Admin, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 2. Dagboek van Dieuwke Johannes Hannema 1870
 3. Wandelingen van mijnen oud-oom den opzichter door een gedeelte van de provincie Friesland
 4. Dagboek van burgemeester Feddo van Slooten van Dokkum uit 1789
 5. Aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra over jaren 1787-1882.
 6. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 7. Zeeprotest (1835)
 8. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 9. De familie Polstra
 10. De Vries -en van het Swaddegebied
 11. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 12. Te Nijenhuis, De Friese tak
 13. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 14. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 15. Het geslacht Witteveen
 16. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 17. DOUMA IS DE NAAM
 18. 400 jaar Postma in woord en beeld
 19. Hoannen fan ‘e klaai.
 20. De geur van versgemaaid gras
 21. De ondergang van de Batavia
 22. Tusken Boedapest en Burgerheide
 23. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 24. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 25. Achter het lijk wordt niet gesproken
 26. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 27. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 28. Schatgraven in de kerk van Ee
 29. Dokkum op de penning
 30. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 31. Huis ter Noord – Oudwoude
 32. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 33. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 34. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 35. Skiednisbylden fan Fryslân
 36. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 37. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 38. Schetsen uit de historie van Ee
 39. Mockema state, Douwe A. Zwart
 40. De Visbuurt o/d Ternaard
 41. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 42. Lezing linnenweversfamilies 2008
 43. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 44. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 45. Civiele Sententies Hof van Friesland
 46. Criminele Sententies Hof van Friesland
 47. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 48. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 49. Sneuper 100 tekst bij fotos
 50. Fotopresentatie Ee
 51. Vlasteelt Noordoost Friesland
 52. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 53. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 54. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 55. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 56. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 57. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 58. Collaterale Successie Friesland
 59. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 60. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 61. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 62. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 63. Links
 64. Voordelen
 65. Sneuper edities
 66. Het Grootschippersgilde
 67. Een verslag van een reis naar Amerika
 68. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 69. Dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper (inmiddels uitverkocht)
 70. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 71. Heinrich kwam naar Ee
 72. Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
 73. Bezetene Anna van Ezumazijl
 74. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 75. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 76. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 77. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 78. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 79. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 80. Trekschuit te Dokkum
 81. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 82. Igo Galama te Ezonstad
 83. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 84. Kollumer Oproer in 1634
 85. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 86. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 87. Gildepenning Dokkum 1785
 88. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 89. Wist u dat ?
 90. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 91. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 92. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 93. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 94. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 95. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 96. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 97. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 98. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 99. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 100. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 101. Overzicht genealogische gegevens aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum (Sneuper no.32)
 102. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 103. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 104. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 105. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 106. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 107. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 108. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 109. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 110. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 111. Nederland of Amerika…