Julius Schelto (van) passim

Aitzema, Julius sr. 102

Aitzema, Lieuwe (Leo) (van) 27-49, 56, 103,105, 144, 146-147

Aitzema, Lodewijk Frederik van 102

Aitzema, Marcus (van) 24, 26-27, 34-39, 58,147-148

Aitzema, Meinardus Scheltonis (van) 27-28,32-45

Aitzema, Meinardus junior 1645 (van) 57,146-148

Aitzema, Schelte Meinardi (van) 27, 33-36,40-50, 56-59, 144-145

Aitzema, Rijkje (Rijtie, Rijtje) 51-53

Aitzema, Schelte sr. (van) 43, 49-50

Aitzema, Schelto Jacobus (van) 148, 152

Aitzema, Schelto Julius (van) 26-27, 51-53, 58

Aitzema, Sjoerdje (van) 27, 41-50, 61, 105, 147

Algra, A. 148

Alstorphius, W. 74-76, 150

Alting, J. 44, 146

Amalia, prinses van Anhalt, 19-20, 85, 87,93-95

Andele Andeles 126-128

Andreae, A.J. 102

Anna, prinses 128

Antje Piebes 141

Antonides, Andreas 105

Antonides, dominee Petrus 105

Antonius Petri dominee 150

Antonius Petri, Femke 150

Appelboom, Harald 48

Arnolli, G. 150

Aylva, Epo (Epeüs) van 151-152

Aylva, Hobbo Esuïcas van 152

Aysma, Gretche (Gretske) van 108

Bachiene, W.A. 149

Baen, J. de 28

Banga, burgemeester 116

Barij, H. 28

Barlaeus, Casparus 26, 146

Baron van Bengale 138, 142

Baron, Philander de 131-142

Beilanus, Geertruit 53

Berghsma, Petrus 150

Bernal, Ralph 150

Beyma thoe Kingma, familie 147, 149

Blaeu, Joan 130

Bootsma, S. 36

Bos, Th.S.H. 42, 44, 146-147

Botma, Anna Wigers 53, 55

Botma, Sake 55

Brand, Arminiaans dominee 95

Brandenburg, prinses van 86

Brantsma, Antje 108

Broek(e), Jacob ( Jacobus) van den 58, 79, 99,116, 119, 148, 151

Broek(e), Sara van den 55, 58, 75, 79, 99 , 113,119, 131-140, 148-149

Broersma, Gajus (Gadie Hesselszoon) 60, 152

Brouërius van Nidek, M. 146

Bruggeman 149

Bruyn, de 149

Burmania, E.M. van 149

Cannaert 148

Cicero, Marcus Tullius 148

Claes Canters, zoon van 145

Claveringa (Cleveringa), Trijntje 59, 64-65, 151

Clerc, M. le 146

Coehoorn, L. van 55

Cornelis Heermans 24

Cruys, Cornelis 92, 149

Das, Gerrit 26, 37-38, 102, 146-147, 149

Denemarken, 3de prins van 80

Dijkvelt, Everard van Weede van 76, 89, 149

Doede Jans erven 117

Doenga (Donga), Rijttje 53

Doenga (Donga), Sjoerd 53

Doenga, Nicolaus 51

Doma, Catharina (van) 61, 65, 75

Doma, Pibo van 152

Dragt, G.I.W. 150

Drappentier, Daniël 11

Duren, van 134

Eekhoff, Wopke 131

Ellenbergern, Johann Antoni 77-78

Elst, Former J. van der 134

Engels, Martin 146, 148-149

Erasmus, 10-11

Ernst Casimir I stadhouder 24, 26

Ewsum, Anna van 149

Faber, Freerk (Frerick) 151-152

Ferdinand II keizer 146

Fischhusen, baron van 102

Floris, graaf 10

Fockema, Daam 131

Fockema, Eelco 131

Fockema, familie 91

Fogelsangh, Hylcke (Hilarius) Dircks van 60-61, 60-62, 151-152

Foij, Bouritius 88

Folkema, Jacob 108

Fontange, barones de 139-140

Fonteyne Claude 24, 146

Frisius, Franciscus 64-65

Geelkerken, Nicolaas van 130

Gelder, P.H. 146

Gerrit Geerts van Herbayum 149

Ghemmenich, Zachaeus van 150

Giesen-Nieuwkerk, vrouwe van 81

Golovin, Fjodor Aleksejevitsj 91-93, 142, 149

Gosling Jans 105, 150

Goslinga, Frouc(k) (Scheltema?) van 39-40, 55?

