KADASTRALE KAARTEN - 1832

  


Met dank aan :
Fryske Akademy, LeeuwardenToen Nederland in 1810 werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk, werden tevens alle Franse wetten en voorschriften ingevoerd. Een gevolg hiervan was het verplicht stellen van een familienaam (zie elders op deze site), een ander was dat de grondbelasting op een geheel andere wijze vastgesteld werd dan voorheen gebruikelijk was. Er moest een uniform stelsel ingevoerd worden in plaats van heffingen die van streek tot streek en stad tot stad veelal verschilden. Voor dat nieuwe stelsel was een nauwkeurige registratie van het grondbezit noodzakelijk omdat de bestaande registratie niet voldeed aan de Franse eisen. Als gevolg van het keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werd besloten tot het in stand brengen van een Nederlands Kadaster naar Frans model. Dit had voor Friesland het gevolg dat tijdens de Franse overheersing 23 van de in totaal 108 kadastrale gemeenten werden opgemeten. Na de instorting van het Franse keizerrijk werd tot 1820 geen werk aan het kadaster verricht. In 1820 werden de metingen van 1812 - 1813 verfijnd terwijl van 1821 - 1824 het noorden en noordoosten van Friesland in beeld werd gebracht, waaronder de gemeente Ferwerderadeel.
Al met al duurde het tot 1832 alvorens de landmetingen klaar waren en het Nederlands Kadaster officieel ingevoerd kon worden.

Het kadaster van 1832 bevat een schat aan informatie die o.a. van groot belang is voor onderzoek naar de geschiedenis van steden, dorpen en buurtschappen, de geschiedenis van huizen, boerderijen en andere gebouwen, de geschiedenis van landbouw, eigendom van land, sociale verhoudingen op basis van eigendom, genealogisch onderzoek, enz. Om deze redenen heeft de Fryske Akademy op enig moment besloten alle gegevens te verzamelen teneinde kadastrale atlassen van alle gemeenten in Friesland te publiceren. In 2001 werd deel 14 uitgebracht: de gemeente Ferwerderadeel.

Op de volgende pagina's worden de kaarten van de dorpen in Ferwerderadeel uit 1832 getoond, inclusief de lokatie van huizen en de namen van de eigenaren. Vrij veel van deze huizen zijn er nog.
Voor de goede orde en duidelijkheid wordt benadrukt dat de Fryske Akademy de enige echte houder is van het copyright © van de inhoud op deze pagina's. Een map bestaande uit 57 kaarten en twee boeken met veel informatie is verkrijgbaar bij de Akademy en kan desgewenst via hun website besteld worden.

Zeer veel dank aan de Fryske Akademy voor het verlenen van toestemming om de volgende kaarten en overzichten uit de kadastrale atlas van 1832 van Ferwerderadeel op onze website te mogen publiceren:
 

 Blija
 Ferwerd
 Genum
 Hallum
 Hogebeintum
 Jislum
 Lichtaard
 Marrum
 Oude Leije
 Reitsum
 Wanswerd