WANSWERD


 

Lot # Owner Occupation Estate
         
82 Reformed Congregation     Garden
83 Reformed Congregation     Orchard
84 Reformed Congregation     House and yard
85 Reformed Congregation     Pasture
86 Oosterga , widow of Jelle Gerbens Shopkeeper House
87 Jansma , Oebele Willems Skipper House and yard
88 Tuuk , Taeke Popkes van der Laborer House and yard
89 Vries , Sjoukje Fokkes de (Rinsumageest)     House and yard
90 Idzinga , Dirk Pieters Shopkeeper House and yard
91 Timmermans , Trijntje Jacobs Servant House and yard
92 Tamminga , Marten Ytzens Laborer House and yard
93 Talsma , Jan Baukes Farmer House and yard
94 School     Orchard
95 Tadema , Meindert Pieters Baker House and yard
96 School     House and yard
96a School      School
97 Vries , Kornelis Wytzes de Merchant Orchard
98 Reformed Congregation     House and yard
99 Talsma , Jan Baukes     House and yard
100 Vries , Kornelis Wytzes de     House and yard
101 Town of Wanswerd     Poorhouse
102 Reformed Congregation     Church
103 Hitman , Geert Teunis (Genum) Laborer House and yard
105 Talsma , heirs of Dirk Baukes     House and yard
106 Reformed Congregation     Pasture
107 Wierdema , Hendrik Hendriks Farmer House and yard

Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"

published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.