Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 2. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 3. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 4. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 5. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 6. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 7. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 8. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 9. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 10. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 11. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 12. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 13. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 14. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 15. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 16. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 17. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 18. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 19. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 20. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 21. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 22. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 23. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 24. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 25. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 26. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 27. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 28. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 29. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 30. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 31. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 32. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 33. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 34. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 35. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 36. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 37. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 38. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 39. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 40. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 41. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 42. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 43. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 44. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 45. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 46. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 47. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 48. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 49. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 50. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 51. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 52. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 53. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 54. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 55. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 56. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 57. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 58. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 59. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 60. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 61. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 62. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 63. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 64. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 65. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 66. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 67. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 68. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 69. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 70. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 71. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 72. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 73. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 74. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 75. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 76. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 77. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 78. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 79. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 80. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 81. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 82. Waddencanon
 83. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 84. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 85. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 86. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 87. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 88. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 89. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 90. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 91. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 92. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 93. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 94. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 95. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 96. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 97. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 98. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 99. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 100. Sarcofagen in Friesland
 101. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 102. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 103. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 104. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 105. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 106. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 107. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 108. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 109. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 110. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 111. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 112. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 113. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 114. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 115. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 116. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 117. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 118. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 119. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 120. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 121. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 122. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 123. Stemmen op 3D project Dokkum
 124. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 125. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 126. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 127. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 128. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 129. Vernieuwde website Fryske Akademy
 130. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 131. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 132. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 133. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 134. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 135. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 136. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 137. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 138. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 139. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 140. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 141. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 142. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 143. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 144. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 145. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 146. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 147. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 148. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 149. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 150. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 151. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 152. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 153. Van snik naar smak
 154. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 155. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 156. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 157. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 158. Frysk nu bijna in Google Translate
 159. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 160. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 161. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 162. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 163. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 164. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 165. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 166. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 167. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 168. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 169. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 170. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 171. Bonifatiusjaar 2016
 172. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 173. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 174. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 175. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 176. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 177. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 178. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 179. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 180. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 181. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 182. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 183. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 184. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 185. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 186. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 187. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 188. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 189. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 190. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 191. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 192. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 193. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 194. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 195. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 196. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 197. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 198. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 199. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 200. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 201. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 202. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 203. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 204. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 205. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 206. Boerenbloed zet aan tot denken
 207. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 208. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 209. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 210. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 211. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 212. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 213. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 214. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 215. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 216. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 217. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 218. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 219. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 220. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 221. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 222. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 223. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 224. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 225. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 226. Dokkum, bolwerk van het noorden
 227. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 228. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 229. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 230. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 231. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 232. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 233. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 234. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 235. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 236. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 237. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 238. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 239. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 240. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 241. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 242. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 243. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 244. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 245. Kennis delen waar het kan
 246. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 247. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 248. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 249. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 250. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 251. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 252. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 253. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 254. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 255. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 256. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 257. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 258. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 259. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 260. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 261. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 262. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 263. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 264. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 265. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 266. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 267. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 268. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 269. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 270. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 271. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 272. It Beaken van de Fryske Akademy
 273. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 274. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 275. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 276. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 277. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 278. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 279. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 280. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 281. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 282. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 283. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 284. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 285. De Franse kazerne te Anjum
 286. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 287. Friese dame Baard in Indiaas museum
 288. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 289. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 290. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 291. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 292. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 293. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 294. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 295. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 296. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 297. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 298. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 299. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 300. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 301. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 302. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 303. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 304. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 305. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 306. Boek over Nes laat het verleden herleven
 307. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 308. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 309. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 310. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 311. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 312. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 313. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 314. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 315. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 316. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 317. Zomereinde in Bears
 318. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 319. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 320. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 321. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 322. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 323. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 324. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 325. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 326. Fulda vol van Bonifatius
 327. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 328. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 329. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 330. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 331. Voornamen in Noordoost Friesland
 332. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 333. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 334. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 335. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 336. 11en30 en geneagrammen
 337. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 338. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 339. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 340. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 341. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 342. Mummies en aardappels uit Friesland
 343. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 344. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 345. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 346. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 347. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 348. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 349. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 350. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 351. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 352. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 353. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 354. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 355. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 356. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 357. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 358. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 359. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 360. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 361. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 362. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 363. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 364. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 365. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 366. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 367. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 368. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 369. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 370. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 371. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 372. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 373. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 374. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 375. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 376. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 377. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 378. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 379. 11en30 met themanummer Rampen
 380. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 381. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 382. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 383. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 384. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 385. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 386. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 387. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 388. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 389. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 390. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 391. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 392. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 393. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 394. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 395. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 396. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 397. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 398. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 399. Heraldische databank CBG online
 400. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 401. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 402. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 403. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 404. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 405. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 406. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 407. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 408. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 409. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 410. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 411. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 412. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 413. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 414. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 415. Beneficiaal digitaal!
