Admin, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Wandelingen van mijnen oud-oom den opzichter door een gedeelte van de provincie Friesland
 2. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 3. Dokkum in wintertooi
 4. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 5. Dagboek van burgemeester Feddo van Slooten van Dokkum uit 1789
 6. Aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra over jaren 1787-1882.
 7. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 8. Zeeprotest (1835)
 9. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 10. De familie Polstra
 11. De Vries -en van het Swaddegebied
 12. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 13. Te Nijenhuis, De Friese tak
 14. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 15. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 16. Het geslacht Witteveen
 17. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 18. DOUMA IS DE NAAM
 19. 400 jaar Postma in woord en beeld
 20. Hoannen fan ‘e klaai.
 21. De geur van versgemaaid gras
 22. De ondergang van de Batavia
 23. Tusken Boedapest en Burgerheide
 24. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 25. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 26. Achter het lijk wordt niet gesproken
 27. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 28. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 29. Schatgraven in de kerk van Ee
 30. Dokkum op de penning
 31. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 32. Huis ter Noord – Oudwoude
 33. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 34. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 35. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 36. Skiednisbylden fan Fryslân
 37. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 38. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 39. Schetsen uit de historie van Ee
 40. Mockema state, Douwe A. Zwart
 41. De Visbuurt o/d Ternaard
 42. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 43. Lezing linnenweversfamilies 2008
 44. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 45. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 46. Civiele Sententies Hof van Friesland
 47. Criminele Sententies Hof van Friesland
 48. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 49. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 50. Sneuper 100 tekst bij fotos
 51. Fotopresentatie Ee
 52. Vlasteelt Noordoost Friesland
 53. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 54. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 55. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 56. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 57. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 58. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 59. Collaterale Successie Friesland
 60. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 61. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 62. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 63. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 64. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 65. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 66. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 67. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 68. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 69. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 70. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 71. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 72. De Sneuper als social magazine op de iPad
 73. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 74. Friezen in het leger van Napoleon
 75. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 76. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 77. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 78. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 79. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 80. De Slag in de Sont, 1658
 81. Maritiem digitaal vernieuwd
 82. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 83. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 84. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 85. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 86. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 87. Registres Civiques Friesland online
 88. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 89. Ons verenigingswapen
 90. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 91. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 92. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 93. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 94. Diaconieboeken als genealogische bron
 95. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 96. Geheim van Tolsum: website en boek
 97. Sneuper 99 van december 2010
 98. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 99. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 100. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 101. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 102. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 103. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 104. Moddergat in de picture
 105. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 106. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 107. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 108. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 109. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 110. WL3 als scheepsmodel
 111. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 112. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 113. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 114. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 115. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 116. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 117. Hallumer grafstenen blootgelegd
 118. Gevoel voor tijd
 119. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 120. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 121. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 122. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 123. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 124. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 125. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 126. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 127. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 128. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 129. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 130. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 131. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 132. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 133. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 134. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 135. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 136. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 137. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 138. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 139. Historische wandkaarten online
 140. Noorderbreedte inspireert tot debat
 141. Oplage Sneuper naar 480
 142. Friezen als slaven in Barbarije
 143. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 144. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 145. Friese oorlogsdagboeken online
 146. Leven van de wind
 147. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 148. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 149. Veroordeeld in Friesland
 150. Fries in India in Martena museum
 151. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 152. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 153. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 154. Archief Letterhoeke Tresoar
 155. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 156. Bitri scooters uit Dokkum
 157. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 158. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 159. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 160. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 161. Een indiaan in Anjum
 162. Familysearch met scans
 163. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 164. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 165. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 166. De murd van Piet de Haan
 167. Open Kampioenschap Paleografie online
 168. Familie-archivaris worden
 169. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 170. Waddenwandelen
 171. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 172. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 173. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 174. De zin van het delen
 175. Oerboeren in de Friese Wouden
 176. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 177. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 178. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 179. Nieuwe online maritieme bronnen
 180. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 181. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 182. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 183. Alde Fryske Tsjerken jarig
 184. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 185. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 186. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 187. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 188. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 189. Vrienden van De Sukerei
 190. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 191. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 192. Molenweekend Dongeradeel
 193. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 194. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 195. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 196. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 197. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 198. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 199. Verkoop bij brandende keerse
 200. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 201. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 202. Kerfstokjes van onze voorouders
 203. Collaterale Successie in Friesland
 204. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 205. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 206. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 207. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 208. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 209. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 210. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 211. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 212. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 213. Fryske Wikipedia
 214. De oorlog een gezicht gegeven
 215. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 216. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 217. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 218. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 219. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 220. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 221. Wüst walst woest naar winst
 222. Maak kennis met de Sneuper
 223. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 224. Sluiproutes Tresoar databases
 225. Zoekplaatjes Friesland
 226. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 227. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 228. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 229. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 230. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 231. Lidmatenboeken Dantumawoude
 232. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 233. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 234. Friezen in de VOC
 235. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 236. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 237. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 238. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 239. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 240. Lezingen in Friesland en online
 241. Dokkum in Google Streetview
 242. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 243. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 244. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 245. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 246. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 247. Schaatswedstrijden te Dokkum
 248. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 249. Guur weer door de eeuwen heen
 250. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 251. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 252. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 253. Historische boekpresentaties
