apr 162019
 

Hilbert de Vries aan het woord

In alle vroegte vertrokken zo’n 50 leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland vanaf Lauwersoog met de veerboot naar Schiermonnikoog. Het was waterig koud op deze 13 april en zelfs sneeuwbuien teisterden het veer tijdens de overtocht. Gelukkig was het binnen warm en droog en werden de eerste nieuwtjes uitgewisseld.
Bij aankomst stond er een gereserveerde bus gereed om ons naar het dorp te brengen, alwaar in Hotel Van der Werff de ledenvergadering plaatsvond. Ons Schiermonnikoger lid Hilbert de Vries stond ons al op te wachten!
We zaten in de Teensmazaal, vernoemd naar het echtpaar Teensma dat zijn collectie portretten en schilderijen van schepen schonk. Ook waren er enkele vitrines met servies, een kijker, gouden horloge en ander zeemansmateriaal.
Voorzitter Haije Talsma heette iedereen welkom namens het bestuur en Hilbert de Vries lichtte de dag toe die hij grotendeels georganiseerd had, waarna de secretaris Ciska Hoekstra verslag deed. Ook de financiën van de vereniging staan er weer goed op. De herindelingsmok is inmiddels vrijwel uitverkocht en was een groot succes bij de uitreiking aan gemeenteraad, burgemeester en wethouders van de fusiegemeent Noardeast Fryslan. Ereleden Reinder Tolsma en Henk Aartsma hadden de eer een exemplaar in ontvangst te nemen.
Namens de redacties van De Sneuper en de online media vertelde Hans Zijlstra over de plannen om in juni een speciaal nummer over het Kollumer Oproer uit te brengen. Ook werd gememoreerd dat er nog steeds mooie tips binnenkomen over bv detectorvondsten en dat de steen uit 1613 uit het geboortehuis van Foeke Sjoerds in Ee waarschijnlijk in juni terugkeert vanuit het depot van het Fries Museum.
Wat de status van de terugkeer van de steen van Ezumazijl van 1672 is, is onduidelijk. Het blijft nog angstvallig stil vanuit Wetterskip Fryslan, die beloofd hebben de steen in het voorjaar van 2019 te herplaatsen. Dan mogen ze wel opschieten!

Hilbert de Vries begon met een lezing over de geschiedenis van Hotel Van der Werff en Schiermonnikoog.
Nykle Dijkstra volgde met een korte lezing over Schiermonnikoog en de Walvisvaart waarbij ook nog een mooie oude mangelplank van Tjipke Teens uit een privécollectie getoond werd. Jacob Roep filmde dit ook.

Na de lunch gingen we naar buiten, waar we onder leiding van Hilbert de Vries eerst naar de St. Egbert kapel liepen. Een interessante kruisstatie met kinderen en een Mariabeeld van Martin van Waning sieren het kleine godshuis.
Vervolgens liepen we terug naar het dorp om in de Grote Kerk (Got Tjark op zijn Schiermonnikoogs) het interieur te bekijken. Ook toonde Hilbert een mooi schilderij waarop de kerk stond toen er nog een grote herenbank van de familie Stachouwer was.
Met Nykle Dijkstra bezocht ik nog het Koningshuis tegenover de kerk, waar een voormalige opvarende van de Willem Barentsz toelichting gaf, de heer Groendijk, die al op 15-jarige leeftijd mee ging op zee. Ook de laatste twee kapiteins van de Willem Barentsz kwamen van Schiermonnikoog: de heren Visser en Jansma.

In het bezoekerscentrum van Schiermonnikoog was een kleine tentoonstelling ingericht van schilderijen van scheepskapitein Klaas Onnes.

Ondertussen gaf Hilbert de Vries, terug in de Teensmazaal, wederom een lezing met mooie details over de Schiermonnikoger geschiedenis. De tijd vloog kortom snel voorbij. Voordat we het wisten stond onze bus al weer klaar om ons naar de boot te brengen. Iedereen had zich goed vermaakt, en enkelen waren ook op eigen houtje op pad gegaan op het eiland.
We kunnen dan ook terugkijken op een wederom zeer geslaagde ledendag! Jacob Roep (hij fietste ook met een huurfiets rond) maakte een mooie compilatie van de dag.
Zelf ging ik nog even langs het beeld van de dame ‘wachten op hoog water’ bij Holwerd en keek ik in Beetsterzwaag bij een tentoonstelling in Projectruimte Hoofdstraat 17. Het online foto-album kunt u hier doorbladeren.

 Posted by at 10:54

Ledendag voorjaar 2019, Schiermonnikoog

 

De ledenvergadering van HVNF zal op Schiermonnikoog plaatsvinden. Om de boot te reserveren, is aanmelden van tevoren vereist. U kunt zich aanmelden via keatsbuorren@knid.nl tot 8 april. De kosten voor deze dag zijn 22,50 euro (all in) en deze dient u over te maken vóór 8 april naar IBAN: NL08 RABO 0177 […]

apr 042019
 
Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân

Vanavond werd een herindelingsmok van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland aan de gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân overhandigd. Eerst was onze voorzitter Haije Talsma aan het woord. Hij vertelde hoe de gemeente NEF aan haar nieuwe wapen was gekomen en wat dit betekent. Daarna vertelde hij over de activiteiten van […]

apr 022019
 
Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva

Afgelopen vrijdag vond in de Hervormde Willibrorduskerk te Holwerd de ceremonie plaats, waarbij de knielende beelden van Hessel Meckema van Aylva en zijn Oostenrijkse vrouw Elisabeth d’Althan werden onthuld. Weliswaar waren de beelden al enkele maanden geleden teruggekeerd, wat reeds door de dorpsgemeenschap was opgemerkt, maar nu vond het officiële […]

