Admin, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Dagboek van Dieuwke Johannes Hannema 1870
 2. Wandelingen van mijnen oud-oom den opzichter door een gedeelte van de provincie Friesland
 3. Dagboek van burgemeester Feddo van Slooten van Dokkum uit 1789
 4. Aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra over jaren 1787-1882.
 5. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 6. Zeeprotest (1835)
 7. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 8. De familie Polstra
 9. De Vries -en van het Swaddegebied
 10. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 11. Te Nijenhuis, De Friese tak
 12. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 13. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 14. Het geslacht Witteveen
 15. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 16. DOUMA IS DE NAAM
 17. 400 jaar Postma in woord en beeld
 18. Hoannen fan ‘e klaai.
 19. De geur van versgemaaid gras
 20. De ondergang van de Batavia
 21. Tusken Boedapest en Burgerheide
 22. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 23. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 24. Achter het lijk wordt niet gesproken
 25. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 26. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 27. Schatgraven in de kerk van Ee
 28. Dokkum op de penning
 29. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 30. Huis ter Noord – Oudwoude
 31. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 32. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 33. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 34. Skiednisbylden fan Fryslân
 35. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 36. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 37. Schetsen uit de historie van Ee
 38. Mockema state, Douwe A. Zwart
 39. De Visbuurt o/d Ternaard
 40. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 41. Lezing linnenweversfamilies 2008
 42. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 43. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 44. Civiele Sententies Hof van Friesland
 45. Criminele Sententies Hof van Friesland
 46. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 47. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 48. Sneuper 100 tekst bij fotos
 49. Fotopresentatie Ee
 50. Vlasteelt Noordoost Friesland
 51. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 52. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 53. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 54. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 55. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 56. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 57. Collaterale Successie Friesland
 58. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 59. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 60. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 61. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 62. Links
 63. Voordelen
 64. Sneuper edities
 65. Het Grootschippersgilde
 66. Een verslag van een reis naar Amerika
 67. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 68. Dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper (inmiddels uitverkocht)
 69. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 70. Heinrich kwam naar Ee
 71. Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
 72. Bezetene Anna van Ezumazijl
 73. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 74. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 75. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 76. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 77. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 78. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 79. Trekschuit te Dokkum
 80. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 81. Igo Galama te Ezonstad
 82. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 83. Kollumer Oproer in 1634
 84. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 85. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 86. Gildepenning Dokkum 1785
 87. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 88. Wist u dat ?
 89. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 90. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 91. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 92. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 93. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 94. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 95. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 96. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 97. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 98. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 99. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 100. Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum (Sneuper no.32)
 101. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 102. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 103. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 104. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 105. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 106. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 107. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 108. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 109. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 110. Nederland of Amerika…