Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 2. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 3. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 4. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 5. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 6. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 7. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 8. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 9. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 10. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 11. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 12. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 13. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 14. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 15. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 16. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 17. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 18. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 19. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 20. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 21. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 22. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 23. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 24. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 25. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 26. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 27. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 28. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 29. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 30. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 31. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 32. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 33. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 34. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 35. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 36. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 37. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 38. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 39. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 40. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 41. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 42. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 43. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 44. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 45. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 46. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 47. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 48. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 49. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 50. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 51. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 52. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 53. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 54. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 55. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 56. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 57. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 58. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 59. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 60. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 61. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 62. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 63. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 64. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 65. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 66. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 67. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 68. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 69. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 70. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 71. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 72. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 73. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 74. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 75. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 76. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 77. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 78. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 79. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 80. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 81. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 82. Waddencanon
 83. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 84. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 85. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 86. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 87. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 88. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 89. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 90. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 91. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 92. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 93. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 94. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 95. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 96. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 97. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 98. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 99. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 100. Sarcofagen in Friesland
 101. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 102. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 103. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 104. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 105. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 106. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 107. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 108. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 109. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 110. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 111. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 112. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 113. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 114. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 115. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 116. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 117. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 118. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 119. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 120. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 121. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 122. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 123. Stemmen op 3D project Dokkum
 124. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 125. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 126. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 127. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 128. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 129. Vernieuwde website Fryske Akademy
 130. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 131. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 132. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 133. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 134. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 135. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 136. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 137. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 138. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 139. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 140. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 141. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 142. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 143. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 144. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 145. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 146. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 147. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 148. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 149. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 150. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 151. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 152. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 153. Van snik naar smak
 154. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 155. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 156. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 157. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 158. Frysk nu bijna in Google Translate
 159. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 160. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 161. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 162. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 163. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 164. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 165. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 166. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 167. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 168. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 169. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 170. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 171. Bonifatiusjaar 2016
 172. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 173. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 174. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 175. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 176. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 177. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 178. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 179. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 180. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 181. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 182. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 183. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 184. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 185. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 186. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 187. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 188. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 189. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 190. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 191. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 192. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 193. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 194. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 195. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 196. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 197. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 198. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 199. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 200. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 201. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 202. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 203. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 204. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 205. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 206. Boerenbloed zet aan tot denken
 207. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 208. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 209. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 210. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 211. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 212. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 213. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 214. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 215. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 216. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 217. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 218. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 219. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 220. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 221. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 222. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 223. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 224. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 225. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 226. Dokkum, bolwerk van het noorden
 227. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 228. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 229. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 230. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 231. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 232. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 233. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 234. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 235. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 236. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 237. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 238. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 239. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 240. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 241. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 242. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 243. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 244. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 245. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 246. Kennis delen waar het kan
 247. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 248. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 249. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 250. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 251. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 252. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 253. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 254. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 255. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 256. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 257. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 258. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 259. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 260. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 261. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 262. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 263. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 264. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 265. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 266. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 267. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 268. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 269. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 270. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 271. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 272. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 273. It Beaken van de Fryske Akademy
 274. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 275. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 276. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 277. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 278. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 279. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 280. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 281. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 282. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 283. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 284. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 285. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 286. De Franse kazerne te Anjum
 287. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 288. Friese dame Baard in Indiaas museum
 289. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 290. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 291. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 292. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 293. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 294. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 295. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 296. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 297. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 298. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 299. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 300. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 301. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 302. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 303. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 304. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 305. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 306. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 307. Boek over Nes laat het verleden herleven
 308. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 309. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 310. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 311. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 312. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 313. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 314. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 315. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 316. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 317. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 318. Zomereinde in Bears
 319. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 320. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 321. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 322. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 323. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 324. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 325. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 326. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 327. Fulda vol van Bonifatius
 328. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 329. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 330. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 331. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 332. Voornamen in Noordoost Friesland
 333. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 334. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 335. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 336. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 337. 11en30 en geneagrammen
 338. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 339. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 340. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 341. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 342. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 343. Mummies en aardappels uit Friesland
 344. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 345. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 346. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 347. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 348. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 349. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 350. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 351. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 352. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 353. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 354. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 355. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 356. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 357. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 358. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 359. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 360. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 361. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 362. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 363. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 364. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 365. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 366. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 367. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 368. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 369. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 370. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 371. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 372. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 373. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 374. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 375. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 376. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 377. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 378. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 379. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 380. 11en30 met themanummer Rampen
 381. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 382. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 383. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 384. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 385. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 386. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 387. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 388. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 389. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 390. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 391. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 392. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 393. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 394. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 395. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 396. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 397. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 398. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 399. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 400. Heraldische databank CBG online
 401. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 402. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 403. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 404. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 405. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 406. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 407. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 408. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 409. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 410. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 411. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 412. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 413. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 414. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 415. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 416. Beneficiaal digitaal!
