Uncategorized Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 2. Dokkum in wintertooi
 3. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 4. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 5. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 6. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 7. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 8. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 9. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 10. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 11. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 12. De Sneuper als social magazine op de iPad
 13. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 14. Friezen in het leger van Napoleon
 15. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 16. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 17. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 18. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 19. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 20. De Slag in de Sont, 1658
 21. Maritiem digitaal vernieuwd
 22. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 23. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 24. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 25. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 26. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 27. Registres Civiques Friesland online
 28. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 29. Ons verenigingswapen
 30. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 31. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 32. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 33. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 34. Diaconieboeken als genealogische bron
 35. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 36. Geheim van Tolsum: website en boek
 37. Sneuper 99 van december 2010
 38. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 39. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 40. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 41. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 42. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 43. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 44. Moddergat in de picture
 45. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 46. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 47. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 48. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 49. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 50. WL3 als scheepsmodel
 51. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 52. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 53. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 54. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 55. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 56. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 57. Hallumer grafstenen blootgelegd
 58. Gevoel voor tijd
 59. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 60. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 61. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 62. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 63. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 64. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 65. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 66. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 67. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 68. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 69. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 70. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 71. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 72. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 73. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 74. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 75. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 76. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 77. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 78. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 79. Historische wandkaarten online
 80. Noorderbreedte inspireert tot debat
 81. Oplage Sneuper naar 480
 82. Friezen als slaven in Barbarije
 83. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 84. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 85. Friese oorlogsdagboeken online
 86. Leven van de wind
 87. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 88. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 89. Veroordeeld in Friesland
 90. Fries in India in Martena museum
 91. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 92. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 93. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 94. Archief Letterhoeke Tresoar
 95. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 96. Bitri scooters uit Dokkum
 97. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 98. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 99. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 100. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 101. Een indiaan in Anjum
 102. Familysearch met scans
 103. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 104. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 105. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 106. De murd van Piet de Haan
 107. Open Kampioenschap Paleografie online
 108. Familie-archivaris worden
 109. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 110. Waddenwandelen
 111. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 112. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 113. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 114. De zin van het delen
 115. Oerboeren in de Friese Wouden
 116. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 117. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 118. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 119. Nieuwe online maritieme bronnen
 120. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 121. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 122. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 123. Alde Fryske Tsjerken jarig
 124. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 125. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 126. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 127. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 128. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 129. Vrienden van De Sukerei
 130. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 131. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 132. Molenweekend Dongeradeel
 133. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 134. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 135. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 136. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 137. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 138. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 139. Verkoop bij brandende keerse
 140. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 141. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 142. Kerfstokjes van onze voorouders
 143. Collaterale Successie in Friesland
 144. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 145. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 146. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 147. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 148. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 149. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 150. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 151. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 152. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 153. Fryske Wikipedia
 154. De oorlog een gezicht gegeven
 155. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 156. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 157. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 158. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 159. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 160. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 161. Wüst walst woest naar winst
 162. Maak kennis met de Sneuper
 163. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 164. Sluiproutes Tresoar databases
 165. Zoekplaatjes Friesland
 166. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 167. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 168. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 169. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 170. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 171. Lidmatenboeken Dantumawoude
 172. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 173. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 174. Friezen in de VOC
 175. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 176. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 177. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 178. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 179. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 180. Lezingen in Friesland en online
 181. Dokkum in Google Streetview
 182. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 183. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 184. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 185. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 186. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 187. Schaatswedstrijden te Dokkum
 188. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 189. Guur weer door de eeuwen heen
 190. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 191. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 192. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 193. Historische boekpresentaties
 194. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 195. Dockumer Roem verhuurt historie
 196. Luisteren naar dialecten
 197. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 198. Kolonistendag druk bezocht
