Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 2. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 3. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 4. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 5. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 6. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 7. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 8. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 9. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 10. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 11. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 12. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 13. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 14. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 15. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 16. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 17. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 18. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 19. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 20. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 21. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 22. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 23. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 24. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 25. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 26. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 27. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 28. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 29. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 30. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 31. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 32. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 33. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 34. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 35. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 36. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 37. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 38. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 39. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 40. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 41. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 42. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 43. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 44. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 45. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 46. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 47. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 48. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 49. Waddencanon
 50. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 51. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 52. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 53. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 54. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 55. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 56. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 57. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 58. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 59. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 60. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 61. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 62. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 63. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 64. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 65. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 66. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 67. Sarcofagen in Friesland
 68. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 69. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 70. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 71. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 72. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 73. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 74. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 75. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 76. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 77. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 78. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 79. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 80. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 81. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 82. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 83. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 84. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 85. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 86. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 87. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 88. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 89. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 90. Stemmen op 3D project Dokkum
 91. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 92. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 93. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 94. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 95. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 96. Vernieuwde website Fryske Akademy
 97. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 98. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 99. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 100. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 101. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 102. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 103. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 104. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 105. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 106. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 107. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 108. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 109. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 110. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 111. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 112. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 113. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 114. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 115. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 116. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 117. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 118. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 119. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 120. Van snik naar smak
 121. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 122. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 123. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 124. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 125. Frysk nu bijna in Google Translate
 126. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 127. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 128. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 129. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 130. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 131. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 132. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 133. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 134. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 135. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 136. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 137. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 138. Bonifatiusjaar 2016
 139. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 140. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 141. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 142. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 143. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 144. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 145. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 146. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 147. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 148. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 149. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 150. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 151. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 152. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 153. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 154. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 155. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 156. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 157. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 158. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 159. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 160. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 161. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 162. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 163. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 164. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 165. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 166. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 167. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 168. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 169. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 170. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 171. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 172. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 173. Boerenbloed zet aan tot denken
 174. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 175. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 176. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 177. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 178. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 179. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 180. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 181. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 182. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 183. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 184. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 185. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 186. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 187. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 188. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 189. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 190. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 191. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 192. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 193. Dokkum, bolwerk van het noorden
 194. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 195. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 196. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 197. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 198. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 199. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 200. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 201. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 202. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 203. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 204. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 205. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 206. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 207. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 208. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 209. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 210. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 211. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 212. Kennis delen waar het kan
 213. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 214. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 215. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 216. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 217. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 218. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 219. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 220. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 221. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 222. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 223. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 224. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 225. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 226. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 227. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 228. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 229. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 230. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 231. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 232. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 233. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 234. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 235. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 236. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 237. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 238. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 239. It Beaken van de Fryske Akademy
 240. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 241. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 242. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 243. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 244. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 245. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 246. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 247. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 248. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 249. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 250. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 251. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 252. De Franse kazerne te Anjum
 253. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 254. Friese dame Baard in Indiaas museum
 255. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 256. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 257. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 258. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 259. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 260. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 261. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 262. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 263. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 264. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 265. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 266. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 267. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 268. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 269. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 270. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 271. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 272. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 273. Boek over Nes laat het verleden herleven
 274. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 275. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 276. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 277. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 278. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 279. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 280. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 281. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 282. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 283. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 284. Zomereinde in Bears
 285. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 286. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 287. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 288. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 289. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 290. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 291. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 292. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 293. Fulda vol van Bonifatius
 294. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 295. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 296. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 297. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 298. Voornamen in Noordoost Friesland
 299. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 300. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 301. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 302. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 303. 11en30 en geneagrammen
 304. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 305. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 306. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 307. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 308. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 309. Mummies en aardappels uit Friesland
 310. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 311. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 312. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 313. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 314. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 315. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 316. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 317. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 318. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 319. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 320. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 321. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 322. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 323. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 324. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 325. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 326. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 327. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 328. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 329. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 330. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 331. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 332. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 333. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 334. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 335. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 336. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 337. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 338. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 339. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 340. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 341. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 342. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 343. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 344. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 345. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 346. 11en30 met themanummer Rampen
 347. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 348. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 349. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 350. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 351. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 352. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 353. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 354. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 355. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 356. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 357. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 358. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 359. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 360. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 361. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 362. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 363. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 364. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 365. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 366. Heraldische databank CBG online
 367. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 368. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 369. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 370. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 371. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 372. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 373. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 374. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 375. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 376. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 377. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 378. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 379. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 380. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 381. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 382. Beneficiaal digitaal!
