Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 2. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 3. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 4. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 5. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 6. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 7. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 8. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 9. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 10. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 11. De Witte Papoea uit Wierum
 12. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 13. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 14. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 15. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 16. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 17. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 18. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 19. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 20. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 21. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 22. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 23. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 24. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 25. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 26. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 27. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 28. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 29. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 30. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 31. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 32. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 33. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 34. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 35. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 36. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 37. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 38. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 39. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 40. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 41. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 42. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 43. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 44. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 45. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 46. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 47. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 48. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 49. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 50. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 51. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 52. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 53. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 54. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 55. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 56. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 57. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 58. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 59. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 60. Friese monsterlijsten in boekvorm
 61. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 62. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 63. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 64. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 65. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 66. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 67. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 68. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 69. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 70. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 71. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 72. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 73. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 74. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 75. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 76. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 77. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 78. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 79. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 80. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 81. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 82. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 83. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 84. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 85. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 86. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 87. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 88. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 89. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 90. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 91. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 92. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 93. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 94. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 95. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 96. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 97. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 98. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 99. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 100. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 101. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 102. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 103. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 104. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 105. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 106. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 107. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 108. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 109. Waddencanon
 110. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 111. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 112. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 113. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 114. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 115. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 116. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 117. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 118. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 119. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 120. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 121. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 122. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 123. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 124. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 125. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 126. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 127. Sarcofagen in Friesland
 128. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 129. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 130. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 131. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 132. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 133. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 134. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 135. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 136. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 137. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 138. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 139. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 140. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 141. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 142. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 143. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 144. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 145. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 146. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 147. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 148. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 149. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 150. Stemmen op 3D project Dokkum
 151. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 152. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 153. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 154. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 155. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 156. Vernieuwde website Fryske Akademy
 157. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 158. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 159. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 160. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 161. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 162. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 163. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 164. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 165. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 166. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 167. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 168. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 169. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 170. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 171. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 172. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 173. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 174. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 175. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 176. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 177. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 178. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 179. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 180. Van snik naar smak
 181. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 182. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 183. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 184. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 185. Frysk nu bijna in Google Translate
 186. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 187. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 188. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 189. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 190. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 191. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 192. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 193. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 194. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 195. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 196. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 197. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 198. Bonifatiusjaar 2016
 199. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 200. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 201. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 202. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 203. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 204. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 205. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 206. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 207. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 208. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 209. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 210. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 211. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 212. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 213. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 214. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 215. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 216. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 217. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 218. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 219. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 220. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 221. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 222. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 223. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 224. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 225. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 226. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 227. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 228. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 229. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 230. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 231. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 232. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 233. Boerenbloed zet aan tot denken
 234. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 235. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 236. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 237. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 238. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 239. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 240. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 241. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 242. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 243. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 244. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 245. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 246. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 247. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 248. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 249. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 250. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 251. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 252. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 253. Dokkum, bolwerk van het noorden
 254. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 255. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 256. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 257. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 258. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 259. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 260. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 261. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 262. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 263. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 264. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 265. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 266. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 267. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 268. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 269. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 270. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 271. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 272. Kennis delen waar het kan
 273. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 274. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 275. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 276. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 277. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 278. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 279. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 280. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 281. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 282. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 283. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 284. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 285. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 286. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 287. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 288. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 289. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 290. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 291. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 292. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 293. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 294. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 295. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 296. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 297. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 298. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 299. It Beaken van de Fryske Akademy
 300. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 301. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 302. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 303. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 304. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 305. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 306. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 307. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 308. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 309. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 310. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 311. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 312. De Franse kazerne te Anjum
 313. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 314. Friese dame Baard in Indiaas museum
 315. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 316. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 317. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 318. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 319. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 320. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 321. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 322. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 323. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 325. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 326. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 327. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 328. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 329. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 330. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 331. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 332. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 333. Boek over Nes laat het verleden herleven
 334. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 335. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 336. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 337. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 338. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 339. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 340. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 341. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 342. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 343. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 344. Zomereinde in Bears
 345. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 346. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 347. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 348. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 349. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 350. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 351. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 352. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 353. Fulda vol van Bonifatius
 354. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 355. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 356. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 357. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 358. Voornamen in Noordoost Friesland
 359. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 360. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 361. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 362. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 363. 11en30 en geneagrammen
 364. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 365. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 366. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 367. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 368. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 369. Mummies en aardappels uit Friesland
 370. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 371. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 372. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 373. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 374. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 375. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 376. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 377. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 378. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 379. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 380. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 381. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 382. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 383. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 384. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 385. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 386. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 387. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 388. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 389. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 390. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 391. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 392. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 393. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 394. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 395. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 396. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 397. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 398. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 399. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 400. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 401. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 402. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 403. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 404. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 405. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 406. 11en30 met themanummer Rampen
 407. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 408. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 409. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 410. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 411. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 412. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 413. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 414. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 415. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 416. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 417. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 418. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 419. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 420. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 421. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 422. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 423. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 424. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 425. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 426. Heraldische databank CBG online
 427. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 428. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 429. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 430. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 431. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 432. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 433. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 434. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 435. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 436. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 437. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 438. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 439. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 440. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 441. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 442. Beneficiaal digitaal!
 443. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 444. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 445. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 446. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 447. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 448. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 449. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 450. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 451. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 452. Foudgumse school in opmars
 453. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 454. Boekhouding VOC nader ontsloten
 455. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 456. Sneuper 111 met focus op Ameland
 457. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 458. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 459. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 460. Historische topografie en cartografie in Friesland
 461. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 462. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 463. Friese familiedag
 464. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 465. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 466. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 467. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 468. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 469. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 470. Het beroep Rustmeester
 471. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 472. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 473. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 474. 11en30 juli 2013
 475. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 476. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 477. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 478. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 479. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 480. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 481. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 482. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 483. Familie van tien of meer generaties terug
 484. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 485. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 486. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 487. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 488. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 489. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 490. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 491. Vele Handen of een enkele hand
 492. De oudste kaart van Dokkum?
 493. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 494. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 495. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 496. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 497. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 498. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 499. ANBI-status. En dan?
 500. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 501. 11en30 april 2013
 502. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 503. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 504. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 505. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 506. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 507. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 508. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 509. Napoleons douane bureau te Dockum
 510. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 511. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 512. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 513. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 514. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 515. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 516. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 517. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 518. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 519. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 520. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 521. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 522. Samen staan we sterk, zeker op zee
 523. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 524. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 525. Historia Doccumensis boort in het verleden
 526. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 527. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 528. 11en30 over Mobiele Friezen
 529. Sneupen in de kerstvakantie
 530. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 531. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 532. Blad Genealogie van CBG december 2012
 533. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 534. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 535. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 536. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 537. Waterschapsarchieven en Tresoar
 538. Fryslan special over Friese Zeevaart
 539. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 540. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 541. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 542. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 543. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 544. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 545. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 546. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 547. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 548. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 549. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 550. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 551. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 552. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 553. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 554. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 555. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 556. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 557. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 558. Suggesties voor de Fryske Akademy
 559. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 560. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 561. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 562. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 563. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 564. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 565. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 566. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 567. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 568. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 569. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 570. Kan Google het Frysk redden?
 571. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 572. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 573. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 574. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 575. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 576. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 577. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 578. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 579. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 580. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 581. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 582. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 583. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 584. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 585. De paus en de Dokkumer kloostermop
 586. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 587. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 588. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 589. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 590. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 591. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 592. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 593. De familie Lodeizen te Dokkum
 594. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 595. Heeft u nog diskettes?
 596. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 597. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 598. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 599. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 600. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 601. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 602. Friezen in de online Militieregisters
 603. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 604. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 605. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 606. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 607. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 608. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 609. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 610. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 611. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 612. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 613. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 614. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 615. Biografie van Iman Falck
 616. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 617. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 618. Scans DTB Ee en Engwierum online
 619. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 620. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 621. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 622. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 623. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 624. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 625. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 626. Dokkum in wintertooi
 627. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 628. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 629. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 630. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 631. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 632. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 633. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 634. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 635. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 636. Werelate en Noordoost-Friesland online
 637. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 638. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 639. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 640. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 641. Op naar de 500 leden
 642. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 643. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 644. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 645. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 646. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 647. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 648. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 649. Scheepsmodellen in Friese kerken
 650. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 651. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 652. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 653. De galg van Ezumazijl
 654. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 655. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 656. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 657. Vele handen maken licht archiefwerk
 658. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 659. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 660. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 661. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 662. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 663. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 664. Saapke Goslings en de merklap
 665. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 666. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 667. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 668. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 669. Schatzoeken in museumcollecties