 417. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 418. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 419. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 420. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 421. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 422. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 423. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 424. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 425. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 426. Foudgumse school in opmars
 427. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 428. Boekhouding VOC nader ontsloten
 429. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 430. Sneuper 111 met focus op Ameland
 431. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 432. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 433. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 434. Historische topografie en cartografie in Friesland
 435. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 436. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 437. Friese familiedag
 438. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 439. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 440. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 441. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 442. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 443. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 444. Het beroep Rustmeester
 445. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 446. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 447. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 448. 11en30 juli 2013
 449. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 450. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 451. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 452. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 453. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 454. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 455. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 456. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 457. Familie van tien of meer generaties terug
 458. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 459. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 460. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 461. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 462. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 463. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 464. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 465. Vele Handen of een enkele hand
 466. De oudste kaart van Dokkum?
 467. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 468. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 469. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 470. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 471. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 472. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 473. ANBI-status. En dan?
 474. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 475. 11en30 april 2013
 476. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 477. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 478. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 479. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 480. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 481. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 482. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 483. Napoleons douane bureau te Dockum
 484. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 485. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 486. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 487. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 488. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 489. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 490. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 491. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 492. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 493. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 494. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 495. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 496. Samen staan we sterk, zeker op zee
 497. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 498. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 499. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 500. Historia Doccumensis boort in het verleden
 501. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 502. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 503. 11en30 over Mobiele Friezen
 504. Sneupen in de kerstvakantie
 505. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 506. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 507. Blad Genealogie van CBG december 2012
 508. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 509. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 510. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 511. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 512. Waterschapsarchieven en Tresoar
 513. Fryslan special over Friese Zeevaart
 514. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 515. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 516. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 517. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 518. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 519. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 520. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 521. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 522. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 523. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 524. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 525. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 526. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 527. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 528. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 529. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 530. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 531. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 532. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 533. Suggesties voor de Fryske Akademy
 534. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 535. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 536. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 537. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 538. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 539. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 540. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 541. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 542. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 543. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 544. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 545. Kan Google het Frysk redden?
 546. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 547. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 548. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 549. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 550. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 551. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 552. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 553. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 554. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 555. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 556. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 557. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 558. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 559. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 560. De paus en de Dokkumer kloostermop
 561. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 562. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 563. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 564. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 565. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 566. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 567. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 568. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 569. De familie Lodeizen te Dokkum
 570. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 571. Heeft u nog diskettes?
 572. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 573. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 574. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 575. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 576. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 577. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 578. Friezen in de online Militieregisters
 579. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 580. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 581. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 582. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 583. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 584. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 585. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 586. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 587. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 588. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 589. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 590. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 591. Biografie van Iman Falck
 592. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 593. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 594. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 595. Scans DTB Ee en Engwierum online
 596. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 597. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 598. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 599. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 600. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 601. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 602. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 603. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 604. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 605. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 606. Dokkum in wintertooi
 607. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 608. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 609. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 610. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 611. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 612. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 613. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 614. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 615. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 616. Werelate en Noordoost-Friesland online
 617. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 618. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 619. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 620. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 621. Op naar de 500 leden
 622. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 623. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 624. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 625. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 626. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 627. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 628. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 629. Scheepsmodellen in Friese kerken
 630. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 631. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 632. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 633. Kollum c.a. 1960
 634. Elfstedentocht 1963
 635. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 636. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 637. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 638. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 639. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 640. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 641. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 642. Film De Schaduw van Bonifatius
 643. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 644. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 645. Hellinghus Dokkum
 646. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 647. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 648. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 649. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 650. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 651. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 652. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 653. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 654. De galg van Ezumazijl
 655. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 656. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 657. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 658. Vele handen maken licht archiefwerk
