Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 2. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 3. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 4. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 5. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 6. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 7. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 8. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 9. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 10. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 11. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 12. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 13. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 14. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 15. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 16. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 17. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 18. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 19. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 20. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 21. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 22. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 23. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 24. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 25. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 26. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 27. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 28. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 29. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 30. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 31. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 32. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 33. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 34. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 35. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 36. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 37. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 38. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 39. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 40. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 41. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 42. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 43. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 44. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 45. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 46. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 47. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 48. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 49. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 50. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 51. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 52. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 53. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 54. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 55. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 56. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 57. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 58. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 59. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 60. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 61. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 62. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 63. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 64. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 65. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 66. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 67. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 68. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 69. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 70. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 71. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 72. Waddencanon
 73. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 74. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 75. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 76. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 77. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 78. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 79. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 80. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 81. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 82. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 83. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 84. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 85. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 86. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 87. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 88. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 89. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 90. Sarcofagen in Friesland
 91. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 92. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 93. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 94. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 95. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 96. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 97. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 98. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 99. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 100. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 101. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 102. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 103. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 104. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 105. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 106. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 107. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 108. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 109. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 110. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 111. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 112. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 113. Stemmen op 3D project Dokkum
 114. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 115. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 116. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 117. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 118. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 119. Vernieuwde website Fryske Akademy
 120. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 121. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 122. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 123. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 124. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 125. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 126. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 127. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 128. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 129. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 130. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 131. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 132. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 133. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 134. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 135. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 136. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 137. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 138. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 139. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 140. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 141. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 142. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 143. Van snik naar smak
 144. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 145. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 146. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 147. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 148. Frysk nu bijna in Google Translate
 149. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 150. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 151. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 152. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 153. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 154. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 155. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 156. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 157. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 158. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 159. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 160. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 161. Bonifatiusjaar 2016
 162. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 163. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 164. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 165. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 166. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 167. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 168. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 169. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 170. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 171. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 172. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 173. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 174. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 175. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 176. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 177. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 178. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 179. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 180. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 181. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 182. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 183. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 184. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 185. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 186. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 187. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 188. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 189. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 190. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 191. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 192. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 193. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 194. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 195. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 196. Boerenbloed zet aan tot denken
 197. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 198. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 199. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 200. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 201. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 202. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 203. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 204. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 205. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 206. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 207. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 208. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 209. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 210. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 211. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 212. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 213. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 214. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 215. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 216. Dokkum, bolwerk van het noorden
 217. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 218. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 219. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 220. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 221. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 222. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 223. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 224. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 225. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 226. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 227. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 228. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 229. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 230. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 231. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 232. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 233. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 234. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 235. Kennis delen waar het kan
 236. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 237. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 238. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 239. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 240. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 241. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 242. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 243. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 244. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 245. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 246. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 247. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 248. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 249. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 250. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 251. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 252. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 253. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 254. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 255. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 256. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 257. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 258. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 259. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 260. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 261. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 262. It Beaken van de Fryske Akademy
 263. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 264. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 265. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 266. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 267. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 268. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 269. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 270. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 271. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 272. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 273. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 274. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 275. De Franse kazerne te Anjum
 276. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 277. Friese dame Baard in Indiaas museum
 278. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 279. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 280. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 281. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 282. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 283. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 284. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 285. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 286. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 287. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 288. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 289. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 290. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 291. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 292. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 293. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 294. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 295. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 296. Boek over Nes laat het verleden herleven
 297. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 298. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 299. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 300. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 301. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 302. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 303. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 304. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 305. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 306. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 307. Zomereinde in Bears
 308. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 309. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 310. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 311. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 312. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 313. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 314. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 315. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 316. Fulda vol van Bonifatius
 317. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 318. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 319. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 320. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 321. Voornamen in Noordoost Friesland
 322. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 323. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 324. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 325. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 326. 11en30 en geneagrammen
 327. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 328. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 329. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 330. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 331. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 332. Mummies en aardappels uit Friesland
 333. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 334. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 335. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 336. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 337. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 338. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 339. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 340. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 341. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 342. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 343. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 344. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 345. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 346. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 347. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 348. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 349. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 350. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 351. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 352. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 353. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 354. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 355. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 356. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 357. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 358. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 359. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 360. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 361. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 362. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 363. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 364. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 365. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 366. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 367. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 368. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 369. 11en30 met themanummer Rampen
 370. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 371. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 372. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 373. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 374. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 375. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 376. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 377. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 378. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 379. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 380. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 381. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 382. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 383. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 384. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 385. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 386. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 387. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 388. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 389. Heraldische databank CBG online
 390. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 391. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 392. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 393. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 394. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 395. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 396. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 397. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 398. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 399. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 400. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 401. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 402. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 403. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 404. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 405. Beneficiaal digitaal!
