Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland - Pagina 2 van 12

 1. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 2. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 3. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 4. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 5. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 6. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 7. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 8. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 9. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 10. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 11. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 12. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 13. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 14. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 15. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 16. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 17. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 18. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 19. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 20. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 21. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 22. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 23. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 24. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 25. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 26. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 27. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 28. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 29. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 30. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 31. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 32. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 33. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 34. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 35. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 36. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 37. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 38. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 39. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 40. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 41. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 42. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 43. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 44. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 45. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 46. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 47. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 48. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 49. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 50. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 51. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 52. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 53. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 54. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 55. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 56. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 57. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 58. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 59. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 60. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 61. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 62. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 63. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 64. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 65. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 66. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 67. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 68. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 69. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 70. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 71. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 72. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 73. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 74. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 75. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 76. Waddencanon
 77. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 78. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 79. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 80. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 81. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 82. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 83. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 84. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 85. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 86. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 87. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 88. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 89. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 90. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 91. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 92. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 93. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 94. Sarcofagen in Friesland
 95. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 96. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 97. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 98. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 99. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 100. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 101. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 102. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 103. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 104. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 105. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 106. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 107. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 108. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 109. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 110. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 111. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 112. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 113. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 114. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 115. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 116. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 117. Stemmen op 3D project Dokkum
 118. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 119. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 120. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 121. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 122. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 123. Vernieuwde website Fryske Akademy
 124. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 125. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 126. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 127. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 128. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 129. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 130. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 131. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 132. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 133. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 134. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 135. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 136. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 137. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 138. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 139. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 140. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 141. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 142. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 143. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 144. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 145. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 146. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 147. Van snik naar smak
 148. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 149. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 150. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 151. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 152. Frysk nu bijna in Google Translate
 153. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 154. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 155. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 156. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 157. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 158. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 159. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 160. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 161. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 162. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 163. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 164. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 165. Bonifatiusjaar 2016
 166. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 167. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 168. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 169. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 170. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 171. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 172. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 173. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 174. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 175. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 176. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 177. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 178. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 179. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 180. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 181. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 182. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 183. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 184. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 185. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 186. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 187. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 188. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 189. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 190. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 191. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 192. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 193. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 194. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 195. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 196. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 197. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 198. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 199. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 200. Boerenbloed zet aan tot denken
 201. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 202. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 203. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 204. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 205. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 206. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 207. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 208. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 209. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 210. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 211. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 212. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 213. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 214. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 215. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 216. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 217. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 218. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 219. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 220. Dokkum, bolwerk van het noorden
 221. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 222. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 223. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 224. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 225. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 226. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 227. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 228. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 229. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 230. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 231. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 232. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 233. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 234. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 235. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 236. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 237. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 238. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 239. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 240. Kennis delen waar het kan
 241. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 242. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 243. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 244. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 245. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 246. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 247. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 248. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 249. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 250. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 251. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 252. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 253. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 254. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 255. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 256. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 257. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 258. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 259. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 260. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 261. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 262. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 263. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 264. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 265. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 266. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 267. It Beaken van de Fryske Akademy
 268. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 269. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 270. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 271. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 272. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 273. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 274. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 275. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 276. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 277. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 278. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 279. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 280. De Franse kazerne te Anjum
 281. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 282. Friese dame Baard in Indiaas museum
 283. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 284. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 285. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 286. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 287. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 288. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 289. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 290. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 291. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 292. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 293. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 294. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 295. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 296. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 297. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 298. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 299. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 300. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 301. Boek over Nes laat het verleden herleven
 302. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 303. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 304. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 305. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 306. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 307. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 308. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 309. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 310. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 311. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 312. Zomereinde in Bears
 313. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 314. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 315. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 316. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 317. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 318. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 319. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 320. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 321. Fulda vol van Bonifatius
 322. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 323. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 324. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 325. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 326. Voornamen in Noordoost Friesland
 327. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 328. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 329. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 330. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 331. 11en30 en geneagrammen
 332. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 333. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 334. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 335. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 336. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 337. Mummies en aardappels uit Friesland
 338. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 339. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 340. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 341. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 342. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 343. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 344. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 345. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 346. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 347. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 348. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 349. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 350. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 351. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 352. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 353. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 354. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 355. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 356. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 357. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 358. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 359. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 360. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 361. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 362. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 363. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 364. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 365. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 366. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 367. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 368. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 369. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 370. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 371. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 372. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 373. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 374. 11en30 met themanummer Rampen
 375. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 376. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 377. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 378. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 379. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 380. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 381. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 382. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 383. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 384. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 385. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 386. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 387. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 388. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 389. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 390. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 391. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 392. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 393. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 394. Heraldische databank CBG online
 395. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 396. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 397. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 398. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 399. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 400. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 401. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 402. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 403. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 404. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 405. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 406. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 407. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 408. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 409. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 410. Beneficiaal digitaal!
