VOLKSTELLING

1796
Eerste Nationale vergadering
1796
Volkstellingen vormen een interessante bron van informatie. Niet alleen vinden wij daar voorouders terug maar eveneens gegevens omtrent de gezins- samenstelling, leeftijden, beroepen, woonlokatie's en wat dies meer zij. De eerste officiele volkstelling werd gehouden in 1795/1796. Daarvoor werden (lokaal) om verschillende redenen wel eens een inventarisatie gemaakt zoals bijvoorbeeld in 1749 in verband met de Quotisatie.
Onderstaand de tellingen van Ferwerd en Hallum uit 1796 die ons ter beschikking werden gesteld door het gemeentearchief van Ferwerderadeel.
De tellingen van de andere dorpen zijn helaas verloren gegaan behoudens de recapitulatie van de gemeente.