Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    mei 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
N.N. (1887)
N.N. (1829)
N.N. (1843)
N.N. (1906)
Meer...
2
3
4
N.N. (1884)
N.N. (1861)
N.N. (1884)
Jantje Aarnts Bosch (1805)
Meer...
5
6
N.N. (1888)
N.N. (1863)
N.N. (1839)
N.N. (1873)
Meer...
7
N.N. (1871)
N.N. (1891)
N.N. (1888)
Wietske Aans Rijpstra (1851)
Meer...
8
9
N.N. (1859)
N.N. (1850)
N.N. (1860)
Joukje Aedes Cuperus (1803)
Meer...
10
N.N. (1863)
N.N. (1891)
N.N. (1869)
N.N. (1866)
Meer...
11
12
N.N. (1846)
N.N. (1842)
N.N. (1818)
N.N. (1836)
Meer...
13
N.N. (1904)
N.N. (1871)
N.N. (1864)
N.N. (1864)
Meer...
14
N.N. (1859)
N.N. (1845)
N.N. (1906)
N.N. (1861)
Meer...
15
N.N. (1860)
N.N. (1881)
N.N. (1813)
N.N. (1849)
Meer...
16
17
18
N.N. (1859)
N.N. (1865)
N.N. (1873)
Thomas Alberts Boonstra (1825)
Meer...
19
N.N. (1872)
N.N. (1854)
N.N. (1900)
Dirkje Abrahams van der Kuur (1898)
Meer...
20
N.N. (1840)
N.N. (1911)
N.N. (1849)
Johannes Aats Terpstra (1826)
Meer...
21
22
N.N. (1881)
N.N. (1890)
N.N. (1889)
Trijntje Aatzes Koudenburg (1845)
Meer...
23
24
N.N. (1887)
N.N. (1859)
N.N. (1851)
N.N. (1857)
Meer...
25
26
N.N. (1880)
N.N. (1853)
N.N. (1866)
Hendrik Aans Algra (1830)
Meer...
27
28
29
N.N. (1825)
N.N. (1873)
N.N. (1863)
N.N. (1901)
Meer...
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Aaltje Abes Hibma (1746)   Dirk Andries Kuiphof (1867)   Geeske Barteles van der Hoek (1903)   Eva Christina van der Werff (1890)   Grietje de Vries (1904)   Gertje Geerts van der Berg (1803)   Gjalt Jacobs van de Wal (1788)   Maaike Ruurds de Vries (1812)   Hiske Sieberens van Wijk (1792)   Wytze Tjipkes Westra (1802)   Lutske Sybrens Akkerman(s) (1811)   Grietje Symens Algra (1743)   Janneke Hendriks Annema (1791)   Antje Rienks Blijstra (1791)   Stillborn Alberts Bokma (1810)   Jan Uitzens de Jong (1796)   Saapke Douwes (1772)   Rigtje Willems Feenstra (1906)   Albert Cornelis Flokstra (1759)   Ytje Jurjens de Groot (1804)   Wybren Annes Gros (1906)   Renske Watzes de Haan (1799)   Gosse Hayes Hiemstra (1756)   Jantje Jans (1754)   Syke Jans (1807)   Jantje Eelkes Kingma (1913)   Richtje Eelkes Kingma (1907)   Jan Joostes Kleinhuis (1765)   Dirk Cornelis Kuipers (1904)   Eugene Madden (1854)   Dirk Bouwes van der Meer (1784)   Hendrik Berends Memmeler (1768)   Antje Eeltjes van der Ploeg (1788)   Eelkje Tjeerds Rijpma (1793)   Trijntje Symens Sipma (1796)   Trijntje (Katherine) Soodsma (1884)   Clarence Southworth (1870)   Claeske Theunis (1737)   Ymkje Lieuwes Traan (1769)   Tjipke Djoerds Vink (1757)   Sies Wiegers Wiegersma (1802)   Berber Cornelis Wybenga (1793)   Grytje Symens Algra (1743)   Bote Jans Boerman (1794)   Geertje de Jong (1915)   Johannes de Jong (1916)   Klaas Jans Hagel (1787)   Herman Herrema (1943)   Hyltje Hoites (1681)   Froukje Paulus Jongsma (1796)   Renze Jans Klinkert (1886)   Freerk Michiels (1695)   Hebeltien Hendriks Mol (1758)   Antje Watzes Noordman (1831)   Klaasje Offringa (1929)   Geert Roelofs (1722)   Hindrik Roels (1706)   Wolter Hendriks Snippe (1761)   Reiner Teunis (1723)   Theunis Theunis (1723)   Willem Frederik Tiemeijer (1914)   Harmen van der Meulen (1849)   Wopke van der Meulen (1849)   Thomas Oeges Wijnstra (1777)   Douwe Gjalts Wybenga (1877)   Geert Alberts van der Berg (1803)   Trijntje Baukes Postma (1822)   Klaas Bootes Ferwerda (1798)   Roelof Douwes Boersma (1795)   Age Fokkes (1803)   Grietje Geerts (1808)   Pieter Jacobs (1802)   Jacob Jacobus Tjeerdsma (1988)   Aaltje Jans (1801)   Kaatje Jans (1803)   Tjerk Jans Hoogakker (1765)   Grietje Jelles (1808)   Sytske Jochums (1802)   Tytje Johannes (1800)   Harke Johannes Folkertsma (1740)   Maaike Klazes Wijminga (1880)   Neeltje Lieppes (1758)   Aukjen O. Westra (1809)   Dirk Jans Palma (1968)   Klaas Pieters Terpstra (1973)   Reitse Postma (1982)   Gooitzen Roelofs Nicolai (1786)   Lieuwe Ruurds van der Ploeg (1811)   Feike Samplonius (2020)   Elisabeth van der Meulen (1929)   Sijbe Westra (2009)   Tjeerd Wybes Cnossen (1801)   Renze Alsum (1961)   Jan Rienks Barwegen (1896)   Dill W. Brooks (1965)   Wilma Dreyer (1984)   Catharina Elama (1742)   Ite Pieters Hamming (1784)   Pieter Jan Hamming (1733)   Pieter Jan Hamming (1733)   Wabbe Hugo's (1761)   Jacob Huizinga (1846)   Abraham Lincoln (1786)   Willemke Geerts Offringa (1783)   Huite Tjerks (1768)   Hans Willem van Aylva (1776)   Lieuwe Ruurds Van Der Ploeg (1811)   Bote Wagenaar (1964)   Jan Jans Wybenga (1978)   Hans Arends (1792)   Antje Jacobs Binnema (1947)   Stillborn Alberts Bokma (1810)   Katie Campbell (1878)   Klaas Klazes de Jong (1805)   Wytse (Wietse) Rimmerts Eens... (1970)   Klaas Johannus Fonk (1801)   Trientje Geerts (1808)   Tijs Gerbens (1809)   Aafke Gerrits (1732)   Ritske Harmens (1807)   Symen Hessels (1802)   Jacobje Jacobs (1810)   Sjoerd Jacobs (1810)   Dirk Jans (1795)   Grietje Jelles (1808)   Harmen Jitses (1803)   Vera Johnson (1986)   Tonis Jonker (1919)   Dirk Kornelisz Ket (1809)   Steven Kornelis (1806)   Dirk Andries (Richard Kuipho... (1950)   Rintsche Lujes (1789)   Harmanus Noteboom (1808)   Sjoukje Palma (1894)   Trijntje Pieters Pot (1810)   Sadie Pousma (1959)   Jan Rientzes (1810)   Akke Rinzes (1807)   Lieuwe Ruurds (1811)   Jan Sijmonsze (1767)   Adrianus Sleit (1800)   Bote Piers Spyxma (1759)   Dirk (Dick) Anes Staal (1969)   Minke Meinderts Talma (1936)   Fredericus Sipkes Tangerman (1802)   Grietje Jochums Vlietstra (1964)   Jacob Jans Vork (1809)   Dirk Willems (1808)   Ernst Meinderts Meindersma /... (1858)   Willem Harmens Jaarsma / Fro... (1722)   Jan Everts Sikkema / Grietje... (1932)   Fedde Jaspers / Grietje Gjal... (1726)   Freerk Gabes / Dieukje Ymes (1761)   Pybe Fookes / Jancke Hiddes (1719)   Sjoerd Wobbes Heuveling / Tr... (1808)   Arjen Andries / Jorritje Sij... (1735)   Jelte Scheltes / Naenck Jaco... (1684)   Aut Tiallings / Antje Ruirds (1730)   Abe Abes / Kunske Pieters (1753)   Lolke Pyters / Grietje Jans (1758)   Pyter Klassen / Antje Kryns (1764)   Jan Aukes / Grietje Lieuwes (1763)   Jouke Cornelis / Hiltje Hend... (1758)   Jasper Pieters Zijlstra / Aa... (1758)   Harmen Pieters Hoekstra / Li... (1803)   Ignatius Wiersma / Dieuwke G... (1801)   Sybe Sipkes Baarda / Hiske H... (1801)   Dimer Louwes / Nyske Jacobs (1744)   Leendert Clases / Janke Pytt... (1765)   Jelle Cornelis / Antje Rintj... (1766)   Jouke Willems / Jouk Jans (1769)   Klaas Gerbens Pel / Pietje E... (1806)   Gerloff Imkes / Yskien Aukes (1738)   Jelke Johannes / Willemke Jo... (1754)   Hindrik Sytses / Maike Errit... (1758)   Gerryt Louws / Trijntje Mart... (1754)   Claas Eelkes / Hittje Douwes (1762)   Sybe Sipkes / Sytske Geerts (1738)   Zake Wierds / Baukjen Andrie... (1760)   Fooke Alberts / Baukje Piete... (1766)   Johannes Pyters / Grietje Ja... (1751)   Haring Rinses / Trijntje Jel... (1727)   Sijbren Heddes / IJttje Jelt... (1721)   Bartelt Theunis / Aeltjen Al... (1763)   Douwe Haijes / Antje Joukes (1740)   Andries Jacobs / Jouckien Ti... (1706)   Jan Mennes / Abeltje Freerik... (1755)   Jelle Tietes / Yttje Jans (1758)   Arrien Gerryts / Aaltje Hans... (1758)   Jochem Rommerts Feikema / Ja... (1765)   Steffen Jans / Jantje Sjabbe... (1798)   Jan Jacobs Wester / Ynske Go... (1779)   Sape Sjuks / Sjoukje Pieters (1725)   Age Andries / Jantje Jans (1764)   Jacob Vennema / Zwaantje Ele... (1891)   Johannes Sierxma / Ypkjen Va... (1686)   Hans Hendrik van Haersma / A... (1733)   Sjoerd Tabes / Fokje Jans (1756)   Tjerck Sappes / (1581)   Doewe Jacobs Elema / Antje V... (1810)   Arjen Gerrits Kingma / Aaltj... (1758)   / Ypkjen Van Hemminga (1686)   Eewert Hendricx / Attie Jans (1671)   Harke Woudwijk / Grace Wouda (1916)   Bijning Freriks / Grietje IJ... (1729)   Johannes van der Meer / (1914)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha