Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 2. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 3. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 4. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 5. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 6. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 7. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 8. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 9. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 10. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 11. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 12. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 13. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 14. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 15. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 16. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 17. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 18. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 19. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 20. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 21. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 22. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 23. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 24. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 25. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 26. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 27. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 28. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 29. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 30. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 31. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 32. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 33. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 34. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 35. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 36. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 37. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 38. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 39. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 40. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 41. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 42. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 43. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 44. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 45. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 46. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 47. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 48. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 49. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 50. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 51. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 52. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 53. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 54. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 55. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 56. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 57. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 58. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 59. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 60. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 61. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 62. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 63. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 64. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 65. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 66. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 67. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 68. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 69. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 70. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 71. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 72. Waddencanon
 73. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 74. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 75. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 76. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 77. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 78. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 79. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 80. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 81. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 82. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 83. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 84. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 85. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 86. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 87. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 88. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 89. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 90. Sarcofagen in Friesland
 91. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 92. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 93. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 94. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 95. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 96. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 97. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 98. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 99. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 100. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 101. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 102. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 103. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 104. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 105. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 106. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 107. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 108. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 109. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 110. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 111. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 112. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 113. Stemmen op 3D project Dokkum
 114. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 115. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 116. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 117. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 118. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 119. Vernieuwde website Fryske Akademy
 120. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 121. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 122. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 123. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 124. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 125. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 126. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 127. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 128. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 129. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 130. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 131. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 132. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 133. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 134. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 135. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 136. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 137. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 138. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 139. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 140. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 141. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 142. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 143. Van snik naar smak
 144. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 145. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 146. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 147. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 148. Frysk nu bijna in Google Translate
 149. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 150. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 151. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 152. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 153. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 154. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 155. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 156. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 157. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 158. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 159. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 160. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 161. Bonifatiusjaar 2016
 162. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 163. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 164. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 165. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 166. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 167. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 168. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 169. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 170. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 171. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 172. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 173. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 174. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 175. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 176. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 177. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 178. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 179. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 180. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 181. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 182. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 183. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 184. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 185. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 186. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 187. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 188. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 189. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 190. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 191. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 192. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 193. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 194. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 195. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 196. Boerenbloed zet aan tot denken
 197. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 198. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 199. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 200. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 201. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 202. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 203. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 204. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 205. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 206. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 207. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 208. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 209. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 210. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 211. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 212. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 213. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 214. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 215. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 216. Dokkum, bolwerk van het noorden
 217. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 218. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 219. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 220. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 221. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 222. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 223. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 224. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 225. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 226. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 227. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 228. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 229. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 230. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 231. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 232. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 233. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 234. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 235. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 236. Kennis delen waar het kan
 237. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 238. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 239. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 240. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 241. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 242. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 243. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 244. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 245. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 246. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 247. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 248. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 249. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 250. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 251. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 252. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 253. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 254. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 255. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 256. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 257. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 258. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 259. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 260. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 261. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 262. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 263. It Beaken van de Fryske Akademy
 264. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 265. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 266. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 267. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 268. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 269. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 270. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 271. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 272. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 273. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 274. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 275. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 276. De Franse kazerne te Anjum
 277. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 278. Friese dame Baard in Indiaas museum
 279. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 280. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 281. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 282. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 283. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 284. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 285. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 286. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 287. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 288. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 289. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 290. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 291. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 292. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 293. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 294. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 295. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 296. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 297. Boek over Nes laat het verleden herleven
 298. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 299. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 300. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 301. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 302. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 303. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 304. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 305. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 306. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 307. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 308. Zomereinde in Bears
 309. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 310. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 311. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 312. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 313. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 314. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 315. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 316. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 317. Fulda vol van Bonifatius
 318. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 319. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 320. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 321. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 322. Voornamen in Noordoost Friesland
 323. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 324. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 325. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 326. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 327. 11en30 en geneagrammen
 328. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 329. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 330. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 331. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 332. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 333. Mummies en aardappels uit Friesland
 334. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 335. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 336. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 337. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 338. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 339. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 340. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 341. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 342. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 343. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 344. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 345. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 346. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 347. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 348. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 349. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 350. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 351. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 352. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 353. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 354. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 355. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 356. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 357. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 358. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 359. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 360. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 361. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 362. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 363. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 364. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 365. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 366. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 367. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 368. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 369. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 370. 11en30 met themanummer Rampen
 371. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 372. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 373. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 374. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 375. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 376. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 377. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 378. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 379. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 380. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 381. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 382. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 383. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 384. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 385. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 386. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 387. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 388. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 389. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 390. Heraldische databank CBG online
 391. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 392. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 393. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 394. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 395. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 396. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 397. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 398. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 399. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 400. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 401. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 402. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 403. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 404. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 405. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 406. Beneficiaal digitaal!
 407. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 408. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 409. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 410. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 411. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 412. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 413. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 414. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 415. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 416. Foudgumse school in opmars
 417. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 418. Boekhouding VOC nader ontsloten
 419. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 420. Sneuper 111 met focus op Ameland
 421. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 422. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 423. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 424. Historische topografie en cartografie in Friesland
 425. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 426. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 427. Friese familiedag
 428. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 429. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 430. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 431. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 432. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 433. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 434. Het beroep Rustmeester
 435. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 436. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 437. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 438. 11en30 juli 2013
 439. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 440. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 441. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 442. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 443. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 444. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 445. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 446. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 447. Familie van tien of meer generaties terug
 448. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 449. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 450. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 451. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 452. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 453. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 454. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 455. Vele Handen of een enkele hand
 456. De oudste kaart van Dokkum?
 457. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 458. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 459. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 460. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 461. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 462. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 463. ANBI-status. En dan?
 464. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 465. 11en30 april 2013
 466. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 467. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 468. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 469. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 470. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 471. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 472. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 473. Napoleons douane bureau te Dockum
 474. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 475. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 476. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 477. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 478. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 479. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 480. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 481. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 482. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 483. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 484. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 485. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 486. Samen staan we sterk, zeker op zee
 487. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 488. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 489. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 490. Historia Doccumensis boort in het verleden
 491. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 492. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 493. 11en30 over Mobiele Friezen
 494. Sneupen in de kerstvakantie
 495. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 496. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 497. Blad Genealogie van CBG december 2012
 498. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 499. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 500. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 501. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 502. Waterschapsarchieven en Tresoar
 503. Fryslan special over Friese Zeevaart
 504. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 505. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 506. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 507. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 508. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 509. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 510. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 511. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 512. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 513. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 514. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 515. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 516. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 517. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 518. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 519. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 520. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 521. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 522. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 523. Suggesties voor de Fryske Akademy
 524. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 525. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 526. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 527. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 528. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 529. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 530. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 531. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 532. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 533. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 534. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 535. Kan Google het Frysk redden?
 536. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 537. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 538. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 539. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 540. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 541. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 542. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 543. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 544. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 545. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 546. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 547. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 548. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 549. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 550. De paus en de Dokkumer kloostermop
 551. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 552. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 553. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 554. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 555. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 556. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 557. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 558. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 559. De familie Lodeizen te Dokkum
 560. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 561. Heeft u nog diskettes?
 562. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 563. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 564. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 565. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 566. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 567. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 568. Friezen in de online Militieregisters
 569. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 570. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 571. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 572. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 573. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 574. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 575. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 576. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 577. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 578. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 579. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 580. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 581. Biografie van Iman Falck
 582. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 583. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 584. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 585. Scans DTB Ee en Engwierum online
 586. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 587. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 588. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 589. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 590. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 591. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 592. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 593. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 594. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 595. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 596. Dokkum in wintertooi
 597. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 598. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 599. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 600. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 601. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 602. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 603. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 604. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 605. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 606. Werelate en Noordoost-Friesland online
 607. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 608. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 609. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 610. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 611. Op naar de 500 leden
 612. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 613. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 614. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 615. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 616. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 617. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 618. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 619. Scheepsmodellen in Friese kerken
 620. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 621. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 622. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 623. Kollum c.a. 1960
 624. Elfstedentocht 1963
 625. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 626. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 627. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 628. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 629. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 630. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 631. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 632. Film De Schaduw van Bonifatius
 633. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 634. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 635. Hellinghus Dokkum
 636. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 637. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 638. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 639. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 640. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 641. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 642. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 643. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 644. De galg van Ezumazijl
 645. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 646. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 647. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 648. Vele handen maken licht archiefwerk
 649. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 650. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 651. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 652. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 653. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 654. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 655. Saapke Goslings en de merklap
 656. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 657. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 658. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 659. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 660. Schatzoeken in museumcollecties
 661. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 662. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 663. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 664. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 665. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 666. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 667. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 668. Dokkum digitaal
 669. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 670. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 671. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 672. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 673. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 674. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 675. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 676. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 677. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 678. VOC-database bron voor vele verhalen
 679. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 680. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 681. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 682. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 683. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 684. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 685. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 686. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 687. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 688. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 689. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 690. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 691. Zoeken in Google boeken
 692. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 693. Met de bus op de sneup door Friesland
 694. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 695. Zeepaard in Moddergat
 696. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 697. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 698. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 699. Boek historisch reddingstation Moddergat
 700. iPad app Markant Friesland musea live
 701. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 702. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 703. Geboren in 1811 in Friesland
 704. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 705. Dwaande in Noordoost Friesland
 706. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 707. Muntschatten in collectie Fries Museum
 708. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 709. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 710. Maritieme historici actief bijeen
 711. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 712. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 713. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 714. Oude kaart Noordoost Friesland
 715. Rijdende en varende historie in Dokkum
 716. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 717. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 718. Amelander historie aan zee
 719. Sonttolproject naar volgende fase
 720. Collectie Fries Museum in online database
 721. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 722. Amelander historie online
 723. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 724. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 725. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 726. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 727. Baron Van Sytzama
 728. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 729. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 730. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 731. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 732. Meine Tosk
 733. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 734. URL verkorten met Lyt.sr
 735. Meer historie op de proppen
 736. Walvisstrandingen toen en nu
 737. Film De schaduw van Bonifatius
 738. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 739. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 740. Proppen oud papier als historische bron
 741. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 742. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 743. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 744. Buurtschap De Oere te Moddergat
 745. Fiskershuske en VPRO
 746. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 747. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 748. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 749. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 750. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 751. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 752. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 753. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 754. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 755. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 756. De Sneuper als social magazine op de iPad
 757. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 758. Friezen in het leger van Napoleon
 759. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 760. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 761. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 762. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 763. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 764. De Slag in de Sont, 1658
 765. Maritiem digitaal vernieuwd
 766. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 767. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 768. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 769. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 770. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 771. Registres Civiques Friesland online
 772. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 773. Ons verenigingswapen
 774. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 775. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 776. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 777. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 778. Diaconieboeken als genealogische bron
 779. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 780. Geheim van Tolsum: website en boek
 781. Sneuper 99 van december 2010
 782. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 783. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 784. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 785. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 786. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 787. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 788. Moddergat in de picture
 789. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 790. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 791. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 792. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 793. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 794. WL3 als scheepsmodel
 795. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 796. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 797. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 798. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 799. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 800. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 801. Hallumer grafstenen blootgelegd
 802. Gevoel voor tijd
 803. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 804. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 805. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 806. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 807. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 808. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 809. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 810. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 811. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 812. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 813. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 814. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 815. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 816. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 817. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 818. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 819. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 820. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 821. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 822. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 823. Historische wandkaarten online
 824. Noorderbreedte inspireert tot debat
 825. Oplage Sneuper naar 480
 826. Friezen als slaven in Barbarije
 827. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 828. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 829. Friese oorlogsdagboeken online
 830. Leven van de wind
 831. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 832. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 833. Veroordeeld in Friesland
 834. Fries in India in Martena museum
 835. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 836. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 837. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 838. Archief Letterhoeke Tresoar
 839. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 840. Bitri scooters uit Dokkum
 841. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 842. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 843. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 844. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 845. Een indiaan in Anjum
 846. Familysearch met scans
 847. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 848. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 849. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 850. De murd van Piet de Haan
 851. Open Kampioenschap Paleografie online
 852. Familie-archivaris worden
 853. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 854. Waddenwandelen
 855. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 856. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 857. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 858. De zin van het delen
 859. Oerboeren in de Friese Wouden
 860. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 861. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 862. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 863. Nieuwe online maritieme bronnen
 864. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 865. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 866. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 867. Alde Fryske Tsjerken jarig
 868. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 869. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 870. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 871. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 872. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 873. Vrienden van De Sukerei
 874. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 875. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 876. Molenweekend Dongeradeel
 877. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 878. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 879. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 880. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 881. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 882. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 883. Verkoop bij brandende keerse
 884. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 885. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 886. Kerfstokjes van onze voorouders
 887. Collaterale Successie in Friesland
 888. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 889. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 890. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 891. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 892. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 893. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 894. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 895. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 896. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 897. Fryske Wikipedia
 898. De oorlog een gezicht gegeven
 899. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 900. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 901. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 902. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 903. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 904. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 905. Wüst walst woest naar winst
 906. Maak kennis met de Sneuper
 907. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 908. Sluiproutes Tresoar databases
 909. Zoekplaatjes Friesland
 910. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 911. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 912. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 913. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 914. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 915. Lidmatenboeken Dantumawoude
 916. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 917. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 918. Friezen in de VOC
 919. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 920. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 921. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 922. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 923. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 924. Lezingen in Friesland en online
 925. Dokkum in Google Streetview
 926. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 927. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 928. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 929. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 930. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 931. Schaatswedstrijden te Dokkum
 932. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 933. Guur weer door de eeuwen heen
 934. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 935. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 936. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 937. Historische boekpresentaties
 938. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 939. Dockumer Roem verhuurt historie
 940. Luisteren naar dialecten
 941. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 942. Kolonistendag druk bezocht
 943. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 944. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 945. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 946. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 947. Sonttol registers 1557-1850 online
 948. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 949. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 950. Collectie Pieter Nieuwland online
 951. Kerk van de Friezen in Rome
 952. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 953. Klokmakers te Dokkum
 954. Letterhoeke Tresoar online
 955. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 956. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 957. Aankondiging boek Munnekezijl
 958. Sneuper september luidt najaar in
 959. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 960. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 961. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 962. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 963. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 964. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 965. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 966. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 967. Terug in de tijd
 968. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 969. In het blauwe licht van God
 970. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 971. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 972. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 973. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 974. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 975. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 976. De Sneuper in vernieuwd jasje
 977. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 978. Oude brieven blijven boeien
 979. Volgens Bartjens
 980. Verborgen online pareltjes
 981. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 982. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 983. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 984. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 985. Het testament van Pieter Stuyvesant
 986. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 987. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 988. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 989. Meten en weten met Gemma Frisius
 990. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 991. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 992. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 993. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 994. Historie Klooster Claerkamp online
 995. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 996. Zoekplaatjes
 997. Hallum online en AlleFriezen.nl
 998. Een Fries en een Mohawk
 999. Fluitschip op bodem Oostzee
 1000. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1001. Frederick Philipse revisited
 1002. Genealogie Duitse voorouders
 1003. Frederick Philipse en historische onzin
 1004. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1005. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1006. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1007. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1008. Tips voor het weekend
 1009. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1010. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1011. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1012. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1013. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1014. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1015. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1016. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1017. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1018. Friezen in het kielzog van Hudson
 1019. Criminele rolboeken Tresoar online
 1020. Friezen in West-Afrika in 1715
 1021. Visboek van Adriaen Coenen
 1022. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1023. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1024. Friezen op Ceylon
 1025. Het gaat om verhalen
 1026. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1027. Friese goud- en zilversmeden
 1028. Oude Friese adel en aanverwante families
 1029. De sprekende kaart
 1030. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1031. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1032. De botten van Descartes en Camphuysen
 1033. Transcripties van oude boeken online
 1034. Fryslan in de war
 1035. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1036. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1037. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1038. Boek: Zeedijken in het noorden
 1039. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1040. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1041. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1042. Tresoor in de uitverkoop
 1043. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1044. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1045. Mooie vondst in streekarchief
 1046. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1047. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1048. Zonen van Adam in Nederland
 1049. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1050. Eeuwelingen in Friesland
 1051. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1052. Wandelen door Groningen van 1637
 1053. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1054. Friese brieven in Amsterdam
 1055. Canon van Friesland gepresenteerd
 1056. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1057. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1058. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1059. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1060. Katholiek Dokkum online in beeld
 1061. In het blauwe licht van God
 1062. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1063. Friezen op Spitsbergen 2
 1064. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1065. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1066. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1067. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1068. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1069. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1070. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1071. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1072. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1073. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1074. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1075. Friezen op Spitsbergen
 1076. Friezen in Denemarken
 1077. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1078. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1079. De Friese academie
 1080. Fries boek: Achter de skêrm
 1081. Archief van het web en alerting services
 1082. Friese admiraal terug in Dokkum
 1083. De Hellinga’s en aanverwante families
 1084. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1085. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1086. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1087. Duitse muts van kant
 1088. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1089. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1090. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1091. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1092. Friese Alba Amicorum
 1093. Gone fishing
 1094. Digitale archivarissen
 1095. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1096. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1097. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1098. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1099. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1100. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1101. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1102. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1103. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1104. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1105. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1106. Genealogische en historische blogs
 1107. Historische architectuur
 1108. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1109. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1110. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1111. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1112. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1113. Doopsgezinden in Friesland
 1114. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1115. Nederlandse liederen van vroeger
 1116. Friese bronnen van voor 1600
 1117. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1118. Musea in Noordoost Friesland
 1119. Stamt u ook af van zwervers?
 1120. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1121. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1122. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1123. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1124. Crimineel interessant
 1125. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1126. Cursus Oud Schrift via internet
 1127. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1128. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1129. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1130. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1131. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1132. Genealogische en historische podcasts
 1133. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1134. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1135. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1136. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1137. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1138. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1139. Genealogische programma’s op een rijtje
 1140. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1141. Cartografie Noordoost Friesland
 1142. Voorouders die militair waren ?
 1143. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1144. Oude boeken online via Google Books
 1145. Friese dagboeken
 1146. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1147. Reinicus Siersma 1704-1757
 1148. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1149. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1150. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1151. Sneupers bloggen
 1152. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1153. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1154. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1155. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1156. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1157. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1158. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1159. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1160. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1161. Johannes Fockema
 1162. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1163. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1164. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)