 254. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 255. Dockumer Roem verhuurt historie
 256. Luisteren naar dialecten
 257. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 258. Kolonistendag druk bezocht
 259. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 260. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 261. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 262. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 263. Sonttol registers 1557-1850 online
 264. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 265. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 266. Collectie Pieter Nieuwland online
 267. Kerk van de Friezen in Rome
 268. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 269. Klokmakers te Dokkum
 270. Letterhoeke Tresoar online
 271. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 272. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 273. Aankondiging boek Munnekezijl
 274. Sneuper september luidt najaar in
 275. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 276. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 277. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 278. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 279. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 280. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 281. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 282. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 283. Terug in de tijd
 284. Sneuper edities
 285. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 286. In het blauwe licht van God
 287. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 288. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 289. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 290. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 291. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 292. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 293. De Sneuper in vernieuwd jasje
 294. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 295. Oude brieven blijven boeien
 296. Volgens Bartjens
 297. Verborgen online pareltjes
 298. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 299. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 300. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 301. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 302. Het testament van Pieter Stuyvesant
 303. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 304. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 305. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 306. Meten en weten met Gemma Frisius
 307. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 308. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 309. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 310. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 311. Historie Klooster Claerkamp online
 312. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 313. Zoekplaatjes
 314. Hallum online en AlleFriezen.nl
 315. Een Fries en een Mohawk
 316. Fluitschip op bodem Oostzee
 317. De verdwenen boer van Sloterdijk
 318. Frederick Philipse revisited
 319. Genealogie Duitse voorouders
 320. Frederick Philipse en historische onzin
 321. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 322. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 323. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 324. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 325. Tips voor het weekend
 326. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 327. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 328. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 329. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 330. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 331. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 332. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 333. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 334. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 335. Friezen in het kielzog van Hudson
 336. Criminele rolboeken Tresoar online
 337. Friezen in West-Afrika in 1715
 338. Visboek van Adriaen Coenen
 339. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 340. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 341. Friezen op Ceylon
 342. Het gaat om verhalen
 343. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 344. Friese goud- en zilversmeden
 345. Oude Friese adel en aanverwante families
 346. De sprekende kaart
 347. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 348. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 349. De botten van Descartes en Camphuysen
 350. Transcripties van oude boeken online
 351. Fryslan in de war
 352. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 353. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 354. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 355. Boek: Zeedijken in het noorden
 356. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 357. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 358. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 359. Tresoor in de uitverkoop
 360. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 361. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 362. Mooie vondst in streekarchief
 363. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 364. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 365. Zonen van Adam in Nederland
 366. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 367. Eeuwelingen in Friesland
 368. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 369. Wandelen door Groningen van 1637
 370. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 371. Friese brieven in Amsterdam
 372. Canon van Friesland gepresenteerd
 373. Gevelsteen Ee nog niet terug
 374. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 375. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 376. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 377. Katholiek Dokkum online in beeld
 378. In het blauwe licht van God
 379. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 380. Friezen op Spitsbergen 2
 381. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 382. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 383. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 384. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 385. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 386. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 387. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 388. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 389. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 390. Historisch Informatiecentrum NOF online
 391. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 392. Friezen op Spitsbergen
 393. Friezen in Denemarken
 394. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 395. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 396. De Friese academie
 397. Fries boek: Achter de skêrm
 398. Archief van het web en alerting services
 399. Friese admiraal terug in Dokkum
 400. De Hellinga’s en aanverwante families
 401. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 402. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 403. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 404. Duitse muts van kant
 405. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 406. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 407. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 408. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 409. Friese Alba Amicorum
 410. Gone fishing
 411. Digitale archivarissen
 412. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 413. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 414. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 415. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 416. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 417. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 418. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 419. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 420. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 421. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 422. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 423. Genealogische en historische blogs
 424. Historische architectuur
 425. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 426. Recht van zwanenjacht in Friesland
 427. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 428. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 429. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 430. Doopsgezinden in Friesland
 431. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 432. Nederlandse liederen van vroeger
 433. Friese bronnen van voor 1600
 434. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 435. Musea in Noordoost Friesland
 436. Stamt u ook af van zwervers?
 437. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 438. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 439. Elisabeth de Flines in Dokkum
 440. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 441. Crimineel interessant
 442. Maak een filmpje van je familieverhaal
 443. Cursus Oud Schrift via internet
 444. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 445. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 446. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 447. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 448. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 449. Genealogische en historische podcasts
 450. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 451. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 452. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 453. Barack Obama familie van malle graaf ?
 454. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 455. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 456. Genealogische programma’s op een rijtje
 457. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 458. Cartografie Noordoost Friesland
 459. Voorouders die militair waren ?
 460. Oude dorpsfilms en foto’s online
 461. Oude boeken online via Google Books
 462. Friese dagboeken
 463. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 464. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 465. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 466. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 467. Sneupers bloggen
 468. Het Grootschippersgilde
 469. Een verslag van een reis naar Amerika
 470. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 471. Bestellen van de dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper
 472. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 473. Heinrich kwam naar Ee
 474. Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
 475. Bezetene Anna van Ezumazijl
 476. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 477. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 478. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 479. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 480. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 481. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 482. Trekschuit te Dokkum
 483. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 484. Igo Galama te Ezonstad
 485. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 486. Kollumer Oproer in 1634
 487. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 488. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 489. Gildepenning Dokkum 1785
 490. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 491. Wist u dat ?
 492. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 493. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 494. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 495. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 496. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 497. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 498. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 499. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 500. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 501. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 502. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 503. Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum (Sneuper no.32)
 504. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 505. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 506. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 507. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 508. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 509. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 510. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 511. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 512. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 513. Nederland of Amerika…