 411. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 412. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 413. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 414. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 415. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 416. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 417. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 418. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 419. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 420. Foudgumse school in opmars
 421. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 422. Boekhouding VOC nader ontsloten
 423. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 424. Sneuper 111 met focus op Ameland
 425. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 426. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 427. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 428. Historische topografie en cartografie in Friesland
 429. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 430. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 431. Friese familiedag
 432. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 433. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 434. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 435. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 436. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 437. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 438. Het beroep Rustmeester
 439. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 440. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 441. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 442. 11en30 juli 2013
 443. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 444. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 445. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 446. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 447. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 448. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 449. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 450. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 451. Familie van tien of meer generaties terug
 452. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 453. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 454. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 455. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 456. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 457. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 458. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 459. Vele Handen of een enkele hand
 460. De oudste kaart van Dokkum?
 461. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 462. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 463. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 464. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 465. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 466. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 467. ANBI-status. En dan?
 468. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 469. 11en30 april 2013
 470. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 471. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 472. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 473. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 474. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 475. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 476. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 477. Napoleons douane bureau te Dockum
 478. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 479. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 480. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 481. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 482. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 483. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 484. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 485. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 486. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 487. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 488. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 489. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 490. Samen staan we sterk, zeker op zee
 491. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 492. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 493. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 494. Historia Doccumensis boort in het verleden
 495. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 496. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 497. 11en30 over Mobiele Friezen
 498. Sneupen in de kerstvakantie
 499. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 500. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 501. Blad Genealogie van CBG december 2012
 502. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 503. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 504. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 505. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 506. Waterschapsarchieven en Tresoar
 507. Fryslan special over Friese Zeevaart
 508. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 509. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 510. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 511. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 512. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 513. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 514. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 515. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 516. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 517. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 518. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 519. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 520. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 521. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 522. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 523. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 524. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 525. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 526. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 527. Suggesties voor de Fryske Akademy
 528. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 529. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 530. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 531. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 532. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 533. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 534. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 535. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 536. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 537. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 538. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 539. Kan Google het Frysk redden?
 540. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 541. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 542. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 543. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 544. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 545. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 546. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 547. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 548. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 549. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 550. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 551. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 552. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 553. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 554. De paus en de Dokkumer kloostermop
 555. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 556. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 557. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 558. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 559. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 560. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 561. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 562. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 563. De familie Lodeizen te Dokkum
 564. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 565. Heeft u nog diskettes?
 566. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 567. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 568. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 569. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 570. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 571. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 572. Friezen in de online Militieregisters
 573. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 574. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 575. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 576. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 577. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 578. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 579. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 580. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 581. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 582. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 583. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 584. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 585. Biografie van Iman Falck
 586. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 587. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 588. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 589. Scans DTB Ee en Engwierum online
 590. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 591. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 592. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 593. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 594. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 595. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 596. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 597. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 598. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 599. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 600. Dokkum in wintertooi
 601. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 602. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 603. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 604. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 605. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 606. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 607. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 608. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 609. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 610. Werelate en Noordoost-Friesland online
 611. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 612. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 613. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 614. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 615. Op naar de 500 leden
 616. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 617. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 618. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 619. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 620. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 621. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 622. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 623. Scheepsmodellen in Friese kerken
 624. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 625. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 626. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 627. Kollum c.a. 1960
 628. Elfstedentocht 1963
 629. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 630. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 631. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 632. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 633. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 634. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 635. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 636. Film De Schaduw van Bonifatius
 637. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 638. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 639. Hellinghus Dokkum
 640. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 641. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 642. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 643. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 644. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 645. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 646. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 647. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 648. De galg van Ezumazijl
 649. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 650. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 651. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 652. Vele handen maken licht archiefwerk