 670. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 671. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 672. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 673. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 674. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 675. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 676. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 677. Dokkum digitaal
 678. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 679. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 680. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 681. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 682. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 683. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 684. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 685. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 686. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 687. VOC-database bron voor vele verhalen
 688. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 689. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 690. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 691. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 692. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 693. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 694. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 695. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 696. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 697. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 698. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 699. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 700. Zoeken in Google boeken
 701. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 702. Met de bus op de sneup door Friesland
 703. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 704. Zeepaard in Moddergat
 705. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 706. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 707. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 708. Boek historisch reddingstation Moddergat
 709. iPad app Markant Friesland musea live
 710. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 711. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 712. Geboren in 1811 in Friesland
 713. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 714. Dwaande in Noordoost Friesland
 715. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 716. Muntschatten in collectie Fries Museum
 717. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 718. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 719. Maritieme historici actief bijeen
 720. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 721. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 722. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 723. Oude kaart Noordoost Friesland
 724. Rijdende en varende historie in Dokkum
 725. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 726. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 727. Amelander historie aan zee
 728. Sonttolproject naar volgende fase
 729. Collectie Fries Museum in online database
 730. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 731. Amelander historie online
 732. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 733. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 734. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 735. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 736. Baron Van Sytzama
 737. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 738. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 739. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 740. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 741. Meine Tosk
 742. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 743. URL verkorten met Lyt.sr
 744. Meer historie op de proppen
 745. Walvisstrandingen toen en nu
 746. Film De schaduw van Bonifatius
 747. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 748. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 749. Proppen oud papier als historische bron
 750. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 751. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 752. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 753. Buurtschap De Oere te Moddergat
 754. Fiskershuske en VPRO
 755. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 756. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 757. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 758. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 759. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 760. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 761. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 762. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 763. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 764. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 765. De Sneuper als social magazine op de iPad
 766. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 767. Friezen in het leger van Napoleon
 768. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 769. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 770. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 771. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 772. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 773. De Slag in de Sont, 1658
 774. Maritiem digitaal vernieuwd
 775. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 776. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 777. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 778. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 779. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 780. Registres Civiques Friesland online
 781. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 782. Ons verenigingswapen
 783. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 784. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 785. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 786. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 787. Diaconieboeken als genealogische bron
 788. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 789. Geheim van Tolsum: website en boek
 790. Sneuper 99 van december 2010
 791. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 792. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 793. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 794. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 795. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 796. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 797. Moddergat in de picture
 798. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 799. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 800. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 801. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 802. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 803. WL3 als scheepsmodel
 804. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 805. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 806. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 807. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 808. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 809. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 810. Hallumer grafstenen blootgelegd
 811. Gevoel voor tijd
 812. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 813. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 814. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 815. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 816. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 817. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 818. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 819. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 820. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 821. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 822. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 823. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 824. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 825. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 826. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 827. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 828. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 829. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 830. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 831. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 832. Historische wandkaarten online
 833. Noorderbreedte inspireert tot debat
 834. Oplage Sneuper naar 480
 835. Friezen als slaven in Barbarije
 836. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 837. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 838. Friese oorlogsdagboeken online
 839. Leven van de wind
 840. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 841. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 842. Veroordeeld in Friesland
 843. Fries in India in Martena museum
 844. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 845. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 846. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 847. Archief Letterhoeke Tresoar
 848. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 849. Bitri scooters uit Dokkum
 850. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 851. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 852. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 853. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 854. Een indiaan in Anjum
 855. Familysearch met scans
 856. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 857. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 858. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 859. De murd van Piet de Haan
 860. Open Kampioenschap Paleografie online
 861. Familie-archivaris worden
 862. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 863. Waddenwandelen
 864. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 865. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 866. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 867. De zin van het delen
 868. Oerboeren in de Friese Wouden
 869. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 870. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 871. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 872. Nieuwe online maritieme bronnen
 873. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 874. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 875. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 876. Alde Fryske Tsjerken jarig
 877. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 878. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 879. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 880. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 881. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 882. Vrienden van De Sukerei
 883. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 884. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 885. Molenweekend Dongeradeel
 886. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 887. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 888. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 889. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 890. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 891. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 892. Verkoop bij brandende keerse
 893. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 894. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 895. Kerfstokjes van onze voorouders
 896. Collaterale Successie in Friesland
 897. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 898. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 899. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 900. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 901. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 902. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 903. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 904. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 905. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 906. Fryske Wikipedia
 907. De oorlog een gezicht gegeven
