LICHTAARD


 

Lot # Owner Occupation Estate
         
251 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Pasture
252 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Pasture
253 Reformed Congregation     House and yard
254 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     House and yard
255 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Garden
256 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     Farmland
257 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     Pasture
258 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     House and yard
259 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     Orchard
261 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     Pasture
262 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     Orchard
263 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Farmland
264 School     Orchard
265 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     House and yard
266 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Orchard
267 Reformed Congregation     Schoolhouse and yard
267a Reformed Congregation     School
268 Reformed Congregation     Garden
269 Wierdsma , Theodorus Kleurda (Leeuwarden)     Garden
270 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Farmland
271 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     House and yard
272 Reformed Congregation     House and yard
273 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)     Farmland
274 Roorda , Jan Johannes Laborer House and yard

Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"

published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.