Alba Amicorum met Friese inscripties en meer

 

Een Album Amicorum, ook wel vriendenboek, Liber Amicorum of in het Duits (het ontstaansgebied) Stammbuch genoemd, werd vanaf de 16e eeuw gebruikt door vaak adellijke jongeren om hun netwerk van contacten of interessante ontmoetingen te bevestigen. Veelal werd door studenten op hun academische reis door Europa een inscriptie gevraagd bij professoren of medestudenten. Vaak werd daarbij een mooie tekening van een familiewapen gemaakt, naast een (Latijnse) spreuk of een gedicht. Overigens werd er ook wel eens een gewoon reisverslag (van De groote tour) gemaakt zonder Album Amicorum, zoals Jarich van Ockinga en Tinco van Andringa in 1664 of Wilco Holdinga van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg (1664-1704) in 1683 en 1684. Bij de oudste alba zie je regelmatig dat een zogenaamd emblemenboek/emblemataboek wordt gebruikt en ook wel liederenboeken (zoals het Overijssels liedboek in collectie UB Leiden, mogelijk van Seino van Welvelde en Anna van Diepenbroeck, en het wat afwijkende liedboek/poëziealbum van Gesina ter Borch) of gastenboeken (Ruysch, De Wilde, Chevalier), waarbinnen inscripties en familiewapens worden toegevoegd. Zie ook diverse voorbeelden Emblemaboeken, oa van de vaak in alba tekenende Daniel Heinsius of van Theodor de Bry.
In 2012 was er in Museum Dokkum een tentoonstelling over deze oude social media, vergelijkbaar met LinkedIn, Facebook en Twitter, of het wat recentere poezie-album: Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.

Er is een redelijk goede internationale database waarin bijgehouden wordt welke Alba in bibliotheken en musea bewaard gebleven zijn, (RAA: Repertorium Alborum Amicorum) maar de namen van inscriptoren zijn vaak onvolledig en ook wordt er niet direct naar het album gelinkt. Heel veel van de, in dit overzicht vermelde, Alba worden er echter gewoonweg niet in beschreven.
Er zijn ook wel enkele Nederlandstalige boeken over Alba Amicorum, zoals De mug en de kaars: vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640 (Sophie Reinders en bespreking Ad Leerintveld), Alba Amicorum vijf eeuwen vriendschap op papier gezet : het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden (Kees Thomassen e.a.), Banden van vriendschap: de collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Yme Kuiper e.a.).
Eind juni 2022 verscheen een special issue van EMLC, Vol.6, no.1 over Nederlandse alba amicorum uit de Vroegmoderne Tijd (A Renaissance for Alba Amicorum Research), met gastredacteuren Jeroen Vandommele en Sophie Reinders.
Duitstalig is het Corpus Alborum Amicorum van Wolfgang Klose.
Een eenvoudige zoekopdracht op Album Amicorum bij de Nederlandse archieven levert ruim 200 resultaten. Zowel Tresoar, HCL, Fries Museum, UB Leiden, Utrecht, Groningen als Amsterdam hebben al vele 17e eeuwse Alba Amicorum in de collectie. In Frankrijk, België, Polen, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland is al veel digitaal beschikbaar gemaakt (en specifiek ook in Nedersaksen/Niedersachsen), maar er kan nog heel wat meer gedigitaliseerd worden! In de Verenigde Staten bv bij Princeton enkele niet-gedigitaliseerde Alba uit Duitsland.
In Duitse Alba komen vaak 3- of 4-letterige afkortingen voor. Die kunnen veelal ontcijferd worden via het Lexikon der Stammbuchsprüche. En als ergens Argentina of Argentinensis vermeld wordt dan is dat niet Argentinië maar Straatsburg (zie ook woordenboek Latijnse namen Europese steden)!

Niet direct Alba Amicorum maar wel mooie alba ter illustratie van de 17e eeuw zijn het Album van Adriaen van de Venne met 102 tekeningen uit 1626, met oa Frederik Hendrik en Ernst Casimir, en het Album van Arent van Bolten (Zwolle ca 1573- Leeuwarden ca 1633) met 425 tekeningen uit 1637.
Een mengvorm is dit Abrams Album, 1635-1645, waarschijnlijk Album Amicorum Pieter Spiering, album met tekeningen van 17e eeuwse schilders als Govert Flinck, Simon de Vlieger, Christiaen van Couwenbergh, Joris van der Haagen, Cornelis Saftleven, Leonard Bramer, Adriaen van Ostade, Ludolf de Jongh, Pieter Quast, Francois Ryckhals, Jan van Goyen, Dirck Goverts (Camphuysen?), Emanuel de Witte, Antonie Palamedesz, Pieter Potter, Palamedes Palamedesz, Pieter de Bloot, Joris Cruydaen, Pieter van Asch, Willem van Aelst, Petrus Staverenus, Hendrik Verschuring, Pieter Anthonisz van Groenewegen, Francois van Knibbergen, Jan Baptist van Fornenburgh, Pieter Steenwijck.

Dit overzicht is bedoeld om met name de Friese inscripties beter in beeld te krijgen, en daarbij ook direct naar de bron te verwijzen. De nadruk ligt op de periode voor 1700.
Door de nauwe connecties worden tevens de mij bekende Groningers (de Ommelanden waren lange tijd Fries) en Ostfriezen genoemd. Ook diverse Alba waarin geen Friezen maar wel vele mooie inscripties staan heb ik in de lijst opgenomen. In de loop der tijd zullen door verdergaande digitalisering Alba worden toegevoegd, dus kom gerust regelmatig terug.
Helaas is niet van alle Friese Alba Amicorum de verblijfplaats bekend, laat staan wie er in tekenden. Zo zouden er 16e/17e eeuwse Alba moeten zijn van Gemme van Burmania, Ulbe van Aylva, Dominicus Allinga en Simon Abbes Gabbema. Hopelijk duiken die nog eens op!
Van de Friese adel zijn wel veel portretten bewaard gebleven, vaak met familiewapen. In combinatie met deze inscripties, heraldische grafstenen (en andere inscripties in de database van Hessel de Walle) kan dat weer tot nieuwe vondsten leiden. Zie ook het Dootboeck of Kerkkalender van overleden Friese edelen e.a. 1409-1634 door Ernst Harinxma van Donia, 1606/1613 – 1634. Ernst van Donia zelf tekende in 1610 te Tours in het Album Amicorum van ene Albert Bischopinck (evenals Tjepcke Tincos (Tiberius) van Oenema en Tobias Iddequinga/van Iddekinge), dat helaas niet online beschikbaar is.
De mannelijke leden van de Friese adel hadden vaak een carriërre als militair in een van de Friese regimenten. Als ze overleden werden vaak leedbrieven verstuurd.
Ook bv de Friese feestvierders die in 1599 een hensbeker beschreven met hun naam zijn vrijwel alle terug te vinden in een van deze Alba, evenals de vele Friezen die in 1566 het Verbond der Edelen tekenden.
Disputaties van de 16e en 17e eeuwse studenten vindt u in deze universal short title catalogue.
Van nog oudere origine, duidelijk de Friese connecties met de Zuidelijke Nederlanden illustrerend zijn bv een oud Getijdenboek, Gent, 1502, Nicolaas Biese en Margareta Verdebroeck, met connecties naar Friese families Van Herema/Heerma/Heemstra, Van Douma, Jarges, Van Fritema, Van Jongema, Van Ubbena en het ‘Herema/Heerma’ getijdenboekje uit ongeveer 1480 in Museum Catharijneconvent.
De machtigste Fries in politiek Europa ooit, Viglius van Aytta, liet zijn sporen na in Gent, Leuven en Brussel, waar ook nog oude Friese grafstenen van oa de familie Meckema te vinden zijn.
De geschiedenis komt tot leven, zoals in dit filmpje!

Scans van bladen in Alba Amicorum bij de KB, met vele Friezen

We beginnen met het overzicht dat Hilda Bouta ooit maakte van de Friezen die in Alba Amicorum staan vermeld die in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag te vinden zijn. Apart vermeldde ik enkele Noordoost-Friezen.
De Koninklijke Bibliotheek heeft een hele mooie verzameling Alba van de familie Van Harinxma thoe Slooten, uiteraard met vele Friese inscripties, en een ‘zoekmachine op alle Alba in Nederland’. Ook van de Koninklijke Bibliotheek Brussel bestaat een (oud) overzicht van Alba Amicorum.
Via de online database Metabotnik zijn ruim 500 afbeeldingen uit Alba Amicorum van de KB te bekijken, met bv de Van Harinxma Alba met veel Friese inscripties en de afbeeldingen in het 16e eeuwse Album van de Fries Poppe van Feitsma, bijgehouden in het Franse Douai. Portretkenner Rudi Ekkart schreef over de portretten in de 16e eeuwse Alba te Douai in ‘Schrift & Signatuur, case studies over moderne handschriften uit de KB‘. Een overzicht van vrijwel alle Alba van de KB vindt u op Wikidata. En nu ook via Delpher/Geheugen van Nederland.
Samme Zijlstra publiceerde de namen van Friese studenten van voor 1650.

Ook schreef ik in 2012 over de Alba Amicorum met Friezen in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
Baerdt van Sminia schreef in jaarboek De Vrije Fries van 1859 over Friese Alba Amicorum.
In algemenere zin schreef Van Rappard nog over 16e en 17e eeuwse Alba Amicorum.

Dr. Anton Zeven heeft op zijn website diverse Alba Amicorum (deels) getranscribeerd, zoals de kleurrijke alba van Lambert van Twenhuysen en Leonardus Hartmann, en voornamelijk met voor hem relevante Veluwse connecties. Omdat daar eveneens diverse Friezen in vermeld staan heb ik enkele van zijn Alba ook in onderstaand overzicht opgenomen.
Album Amicorum van Albertus van Loo met oa Damasus, Arnoldus, Willem en Anna van Loo. Zijn broer Arent was stamvader van een Friese familietak. Ook de KB bezit meerdere bladzijden van bijdragen die aan Albertus en ook enkele anderen zijn opgedragen. Een los blad uit het Album Amicorum van Albert van Loo bevindt zich vermoedelijk in de collectie van Tresoar. Het betreft een inscriptie van Georg Rataller. Van Loo zelf tekende in het Album van de beroemde Abraham Ortelius, zie verderop in dit overzicht.
Album Amicorum Johannes Bolsius met oa Hector van Aytta, 1566 te Leuven
Album amicorum van Isaac Massa (1586-1643) met oa Johan van Oldenbarnevelt, Maurits van Nassau, Frederik Hendrik, tsaar Michael I Romanov, Reinoud van Brederode, Matthias van Beeck, Giraldo Thibault (schermmeester), Michel le Blon

De Van Batenborgh Stichting heeft een overzicht van NederRijnse en andere 16e eeuwse Alba Amicorum.

Martin Engels heeft op zijn site diverse Alba Amicorum getranscribeerd, uiteraard met vele Friezen:

Album Amicorum Teth van Grovestins, ook wel Teth Sirtema van Grovestins, 1604 (Tresoar), met oa Duco/Douwe van Botnia, Jets van Mockema (Mockma), Valerius Geroldus (Watze Gerrolt) van Heerma, Elisabeth van Ockinga, Geertruid van Engelsteedt (zie ook haar eigen Album Amicorum), Abraham Burggraaf und Herr von Dhona, Gerlant van Grovestins (Groustins), Tiedt van Botnia, Womck van Mockema, Franciscus/Frans van Jongema, Edzart Tjaerda van Starkenborgh. De eerste ‘uitgeveegde’ bijdrage moet wel van Teth van Grovestins zelf zijn, het zijn de wapens Grovestins-Herema die vermeld zijn. Anders kan het nog haar zus Ebel zijn. Waarschijnlijk ook een bijdrage uit 160? van Schelte van Aebinga gezien zijn ouderlijke familiewapens Aebinga (dubbele adelaar)-Liauckema (halve Friese adelaar met ster en lelie). Op zich al bijzonder en raadselachtig waarom delen zijn uitgeveegd. Was Teth boos op ze, of was een latere eigenaar in een slechte bui?
Album Amicorum Godschalk/Goslick van Heerma, 1620, met oa Gerhardt Sloot, Timotheus Faber, Johannes van Osinga, A. van Oenema, Johannes Ripperbant, J. Menaldum, Petrus Biseuil, Simon Regneri (Bolsward), Sibrandus Menaldum, Ulpianus Menaldum, Jacob Schram (Enkhuizen), Gothfredus van Rooy, Renatus Monchardus,
Album Amicorum Hessel Meckema van Aylva, ca 1631 met oa Douwe van Aylva, Jan van Aysma, Albertus Wiarda, Hermannus Balck en Schelto van Aitzema, merendeels te Orleans en Parijs. Van Hessel en zijn vrouw zijn de beelden van het grafmonument terug in Holwerd.
Album Amicorum van Tobias Gutberleth, van Dokkum ca 1624-1655 met oa Ulbe en Suffridus van Aylva, Lieuwe en Foppe van Aitzema, Henricus Alting, Gomarus en Roemer Visscher
Album Amicorum Daniël Johannes Snecanus (1592-1601), met oa Petrus Plancius (Pieter Platvoet), Herman Collenius sr., Arminius, Sibrandus Lubbertus, Lollius Adama, Sixtus van Botnia, Fredericus thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Drusius, Jelto Tarquinius Heidama (Tjerks Heidema), Botte/Boetius van Herbranda, Frederik van Horion, Henricus Hermanni, Joachim Ripperda, Eduardus Reijnalda, Petrus Petrejus, Nicolaus Mulerius, Arnoldus Tebbingh, Henricus Uphof, Alardus de Vries, Hero Wiarda, Christophorus Zuagemus (Hiddius, in 1611 lid van de Synode te Dokkum). Album bij Fries Museum. Scans beschikbaar.
Album amicorum Suffridus Saarda 1604, met oa Carolus van Sternsee, Sibrandus Lubbertus, Marcus Lycklama a Nijeholt, Hessel van Bootsma, Douwe van Hottinga, Jacobus van Ghemmenich, Metius, Raphael Clingbijl (Pelecius, anatoom uit Rinsumageest), Sixtus Arcerius, Hessel van Aysma
Album Amicorum Christiaan Otter (1619-1643) met oa René Descartes, Kempo Harinxma van Donia, Willem Staeckmans, Maccovius, Heinsius, Vorstius, Metius, Snellius, Paludanus, Saeckma, Verhel, Fullenius, Constantijn Huygens, Grotius, Rhala, Winsemius, Wybingha, Fogelsangh, Willem Jans Blaeu en de Dokkumer wiskundige en convooimeester Jan Hendrick Jarichs van der Ley. Scans in pdf.
Album Amicorum Matthias Franckena ca 1605 met oa Tjaard van Aylva, Taco van Rinia, Heinsius, Festus Hommius, Suffridus Saarda, Marcus Lycklama a Nijeholt, Everardus Lewe, Henricus de Veno, Hessel van Meckema, Hessel van Sminia, Drusius, Vorstius, Clingbijl, Petrus Plancius, Bernardus Paludanus, Andreas Bicker, Paulus en Jacobus van Ghemmenich, Bokke Hopperus, Focco Francisci Unia
Alba amicorum van Henricus (1591-1640) met kwartierwapens en Johannes Rhala (1630-1686) met oa Kempo van Donia, Maccovius, Matthias van Vierssen, Johannes Wyfferding (te Bazel en Heidelberg), Coccejus, Bernardus Fullenius, Buxtorfius, Bernardus Schotanus, Johannes Menninga, Johannes Antonides van der Linden, Henricus Schotanus a Sterringa. Album Johannes Rhala en Album Henricus Rhala bij Fries Museum.
Album Amicorum Hans van Wyckel ca 1635, met oa Henricus Rhala, Maccovius, Revius, Pasor, Johannes Clingbijl, Gilbertus Verspeeck, Gerhardus Radijs, Dominicus Feenstra, Abraham Mellinga, Bernardus Schotanus, Metius, Martinus Wybinga. Ook een pagina op site KB. Hans Annes van Wyckel werd geboren in Dokkum. Scans via Europeana. Origineel bij KB, met contemporain afschrift in Fries Museum. Interessante genealogische aantekeningen door zoon Hendrik van Wijckel.
Album Amicorum Sixtus Brunsvelt ca 1653, met oa David Padbrue, Simon Abbes Gabbema, Duco Tasma, Johannes Verhel, Samuel Haringhouck, Nicolaus Gutberleth, Conradus Attama, Willem Jans Zytsema, Albertus Bieruma, Georgius Proost, Arnoldus Keitwerdius, Gerhardus Bramius, Henricus Truenius, Johannes Wisman, Livius Lamminga, Franciscus Folckers, Henricus Martini, Hermannus Janssonius, Jonathan Nijenhuis, Matthias Elsnerus, Paulus Croock, Petrus Scheurmannus, Albertus Janssonius, Johannes Martinus Peyerus, Abelus Robynsma, Johannis Seidelius, Arnoldus Groenou, Nollius Hajonides, Johannes Arnoldus, Hendrik Rintjes en Gijsbert Japicx. Scans beschikbaar.
Alba Amicorum van Abbe/Abel van Bootsma (1614-1616), met oa Sibrandus Lubbertus, Andreas Roorda, Maccovius, Franciscus van Roussel, Regnerus Hachtingius, Joannes van Laxten, Neuhusius, Piscator, Jacobus Thysius, Henricus van Uterwijck, Wilhelmus Verrutius, Willem Lodewijk van Nassau. Album bij Fries Museum. Scans beschikbaar.
Album Amicorum Johannes van Nypoort (1618-1626) met oa Barlaeus, Vossius, Camerarius, Petrus Cunaeus, Hugo Grotius, Johannes van Heemskerck, Daniel Heinsius, Meursius, Petrus Scriverius, Adolph Vorstius. Album amicorum van de Utrechter Johannes van (der) Niepoort 1618-1631 bij Fries Museum. Scans beschikbaar.
Album Amicorum Tarquinius Suffridus a Popta (1635-1636) met oa Clingbijl, Johannes Adolphi, Belida, Boxhornius, Jacobus Juckema, Abrahamus Mellinga, Meinardus Schotanus, Hessel Samplonius, Verhel, Pierius Winsemius, Focco Johannes, Vesselus/Wessel Acronius, P. Moll, Ewaldus Schrevelius, Adolph Vorstius, Regnerus Wibrandi, Martinus Wybingha, Sibrandus Wybingha. Album amicorum Van Popta bij Fries Museum. Scans beschikbaar.
Album Amicorum Wybrand de Geest (1613-1618), met oa Mathijs Harings, Willem van Loon, Cornelis van Poelenburch, Gerard Vredeman de Vries, Pieter du Molijn, Gelis Symons de Geest, Horatius Meinsma, Henrick Jans, Jan Gerritsz. van Heemskerck, Thomas en Frederick Pithan, Jan Aernts de Hel/Van Brienen, Quintijnus de Waerdt, Nicolaus Ghijsselen, Davidt van den Bossche, Johann Lauremberg, Abraham van Mildert, Henricus de Haen, Henric Daems, Jan Roomein, Caspar Nollens, Wouter Pieters Crabeth, Leonaert Bramer, Meindert PietersVoscuyl, Frans Wijnants, Frans Dirckx, Ambrosius Antoni Schouten. In jaarboek De Vrije Fries 2014 een artikel over dit album. Hij was ook lid van kunstenaarsgezelschap De Bentvueghels, met als bijnaam De Friesche Adelaar, rond 1615.
Album Amicorum Rombertus Ockama, 1638-1640, met oa Maccovius, Cornelis Pynacker, Henricus Rhala, Arnoldus Verhel, Pierius Winsemius, F. van Inthiema, M. van Scheltinga, Dominicus Stapert, Franciscus Gomarus, Fredericus van Roorda (met familiewapen), F. van Reinalda (met familiewapen), Petrus Bechius (met familiewapen), Schelte Julius van Aitzema, Henricus Alting, T. Andreae, Rombertus Papma, Joannes Wichers, Wilhelmus van Viersen, Jetske en Wijcke Catharina van Broersma, prenten/gravures van oa zeilwagen (ook een versie op ijs) uit werkje Deliciae Batavicae van Jacobus Marcus uit 1616 en familie-aantekeningen met oa de familie Uylenburgh. Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn waren zijn tante en oom. Hij is vernoemd naar zijn grootvader Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden en de laatste die Willem van Oranje in levende lijve sprak, voordat hij door Balthasar Gerards werd vermoord. Eigendomsaantekeningen van Wopke Eekhoff.
Album Amicorum Frederik van Botnia, 1615-1618, Saumur, met extra inscriptie 1663, met oa Franciscus van Roussel, Johannes van der Wolff, Antonius Fredericus van Dilbeeck, Albert van Egmondt, Laurent van Thil, Kempo van Donia, Idzert/Edzard van Burmania, Reichardus Sebastianus van Sickingen, Johan van Plettenberg, Siracius Donya ad Osterend/Sierck Hotzes van Donia, Petrus en Eberhardus van Leyen, Martin van Nijssen, Hendricus Fischer en veel bladen met kostuums, burgemeesters van London, notenschrift (muziek voor luit!) en liedteksten (chansons). In collectie British Library. Scans (zwart/wit) obv microfilm beschikbaar.
Album Amicorum van Gisbert van Aernsma, (Gijsbert van Arentsma) 1615-1618, Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky. Titelblad Aernsma. Grietman Dantumadeel 1620-1631 en gecommitteerde Admiraliteit van Friesland te Dokkum, bij lijkstatie Willem Lodewijk. Met oa Willem Lodewijk van Nassau en familiewapen, Lodewijk [Hendrik] van Nassau, Sophie van Nassau/Sophie Hedwig hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel, Ernst Casimir van Nassau, Theodorus Johannis (Enchusanus), Reinerus Schaep, Abrahamus Jacobus Snoeckius, Didericus Voetius, Adrianus Clant, Ubbo Emmius, Jacobus Henningius, Johannes Epinus Huninga, William Macdowell van Stodrig hoveling van Hoogkerk, Nicolaus Mulerius, Petrus Mulerius, Cornelis Pynacker, Otto & Nicolaus à Qualen, Herman Ravensperger, Menelaus Winsemius, Henricus Zandius, Gisbertus Duyck, Petrus Bertius, Rutger Wessel van den Boetzelaer, Johannes de Brandt, Everardus Bronckhorst, Wilhelmus van der Codde, Petrus Cunaeus, Simon Episcopius, Philippus Grutherus à Dircxland, Daniel Heinsius, Gilbertus Jaccheus, Johannes Lindershausen, Regnerus Loots, Johannes Polyander, Janus Rutgersius, Petrus Scriverius, Cornelius Swanenburch, Aelius Vorstius, Wilhelmus Ubbena. Zie ook uitgebreidere info bij Martin Engels. Allemaal losse bladen in collectie UB Hamburg, verspreid over Coll. Srin. 66, Srin 68 en Srin 69. Aardig is nog dit detail over kosten van een inscriptie van Aernsma in een ander album: “voor het wapen aangebracht in het album amicorum van een student ook 1 gulden en 4 stuivers”
Album Amicorum broers Reynolt en Frederik van Inthiema, legerkapiteins, ca 1613 (Tresoar) met oa Ernst Casimir, Willem Frederik van Nassau, koning Christiaan IV van Denemarken en Noorwegen, hertogen Ulrich en Friedrich van Sleeswijk-Holstein, Gemme van Burmania, Jeronimus Bernerius, John Selbye (te Kopenhagen), Arthurus Forbesius (Schot), Fridrich Aanholt, John Norton, Georg Heinrich von Langendorff, Joan van Dorp, Eustathius Pyeck, Icarus Windius, Lassel van Gladis (Ladislaus von Gladis, op Klein Kauer, keizerlijke Oberstwachtmeister), Deywych van Honsde/ Honstede (familie die later op de Burg te Rysum woonde), Harmen Balthus, Fridrich Oefrier, Coert van IJsselmuiden, Johan von dem Langenberg, Christoffer von Münster, Gale van Galama/Foeck van Hoxwier/Kuniera van Hettinga met familie-aantekeningen en familiewapens incl. Aylva, Botnia, Hanckema, Foeck Helena van Burmania, Catarina van Burmania van Gemmenich (scans beschikbaar)

Tresoar:
Album Amicorum Hessel Dominicus Stickenbuyr, ca 1628, Franeker, (Tresoar), met oa Julius van Eysinga, Gale van Galama, Hero Burmania, Wilhelmus Hoytes/Horatii Hoyer Lanckema, Abbema, Gerrolt van Feitsma, Epeus van Aylva, Orichius van Doyema (Orck van Doyma), Maccovius, WFF van Liauckema, Sixtus van Grovestins, Georgius Stroband, Justus Reisenberg, Sebastiaan Pruissen, D.L. van Scheltinga, Pasor, Metius, Meinardus Schotanus, J.D. Coumans, Winsemius, Arnoldus Verhel, J. Clingbyl, Haio Lamberti, J. Vockingius, Antonius van Solckama of Holckama, Jac. Heurnius, Siboldus Attama, Aemelius Wiarda. In 1631 is het album voortgezet door D. Hessel Coumans de Stickenbuyr (secretaris van de Academie), met oa Jacobus Gerschovius/Grasschow, Basilius Ghidofalvinus/Ghilosalvinus Ungarus, Dudlejus van Nieuwenhove, Verder vele familie-aantekeningen van 1631 tot 1887! De Blocq, Coumans, Hesseling, Jannssen, Keizer, Kitmans, Klasen, Mandema, Markus, Merchel, Mellema, met een eigenaresse te Pekela. (scans beschikbaar)
Album Amicorum Roorda, ca 1631 (Tresoar), met oa Anna van Roorda, Hack van Roorda, Machtelt van Roorda, Jacomyna van Roorda, Jarich van Heerma (stamvader van familie Heerma van Voss), Andries van Albada, Richardus van Feitsma, Ruardus van Aebinga, Orichius van Doyema (Orck van Doyma), Jacob Jan van Santen. (scans beschikbaar)
Album Amicorum Franciscus Hemsterhuis 1661-1705, (Tresoar), met oa Margareta de Heer (tekenares van familiewapen Hemsterhuis), Siboldus Hemsterhuis, Marcus Pelletier, Albertine Agnes van Oranje Nassau, Nicolaus Berigardus, Marie prinses van Oranje, Petrus Sloterdijck, Allardus Petrus van Jongestal, Gronovius, Guido Patin, Adolfus Vorstius, Johannes Antonides van der Linden, Francis Joseph Burrus, Guilelmus Stratenus (hofmedicus), Franciscus de le Boë Sylvius, Johannes Fridericus Schweitzer/Helvetius, Henricus Regius, Melchior Sebisius, Fredericus van Grovestins, Joannes van Horne, Jacobus Golius, Pauli Barbette, Theodorus Saeckma, Petrus Tristeyn, Joachim Frencelius, Philippus Matheus, Anchises ab Andla, Dirck van Baerdt, Menso Alting, G. Walrich, Antonius Deusing, Johannes Joachimus Becker, S. van Boelens, T. Andreae, Simon Abbes Gabbema, Joachimus Borgesius, Arnoldus Verhel, Abraham de Grau, Theodorus Colbius, Olaus Borrichius, Salomon van Til, Franciscus Valentijn, J. van Vrijberghe, Bornius (familiewapen), Louis Parent/Paran, Antonius Berchhuijs, Bonno Sibelius Bonnhuis, Henricus Buss, Tobias Tegnejus, Sixtus Brunsvelt, Quirinus Cunibert, Joannes Greven, Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, Cornelius Cronenborch, Daniel Valckenier, Reinerus Rooleeu, Johannes Dietericus Brandes, Christianus Marggravius, Henricus Bailly, Gerhardus Moda, Johannes Valckenier, Josephus Davitzon, Jean Oosterhooven, Petrus Pierius, Joachim Poleman, Allardus de Raedt (scans beschikbaar)
Album Amicorum Tiberius Hemsterhuis, (Tresoar), 1701, Jacobus Gousset, W. Senguerdius, Franciscus Valentijn, Jacobus Braunius, Jacobus Rhenferd, Gronovius, Campegius Vitringa, J. Perizonius, Tako Hajo van den Honert, Joannes Georgius Graevius, Abdias Velingius, Jacobus Triglandius, Johannes van Marck, Herman Witsius, Adrianus Rolandus, Busch, H. Sibersma, Henricus Piccardtus, Salomon van Til, Bornius, Johannes Bernoulli, Joannes Greven, Johannes Brandt, Nicolaus Moll, Johannes Creyghton, Nicolaus Colvius, Daniel Arends, Johannes Hasselman, Theodorus Wilman (predikant te Birdaard en Janum), Daniel Valckenier, Franciscus Hemsterhuis, Franciscus van Veelen, Henricus Bothenius, Johannes Abbring, Herman Meijer, Antonius van Houten, G.Hartman, Henricus ten Oever, Jodocus Riemsnider, Johannes Beckeringh, Johannes Nicolaus Catoir, Johannes Theodorus Blittershagen (scans beschikbaar)
Album Amicorum Frederik Hessel/ Hobbe Unia van Burmania, (Tresoar), 1762, O.T. Hamel, Van Lynden van Blitterswijk, Fontein van Andla, Andries Hilvarenbeca, Salverda, J. en E. Vedder, Mebius, FW van Burmania, HJ Slotsboo. GL Renaud, JH van Hasselt, Ph.Schulp, M. Toussaint, Scheltinga, A. Telling, J. Aubert, JJH Rossijn, CW Hoed van Lindenhorst, TJ. Fennema, Johan Hendrik Vegelin, JHB Kilian, GL Boumans, Ch.Ph. Umstaetter, U. Cats, J. Greijdanus, Johannes Schrader, F. van der Ploeg, H. Tichelaar, PC Wissenbach, D. Wijtema, JG Luyken, FWVG B Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wielant, H. Frieswijk, Johannes Beucker, Hildenberg, Jacobus van Bergen, A. Camphuysen, W. van Loon, Y. Bottinga, Hobbe van Burmania, DG Unia van Burmania, J. van Plettenberg, T. Halbetsma, OFV Korda, Johannes Jacobs van Westingen, Lycklama a Nijeholt (scans beschikbaar)

Alba Amicorum in online collecties van (universiteits-)bibliotheken, musea, archieven en private websites:

Album Amicorum Arnoldus Rusius, 1596-1602, student te Franeker op rondreis door Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en werkte daarna kort in Deventer. Met oa vader en zoon Aegidius Radaeus (Gilles vd Rade, academiedrukker Franeker), Alardus Auletius, Douwe van Aylva, Justus Botnia, Sylvius, Borgesius, Jacobus Hondius, Jarichus van Cammingha, Deodatus, Molerus, Sibrandus Lubbertus, Martinus Lydius, Nicolaus Batenburg, Theodorus van Haersolte, Idzardus Nicolai, Hermann Witekindus, Augustinus van Adama, Duco/Douwe van Jongema, Johannes Langius, Paulus Tossanus, Hortensius, Vorstius, Johannes Ursinus, Antonius Walaeus, Johannes en Fredericus Sandius, Otto Gansneb Tengnagel, Mathias Hottingerus, Theodorus Scherff, Henricus Isselburgius, Isaacus Boots, Bernardus Paludanus, Everardus Bronchorst, Ludolphus Potterus, Hadrianus Cornelius Drogius, Nicolaus Obbonis (uit Dokkum, Claes Obbes), Feyo Baverius (uit Dokkum), Simon Harlinganus, Everardus Booth, Marcus Lycklama a Nijeholt, Isaacus Diamantus, Arnoldus Tebbingh, Johannes Reigersbergius, Petrus Jansonius, Gerhardus Fogelsangh, Johannes Garnerius, Joan Althusius, Johannes Rogge, Paulus Joannes Snecanus, Hermannus Episcopius, Gerbrandus Sibrandi, Eduardus Poppius, Orck van Doyem/Doyma, Scaliger, Jacobus Montanus
Album Amicorum van Philippus Eilshemius, predikant te Harlingen (Synode van Dordrecht), met oa Brederode, De Wit, Van Aylva, Ernst van Harinxma, Clant, Heinsius, Sibrandus Lubbertus, Gomarus, Festus Hommius, Bogerman, Cornelis Pijnacker, Agricola, Lydius, Crucius, Pontanus, Poppius, Episcopius
Album Amicorum Daniel Bernhards Eilshemius, Emden, Ostfriesland ca 1619 (Synode van Dordrecht deelnemers) met enkele pagina’s 1733, met oa Johannes Bogerman, Florentius Ioannis, Hillenius, Wifering, Egbertus Halbes, Festus Hommius, Wigboldus Homerus, Johannes Rufelaert, Edzardus Jacobus Clant, Hieronymus Isbrants, Edinburgh University Library. Rond de Synode zijn minstens 21 Alba bekend, waarvan vele (nog) niet gedigitaliseerd. Wel eveneens de volgende zes:
Album Amicorum van Alewinus Petri, 1619, met inscripties deelnemers aan Synode van Dordrecht met oa Ernst van Aylva, Ernst van Harinxma, Edzard Jacobus Clant, Festus Hommius, Walraven van Brederode, Balthasar Lydius, Taeke van Aysma, Kempo van Donia. Zie ook over de Friezen bij de Synode van Dordrecht.
Album amicorum van Johannes Bogerman, ca 1595-1598, met oa Sibrandus Lubbertus, Marcus Lycklama a Nijeholt, Douwe en Hero van Hottinga, Gellius Jongestal, Georgius en Viglius Wiarda, Menso Alting, Ubbo Emmius, Abel Coenders, Henricus Schotanus, Gerrardus Harmanni. Scans op Europeana.
Album Amicorum Johannes Dibbezius, 1619, (Synode van Dordrecht) met oa Walraven van Brederode, Hugo Musius ab Holy, Jacobus Boelius, f. 31. Ernestus van Aylva, f. 32. Ernestus van Harinxma, f. 33. Henricus Haghen, f. 34. Edzardus Jacobus Clant, f. 35. Georgius [Carleton], Landavensis Episcopus, f. 36. Joannes Davenantius [President of Queens’ College, Cambridge, and afterwards Bishop of Salisbury], f. 42. Henricus Alting, f. 48. Sebastianus Beckius,f. 51. Georgius Fabricius, f. 57. Ludovicus Crocius, f. 58. Daniel Bernhardus Eilshemius, f. 59. Ritzius Lucas, f. 60. Joannes Bogermannus, f. 61. Jacobus Rolandus, f. 62. Hermannus Faukelius, f. 63. Sebastianus Damman, f. 64. Festus Hommius, f. 65. Johannes Polyander, f. 66. Sibrandus Lubbertus, f. 67. Franciscus Gomarus, f. 68. Antonius Thysius, f. 74. Kempo van Harinxma van Donia, f. 75. Balthasar Lydius, f. 76. Gisbertus Voetius, f. 77. Arnoldus Musius ab Holy, f. 78. Joannes de Laet, f. 83. Dominicus ab Heemskerk, f. 88. Adrianus Hofferus, f. 90. Philippus Danielis Eilshemius, f. 91. Hermannus Wiferding, f. 94. Cornelius Hillenius, f. 95. Wigboldus Homerus, f. 96. Johannes Rufelaert, f. 99. Johannes Crucius, f. 100 b. Everardus Beckerus, f. 101. Cæsar Candrinus, f. 102. Joannes Doucher, f. 103. Gerhardus Hertenius
Album Amicorum Johannes Rufelaert ca 1620 (een van de oprichters van Rijksuniversiteit Groningen), met oa Johannes Bogerman, Henricus Arnoldi, Egbertus Halbes, Hermannus Wifering, Wigboldus Homerus, Balthasar Lydius, Taco/Taeke van Aysma, Ernst van Harinxma, Jacobus Boelius, Wolfgang Agricola, Deodatus, Eilshemius, Edzardus Jacobus Clant, Gomarus, Hieronymus Isbrants, Kempo van Donia, Ernst van Aylva, Thysius, Henricus Alting, Heinsius, Sibrandus Lubbertus, Walraven van Brederode, Festus Hommius, George Carleton
Album Amicorum Regnerus Bogerman met oa Johannes Bogerman, Taco/Taeke van Aysma, Hermannus Wifering, Henricus Arnoldi, Wigboldus Homerus, Ernst van Harinxma, Eilshemius, Hieronymus Isbrants, Kempo van Donia, Thysius, Ernst van Aylva, Henricus Alting, Gomarus, Sibrandus Lubbertus, Walraven van Brederode, Festus Hommius
Album Amicorum Theodorus Aerarius met oa Johannes Bogerman, Taco/Taeke van Aysma, Hermannus Wifering, Wigboldus Homerus, Egbertus Halbes, Ernst van Harinxma, Eilshemius, Hieronymus Isbrants, Kempo van Donia, Johannes Rufelaert, Ernst van Aylva, Henricus Alting, Gomarus, Sibrandus Lubbertus, Walraven van Brederode, Festus Hommius
Album Amicorum Adrianus Hofferus 1589-1644, met oa Ernst van Aylva, Scaliger, Henricus Alting, Barlaeus, Hasius, Slatius, Johannes Bogerman, Taco/Taeke van Aysma, Arnoldus van Altena, Hieronymus Isbrants, Ernst van Harinxma, Egbertus Halbes, Hermannus Wifering, Henricus Arnoldi, Wigboldus Homerus, Eilshemius, Kempo van Donia, Johannes Rufelaert, Gomarus, Sibrandus Lubbertus, Festus Hommius, Edzard Jacobus Clant, Cornelis Pijnacker, Amesius, Petrus Cunaeus, Jacob de Witt. Zie ook beschrijving.

Album Amicorum Ocke van Gratinga, ca 1565, Leuven, met oa Hessel van Hania, PCE of Gheroldus van Heerma, Catharina Gabbesdr. van Aesgema, Wytze Tietes van Cammingha, Johann Weinmaister, Bocke van Gratinga, Catharina van Gratinga (portret, non te Haarlem), Sebastian Ridler, Sixtus van Scheltema (4 mei 1569 te Keulen, als Watergeus tegen de Spanjaarden/Walen in Dokkum 1572), Albert Pronner, Luderus Huinga of Huynghe, Johannes Renesse, Frederik Verstrepen, Gerrolt van Camminga, Johan van Ostheym. In collectie Universiteit van Amsterdam. Conservator Klaas van der Hoek van UVA/Allard Pierson maakte bij de scans van de familiewapens in het Emblemataboek een mooie transcriptie.
Album Amicorum Cornelis van Blyenburch, 1545-1618, met oa. Bucho van Aytta, Sixtus van Botnia, Folkert van Aytta van Swichem, Hector van Aytta, Petrus Susius, Pieter Boreel, Joannes en Alardus van Yelinghen, Pieter Hanneman, Dirck Graswinckel, Folcardus Montzima/Folckert Montsema (geparenteerd aan de Aytta’s, waarschijnlijk zoon van Bucho Montzima). Zie ook de Ayttana.

Album Amicorum Anna van Botnia, 1613,1617, 1697. In collectie British Library. Meer info tzt. Haar graf in Leuvense RK Sint-Kwintenkerk.
Album Amicorum Lucia van Botnia, 1582, los blad met inscriptie Karel van Dekema (Vocht met zijn broers Albert en Rienck voor de Spaanse koning).
Album amicorum van Frederik Van Reede van Amerongen, 1570-1572, met oa inscriptie Viglius ab Holdinga, 8r. , Duco/Douwe van Dekema, 25r., Willem Canter, 30r.,
Album Amicorum Joannis van Wissema (fragmentarisch, woonde op Wissemastate Blessum) met oa Johannes van Holdinga (1558-1581) en (mogelijk Laes) van Jongema (1546-1626) 1578 te Marburg, Victor Herringa zu Eggeling
Album Amicorum Abraham Ortelius, Vitae Scopus, ook met oa inscriptie Marnix van St Aldegonde en Hieronimus Verrutius frisius, Adolf Occo II, Coornhert, Pieter Bruegel de oudere (memorie), Tiara, Gerard Mercator, Christoffel Plantijn, Justus Lipsius, John Dee, Albertus van Loo, Vulcanius, Benedictus Arias Montanus, Clusius, Valerius, Raphelengius, Goltzius, Crucquius, Dousa, Otto van Veen (Venius), Marcus Gheeraerts, Nicolaus Rockox, Rombertus Dodoneaus, Lucas D’Heere. Jeroen Vandommele: zie ook bijdrage van Lucas d’Heere die hij naar Hoefnagel stuurde (nu in collectie Rijksmuseum) mogelijk voor een verloren album.
Album Amicorum Otto van Veen (Venius), facsimile uitgave, met oa zelfportret Venius (leermeester van Rubens) en Janus Gruterus, Abraham Ortelius, Justus Lipsius (zie ook over zijn 45 inscripties), Dominicus Lampsonius, Cornelius Venius en Geertruida van Neck, Janus van Caestre, Gerardus van Mallen
Album Amicorum Marie Andréa Térèze Hypolyte de La Plancq, met oa Otto van Veen (Venius) en Jacob Cats
Album Amicorum Jan Gevaerts (1553-1613), collectie Museum Plantin-Moretus, met oa Abraham Ortelius, Justus Lipsius, Christophe Plantijn, Franciscus Raphelengius en Jan I Moretus
Album Amicorum Emanuel van Meteren, 1575-1609, met oa Ortelius, Lucas d’Heere, Arnoldus van der Myle, Joannes en Samuel Radermacher, Frans Pourbus, Abraham Bloemaert, Marcus Geraerts, Philips van Marnix, Joannes van der Beke, Aurelius, Philippus Galle, Willem Lodewijk van Nassau, Lodewijk van Nassau, Hessel van Aysma, Clusius, Christiaan Huygens, Regemorter, Dousa, Jan van den Corput, Daniel van de Meulen, Abel Frankena, Johannes Boreel, Justus Lipsius, Raphelingius, Reinoud van Brederode, Bernardus Paludanus, Smetius, Junius, Merula. Zie ook Oud Holland 1897. Helmer Helmers gaat publiceren over het recent herontdekte Comentarius, Van Meterens familieboek, met oa een afbeelding van Hester van den Corput (1544-1624) in 1576, met haar lengte! Hester was zijn echtgenote. Afbeeldingen van Van Meteren bij Rijksmuseum.
Album Amicorum Thomas Segetus, 1602 (Vaticaanse bibliotheek Rome, cod. vat. lat. 9385) met oa Adolph Occo II, Adrianus Hodenpijl, Gijsbertus Berenstein, Arnoldus Johannes friso, Vossius, Dousa, Raphelingius, Arnoldus van der Myle, Galileo, Sarpi, Justus Lipsius, Ortelius, Pinelli, Welser, De Put, Querenghi, Fabri de Peiresc, Pignoria en Possevino
Album Amicorum Johannes Lydius (1577-1643), student theologie in Leiden en Franeker, 1599-1601 met oa Carolus Clusius, Junius, Paulus Merula, Adrianus Metius, Johan van de Sande (Sandius), Henricus Schotanus, Petrus Scriverius, Sibrandus Lubbertus. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Everard Cornelis Booth (1577-1610), student letteren en theologie in Franeker en Leiden; 94 inscripties 1596-1603 met oa Gellius Nicolaus, Joannes Beyma, Drusius, Clusius, Pijnacker, Otto Gansneb Tengnagel, Philippus Marnix van Sint Aldegonde, Petrus Hondius, Paulus Johannis en Joannes Sibrandus van Menaldum, Friese rechtenstudenten. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Petrus Hondius (Pieter de Hondt) (1598-1610, KB Brussel), Hs.II.2254, met oa Sibrandus Lubbertus, Edzard Rengers, Philippus Lansbergius, Nicolaas Ruychaver, Philippe Duplessis-Mornay, Johan Casimir Junius, Falkenburgius, Raphelengius, Scaliger, B. de Superville, Daniel Heinsius, Belosius, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Viverius, Franciscus Junius, Montanus, Clusius, Rembertus Dodoneus (stadsgeneesheer Vlissingen), Bonaventura Vulcanius, Rekenarius, Casembrotius, Everardus Bronchorst, Trelcatius, Isaacus Casaubonus, Baudius, Heurnius, Petrus Plancius, Abraham Milius/van der Mijlen, Paulus Merula, Jodocus Hondius, Martinus Lydius, Balthazar Lydius, Everardus Bootius, Johannes Drusius, Johannes Arcerius Theodoretus, Jacobus Gruterus, Janus Dousa en zoons Georgius en Franciscus Dousa, Bertius, Meursius, Rodolphus Snellius, P. Pauw, Aelius Everardus Vorstius, Petrus Scriverius, Aegidius Radaeus (Gilles van de Rade), Hieronymus Zanchius, Danile Pipardus, Georgius Maior, Antonius Walaeus.
Album Amicorum Deventenaar Christophorus Stickius (1578-1651), student recht in Franeker en Leiden, 20 inscripties, 1593-1599 van oa Sibrandus Lubbertus, Joannes Beyma, Dousa, Junius, Merula, Vulcanius, Marnix van St Aldegonde. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Aemilius van Rosendael (Rosendalius, 1582-1585), met oa Daniel de Block, Johannes van Blyenburch, Cornelius Langius, Adam van Eysingha, Rembertus Dodoneus, Homme van Harinxma thoe Slooten, Johannes Esychius, Ernst van Harinxma thoe Slooten, Rumoldus Hoogerbeets, Janus Gruterus, Christoffel Plantijn, Mello Theodorus Brunsema, Henricus Stormius, Georgius Wertelo, Bonaventura Vulcanius, Rodolphus Snellius, Justus Lipsius, Johannes Drusius, Heurnius, Arnoldus Duyck
Album Amicorum Jacobus Montanus, student theologie in Franeker (1593) & Leiden (1584-1598) met inscripties oa Petrus Plancius, Arminius, Paulus Johannes Snecanus, Gomarus, Pijnacker, Sopingius, Jodocus of Jacobus Hondius, Gellius Marnaeus, Walaeus, Henricus Isselburgius, Arnoldus Rusius, Isaacus Boots en Festus Hommius. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Jean Durand, met inscriptie Ernst Casimir in 1589
Album Amicorum Valere Colini, 1583-1586 (Douai), met oa mooi portret Maximilien van Sint Aldegonde, Boetius Epo, Arnoldus Grisperius, Jacob Ketel, Riderius, Zangrius, Philip van Winghe, Jean Pallant, Sluperius, Kerckhovius, Vredius
Album Amicorum David Mostart, 1598-1615, met oa Suffridus Sixtinus, Junius, Balthasar Boudaen, Everardus Bronchorst, Ludolphus Potterus, Ruardus Acronius, Sibrandus Appelman, Egbert Aemilius. Jacobus Poppo, Meursius, Simon Goulartius, Martinus Lydius, Johannes Wtenbogaert, Lollius Adama, Sibrandus Lubbertus, Johannes Isacius Pontanus, Gerlacus de Friso, secretaris van Tietjerkstradeel, Bernardus Paludanus, Gomarus, Arminius, Petrus Plancius, Cornelis Pijnacker, Barlaeus, Festus Hommius. Lijst met alle inscribenten. Losse pagina van Heinsius in Uppsala.
Album Amicorum Hans van Loon en Anna Ruychaver, 1597 (Museum van Loon) met oa Maurits van Oranje, De Renesse, Van Horne, Boetzelaar en Van Duivenvoorde. Een van de laatste personen die het boekje tekende, was Philip van Oranje, de oudste zoon van Willem van Oranje.
Album Amicorum Frederik Kemener, 1602, met oa Ubbo Emmius, Lollius Adama, Adrianus Metius, Clusius, Johannes Arcerius, Gomarus, Georg van Ewsum, Vorstius, Menso Alting, Sibrandus Lubbertus, Artopaeus, Aegidius Radaeus (Gilles van de Rade), Henricus Schotanus, Feyo Baverius van Gabbema uit Dokkum
Album Amicorum Harmen Jarges, 1608-1631, met inscripties van oa Douwe van Herema/Heerma (oa commandeur fort Bourtange, Bellingwolde en Langackerschans), Johanna Lucia van Heerma, Aue van Heerma, P. , S. en J. van Heerma, Abel, Evert, Joest en Anna Lewe, Viglius Micault, Roelefyen en Luchina Clant, Ewsum, Godard van Reede, Wyllen Bolsierssema toe Ubbena, Anna Hillebrandes, Jarich Dominicus van Hottinga en inscriptie Abraham van Solckema. Handtekeningen gasten op Bruiloft te Middelstum up Asinga van Herman Jarghes en Roeleft Clant, 20 oktober 1618. In Conscriptio Exulum, Linagieboeck (met oa broers Wifringhe) en Conscriptio nobilium Groningensium is vader Regnerus van Solckema de leidende scribent. Zie ook: Leo Verhart, ‘Het onderste uit de kan […]’. Alle inscribenten.
Album Amicorum Michael van Meer ca 1615, Edinburgh University Library, met oa Douwe van Hottinga, Frederik Hendrik, Amalia van Solms, Maurits van Nassau, Ernst Casimir, Abel/Abbo Agena, burgemeesters en Tower van London, ridders van Orde van de kousenband, zeilwagen, valkenjacht, hanengevecht, trekschuit, slagveld, vogeljacht en Unico Ripperda.

Enige Alba door W.B.S. Boeles geïnventariseerd: W.B.S. Boeles, ‘Beschrijving van eenige alba amicorum’, in: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provinicie Groningen:
Album Amicorum van Gerardus Rufelaert (1588-1590), met oa Abel Coenders van Helpen, Egbert Alberda, Tetardus van Burmania, Henricus Artopaeus
Album Amicorum van Theodorus Eyssonius (1625-1628), met oa Mulerius, Gomarus, Robers, Cornelis Pijnacker, Daniel Heinsius en Wigbold Ripperda
Album Amicorum van Jacobus Alting (1637-1640), met oa Althusius, Willem VI landgraaf van Hessen-Kassel, Hasius, Gomarus, Pasor, Julsingh, Rippertus Sixtus, Coccejus, Maccovius, Henricus Rhala, Cornelis Pijnacker, Pierius Winsemius, Anna Maria van Schurman, Voetius, Johannes Isacius Pontanus, Heinsius, Salmasius, Andreae, Wessel Emmius, Polyander, . Scans via Europeana.
Album Amicorum Marcus Pels (ca. 1641-ca. 1688), met oa Sybrandus van Ockinga, Johannes Hevelius, Vossius, Joachimus Borgesius, Gabriel en Turo Oxenstierna, Johannes de Raei, Nicolaas Witsen, Johannes Wubbena, Christianus Schotanus, Titius, Graevius, Coccejus, Nicolaus Arnoldus, Johan Maurits van Nassau-Siegen, Jacobus Rennet, Abrahamus, Tobias en Samuel Andreae, Gronovius, Abraham de Grau, Jacobus Alting, Maresius, Alexander Nicolai en Theotardus/Tjaerd van Aylva. Zie ook beschrijving.
Album Amicorum Caspar Samland, 1642-1643, met oa Johannes Phocilydes Holwarda (uit Holwerd), Johannes Verhel, Johannes Hallenus, Wegener, Battus, Benedikt Palenius, Daniel Heinsius, Cornelis Pijnacker, Johannes Antonides van der Linden, Albert Kuyper, Maurits von Krassau (Nassau?), Johannes Decimator
Album Amicorum Abraham de Grau, 1654, met inscriptie van zijn vriend en streekgenoot uit Metslawier Balthasar Bekker (1 losse pagina bij KB). Het album van De Grau (geboren in Wanswert, Noordoost-Friesland), ‘van de Vermaardste en Geleerdste Lieden/sonderling in Vrieslandt’, werd in 1744 verkocht op de veiling van de boeken van Isaac le Long (1683-1762). Het blad van Becker komt uit de collectie Beeldsnijder van Voshol, maar de kans is groot dat die het album niet uit elkaar heeft gehaald, aldus Jeroen Vandommele van de KB.
Album Amicorum Eiso Jarges, (Groninger Archieven) ca 1565 met oa Peter van Boeymer, Tarquinius van Hottinga, Reinerus van Andringa, Wiger van Heringa, Sicke of Sixtus van Scheltema (1569 te Keulen, begraven te Bornwird, zie ook Waalse Furie 1572), Meinardus Marius Ockema, Onno, Wigbold en Adriaan Ripperda, Seino Mulert, Diepholt, Hornken, Adolphus van Raesfelt, Geroldus van Heerma, Johannes Wedken, Hans Unnema/Hobbema, Edzardt Valck, Gerardus Voet, Hermannus van Velen, Habbo Aldringa, Ludovicus Gratema, Albertus Buschius, Johannes Wiferdingius, Andreas Petri en Carolus Clusius. Groninger Archieven is bezig met digitalisering, dus scans tzt online. Jarges was commandant van de schans bij Delfzijl. Ondertekende namens de Ommelanden mede de Unie van Utrecht in 1579. Hij stierf in 1584 aan de pest

Album Amicorum Hermann Pricker, (1575-1653), Emden, Universiteitsbibliotheek Groningen, met oa Sibrandus Lubbertus, Theodoor Beza, Ubbo Emmius, Dokkumer stadsdokter tijdens Waalse Furie 1572 Hendrik a Bra (zoon van uit Ostfriesland afkomstige Dokkumer stadsdokter Lubbertus van Bra, april 1576, Straatsburg, met wapen), Ico en Wilhelm zu Inn- und Knyphausen, Hero ab Oldersheim/ van Oldersum, Joannes Laski (nazaat Joannes a Lasco?), Renus van Diepholt, Hector en Gerhard von Closter und Dornum, Herman, Henricus en Gilbert van Ittersum, Gerardus Entens, Ties van Westenholt, Pybe (Philippus) van Meckema/ Meckama (uit Kollum), Johannes Rengers, Sicke van Cammingha, Christoffel van Sichem, Oene van Flanzum, Johannes Picardt, Hubert van Giffen, Adrianus van Coninxloo, Johannes Reinerus, Henricus Karstens, Eilardus Folkardus, Aede van Eysingha, Juw van Eysingha, Johannes Heerma, Menso Alting, Popko Elama, Georgius Yssenius, Jeremias Bastingius. Volledige lijst inscribenten via RAA.
Album Amicorum Jeremias Bastingius, 1575-1583, (artikel in Biekorf : west-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde. – 122(2022), p. 71-8), met oa Bonaventura Vulcanius, Petrus Dathenus, Lambert Daneau, de drukker Henricus Stephanus (Henri Estienne), Theodorus Beza, Simon Goulart, Ludovicus Hueriblock/Loys Hueriblocq. Losse pagina’s bij KB en in Genève, Musée de l’Histoire de la Réformation, Mss Ab 15.
Album Amicorum Arnold Manlius, 1570-1610, met oa Hendrik a Bra, (19 juli 1575 te Wenen) stadsdokter van Dokkum en beschrijver van de Waalse Furie van 1572, Augustinus Lollius van Adama (te Keulen), Hugo Blotius, Cellius a Rorsma (van Roersma?)
Album Amicorum Otto Heinrich von Pfalz-Sulzbach, 1574-1595, met oa Hendrik a Bra/Henrick Brahe (1577 met H:W:D:H:D:H), keizer Maximiliaan II, koning Christian van Denemarken, keizer Rudolf II, keizer Matthias, vele (palts-)graven, Dietrich Bloys de Treslong, Karl Graf von Arenberg, Erik Rosenkrantz, Tycho Brahe, Knud Brahe, Jan van Groesbeek, Heinrich von Plettenberg, Reinhard von Rechteren, Karl IX koning van Zweden, Dietrich von Raesfeld, Grumbach, Gemmenich, Otto von Bylandt, Otto Schenck von Nideggen. Alle inscripties.
Album Amicorum Sebald Plan, 1574-1588, met oa Tycho Brahe en Hugo Blotius
Album Amicorum van Seino Mulert ca 1565 (met een Groningse moeder Lewe) met oa Oene van Heringa, Upco van Burmania, H. Ripperda, Folcmar Beningha, Otto van Diepholt
Album Amicorum/ Emblemataboek van Antonius van der Beke, ca 1564-1566, met oa Remmert en Folcmar Beninga van Grimersum, Germanus Enens, Adolph Coenen, Johannes Cuperius, Nicolaus Graphaeus, Simon a Grypskerck, Elco ab Heringa, Ludwig ab Heringa, Adriaan van Reede, Carolus van den Steen, Johann van Wijhe en een interessante afbeelding van 2 dames die een oud balspel spelen
Album Amicorum Karel van Arnhem (1570-1581), met oa Dominicus van Burmania, Sibrandus Cammingha, Sixtus van Dekema, Johan van Loenersloot
Album Amicorum Simon Dusing ca 1569-1579, met oa Schelto van Aebingha (Ebbinghe) die ook in de Conscriptio Exulum wordt vermeld. Zie ook index Conscriptio Exulum Frisiae 1580-1587
Album amicorum van Dr. Bernardus Paludanus (Berend ten Broecke uit Steenwijk, bezitter van een rariteitenkabinet te Enkhuizen) ca 1575, met 1660 inscripties met oa Ostfriese Renius a Diepholt, Gaspar Boudaen (die de Grote Camee van Rubens in 1628 meegaf op de Batavia), Albert Fransz Bruyningh, Henry de Loudon, L. Nicolai (koninklijk secretaris), Friederich vonn Amsdorff, Lambert Jacobsen, Paulus Schepiola, Laurentius Baleman, Christophorus á Dorladt, Wolterus Wilkes, Joachim Morsius, Johan Laderus, Reynt Alberda, Petrus Hogerbeets, Focco Beninga uit Grimersum (kleinzoon van Focke Ripperda te Winsum), Casparus Szeghedy uit Hongarije, David Gorlaeus (Van Goorle, zie ook documentaire over dit ‘Friese wonderkind‘), Erich Brahe (gehuwd met Friese Lisck van Eysinga, weduwe van Hessel van Meckema, zie uitgebreid artikel in De Sneuper 119, met vervolg in nr 124 en nr 130), Henricus Bredius, Jan van Hout, Cornelius Schultingius uit Steenwijk, Althusius, Rembertus Dodoneus junior en Lorenzo Arnolfini. Ook bekend van zijn rariteitenkabinet in Enkhuizen dat uiteindelijk in Kopenhagen is terechtgekomen. Marika Keblusek schrijft een boek over/rond dit Album Amicorum.
Album Amcorum Anna van de Boetzelaer van Toutenburg, (ca 1607-1615) met oa Lisck van Eysinga, Antonius van Aylva (zie artikel in De Sneuper 130), Philips van Nassau, Otto Brahe, Maria van Nassau, Georg Herman thoe Schwartzenberg, Lucia Elizabeth en Godert van Reede van Amerongen, Eggerik van Baer, Steven Anna van Raesfeldt, Balduyn Sloet, Pellegrum Haghen, Hendrick van Brederode, Johan van Heerma (met mooie afbeelding), Petrus Vincentius Ripperda, Catharina van Westerholt, Ivo van Fritema, Bolo Ripperda, Agnes Ripperda, Johanna Maria Ripperda, Bentincks, Anna van Lawick, Johan Adolph van Renesse en Philippe van Steelant
Album amicorum van Gerard van Hacfort ca 1575 met 3 Douai portretten (Karel van Arnhem, Jacobus de Boedbergh) en familiewapens, oa Sibrandus van Cammingha, Jacobus van Coeverden, Hadrianus van Reede, Alexander Tengnagel, Boshoff, Hidde van Voorst, Johannes van Wijhe, Alexander Bentinck, Sibert Ripperbant, Elbertus Boedberch (3 eendjes in wapen). Scans via Europeana.
Album Amicorum van Paul van Dale. ca 1569 Portretten lijken op Douai- connectie zoals Album Poppe van Feitsma.
Album amicorum van Johan van Loenersloot, 1569-1596, met veel Douai-portretten, oa Frederik van Reede, Georgius van Zijpe,
Album Amicorum van Johan Franck, Douai en Atrecht, 1573-1578, 52 inscripties waarvan 14 jaartalverzen of chronogrammen, 24 portretten, waarvan 23 met wapen. Geen Friezen. Door een antiquair zijn ooit 46 bladen en 15 portretten losgesneden en verkocht.
Album Amicorum van Johan van Eck, Douai (Nationaal Archief), 1570, met portret Johan van Eck (niet van Panthaleon) en oa Gerrolt van Heerma.
Album Amicorum Jean le Clercq, Douai, 1576-1585, met 3 portretten, van Jean/Johannis le Clercq (p. 156), Philippus le Clercq (p. 182), Stephanus Brochmanus (p. 48) en verder mooie familiewapens, vrouwen-/kostuumafbeeldingen met oa Nicolaus Rockox, Van Ursel, Arnoldus van Boeymer, Philippus Lanoy. Alternatieve weblocatie: Album Amicorum Jean Le Clercq
Album amicorum van Jacob II van Bronckhorst van Batenburg, ca 1570-1572, Douai (met 66 wapenafbeeldingen, 3 kostuumtekeningen en 13 portretten, zie deeplinks), met oa Sibrandus van Cammingha, Leo/Lieuwe van Feytsma (Vitsma), en Balthasar Ripperda, Gerardus van Horne, Joannes van Bochorst, Gisbert von Bodelschwingh, Herman Häss, Arnoldus Haiss, Johannis Christophorus baro in Veteri et Nova Fraunhofen, Philippus ab Eppenheim dictus a Saal, Jacobus van Coeverden, Hidde van Voorst, Erwinus von der Leyen, Hartmann von Cronberg, Alexander Tengnagel, Karel van Arnhem. Scans via Europeana.
Album Amicorum Poppe van Feitsma ca 1570, Douai portretten, met oa Douwe en Ruurt van Walta, Schelto van Aebingha, Gerlach van Bolta, Jacobus Jeppema, Douwe van Hemmema, Taco van Aylva, Jochem Hopperus, Tiberius Vitus van Hoytema, Horatius/Hoyte van Hoytema, Albertus van Hermana, Frederik van Vervou, Schelte Douma van Oenema, Tjalling van Botnia, Haring en Syds/Sixtus van Sytzama, Sicke van Dekema, Jarich van Liauckema, Ernst van Goslinga, Tjalling van Sixma. Tjalling van Sickyngha, Joost van Ockinga. Scans op Europeana.
Album Amicorum Tjalling van Sixma, grietman van Barradeel (in Emblemata boek Hadrianus Junius ca 1565), met inscripties en portretten te Leuven en Heidelberg (collectie University of Glasgow) met oa Tjalling van Sixma uit Minnertsga/Ried met alliantiewapen Sixma/Van Popma, Lieuwe van Wytsma (uit Ee) wiens familiewapen ook in Conscriptio Exulum1580, Tiete Reins van Hoytema “mint met maet/soeckt met veel” (en diens echtgenote) Ancke Gerlofs, Sybolt van Aylva, Hubertus Harmans (Hobbe) van Hermana, Pieter van Harinxma uit Waaxens van Sjuxma State. Album was later in bezit van Agge van Sixma (1636-1699).
Album Amicorum Habel Wigles van Herema 1578-1587 met oa Hessel en Philippus (Pybe) van Meckema (vader van Ebel van Meckema en grootvader van Philippus van Humalda te Ee), Werp/Worp van Tjessens, Auck van Tjessens, Ernst van Aylva, Jarich van Hottinga, Tziets van Grovestins, Dominicus/Douwe Sirtema van Grovestins, Johan van Grovestins, Tziepko van Goslinga, Sjuck van Eminga, Eelck van Eminga, Saepck van Burmania, Sijbrant van Burmania, Epe van Heringa, Haio van Cammingha, Siouck van Cammingha, Wytze van Cammingha, Rixt van Roorda, Hobbe van Hermana, Emeritiana/Graets van Holdinga, Lieuwe van Juckema, Lucia van Botnia, Rieurt van Walta, Douwe van Walta, Allart Gaykingha, Carel van Dekema, Tzijert van Eysinga, Anna van Eysingha, Tjalling van Eysinga, Julius van Eysinga, Solinus van Eysinga, Riurd van Beijem, Hans van Ostheijm, Foeck van Galama, Gale van Galama, Jeij van Sitzma, Johan van Hottinga, Regnerus van Hottinga, Hero van Hottinga, S. van Martena, A. van Berchem, D. van Hemmingha, Laes van Jongema, A. van Duivenvoorde, Geertruit van Zoutelande, Otto van Poelgheest, Isbrant van der Hove, Pieter van der Does.
Habel van Herema was getrouwd met Douwe Sirtema van Grovestins (-1591), zoon van Oene en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema. Zij hertrouwde met Laes Jongema (ca. 1544-). Datering band: 1578-1587. Overzicht scans via KB.
Album amicorum van Meindert van Idzarda 1586-1589 met oa Barthold van Douma, Adam van Eysinga, Taco van Aylva, Egbertus Halbes, Grovestins, Vopiscus (Wopke) van Scheltema uit Morra, Joachim Ripperda, Andreas Hiddema, Beza, Ernst Casimir, Lodewijk van Nassau, Franciscus Junius, Ernst, Willem, Otto en Philippus van Solms, Abraham van der Myle, Johannes Metelen van Weerhausen, Bartholomeus Panhuys, Cornelis Buys, Polyander. Scans op Europeana.
Album Amicorum Joost van Ockinga, 1576, ook ‘bekend’ van de traptoren vd Ockingastins in de tuin van het Rijks Museum. Met oa Ruurt van Walta, Poppe van Feitsma, Adrianus, Johan en Alexander van Velen, Hesselus Besthimius, Hero Wobbinga, Ernestus van Goslinga, Hero van Aebinga, Sixtus en Haring van Sytzama, Hector Joachim, Hermannus van Groetenhuisen, Gerardus Federhendt, Ennius Bozemius. Scans op Europeana.
Album amicorum van Hiskia van Harinxma 1587 met oa Bartholdus van Douma, Kunera van Douma, Teth van Eminga (uit Ee), Idsart/Ids van Eminga (1589, waarschijnlijk naamgenoot van kolonel uit Dokkum), Homme van Harinxma sr, Frans van Emingha, Hessel van Ostheim, Haring van Harinxma, Aelcke van Galama, Anna Clant, Wyck van Hettinga, Womck en Foockel van Heringa, Ulbe van Aylva, Bernhart Hornekens, Adam van Eysingha, Jan Clant thoe Schermer, Aelcke Tjarda van Starkenborgh, Anna van IJsselmuiden, Arnout, Cornelis en Albrecht en Buys. Scans op Europeana.
Album amicorum van Homme van Harinxma sr. 1581-1598 met oa Jacobus Bouricius, Julius van Beyma, Sixtus van Cammingha, Vitus van Cammingha, Petrus Tiara, Douwe/Dominicus Botnia/Bottinga, Feye Holdinga van Eysinga (broer van Doed van Holdinga), Daniel de Blocq, Lieuwe van Juckema, Jurch/Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Lodewijk van Nassau, Sixtus Hemminga, Willem Lodewijk van Nassau, Ernst Casimir, Hessel van Aysma, Johannes Georgius van Heerma, Johannes Wilhelmus Velsius, Rombout Hogerbeets, Justus Lipsius, Bonaventura Vulcanius, Martinus Lydius, Janus Gruterus, Augustinus de Colenaer, Gerardus Bontius, Christoffel Plantijn, Gerardus Bernerus, Mello Brunsema, Timannus Tomcamp, David Padbrue, Arnoldus van Zuylen van Nijevelt, Abraham van der Myle. Scans op Europeana.
Album amicorum van Homme van Harinxma jr. 1625-1630 met oa Ernst Casimir, Laes van Jongema, Georgius van Liauckama, Eraerdt van Pipenpoy, Johan Sickinghe, Duco van Jongema, Douwe van Aylva, Foeckel van Haytzma, Arent van Loo, Kempo van Donia, Johannes Bogerman, Julius van Meckema, Maccovius, Bernardus Schotanus, Fredericus Hillama, Johannes van Nijs, Edsardus en Epeus van Wyckel, Botnia, Petrus Cunaeus, Polyander, Joachim Andreae, Edo Neuhusius, Carl Ludwig Kurfurst von der Pfalz, Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Norburg, Moritz von der Pfalz, Heinrich Matthias Gf. von Thurn. Scans op Europeana.
Album amicorum van Juw van Harinxma 1625-1634 met oa Ernst Casimir, Laes van Jongema, Georgius van Liauckama, Eraerdt van Pipenpoy, Johan Sickinghe, Duco van Jongema, Dominicus/Douwe van Aylva, Foeckel van Haytzma, Kempo van Donia, Johannes Bogerman, Julius van Meckema, Maccovius, Schotanus, Abrahamus Hillama, Arnoldus Hillama, Fredericus Hillama, Edsardus en Epeus van Wyckel, Botnia, Edo Neuhusius, Petrus Cunaeus, Joachim Andreae, Polyander, Johannes van Nijs, Carl Ludwig Kurfurst von der Pfalz, Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Norburg, Moritz von der Pfalz, Heinrich Matthias Gf. von Thurn, Theodorus Fogelsangh. Scans op Europeana.
Album amicorum van Pieter van Harinxma 1628-1634 met oa Hessel Meckema van Aylva, Ernst Casimir, Douwe van Aylva, Kempo van Donia, Laes van Jongema, Van Eysinga, Johannes Bogerman, Frans van Jongema, Bernardus Schotanus, Maccovius, Arnoldus, Fredericus en Abrahamus Hillama, Edsardus en Epeus van Wyckel, Adriaen van Brunsvelt, Petrus Cunaeus, Edo Neuhusius, Polyander, Carl Ludwig Kurfurst von der Pfalz, Heinrich Matthias Gf. von Thurn, Moritz von der Pfalz. Scans op Europeana.
Album Amicorum van Friese hofdame Juliana van Roussel 1616-1645 met oa Ernst Casimir, Juliana van Liauckema, Tintie Hessels van Bootsma, Hiske van Grovestins, Douwe van Heerma, Fed van Cammingha, Sydts van Cammingha, Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbuttel, Susanna Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Beatrix van Hemmema, Anna Maria van Schurman, Tjeerd/Tierdt van Aylva, Yda van Heemstra, Helena van Hettinga, Eduer van Juckema, Catharina van Galama, Titke van Douma, Sjouck van Aebingha, Fokel van Roorda, His van Eminga, Laes van Glins, Scipio van Meckema, Anna Katharina van Dekema, Duco Martena van Burmania, Janneke van Donia, Frouck van Goslinga, Adriana Vijgh, Luts van Feytsma, Anna van Walta, Tiemck van Humalda, Katharina van Heerma, Foeckel van Botnia, Vomelia van Unia, Van Molenschot, Hane, Ermgard Elisabeth van den Boetzelaer, Anna Magdalena van Merode, Cornelia van der Strepen, Anna de Cock van Delwijnen. Misschien wel mooiste Album van KB. Scans bij Europeana.
Album Amicorum Kunera van Douma 1605-1611, met oa Edzart van Burmania, Cathalyna van Raephorst, Tyemck van Aebingha, Anna van Eelsma, Kempo van Donia, Kunera van Burmania, Harinxma van Hettinga, Mockinga, Clant thoe Schermer, Douma van Langweer, van Rengers. Scans bij Europeana. Van haar ook een pronklaken bekend.
Album amicorum van Geertruydt van Engelsteedt 1604-1618, met oa Frans van Donia (haar latere man), Frans van Jongema, Catharina van Jongema, Johan Livius Damman, Jacobus Rufelaert, Anna van Juckema, Geeske/Geijke en Anna Lewe, Idzaerda, Elisabeth van Ockinga, Ansck en Doed van Burmania, Gerrit van Wytsma (katholiek uit Ee), Teth of Ebel Sirtema van Grovestins, Jets van Mockema, Syds van Cammingha, Lucia van Scheltema (uit Bornwird, Luts in ondertrouw Dokkum 23 aug 1609 (1) met haar neef Syds van Roorda, ook Sixtus, geboren ± 1568, overleden 18 feb 1617, begraven Augsbuurt/Kollum en ondertrouw Dokkum 8 jun 1622 (2) met Sybren van Osinga, geboren 1564,overleden 4 nov 1623,, begraven Schettens), Syts van Wytsma, Frouk Huinga, Anna Clant van Stedum, Edsart Rengers van Ten Post, Thomas Nolhde zu Warwen, Maria en Joest van Welvelde, Elisabeth Rolteman. Meeste scans op Europeana.
Album Amicorum Ernst Brinck, 1582-1649 (was burgemeester en bibliothecaris van de Universiteit van Harderwijk en had 3 Alba Amicorum, ging op diverse Grand Tours en had een rariteitenkabinet), met oa S. van Eysingha, Sibrandus Siccama, Cornelis Haga, Scriverius, Clusius, Bertius, Fabius Columna (Fabio Colonna), Gansneb Tengnagel, Sweelinck, Joachim Morsius, Vorstius, Jodocus Hondius, Episcopius, Grotius, Cornelis Pijnacker, Beza, Pieter Pauw, Gomarus, Arminius, Stevin, Emanuel van Meteren, Vossius, Pieter Bor, Eilshemius, Raphelengius, Seino Rengers, Paludanus, Johan van Oldenbarnevelt, Johannes Isacius Pontanus, Metius, Jan Huyghen van Linschoten, Scaliger, Roemer Visscher, Henricus Alting, Sibrandus Lubbertus, Merula, Vulcanius, Snellius, Laurentius Ferenczffy, Johannes Uytenbogaert, Cunaeus, Thysius, Johannes Bogerman, Revius, Festus Hommius, Petrus Plancius, Heinsius, Galileus Galileo, Bredero, Henricus Avercamp, Anna Maria van Schurman, Ernst Casimir, Johann Ernst van Nassau-Siegen, Frederik Hendrik, Wolterus van Brienen, George Carleton, Walraven van Brederode, Francois van Aerssen, Maurits prins van Oranje, Ferdinand en Karl thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Album Amicorum Daam/Adam ten Herenhaeff, 1563-1564 (Kampen, inschrijvingen te Keulen), met oa Adriaan van Ripperda, Gerard Schaep, Johann van Steenwyk. Zie ook artikel.
Album Amicorum Timann Wachmann, 1563-1568 (Bremen), met oa Peter Hogerbetius, Theodor van Raesfelt, Anno van Ripperda, Wigbold van Ripperda (Wigbolt Ripperda uit Winsum is bekend als militair die Haarlem leidde tijdens het Beleg rond 1572)
Album Amicorum Johann Speimann 1563-1625, met oa Johan van Heerma (1586 te Gent, wapen) en Victor freiherr Von Althan
Album Amicorum Johannes Bollius, 1566-1573, met oa Hector van Aytta van Zuychem, Joannes Persijn, Thomas Bloemert, Gerardus van Amerongen, Walravius Grauwert, Adolphus Busleyden, Cornelis Valerius, Anthonius van Kuyk, Van Zuylen van Nijevelt. Scans bij Europeana.
Album Amicorum Johann Adolf von Glauburg, 1572-1590, met oa Pybe/Philippus van Meckema (1575 te Dôle, afkomstig uit Ee, begraven te Appingedam Nicolaikerk), Georg Fugger, Johan en Bernard van Westerholt, Gerard van Arnhem, Petrus Molinus, Heinrich van Ittersum, Onias Flanzemus Frisius (1577, Gent)
Album Amicorum van Herman Winhovius, 1572-1585 (Harderwijk), met oa Petrus Schotanus, Theodorus Beza, Bernhardus van Schuilenburgh, Dethardus Horstius, Arnoldus van Haersolte, Theodorus van Raesfelt, Gerhardus van Arnhem, Bonaventura Vulcanius, Eberhardus Alting
Album Amicorum Johannes Perez de Malvenda, 1582-1583, met oa Henricus Schotanus, Hajo van Roussel, Henricus a Vogelsanck, Paullus Merula, Lodovicus Suffridus. Zie ook Ferenc Postma.
Album Amicorum Cornelis van der Myle/Mijle, 1594-1598, MP Hs. 8 ° 098, Johannes a Lasco Bibliothek Emden, op microfiche in KB, met oa Louise de Coligny, Daniel Heinsius, Dammas van Loo, Elisabeth en Wilhelmina van der Myle, Theodorus Meier, Johannes Huperti, Julius Pacius (Giulio Pace de Beriga), Lazarus Marcquis, P(ieter) Pauw, Johannes Paludius, Johannes Heurnius, Theodorus Beza (met familiewapen), Valerius Bartoutius, Theodorus van Egmont van de Nijenburg, Johannes Uytenbogaert, Joannes Taffinus, Jacobus Carronus, Georgius Crammerus, Francois Desprez, Jacobus Endius, kostuumtekening uit Adel an der Peripherie (oa Ostfriesland). Bijdragen te Leiden, Heidelberg, Gent, Saumur, Toulouse, Den Haag en Amsterdam. (scans beschikbaar)
Album Amicorum Georgius Riedesell, 1593, met oa Theodorus Beza, Johannes Paludius, Jacob Heerbrand, Rodolphus Goclenius, Andreas Osiander, Martin Crusius, George Burckhard, Erhard Celius, Bernardus Praetorius, Johannes Pappus, Georgius Mylius. Zie ook lijst.
Album Amicorum Abraham en David Ulrich, 1549-1623, met oa Aggaeus van Albada, Tido Hermann Freiherr von Innhausen und Knyphausen in Elter und Vogelsang, Lucas Cranach de Jongere (1515-1586) en Lucas Cranach III, Augustin en Christoph Cranach, Johannes Piscator, Philipp Melanchthon (1497-1560), Martin Luther (1483-1546), Andreas Vesalius, graaf Philipp van Nassau-Saarbrücken, graaf Albrecht van Nassau-Saarbrücken, Conrad van der Borch, Johannes Schenck von Tautenburg (1537-1569)
Album Amicorum Jean de Beauchamps, 1598-1616, met oa Aggaeus van Albada (1600 te Douai), Arnold van Boeymer, Van der Borch van Amerongen
Album Amicorum van Menold Hillebrandes van Harssens, 1603-1609 (artikel) met voornamelijk Duitse inscribenten.
Los blad (bij Tresoar, Hs. 35) Georg Rataller aan Albertus van Loo. – 1 br. – 1580. – Is waarschijnlijk een blad uit een album amicorum van Albertus van Loo dat zich in collectie UB Leiden bevindt of in de KB, alwaar diverse bladen uit dit album:
Album Amicorum Albertus van Loo, 1572-1580, met oa Damasus van Loo, Marie van Loo, Justinus van Nassau, Willem van Weldam, Ludovicus Caproon, Johannes Mylendonck, Bernardus Horsinck, Martinus Boll, Joachimus Gillis, Carolus Micault, Joannes de Leeuw, Michael Longin, Eduardus Scheijfue, Henricus van Munster, Cornelius Boedtbergh, Arnoldus van Loo, Joannes van Halle, Joannes Rümelin, Hester van Aylva
Album Amicorum Abel Coenders van Helpen, 1586-1614 (Bijzondere Collecties UB Groningen Hs 214), met oa Frederik IV keurvorst van de Palts en naamgenoot Abel Coenders van Helpen te Heidelberg. Ook 26 bladen uit een album van Catharina van Hettinga, 1599-1607 gedateerd, te Franeker, Emden en Leeuwarden (dochter van Douwe/Taeke van Hettinga en Focke van Ripperda).
Album Amicorum Otto Brahe, 1596-1607, in 1994 geveild bij Christie’s maar vooralsnog geen namen bekend.
Album Amicorum Julius Pflug, 1600-1613, in 2006 geveild bij Christie’s, met oa Henry Prince of Wales, Joseph Scaliger, Axel Oxenstierna, Daniel Heinsius, Caspar Peucer, Isaac Casaubon, Francesco Piccolimini, Gabriel Osorio de Guevara, Guillaume Vossius, Mathias van Craesbeke, Jean Hotman de Villier, Charles de Laubespine.

