Re: Weeshuis Kollum

 
#15324
Hans
Sleutelbeheerder

  In het gemeente-archief van Kollumerland vindt u wellicht meer, http://www.friesarchiefnet.nl/archieven/ead/index/zoekterm/weeshuis/deelnemer/pfr_kol/eadid/000013-000001 :
  X armenzorg

  333 Kollumer Loterijboek betreffende de armen- en wezenzorg 1692 1 deel
  334 Koopbrief voor de voogden en voorstanders van het weeshuis te Kollum van vier pondematen grasland bij de Zandwielen onder Kollum afkomstig van jonkheer Epo van Aylva en zijn huisvrouw 1693 1 stuk
  335 Akte van overeenkomst tussen de armvoogdijen van Burum en Kollum inzake opname van personen in het weeshuis teKollum 1739 1 omslag
  Met twee 19e eeuwse afschriften
  336 Koopakten voor de armvoogden van Kollum 1746, 1810 1 omslag
  Verkoop van een huis c.a. te Kollum door Jan Wessels onder Burum (1746), een huis c.a. te Kollum door Jetske Jans (e.v. Bote Willems (1810) en een huis c.a. te Kollum door Aafke Rinzes wed. van Jacob Tjebbes (1810).
  337 Extract uit het resolutieboek van de Staten van Friesland houdende toestemming aan diakenen en armvoogden verleend om ten bate van de armen een belasting op inlands gedistilleerd te heffen 1750 1 stuk
  338 Akte van octrooi verleend door de Staten van Friesland ten gunste van het weeshuis te Kollum inzake de vervaardiging van zeildoek voor de rederijen in Holland, met uithangend zegel 1759 1 charter
  Met 19e eeuwse afschriften.
  339 Attestatie en verklaring betreffende armverzorging ten behoeve van de gemeente Kollumerland 1782, 1800 2 stukken
  339a Leggers van armengoederen 1795-1797 1 omslag
  Deze opgaven hebben betrekking op de dorpen Augsbuurt, Burum, Kollum, Oudwoude en Westergeest.
  340 Pachtovereenkomst tussen de armvoogden van Kollum en van Oudwoude betreffende een heemstede in Oudwoude 1789 1 stuk
  341 Uittreksel van het besluit door Gedeputeerde Staten van de stad Groningen en Ommelanden betreffende het verlenen van domicilie en het onderhouden van armen 1791 1 stuk
  Dit stuk verwijst naar hetgeen in deze is vastgesteld d.d. 20 december 1704.
  342 Akte van verkoop van land in Westergeest aan armvoogden aldaar door Rixtie Reinders te Optwijsel 1801 1 stuk
  343-346 Rekeningen betreffende omslagen ten behoeve van de armenkassen van Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerzwaag, Ooster- en Wester Nieuwkruisland, Oudwoude 1807-1811 4 omslagen
  347 Staten houdende opgaven betreffende uitgaven en inkomsten van de armvoogdijen van Augsbuurt, Burum, Kollumerzwaag en Westergeest 1808 1 omslag
  Enkele stukken zonder vermelding van jaar.
  348 Plannen en omslagen van dorpsbelastingen bevattende tevens gemotiveerde staten van bezittingen, inkomsten en uitgaven tot begroting van de benodigdheden der armvoogdijen 1808-1811 1 pak
  349 Obligatie en verklaring van Tjitze Baukes aan de armvoogdij te Oudwoude wegens reparatie van zijn huis 1809-1810 2 stukken
  350 Akte van verkoop van een huis te Westergeest door Roelof Laurens c.a. te Buitenpost aan de armvoogden te Westergeest 1810 1 stuk
  351 Verordening op de benoeming van geneeskundigen bij de gesubsidieerde armen-administraties in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 1853 1 katern
  352 Uittreksels uit het pondematenboek van de armenstaat te Oudwoude en Westergeest (18e eeuw) z.j. 2 katernen

   Posted by at