HOGEBEINTUM


 

Lot # Owner Occupation Estate
       
617 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) Distiller Farmland
618 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Pasture
627 Roeda , Jochem Jouws (Blija) Carpenter Farmland
628 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Pasture
629 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Pasture
630 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   House and yard
631 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Orchard
632 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Orchard
633 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   House and yard
634 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
635 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
636 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Garden
637 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
638 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) Farmer Farmland
639 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Farmland
640 Schepper , Amelia Gerardina de    Farmland
665 Schepper , Amelia Gerardina de    Garden
666 Schepper , Amelia Gerardina de    Farmland
667 Schepper , Amelia Gerardina de    Farmland
668 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Pasture
669 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Pasture
670 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Farmland
671 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Farmland
672 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   House and yard
673 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Orchard
674 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Farmland
675 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
676 Schepper , Amelia Gerardina de    House and yard
677 Schepper , Amelia Gerardina de    Garden
678 Schepper , Amelia Gerardina de    Pasture
679 Schepper , Amelia Gerardina de    Farmland
680 Miedema , Martinus Minnes Gardener Farmland
681 Miedema , Martinus Minnes   House and yard
682 Kuipers , Pieter Dirks Gardener House and yard
684 Schepper , Amelia Gerardina de    Farmland
685 Schepper , Amelia Gerardina de    House
689 Brouwer , heirs of Petrus (Blija)   Farmland
690 Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd)   Farmland
691 Hellinga , Ids Annes Gardener House and yard
692 Zwart , Sjouke Jans Gardener House and yard
693 Swart , Andries Jans   Farmland
694 Reformed Congregation   Church and churchyard
695 Reformed Congregation   Farmland
696 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
697 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
698 Tuin , Gosse Gerrits van Innkeeper House and yard
699 School   Orchard
700 School   Pasture
701 School   Garden
702 School   School
703 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
704 Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward)   Farmland
705 Swart , Andries Jans   Farmland
706 Swart , Jan Jans   Orchard
707 Swart , Jan Jans   Farmland
708 Swart , Jan Jans   House and yard
709 Kuipers , Pieter Dirks   Farmland
710 Ypey , Anne Klases Farmer Farmland
711 Reformed Congregation   House and yar


Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"

published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.