ATZE BERENDS KROL


  EN DE ELFSTEDENTOCHT VAN 1912

Notitie van de auteur:


Als één van de kleinkinderen van Atze Berends Krol, heb ik veel genealogische informatie over hem, zijn voorouders, zijn leven in de Verenigde Staten en zijn gezin verzameld. Ik beschouw hem zeer vermeldenswaardig binnen de Krol stamboom omdat hij zowel stoutmoedig van geest was alsook het avontuurlijke karakter had om met zijn jonge gezin vanuit Friesland naar de Verenigde Staten te emigreren. De Kroll afstammelingen in de Verenigde Staten danken hun burgerschap- en rechten aan deze interessante en moedige man die geen cent te makken had en het Engels niet beheerste toen hij hier in 1913 met zijn gezin arriveerde.

Onderstaand relaas verhaalt over de deelname van Atze Krol aan een uitzonderlijke schaatswedstrijd die slechts af en toe kan worden gehouden en dan een zeer belangrijke gebeurtenis in Nederland is. Zijn deelname aan deze wedstrijd speelde zich af in het jaar voor het vertrek met zijn gezin uit de provincie Friesland. De bevestiging dat Atze Krol inderdaad aan de Elfstedentocht van 1912 heeft deelgenomen heb ik gekregen van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.


Arthur M. Kroll
Virginia, USA

                                                                                                                                                                             
 


1912 De Tweede Elfstedentocht


In 1912 woonde Atze Berends Krol (geboren op 26 mei 1886 in Lichtaard) met zijn gezin in Driesum. Hij trad op 17 mei 1906 in het huwelijk met Wytske Meinderts Talma uit Rinsumageest. Hij was boer van beroep en woonde aan de Walddyk 5 in de boerderij op de foto links. Deze foto werd beschikbaar gesteld door Jouke Dantuma, erkend dorpshistoricus van Driesum, die in 2012 een artikel schreef over Atze Krol omdat het in dat jaar honderd jaar geleden was dat de Tweede Elfstedentocht werd gereden. Volgens dhr. Dantuma werd de boerderij in de jaren  1960 afgebroken.
Atze en Wytske kregen drie kinderen: Sytske, geboren op 12 maart 1907 in Raard; Berend, geboren op 10 mei 1909 in Driesum en Meindert, geboren op 20 juli 1910 in Driesum. Het gezin verhuisde in 1908 van Raard naar Driesum. Atze Krol was ook een schaatsliefhebber.


De Tweede Elfstedentocht was de eerste wedstrijd die door de nieuw opgerichte
Vereniging De Friesche Elf Steden werd georganiseerd. In de zomer van 1909 - op 2 januari van dat jaar werd de eerste Elfstedentocht gereden - was de nieuwe Vereniging mede daardoor optimistisch gestemd en werd dan ook een begin gemaakt met de registratie van potentiele deelnemers aan een tweede wedstrijd. Aan het begin van de daaropvolgende winter stonden er al honderden namen op de registratielijst. In de winter van 1909-1910 vroor het evenwel niet hard genoeg en de inschrijvingslijst werd geannuleerd. Voor de winter van 1910-1911 werd een nieuwe lijst samengesteld maar ook dit keer was de winter niet streng genoeg.

Door deze ervaringen wijzer geworden besloot de Vereniging eerst maar eens te wachten tot er ijs verscheen op de vaarten en meren alvorens een aanvang te maken met inschrijvingen. De maand januari 1912 kende een aantal valse starts. Begin januari kwamen er meldingen binnen over de gunstige conditie van het ijs met als gevolg dat 20 januari aangewezen werd als de dag waarop de Elfstedentocht zou worden gereden. Aanmeldingen voor deelname aan de wedstrijd stroomden binnen en Atze Krol was daar één van. Op 19 januari was evenwel de kwaliteit van het ijs dermate afgenomen dat een nieuwe datum werd vastgesteld: 23 januari. De dooi zette echter door met als gevolg dat ook deze datum moest worden afgelast. In het begin van februari kwam de vorst terug en wederom werd een nieuwe datum bepaald, dit keer was dat 7 februari. Op die dag bleek de conditie van het ijs matig. Daarnaast was de temperatuur boven het vriespunt en stond er een warm lente-briesje. Bovendien regende het een aantal uren en stond er derhalve water op het ijs. Van de 165 ingeschreven deelnemers kwamen er 100 niet opdagen. Met de overige 65 werd een bijeenkomst gehouden in hotel Weidema en de daaropvolgende discussie ging over het "gekkenwerk" van wat wel eens een gecombineerde wedstrijd in schaatsen en zwemmen zou kunnen worden. Uiteindelijk werd er een stemming gehouden waarbij 37 voor het doorgaan stemden and 28 tegen. De wedstrijd ging dus door en omdat Atze Krol één van de 37 was die voor hadden gestemd ging hij van start.