 406. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 407. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 408. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 409. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 410. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 411. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 412. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 413. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 414. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 415. Foudgumse school in opmars
 416. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 417. Boekhouding VOC nader ontsloten
 418. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 419. Sneuper 111 met focus op Ameland
 420. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 421. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 422. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 423. Historische topografie en cartografie in Friesland
 424. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 425. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 426. Friese familiedag
 427. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 428. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 429. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 430. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 431. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 432. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 433. Het beroep Rustmeester
 434. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 435. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 436. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 437. 11en30 juli 2013
 438. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 439. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 440. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 441. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 442. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 443. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 444. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 445. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 446. Familie van tien of meer generaties terug
 447. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 448. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 449. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 450. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 451. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 452. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 453. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 454. Vele Handen of een enkele hand
 455. De oudste kaart van Dokkum?
 456. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 457. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 458. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 459. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 460. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 461. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 462. ANBI-status. En dan?
 463. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 464. 11en30 april 2013
 465. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 466. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 467. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 468. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 469. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 470. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 471. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 472. Napoleons douane bureau te Dockum
 473. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 474. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 475. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 476. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 477. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 478. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 479. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 480. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 481. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 482. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 483. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 484. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 485. Samen staan we sterk, zeker op zee
 486. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 487. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 488. Historia Doccumensis boort in het verleden
 489. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 490. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 491. 11en30 over Mobiele Friezen
 492. Sneupen in de kerstvakantie
 493. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 494. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 495. Blad Genealogie van CBG december 2012
 496. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 497. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 498. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 499. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 500. Waterschapsarchieven en Tresoar
 501. Fryslan special over Friese Zeevaart
 502. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 503. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 504. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 505. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 506. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 507. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 508. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 509. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 510. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 511. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 512. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 513. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 514. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 515. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 516. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 517. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 518. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 519. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 520. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 521. Suggesties voor de Fryske Akademy
 522. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 523. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 524. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 525. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 526. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 527. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 528. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 529. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 530. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 531. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 532. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 533. Kan Google het Frysk redden?
 534. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 535. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 536. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 537. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 538. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 539. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 540. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 541. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 542. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 543. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 544. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 545. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 546. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 547. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 548. De paus en de Dokkumer kloostermop
 549. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 550. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 551. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 552. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 553. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 554. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 555. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 556. De familie Lodeizen te Dokkum
 557. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 558. Heeft u nog diskettes?
 559. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 560. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 561. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 562. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 563. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 564. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 565. Friezen in de online Militieregisters
 566. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 567. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 568. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 569. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 570. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 571. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 572. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 573. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 574. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 575. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 576. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 577. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 578. Biografie van Iman Falck
 579. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 580. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 581. Scans DTB Ee en Engwierum online
 582. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 583. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 584. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 585. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 586. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 587. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 588. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 589. Dokkum in wintertooi
 590. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 591. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 592. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 593. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 594. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 595. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 596. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 597. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 598. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 599. Werelate en Noordoost-Friesland online
 600. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 601. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 602. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 603. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 604. Op naar de 500 leden
 605. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 606. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 607. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 608. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 609. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 610. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 611. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 612. Scheepsmodellen in Friese kerken
 613. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 614. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 615. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 616. De galg van Ezumazijl
 617. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 618. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 619. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 620. Vele handen maken licht archiefwerk
 621. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 622. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 623. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 624. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 625. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 626. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 627. Saapke Goslings en de merklap
 628. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 629. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 630. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 631. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 632. Schatzoeken in museumcollecties