Album Amicorum/Stammbuch Lucas Cranach, 1500-1546 met Saksiche vorsten
Album Amicorum Claude de Senarclens (1545-1569), met oa Maarten Luther, Philippus Melanchton, Zwingli, Bucerus, Bugenhagius, Brentius, Schnepffius, Bibliander, Pellicanus, Otto von Hövel, Floris graaf van Culemborg
Album amicorum van Jacob II van Bronckhorst van Batenburg, ca 1570-1572, met oa Sibrandus Cammingha en Balthasar Ripperda
Album amicorum van Johannes l’Empereur van Oppijck (1594-1637), met oa Douwe (Dominicus) Botnia, Maccovius, Carolus van Sternsee, Hessel van Hermana, Willem Lodewijk van Nassau, Johan Wolfert van Brederode, Ericus Rozaecrantius en Hessel Raes van Vervou
Album Amicorum Janus Dousa 1563-1597 met oa Georg Rataller, Seino Mulert, Georgius Lewe, Roemer Visscher, Plantijn, Philips Marnix van St. Aldegonde, Doeke (Duco) van Martena, Hessel van Aysma
Album Amicorum Adriaan Hofferus (1589-1644) met oa Henricus Alting
Album amicorum van Walraven van Haeften, (ca 1555-1608), met oa Johan van Hermana
Album Amicorum van Johannes Vassanii (Vassanius) staat vol met theologen, vele Leidse, maar ook onze Fries Johannes Bogerman en Sibrandus Lubbertus, Petrus Plancius. Losse pagina met inscriptie Petrus Scriverius bij KB.
Album amicorum van J. Walraven van Stepraedt, 1598-1633, met oa Frans Clant
Album amicorum Cornelis de Glarges, (1599-1683) met oa Pieter Bor, René Descartes, Geraldo Thibault (schermmeester), Folperus Hansma (oud-burgemeester van Bolsward) en Wilhelmina Hansma, Johannes Mejontsma, Franciscus van Aerssen, Caspar Barlaeus, Johannes Carré, Jacob Cats, Fecke Eysma (diende in regiment Foppe van Grovestins), Balthasar Gerbier, Frans Banninck Cocq, Johannes Goslinga, Heinsius, Hendrik Casimir van Nassau, Festus Hommius, Christiaan en Constantijn Huygens, Anne Everard, Arent van Loo, Jacobus Matham, Goswyn van Raesfelt, André Rivet, Polyander, Fredericus Ruysch, Salmasius, Theodore Schrevelius, Ewaldus Schrevelius, Snellius, Philips van Steelant, Swalmius, Thysius, Vossius, en David Bailly. Zie ook volledige namenlijst inscribenten en scans op Europeana.
Album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden1600-1602, met oa Willem Canter, Vulcanius, Merula, Vorstius, Antonius vd Linden, Cornelis Pijnacker en Lipsius. Afbeelding Universiteit Leiden.
Album amicorum van Petrus Scriverius(Pieter Hendricksz Schrijver) 1601-1638 met oa Scaliger, Janus Dousa, Hugo de Groot/ Grotius, Jan Jansz. Starter (een klinck-dicht), Joost van den Vondel, Pieter Saenredam, Bussius, Crusius, Voet, Johannes Torrentius, Petrus Hondius, Theodorus Alewijn, Eiso Regneri Tjarda, Cornelis Rekenarius, Vorstius, Holstenius, Jan Hendrick Jarichs van der Ley uit Dokkum (‘Weest een der Ley sins’), Buchelius, Meursius, Janus Bodicherus Banningius, Merula, Isaac Massa, George Rataller Doublet, Heinsius, Vassanius. Scans bij Europeana.
Album Amicorum William Bedwell, (1596-1629) met oa Petrus Scriverius, Daniël Heinsius, Johannes Isacius Pontanus, Meursius, Episcopius, Poyander, Vorstius, Johannes Uijtenbogaerd, Raphelengius, Hugo Grotius
Album Amicorum van Everardus Balck (1590-1628) met oa Sibrandus Lubbertus, Florentius Abbema, Regnerus Albada, Ludolphus Sylvius, Sixtus Arcerius, Hector van Bouricius, Menelaus Winsemius, Arnoldus Verhel, Paulus Stalpart van de Wiele, Henricus Rhala, Cornelis Pijnacker, Heinsius, Gomarus, Paludanus, Metius, Joachimus Andreae, Petrus Cunaeus, Heinrich Gutberleth, Timaeus Faber, Gualterus Sylvanus
Album Amicorum Heinrich Hartmann, 1601-1624, met oa Scaliger, Justus Lipsius, Jacobus Hondius, Franciscus Meinardus frisius, Augustinus Lollius Adama, Scotto Beninga uit Grimmersum/Ostfriesland
Album amicorum van Johannes Steinberg, ca. 1625-ca. 1630 met mooi familiewapen van de Embdenaar Steffan Jörg
Album amicorum van Johan van Matenesse of Mathenesse, 1615, 1616, Johan van Wijhe, met veel Duitse adel. Zie ook de index door Anton Zeven.
Album amicorum Maria van Besten (met bijdragen uit periode 1593-1600), met oa Eva von Inhausen und Kniphausen, Maria van Haersolte, Derck van Brienen
Album Amicorum Machteld van Gelder ca 1605
Album Amicorum Joanna Bentinck ca 1580-1600, met oa Alynna Mulert, Johann Graff zu Nassau Catzenelenbogen,
Album Amicorum Burchard Grossmann, met oa Rembrandt, Frans van Schooten, Frederik Hendrik, Johan Maurits, Hendrick Uylenburgh, Axel Oxenstierna, Heinsius
Album Amicorum Jacob Freundt, 1617-1641, Elbing, met mooie tekeningen
Album Amicorum Joachim Morsius I (1593-1643/44), met oa Fabritius, Paludanus, Arcerius, Merula, Crucius, Frans van Schooten, Cornelis Drebbel, Rippertus Sixtus, Thysius
Album Amicorum Joachim Morsius II met oa Schrevelius, Snellius, Festus Hommius, Jan Pieter Sweelinck, Sylvius, Geraldus Thibault (schermmeester en kennis van Jeronimus Cornelisz en Torrentius), Heinsius, Atsma, Dousa, Ubbo Emmius (met tekst grafzerk), Siebrand Siccama, Vossius, Ernst Brinck, Arcerius, Simon Stevin, Ole Worm (bekend van zn rariteitenkabinet), Metius, Arminius, Gomarus, Onno Tamminga van Bellingeweer, Hans de Ries (de doopsgezinde vermaner die velen in Friesland doopte), Pontanus, Cornelis van Beveren, Willem Janssonius
Album Amicorum van Geraldo (Gerard) Thibault, schermmeester, kunstenaar en auteur (ca 1574-1627) , met oa Isaac Coymans, Gisbertus Moring, Rabanus Alhardus von Terche, Carlo Heldewier, Johannes Nico!aus Telo, Giovanni Benoits, Petrus Pauw, Torrentius (=Jan Simons van der Beek), Anna Maria van Schurman, Jacobus Cornelisz Hooft, Petrus Panhuysen, Carlo Hellemans, Balthasar de Moucheron, Pieter Jans Snoeck, Maximilianus van den Wouwere, Henricus van Rijssel, Ghijsbertus Campen, Simon van der Does, Albertus van der Burgh, Daniel en Giovanni van Geel, Joannes de Veer, Samuel Sautinius, Samuel de Peene, Benedictus Schaeck, Nicolas Sohier, Lamhertus van den Bogaerdt, Adriaen van Nieulandt, Michel le Blon, Dirck van Sterbergen, Nicolas Vallet, Albertus Neubauer, Peter Quadt van Isengardten, Johannes Damius, Lambert van Someren, Cornelis van Heusden, Jan Ysbrantsz Kieft, Nicolaes van der Laen, Cornelis van Hogelande, Jan van Mathenesse, Theodore Rodenburg, Anna Roemers Visscher . Zie ook Gerard Thibault en zijn ‘Academie De L’espée, in Amstelodamum 1977. Zijn zwager was Guillelmo Bartolotti (Willem vd Heuvel).

Album amicorum van Aegidius Anthonisz. Anselmus (1575-1602) behoort tot een Vlaamse familie die in 1585 na de val van Antwerpen naar Holland was uitgeweken. Zijn album amicorum bevat een viertal tekeningen (waaronder een aan Hendrick Goltzius toegeschreven portret van Ludovicus Perez, een van de grondleggers van de Frankfurter Buchmesse) en een fraaie aquarel. De vermaarde historicus Emanuel van Meteren verluchtte zijn ‘uit oprechte vriendschap’ geschreven bijdrage met een tekening waarin ons een blik op de gouden hemel wordt vergund. Het in het Hebreeuws geschreven ‘Emanuel’ is geniaal gevonden. Letterlijk betekent het ‘God is met ons’ en het devies op de banderol ‘Quis contra nos’ sluit daar naadloos bij aan. Het geheel refereert aan Rom. 8:31 (Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?). Omdat in een ander album een vrijwel gelijke tekening van Van Meteren te vinden is, mogen we aannemen dat hij ze eigenhandig vervaardigde. Met oa Emanuel van Meteren, Bloys van Treslong, Bonifacius de Jonge, Jacobus Valcke, Michael Coignetus, Frederic van Solms, Nicolaas van der Aa, Palaeologus, Cornelis Hooftman, Beatrice Hooftman en Marguerite Hooftman, Joannes Panhuysen, Bernardus Paludanus, Abraham van Goorle, Francois van Gruutheese, Joannes Artopeus. Aegidius (Gilles) staat als kind afgebeeld op het familieportret uit 1577 met zijn ouders Antonius Anselmus en Joanna Hooftman, door Maerten de Vos.
Album Amicorum Hertogin Barbara Sophia von Würrtemberg, 1601-1640
Album Amicorum gebroeders Heuss, ca 1560 Straatsburg
Album Amicorum Johannes Rentzelius (1587-1620) Hamburg
Album Amicorum Tobias Andreae (1604-1676) Hamburg, in Groningen, Amsterdam, Leiden. Met oa Groninger burgemeester Petrus Eissinghe, Gomarus, Bernardus Julsingh, Antonius Mattheus, Henricus van Heeck, Johannes Polyander, Daniel Heinsius, Boxhornius, Vossius, Mulerius, Jodocus Hocingius, Petrus Scriverius
Album Amicorum Leonhard Laurentius, 1633-1664 Straatsburg
Album Amicorum David Wirssing (Wirsung), 1583-1586, stadsarts van Trier
Album Amicorum/ Stammbuch Valdštejna, Zdeněk Brtnický z, 1581-1623, Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichischem Theatermuseum Schlesien, inscripties te Straatsburg, Nederland, Frankrijk 1591-1600
Album Amicorum van Jan van der Deck, ca 1592-1595 met veel Duitse inscribenten
Album Amicorum/ Stammbuch Johannes Meinhard Docemius met inscripties van oa Vorstius, Heinsius, Beza, Jurgen Ovens en Nicolaas Tulp, uit Maastricht, Frankfurt a.M., Amsterdam, Parijs, Leiden, Straatsburg
Album Amicorum van Aernout van Buchel (Buchelius) (1565 -1641), Leiden. Hij was een Nederlands oudheidkundige en humanist, gespecialiseerd in genealogie en heraldiek. Met oa kunstschilder Abraham Bloemaert, Walraven van Haeften, Scaliger, Paulus Moreelse, Adam Willaerts, Crispijn de Passe, Petrus Scriverius, Coenraet van Schilperoort, Vorstius, Heinsius, Voetius. Ander Album in in Berlijn
Album Amicorum Theodorus Schrevelius, 1597-1602, met oa Dousa, Raphelengius, Clusius, Scaliger, Scriverius, Junius, Merula, Theodorus Canterus (Dirck Canter 1545-1616), Schoneaus, Zwaerdecroon, Volcuerus Cornelii, Brouchovius, Waltherus Gerharti, Wotherus Spaenn, Jacobus Lettingius
Album amicorum van Petrus Myleus, 1595 – 1639. lid van de Grote Raad. Vrienden van hem schreven tijdens zijn leven spreuken en korte teksten in dit manuscript, dat ook wapenschilden bevat. Myleus’ grafsteen ligt in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal.
Album Amicorum van Jacques Vander Cruis, genaamd Crucius, uit Antwerpen (1598-1608) met inscripties van oa Clusius, Gilles vd Rade, Sibrandus Lubbertus, Lydius, Hondius, Heinsius.
Album Amicorum Oswald Keller, 1599, met Sibrandus Lubbertus, Rudolph Artopeus, Matthias von Suchten, Johann Zabel, Wilhelm Ackermann, Johannes Burchlagius, Johannes Gibbandus, Heinrich Hoddersen, Nicolaas Bodecher, Emanuel Zeender en Balthasar en Martin Lydius in Franeker
Adriaan Metius (Franeker) in losse pagina Album Amicorum, 1607
Alba Amicorum met losse bladen, met oa Johannes Antonides van der Linden, Heinsius, Bontius, Albinus, Boxhornius, Scaliger, Vossius, Scriverius, Schrevelius, Coccejus, De la Boe Sylvius, Vorstius, Petrus Cunaeus, Johan van Mathenesse, Perizonius, Jacob Ravens,
Album Amicorum Joachim a Loss ca 1600, met oa Albert Otto (1576-1610), graaf van Solms-Laubach
Album Amicorum Egbert Verhoeve 1618, met Charles de l’Ecluse, Karel vd Sluis ofwel Carolus Clusius, de bekende Leidse botanicus (evenals oa Scaliger, Dousa, Scriverius, Schrevelius, Edzard Rengers)
Album Amicorum Everhardus Avercamp (neefje vd stomme van Kampen). Met Petrus Gabinus Aeminga, Dotesselus van Gerritsma, Cornelis Pijnacker, Winoldus Groeneveldt, Abel Coenders van Helpen, Rudolf Wicheringe, Scato Gockinga, Petrus Alberda, Gansneb Tengnagel en Willem van Oldebarnevelt (broer van Johan), op de vlucht in Angers. Merendeels Groninger inschrijvingen, enkele Zeeuwen.
Album Amicorum Carl Lithman 1635, inscriptie van Arnoldus van der Hel/Verhellius en Georgius Pasor
Album Amicorum Johann Philip Mulheiser, ca 1645 met oa Horatius/Hoyte Hettes van Hobbema, Henricus Hamel, Joachimus Frisius, Heijltien Staeckmans, H. Tromp, L. Clant, Elisabeth Clant, Jacques Jordaens, Maertyn Dey, C. van Brantzuma, Willem Allert Clant, Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, Lattrinus van Bonnema, Joannes Lievens, Salmasius, Vossius, Fridrich Pistor, Althusius, Jacob Cats, Barlaeus, Bernardus Schotanus, Heinsius, Revius, Boxhornius, Hermannus Antonides van der Linden, Jacob de Witt
Album Amicorum Stephanus a Rhemen, 1556 en volgende jaren (een van de oudste alba uit de Nederlanden), met oa Johannes Bugenhagen, Philippus Melanchton, Johannes Forsterus, Justus Menius, Joan Steinberger, Cujacius, Johannes de Mepsche, evenals (vaak van latere eigenaren van het album!) Deventer grafschriften, horoscoop en astrologie, familiewapens en glas in loodramen uit de 16e/17e eeuw. Ook verwijzing naar Julius van Eysinga en geschonken raam aan Friese Admiraliteit in 1623 (toen nog te Dokkum), geschonken glas Rienck van Dekema. Een tekening van familiewapens Holdinga (met de 3 lisdoddes)/Cammingha (met oa kam) ‘op een cussen gesien dese wapens’
Album Amicorum Johan van Lynden (vóór 1556 – 1578), het oudst bekende Album Amicorum in Nederland. De vermoedelijke eigenaar was Johan van Lynden uit Hattem, student te Keulen en Nijmegen. Geen Friezen maar wel een volledige lijst met oa Gansneb Tengnagel, Herman Pyeck, Van Wely, Van Ghendt, Van Heeckeren en Hacfort.
Album Amicorum Otto en Johan van Wijhe, 1561-1619, met oa Otto van Wijhe, Johan van Lynden, Aemilius van BouchorstJohan Rengers van Ten PostJacob Valcke, Adrianus Ripperda, Duco/Doecke van Rinia en Epe van Heerma/Epeus van Heerma, Adrianus van Mathenesse, Germannus Enens, Arnoldus a Grunevelt/Groeneveld, Godevart Damman, Jacobus Taets van Amerongen, Johannes van Pallandt, Johannes Reimboltus, Allardus Hacfort, Blondeel, collectie KB. Album begonnen door Otto en daarna voortgezet en deels aangepast door familielid Johan, te Orleans, Bourges, Atrecht, Parijs, Keulen, Douai.
Album Amicorum van Johan Franck, Douai en Atrecht, 1573-1578, 52 inscripties waarvan 14 jaartalverzen of chronogrammen, 24 portretten, waarvan 23 met wapen.
Album Amicorum uit familie Van Rhemen, ca. 1609-1615, met oa Bolo Ripperda familiewapen (fol.73), Von Galen, Michael Broersma