 383. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 384. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 385. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 386. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 387. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 388. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 389. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 390. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 391. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 392. Foudgumse school in opmars
 393. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 394. Boekhouding VOC nader ontsloten
 395. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 396. Sneuper 111 met focus op Ameland
 397. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 398. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 399. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 400. Historische topografie en cartografie in Friesland
 401. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 402. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 403. Friese familiedag
 404. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 405. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 406. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 407. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 408. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 409. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 410. Het beroep Rustmeester
 411. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 412. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 413. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 414. 11en30 juli 2013
 415. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 416. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 417. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 418. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 419. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 420. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 421. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 422. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 423. Familie van tien of meer generaties terug
 424. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 425. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 426. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 427. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 428. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 429. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 430. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 431. Vele Handen of een enkele hand
 432. De oudste kaart van Dokkum?
 433. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 434. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 435. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 436. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 437. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 438. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 439. ANBI-status. En dan?
 440. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 441. 11en30 april 2013
 442. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 443. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 444. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 445. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 446. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 447. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 448. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 449. Napoleons douane bureau te Dockum
 450. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 451. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 452. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 453. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 454. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 455. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 456. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 457. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 458. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 459. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 460. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 461. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 462. Samen staan we sterk, zeker op zee
 463. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 464. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 465. Historia Doccumensis boort in het verleden
 466. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 467. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 468. 11en30 over Mobiele Friezen
 469. Sneupen in de kerstvakantie
 470. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 471. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 472. Blad Genealogie van CBG december 2012
 473. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 474. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 475. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 476. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 477. Waterschapsarchieven en Tresoar
 478. Fryslan special over Friese Zeevaart
 479. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 480. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 481. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 482. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 483. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 484. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 485. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 486. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 487. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 488. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 489. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 490. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 491. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 492. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 493. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 494. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 495. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 496. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 497. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 498. Suggesties voor de Fryske Akademy
 499. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 500. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 501. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 502. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 503. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 504. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 505. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 506. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 507. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 508. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 509. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 510. Kan Google het Frysk redden?
 511. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 512. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 513. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 514. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 515. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 516. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 517. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 518. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 519. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 520. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 521. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 522. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 523. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 524. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 525. De paus en de Dokkumer kloostermop
 526. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 527. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 528. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 529. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 530. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 531. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 532. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 533. De familie Lodeizen te Dokkum
 534. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 535. Heeft u nog diskettes?
 536. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 537. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 538. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 539. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 540. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 541. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 542. Friezen in de online Militieregisters
 543. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 544. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 545. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 546. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 547. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 548. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 549. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 550. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 551. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 552. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 553. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 554. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 555. Biografie van Iman Falck
 556. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 557. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 558. Scans DTB Ee en Engwierum online
 559. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 560. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 561. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 562. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 563. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 564. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 565. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 566. Dokkum in wintertooi
 567. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 568. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 569. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 570. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 571. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 572. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 573. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 574. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 575. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 576. Werelate en Noordoost-Friesland online
 577. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 578. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 579. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 580. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 581. Op naar de 500 leden
 582. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 583. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 584. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 585. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 586. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 587. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 588. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 589. Scheepsmodellen in Friese kerken
 590. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 591. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 592. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 593. De galg van Ezumazijl
 594. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 595. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 596. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 597. Vele handen maken licht archiefwerk
 598. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 599. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 600. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 601. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 602. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 603. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 604. Saapke Goslings en de merklap
 605. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 606. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 607. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 608. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 609. Schatzoeken in museumcollecties