 633. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 634. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 635. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 636. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 637. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 638. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 639. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 640. Dokkum digitaal
 641. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 642. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 643. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 644. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 645. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 646. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 647. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 648. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 649. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 650. VOC-database bron voor vele verhalen
 651. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 652. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 653. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 654. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 655. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 656. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 657. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 658. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 659. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 660. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 661. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 662. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 663. Zoeken in Google boeken
 664. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 665. Met de bus op de sneup door Friesland
 666. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 667. Zeepaard in Moddergat
 668. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 669. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 670. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 671. Boek historisch reddingstation Moddergat
 672. iPad app Markant Friesland musea live
 673. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 674. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 675. Geboren in 1811 in Friesland
 676. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 677. Dwaande in Noordoost Friesland
 678. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 679. Muntschatten in collectie Fries Museum
 680. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 681. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 682. Maritieme historici actief bijeen
 683. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 684. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 685. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 686. Oude kaart Noordoost Friesland
 687. Rijdende en varende historie in Dokkum
 688. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 689. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 690. Amelander historie aan zee
 691. Sonttolproject naar volgende fase
 692. Collectie Fries Museum in online database
 693. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 694. Amelander historie online
 695. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 696. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 697. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 698. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 699. Baron Van Sytzama
 700. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 701. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 702. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 703. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 704. Meine Tosk
 705. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 706. URL verkorten met Lyt.sr
 707. Meer historie op de proppen
 708. Walvisstrandingen toen en nu
 709. Film De schaduw van Bonifatius
 710. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 711. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 712. Proppen oud papier als historische bron
 713. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 714. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 715. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 716. Buurtschap De Oere te Moddergat
 717. Fiskershuske en VPRO
 718. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 719. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 720. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 721. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 722. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 723. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 724. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 725. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 726. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 727. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 728. De Sneuper als social magazine op de iPad
 729. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 730. Friezen in het leger van Napoleon
 731. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 732. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 733. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 734. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 735. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 736. De Slag in de Sont, 1658
 737. Maritiem digitaal vernieuwd
 738. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 739. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 740. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 741. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 742. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 743. Registres Civiques Friesland online
 744. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 745. Ons verenigingswapen
 746. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 747. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 748. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 749. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 750. Diaconieboeken als genealogische bron
 751. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 752. Geheim van Tolsum: website en boek
 753. Sneuper 99 van december 2010
 754. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 755. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 756. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 757. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 758. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 759. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 760. Moddergat in de picture
 761. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 762. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 763. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 764. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 765. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 766. WL3 als scheepsmodel
 767. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 768. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 769. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 770. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 771. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 772. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 773. Hallumer grafstenen blootgelegd
 774. Gevoel voor tijd
 775. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 776. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 777. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 778. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 779. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 780. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 781. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 782. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 783. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 784. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 785. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 786. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 787. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 788. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 789. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 790. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 791. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 792. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 793. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 794. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 795. Historische wandkaarten online
 796. Noorderbreedte inspireert tot debat
 797. Oplage Sneuper naar 480
 798. Friezen als slaven in Barbarije
 799. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 800. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 801. Friese oorlogsdagboeken online
 802. Leven van de wind
 803. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 804. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 805. Veroordeeld in Friesland
 806. Fries in India in Martena museum
 807. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 808. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 809. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 810. Archief Letterhoeke Tresoar
 811. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 812. Bitri scooters uit Dokkum
 813. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 814. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 815. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 816. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 817. Een indiaan in Anjum
 818. Familysearch met scans
 819. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 820. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 821. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 822. De murd van Piet de Haan
 823. Open Kampioenschap Paleografie online
 824. Familie-archivaris worden
 825. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 826. Waddenwandelen
 827. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 828. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 829. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 830. De zin van het delen
 831. Oerboeren in de Friese Wouden
 832. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 833. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 834. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 835. Nieuwe online maritieme bronnen
 836. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 837. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 838. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 839. Alde Fryske Tsjerken jarig
 840. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 841. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 842. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 843. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 844. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 845. Vrienden van De Sukerei
 846. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 847. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 848. Molenweekend Dongeradeel
 849. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 850. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 851. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 852. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 853. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 854. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 855. Verkoop bij brandende keerse
 856. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 857. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 858. Kerfstokjes van onze voorouders
 859. Collaterale Successie in Friesland
 860. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 861. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 862. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 863. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 864. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 865. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 866. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 867. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 868. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 869. Fryske Wikipedia
 870. De oorlog een gezicht gegeven