Goslinga, Sicco van 96

Graham (Grim), Charles 76, 78

Haan Hettema, M. de 53, 147

Hagenaer, Jacob 70

Hajonides Baudius 65

Hajonides, Baudius 65

Halma, François 103

Hania, Sjoerd 63

Hanneken, resident 76

Hannover, prinses van 86

Haren (Haaren, Hairen), Willem II van 79, 89,122, 149

Haren, Willem III van 149

Hauto, Anna 102

Hayijes, Freerk 99

Hazevoet, A.C. 147

Heemskerk, ambassadeur 94-95

Heermans 37

Heinsius, Anthonie 70, 78, 81, 89, 149-150

Heiring, 75

Heixan, Gerlandia van 51

Heixan, Petrus (Pieter) Velsen van 51-54

Hendri(c)k Casimir II stadhouder 18, 68-71, 74, 82, 87-88, 143, 148

Hermanides, Hanso 121, 150

Hesman, Cornelis 106

Hesman, Gerrit 33, 55-57, 62, 75, 147

Hessen Kassel, prinses van 86

Hicht, Thomas Sybrand 67, 108, 123

Hilarides, Johannes 99-101

Hilchen de Lorch, G. 96

Hogerheide, ontvanger generaal 76

Holstein Pleun, hertog van 70

Hooft, P.C. 14, 146, 150

Hooghe, Romeyn de 10-11

Hoogstraaten, H. van 44

Hoogstraten, D. 146

Huisinga, S. 106

Huisman, eigenerfde 47

Hulst, resident 76, 78

Humalda, juffr. 39-40

Huygens, Christiaan 54

Idsinga, M. 49, 147

Intes, Teunis 47

Jan Bruins van Niawier 106

Jarigs, Gajus 60

Jongsma, E. 134

Juckema Anna van 33

Juckema, Catharina van 33, 147

Kalma, J.J. 51, 147

Karel II van Spanje 97

Karel V, keizer 21

Kesteren, C.L. van 29

Ketel, kapitein 73, 82, 143

Kiestra, dominee Johannes 106

Kiestra, Iepe (Epeus, Epaeus) 106, 115, 119

Kniphuysen 35

Koningsbrugge, Hans van 91, 149

Lantingh, hopman 49

Leeuwenhoek, Antoni van 90

Leliënberg(h), Aldegonde (van) 31-32

Leliënberg(h), Arnold (van) 31, 44, 58, 99, 102-116, 119, 150

Lillieroot, ambassadeur 94

Lissabon, Lucas Adriaan van 104

Lochner, Johann 122

Lodewijk XIV 96-97

Lolkama, Johannes 51

Loon, Gerard van 14-16, 124-125

Luds Donia, 39-40

Luytjen Cornelis 24

Mandema, Hanso 88

Maria Louisa, prinses 128

Marlborough 98

Martha van Makassar (?) 131, 139, 142

Maschaupt, J.H. 29

Mepsche, Datho (Donat) 103-104, 149

Mepsche, Gerard de 149

Mepsche, Ida de 104, 149

Mepsche, jonker Rudolf de 23, 102

Minnema 145

Munnikhusen, J. 70

Nassau-Dietz, Henriëtte Casimira prinses van 85

Nassau-Dietz, Johan Willem Friso prins van 68, 84, 97-98

Noth (Noot), baron van der 78

Nysten (Nijsten), Louisa Albartina van, 51

Odijk (Odijck), 80, 94-95

Oosterbaan (Oosterbaen), Tako Fokkes 55, 71

Oranje, Albertina Agnes prinses van 85

Orden, G. van 10, 14

Oronce Finé, C. 100

Ouma (Uma), Maria (Maicke) weduwe Eijso Wendt 120-121, 150

Palts-Nieburgh, keurvorst van den 73

Peter de Grote, tsaar 89-91, 131-137, 149-150

Petrus Antonides 150

Picard (Picart), Bernard 94

Plaat, G.N. van der 31, 147

Plaet, D. van der 70

Potter, Hebelius (Haebele) 91, 149

Qundas (Quintus?), jonker 44, 147

Rabus, 14, 146

Radbodus, Nicolaus junior 107-110

Radbodus, Nicolaus senior 107-109

Rafaël 94

Rennefeld, J.H. 29

Riemersma, mr. 107, 110

Ripperda, jonker 47

Rispens, Schelto van 51

Rispens, Sjoerdje van 53

Rogeau van Wermelskercken, Johan 147