 610. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 611. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 612. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 613. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 614. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 615. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 616. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 617. Dokkum digitaal
 618. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 619. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 620. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 621. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 622. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 623. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 624. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 625. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 626. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 627. VOC-database bron voor vele verhalen
 628. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 629. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 630. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 631. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 632. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 633. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 634. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 635. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 636. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 637. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 638. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 639. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 640. Zoeken in Google boeken
 641. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 642. Met de bus op de sneup door Friesland
 643. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 644. Zeepaard in Moddergat
 645. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 646. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 647. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 648. Boek historisch reddingstation Moddergat
 649. iPad app Markant Friesland musea live
 650. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 651. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 652. Geboren in 1811 in Friesland
 653. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 654. Dwaande in Noordoost Friesland
 655. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 656. Muntschatten in collectie Fries Museum
 657. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 658. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 659. Maritieme historici actief bijeen
 660. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 661. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 662. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 663. Oude kaart Noordoost Friesland
 664. Rijdende en varende historie in Dokkum
 665. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 666. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 667. Amelander historie aan zee
 668. Sonttolproject naar volgende fase
 669. Collectie Fries Museum in online database
 670. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 671. Amelander historie online
 672. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 673. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 674. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 675. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 676. Baron Van Sytzama
 677. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 678. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 679. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 680. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 681. Meine Tosk
 682. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 683. URL verkorten met Lyt.sr
 684. Meer historie op de proppen
 685. Walvisstrandingen toen en nu
 686. Film De schaduw van Bonifatius
 687. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 688. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 689. Proppen oud papier als historische bron
 690. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 691. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 692. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 693. Buurtschap De Oere te Moddergat
 694. Fiskershuske en VPRO
 695. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 696. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 697. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 698. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 699. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 700. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 701. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 702. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 703. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 704. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 705. De Sneuper als social magazine op de iPad
 706. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 707. Friezen in het leger van Napoleon
 708. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 709. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 710. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 711. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 712. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 713. De Slag in de Sont, 1658
 714. Maritiem digitaal vernieuwd
 715. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 716. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 717. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 718. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 719. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 720. Registres Civiques Friesland online
 721. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 722. Ons verenigingswapen
 723. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 724. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 725. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 726. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 727. Diaconieboeken als genealogische bron
 728. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 729. Geheim van Tolsum: website en boek
 730. Sneuper 99 van december 2010
 731. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 732. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 733. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 734. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 735. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 736. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 737. Moddergat in de picture
 738. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 739. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 740. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 741. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 742. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 743. WL3 als scheepsmodel
 744. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 745. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 746. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 747. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 748. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 749. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 750. Hallumer grafstenen blootgelegd
 751. Gevoel voor tijd
 752. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 753. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 754. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 755. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 756. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 757. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 758. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 759. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 760. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 761. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 762. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 763. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 764. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 765. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 766. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 767. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 768. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 769. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 770. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 771. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 772. Historische wandkaarten online
 773. Noorderbreedte inspireert tot debat
 774. Oplage Sneuper naar 480
 775. Friezen als slaven in Barbarije
 776. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 777. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 778. Friese oorlogsdagboeken online
 779. Leven van de wind
 780. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 781. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 782. Veroordeeld in Friesland
 783. Fries in India in Martena museum
 784. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 785. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 786. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 787. Archief Letterhoeke Tresoar
 788. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 789. Bitri scooters uit Dokkum
 790. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 791. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 792. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 793. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 794. Een indiaan in Anjum
 795. Familysearch met scans
 796. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 797. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 798. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 799. De murd van Piet de Haan
 800. Open Kampioenschap Paleografie online
 801. Familie-archivaris worden
 802. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 803. Waddenwandelen
 804. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 805. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 806. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 807. De zin van het delen
 808. Oerboeren in de Friese Wouden
 809. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 810. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 811. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 812. Nieuwe online maritieme bronnen
 813. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 814. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 815. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 816. Alde Fryske Tsjerken jarig
 817. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 818. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 819. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 820. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 821. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 822. Vrienden van De Sukerei
 823. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 824. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 825. Molenweekend Dongeradeel
 826. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 827. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 828. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 829. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 830. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 831. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 832. Verkoop bij brandende keerse
 833. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 834. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 835. Kerfstokjes van onze voorouders
 836. Collaterale Successie in Friesland
 837. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 838. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 839. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 840. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 841. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 842. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 843. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 844. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 845. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 846. Fryske Wikipedia
 847. De oorlog een gezicht gegeven