 871. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 872. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 873. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 874. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 875. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 876. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 877. Wüst walst woest naar winst
 878. Maak kennis met de Sneuper
 879. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 880. Sluiproutes Tresoar databases
 881. Zoekplaatjes Friesland
 882. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 883. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 884. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 885. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 886. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 887. Lidmatenboeken Dantumawoude
 888. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 889. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 890. Friezen in de VOC
 891. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 892. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 893. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 894. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 895. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 896. Lezingen in Friesland en online
 897. Dokkum in Google Streetview
 898. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 899. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 900. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 901. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 902. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 903. Schaatswedstrijden te Dokkum
 904. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 905. Guur weer door de eeuwen heen
 906. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 907. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 908. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 909. Historische boekpresentaties
 910. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 911. Dockumer Roem verhuurt historie
 912. Luisteren naar dialecten
 913. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 914. Kolonistendag druk bezocht
 915. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 916. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 917. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 918. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 919. Sonttol registers 1557-1850 online
 920. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 921. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 922. Collectie Pieter Nieuwland online
 923. Kerk van de Friezen in Rome
 924. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 925. Klokmakers te Dokkum
 926. Letterhoeke Tresoar online
 927. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 928. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 929. Aankondiging boek Munnekezijl
 930. Sneuper september luidt najaar in
 931. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 932. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 933. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 934. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 935. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 936. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 937. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 938. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 939. Terug in de tijd
 940. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 941. In het blauwe licht van God
 942. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 943. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 944. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 945. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 946. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 947. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 948. De Sneuper in vernieuwd jasje
 949. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 950. Oude brieven blijven boeien
 951. Volgens Bartjens
 952. Verborgen online pareltjes
 953. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 954. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 955. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 956. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 957. Het testament van Pieter Stuyvesant
 958. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 959. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 960. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 961. Meten en weten met Gemma Frisius
 962. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 963. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 964. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 965. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 966. Historie Klooster Claerkamp online
 967. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 968. Zoekplaatjes
 969. Hallum online en AlleFriezen.nl
 970. Een Fries en een Mohawk
 971. Fluitschip op bodem Oostzee
 972. De verdwenen boer van Sloterdijk
 973. Frederick Philipse revisited
 974. Genealogie Duitse voorouders
 975. Frederick Philipse en historische onzin
 976. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 977. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 978. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 979. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 980. Tips voor het weekend
 981. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 982. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 983. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 984. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 985. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 986. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 987. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 988. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 989. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 990. Friezen in het kielzog van Hudson
 991. Criminele rolboeken Tresoar online
 992. Friezen in West-Afrika in 1715
 993. Visboek van Adriaen Coenen
 994. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 995. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 996. Friezen op Ceylon
 997. Het gaat om verhalen
 998. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 999. Friese goud- en zilversmeden
 1000. Oude Friese adel en aanverwante families
 1001. De sprekende kaart
 1002. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1003. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1004. De botten van Descartes en Camphuysen
 1005. Transcripties van oude boeken online
 1006. Fryslan in de war
 1007. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1008. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1009. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1010. Boek: Zeedijken in het noorden
 1011. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1012. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1013. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1014. Tresoor in de uitverkoop
 1015. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1016. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1017. Mooie vondst in streekarchief
 1018. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1019. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1020. Zonen van Adam in Nederland
 1021. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1022. Eeuwelingen in Friesland
 1023. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1024. Wandelen door Groningen van 1637
 1025. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1026. Friese brieven in Amsterdam
 1027. Canon van Friesland gepresenteerd
 1028. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1029. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1030. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1031. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1032. Katholiek Dokkum online in beeld
 1033. In het blauwe licht van God
 1034. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1035. Friezen op Spitsbergen 2
 1036. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1037. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1038. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1039. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1040. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1041. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1042. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1043. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1044. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1045. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1046. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1047. Friezen op Spitsbergen
 1048. Friezen in Denemarken
 1049. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1050. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1051. De Friese academie
 1052. Fries boek: Achter de skêrm
 1053. Archief van het web en alerting services
 1054. Friese admiraal terug in Dokkum
 1055. De Hellinga’s en aanverwante families
 1056. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1057. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1058. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1059. Duitse muts van kant
 1060. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1061. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1062. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1063. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1064. Friese Alba Amicorum
 1065. Gone fishing
 1066. Digitale archivarissen
 1067. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1068. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1069. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1070. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1071. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1072. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1073. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1074. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1075. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1076. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1077. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1078. Genealogische en historische blogs
 1079. Historische architectuur
 1080. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1081. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1082. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1083. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1084. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1085. Doopsgezinden in Friesland
 1086. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1087. Nederlandse liederen van vroeger
 1088. Friese bronnen van voor 1600
 1089. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1090. Musea in Noordoost Friesland
 1091. Stamt u ook af van zwervers?
 1092. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1093. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1094. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1095. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1096. Crimineel interessant
 1097. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1098. Cursus Oud Schrift via internet
 1099. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1100. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1101. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1102. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1103. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1104. Genealogische en historische podcasts
 1105. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1106. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1107. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1108. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1109. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1110. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1111. Genealogische programma’s op een rijtje
 1112. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1113. Cartografie Noordoost Friesland
 1114. Voorouders die militair waren ?
 1115. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1116. Oude boeken online via Google Books
 1117. Friese dagboeken
 1118. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1119. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1120. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1121. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1122. Sneupers bloggen