Rogeau, Christina 48, 147

Rogeau, dhr. 49

Rogeau, Jan 147

Rogeau, Susanna 48, 147

Roig-Gazanyole, Thérèse de 140

Roorda, Abraham 24, 37

Roorda, Andries 33

Roorda, Carel van 31-33

Rosema, Aurelia (van) 60, 61, 65, 148

Rosema, Cornelia (van) 49, 53, 59-63, 65, 120, 148, 151

Rosema, Jacob Jilderts 24, 26, 59, 65

Rosema, Jetske (van) 27, 51-53, 58, 60

Rosema, Jildert ( Jillard) 45, 53, 57, 60, 65, 151

Rosema, Petrus (Pieter) (van) 61-64, 151-152

Rosema, Rijcktjen (van) 27, 51, 60, 62

Rosema, Rijkje Jilderts (van) 45-46, 56-57

Rosema, Tamme Sybesma (van) 60, 65, 151

Rosette van Sambauwa 131, 138-142

Rosette, zwarte 131

Ruyven, F.E. van 147

Sakema, S. 37

Samplonius, Hessel 60-63, 148

Samplonius, Hiltje 148

Sande 37

Sanfelice, nuntius 147

Scheltema, Bonifaes (van) 39

Schepper 60

Scherm, Laurens 89

Schoe(n)maker 14, 118, 123

Schotanus à Sterringa, Bernard 103

Schregardus, dominee 101, 147

Siccama, Wiardus 152

Siebrands, Lolle 41

Sijmen Tonnis van Aalsum 106

Sipke Johannis 99-100

Sipma, Isak 82

Sissinck, Gerhard Rudolph van 104

Slooten, Adrianus van 91, 131, 134, 138, 141, 146, 150

Smedema, J. 130

Snip, Baukje 55

Snip, Frans 18, 55, 71, 116

Sonnemans, Mattheüs 11

Spanninga, Hotse 22-24, 75, 146-147

Stania (Stanja), Hiltje Jacobs 60-61

Stania (Stanja), Wigerus 61

Starter, J.J. 23, 146

Steelink, W. 29

Stockhoven 29

Suiderbaen (Suijderbaan), Lolke 73, 82, 87-88, 143

Swinderen, Nicolaas van 128

Sygil, resident 76

Sypesteyn, J.W. van 71, 148

Sypma, Hendrick 63

Tacitus 146

Taylor, A.J. 148

Teheart (Teart) x Rogeau, Maria 147

Tijssen, Antje 151

Tuinen (Thuynen), Theodorus van 98, 149

Valkenier, gezant 76

Vegelin, 74-75

Veltdriel, J. 38

Verhoeck, Trijntje Andrys 150

Vestner, Georg Wilhelm 15, 122-126

Viersen, 81

Visbagh, Pieter 54

Visscher, Jacobus Canter 99

Visscher, schilder te Amsterdam 150

Visscher, Tammerus 99, 149

Visser 147

Vondel, 14

Voogelsang, Antje Tjeerds 119-120, 141

Vreede 29-30

Vries, D. de 146

Vries, J. de 31

Waijen, van der 83

Wal(d)rich, (Elisabeth) Helena 44, 104-106, 150

Wal(d)rich, Bouwe 44

Wal(d)rich, Johannes 41-43, 147

Wal(d)rich, Meinardus 43, 47

Walle, Hessel de 148

Waterbolk, E.H. 27, 147

Wederholst, Lodewijk 99

Wendt (Went) Catharina 150

Wendt (Went), Wilhelmus 150

Wendt, Leonardus 121, 150

Went, Eise 150

Wermelskirchen , Jacob 147

Westenbergh, J.O. 150

Westerhuis, Siuckjen (Sjoukje) van 106, 110

Westrop, Auke Hendriks 99

Wiarda, Albert 47, 49, 144-145, 147

Wicquefort 26, 146

Wielinga, E. 20

Wigersma (Wygersma), S. Hzn. 14-15, 82, 125, 146

Wigmana, Gerard (Gatze) 92-94, 135-138, 140-142, 150

Willem Frederik stadhouder 38

Willem III, stadhouder-koning 10-12, 69-70, 81, 86-90, 96-97, 149

Willem V 128

Winsemius, 124

Wint, burgemeester 117

Witsen, Nicolaas, 90

Worp van Peima van Beintema, Dominicus (Douwe) 99, 114-116

Wumkes, G.A. 116

Wurm, C.F. 146

Wylinga, dhr. 65

Zamoscius, J.S. 146

Zeeman, Gualter (Walter) 75, 142, 148

Zijlstra, Hans 27, 91, 138-139, 141, 149

Zijlstra, Samme 147