 416. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 417. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 418. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 419. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 420. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 421. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 422. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 423. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 424. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 425. Foudgumse school in opmars
 426. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 427. Boekhouding VOC nader ontsloten
 428. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 429. Sneuper 111 met focus op Ameland
 430. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 431. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 432. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 433. Historische topografie en cartografie in Friesland
 434. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 435. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 436. Friese familiedag
 437. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 438. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 439. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 440. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 441. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 442. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 443. Het beroep Rustmeester
 444. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 445. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 446. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 447. 11en30 juli 2013
 448. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 449. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 450. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 451. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 452. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 453. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 454. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 455. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 456. Familie van tien of meer generaties terug
 457. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 458. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 459. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 460. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 461. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 462. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 463. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 464. Vele Handen of een enkele hand
 465. De oudste kaart van Dokkum?
 466. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 467. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 468. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 469. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 470. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 471. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 472. ANBI-status. En dan?
 473. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 474. 11en30 april 2013
 475. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 476. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 477. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 478. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 479. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 480. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 481. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 482. Napoleons douane bureau te Dockum
 483. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 484. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 485. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 486. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 487. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 488. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 489. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 490. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 491. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 492. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 493. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 494. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 495. Samen staan we sterk, zeker op zee
 496. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 497. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 498. Historia Doccumensis boort in het verleden
 499. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 500. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 501. 11en30 over Mobiele Friezen
 502. Sneupen in de kerstvakantie
 503. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 504. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 505. Blad Genealogie van CBG december 2012
 506. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 507. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 508. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 509. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 510. Waterschapsarchieven en Tresoar
 511. Fryslan special over Friese Zeevaart
 512. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 513. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 514. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 515. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 516. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 517. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 518. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 519. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 520. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 521. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 522. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 523. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 524. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 525. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 526. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 527. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 528. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 529. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 530. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 531. Suggesties voor de Fryske Akademy
 532. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 533. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 534. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 535. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 536. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 537. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 538. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 539. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 540. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 541. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 542. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 543. Kan Google het Frysk redden?
 544. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 545. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 546. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 547. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 548. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 549. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 550. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 551. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 552. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 553. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 554. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 555. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 556. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 557. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 558. De paus en de Dokkumer kloostermop
 559. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 560. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 561. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 562. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 563. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 564. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 565. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 566. De familie Lodeizen te Dokkum
 567. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 568. Heeft u nog diskettes?
 569. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 570. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 571. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 572. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 573. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 574. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 575. Friezen in de online Militieregisters
 576. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 577. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 578. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 579. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 580. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 581. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 582. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 583. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 584. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 585. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 586. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 587. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 588. Biografie van Iman Falck
 589. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 590. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 591. Scans DTB Ee en Engwierum online
 592. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 593. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 594. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 595. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 596. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 597. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 598. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 599. Dokkum in wintertooi
 600. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 601. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 602. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 603. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 604. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 605. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 606. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 607. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 608. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 609. Werelate en Noordoost-Friesland online
 610. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 611. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 612. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 613. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 614. Op naar de 500 leden
 615. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 616. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 617. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 618. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 619. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 620. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 621. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 622. Scheepsmodellen in Friese kerken
 623. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 624. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 625. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 626. De galg van Ezumazijl
 627. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 628. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 629. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 630. Vele handen maken licht archiefwerk
 631. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 632. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 633. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 634. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 635. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 636. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 637. Saapke Goslings en de merklap
 638. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 639. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 640. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 641. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 642. Schatzoeken in museumcollecties
