JISLUM


 

Lot # Owner Occupation Estate
       
231 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden) Lawyer Pasture
232 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Garden
233 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   House and yard
234 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Garden
235 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Farmland
237 Reformed Congregation   Farmland
238 Kingma , heirs of Johannes Sasses (Janum)   Farmland
239 Eskes , Bote (Kollum)   Farmland
240 Reformed Congregation   Farmland
241 Terpstra , Jacob Jinzes Farmer Pasture
248 Eskes , Bote (Kollum)   House and yard
249 Eskes , Bote (Kollum)   Orchard
250 Beek , Pieter van der Shopkeeper House and yard
251 Vries , Dirk Hans de Skipper House
252 Mellema , Tjisse Sybes Laborer House
253 Boer , Douwe Jans de Laborer House
254 Reformed Congregation   Garden
255 Reformed Congregation   Yard
256 Reformed Congregation   House
257 Jousma , Symen Tyssen Laborer House
258 School   Garden
259 School   House and yard
259a School   School
260 Reformed Congregation   Farmland
261 Reformed Congregation   Church and churchyard
262 Terpstra , Jacob Jinzes   Orchard
263 Terpstra , Jacob Jinzes   Garden
264 Terpstra , Jacob Jinzes   House and yard
265 Terpstra , Jacob Jinzes   Pasture
266 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   Garden
267 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   Orchard
268 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   House and yard
269 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   Orchard
270 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   Farmland
271 Buma , Klaas Sierks Farmer Farmland
272 Buma , Klaas Sierks   Farmland
273 Buma , Klaas Sierks   Orchard
274 Buma , Klaas Sierks   House and yard
357 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   Farmland
358 Tour van Bellinchave du, heirs of (Leeuwarden)   Pasture
361 Eskes , Bote (living at Kollum)   Farmland
362 Terpstra , Jacob Jinzes   Pasture
363 Wassenaar , widow of Leendert Gerrits (Birdaard) Baker Farmland
364 Eskes , Bote (Kollum)   Pasture
365 Eskes , Bote (Kollum)   Pastur


Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"

published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.