Album Amicorum Jacob van Brouckhoven (1577-1642) met oa Hero van Hottinga, Dominicus/Douwe van Hottinga, Ausonius van Popma
Album Amicorum Corneille Schoyte uit Antwerpen 1573-1580 met oa Joannes Gruys (pagina 440 e.v. van pdf)
Album amicorum van Johannes Vivianus1570-1603, met oa Benedictus Arias Montanus, Masius, Severinus, Martinus Roelants, Johannes Vrancx, Marcus Gheeraerts, Gillis Quiniet, Abraham Ortelius, Nicolaus Biesius, Hubert Goltzius, Carolus Clusius, Lodovico Guicciardini, Emanuel van Meteren, Christoffel Plantijn, Rotarius, Justus Lipsius, Cornutus, Jacobus Susius, Lucas d’Heere, Adolph Occo, Joannes Goropius Becanus, Hubert Cailleau, Nicolaus Damantius. Alle inscripties via Europeana.
Album Amicorum George Andrew, Freiherr von Herberstein Bijdrage van Carolus Victor Ripperda, 1612, Johan, Maurits en Hendrik van Nassau, Bernardus Paludanus, Daniel Heinsius
Album Amicorum sir Thomas Cuming, 1612-1623, met oa f. 113r Sibrandus Lubbertus, 1612., f. 115r Franciscus Gomarus, 1613, Johan Mauritius van Nassau-Siegen, H. de Veno, Petrus Brederodius, Johannes Piscator, Johannes Buxtorfius, Rudolphus Artopeus, Johannes Polyander, Augustinus Lollius, Isaac Casaubon, Pieter Paauw, Daniel Heinsius
Album amicorum Pierre Baullain, schermmeester te Angers (1613-1636), met familiewapens van Duitsers, Engelsen, Vlamingen, Hollanders, Denen en Zweden. Ook van Adriyaen Brunsvelt, goudsmid te Leeuwarden, 1622 en Bommen Berend/Bernhard van Galen
Album Amicorum Joannes Carolus Erlenwein, 1615-1623, met oa Ferdinand en Maximiliaan van Beieren, koning Lodewijk XIII, Isaac Hillaire, Adolphus a Quadt, Valentinus Kurtzrock, Hermannus Eilinck, gravures Crispijn de Passe, duel, geldverstrekker, familiekasteel, wapens, musketschot op Ottomaan, hazenjachtsport en spel in het seminarie van Fulda, gezicht en kaart van Fulda.
Album Amicorum Daniel Stoltzius von Stoltzenberg, 1623, met Willem Jans Blaeu
Album Amicorum Samuel Radermacher 1581-na 1627, met oa Grotius, Snellius, Panhusius, Cornelis Pijnacker, Emanuel van Meteren, Gilles Hooftman, Antonius Anselmus, Petrus Scriverus, Scaliger
Album Amicorum Johan Radermacher (UB Gent) ca 1600 met Arcerius, Vivianus, Grotius, Clusius, Adolph Occo,
Album Amicorum Dirk Uitenhage de Mist (1610-1679), met oa Cyprianus Regneri van Oostergo, geb 1614, oa hoogleraar en rector te Franeker
Album Amicorum Jørgen Bertelsen Taulov, met inscriptie Ulbe van Aylva te Parijs, 1637
Album Amicorum Jacob Heyblocq, 1645-1678, met oa Leeuwarder kunstschilder Emanuel Murant (Meurant, van wie ook een Album Amicorum bewaard moet zijn, in onbekende collectie), Dokkumer boekdrukker en uitgever Louis (Ludovicus) Vlasbloem, Govert Flinck, Rembrandt, Aert van der Neer, Gerbrand van den Eeckhoudt, Jan de Braij, Jacob Cats, Anna Maria van Schurman, Hendrik ten Oever, Gerard van Midlum, Gerardus de Penijn, Lydius, Revius, Vondel, Voetius, Salmasius, Isaac Lemaire, Constantijn Huygens, Johannes Blasius.
Album Amicorum Henricus van der Borch, 1600-1637, met oa Saxo/Sas van Finia, Hajo Elkama/Eelkema en Philippus van Albada (Pybe Hettes van Albada)
Album Amicorum Johann Christoph Salbachs 1637-1706, met inscripties uit Groningen (Johan Maurits van Nassau-Siegen 1659), Franeker, Leeuwarden (Franciscus Hemsterhuis) en Britsum. Ook Johan Adolf van Brederode
Album Amicorum Laurentius Laurinus 1640-41, met oa Cornelis Pijnacker en Pierius Winsemius en inscripties uit Amsterdam, Franeker, Helsingør, Den Haag, Leiden, Linköping, London, Rostock, Svartsjö, Uppsala, Warnemünde
Album Amicorum Gabriel Luther 1642-1648, met oa Bernardus Schotanus, Spanhemius, Heinsius, Schildius, Charisius, Andreas Gryphius, Duvius, Thomas Ludolph Campen
Album Amicorum Johannes Koerbagh (1634-1672, verloren gegaan) met oa Jan Vogelesangh, Lambert Reynst, Gerardus Schaep, Nicolaes Tulp, Anna Maria van Schurman, Gerhard Koch, Adriaen Heereboord, Frans van Schooten, Arnoldus Senguerdius, Jan Amos Comenius, B. Bentinck, Antonius Aemelius, Abraham de Grau, Joanus le Fer, Arnold van der Mast, Lodewijk Meyer, Johannes Bouwmeester, Jacobus Vallan, Laurens Laurentius, Adriaen Koerbagh, Joannes Valckenier, Henricus Regius, Hermannus Langelius, Andreas Lansman, Coccejus, Abrahamus Heidanus, Vorstius, Johannes Antonides van der Linden, Franciscus de le Boë Sylvius, Hornius, Golius, Nicolaus Arnoldus, Christianus Schotanus, Petrus Moll, Gronovius, Wissenbach, Joachim Frentzel/Frencelius, Philippus Matthaeus, Arnoldus Verhel, Voetius, Cyprianus Regneri ab Oostergo, Ysbrand van Diemerbroeck, Tobias Andreae, Joachimus Borgesius, Maresius, Abdias Wedemeyer/Widmarius, Antonius Deusing, Jacobus Alting.
Album Amicorum Johannes Blasius, 1639-1672, (collectie UVA, hs VJ50) met oa Adriaen Koerbagh, Joost van den Vondel, Constantijn Huygens, Joannes Antonides van der Goes, Jacob Lescaille, Katharyne Lescailje, Catharina Questiers, Cornelia van der Veer, Bartholomeus Abba, Adrianus Junius, Jan Vos, David Cohen de Lara en Jacob Westerbaen. Sibylle van Griethuysen, een dichteres die op haar zeventiende, in 1638, trouwde (Beliken zoals ze thuis genoemd werd), met Upke Hermans Wytzema uit Ferwerd, een Friese apotheker met wie ze zich vestigde in Kollum (!). Verder Romein de Hooghe, Simon Abbes Gabbema, Henricus Schotanus a SterringaJan Amos Comenius.
Album Amicorum Dirk Uitenhage de Mist, 1632-1636, met oa Theodorus en Johannes van Renesse, Petrus van Leeuwen, Van Alkemade, Albertus van Raephorst, Johan de Wyttenhorst, Everardus van Heeckeren, Alexander Schimmelpenninck, Werner van Lennep, Wilhelmus Bentinck, Salmasius, Bartholomeus van Panhuysen, David Paludanus, Floris van Randwijck, Reigersberg, Wilhelm van der Goes, Polyander, Cyprianus Regneri
Album Amicorum Abraham de Zadeler (1639-1673) met oa De Labadie, Voetius, Anna Maria van Schurman, Buxtorfius jr en diverse Franse namen (Labadisten?). Zie inscripties op Europeana.
Album Amicorum Gerard Croese 1642-1710, met oa Jean de Labadie, Alle inscripties.
Album Amicorum Philipp Hainhofer, 1596-1647, Das Grosse Stammbuch, met oa Cosimo II de’ Medici, keizer Rudolf II, koning Christiaan IV van Denemarken en Noorwegen, Adolph Occo, Jacobus Honthusius, Adolphus Fischer, Hanns Joachim Jennisch, Joan. Baptista Heinzel, Davidt Engler von Oheningen. Alle inscribenten. Kunsthandelaar, maker van kunstkabinetten en uitvinder van de koekoeksklok.
Album Amicorum Hans Albrecht von Negendanck, met vele mooie tekeningen, Poitiers, Orleans, Lyon, Straatsburg, Hagenau
Album Amicorum Johann Valentin Deyger, 1552-1554, theoloog uit Straatsburg, Augsburg, met oa Adolf Occo, Martinus Graphius
Album Amicorum Samuel Quichelberg, 1558-1559, met oa Victor Fugger, Apianus, Van Mansfelt
Album Amicorum Nikolaus Ochsenbach, 1596-1626, Memmingen, Tübingen
Album Amicorum Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb met inscripties vanuit Leiden, Amsterdam, Leipzig, Padua, Straatsburg, rond 1650
Album amicorum van Hans Heinrich Oberhaupt von Schwarzenfels (- na 1654), met oa Ernst Casimir
Album amicorum van Leonardus Hartmann, 1568-1586
Album Amicorum Veit Ulrich Günzler, 1656-1663, met oa Menso Alting, Dothias Wiarda, Eddo Harringa te Speyer


Alba in de UB Leiden die vooralsnog niet geheel digitaal beschikbaar zijn, maar wel deels beschreven in Vrienden vereend, Leidse verzameling alba amicorum (2012):
Album amicorum van Antonius a Blonck uit Veere, (UB Leiden), waar hij later werkzaam was als jurist en magistraat. Bevat 18 inscripties in 1596-1598, geplaatst te Leiden en Franeker. — Getoond: inscriptie van Franciscus Gomarus (fol. 123r)
Album amicorum van Reinout van Brederode (1567-1633, UB Leiden), heer van Veenhuizen, schoonzoon van Johan van Oldenbarnevelt, jurist en diplomaat. Bevat c. 128 inscripties uit 1588-1617, geplaatst in Douai, Atrecht, Padua, Rome, Bologna. Milaan, Venetië, Londen, Edinburgh, Leiden, Parijs, Naugarten en Revel (?). — Getoond: inscriptie en wapen van Dirk van Renesse (fol. 8r). Zijn praalgraf te Veenhuizen!
Album amicorum van Jonas van Reigersberch (ca. 1578-1611, UB Leiden), student theologie en later magistraat te Veere. Bevat 117 inscripties uit 1595-1598, geplaatst te Leiden, Antwerpen, Edinburgh, St. Andrews, Falkland, Cambridge, Oxford, Londen, Lymopolis, Heidelberg, Straatsburg en Basel. — Getoond: inscriptie van de albumhouder. Met oa Julius van Beyma, Jacob VI. koning van Schotland, John Erskine, James Melville, Joseph Justus Scaliger, Adrianus Damman, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Bonaventura Vulcanius, Everardus Bronchorst, Johannes Heurnius, Gomarus, Rodolphus Snellius, Paulus Merula, Johannes Boreel, Johannes Pappus, Gerardi Meerman, Johannes le Maire, Raphelengius, Jacobus Hondius, Hugo Grotius 
Album amicorum van Rolandus de Weert uit Antwerpen (UB Leiden). Bevat ca. 140 inscripties uit 1588-1594, geplaatst in drie Zwitserse en tien Duitse steden.— Getoond: inscripties van Paulus Laterman en van een anonymus (fol. 156v-157r). 
Album amicorum van Johannes Bultellus uit Londen (UB Leiden), student theologie en later predikant. Bevat 136 inscripties uit 1604-1613 en 1638, geplaatst te Leiden, Vlissingen en Londen, en in zeven Franse, drie Zwitserse en drie Duitse steden. — Getoond: inscriptie van William Bedwell (fol. 99r). 
Album amicorum van Henricus ab Essen (1579-1641, UB Leiden), gedeputeerde van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen op de Synode. Bevat 82 inscripties uit 1619, alle geplaatst te Dordrecht. — Getoond: inscriptie van de Amsterdamse predikant en gedeputeerde Samuel Heijngius (fol. 61r).
Album amicorum van Samuel Bacchaerus (ca. 1583-, UB Leiden) uit Antwerpen, jurist. Band uit de Bibliotheca Thysiana. Bevat 78 inscripties uit 1601-1608, geplaatst te Leiden, Amsterdam, Bremen, Stade, Halberstadt, Lingen, Wolfenbüttel, Harderwijk, Londen en Den Haag. Getoond: inscriptie van Justus Josephus Scaliger (nr. 3). — Band uit UBL bevat 19 bijdragen inscripties uit 1602-1610, geplaatst te Leiden, Parijs, Orleans, Marseille, London en Hull. Getoond: inscriptie van Franciscus Junius (nr. 10). Samuel de Bacher, zoon van de lijfarts van de hertog van Brunswijk.
Album Amicorum Johannes Westhovius, 1595-1612, (UB Leiden, BPL 2158)
Album Amicorum onbekende in de marges van Hortulus animae, 1562, 1566-1568, (UB Leiden, 1498 E 6)
Album Amicorum Everardus Vorstius, 1608-1622, 1627, 1654, (UB Leiden, BPL 3088)
Album Amicorum Johannes Bultellus, 1604-1613, 1638, (UB Leiden, BPL 2563 A)
Album Amicorum Johannes Virendelius, 1615-1620, (UB Leiden, BPL 2909)
Album Amicorum Daniël de Marez, 1616-1618, (UB Leiden, BWA MC 20)
Album Amicorum Cornelis Buys (Busius), 1591-1627, (UB Leiden, BPL 1753: 2), 7 lossse albumbladen. Bij KB zo’n 60 bladen (video) met oa Mello Theodorus Brunsema, Johannes van Oestrum, Andreas Hiddema, Lucretia de Kempenaer, ook UVA en British Museum enkele bladen!
Album Amicorum Jacobus Wilhelmus Steenhusius, 1596, (UB Leiden, BPL 1753: 15), los albumblad met bijdrage van Pieter van Foreest
Album Amicorum Joannes van Luchteren, 1600-1602, (UB Leiden, BPL 1753: 11), los albumblad met bijdragen van Johannes a Goch en Nicolaus Heinsius
Album Amicorum Abrahamus Quevillerius, 1641, (UB Leiden, BPL 1753: 13), los albumblad met bijdrage van Adrianus Heereboord
Album Amicorum Job de Witte, 1634, (UB Leiden BPL 1753: 17) los albumblad met bijdrage van Franciscus Gomarus
Album Amicorum Petrus Wassenaer, 1648 (UB Leiden PAP 20: 3)
Album Amicorum Jacobus Raven, 1649-1650 (UB Leiden BPL 2805) met losse albumbladen in Uppsala van Daniel Heinsius en Claude de Saumaise
Album Amicorum Johan Kaldenbach (Zutphen), 1604-1609, met oa Johan van Raesfelt tot Twickel, Arnoldus Ruitenburch, N. Reigersberg
Album Amicorum Janus Gruterus, vermeld in publicatie Heesakkers, C. L., “Das Stammbuch des Janus Gruterus”, Bibliothek und Wissenschaft 21 (1987) 68-113. Met oa Janus Dousa, Justus Lipsius, Franciscus van der Kammen, Abraham Ortelius, Henricus Schotanus, Johannes Moretus, Raphelengius, Vulcanius, Otto Venius/van Veen (tekening), Tiara, Christoffel Plantijn, Rembertus Dodonaeus, Rumoldus Hogerbeets, Ernst en Homme van Harinxma thoe Slooten, Mello Brunsema, Grapheus, Elardus Reynalda, Memmius, Christophorus Pannonius, Vitus Winsemius, Johannes Niebur, Clusius, Cornelis van der Myle, Johannes Isacius Pontanus, Philippus Marnix van Sint Aldegonde
Album Amicorum Lorenz Albrecht Duernhofer, 1615-1625 met oa Bernhardus Schotanus, Henricus Schrader
Album Amicorum Samuel Enander, 1633-1637, met oa Pierius Winsemius, Golius, Bernardus Schotanus, Hugo Grotius, Oxenstierna, Petrus Cunaeus, Walaeus, Adolf Vorstius, Johann Heinrich Alting, Constantijn L´Empereur van Oppyck, Ludwig de Dieu, Polyander, Vossius, Daniel Heinsius, Boxhornius, Gomarus, Ole Worm, Cornelis Pijnacker (te Meppel), Arnoldus Verhel, Caspar van Baerle, Ernst Brinck, Pasor, Johannes Coccejus, Hubert Goltzius, Johannes Isacius Pontanus, Petrus Julius Coyet
Album Amicorum Jacob van Marnix van St. Aldegonde, 1582-1598, (KB Stockholm) met oa Maria von Nassau, Anna von Nassau, Philipp Wilhelm von Nassau, Luise von Nassau, Francoise en Sabine van Egmond, Justinus von Nassau, Philippe du Plessis Mornay, Johan Junius, Marcus Gheeraerts, Anna van Brederode, Van den Boetzelaer, Johan van Duivenvoorde, Hessel van Aysma, Jelger van Feytsma,
Album Amicorum Frans van der Linden ca 1612, met oa Onno Tamminga van Ludema, Arnold de Loose, Otto Copes, Johannes Isacius Pontanus, Petrus Cunaeus, Ernst Brinck, Jacobus van Ghemmenich of Gemmenich, Gansneb Tengnagel, Heinsius
Album Amicorum Nicolaus Luthma/Claes Lutma, 1612-1615, uit Groningen (KB Kopenhagen), met oa Johannes Horenken, Buxtorfius, Lubertus Sebastianus Broeils, Aikinga ter Borch, Osebrandus Rengers, Ubbo Emmius, Sibrandus Lubbertus, Nicolaus Mulerius, Petrus Plancius, Willem Valck, Lubbertus Buning, Franciscus Gualtheri (Leovardiniensis), Henricus Stael, Matthias Hofferus, Joh. Jac. Werenfelsius, Gualterus Schonenborch, Menno Houwerda van Meckema/Meccama (te Bremen), Geldericus Crumminga, P. Alting, Adamus Hartmannus (te Praag), Sigfridus Pierius, Frederyck Cornelissen. Zie ook artikel Alba Amicorum. Claes of Nicolaus Lutma was van 1616-1626 leraar op het Praediniusgymnasium in Groningen. Claes Lutma zou dus, als de online genealogie klopt, een broer van Johannes Lutma I de zilversmid zijn. Dat Claes/Nicolaus in zijn eigen Album Amicorum steeds met de toevoeging frisius staat vermeld lijkt de Ostfriesland/Emden connectie te bevestigen. De familie Lutma kwam oorspronkelijk uit Groningen maar vluchtte naar Emden rond 1580, na het verraad van Rennenberg.
Album Amicorum Morten (Martinus) Knudsen (Canuti), 1569-1586, met oa Hendrik van Nassau (1569, jongste broer van Willem van Oranje), Jacobus Heerbrand, Joannes Brentius, Egidius Hunnius, Theophilus Golius, Desiderius Fossius, Herman Vulsejus, Leonardus Hertelius, Tycho Brahe, Petrus Hermannus Nigidius, Ico Kniphausen (1569) en Wilhelmus Kniphausen te Straatsburg, Matheus Delius, Wiardus Nannius
Album Amicorum Eberhard Werll, 1593-1627, met oa Adriaan Hodenpijl, Wolf Dietrich van Althan, Rudolf van Bunau, Hendrik Coppit (vader van Oopjen Coppit), Pieter Swart, Floris van Teylingen, Cornelis Claessens, Johannes Ursinus, Albrecht Fugger
Album Amicorum Philip Hainhofer, 1593-1631, met oa Adolf Occo
Album Amicorum Johann Valentin Deyger, 1552-1554, 1580, met oa Adolf Occo, Ulrich Fugger, Georg Aemilius, Joannes Faber, Jacobus Andreae
Album Amicorum Jean Vivien/Johannes Vivianus, 1594-1598, met oa Adolf Occo,
Album Amicorum Paul Jenisch, 1586-1602, met oa Adolf Occo, Jacobus Andreae, Joannes Faber
Album Amicorum Daniel Prasch, 1583-1629, met oa Adolf Occo, Jacobus Andreae, Joannes Faber, Paul Jenisch
Album Amicorum Petrus Myleus, 1595-1639, (zijn grafzerk in St.Rombouts te Mechelen) met oa Don Juan Verdugo (1595), diverse Spaanse inscripties (Madrid), Philippe Guillaume van Oranje Nassau (image 145). Lid van de Grote Raad van Mechelen. Vrienden van hem schreven tijdens zijn leven spreuken en korte teksten in dit manuscript, dat ook wapenschilden bevat.
Album amicorum Henrici Biesenroth, 1612-1617, met oa Bernhard von Lützelburg, Tycho Brahe, en een prachtig paard (130r), vrouw in een net (151v), ram (246v)
Album Amicorum Christophori Prew/ Johann Prew von Geiselberg, 1573 – 1702, met oa Jacobus de Jonge, Johannes Wilhelmus ab Holdingen/ van Holdinga
Album Amicorum Johan van Heemskerck, (dichter) 1621-1623, met oa Jacob Cats, Petrus Cunaeus, Snellius, PC Hooft, Schrevelius, Anna Roemersdr Visscher, Daniel Heinsius, Caspar Barlaeus, Hugo Grotius, Petrus Scriverius, Laurens Reael, Constantijn Huygens, George Rataller Doubleth, Jacob van der Burgh (diverse met gedichten)
Album Amicorum Georg Altermann, 1610-1616, met oa Abbe/Abel van Bootsma
Album Amicorum Felix Kaplír von Sulevic, (1620-1637) met Anna Katharina van Dekema, Georg (Jurjen) van Ripperda (Met hun portretten op Dekemastate), Maurits van Nassau, koning Charles van Engeland, Henriette Maria koningin van Engeland, Frederik V keurvorst van de Palts, Ulrich prins van Denemarken, Frederik Hendrik, Karl Ludwig van de Palts, Friedrich Wilhelm keurvorst van Brandenburg, Elizabeth van Nassau, Henri de la Tour, Heinrich van Nassau-Siegen, Juliana van Nassau-Dillenburg, Adam von Schwartzenberg (en Hohenlansberg, ook in diverse andere Duitse Alba, lid Johanniter Orde), Johan Casimir van Anhalt Dessau, Anton Günther Graaf van Oldenburg, Johan Axelsson Oxenstierna, Rudolph Christian graaf van Ostfriesland, Ernst von Mansfeld, Georg Brahe, Heinrich Alting, Jacobus Muller
Album Amicorum Johann Heinrich Hottinger, 1638-1654, met oa Henricus Alting, Suterius, Johannes Gravius, Ulricus van Wely, Fredericus Spanhemius, Salmasius, Menaseh ben Israel, Alex Junius, Arent van Thienen, Caspar Studler van Surck, Alexander Ruphus, Joannes Steinbergius, Matthias Pasor, Stuckius, Daniel de Backer, Abrahamus Bierma, Jacobus en Theodorus Triglandius, Joannes Jac Frisius, Polyander, Johannes Henricus Rhonius, Daniel Heinsius, Andreas en Franco van der Goes, Wessel Emmius, Janus de With, Petrus Keuchenius, Antonius Walaeus, Ludovicus de Dieu, Joannes Jacobus Huldricus, Maccovius, Jacobus Golius, Johannes Coccejus, Julius Henricus Carel Haga, Johannes Martinus Dantiscanus, Siegfrid Schillingck (te Staveren), Emanuel de Geer, Joachim Borgesius, Gothfredus Andreae, Johannes Gravius, Sylvius, Wagnerus, Samuel Rhorius (met panorama Groningen), Johannes Mullerus, Menso Alting, Tobias Ayme, Conrad de Herne, Jacobus Alting, Johannes Scriba Moersensis, Bartholomeus Pantelius, Szécsényi András (Hongaar te Franeker)
Album Amicorum Friedrich Ludwig Helder, ca 1639, met oa Carl Christoff von Walwitz (panorama Groningen), Hugo Grotius, Daniel Heinsius, Claude Salmasius, Vossius, Caspar Barlaeus, Franciscus Gomarus, Charles Drelincourt