 643. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 644. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 645. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 646. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 647. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 648. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 649. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 650. Dokkum digitaal
 651. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 652. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 653. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 654. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 655. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 656. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 657. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 658. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 659. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 660. VOC-database bron voor vele verhalen
 661. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 662. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 663. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 664. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 665. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 666. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 667. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 668. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 669. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 670. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 671. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 672. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 673. Zoeken in Google boeken
 674. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 675. Met de bus op de sneup door Friesland
 676. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 677. Zeepaard in Moddergat
 678. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 679. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 680. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 681. Boek historisch reddingstation Moddergat
 682. iPad app Markant Friesland musea live
 683. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 684. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 685. Geboren in 1811 in Friesland
 686. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 687. Dwaande in Noordoost Friesland
 688. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 689. Muntschatten in collectie Fries Museum
 690. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 691. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 692. Maritieme historici actief bijeen
 693. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 694. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 695. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 696. Oude kaart Noordoost Friesland
 697. Rijdende en varende historie in Dokkum
 698. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 699. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 700. Amelander historie aan zee
 701. Sonttolproject naar volgende fase
 702. Collectie Fries Museum in online database
 703. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 704. Amelander historie online
 705. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 706. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 707. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 708. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 709. Baron Van Sytzama
 710. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 711. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 712. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 713. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 714. Meine Tosk
 715. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 716. URL verkorten met Lyt.sr
 717. Meer historie op de proppen
 718. Walvisstrandingen toen en nu
 719. Film De schaduw van Bonifatius
 720. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 721. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 722. Proppen oud papier als historische bron
 723. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 724. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 725. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 726. Buurtschap De Oere te Moddergat
 727. Fiskershuske en VPRO
 728. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 729. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 730. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 731. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 732. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 733. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 734. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 735. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 736. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 737. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 738. De Sneuper als social magazine op de iPad
 739. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 740. Friezen in het leger van Napoleon
 741. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 742. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 743. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 744. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 745. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 746. De Slag in de Sont, 1658
 747. Maritiem digitaal vernieuwd
 748. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 749. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 750. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 751. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 752. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 753. Registres Civiques Friesland online
 754. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 755. Ons verenigingswapen
 756. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 757. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 758. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 759. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 760. Diaconieboeken als genealogische bron
 761. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 762. Geheim van Tolsum: website en boek
 763. Sneuper 99 van december 2010
 764. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 765. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 766. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 767. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 768. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 769. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 770. Moddergat in de picture
 771. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 772. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 773. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 774. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 775. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 776. WL3 als scheepsmodel
 777. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 778. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 779. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 780. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 781. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 782. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 783. Hallumer grafstenen blootgelegd
 784. Gevoel voor tijd
 785. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 786. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 787. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 788. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 789. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 790. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 791. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 792. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 793. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 794. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 795. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 796. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 797. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 798. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 799. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 800. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 801. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 802. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 803. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 804. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 805. Historische wandkaarten online
 806. Noorderbreedte inspireert tot debat
 807. Oplage Sneuper naar 480
 808. Friezen als slaven in Barbarije
 809. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 810. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 811. Friese oorlogsdagboeken online
 812. Leven van de wind
 813. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 814. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 815. Veroordeeld in Friesland
 816. Fries in India in Martena museum
 817. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 818. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 819. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 820. Archief Letterhoeke Tresoar
 821. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 822. Bitri scooters uit Dokkum
 823. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 824. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 825. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 826. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 827. Een indiaan in Anjum
 828. Familysearch met scans
 829. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 830. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 831. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 832. De murd van Piet de Haan
 833. Open Kampioenschap Paleografie online
 834. Familie-archivaris worden
 835. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 836. Waddenwandelen
 837. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 838. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 839. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 840. De zin van het delen
 841. Oerboeren in de Friese Wouden
 842. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 843. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 844. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 845. Nieuwe online maritieme bronnen
 846. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 847. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 848. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 849. Alde Fryske Tsjerken jarig
 850. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 851. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 852. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 853. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 854. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 855. Vrienden van De Sukerei
 856. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 857. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 858. Molenweekend Dongeradeel
 859. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 860. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 861. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 862. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 863. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 864. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 865. Verkoop bij brandende keerse
 866. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 867. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 868. Kerfstokjes van onze voorouders
 869. Collaterale Successie in Friesland
 870. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 871. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 872. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 873. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 874. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 875. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 876. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 877. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 878. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 879. Fryske Wikipedia
 880. De oorlog een gezicht gegeven
