FAMILIENAMEN  1811


 


Blija

Ferwerd

Hallum

Marrum

 


In de jaren 1795 - 1813 werd Nederland geregeerd door de Franse bezetter onder aanvoering van de zelfverklaarde keizer Napoleon Bonaparte. Deze vaardigde op 18 augustus 1811 een decreet uit waarbij de inwoners, overeenkomstig een Franse wet, verplicht werden een vaste familienaam aan te nemen. Voor de registratie van een familienaam was het gezinshoofd verantwoordelijk en de aangenomen naam werd van toepassing verklaard op alle leden van het gezin.
Het is bekend dat broers die ieder voor zich een familienaam lieten registreren soms verschillende namen aannamen b.v. omdat een echtgenote al een achternaam had die het gezinshoofd vervolgens overnam. Ook was het geen uitzondering dat iemand in later jaren zijn/haar achternaam wijzigde b.v. een stiefkind nam alsnog zijn/haar oorspronkelijke achternaam aan (of omgekeerd). In de database is een aantal voorbeelden te vinden. Helaas zijn niet alle registers van Friesland meer voorhanden. Die van de Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland, Terschelling, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan.

In 1811- 1812 kende Ferwerderadeel vier mairieën (Blija, Ferwerd, Hallum en Marrum) en van alle vier is het register van naamsaanname bewaard gebleven. De akten zijn opgemaakt tussen december 1811 en maart 1812. Het totale aantal bedraagt 1145 en u vindt een scan van alle akten op de onderstaande  pagina's. Klik op een naam en de desbetreffende akte verschijnt. Voor de goede orde: de kwaliteit laat soms te wensen over hetgeen te wijten is aan het feit dat het origineel door de tand des tijds danig aan leesbaarheid heeft ingeboet als gevolg van het vervagen van de inkt.


Bron: "Registers der Familienaamen", gemeentearchief Ferwerderadeel.
Scans: Klaas Leen.