Admin, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 2. Nij sicht op Salomon Levy
 3. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 4. Dagboek van Dieuwke Johannes Hannema 1870
 5. Douwe (DJ) van der Meer inventaris Tresoar
 6. Wandelingen van mijnen oud-oom den opzichter door een gedeelte van de provincie Friesland
 7. Dagboek van burgemeester Feddo van Slooten van Dokkum uit 1789
 8. Aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra over jaren 1787-1882.
 9. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 10. Zeeprotest (1835)
 11. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 12. De familie Polstra
 13. De Vries -en van het Swaddegebied
 14. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 15. Te Nijenhuis, De Friese tak
 16. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 17. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 18. Het geslacht Witteveen
 19. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 20. DOUMA IS DE NAAM
 21. 400 jaar Postma in woord en beeld
 22. Hoannen fan ‘e klaai.
 23. De geur van versgemaaid gras
 24. De ondergang van de Batavia
 25. Tusken Boedapest en Burgerheide
 26. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 27. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 28. Achter het lijk wordt niet gesproken
 29. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 30. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 31. Schatgraven in de kerk van Ee
 32. Dokkum op de penning
 33. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 34. Huis ter Noord – Oudwoude
 35. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 36. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 37. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 38. Skiednisbylden fan Fryslân
 39. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 40. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 41. Schetsen uit de historie van Ee
 42. Mockema state, Douwe A. Zwart
 43. De Visbuurt o/d Ternaard
 44. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 45. Lezing linnenweversfamilies 2008
 46. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 47. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 48. Civiele Sententies Hof van Friesland
 49. Criminele Sententies Hof van Friesland
 50. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 51. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 52. Sneuper 100 tekst bij fotos
 53. Fotopresentatie Ee
 54. Vlasteelt Noordoost Friesland
 55. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 56. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 57. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 58. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 59. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 60. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 61. Collaterale Successie Friesland
 62. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 63. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 64. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 65. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 66. Links
 67. Voordelen
 68. Sneuper edities
 69. Het Grootschippersgilde
 70. Een verslag van een reis naar Amerika
 71. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 72. Dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper (inmiddels uitverkocht)
 73. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 74. Heinrich kwam naar Ee
 75. Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
 76. Bezetene Anna van Ezumazijl
 77. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 78. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 79. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 80. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 81. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 82. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 83. Trekschuit te Dokkum
 84. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 85. Igo Galama te Ezonstad
 86. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 87. Kollumer Oproer in 1634
 88. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 89. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 90. Gildepenning Dokkum 1785
 91. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 92. Wist u dat ?
 93. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 94. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 95. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 96. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 97. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 98. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 99. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 100. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 101. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 102. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 103. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 104. Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum (Sneuper no.32)
 105. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 106. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 107. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 108. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 109. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 110. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 111. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 112. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 113. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 114. Nederland of Amerika…