Diverse verslagen van de wedstrijd beschrijven de omstandigheden, de schaatsers die vooraan reden, schaatsers die waren gevallen en daardoor kletsnat waren geraakt en schaatsers die, letterlijk, door het ijs waren gezakt. Op een overzicht van de 37 rijders staat uiteraard ook Atze Krol met zijn respectievelijke doorkomsttijden.


In 1912 schreef Atze een brief aan het bestuur van Vereniging De Friesche Elf Steden. Daarin deed hij zijn beklag over de gidsen die volgens hem slecht werk hadden geleverd. Op een meer verdwaalde hij zelfs. Vanwege de verslechterende conditie van het ijs werd Atze door de Vereniging gedwongen te stoppen en in Sneek, slechts 20 kilometer van de finish, van het ijs gehaald. Hij en anderen moesten deze laatste kilometers van de westrijd met de trein naar Leeuwarden afleggen. Daar kreeg hij echter, evenals de anderen die tenminste Sneek hadden gehaald, wel het Elfstedenkruisje.

Omdat hij geklaagd had, heeft hij wellicht het kruisje later ontvangen. Marilyn Lewis, mijn nicht en een kleindochter  van Atze Krol, ontving enkele erfstukken na zijn overlijden maar geen van ons heeft het Elfstedenkruisje in bezit dat hij in 1912 moet hebben ontvangen.
De foto links is een historische foto uit de Elfstedentocht van 1912 waar het water goed op te zien is.Op de groepsfoto hieronder staan alle deelnemers. Ik heb geprobeerd te ontdekken wie daarvan mijn grootvader Atze Krol is maar ik ben daar niet uitgekomen. Veel van de schaatsers zijn jongemannen met snorren waardoor ze nogal op elkaar lijken. Daarnaast staan er meer dan 37 personen op de foto waaronder, naar ik veronderstel, een aantal bestuursleden van de Vereniging. Bovendien beschik ik niet over een foto van Atze Krol uit die tijd.


.


Een foto die ik wel heb is die van Atze en zijn gezin uit 1922. Zie hieronder. Deze foto werd genomen ten behoeve van een paspoort in verband met een reis naar Nederland.
Het doel van deze reis was om het gezin van veehouder Lieuwe Wiersma en Tjitske Wijga uit Dantumawoude te begeleiden op hun emigratie naar Amerika. Tjitske was een volle nicht van Atze Krol.
(Terzijde:
De boerenbedrijven van zowel Atze als Lieuwe, die beiden als arbeiders in Amerika zijn begonnen, ontwikkelden zich tot de grootste van Whitinsville, Massachusetts. Lieuwe had meer dan honderd stuks melkkoeien en Atze ongeveer zestig.)In de Leeuwarder Courant van 8 februari 1912 staat een artikel over de wedstrijd, inclusief een lijst van deelnemers en een aantal van hun doorkomsttijden.  Zoals u ziet is die van A(tze) Krol niet compleet omdat hij in Sneek moest stoppen. Op de lijst staat hij onder nummer 20 maar dat was zijn wedstrijdnummer en niet zijn plaats in de uiteindelijk uitslag:

De top-tien van aankomst staat in onderstaand overzichtje dat van een artikel op het Internet werd gehaald:


Coen de Koning was een beroemd schaatser in die dagen en deze overwinning droeg bij aan zijn naam en faam.
Jan Ferwerda, als tweede aangekomen, werd eveneens bekend. Er is een boekje van 38 pagina's in te zien op het Internet waarin hij zijn ervaringen uit de Tweede Elfstedentocht beschrijft. Aan het eind van het boekwerkje wordt een lijst van deelnemers vermeld met hun tussentijden per stad.

Atze Krol uit Driesum staat als zesde op de lijst. Op vier na hebben alle schaatsers de wedstrijd uitgereden. Van die vier was Atze één van de twee die in Sneek moesten stoppen, de andere twee waren al eerder gestopt:
Eerder genoemde kleindochter Marilyn Lewis is in het bezit van de schaatsen waarop ons beider grootvader de Elfstedentocht in 1912 reed. Hij heeft ze meegenomen toen het gezin in het jaar daarop naar de Verenigde Staten emigreerde. Hierbij een foto van de schaatsen. Zij zijn de enig overgebleven tastbare herinnering aan Atze Krol zijn belevenissen in deze beroemde wedstrijd.

Toen hij naar de Verenigde Staten kwam veranderde Atze Berends Krol zijn naam op enig moment in Arthur Burt Kroll. Hij voegde een tweede "l" aan zijn achternaam toe omdat, volgens de overlevering binnen onze familie, hij vond dat Krol veel op Duits leek.

Elders heb ik veel meer geschreven over Atze Krol en zijn afstamming. Echter, het verhaal van zijn deelname aan wellicht de grootste culturele en sport gebeurtenis in Friesland verdient naar mijn mening een aparte vermelding.


Arthur M. Kroll