REITSUM


 

Lot # Owner Occupation Estate
         
75 Straatsma , Oense Taekes Farmer    Farmland
76 Straatsma , Oense Taekes     Farmland
77 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     House and yard
78 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Pasture
78a Reformed Congregation     Farmland
79 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Orchard
80 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Farmland
81 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Garden
82 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Pasture
83 Straatsma , Taeke Oenzes     Pasture
84 Straatsma , Taeke Oenzes     Orchard
85 Straatsma , Taeke Oenzes     House and yard
86 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Orchard
87 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     House and yard
88 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Pasture
89 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Pasture
90 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Pasture
91 Looxma , Age Benzes (Leeuwarden)     Garden
92 Reformed Congregation     Garden
93 Reformed Congregation     Minister's house
94 Reformed Congregation     House
95 Reformed Congregation     House
96 Reformed Congregation     Church and churchyard
97 Straatsma , Oense Taekes     Farmland
98 Straatsma , Taeke Oenzes     Orchard
99 Straatsma , Taeke Oenzes     House and yard

Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"

published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.