Admin

 1. Nij sicht op Salomon Levy
 2. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 3. Dagboek van Dieuwke Johannes Hannema 1870
 4. Wandelingen van mijnen oud-oom den opzichter door een gedeelte van de provincie Friesland
 5. Dagboek van burgemeester Feddo van Slooten van Dokkum uit 1789
 6. Aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra over jaren 1787-1882.
 7. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 8. Zeeprotest (1835)
 9. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 10. De familie Polstra
 11. De Vries -en van het Swaddegebied
 12. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 13. Te Nijenhuis, De Friese tak
 14. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 15. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 16. Het geslacht Witteveen
 17. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 18. DOUMA IS DE NAAM
 19. 400 jaar Postma in woord en beeld
 20. Hoannen fan ‘e klaai.
 21. De geur van versgemaaid gras
 22. De ondergang van de Batavia
 23. Tusken Boedapest en Burgerheide
 24. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 25. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 26. Achter het lijk wordt niet gesproken
 27. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 28. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 29. Schatgraven in de kerk van Ee
 30. Dokkum op de penning
 31. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 32. Huis ter Noord – Oudwoude
 33. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 34. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 35. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 36. Skiednisbylden fan Fryslân
 37. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 38. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 39. Schetsen uit de historie van Ee
 40. Mockema state, Douwe A. Zwart
 41. De Visbuurt o/d Ternaard
 42. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 43. Lezing linnenweversfamilies 2008
 44. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 45. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 46. Civiele Sententies Hof van Friesland
 47. Criminele Sententies Hof van Friesland
 48. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 49. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 50. Sneuper 100 tekst bij fotos
 51. Fotopresentatie Ee
 52. Vlasteelt Noordoost Friesland
 53. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 54. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 55. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 56. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 57. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 58. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 59. Collaterale Successie Friesland
 60. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 61. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 62. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 63. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 64. Links
 65. Voordelen
 66. Sneuper edities
 67. Het Grootschippersgilde
 68. Een verslag van een reis naar Amerika
 69. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 70. Dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper (inmiddels uitverkocht)
 71. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 72. Heinrich kwam naar Ee
 73. Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
 74. Bezetene Anna van Ezumazijl
 75. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 76. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 77. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 78. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 79. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 80. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 81. Trekschuit te Dokkum
 82. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 83. Igo Galama te Ezonstad
 84. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 85. Kollumer Oproer in 1634
 86. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 87. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 88. Gildepenning Dokkum 1785
 89. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 90. Wist u dat ?
 91. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 92. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 93. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 94. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 95. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 96. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 97. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 98. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 99. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 100. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 101. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 102. Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum (Sneuper no.32)
 103. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 104. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 105. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 106. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 107. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 108. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 109. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 110. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 111. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 112. Nederland of Amerika…