Album Amicorum Jacobus van Ghemmenich, (ca. 1609-), los blad met bijdrage van Marcus Zuerius Boxhornius, 1633, in UB Leiden. Bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een los blad met inscriptie van Festus Hommius! Van Ghemmenich of Gemmenich was munster-commissaris van de Provincie Friesland en Secretaris der Stadt Franeker. Zijn grafsteen in de Martinikerk Franeker. De rest (ofwel vrijwel gehele) album (twee zelfs) in collectie Fries Museum (oa 1633, Hs 118, code PL00477 en PL00478), zie deze bladzijde met Johannes van Wijnbergen en cover. Met in PL00478 oa G. Ploos van Amstel, Ulbe van Aylva, Suffridus van Aylva, Onno Tamminga, Willem van Ewsum, Johannes Schulenborch, H. van Diepenbrock, Arent van Bolten, Jacobus Vredenburch, Everardus van Heeckeren, T. Saeckma, Johanna Rijsbergen, Cornelis van Dulmen, Jurrien Maurissen Pannekoeck, Frederiq van Welderen, Epo Bootsma, Jacobus de Hertoge, O.Gansneb genaamd Tengnagel, J. Waersegger, Hector van Epema, H. van Jepema, Julius van Harinxma, Matthias de Vries, Gijsbertus van Dedem, Gisbertus de With, Franciscus van Lynden, Cornelius van Ghemmenich, Haraldus Andrea, Poppe (Pompeius) van Burmania, Remigius Harmans Tinsma, Adrianus Verbeeck, Gerhardus ten Berge.
Met in PL00477 oa W. van Ghemmenich, Homme van Harinxma, Hector Bouricius, Jodocus Hoingius/Joost Hoeingh(a), Matthias Franckena, J. Beijma, Ernst Brinck, Joannes Nijs, F. Hillama, Geldorpius, Amesius, Sandius, Joachim Andreae, Joannes Saeckma, Adrianus Metius, H. Winsemius, Johannes Maccovius, Pierius Winsemius, Th van Halewijn, Johannes Althusius, Henricus Alting, Bernard Coenders van Helpen, Petrus Cunaeus, Johannes Bogerman, Willem Frederik van Nassau, Hendrik van Nassau, Aymon Monetus, Johannes Isaacus Pontanus, Arnoldus Pennick, Gedeon de Jong, Antonius Piscator, Johannes Verbruggen, Matthias Pasor, Bernardus Schotanus, Georgius Pasor, Antonius Walaeus, G. Staackmans. Scans beschikbaar.
Album Amicorum van Georg van Burmania, 1592-1595 (Fries Museum), met oa Taeke/ Tacitus Aysma en Wilco van Holdinga uit Anjum (Van hem zijn ook 3 testamenten bekend (Genealogysk Jierboekje 1975). Zie ook blog), Johannes Burmania (pagina mist in manuscript maar er is wel afbeelding van achterzijde), Andreas van Offenhusen, Hayo van Roussel, Viglius van Aytta junior, Gerbrandus Buygers, Rippertus Sixtus, Edzardus Ens (rekenmeester), Heinrich H… Scans beschikbaar.
Album Amicorum van Matthias Schoten, 1607 (Fries Museum) in emblemataboek Theodor de Bry, met oa een slaapliedje mogelijk op deze wijs (geluid), scans beschikbaar. Geen externe inscripties. Eigenlijk een liedboek.
Album Amicorum van Rienck van Kingma, 1633-1634 (Fries Museum), scans beschikbaar, met oa Metius, Ulbe van Aylva, Pibo van Doma, Van Nypoort, Maccovius, Bernardus Schotanus, Amesius, Winsemius, Pasor, Petrus Jongestall, F. en H. Grovestins, Martinus Wybingha, Daniel Dammius, Arnoldus Verhel, Daniel Johannis (Snecanus?), Samuel Althusius
Album Amicorum van Julius van Galama, 1672-1730 (Fries Museum), scans beschikbaar. Is eigenlijk geen Album Amicorum (want geen externe inscribenten) maar een familiekroniek Van Galama, met vele familiewapens (Galama, Botnia, Hoxwier, Douma, Van Hettinga, Aylva, Van Jousma, Van Ingen, Sloet, Loose, Kruyse, Hoorentien (Horenken?), Speul, Gemingh, Reurelo, Aeijkema, Van Laar, Van Popma, Van Feitsma, Mellema), genealogische informatie (geboortes, huwelijken en overlijdens van ca 1600-1750), getekende stambomen en een kroniek met Galama-telgen van vroege middeleeuwen (Igo Galama) tot ca 1600!
Album Amicorum van Johannes Henricus Schrammius, 1695-1698 (Fries Museum), scans beschikbaar, Joannes Georgius Graevius, Petrus van Mastricht, Perizonius, Van Waayen, Braunius, Witsius, Van Lent, Van Outrein, Van der Marck, Carpius, Cruciger, Richter, Van Bilderbeek, Smetius, Gerardus de Vries, Trigland, Conrad Henricus von Borg, Petrus Burmannus, Schlemmerus, Andreas Christoph Kotbe, Haller (met 2 engeltjes), Johannes Casparus Wischerne, Johannes Bernoulli, Matthias Lucig, Albertus von Line, Albertus Schumacher, Robertus Farcher, Jacobus Thomson, Grube, Henricus Aartzen, Rijser, Bresser, Johannes Reinhardus Kutsch, Johannes Ernestus Benjamin, S. König, Johannes Ludovicus Wiskeman?, Jacob Liborius Köppe, Johannes Jacobus Nisener, Schlatterus, Faber, Mutterstam?, D’Orville, Pastoir, Godefricus Schultze, Kluckius, Henricus Backer, Johannes Leopoldus Colerus, Arnoldus Elardts, Alexander Chambers, Johannes Fischer, met 14 Hongaren te Franeker, oa Paulus Teleki, Paulus Gyöngyösy, Samuel Nadudvari, Franciscus Soós, Petrus Nadudvari, Balthasar Zalanyi, Gregorius Szönyi, Petrus Magyari, Samuel Dioszegy, Kecskemethi, Helmeczi, Martinus Bagosi (artikel Henk van de Graaf, in het Festschrift voor Bálint Keserü (Szeged, 1997)). Namen op z’n Hongaars (met dank aan Ferenc Postma): Gróf Teleki Pál, Gyöngyösi Pál, Nádudvari Sámuel, Bagosi Márton, Diószegi Mihály, Helmeczi István, Soós Ferenc, Nádudvari Péter, P. Csengeri Péter, Zalányi Boldizsár, B. Szönyi Gergely, K. Magyari Péter, H. Kecskeméthi István, Diószegi Sámuel.

Diverse Friese inscripties in Alba van Hongaarse studenten die veelal in Franeker gestudeerd hebben, in database Alba Amicorum universiteitsbibliotheek Szeged, Hongarije Dit is een project waar ons lid Prof.Dr. Ferenc Postma aan meewerkt. Zie ook zijn artikel over Vijf inscripties van Hongaren uit Franeker in Album Amicorum Michael Corvinus, 1624. En ook De Hongaren en het onderwijs aan de Universiteit te Franeker. Vooral na de val en verwoesting van Heidelberg in 1622 kwamen veel Hongaren naar Franeker.
De Hongaarse Alba:

Album Amicorum Újfalvi, Imre, 1595, inscriptie Georgius Wiarda te Heidelberg, en Tacitus (Taeke) van Aysma te Heidelberg
Album Amicorum Jenei G., István, 1632, inscriptie Johannes Bogerman te Leiden, Bernhardus Fullenius, Meinardus Schotanus, Johannes Maccovius en Arnold Verhel (Van der Helst) te Franeker
Album Amicorum Corvinus, Michael, 1624, inscriptie Johannes Bogerman te Leeuwarden en Sibrandus Lubbertus te Franeker
Album Amicorum Mezőlaki, János, 1667, te Franeker, inscriptie Christianus Schotanus en Ulrik Huber. Ook inscripties Johannes Wubbena, Petrus Moll, Nicolaus Arnoldi, Johan Valkenier, Justinus Georgius Greving, Johan van Teerens, Michael Busch, Philippus Mattheus, Abraham Steindam (Hallum)
Album Amicorum Apáti Madár, Miklós, 1687, inscriptie Campegius Vitringa te Franeker
Album Amicorum Teleki, Pál (I.), 1697, inscriptie Bernhardus Fullenius, Campegius Vitringa en Herman Alexander Röell te Franeker
Album Amicorum Bányai, István, 1742, inscriptie Lodewijk Bonifacius van der Haer, Dokkumer Ernst Willem Higt, Makkumer Eelco Alta, Leeuwarder Isaac Cahais en Lodewijk Caspar Valckenaer te Franeker. Volledig overzicht inscribenten in artikel Ferenc Postma. Zie ook zijn artikel over de brieven van Bányai aan Valckenaer.
Album Amicorum Szentpéteri Cseh, Jónás, 1740, inscriptie Johannes Herfst en Dominicus Balck te Franeker
Album Amicorum Maróthi, György (II.), 1737, inscriptie Tiberius Hemsterhuis te Franeker en Herman Venema (uit Wildervank)
Album Amicorum Szentpéteri, János (II.), 1704, inscriptie Ruardus Andala (uit Burgwerd) en Henricus Pollius te Franeker
Album Amicorum Martonfalvi, Sámuel, 1702, inscriptie Florentius Abbema, Stephanus Wassenaar en Campegius Vitringa te Franeker
Album Amicorum Bonyhai Simon, György, 1702, inscriptie Campegius Vitringa te Franeker
Album Amicorum van Sámuel B. Köpeczi, 1770-1772 aan Universiteit van Franeker, met oa Lambertus Aartsen, Johannes David Arend,, A.F. Arnoldi, Petrus A. Bergsma, Coert Lambertus van Beyma, Bramer, Daniel Brand, Petrus Brantsma, Petrus Brouwer, Livius Fokkens, Henricus Daniel Guyot, Henricus van der Haer, Jacobus Hoekema, Ulrikus Janus Huber, Thomas Joha, Benedictus Jongsma, Petrus Adrianus Kaldenbach, Sipco Kuyper, Anna Romar, Henricus Pollius, Nicolaus Scheltema, Scrinerius, Guilelmus Vonk, Henricus de Wal, Johannes Wigeri. Artikel over dit album gepubliceerd in maart 2022 door Dr. Ferenc Postma: Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772)

Album Amicorum van de Hongaar Ferenc Pápai Páriz, Jr. met oa Franeker inscripties van Ruardus Andala, Muys, Campegius Vitringa sr en jr, de Hugenoot Pierre Latané en de Groninger Albert Schultens of Scholtens, rond 1719. In 1714 tekende de beroemde Frederik Ruysch in zijn album en in 1722 sir Isaac Newton.