 881. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 882. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 883. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 884. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 885. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 886. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 887. Wüst walst woest naar winst
 888. Maak kennis met de Sneuper
 889. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 890. Sluiproutes Tresoar databases
 891. Zoekplaatjes Friesland
 892. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 893. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 894. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 895. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 896. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 897. Lidmatenboeken Dantumawoude
 898. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 899. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 900. Friezen in de VOC
 901. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 902. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 903. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 904. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 905. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 906. Lezingen in Friesland en online
 907. Dokkum in Google Streetview
 908. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 909. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 910. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 911. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 912. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 913. Schaatswedstrijden te Dokkum
 914. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 915. Guur weer door de eeuwen heen
 916. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 917. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 918. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 919. Historische boekpresentaties
 920. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 921. Dockumer Roem verhuurt historie
 922. Luisteren naar dialecten
 923. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 924. Kolonistendag druk bezocht
 925. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 926. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 927. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 928. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 929. Sonttol registers 1557-1850 online
 930. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 931. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 932. Collectie Pieter Nieuwland online
 933. Kerk van de Friezen in Rome
 934. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 935. Klokmakers te Dokkum
 936. Letterhoeke Tresoar online
 937. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 938. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 939. Aankondiging boek Munnekezijl
 940. Sneuper september luidt najaar in
 941. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 942. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 943. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 944. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 945. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 946. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 947. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 948. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 949. Terug in de tijd
 950. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 951. In het blauwe licht van God
 952. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 953. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 954. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 955. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 956. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 957. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 958. De Sneuper in vernieuwd jasje
 959. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 960. Oude brieven blijven boeien
 961. Volgens Bartjens
 962. Verborgen online pareltjes
 963. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 964. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 965. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 966. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 967. Het testament van Pieter Stuyvesant
 968. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 969. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 970. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 971. Meten en weten met Gemma Frisius
 972. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 973. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 974. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 975. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 976. Historie Klooster Claerkamp online
 977. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 978. Zoekplaatjes
 979. Hallum online en AlleFriezen.nl
 980. Een Fries en een Mohawk
 981. Fluitschip op bodem Oostzee
 982. De verdwenen boer van Sloterdijk
 983. Frederick Philipse revisited
 984. Genealogie Duitse voorouders
 985. Frederick Philipse en historische onzin
 986. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 987. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 988. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 989. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 990. Tips voor het weekend
 991. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 992. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 993. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 994. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 995. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 996. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 997. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 998. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 999. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1000. Friezen in het kielzog van Hudson
 1001. Criminele rolboeken Tresoar online
 1002. Friezen in West-Afrika in 1715
 1003. Visboek van Adriaen Coenen
 1004. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1005. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1006. Friezen op Ceylon
 1007. Het gaat om verhalen
 1008. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1009. Friese goud- en zilversmeden
 1010. Oude Friese adel en aanverwante families
 1011. De sprekende kaart
 1012. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1013. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1014. De botten van Descartes en Camphuysen
 1015. Transcripties van oude boeken online
 1016. Fryslan in de war
 1017. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1018. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1019. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1020. Boek: Zeedijken in het noorden
 1021. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1022. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1023. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1024. Tresoor in de uitverkoop
 1025. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1026. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1027. Mooie vondst in streekarchief
 1028. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1029. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1030. Zonen van Adam in Nederland
 1031. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1032. Eeuwelingen in Friesland
 1033. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1034. Wandelen door Groningen van 1637
 1035. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1036. Friese brieven in Amsterdam
 1037. Canon van Friesland gepresenteerd
 1038. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1039. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1040. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1041. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1042. Katholiek Dokkum online in beeld
 1043. In het blauwe licht van God
 1044. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1045. Friezen op Spitsbergen 2
 1046. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1047. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1048. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1049. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1050. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1051. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1052. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1053. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1054. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1055. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1056. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1057. Friezen op Spitsbergen
 1058. Friezen in Denemarken
 1059. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1060. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1061. De Friese academie
 1062. Fries boek: Achter de skêrm
 1063. Archief van het web en alerting services
 1064. Friese admiraal terug in Dokkum
 1065. De Hellinga’s en aanverwante families
 1066. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1067. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1068. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1069. Duitse muts van kant
 1070. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1071. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1072. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1073. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1074. Friese Alba Amicorum
 1075. Gone fishing
 1076. Digitale archivarissen
 1077. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1078. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1079. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1080. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1081. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1082. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1083. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1084. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1085. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1086. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1087. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1088. Genealogische en historische blogs
 1089. Historische architectuur
 1090. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1091. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1092. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1093. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1094. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1095. Doopsgezinden in Friesland
 1096. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1097. Nederlandse liederen van vroeger
 1098. Friese bronnen van voor 1600
 1099. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1100. Musea in Noordoost Friesland
 1101. Stamt u ook af van zwervers?
 1102. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1103. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1104. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1105. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1106. Crimineel interessant
 1107. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1108. Cursus Oud Schrift via internet
 1109. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1110. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1111. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1112. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1113. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1114. Genealogische en historische podcasts
 1115. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1116. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1117. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1118. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1119. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1120. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1121. Genealogische programma’s op een rijtje
 1122. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1123. Cartografie Noordoost Friesland
 1124. Voorouders die militair waren ?
 1125. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1126. Oude boeken online via Google Books
 1127. Friese dagboeken
 1128. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1129. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1130. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1131. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1132. Sneupers bloggen