 659. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 660. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 661. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 662. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 663. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 664. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 665. Saapke Goslings en de merklap
 666. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 667. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 668. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 669. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 670. Schatzoeken in museumcollecties
 671. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 672. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 673. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 674. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 675. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 676. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 677. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 678. Dokkum digitaal
 679. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 680. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 681. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 682. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 683. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 684. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 685. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 686. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 687. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 688. VOC-database bron voor vele verhalen
 689. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 690. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 691. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 692. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 693. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 694. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 695. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 696. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 697. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 698. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 699. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 700. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 701. Zoeken in Google boeken
 702. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 703. Met de bus op de sneup door Friesland
 704. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 705. Zeepaard in Moddergat
 706. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 707. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 708. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 709. Boek historisch reddingstation Moddergat
 710. iPad app Markant Friesland musea live
 711. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 712. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 713. Geboren in 1811 in Friesland
 714. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 715. Dwaande in Noordoost Friesland
 716. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 717. Muntschatten in collectie Fries Museum
 718. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 719. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 720. Maritieme historici actief bijeen
 721. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 722. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 723. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 724. Oude kaart Noordoost Friesland
 725. Rijdende en varende historie in Dokkum
 726. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 727. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 728. Amelander historie aan zee
 729. Sonttolproject naar volgende fase
 730. Collectie Fries Museum in online database
 731. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 732. Amelander historie online
 733. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 734. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 735. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 736. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 737. Baron Van Sytzama
 738. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 739. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 740. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 741. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 742. Meine Tosk
 743. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 744. URL verkorten met Lyt.sr
 745. Meer historie op de proppen
 746. Walvisstrandingen toen en nu
 747. Film De schaduw van Bonifatius
 748. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 749. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 750. Proppen oud papier als historische bron
 751. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 752. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 753. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 754. Buurtschap De Oere te Moddergat
 755. Fiskershuske en VPRO
 756. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 757. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 758. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 759. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 760. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 761. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 762. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 763. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 764. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 765. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 766. De Sneuper als social magazine op de iPad
 767. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 768. Friezen in het leger van Napoleon
 769. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 770. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 771. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 772. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 773. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 774. De Slag in de Sont, 1658
 775. Maritiem digitaal vernieuwd
 776. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 777. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 778. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 779. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 780. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 781. Registres Civiques Friesland online
 782. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 783. Ons verenigingswapen
 784. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 785. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 786. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 787. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 788. Diaconieboeken als genealogische bron
 789. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 790. Geheim van Tolsum: website en boek
 791. Sneuper 99 van december 2010
 792. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 793. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 794. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 795. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 796. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 797. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 798. Moddergat in de picture
 799. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 800. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 801. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 802. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 803. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 804. WL3 als scheepsmodel
 805. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 806. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 807. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 808. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 809. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 810. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 811. Hallumer grafstenen blootgelegd
 812. Gevoel voor tijd
 813. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 814. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 815. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 816. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 817. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 818. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 819. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 820. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 821. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 822. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 823. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 824. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 825. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 826. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 827. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 828. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 829. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 830. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 831. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 832. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 833. Historische wandkaarten online
 834. Noorderbreedte inspireert tot debat
 835. Oplage Sneuper naar 480
 836. Friezen als slaven in Barbarije
 837. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 838. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 839. Friese oorlogsdagboeken online
 840. Leven van de wind
 841. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 842. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 843. Veroordeeld in Friesland
 844. Fries in India in Martena museum
 845. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 846. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 847. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 848. Archief Letterhoeke Tresoar
 849. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 850. Bitri scooters uit Dokkum
 851. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 852. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 853. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 854. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 855. Een indiaan in Anjum
 856. Familysearch met scans
 857. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 858. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 859. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 860. De murd van Piet de Haan
 861. Open Kampioenschap Paleografie online
 862. Familie-archivaris worden
 863. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 864. Waddenwandelen
 865. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 866. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 867. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 868. De zin van het delen
 869. Oerboeren in de Friese Wouden
 870. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 871. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 872. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 873. Nieuwe online maritieme bronnen
 874. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 875. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 876. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 877. Alde Fryske Tsjerken jarig
 878. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 879. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 880. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 881. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 882. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 883. Vrienden van De Sukerei
 884. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 885. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 886. Molenweekend Dongeradeel
 887. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 888. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 889. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 890. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 891. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 892. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 893. Verkoop bij brandende keerse
 894. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 895. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 896. Kerfstokjes van onze voorouders
 897. Collaterale Successie in Friesland
 898. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 899. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 900. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 901. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 902. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 903. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 904. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 905. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 906. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 907. Fryske Wikipedia
 908. De oorlog een gezicht gegeven
 909. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 910. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 911. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 912. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 913. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 914. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 915. Wüst walst woest naar winst
