HET ARMHUIS VAN HALLUM

(zie ook : Armvoogdij )

Oudst bekende foto van het armhuis


Het armhuis begin 20ate eeuw
\
Zoals blijkt uit de bloemlezing van de notulen van het Hallumer armhuis, was er in Ferwerderadeel een “centrale voorziening” beschikbaar, waar “zorg en begeleiding” aanwezig was voor de "behoeftigen". Het bestuur, zijnde de regenten, regelden in belangrijke mate haar eigen samenstelling middels voordrachten die evenwel door de gemeenteraad moesten worden bevestigd door middel van benoeming. Daarmee viel dit bestuursorgaan formeel onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De notulen geven daarnaast aan dat er bij tijd en wijle sprake was van een soort competentiestrijd over wie het nu uiteindelijk voor het zeggen had, zeker waar het zaken betrof over het wel of niet opnemen van bewoners.
Verder is het van belang dat de lezer zich realiseert dat het denken en handelen van de regenten aan het eind van de 19e tot en met het begin van de 20e eeuw, in dat tijdvak geplaatst dient worden en derhalve afwijkt van onze huidige kijk op de maatschappij en hetgeen als sociaal welbevinden wordt ervaren.
Het maakt op ons nu ongetwijfeld een feodale en bevoogdende indruk. Dat was het in feite ook maar wel passend in die tijd, al zien we tegelijkertijd dat sommige “verpleegden” zich lijken te willen ontworstelen aan dat keurslijf en “verzet” gingen plegen. Anderzijds werden de regenten, maar zeker ook armvader van der Leest, geconfronteerd met mensen lijdend aan psychiatrische ziektebeelden of verstandelijke handicaps. Voor hen was er in die tijd nog nauwelijks een adequate behandeling, verpleging of begeleiding voorhanden en dus moest men zich er maar mee redden. Vanuit dat perspectief vervulde het armhuis zeker een nuttige en sociale functie voor de kwetsbare inwoners uit de dorpsgemeenschappen van Ferwerderadeel.

 
Bloemlezing 1887 - 1908
Inventaris 1887
Bewoners 1887 - 1917
Regenten 1888 -1930
Vuurmakers 1889
 't Kan verkeren
Briefkaart van de armvader