 199. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 200. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 201. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 202. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 203. Sonttol registers 1557-1850 online
 204. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 205. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 206. Collectie Pieter Nieuwland online
 207. Kerk van de Friezen in Rome
 208. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 209. Klokmakers te Dokkum
 210. Letterhoeke Tresoar online
 211. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 212. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 213. Aankondiging boek Munnekezijl
 214. Sneuper september luidt najaar in
 215. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 216. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 217. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 218. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 219. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 220. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 221. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 222. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 223. Terug in de tijd
 224. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 225. In het blauwe licht van God
 226. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 227. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 228. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 229. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 230. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 231. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 232. De Sneuper in vernieuwd jasje
 233. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 234. Oude brieven blijven boeien
 235. Volgens Bartjens
 236. Verborgen online pareltjes
 237. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 238. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 239. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 240. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 241. Het testament van Pieter Stuyvesant
 242. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 243. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 244. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 245. Meten en weten met Gemma Frisius
 246. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 247. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 248. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 249. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 250. Historie Klooster Claerkamp online
 251. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 252. Zoekplaatjes
 253. Hallum online en AlleFriezen.nl
 254. Een Fries en een Mohawk
 255. Fluitschip op bodem Oostzee
 256. De verdwenen boer van Sloterdijk
 257. Frederick Philipse revisited
 258. Genealogie Duitse voorouders
 259. Frederick Philipse en historische onzin
 260. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 261. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 262. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 263. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 264. Tips voor het weekend
 265. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 266. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 267. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 268. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 269. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 270. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 271. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 272. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 273. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 274. Friezen in het kielzog van Hudson
 275. Criminele rolboeken Tresoar online
 276. Friezen in West-Afrika in 1715
 277. Visboek van Adriaen Coenen
 278. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 279. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 280. Friezen op Ceylon
 281. Het gaat om verhalen
 282. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 283. Friese goud- en zilversmeden
 284. Oude Friese adel en aanverwante families
 285. De sprekende kaart
 286. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 287. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 288. De botten van Descartes en Camphuysen
 289. Transcripties van oude boeken online
 290. Fryslan in de war
 291. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 292. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 293. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 294. Boek: Zeedijken in het noorden
 295. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 296. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 297. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 298. Tresoor in de uitverkoop
 299. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 300. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 301. Mooie vondst in streekarchief
 302. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 303. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 304. Zonen van Adam in Nederland
 305. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 306. Eeuwelingen in Friesland
 307. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 308. Wandelen door Groningen van 1637
 309. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 310. Friese brieven in Amsterdam
 311. Canon van Friesland gepresenteerd
 312. Gevelsteen Ee nog niet terug
 313. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 314. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 315. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 316. Katholiek Dokkum online in beeld
 317. In het blauwe licht van God
 318. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 319. Friezen op Spitsbergen 2
 320. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 321. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 322. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 323. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 324. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 325. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 326. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 327. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 328. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 329. Historisch Informatiecentrum NOF online
 330. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 331. Friezen op Spitsbergen
 332. Friezen in Denemarken
 333. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 334. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 335. De Friese academie
 336. Fries boek: Achter de skêrm
 337. Archief van het web en alerting services
 338. Friese admiraal terug in Dokkum
 339. De Hellinga’s en aanverwante families
 340. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 341. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 342. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 343. Duitse muts van kant
 344. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 345. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 346. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 347. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 348. Friese Alba Amicorum
 349. Gone fishing
 350. Digitale archivarissen
 351. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 352. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 353. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 354. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 355. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 356. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 357. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 358. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 359. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 360. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 361. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 362. Genealogische en historische blogs
 363. Historische architectuur
 364. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 365. Recht van zwanenjacht in Friesland
 366. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 367. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 368. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 369. Doopsgezinden in Friesland
 370. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 371. Nederlandse liederen van vroeger
 372. Friese bronnen van voor 1600
 373. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 374. Musea in Noordoost Friesland
 375. Stamt u ook af van zwervers?
 376. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 377. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 378. Elisabeth de Flines in Dokkum
 379. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 380. Crimineel interessant
 381. Maak een filmpje van je familieverhaal
 382. Cursus Oud Schrift via internet
 383. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 384. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 385. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 386. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 387. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 388. Genealogische en historische podcasts
 389. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 390. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 391. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 392. Barack Obama familie van malle graaf ?
 393. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 394. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 395. Genealogische programma’s op een rijtje
 396. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 397. Cartografie Noordoost Friesland
 398. Voorouders die militair waren ?
 399. Oude dorpsfilms en foto’s online
 400. Oude boeken online via Google Books
 401. Friese dagboeken
 402. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 403. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 404. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 405. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 406. Sneupers bloggen