Album Amicorum Martinus Weigmann, 1598-1621, met veel Hongaren
Album Amicorum Johannes Makonia, 1626, uit Bohemen (Osterreichische Nationalbibliothek Wien), met oa Johannes Bogerman, Hendrik van Nassau-Siegen, Cornelis Haga (ambassadeur in Constantinopel), Baudartius, Willibrord Snellius, Daniel Heinsius, Petrus Cunaeus, André Rivet, Jacobus Crucius, Gerhard Vossius, Joachim Camerarius, Otto Heurnius, Abrahamus Straatmannus (Groninger theologiestudent), Daniel Stolcius von Stoltzenberg, Sigismundus en Georgius Rakoczy
Album Amicorum David von Mandelsloh, ca 1607, met oa inscriptie Ernst Casimir
Album Amicorum/Stammbuch Herzog Franz von Braunschweig, ca 1600, met oa inscriptie Willem Lodewijk (Us Heit) en zijn broers Ernst Casimir en Lodewijk Gunther, Amalia van Solms en hofmeester Frederick van Vervou
Album amicorum van de familie de La Chambre. (1607-1638) met inscriptie van oa Ernst Casimir
Album amicorum, avec blasons coloriés, des élèves de Morel, maître de luth, orléanais (1623-1630). Met oa Gerard Reynst, Jacques Vander Burgh, Henricus Temminck, Johan van Wassenbergh, Martin van Volbergen, Gosewinus Camstra
Album amicorum van de Duitse natie (incl. NL) van l’Université de Bourges, 16e eeuw. Met oa Clant en Van Eysinga
Album Amicorum van de Duitse natie (incl. NL) te Angers, met oa Reinier Pauw, Winandus Hacfort, Johannes Polyander Kerckhove, Willem Episcopius en Arnoldus van Beresteyn
Album amicorum Otto Zaunschliffer, 1612-1646, met inscripties uit Heidelberg, Groningen (oa Gisbertus Voetius, Simon Stenius), Anna Maria van Schurman, Herborn
Album Amicorum Joannes Albertus Zaunschlifer, (UVA/Allard Pierson, hs. XXV C 27) met oa Anna Maria van Schurman
Album Amicorum Johan van de Poele, 1646-1650, (UB Leiden, LTK Cats 70), met oa Anna Maria van Schurman
Album amicorum van Johannes Honingh (1654-1658, 1684), met oa Anna Maria van Schurman en Jean de Labadie
Album Amicorum van Jan Isaac Vanden Brugge, genaamd Johannes Isacius Pontanus (1592-1627), professor in de wiskunde aan de Universiteit van Harderwijk, met oa Justus Lipsius, Scaliger, Cornelis Pijnacker, Janus en Franciscus Dousa, Ernst Brinck, Theodorus Beza, Janus Gruterus, Raphelengius, Scopingius, Johannes en Lambertus Canterus, Piscator
Album amicorum Caspari Hoffmanni Fraustadiensis (Caspar Hoffmann, uit Fraustadt, 1573-1613) met oa Johannes Fabricius, Johannes Montanus, Johannes, Petrus en Valentinus Praetorius
Album Amicorum Georg Aicher, 1591, pagina met Joannes Christophorus Geyer
Album Amicorum Friedrich Rechlinger uit Goldenstadt/Ingolstadt. Bodleian Library University of Oxford c. 1598-1610 met mooie afbeeldingen kleding oa omroeper. Tweetal bladen in collectie Louvre.
Album of Liber Amicorum van Adrianus en Nicolaus Rockocx 1579-1628 oa te Douai en Leuven. De laatste was burgemeester van Antwerpen en vriend van Rubens. 58 signaturen waaronder Abraham Ortelius, Justus Lipsius, Miraeus, Jan Van der Noot
Album Amicorum van Elizabeth Buyck uit Amsterdam, eind 16e eeuw. Zie ook artikel.
Album Amicorum Jacob Buyck, (1545-1599), (UVA/Allard Pierson, hs. XXV C 91), bijzondere ronde vorm
Album amicorum van Quirine van Horne (1579-1594, kringen hof Willem van Oranje), met oa Charlotte de Bourbon, Willem van Oranje (weggesneden), Maurits en Filips van Nassau, Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, Christiaan Huygens sr., Janne van Baerlant, Jeanne de Mausson, Janne de Brichanteau, Marie Loizleur, Jean Taffin, Jacob van Marnix van St Aldegonde, Nicholas Bochart, Guillaume de Feugueray, Fernando de Bernuy, Loyseleur de Villiers, Anna de Stralen, Adriane de Berchem, A. van Witzleben, K. de Sohey, Barbra van Ranst, J. Bocholt, A. van Witenhorst, Marie de Steelant, X. de Cormaillon, Caterine de Eickeren
Album Amicorum Leo en Johannes Roelofs (KB, 74 H 20, kringen hof Willem van Oranje) Anna de Stralen, Adriane de Berchem, A. van Witzleben, K. de Sohey, Barbra van Ranst, J. Bocholt, A. van Witenhorst, Marie de Steelant, X. de Cormaillon, Caterine de Eickeren, H. de Halmale
Album Amicorum Aleijd van Arnhem, (kringen hof Willem van Oranje, hofdame van Charlotte de Bourbon) met oa Willem van Oranje, Matthias van Oostenrijk, Charlotte de Bourbon, Maria van Marnix van St Aldegonde, Quirine van Horne, Fernando de Bernuy, Johan van Nassau, Willem Lodewijk, Herman van den Bergh, Jenne van Baerlant, Habeau de Steenhuys,
Album amicorum van Henrica van Arnhem (1608-1614)
Album Amicorum paltsgraaf Johann Kasimir von Pfalz-Lautern met oa Willem van Oranje 1567
Album Amicorum/Stammbuch Jobus Ludolfus Erffurtinus met inscripties uit oa Franeker en Groningen 1645-1699 oa Laurentius Blumentrost (lijfarts van tsaar Peter de Grote)
Album Amicorum Johann Friedrich Etschenreuter, 1644-1646, met diverse vredesonderhandelaars te Münster
Album Amicorum/ Stammbuch Nikolaus Ochsenbach 1596-1626. Gewoon erg mooi en kleurrijk album met prachtige afbeeldingen, met oa. graaf Dracula.
Album Amicorum Michael von Heidenreich, ca 1605-1610, met prachtige afbeeldingen van een lansier, paarden, wapens, echtparen, muziek, kleding, satirische weergave van een dronken orkest,
Album Amicorum Hieronymus de Backere, 1605-1653, met oa Jacomina Buijes, Machtelt Hogerbeets, Lucretia van der Meulen, Emanuel van Meteren, Petrus van Beveren (1607, met geschilderd wapen), Justus Swanenburgius, Johannes van der Mijle, Janus ab Oldenbarnevelt, Maurits van Nassau, Claudius Salmasius, Thomas Erpenius (Lugd. Bat. 1609 en 1624, met geschilderd wapen en portret, Carolus Clusius, Franciscus Gomarus, Paulus Merula, Jacobus Arminius, Polyander, Bonaventura Vulcanius, Cornelis de Groot, Petrus Bertius, Rodolphus Snellius
Album Amicorum van Georg Amman von Ammanseck und Freudenbüchel, 1578-1586, (Padua, Perugia, Bourges) met oa Georg Schenck van Toutenburg, Rudolf Schenck, Joseph Scaliger, Cornelis Vossenholius, Daniel Frisius en vele Italiaanse kostuums te oa Padua en Venetië, evenals afbeeldingen van gondel, galei en trekschuit.
Album Amicorum Georg Schütz, 1608-1613, broer van de componist Heinrich Schütz, met diverse fraaie afbeeldingen van oa een strijkorkest
Album Amicorum van Daniel Meisius, 1612-1620,
Album Amicorum van Heinrich Hartmann genannt Klein, 1601-1624, met oa Moritz landgraaf van Hessen, Joseph Scaliger, Justus Lipsius, Wolfgang graaf van Solms, Christoph Fugger, Eberhard Bronchorst, M. Franz Meinardus (uit Friesland), Axel Brahe, Johannes Rinik, Jacobus Hondius (Vlissingen), Johannes Crook, Johann Christoph Wittelius, Augustinus Lollius Adama
Album Amicorum van Otto Wecke/Weccius, 1604-1610, met oa Rudolf Diepholdius
Album Amicorum van een ‘Duitse soldaat’, 16e eeuw, met vele kostuums
Album Amicorum Johann Joachim Prack von Asch, (1587-1612), diplomaat aan het Ottomaanse hof te Constantinopel met veel Duitse kleurrijke inscripties en excursie naar belegerde fort Raab in Hongarije in 1594. Afbeeldingen van oa galei en draagkoets, Amor vincit omnia
Album/Liber Amicorum Johann Heinrich Gruber, (1602-1612) koopman te Neurenberg met fabriek in Lyon, inscripties in Neurenberg, Augsburg, St. Gallen, Lyon etc.
Album Amicorum van Johann Michael en Johann Carl Heuss, ca 1560, met vele mooie afbeeldingen
Album Amicorum van graaf Philip Georg van Solms, 1588-1616, met veel Duitse familiewapens en groep mannen
Album Amicorum van graaf Frederik van Solms-Laubach, 1604-1607, met mooie afbeeldingen, oa van dame op schip en ridder te paard
Album Amicorum Franz Christopher Deublinger, Koninklijke Bibliotheek Kopenhagen ca 1638-1652 (met oa Benjamin de Geer)
Album Amicorum/ Stammbuch Cornelius Amsinck 1619-1623, met oa Christian Schenck von Tautenburg, Johannes Doccemius, Bartholomaeus Sagittarius, Hans Wolf
Album Amicorum/ Stammbuch Eberhard Twestreng
1628-1635, met oa Friedrich von Anhalt-Bernburg, Ulrich Winckel, Albert von Eitzen, Philipp Rudolph Pistorius, Joachimus Tallarma
Album Amicorum keurprins Christoph, Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 2016 Christoph <Pfalz, Kurprinz> Stammbuch — 1568, met oa Reinmart Beninga uit Grimersum
Album Amicorum keurvorst Frederik vd Palts, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 120 Friedrich <Pfalz, Kurfürst, IV.>: Stammbuch (verschiedene Orte, 1582-1605)
Album Amicorum Christoph von Haugwitz, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 621 Stammbuch — London , Paris , Stuttgart, 1598
Album Amicorum Zdenek Brtnicky Valdstejna, baron van Waldstein, 1591-1600, met inscripties uit Nederland, Duitsland, Straatsburg, Silezië, mooie afbeeldingen, met oa Constanter (Constantijn Huygens), Junius, Joseph Scaliger, Jan de Groot, Petrus van Dyck, Ernst Casimir van Nassau, Petrus Brederode, Jacobus Robers (Groningen), Paulus Merula, Joannes Fugger, Joachim Camerarius, Arnoldus van der Mijle
Album Amicorum Erhard Grünthaler, 1591, met veel familiewapens en kostuums
Album Amicorum Adam von Gruttschreiber, 1553–1619, met Silezische/Poolse adel en mooie afbeeldingen
Album Amicorum Hugo Blotius, 1579-1620, emblemataboek, met oa Lollius Adama, Balthasarus Camerarius, Gilles van Busleyden (Buslidaeus), Cornelis van der Myle
Album Amicorum Georg Friedrich Fronmüller von Weidenburg, Padua, 1643-1651, met diverse familiewapens
Album Amicorum Theodor Winsheim, 1590-1600,
Album amicorum Winshemii seu Winsheim, ca 1591, Italie en Zuid-Duitsland met veel Duitse adelijke familiewapens, vrouwen en enkele duels afgebeeld
Album Amicorum Pieter Nuyts, 1613, hij was een Zeeuwse koopman en gouverneur in dienst van de VOC. Transcriptie na inloggen ‘The manuscripts of Thomas Erpenius‘, met oa Willem Merula, Thomas Erpenius. Hij schreef ook Lof des Elephants.
Album amicorum Iohannis Iacobi Albrecht de Lauterburg, Leuven, ca 1656
Album amicorum Lucae Holstenii, Hamburg, ca 1616. Lees ook dit artikel over Holstenius: Das Stammbuch des Lukas Holste (1616–1623). Studeerde in Amsterdam en Leiden bij Barlaeus en Vossius. Met oa Heinsius, Meursius, Everard van Bronkhorst, Petrus van der Cun, Vorstius, Erpenius, Hendrik van Put, Johannes Rutgers, Cluverius, Snellius, Scriverius, Heurnius, Episcopius, Casaubonus, Pieter Courten, Johan van Hesse, Theodorus Rigemannus, Bernhard Sutholt, Praetorius (muziekstuk), Kritopoulos. Werkte voor Barberini en in dienst paus Urbanus VIII. Met enkele muziekfragmenten in notenschrift
Album amicorum Hettler, Bartholomäus, -1600 Duitsland.
Album Amicorum/Stammbuch Erhard Grünthaler, Duitsland: 1591. Met vele familiewapens en kostuumafbeeldingen
Album amicorum van Marcus Gualtherus, 1593-1649, recor Latijnse School Kampen en Remonstrant, met oa Henricus Beilanus, Heinsius, Otto Brahe (in Kampen), H. de Veno, Barlaeus, Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, Nicolaus Sixti a Nijholt of Nieholt, Thomas Berendtsz (bouwmeester, schilder en landmeter te Kampen), Espiscopius en Otto Gansneb Tengnagel, Vorstius, Wttenbogaert, Vossius, Barlaeus, Allart Clant, velen uit Kampen en omgeving en Remonstranten
Album Amicorum Olai Johannis Slangendorphii Dani anni 1616, Alberti von Stein 1602-1608, Domini Reychaw 1595-1623, Georg Schröder 1650-1653 en diverse andere Poolse Alba. Ogenschijnlijk veel Duits.
Album amicorum Abrahami Heineccii. 1616-1627, Polen, Dresden/Wittenberg
Album Amicorum Heinrich Böhm, Gdansk, 1627, met oa Gabriel Bethlen en Frederick V van de Palts.
Album amicorum/Stammbuch Andreas Bayer, candidatus uit Nürnberg, 1615 – 1626
Album amicorum/Stammbuch Balthasar König (Künig), 1576 – 1582 Kanunnik in Würzburg, Domheer te Freising, Prelaat St. Martin in Landshut
Album Amicorum/Stammbuch Jobst Friedrich Tetzel/Jodocus Friedrich Tetzel. Joannes Wagnerus Salisburgensis 1568-1618
Album Amicorum/Stammbuch Anton Rummel von Zant und Lonnerstadt, 1602-1629
Album amicorum van Conrad Kechler von Schwandorf, ca 1590
Album amicorum van Johann Müllegg uit Neurenberg 1596-1612, met oa mooie afbeelding van schermers, dansers, jacht, kostuums
Album amicorum van Nicolas Engelhardt, ca 1600, met oa Hugo Blotius, Camerarius, Conrad Gessner, Mathias Polijanij en Gregorius Horváth-Stansith (Hongaren)
Album Amicorum van Veit Seytz (1561-1571). Voornamelijk Duitse inscripties, oa Fugger
Album Amicorum/Stammbuch David Steudlin, Pfarrer von Backnang in Württemberg, Österreich, Deutschland: 1621
Album Amicorum Johann Gastel (1591-1616). Geen NL maar wel Augsburg, Dillingen, Konstantinopel (1599), Padua (1600–1605), Venetie (1600–1601), Florence(1601–1603), Rome(1602–1603), Genua (1603), Passau (1603), Salzburg (1606), Ferrara
Album Amicorum van Verner Parsbergs van rond 1595, met veel geklieder
Album Amicorum van Tage Thotts rond 1597 met inscripties van diverse telgen uit de Deense familie Brahe
Album Amicorum van Nachtwacht-ster Frans Banninck Cocq, met Egbert Wilcken, een Groninger die de borg Mensema te Noordwolde bezat en van Oost-Friese afkomst was, Wigbold Ripperda, Henricus Scherff, Franciscus Fridericus von Sickingen, Nicolaes Gael, Carolus Mulerius en Bernhard von Galen (Bommen Berend)
Album Amicorum, Otto Keye, ca 1637, met veel inscripties te Groningen, met oa Ravensberg, Henricus van Coeverden, Cannegieter, Krajevanger, Van Doetinchem
Album amicorum door de humanist Jan van der Meyen van Bergen op Zoom, alias Jean de la Ramée, tijdens diens studentenjaren 1570-78 te Leuven, te Nürberg, en aan Italiaanse universiteiten o.a.te Bologna waar hij promoveerde
Album Amicorum professor Magnus Gesner, Brussel, ca 1650 met oa Christianus Schoning, Lindenhovius, Joannes van Stepraedt
Album Amicorum Conrad Gesner, 1555-1565. Bezitter van een rariteitenkabinet. Valerius Aylva, Sixtus van Bottinga/Botnia, Egbertus Brassius, John Dee, Jacobus van Fleichaus, Johannes Frisius (Fries), Martinus Lydius, Adolphus Occo II, Ludolphus Potter. Zie ook Zwitserse pdf.
Album Amicorum Andreas Soetzinger, met zeilwagen
Album Amicorum Nicolaus Gerbelius, 1569-1573, met oa Leo/Lieuwe van Juckema, Pieter van Harinxma, Johannes en Peter Piscator
Album Amicorum Gerhard Pilgrum, 1579-1589, met oa Taeke? en Douwe van Burmania, afbeelding van jacht
Album Amicorum Wilhelm Weyer, ca 1600-1627 met oa Heere van Burmania, Anna van Roorda, Seino Rengers, Henricus en Lubbertus de Wendt, Cornelia van Reede van Amerongen-De Renesse van Wilp, Anna Utenhove (dichteres), Anna van den Bergh en vele Duitse vrouwelijke inscribenten
Album Amicorum Hermann Vigelius, 1621-1636 met oa Sixtinus van Amama (zie ook blog), Daniel Heinsius, Johannes Hachtingius, Maccovius, Pasor, Johann graaf zu Nassau-Siegen, Georg Ludwig zu Nassau-Dillenburg, Vossius, André Rivet, Henricus Alting, Petrus Hermanni, Dominikus Rottenhammer (schilder met tekening)
Album Amicorum Nicolaus Rittershausen, 1597-1670, met oa Sixtinus van Amama, Maximilian Fugger, Vorstius, Polycarpus Heilandt, Oliger Rosenkrantz, Petrus Bertius, Cornelis Pynacker, Hector van Bouricius, Johannes Meursius, Adriaen Metius, Everardus Bronchorst, Philipp Camerarius, Gabriel Eric Oxenstierna, Willem van der Graeff, Bernardus Paludanus, Daniel Heinsius, Joachim Camerarius, Spanhemius, Johann Georg Mylius
Album Amicorum/Liedboek Anna Steyn, (1611-1612) met oa inscripties en tekeningen van schepen en een winterlandschap toegeschreven aan Cornelis Claesz. van Wieringen en Willem Buytewech, Cornelis van Beresteyn, Theodorus Schrevelius, Gerard Sas, Johan Colterman, Willem van de Graeff, Cornelis van der Laen, Boudewijn Hackius. Haar grootvader Mattheus Augustijns Steyn (portret) was Raad ter Admiraliteit van Friesland te Dokkum.
Album Amicorum Cornelis van Beresteyn, (1605-1611) met oa Scaliger, Vulcanius, Philippe Du Plessis-Mornay, Giovanni Deodati, Fredericus van Boeymer, Joannes de Voocht, Georgius van Thienen, P. van de Laen, Petrus Prins, Michael Rauchbar zu Hermesdorf, Livonus, Fabiaan van Vliet, Justus Andreas van Walthausen, Vitellius, Alpherdus Brinck, Andrianus Blyenburch, Anthonius van Waele, Johannes Corten, Episcopius, Cornelis Dimmer, Petrus van Dornenborch, Cornelius Crocus, en Johannes Lyndershusius. Scans op Europeana.
Album Amicorum Daniel van Vlierden (1572- ) met oa Julius van Beyma, Mello Theodorus Brunsema, Theodorus Schrevelius, Scaliger, Aegidius Hooftman, Antonius Trutius, Balthasar Schonaeus jr., Bonaventura Vulcanius, Carolus Battus, Carolus Clusius, Cornelis Jacobs Drebbel, Cornelis de Groot, Cornelis van der Myle, Cornelius Rekenarius, Cornelius Schonaeus, Daniel Agylaeus, Daniel Niellius, Daniel Zouterius, David Holterman, David Miverius, Everardus Bronchorst, Ewaldus Jacobi Dussius, Fabianus van Vliet, Franciscus Junius, Floris van Pallandt, Franciscus Raphelengius, Franciscus de Westerberg, G. d’Artzelar Hooftman, Gabinius Sylvius, Gerardus Bontius, Gerardus Busius, Gerardus Exalto, Gerardus Tuning, Gerbrandus Swechusen, Gualtherus Gerardifilius, Guilielmus Coddaeus, Guiliemus Poelenburgius, Henricus Bredius, Henricus Hein, Hubertus Bales, Hubertus van der Bye, Isbrandus Rietwijck, Jacobus Campe, Jacobus H. Kloesius, Jacobus Lettingius, Jacobus Miggrodius, Jacobus Zaffius, Janus Dousa, Janus Sylvius, Jeremias Bastingius, Joannes Fredericus Jung sr., Joannes Murdisonus, Joannes Vitellius, Joannes Wallasius, Joannes a Vinea, Johannes Bogaert, Johannes Damius, Johannes Heurnius, Johannes Keckerbart, Johannes Masselotius, Johannes Matthisius, Johannes van Borre, Lazarus Marcquis, Lucas Trelcatius, Nicolaus Stochius, Paullus Merula, Paulus Stochius, Petrus Bertius, Petrus Carpenterius, Petrus Forestus, Petrus Molinaeus, Petrus Moraeus, Petrus Paauw, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Rodolphus Snellius, Samuel Busseurius, Samuel Czaplinius, Simon Sovius, Simon van Beaumont, Theodorus Velius, Wilhelmus Baudartius
Album Amicorum Georg Vogtherr, 1580-1619, met oa Julius van Beyma (1581, Wittenberg), Johannes Mathesius, Petrus Apianus
Album Amicorum Jacobus van Marnix van Sint Aldegonde, 1582-1614, met oa Maurits van Nassau, Maria von Nassau undt Orange, Anna, von Nassau undt Orange, Philippus van Nassau, Loise van Nassau, Franchoyse d’Egmont. Sabine d’Egmont (1584, met de spreuk: Mon Dueil ne dis); Rob. van Merode, Jean de Lamarck, Hester van Boetzelaer, Wenceslaus van den Boetzelaer, Gedeon van de Boetzelaer, Justinus van Nassau, Richarde van Merode
Album Amicorum Hans Hanberg, (1570–ca. 1598), Keulen, schetsen met narren, recepten, kunstzinnige methodes, karikatuur van een aflaat, eierbroedster en calligrafie
Album Amicorum Jacobus Fabricius, (1574-1585)
Album Amicorum Jan de Keyser uit Rhenen, 1585-1609, Harvard University, met oa Bonaventura Vulcanius, Ioannes Heurnius, Janus Gruterus, Johannes Ludolphi
Album Amicorum Hans Lorenz von Trautskirchen en Hans Jörg von Elrichshausen met Abraham de Bruyn, 1575-1615, met oa Willem van Lalaing (graaf van Hoogstraten)
Album Amicorum Joh. Wolfgang Schwarzdorfer, 1581-1588, met oa Marcus en Joachim Fugger en afbeeldingen koets, duel, jacht en vele familiewapens
Album Amicorum Johannes Wilichius à Weihe, 1582 – 1584
Album Amicorum Anton Weihenmayer (1582-1588) met schitterende portretten en familiewapens, oa Fugger, Hohenzollern, Daniel Brentel, Posthius, jachttafereel
Album Amicorum Ferdinand von Muggenthal
(1590-1618) met oa Schwartzenberg, Hohenzollern, Fugger, Gunther von Bunaw/Bunau, Friedrich von Eerden
Album Amicorum hertog Magni z. Braunschweig und Lüneburg, (1588 – 1594)
Album Amicorum Simon Retter, 1588-1625, Augsburg/Tübingen, met oa Johannes Kepler, Salomon Gesner, Martin Crucius
Album Amicorum Erhard Stang, 1581-1602 en later met mooie afbeeldingen, oa zelfportret David Brentel (ca 1556-1615) schilder
Album Amicorum van vorstelijke figuren uit Anhalt, (1598 – 1616), oa Prinzessin Luise Juliana von Oranje-Nassau en Amelie Prinzessin von Oranje-Nassau
Album Amicorum van Henricus Torrentinus van Coesfelt, 1599-1607, met oa Bonaventure Vulcanius, Johannes Both en Joannes van Mynden, Cornelis Swanenburch, Christianus van Wijhe, Everardus Bronchorst, Gerardus Busius, Lambertus de Haes Dusilvius, Joseph Scaliger, Cornelis Pijnacker
Album Amicorum Alexander von Holstein-Sonderburg, (1606 – 1615), oa Anna Markgräfin von Baden-Durlach geb. Gräfin von Ostfriesland
Album Amicorum Adami Heinrici à Coseritz, (1606 – 1700)
Album Amicorum Johann Conrad Dannhauer, (1620 – 1666)
Album Amicorum Johann Born, (1621 – 1625)
Album Amicorum Moyses Walens, (1605-1615), Keulen, met oa Dudley Carleton en mooie afbeeldingen van huwelijksbootje, zeilwagen en andere liefdesreferenties met Latijnse en Nederlandse teksten
Album Amicorum Jonas Kröschel, een trompetter aan de vooravond van de Dertigjarige oorlog in dienst van de keurvorst van Mainz, Johann Schweikard von Cronberg. Kröschel’s album (British Library, Ms. Egerton 1242) bevat inscripties van meer dan 30 trompetters die hij ontmoette tijdens prinselijke meetings in Aschaffenburg, Praag en Neurenberg tussen 1608 en 1611
Album Amicorum Carl Vincker, (1595-1611) met mooie afbeeldingen
Album Amicorum Theodor de Bry, (1592- 1599), eerdere bezitter Johann Martin Agricola
Album Amicorum Johann Jacob Hausmann, ca 1623-1632 (Groningen, Emden, Franeker etc.), met oa Ubbo Emmius, Wessel Emmius, Borgesius, Gomarus, Bernardus Paludanus, Goswinus (?) van Eysinga, Nicolaus Mulerius, Henricus en Menso Alting, Sibrandus Lubbertus, Matthaus Keczkemeti, Spanhemius, Mylaeus, Camerarius, Samuel Althusius
Album Amicorum Herman von Nickenich 1578-1579 met Paolino Arnolfino en Bernardus Paludanus
Album Amicorum Petrus de Ponders 1574-1597, met Ubbo Emmius, Hendrik van den Corput
Album Amicorum Nicolaas Vivien, 1631-1692, met oa Johannes Otto Faber, Johannes Buxtorfius, Matthias Wilhelmus
Album Amicorum Bernhard Milbinger, (1639 – 1666), Frankfurt, met oa Jan Zoet (1653, poeet, dichter en sekteleider te Amsterdam), Willem Fonteyn, Jacobus Caspari, Joannes de Bruyne, Conrad de Smeth, Dionysius P. Cammingha/Camerarius, Fredericus d’Orville
Album Amicorum Samuel van Diest, 1653-1656, met oa Gronovius, Jacobus Revius, Johannes Coccejus, Adolph Vorstius, Buxtorfius, Daniel Heinsius, Joannes van Horne, Golius, Menso Alting, Johannes Antonius van der Linden, A. Thysius, Adrianus Heereboord, Georg Ripperda, Gisbertus Voetius, Cyprianus Regnerus van Oostergo
Album Amicorum Macharius Pinninck, 1617-1628, met diverse familiewapens oa Van Reede en tekening Esaias van der Velde, Walterus Philippus van Ense met paard en ruiter
Album Amicorum Leonhard Weber, (1675 – 1696)
Album Amicorum Johannes Simonides, ca 1680, een Lutheraan, hoorde tot de groep van galei-predikanten (bekend van de bevrijding door Michiel Adriaansz de Ruyter en het standbeeld in Debrecen) die later vanuit Zürich naar Saksen reisde (om er steun voor hun zaak te bepleiten). Over de andere groep die vanuit Zürich naar de Nederlanden reisde, schreef Ferenc Postma in: Acta Neerlandica [Debrecen], VIII (2011), p. 93-113, Als ballingen aan de boorden van de Amstel.
Album Amicorum van Clemens van Sorghen of Sorgen, 1666-1667, met oa Michiel Adriaansz de Ruyter, Willem Godschalck van Focquenbroch, Jeremias de Decker (dichter, geportretteerd door Rembrandt).
Album Amicorum van Caspar Sibelius van Goor, 1669-1671 (British Library), met oa Barlaeus, Graevius, Gronovius, Theodorus Craanen, Henricus Cocq, Aemilius à Cuilemborgh, Herbertus Dapper, Samuel van Diest, Johan van Doesburgh, Buxtorfius, Gijsbertus Voetius, Willem Sluiter, Joannes van Horne, Adriaan Sticke, Henricus Tideman, Wilhelmus Wilhelmius, Theodorus Ketjes, Jodocus van Lodenstein, Henricus Regius, Gualterius van Nellesteyn, Joannes ten Oever, John Henry Ott, Thomas Pels, Antonius Perizonius, Joannes de Raey
Album Amicorum Martinus Christophorus Bremerus, Hamburg, ca 1650
Album Amicorum Achilles Meyer, 1636-1643, met prachtige afbeeldingen en familiewapens
Album Amicorum Philippus de Glarges, 1636-1641 (British Library), met oa Anna Maria van Schurman, André Rivet, Constantijn Huygens, Golius, Gijsbert Voetius, Adolf Vorstius, Johannes Walæus, Daniel Heinsius, Boxhornius, Vossius, Barlaeus, Heurnius
Album Amicorum Jacob Burckhardt, 1660-1690, met oa Wilhelmus van Nassau, Adolf van Nassau-Dillenburg, Buxtorfius
Album Amicorum van Cosmus Bornemannus, (ca 1660-1665) met oa Verhel, Petrus Moll, Wissenbach, Willem van Haren (Guilielmus ab Haren), Ulricus Huber, Joachimus Borgesius, Bernhardus Heeringa van Grovestins, Andreae, Magnus Frisius en secretaris Jacobus Kroll. Met ook een tekening van de Academie van Franeker in kleur (naar het bekende voorbeeld bij Winsemius). Het AA bevat ook inscripties uit Groningen en Amsterdam (o.a. van J.A. Comenius).
Album Amicorum Arnold Moonen, ca 1671, (UVA/Allard Pierson hs. XXIII A 11) met oa Vondel
Album Amicorum Johannes Fredericus Gronovius 1690-1760 met oa Fredericus Ruysch, Maccovius, Smetius, Vossius, Buxtorfius, Christianus Frawn, Henricus Alting, Spanhemius, Barlaeus, Constantijn Huygens, Bernardus Schotanus, Pierius Winsemius, Grotius, Johannes Heinsius, Scriverius, Cornelis Pijnacker, Frans van Mieris jr, Ernst Brinck, Raphelengius, Pasor, Golius, Otto Zaunschlifer, Salmasius, Junius, Tobias Andreae, Johannes Isacius Pontanus, George Rattaller Doublet, Anna Maria van Schurman, Marcus Zuerius van Boxhorn (Boxhornius), Meursius, Johannes Adolfus Tassius, Franciscus Phoebus, Metzler, Hieronymus de Wandelaar, Camerarius, Henricus Ruysch/Ruijsch (zoon van Frederik), Dirk Graswinckel, Cornelis van der Mijle, Pieter de Groot, Balthasar Bonifacius, l’Empereur van Oppedijck, Voetius
Album Amicorum van Frederik Ruysch (1638-1731) (UVA/Allard Pierson, hs. I E 20-21) gastenboek met oa tsaar Peter de Grote, Andreas Reijne, G. Papin, Guillaume Desnoues, Johan Henricus Graetz, Christianus Wedelius, Abraham Vater, Joannes Georgius Graevius, prins Anhaltino, Bononiensy (arts van Charles III, koning van Spanje), Wilhelmus Christianus Tapsicj (hofarts van Polen), Brunner en Joh. Hofstadt (artsen van paltsgraven), J.G. van Bergen, Daniel Nebel, Alex. Chr. Gakenholz, Laurentius Heister, Frank Nicholls, Rega, Narez, Jacques Bénigne Winslow, Rau, Justus Schrader, Simon le Cordier, Pierre Eyles,  Adam Cady, Petrus Maria de Peuhioly, Salomon Schutzer, Jos. Faber, Chr. Becker, Eberhard Weerkampf, Joh. Henri Burchard, De Portz (?),  Joh. Phil. Breynius, Johannes Christianus Daümig, Guy Nicolaus Tavelli, C. Amyand, Jacobus van de Velde, Isaak Uitbols, Michael Vanderbach, Antonius Cocchius, Immanuel Mussaphia (allen chirurgen). Zie ook artikel. Scans beschikbaar.
Van Albertus Seba, Ostfries, apotheker, zoöloog, auteur, verzamelaar en eigenaar van een naturaliën-/ rariteitenkabinet zijn 2 inscripties bekend, in alba die (nog) niet digitaal beschikbaar zijn: van Johann Wilhelm Agricola (1731) en Carl von Linné ofwel Linnaeus (1735), beide te Amsterdam. In het album van Linnaeus tekende ook zijn promotor te Harderwijk, Gorter, en Herman Boerhaave.
Album Amicorum Henricus Arntzenius (1665-1728) (UVA/Allard Pierson, hs. IV J 15) te Franeker, Duisburg, Groningen (1685-1703). J. Gruys op borg Jachtwijck te Foxham (Groningen), R.W. Merwen op borg Jachtwijck, Campegius Vitringa, Petrus Alberthoma, Johannes Arntzenius, Guilelmus Auslant, Barbek, Braunius, Petrus Bodaan, Johannes de Blecourt, Arnoldus Brand, Henricus van Bijlen, Sebastiaan Boelo, Burgh. Bronchorst, Beckeringh (te Kolham), Georgius Batai, Bake, Crellius, Cassius, Cseperegi, Chrichtonius, Wilhelmus Theodorus Caesar, Anton van Dorth, Cornelis Doornbusch, Gisbertus Wesselus Duker, Johan von Essen, Gantesvilerus, Johannes Gerson, Henricus Hulsius, Henr. Christ. de Henin, Onno Jacob de Hertoghe, D. Hassel, Johannes Petrus Hessius, Casimir Willem Huneveld, Johannes Huneken, Johannes Christoph Heinius, Petrus Jenim, Fridr. Gerlach Kemper, Lucas Loers, D. van Loen, Jean Christian Lemink, Arnoldus van Leenhof, Johannes van Marck, Johannes Mensinga, Arnoldus Martini, Simon Meyer, Marth. Martini, Conradus Mel, Juliana Gerdrudis Martia, Johannes Menso, Johannes Petrus en Christoph Nucella, Jacobus Perizonius, Wilhelmus Jacobus Pagenstecher, Bernardus Pastorius, Stephanus Pals, Jacobus Rhenferd, Johannes Georgius Rausch, Walrad Reinhard, Herman Alexander Roëll, Casparus Ruppius, Rhad. Rhunckhardus, Stöck, Stork, Johannes de Spina, Abraham Trommius, Johannes Gerl. Timmerman, Hermannus Upmerer, Van de Waeyen, Wirz, Wortman, M. Wecsei, Jodocus Wiedhof, Ernestus de Witte, Joh. Jac. Wepferus, . Scans beschikbaar.
Album amicorum van Joanna Koerten Blok (1650 – 1715), een overzicht met index met oa Gerardus Wigmana, Anna Maria van Schurman, Francois Halma, Feitama, Gerard Hoed, Arnold Houbraken, Weenix, Verkolje, Saftleven, Storck en vele scans
Album Amicorum Samuel Emmius met oa Christianus Alting, Salmasius, Daniel Heinsius, Junius, Spanhemius, Borgesius, Luirardus Manningha, Johannes van Besten, Otto Zaunschliffer, Rudolf de Mepsche, William Makdowel, Pieter Eysinga
Album Amicorum Johann Andreas von Düwens 1697, met Johan I.W. Beintema van Peima ofwel Johannes Ignatius Worp Peima a Beintema uit Anjum/Ternaard, katholiek (papist).
Album Amicorum Jacob de Wilde (1701 – 1714), fragmenten gastenboek, was ontvanger-generaal Admiraliteit van Amsterdam en had een bijzondere kunstcollectie met munten, een soort rariteitenkabinet, dat oa door tsaar Peter de Grote bezocht werd. Inscribenten oa Duitse hertogen en de Venetiaanse diplomaat Federico Cornaro.
Album Amicorum Nicolaas Chevalier, 1690-1706, Bezoekersboek van rariteitenkabinet, met oa Francois Halma, Eduard en Izaak Feitama, Moritz von Sachsen, Anna Maria van Schurman (zelfportret en kalligrafie), Henricus Bernhardus Yperman, Georgius Antonius Gans, Abraham Welsing, Martin Lucas Schele, Christianus Nicolaus Hoppe, Fredericus van Leenhof, Daniel Haake, Jakob Wilhelm von Imhof, Ludolph Smids, Cornelis van Herk, J.W. de Gossel, Joh. Hagen, H.C. Witte, Zacharias Conrad von Uffenbach, Johann Friedrich von Uffenbach, Jacobus Ignatius Krijs, Johannes van Neck, Nicolaus Broedersen, Gislenus Priem, Nicolaus Franciscus Mees, P. Delatour, Bartholomeus de Moor, Nicolaas Witsen, Carel de Moor (kunstschilder), Simon Schijnvoet en veel Duitsers en Fransen. Scans op Europeana. Lofdicht van Nicolaas Chevalier op rariteitenkabinet van Jacob de Wilde.