 908. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 909. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 910. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 911. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 912. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 913. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 914. Wüst walst woest naar winst
 915. Maak kennis met de Sneuper
 916. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 917. Sluiproutes Tresoar databases
 918. Zoekplaatjes Friesland
 919. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 920. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 921. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 922. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 923. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 924. Lidmatenboeken Dantumawoude
 925. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 926. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 927. Friezen in de VOC
 928. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 929. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 930. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 931. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 932. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 933. Lezingen in Friesland en online
 934. Dokkum in Google Streetview
 935. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 936. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 937. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 938. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 939. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 940. Schaatswedstrijden te Dokkum
 941. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 942. Guur weer door de eeuwen heen
 943. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 944. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 945. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 946. Historische boekpresentaties
 947. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 948. Dockumer Roem verhuurt historie
 949. Luisteren naar dialecten
 950. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 951. Kolonistendag druk bezocht
 952. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 953. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 954. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 955. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 956. Sonttol registers 1557-1850 online
 957. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 958. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 959. Collectie Pieter Nieuwland online
 960. Kerk van de Friezen in Rome
 961. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 962. Klokmakers te Dokkum
 963. Letterhoeke Tresoar online
 964. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 965. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 966. Aankondiging boek Munnekezijl
 967. Sneuper september luidt najaar in
 968. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 969. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 970. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 971. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 972. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 973. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 974. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 975. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 976. Terug in de tijd
 977. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 978. In het blauwe licht van God
 979. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 980. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 981. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 982. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 983. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 984. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 985. De Sneuper in vernieuwd jasje
 986. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 987. Oude brieven blijven boeien
 988. Volgens Bartjens
 989. Verborgen online pareltjes
 990. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 991. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 992. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 993. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 994. Het testament van Pieter Stuyvesant
 995. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 996. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 997. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 998. Meten en weten met Gemma Frisius
 999. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1000. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1001. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1002. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1003. Historie Klooster Claerkamp online
 1004. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1005. Zoekplaatjes
 1006. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1007. Een Fries en een Mohawk
 1008. Fluitschip op bodem Oostzee
 1009. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1010. Frederick Philipse revisited
 1011. Genealogie Duitse voorouders
 1012. Frederick Philipse en historische onzin
 1013. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1014. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1015. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1016. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1017. Tips voor het weekend
 1018. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1019. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1020. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1021. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1022. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1023. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1024. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1025. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1026. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1027. Friezen in het kielzog van Hudson
 1028. Criminele rolboeken Tresoar online
 1029. Friezen in West-Afrika in 1715
 1030. Visboek van Adriaen Coenen
 1031. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1032. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1033. Friezen op Ceylon
 1034. Het gaat om verhalen
 1035. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1036. Friese goud- en zilversmeden
 1037. Oude Friese adel en aanverwante families
 1038. De sprekende kaart
 1039. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1040. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1041. De botten van Descartes en Camphuysen
 1042. Transcripties van oude boeken online
 1043. Fryslan in de war
 1044. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1045. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1046. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1047. Boek: Zeedijken in het noorden
 1048. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1049. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1050. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1051. Tresoor in de uitverkoop
 1052. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1053. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1054. Mooie vondst in streekarchief
 1055. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1056. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1057. Zonen van Adam in Nederland
 1058. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1059. Eeuwelingen in Friesland
 1060. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1061. Wandelen door Groningen van 1637
 1062. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1063. Friese brieven in Amsterdam
 1064. Canon van Friesland gepresenteerd
 1065. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1066. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1067. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1068. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1069. Katholiek Dokkum online in beeld
 1070. In het blauwe licht van God
 1071. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1072. Friezen op Spitsbergen 2
 1073. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1074. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1075. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1076. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1077. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1078. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1079. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1080. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1081. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1082. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1083. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1084. Friezen op Spitsbergen
 1085. Friezen in Denemarken
 1086. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1087. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1088. De Friese academie
 1089. Fries boek: Achter de skêrm
 1090. Archief van het web en alerting services
 1091. Friese admiraal terug in Dokkum
 1092. De Hellinga’s en aanverwante families
 1093. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1094. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1095. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1096. Duitse muts van kant
 1097. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1098. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1099. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1100. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1101. Friese Alba Amicorum
 1102. Gone fishing
 1103. Digitale archivarissen
 1104. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1105. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1106. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1107. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1108. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1109. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1110. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1111. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1112. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1113. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1114. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1115. Genealogische en historische blogs
 1116. Historische architectuur
 1117. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1118. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1119. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1120. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1121. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1122. Doopsgezinden in Friesland
 1123. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1124. Nederlandse liederen van vroeger
 1125. Friese bronnen van voor 1600
 1126. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1127. Musea in Noordoost Friesland
 1128. Stamt u ook af van zwervers?
 1129. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1130. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1131. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1132. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1133. Crimineel interessant
 1134. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1135. Cursus Oud Schrift via internet
 1136. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1137. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1138. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1139. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1140. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1141. Genealogische en historische podcasts
 1142. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1143. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1144. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1145. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1146. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1147. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1148. Genealogische programma’s op een rijtje
 1149. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1150. Cartografie Noordoost Friesland
 1151. Voorouders die militair waren ?
 1152. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1153. Oude boeken online via Google Books
 1154. Friese dagboeken
 1155. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1156. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1157. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1158. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1159. Sneupers bloggen