 848. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 849. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 850. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 851. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 852. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 853. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 854. Wüst walst woest naar winst
 855. Maak kennis met de Sneuper
 856. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 857. Sluiproutes Tresoar databases
 858. Zoekplaatjes Friesland
 859. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 860. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 861. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 862. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 863. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 864. Lidmatenboeken Dantumawoude
 865. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 866. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 867. Friezen in de VOC
 868. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 869. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 870. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 871. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 872. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 873. Lezingen in Friesland en online
 874. Dokkum in Google Streetview
 875. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 876. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 877. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 878. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 879. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 880. Schaatswedstrijden te Dokkum
 881. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 882. Guur weer door de eeuwen heen
 883. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 884. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 885. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 886. Historische boekpresentaties
 887. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 888. Dockumer Roem verhuurt historie
 889. Luisteren naar dialecten
 890. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 891. Kolonistendag druk bezocht
 892. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 893. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 894. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 895. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 896. Sonttol registers 1557-1850 online
 897. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 898. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 899. Collectie Pieter Nieuwland online
 900. Kerk van de Friezen in Rome
 901. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 902. Klokmakers te Dokkum
 903. Letterhoeke Tresoar online
 904. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 905. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 906. Aankondiging boek Munnekezijl
 907. Sneuper september luidt najaar in
 908. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 909. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 910. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 911. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 912. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 913. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 914. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 915. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 916. Terug in de tijd
 917. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 918. In het blauwe licht van God
 919. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 920. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 921. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 922. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 923. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 924. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 925. De Sneuper in vernieuwd jasje
 926. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 927. Oude brieven blijven boeien
 928. Volgens Bartjens
 929. Verborgen online pareltjes
 930. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 931. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 932. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 933. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 934. Het testament van Pieter Stuyvesant
 935. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 936. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 937. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 938. Meten en weten met Gemma Frisius
 939. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 940. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 941. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 942. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 943. Historie Klooster Claerkamp online
 944. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 945. Zoekplaatjes
 946. Hallum online en AlleFriezen.nl
 947. Een Fries en een Mohawk
 948. Fluitschip op bodem Oostzee
 949. De verdwenen boer van Sloterdijk
 950. Frederick Philipse revisited
 951. Genealogie Duitse voorouders
 952. Frederick Philipse en historische onzin
 953. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 954. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 955. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 956. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 957. Tips voor het weekend
 958. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 959. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 960. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 961. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 962. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 963. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 964. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 965. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 966. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 967. Friezen in het kielzog van Hudson
 968. Criminele rolboeken Tresoar online
 969. Friezen in West-Afrika in 1715
 970. Visboek van Adriaen Coenen
 971. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 972. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 973. Friezen op Ceylon
 974. Het gaat om verhalen
 975. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 976. Friese goud- en zilversmeden
 977. Oude Friese adel en aanverwante families
 978. De sprekende kaart
 979. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 980. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 981. De botten van Descartes en Camphuysen
 982. Transcripties van oude boeken online
 983. Fryslan in de war
 984. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 985. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 986. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 987. Boek: Zeedijken in het noorden
 988. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 989. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 990. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 991. Tresoor in de uitverkoop
 992. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 993. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 994. Mooie vondst in streekarchief
 995. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 996. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 997. Zonen van Adam in Nederland
 998. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 999. Eeuwelingen in Friesland
 1000. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1001. Wandelen door Groningen van 1637
 1002. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1003. Friese brieven in Amsterdam
 1004. Canon van Friesland gepresenteerd
 1005. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1006. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1007. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1008. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1009. Katholiek Dokkum online in beeld
 1010. In het blauwe licht van God
 1011. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1012. Friezen op Spitsbergen 2
 1013. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1014. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1015. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1016. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1017. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1018. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1019. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1020. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1021. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1022. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1023. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1024. Friezen op Spitsbergen
 1025. Friezen in Denemarken
 1026. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1027. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1028. De Friese academie
 1029. Fries boek: Achter de skêrm
 1030. Archief van het web en alerting services
 1031. Friese admiraal terug in Dokkum
 1032. De Hellinga’s en aanverwante families
 1033. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1034. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1035. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1036. Duitse muts van kant
 1037. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1038. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1039. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1040. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1041. Friese Alba Amicorum
 1042. Gone fishing
 1043. Digitale archivarissen
 1044. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1045. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1046. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1047. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1048. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1049. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1050. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1051. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1052. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1053. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1054. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1055. Genealogische en historische blogs
 1056. Historische architectuur
 1057. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1058. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1059. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1060. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1061. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1062. Doopsgezinden in Friesland
 1063. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1064. Nederlandse liederen van vroeger
 1065. Friese bronnen van voor 1600
 1066. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1067. Musea in Noordoost Friesland
 1068. Stamt u ook af van zwervers?
 1069. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1070. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1071. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1072. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1073. Crimineel interessant
 1074. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1075. Cursus Oud Schrift via internet
 1076. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1077. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1078. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1079. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1080. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1081. Genealogische en historische podcasts
 1082. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1083. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1084. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1085. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1086. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1087. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1088. Genealogische programma’s op een rijtje
 1089. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1090. Cartografie Noordoost Friesland
 1091. Voorouders die militair waren ?
 1092. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1093. Oude boeken online via Google Books
 1094. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1095. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1096. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1097. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1098. Sneupers bloggen