Van een aantal Alba Amicorum met Friese inscripties heb ik nog geen scans of beschrijving kunnen vinden, behalve een vermelding in het Repertorium Alba Amicorum. Op een zoekopdracht ‘frisius’ bij inscribenten vinden we oa Tacitus Hemstra/Taeke van Heemstra, Regnerus Hallemius, en Gerardus Teethlum (1567/1568, alledrie te Heidelberg in Alba Amicorum Stephan Aberlin/Oberle en Musculus), Scivola Ebbingha (Aebinga, 1584 te Bologna in Album Amicorum Annibale Meloni), en Philippus van Albada (1600 te Douai bij Jean de Beauchamps). Op zoekwoord ‘Friso’ vind je merendeels personen uit OstFriesland.

Beperkt overzicht 18e/19e eeuwse Alba met Friese of andere bijzondere vermeldingen:
Album Amicorum Klaas Willem Kiers (ca. 1722-1759) met oa Antonius Brugmans en J.E. van Burmania, (Namen, 8 juli 1754). Kiers was ingenieur-modellist en vestingbouwer van stadhouder Willem IV, zie dit artikel. Was luitenant-ingenieur en begon in Amsterdam een zeep- en salpeterfabriek.
Album Amicorum Christiaan Moltzer (1727-1805), student theologie in Franeker en Utrecht, 65 inscripties, 1749-1751
Album Amicorum Johan Henrik Lidén (1768–1774), met oa inscriptie Samuel Hendrik Manger en Hermannus Venema (Franeker)
Album amicorum Ludovico van Beethoven oblatum a. 1792 Beethoven, Ludwig, 1770-1827
Album Amicorum/Stammbuch Franz Joseph Clement Midden- en Westeuropa: 1789
Album Amicorum/Stammbuch Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830) met oa Jacob Roorda (Harlingen), Petrus Camper (Lankum), C. Roorda-Nieuwenhuis, A. Roorda, J. Roorda
Album amicorum van Bokko Hermannus Habbema, predikant te Oenkerk, 1796-1802 (Tresoar), A. Ypey, J.H. Couperus, G.Brinckmann, J.H. Besseling, M.M. Welter geb. Walderbos, P. Couperus, P. Crans, H. Nieubuur Ferf, P.Peaux (met silhouette), P.J. Conradi, B. Brandsma, T.M. Snethlage (met tekening), S.T. Banga (met tekening), P. van Assen, J. Wesselius, H. Graanstra (met silhouette), C. Ekama, P.H. Waardenburg (met tekening), A. van Loon, W.C. Liefsting, J. Bogtstra, D.E. Ruitinga (met tekening), A.J.H. Abbring, N. Schotsman, N.J. Snethlage, L.T.W. van Eerten, W. Waalkens, W.J. van Viersen, M. Coehoorn van Scheltinga, A. Brieman, J.H. Dijkhuisen, M. Arends, A. v. Velden, S. Tresling, A.S. Hingst, A. Reiger, F. Bekius, J.Bredeé, B. Bredée, G. Schreuder
Album amicorum van A. Mulder te Franeker 1783-1808 (Tresoar), A. Mulder was kastelein van het studenten-koffiehuis in Botniahuis en daarna in Dekemahuis te Franeker. J. Willinge, E. de Wendt, T. Canter Visscher, R. Dibbetz, W. Bergsma, M. Ypey, G. Bruining, D.G. Manger, G. Verschuir, H. v.Sminia, D.A. Hamerster, P.E. v. Harinxma thoe Slooten, R. Coopmans, O.N. Coulon, J. Gerlsma, S. Gratama, J. de Vicq Tholen, P.M. Kesler, C.A. Chais, J. Albarda, E. Cats, A.C.S. te Bokkel, W. Albarda, J. v. Sminia, [?]. P. Deketh, T.M. Lycklama a Nijeholt, G.T. Suringar, J.J.R. Wilree, N. Stelt, J. v. Poutsma, U.O. Groen, J.Haitsma, R.O. Nauta, J.H. de Lussanet de la Sabloniere, P. Edema, G.A. de Lussanet de la Sabloniere, N.Erckelens, W.H. van Haersma, pseudo., F.C. Haitsma, J.M. Snethlage, D. de Blocq de Schepper, E.P. van der Swaagh, A. Hoekstra, Schwartzenberg, J.F.M. Herbell, W.A.P. v. Sloterdijck, H. Gonggrijp, C. Gerlsma, H.J. Westra (fries), J. Buning, W. Nauta, L.W. van Rossum, A. van Harinxma thoe Slooten, S.G. Manger, J.E. Scheltema, J. Suiderbaan, P. Agron, P.N. Lomars, G.A. Reinking, H.W. Gautier, A. Greijdanus, Th.C. Beilanus, J. Scheltema (met tekening), G.H.M. van Rossum, C.S. van Heemstra, E.R. van Bienema, A. van Duiden, S. v. Haersma, J. Verschuir, A.P. Haersma, M. Salverda, T. van Slooten, J. Pierson Tholen, D. Nieubuur, “Professor Jantje”, L. Steensma, F. Canter Alta, W.L. v. Sminia, J. Schrader, O.N. Tholen, E.E. Wielinga van d. Scheltinga, J.J. Westra, G. Frensdorf, H. Mulder, D.D. Nota, A.W. Siccama, P. Greijdanus, A. Conradi, P. Adama, S. Nauta, P. Romar, J. Mulder, R. Nicolai, S.L. Napjus, J.G. de Jonge, V.L. Vegelin van Claerbergen, F.L. Mulder, S.L. Napjus, M. de Boer, H. Tuinhout, W. Tuinhout, J. Coopmans, T. Banga, P. Piebenga, P.N. Lomars, H.C. Tromp, J. Groenewoud, J.B. Eerdmans, S.S. Nauta, A. Stinstra, R. Siccama, J. Jaarda, L.J. Huber, S.P. Ens, J.T. Wielandt, L.R. Feith, J. Hoekstra, J.T. Wijngaard, A. Mensma van Willis, M.S. v. Ypma, J.J. Florison, P.H. Feenstra, J.F. Bert.
Album amicorum van L. Serrurier te Franeker, 1764 (Tresoar) B. v.d. Meij, J.F. de Grovestins, J.D. van Laren, T. van den Berg, A.J. Conradi, D.J. Slotsboo, F.H. Muller en B.S. Lutteken.
Album amicorum van Murk de Haan Wynamiensis, ingeschreven als student te Franeker 16 Juni 1778 (Tresoar), A. Ypeij, H. Bangma, D. Adama, J.P. Wassenaar, G. Verschuur, F.E. Schmitz, T. Canter Visscher, P.M. Kesler, C.B. Andriessen, S. Teller (met tekening), S. Csorba, M.G. Attama, P. Schrader, W.S.B. Aardenburg, G.A. Passamier, R.P. de Schiffart, G. Nagy Kölesdiensis, L.J. Florison. – Bevat tevens aantekeningen waarschijnlijk van De Haan zelf uit zijn jaren als predikant te Gaastmeer, 1789-1807. – Voorts latere familie-aantekeningen.
Album amicorum van Gajo Andreae : med. cand., 1767 (Tresoar) T. Schoningh, M. Oorsinga, J. Koning, P. Andreae, I. Busch, S. Gratama, M.J. Busch, A.J.A. Loofs, J. Evers, J. v. Alema, J. Folkers, L. Asman, H. van Peer, R. Bertling, R. Witzenborgh. J.P.A. Stubberg, H. Edelinck, R. Gempt, H.H. ter Poorten, J. van Engen, J. Palthe, P. Deteleff
Album amicorum van H.B.A. van Kruissen, 1779 (Tresoar) M.I. v. Idsinga, A.A. van der Marck, W. Meijerinck, J.J. van der Marck, C.M. Merkelbach, A. Straalman, I. Jarges, C.S. van Dijck, J.T. van der Marck, Ph. De Graaf, E.J.Th. à Thuessink, J.L. Sourij [?], C.W. Eekhout, S. van Dijck, H. Menger, J. Roorda, C.G.B. van der Marck, A.F. Starosckij, J.C. ten Oever, M.T.A. van In en Kniphuizen, Sophia Donckermann, J.H. Thambusch, T.S.C.B. Donckermann, M.L. van Dijck, S. Donckermann, A.H. Breckhaus, F. zur Eick, J.P. Timans, J.D. zur Eick, … van Dijck, E.W. Fabritius, R.N. Aling, M.W. Seijffert, L. Mescher, B.R. Wicherbrik [?], C.A. van der Marck, L. Toussaint, …Noest, A. van Ringh, D. Roggeh… [?], V. Fericke, E.F. Schmidt, J. Bruins, G.H.W. Brockes, J. Duintema Dinckgreve, W.G.J. van Gendt, L. Wischel, prof. F.A. van der Marck, F. van der Marck, N.J. Sevenstern, Lacupmann [?], Schroeder, T.H. ten Noever, F.Th. WithofJ. Campstede, Donckermann, J.W. Bouwens.
Album amicorum Franciscus Rinia van Nauta. – [Franeker], [1767-1769] (Tresoar) F. Keijert, Th. V. Kooten, P. Brantsma, S. Bakker, J.H. Pröbsting, S. Gerroltsma, J. Pauwen, Z.L. Forsten, A. Cock, H.J. Roosen, R. Rijpperda, H.W.L. van Glinstra, H. Rijpperda, J. Ruardi, A.R. Binkes, D.S. Mebius, M.H. Winterswijk, A. Ploos van Amstel, R. Blaauw, J.H. Junck, J.C. Schik, S. Gardingius, J.P. des Buis, J. du Puy (met tekening), N.N., G.A. Nauta, H. van der Haer, L.A.E. Rengers, C.M. de With, J. van Idsinga, F.H. Tenckinck, J. van Burmania, N. van Loon, A. Fenema, H. Verbeek, C.C. van Tricht, R.L. Andringa de Kempenaer, C.L. v. Beijma, U.J. Huber, A. Muller, G. Brugmans, J. van Vliet, B. Blok, F.J. van Slooten, F. de With, F. Muller, A. Kooijstra, J.D. Wolterbeek, C.H. Braunius. Zie ook hele lijst.
Album amicorum van H. Bangma, [1780-1783] (Tresoar) L. Steensma, J. Bakker, G.G. Siderius, A. Ypeij, D. Adama, C.B. Andriessen, M. de Haan, F. Hellendoorn Cramer, P. Heringa, F.E. Schmitz, H. Eelcoma, G.A. Passamier, J.C. Aardenburg, T. Kingma, M.G. Attama, P.C. Gosliga, F.J. Winter, E. Nauta, J. Ennema, S. Teller (met illustratie “Het beleg van Oldeclooster”), St. Csorba, G. Nagy Kölesdiensis, P. Nauta, R.P. de Schiffart (met tekening), M. Egei, H. Adriani, C. Wassenaar, J.P. Wassenaar, T. Reneman, J. Heringa, A. Wezel (met tekening en muziek), J.Folmers, D.I.G. de la Honslage [?], P.M. Kesler, T.P. Escher [?], W. Nicolai, J. Malom [?], J. Recheij, G.H.M. van Rossum, H. Tuinhout.
Album amicorum P.J. Conradi. – Franeker, 1796-1798. (Tresoar) J. Wesselius, P. van Assen, B.H. Habbema, B. Brandsma, J. Doornbosch, G. van den Broek, S.T. Banga.
Album amicorum Thomas van den Berg. [1762-1782] (Tresoar) W.H. v. Hambroick, A.J. Wiedemann, R. Ketjen, J.N. a Lynden a Blitterswyck, O.T. Hamel, S. Binkes, J. Terpstra, D.C. Unia van Burmania, F.H. v. Burmania, J.H. Unia a Burmania, P. Lycklama a Nijeholt, D.P.D. Mauregnault, A.G. de Mauregnault, W. Wijnen, L. Wijnen, M.F. Palm, J. van Bergen, J.C. van Bergen, D.V.D. Klaauw, D. Schadee, J.V. Nuijs, J.D. v. Laren, D.J. Slotsboo, A. Camphuijsen, J. Aubert, B.J. Lutteken, J.C. Bergsma, A. Schouten van Spranckhuijsen, J.V. ?erzeele van ‘t Laar, I. Oudaen, Rigugneau [?], J.R. van Oldenbarneveld (met wapen), R. Tulleken.
Album amicorum van J.F.M. Herbell. Amicis ac fautoribus J.F.M. Herbell 1771 (Tresoar) H. Wesselius, H. Marmé (met tekening), J.L. Schaumberg [?], J.T.R. de Felden gnt. Cloudt, J.F. von Krane [?] (met tekening), P. Steenwijk, H. Pollius, H. Bosscha, J. Bramer, Schniewind [?], J.L. Beriken [?], J. Keimpema, S. Werestoy von Cser, H. de Wal, J.J. Junemannus, J. Wigeri, D. Brand, L. Aartsen, A. Chaudoir, H.D. Guyot, J.H. Berns, L.W. Wackerzan, J.R.W. Speck, A.D. Ridoer [?], C.R. van Marle, I. Hoekema, S.B. Koepeczi, J.A. Noodell, M. Katona, Grusmannus, J. Abats, A. Duverbois, A. van Genderen, L.C.H. Strubberg, C.G. Brantsma, Th. Van Kooten, S. van Panders, S. van der Woude, H.C. van Renesse, C.J.A. Huyssen, [3x?], Bernuth, D. Herfst, W.A. Tebbens, J.H. Ludenkraft [?], J.P.L. Elscheid, [?], I.f.C.A. Neuhaus, T.G. Tilgencampis, H.L. Ültjesfort, J.W. [?], Ch.G. Engels, W.v.Rosmuth [?], [?]. L.A. Schneider, F. v. Blumröther, J. Le soinne, G.W. Carstanjen [?], C.T.C. Lilienthal, L.W.P. Merttens, G.I.A. de Hardenbroek, H.A. Kessel, J.G. Baerstechers, L.W.A. van Hardenbroek.
Album amicorum E. Tinga 1781, (professor Eelco Tinga uit Tjalleberd (1762-1828) voorzien van vele geschriften oa A. Ypey en enkele tekeningen, (UB Groningen) met Stelt; Olivier; Smeding; Heringa; Wilree; Ypey; van Bokkels; Reinder van Kleffens; Menalda; Cats; Chais; Willinge; De la Sablonière; Van Poutsma; Winter; Nauta; Penninga; Looxma; Van Boekeren; Van Haersma; Fockens; Weytingh; Janssonius; Sweerink; Baerta; Escher; Halbetsma; Mackay; Attama; Van Slogteren; Van Bemmelen; De Gavere; Tholen; Bolman; Lodema; Suringar; Adriani; Van Royen; Van Kooten; Moens; Caen; de Lange; Vrolikhert; Baerts; Buys
Album amicorum van Rinse Koopmans, 1789. hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam en doopsgezind predikant te Dokkum in 1795. Met Friese inscriptie van Jacob Scheltema.
Album amicorum Hayo Tuinhout (1757-1811). Van 1787-1795 als patriot in ballingschap te St. Omer en Duinkerken. Met 83 inscripties te Franeker, Sneek, Bolsward, Beetgum, St. Omer, Brussel, Duinkerken, Harlingen en Leeuwarden. Oa Ernst Frans van Aylva & Coert van Beyma, Dokkumer Reinder Eelkes van Kleffens in St. Omer, Ulrich Jan Huber en Eyso de Wendt en Willem Bergsma te Franeker en vele andere Friezen te Franeker. Met mooi detail hoe Hayo Tuinhout later Pieter van Harinxma ontvriendde.
Album Amicorum Jacobus Kantelaar (1759-1821), met o.a. Reinder van Kleffens, Jacobus Scheltema, Meinardus Siderius, Pieter Nieuwland, Rhijnvis Feith, Petrus Brouwer, Rutger Joannes Schimmelpenninck, Johannes Sövényfalvi (Hongaar), Robert Collot d’Escury, Coert Lambertus van Beyma
Album Amicorum Carl Heinrich Wilhelm Anthing (1766-1823), met o.a. Reinder van Kleffens, Jacobus Scheltema
Album Amicorum IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812), met o.a. Reinder van Kleffens, J.H. Vegelin, Samuel Nagy de Dálnok (Hongaar), Jacobus Scheltema, Petrus Brouwer, Coert Lambertus van Beyma, Herman Hendrik Vitringa
Album Amicorum Johan Albert van der Spijk (1758-1826), met o.a. Reinder van Kleffens, Joannes Mol, Jacobus Scheltema, Ulrich Jean Huber, Petrus Brouwer, Coert Lambertus van Beyma, Herman Hendrik Vitringa, Jan David Pasteur (portret)
Album Amicorum Dominicus Aggeus Hamerster (1765-1819), met inscripties Suiderbaan, Canter Visscher, Van Sminia, Van Haersma, Van Heemstra, Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Gerlsma, Manger, Sloterdijck, Nauta, Van Haersma, Albarda, Van der Swaagh, Haitsma, Beilanus, Gonggrijp, Penninga, Te Bokkel, Van Heemstra, Harinxma thoe Slooten, Nieubuur, Jager, Bruining, Salverda, Van Bienema, Westra, De Blocq de Schepper, P.M. Keller, Van Slooten, Canter Alta, Bosscha, Beekkerk, Drabbe, De Blocq van Scheltinga, Conradi, Reinking, etc.
Album Amicorum H. Gonggrijp, met inscripties Suiderbaan, Van Sminia, Haitsma, Beilanus, Nieubuur, Westra, Scheltema etc.
Album amicorum van F.H. van Burmania, 1761-1762 (Fries Museum)
Album amicorum van F.J.J. van Scheltinga, 1771 (Fries Museum)
Album amicorum van A. Ypey, 1779 (Fries Museum)
Album amicorum van Hector van Sminia, 1783 – 1796 (Fries Museum)
Album amicorum van Joannes Stijl, 1778 – 1799 (Fries Museum)
Album amicorum van J. Wesselius, 1780 (Fries Museum)
Album amicorum van A. van Boelens, 1781 (Fries Museum)
Album amicorum van Th.C. Beilanus, 1786 – 1789 (Fries Museum)
Album amicorum van Vitus van Camminga, 1792 (Fries Museum), scans beschikbaar, met oa een doodgraverslied
Album Amicorum van Petronella Moens, 1786-1840, uit Kubaard en bijna blind, met oa Baukje Maria Beuker Andreae, geboren Lycklama à Nijeholt (tante van Petronella Moens), neef Albertus Lycklama à Nijeholt, Barend Fremery, Johanna Lykama a Nyeholt, W. C. P. van Riemsdijk, Petrus Theodorus Couperus, Pieter Stinstra, A. Stinstra, Geboren Wijbenga, Henricus Beucker Andrea, Sicco Godefriedus Nauta, Adriaan Loosjes, Jacobus Scheltema, Jan en Adriana Scheltema, Willem Bilderdijk, Pietje Scheltema- Ennema, Willem Boudewijn Donker Curtius van Tienhoven, Jouke Heringa, Willem Hendrik Warnsinck Bernsz, Jacob Egbert Lyklama à Nijeholt, Machteld Lyklama â Nijeholt, geboren Den Beer, Pieter Rutger Feith, Margaretha Jacoba de Neufville, Hendrik Tollens, Aagje Deken, Betje Wolff. Zie digitale album als een van de topstukken van de KB.  
Album amicorum van Edo Hiddinga, 1784-1788 (Tresoar), J.T. Hein, Wilh. Janssonius, Joh. van der Linden, P. de Gavere, Th.C. Beilanus, D.G. Escher, Helias Meder, B.W. van de Sande, Js.Ls. Hoffman, J. Penninga, Ms. Vos, T. Slot, J.K. van Bulderen, Joh. Temmen, T. Andringa van Hylckama, G.A. Verstege en B. Cremer
Album Amicorum Daam Fockema (1826-1874), eerste inscriptie (met hoornen des overvloeds) van vriend en Dokkumer Hoogterp, 1841. Verder Daam Fockema senior, Johanna Catharina Fockema, Warmolt Wolthers, Alberta Arnolda Catharina Hugenholtz. De familie Fockema was een bekende Dokkumer familie maar deze Daam werd in Leeuwarden geboren. Scans op Europeana.
Album Amicorum Johannes van Nuys, met oa Gadso Koopmans, Rinse Ripperda, Johannes Cannegieter, Johannes Fredericus Sirtema van Grovestins, A. Bottinga, Willem Gellius, Abrahamus Fenema, Elias Wigeri, Tjeerd Willem van Burmania, Adrianus Alma, Lodewijk Idsert Douwe Sirtema van Grovestins, Albert Terpstra, Frederik Hermannus Muller, Frederik Willem van Ghendt baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Nicolaus Hoekstra, Adamus Camphuijsen.
Album Amicorum Cornelis Burt Andriessen, (1758-1845) aan Universiteit Franeker, met diverse Hongaarse inscribenten.
Album Amicorum Geiske Schaaff te Stiens. [ca. 1853], (Tresoar) – Losbladig album amicorum. – Bevat 35 losse blaadjes met versjes, tekeningen en borduurwerk uit de jaren 1844-1853
Album Amicorum van een nader te identificeren nicht van Eelco Verwijs, Dokkum 1846-1858 LTK 2194. Collectie UB Leiden. Wie herkent haar?
Album Amicorum Ambrosius Dorhout (1753-1827), collectie HCL, Universiteit Franeker 1772-1777. Dominee, gehuwd met Margaretha Jacoba van Bolhuis (1771-1824). Inv.nr. 141
Album Amicorum Ennius Harmen Bergsma, 1775-1779 (Dokkum, privébezit),
Album Amicorum Petrus Adrianus Bergsma, 1771-1772 (Dokkum, Tresoar, fam. arch. Bergsma, Nr. 4)
Album Amicorum Willem Bernardus Bergsma, 1779-1794 (Dokkum, Tresoar, fam. arch. Bergsma, Nr. 9)
Album Amicorum Ayzo van Boelens, 1781-1793 (Fries Museum, Hs. c. 126)
Alba Amicorum in Regionaal Archief Alkmaar, met oa Van Sytzama
Album Amicorum Friedrich Wilhelm Stauwe, 1759-1776, Jena, vanwege de mooie afbeeldingen
Album amicorum van Hendrik Willem Mesdag (1831-1915), de in Groningen geboren kunstschilder uit de Friese familie Mesdag (Witmarsum), en bekend van oa Panorama Mesdag. Met oa Louis Apol en echtgenote Sien Mesdag-van Houten. Hij tekende ook in andere Alba.


 Posted by at 14:01

Sorry, the comment form is closed at this time.