 653. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 654. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 655. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 656. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 657. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 658. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 659. Saapke Goslings en de merklap
 660. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 661. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 662. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 663. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 664. Schatzoeken in museumcollecties
 665. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 666. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 667. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 668. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 669. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 670. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 671. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 672. Dokkum digitaal
 673. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 674. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 675. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 676. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 677. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 678. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 679. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 680. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 681. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 682. VOC-database bron voor vele verhalen
 683. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 684. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 685. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 686. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 687. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 688. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 689. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 690. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 691. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 692. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 693. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 694. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 695. Zoeken in Google boeken
 696. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 697. Met de bus op de sneup door Friesland
 698. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 699. Zeepaard in Moddergat
 700. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 701. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 702. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 703. Boek historisch reddingstation Moddergat
 704. iPad app Markant Friesland musea live
 705. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 706. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 707. Geboren in 1811 in Friesland
 708. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 709. Dwaande in Noordoost Friesland
 710. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 711. Muntschatten in collectie Fries Museum
 712. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 713. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 714. Maritieme historici actief bijeen
 715. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 716. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 717. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 718. Oude kaart Noordoost Friesland
 719. Rijdende en varende historie in Dokkum
 720. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 721. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 722. Amelander historie aan zee
 723. Sonttolproject naar volgende fase
 724. Collectie Fries Museum in online database
 725. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 726. Amelander historie online
 727. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 728. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 729. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 730. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 731. Baron Van Sytzama
 732. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 733. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 734. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 735. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 736. Meine Tosk
 737. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 738. URL verkorten met Lyt.sr
 739. Meer historie op de proppen
 740. Walvisstrandingen toen en nu
 741. Film De schaduw van Bonifatius
 742. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 743. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 744. Proppen oud papier als historische bron
 745. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 746. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 747. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 748. Buurtschap De Oere te Moddergat
 749. Fiskershuske en VPRO
 750. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 751. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 752. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 753. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 754. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 755. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 756. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 757. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 758. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 759. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 760. De Sneuper als social magazine op de iPad
 761. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 762. Friezen in het leger van Napoleon
 763. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 764. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 765. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 766. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 767. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 768. De Slag in de Sont, 1658
 769. Maritiem digitaal vernieuwd
 770. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 771. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 772. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 773. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 774. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 775. Registres Civiques Friesland online
 776. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 777. Ons verenigingswapen
 778. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 779. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 780. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 781. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 782. Diaconieboeken als genealogische bron
 783. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 784. Geheim van Tolsum: website en boek
 785. Sneuper 99 van december 2010
 786. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 787. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 788. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 789. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 790. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 791. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 792. Moddergat in de picture
 793. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 794. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 795. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 796. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 797. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 798. WL3 als scheepsmodel
 799. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 800. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 801. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 802. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 803. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 804. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 805. Hallumer grafstenen blootgelegd
 806. Gevoel voor tijd
 807. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 808. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 809. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 810. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 811. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 812. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 813. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 814. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 815. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 816. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 817. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 818. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 819. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 820. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 821. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 822. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 823. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 824. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 825. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 826. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 827. Historische wandkaarten online
 828. Noorderbreedte inspireert tot debat
 829. Oplage Sneuper naar 480
 830. Friezen als slaven in Barbarije
 831. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 832. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 833. Friese oorlogsdagboeken online
 834. Leven van de wind
 835. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 836. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 837. Veroordeeld in Friesland
 838. Fries in India in Martena museum
 839. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 840. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 841. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 842. Archief Letterhoeke Tresoar
 843. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 844. Bitri scooters uit Dokkum
 845. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 846. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 847. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 848. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 849. Een indiaan in Anjum
 850. Familysearch met scans
 851. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 852. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 853. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 854. De murd van Piet de Haan
 855. Open Kampioenschap Paleografie online
 856. Familie-archivaris worden
 857. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 858. Waddenwandelen
 859. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 860. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 861. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 862. De zin van het delen
 863. Oerboeren in de Friese Wouden
 864. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 865. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 866. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 867. Nieuwe online maritieme bronnen
 868. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 869. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 870. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 871. Alde Fryske Tsjerken jarig
 872. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 873. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 874. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 875. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 876. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 877. Vrienden van De Sukerei
 878. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 879. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 880. Molenweekend Dongeradeel
 881. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 882. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 883. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 884. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 885. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 886. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 887. Verkoop bij brandende keerse
 888. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 889. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 890. Kerfstokjes van onze voorouders
 891. Collaterale Successie in Friesland
 892. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 893. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 894. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 895. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 896. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 897. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 898. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 899. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 900. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 901. Fryske Wikipedia
 902. De oorlog een gezicht gegeven
 903. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 904. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 905. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 906. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 907. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 908. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 909. Wüst walst woest naar winst