 Posted by at 17:28
mrt 202019
 
Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum

Onze meestersneuper Piet de Haan stuitte bij een van zijn archivalische ontdekkingstochten op een interessante vermelding. Het betrof een 16e eeuwse beschrijving van een lijkpad in de Dokkumer binnenstad, vlakbij het huidige Museum Dokkum. Hedentendage is er van het pad of lijkweg niets meer te zien (door verkaveling waarschijnlijk rond […]

 Posted by at 13:21
feb 022019
 
Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug

Opening Zuivelcoöperatie Dokkum: Suvel mei in ferhaal Niemand applaudisseerde tijdens de opening van de kleinste Zuivelcoöperatie van Nederland. Niet vanwege het gebrek aan mensen of enthousiasme, maar op verzoek van dagvoorzitter en kok Reitse Spanninga. Hij vroeg de tweehonderd genodigden om rekening te houden met Annie136, de Fries-Bonte koe, en […]

jan 302019
 
Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje

Op 28 januari jl. organiseerde Museumfederatie Fryslân de conferentie Begjinne mei Bewarje in Sneek. De dag bestond uit sessies van erfgoeddeskundigen die verbonden zijn met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Namens het bestuur en de redactie woonden Haije Tolsma en Jacob Roep deze conferentie bij. Tijdens de sessies werden aantekeningen […]

jan 262019
 

Voor ons kleurrijke ledenblad De Sneuper zijn we regelmatig op zoek naar goede afbeeldingen van personen uit onze regio op schilderijen of hun naam/afbeelding op andere objecten. Soms krijgen we die van particulieren maar meestal moeten we ze uit museale collecties proberen te krijgen. Dat dit niet altijd even makkelijk […]

 Posted by at 09:00
jan 082019
 
Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!

Vooral eind 19e eeuw vond er een uitverkoop van Fries erfgoed plaats. Vele Friese states werden afgebroken en ook economische crises droegen er aan bij dat vele interieurs ofwel direct verloren gingen, ofwel via opkopers en emigranten naar elders verdwenen. Het aardige daarentegen is dat vele van deze stukken van […]

 Posted by at 08:32
jan 032019
 

Trouwe lezers van ons lijfblad De Sneuper zullen de meeste vondsten en andere lichtpuntjes van 2018 wel voorbij hebben zien komen op papier of via ons blog. Voor diegenen die wat minder bekend zijn met onze vereniging en de activiteiten, deel ik toch graag iets over de recente geschiedenis en […]

 Posted by at 08:30
dec 242018
 
Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken

De cover van het nieuwe jaarboek De Vrije Fries, deel 98, 2018 ziet er weer fris uit, verzorgd door de deels nieuwe redactie. Een groep mannen kijkt met belangstelling naar een Friese koe op de sawa’s van Nederlands-Indië en in een 18e eeuws interieur van de familie Van Sminia zien […]

dec 232018
 
Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld

Onderzoeker van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, Piet de Haan, heeft na lang puzzelen ontdekt bij welk pand in de Hoogstraat het spraakmakende uithangbord van de heer Johannes Hilarides zich in Dokkum bevond. Met een kenner van de Latijnse scholen in Friesland kwam hij er tevens achter dat Hilarides een eerste […]

dec 152018
 
De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 132, heeft als cover het interieur van een voormalige apotheek in het Doktershus in Stiens. In het omslagartikel verhaalt Lisette Meindersma, over de doopsgezinde (apothekers-)familie Posthuma en de gelieerde families Iest en Uurhaan. Vele foto’s en geschilderde portretten zijn in deze families […]

 Posted by at 09:59
nov 262018
 
Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog

Afgelopen week presenteerde ons lid Reinder Postma het nieuwe boek Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog. Wij mochten zijn toespraak gebruiken voor ons blog: Geachte aanwezigen, familie, vrienden, medewerkers aan het boek… van harte welkom bij onze boekpresentatie hier in Ee. Ee is een prachtig bewaard gebleven terpdorp. Het kent een […]

 Posted by at 11:25
nov 222018
 
Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen

Vanmiddag vond de boekpresentatie van ‘Elf Steden, 11 verhalen’ in de oude kerk in Schettens plaats. Een prachtige locatie waar eerder in mei dit jaar kolonel Schelte van Aysma (1578-1637) met militaire eer werd bijgezet. Hierover gaf sneuper André Buwalda als kerkrentmeester nog een introductie. Vervolgens werden verschillende anekdotes over […]

Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

 
Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

Datum: woensdag 7 november a.s. Tijd: 20.00 uur Locatie: de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Spreker van de avond is ditmaal de heer Johan de Haan, hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting en voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Interieurs in […]

nov 012018
 

Op een wetenschappelijk congres in Lausanne, Zwitserland, presenteerde professor Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy over de laatste ontwikkelingen in het project HISGIS. In dit project, waarin historische gegevens (HIS) gekoppeld worden aan een geografisch informatiesysteem (GIS), speelt Dokkum een voortrekkersrol. Dinsdag 30 oktober was er tijdens het ‘Time […]

 Posted by at 13:01
okt 272018
 

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland kijkt terug op een geslaagde najaarsbijeenkomst in Nuis op zaterdag 6 oktober bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de Coendersborg. De vergadering begon met koffie en gebak in dorpshuis De Vrijborg. Daar opende voorzitter Gosse Bootsma de vergadering. Gosse was deze dag voor het laatst voorzitter. […]

 Posted by at 17:02