Admin, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Wandelingen van mijnen oud-oom den opzichter door een gedeelte van de provincie Friesland
 2. Dagboek van burgemeester Feddo van Slooten van Dokkum uit 1789
 3. Aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra over jaren 1787-1882.
 4. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 5. Zeeprotest (1835)
 6. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 7. De familie Polstra
 8. De Vries -en van het Swaddegebied
 9. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 10. Te Nijenhuis, De Friese tak
 11. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 12. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 13. Het geslacht Witteveen
 14. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 15. DOUMA IS DE NAAM
 16. 400 jaar Postma in woord en beeld
 17. Hoannen fan ‘e klaai.
 18. De geur van versgemaaid gras
 19. De ondergang van de Batavia
 20. Tusken Boedapest en Burgerheide
 21. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 22. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 23. Achter het lijk wordt niet gesproken
 24. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 25. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 26. Schatgraven in de kerk van Ee
 27. Dokkum op de penning
 28. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 29. Huis ter Noord – Oudwoude
 30. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 31. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 32. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 33. Skiednisbylden fan Fryslân
 34. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 35. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 36. Schetsen uit de historie van Ee
 37. Mockema state, Douwe A. Zwart
 38. De Visbuurt o/d Ternaard
 39. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 40. Lezing linnenweversfamilies 2008
 41. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 42. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 43. Civiele Sententies Hof van Friesland
 44. Criminele Sententies Hof van Friesland
 45. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 46. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 47. Sneuper 100 tekst bij fotos
 48. Fotopresentatie Ee
 49. Vlasteelt Noordoost Friesland
 50. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 51. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 52. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 53. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 54. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 55. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 56. Collaterale Successie Friesland
 57. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 58. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 59. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 60. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 61. Links
 62. Voordelen
 63. Sneuper edities
 64. Het Grootschippersgilde
 65. Een verslag van een reis naar Amerika
 66. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 67. Bestellen van de dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper
 68. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 69. Heinrich kwam naar Ee
 70. Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
 71. Bezetene Anna van Ezumazijl
 72. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 73. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 74. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 75. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 76. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 77. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 78. Trekschuit te Dokkum
 79. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 80. Igo Galama te Ezonstad
 81. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 82. Kollumer Oproer in 1634
 83. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 84. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 85. Gildepenning Dokkum 1785
 86. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 87. Wist u dat ?
 88. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 89. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 90. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 91. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 92. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 93. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 94. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 95. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 96. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 97. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 98. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 99. Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum (Sneuper no.32)
 100. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 101. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 102. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 103. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 104. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 105. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 106. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 107. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 108. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 109. Nederland of Amerika…