 916. Maak kennis met de Sneuper
 917. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 918. Sluiproutes Tresoar databases
 919. Zoekplaatjes Friesland
 920. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 921. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 922. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 923. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 924. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 925. Lidmatenboeken Dantumawoude
 926. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 927. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 928. Friezen in de VOC
 929. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 930. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 931. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 932. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 933. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 934. Lezingen in Friesland en online
 935. Dokkum in Google Streetview
 936. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 937. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 938. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 939. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 940. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 941. Schaatswedstrijden te Dokkum
 942. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 943. Guur weer door de eeuwen heen
 944. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 945. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 946. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 947. Historische boekpresentaties
 948. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 949. Dockumer Roem verhuurt historie
 950. Luisteren naar dialecten
 951. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 952. Kolonistendag druk bezocht
 953. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 954. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 955. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 956. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 957. Sonttol registers 1557-1850 online
 958. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 959. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 960. Collectie Pieter Nieuwland online
 961. Kerk van de Friezen in Rome
 962. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 963. Klokmakers te Dokkum
 964. Letterhoeke Tresoar online
 965. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 966. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 967. Aankondiging boek Munnekezijl
 968. Sneuper september luidt najaar in
 969. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 970. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 971. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 972. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 973. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 974. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 975. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 976. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 977. Terug in de tijd
 978. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 979. In het blauwe licht van God
 980. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 981. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 982. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 983. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 984. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 985. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 986. De Sneuper in vernieuwd jasje
 987. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 988. Oude brieven blijven boeien
 989. Volgens Bartjens
 990. Verborgen online pareltjes
 991. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 992. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 993. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 994. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 995. Het testament van Pieter Stuyvesant
 996. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 997. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 998. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 999. Meten en weten met Gemma Frisius
 1000. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1001. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1002. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1003. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1004. Historie Klooster Claerkamp online
 1005. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1006. Zoekplaatjes
 1007. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1008. Een Fries en een Mohawk
 1009. Fluitschip op bodem Oostzee
 1010. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1011. Frederick Philipse revisited
 1012. Genealogie Duitse voorouders
 1013. Frederick Philipse en historische onzin
 1014. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1015. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1016. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1017. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1018. Tips voor het weekend
 1019. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1020. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1021. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1022. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1023. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1024. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1025. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1026. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1027. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1028. Friezen in het kielzog van Hudson
 1029. Criminele rolboeken Tresoar online
 1030. Friezen in West-Afrika in 1715
 1031. Visboek van Adriaen Coenen
 1032. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1033. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1034. Friezen op Ceylon
 1035. Het gaat om verhalen
 1036. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1037. Friese goud- en zilversmeden
 1038. Oude Friese adel en aanverwante families
 1039. De sprekende kaart
 1040. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1041. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1042. De botten van Descartes en Camphuysen
 1043. Transcripties van oude boeken online
 1044. Fryslan in de war
 1045. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1046. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1047. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1048. Boek: Zeedijken in het noorden
 1049. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1050. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1051. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1052. Tresoor in de uitverkoop
 1053. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1054. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1055. Mooie vondst in streekarchief
 1056. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1057. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1058. Zonen van Adam in Nederland
 1059. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1060. Eeuwelingen in Friesland
 1061. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1062. Wandelen door Groningen van 1637
 1063. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1064. Friese brieven in Amsterdam
 1065. Canon van Friesland gepresenteerd
 1066. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1067. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1068. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1069. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1070. Katholiek Dokkum online in beeld
 1071. In het blauwe licht van God
 1072. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1073. Friezen op Spitsbergen 2
 1074. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1075. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1076. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1077. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1078. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1079. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1080. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1081. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1082. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1083. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1084. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1085. Friezen op Spitsbergen
 1086. Friezen in Denemarken
 1087. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1088. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1089. De Friese academie
 1090. Fries boek: Achter de skêrm
 1091. Archief van het web en alerting services
 1092. Friese admiraal terug in Dokkum
 1093. De Hellinga’s en aanverwante families
 1094. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1095. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1096. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1097. Duitse muts van kant
 1098. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1099. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1100. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1101. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1102. Friese Alba Amicorum
 1103. Gone fishing
 1104. Digitale archivarissen
 1105. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1106. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1107. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1108. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1109. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1110. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1111. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1112. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1113. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1114. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1115. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1116. Genealogische en historische blogs
 1117. Historische architectuur
 1118. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1119. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1120. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1121. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1122. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1123. Doopsgezinden in Friesland
 1124. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1125. Nederlandse liederen van vroeger
 1126. Friese bronnen van voor 1600
 1127. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1128. Musea in Noordoost Friesland
 1129. Stamt u ook af van zwervers?
 1130. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1131. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1132. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1133. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1134. Crimineel interessant
 1135. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1136. Cursus Oud Schrift via internet
 1137. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1138. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1139. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1140. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1141. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1142. Genealogische en historische podcasts
 1143. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1144. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1145. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1146. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1147. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1148. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1149. Genealogische programma’s op een rijtje
 1150. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1151. Cartografie Noordoost Friesland
 1152. Voorouders die militair waren ?
 1153. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1154. Oude boeken online via Google Books
 1155. Friese dagboeken
 1156. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1157. Reinicus Siersma 1704-1757
 1158. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1159. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1160. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1161. Sneupers bloggen
 1162. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1163. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1164. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1165. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1166. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1167. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1168. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1169. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1170. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1171. Johannes Fockema
 1172. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1173. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1174. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)