 910. Maak kennis met de Sneuper
 911. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 912. Sluiproutes Tresoar databases
 913. Zoekplaatjes Friesland
 914. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 915. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 916. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 917. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 918. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 919. Lidmatenboeken Dantumawoude
 920. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 921. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 922. Friezen in de VOC
 923. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 924. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 925. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 926. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 927. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 928. Lezingen in Friesland en online
 929. Dokkum in Google Streetview
 930. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 931. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 932. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 933. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 934. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 935. Schaatswedstrijden te Dokkum
 936. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 937. Guur weer door de eeuwen heen
 938. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 939. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 940. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 941. Historische boekpresentaties
 942. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 943. Dockumer Roem verhuurt historie
 944. Luisteren naar dialecten
 945. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 946. Kolonistendag druk bezocht
 947. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 948. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 949. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 950. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 951. Sonttol registers 1557-1850 online
 952. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 953. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 954. Collectie Pieter Nieuwland online
 955. Kerk van de Friezen in Rome
 956. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 957. Klokmakers te Dokkum
 958. Letterhoeke Tresoar online
 959. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 960. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 961. Aankondiging boek Munnekezijl
 962. Sneuper september luidt najaar in
 963. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 964. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 965. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 966. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 967. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 968. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 969. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 970. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 971. Terug in de tijd
 972. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 973. In het blauwe licht van God
 974. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 975. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 976. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 977. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 978. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 979. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 980. De Sneuper in vernieuwd jasje
 981. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 982. Oude brieven blijven boeien
 983. Volgens Bartjens
 984. Verborgen online pareltjes
 985. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 986. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 987. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 988. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 989. Het testament van Pieter Stuyvesant
 990. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 991. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 992. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 993. Meten en weten met Gemma Frisius
 994. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 995. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 996. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 997. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 998. Historie Klooster Claerkamp online
 999. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1000. Zoekplaatjes
 1001. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1002. Een Fries en een Mohawk
 1003. Fluitschip op bodem Oostzee
 1004. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1005. Frederick Philipse revisited
 1006. Genealogie Duitse voorouders
 1007. Frederick Philipse en historische onzin
 1008. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1009. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1010. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1011. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1012. Tips voor het weekend
 1013. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1014. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1015. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1016. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1017. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1018. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1019. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1020. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1021. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1022. Friezen in het kielzog van Hudson
 1023. Criminele rolboeken Tresoar online
 1024. Friezen in West-Afrika in 1715
 1025. Visboek van Adriaen Coenen
 1026. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1027. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1028. Friezen op Ceylon
 1029. Het gaat om verhalen
 1030. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1031. Friese goud- en zilversmeden
 1032. Oude Friese adel en aanverwante families
 1033. De sprekende kaart
 1034. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1035. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1036. De botten van Descartes en Camphuysen
 1037. Transcripties van oude boeken online
 1038. Fryslan in de war
 1039. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1040. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1041. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1042. Boek: Zeedijken in het noorden
 1043. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1044. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1045. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1046. Tresoor in de uitverkoop
 1047. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1048. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1049. Mooie vondst in streekarchief
 1050. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1051. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1052. Zonen van Adam in Nederland
 1053. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1054. Eeuwelingen in Friesland
 1055. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1056. Wandelen door Groningen van 1637
 1057. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1058. Friese brieven in Amsterdam
 1059. Canon van Friesland gepresenteerd
 1060. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1061. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1062. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1063. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1064. Katholiek Dokkum online in beeld
 1065. In het blauwe licht van God
 1066. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1067. Friezen op Spitsbergen 2
 1068. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1069. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1070. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1071. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1072. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1073. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1074. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1075. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1076. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1077. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1078. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1079. Friezen op Spitsbergen
 1080. Friezen in Denemarken
 1081. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1082. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1083. De Friese academie
 1084. Fries boek: Achter de skêrm
 1085. Archief van het web en alerting services
 1086. Friese admiraal terug in Dokkum
 1087. De Hellinga’s en aanverwante families
 1088. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1089. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1090. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1091. Duitse muts van kant
 1092. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1093. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1094. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1095. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1096. Friese Alba Amicorum
 1097. Gone fishing
 1098. Digitale archivarissen
 1099. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1100. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1101. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1102. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1103. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1104. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1105. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1106. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1107. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1108. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1109. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1110. Genealogische en historische blogs
 1111. Historische architectuur
 1112. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1113. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1114. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1115. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1116. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1117. Doopsgezinden in Friesland
 1118. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1119. Nederlandse liederen van vroeger
 1120. Friese bronnen van voor 1600
 1121. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1122. Musea in Noordoost Friesland
 1123. Stamt u ook af van zwervers?
 1124. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1125. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1126. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1127. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1128. Crimineel interessant
 1129. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1130. Cursus Oud Schrift via internet
 1131. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1132. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1133. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1134. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1135. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1136. Genealogische en historische podcasts
 1137. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1138. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1139. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1140. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1141. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1142. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1143. Genealogische programma’s op een rijtje
 1144. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1145. Cartografie Noordoost Friesland
 1146. Voorouders die militair waren ?
 1147. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1148. Oude boeken online via Google Books
 1149. Friese dagboeken
 1150. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1151. Reinicus Siersma 1704-1757
 1152. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1153. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1154. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1155. Sneupers bloggen
 1156. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1157. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1158. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1159. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1160. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1161. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1162. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1163. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1164. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1165. Johannes Fockema
 1166. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1167. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1168. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)