Weeshuis Kollum

 
 • Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op door .
 • Aanmaker
  Onderwerp
 • #15228
  Wim den Oudsten
  Deelnemer

   Tjerk Tjerks gedoopt te Buitenpost en gehuwd te Kollum in 1785 met Grietje Freerks. Hun zoon Freerk trouwt met een jongedame van Vlieland en zorgen voor nakomelingen die via de koloniën van Weldadigheid in de kop van Overijssel uiteindelijk in Borne ov. uitkomen waar nu nog enige nazaten woonachtig zijn. Onze Tjerk wordt in een drietal akten genoemd Weesvader en zijn vrouw Weesmoeder en hij ook rond 1820 Oppasser in het Weeshuis te Kollum(merpomp). Wie kan mij over dit beroep cq. het weeshuis zelf meer vertellen. Hoe kom je in zo’n positie? Bij voorbaat hartelijk dank en voor allen op dit forum; iets nodig uit Hengelo of twente. Stuur gerust een mail.

  3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
   Antwoorden
  • #15322
   Hans
   Sleutelbeheerder

    In het boek over de geschiedenis van Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, geschiedkundig beschreven door Mr. A. J. Andreae uit 1883 staan op pagina 107 e.v. diverse zaken over het Weeshuis. Het werd rond 1705 opgericht. In 1769 kregen ze octrooi op het spinnen van uitlandsche hijde voor het maken van zeildoek voor de reederijen in Holland. In 1788 vermaakte Gerardus Beilanus de Wendt bij testament obligaties. Uit dat testament blijkt dat het weeshuis destijds door mans en vrouwen, voogden en voogdessen werd bestuurd. In 1839 werd het Weeshuis opgeheven en gingen de nog aanwezige wezen naar de Kolonie van Weldadigheid in Drenthe. Overige arme lieden gingen naar het Armhuis op de plaats van het vroegere Oostenburg.

    #15323
    Wim den Oudsten
    Deelnemer

     Bestaat er nog een eigen archief van dit weeshuis? was nieuwsgierig waarom Tjerk Tjerks (Postma)deze aanstelling heeft gekregen.

     #15324
     Hans
     Sleutelbeheerder

      In het gemeente-archief van Kollumerland vindt u wellicht meer, http://www.friesarchiefnet.nl/archieven/ead/index/zoekterm/weeshuis/deelnemer/pfr_kol/eadid/000013-000001 :
      X armenzorg

      333 Kollumer Loterijboek betreffende de armen- en wezenzorg 1692 1 deel
      334 Koopbrief voor de voogden en voorstanders van het weeshuis te Kollum van vier pondematen grasland bij de Zandwielen onder Kollum afkomstig van jonkheer Epo van Aylva en zijn huisvrouw 1693 1 stuk
      335 Akte van overeenkomst tussen de armvoogdijen van Burum en Kollum inzake opname van personen in het weeshuis teKollum 1739 1 omslag
      Met twee 19e eeuwse afschriften
      336 Koopakten voor de armvoogden van Kollum 1746, 1810 1 omslag
      Verkoop van een huis c.a. te Kollum door Jan Wessels onder Burum (1746), een huis c.a. te Kollum door Jetske Jans (e.v. Bote Willems (1810) en een huis c.a. te Kollum door Aafke Rinzes wed. van Jacob Tjebbes (1810).
      337 Extract uit het resolutieboek van de Staten van Friesland houdende toestemming aan diakenen en armvoogden verleend om ten bate van de armen een belasting op inlands gedistilleerd te heffen 1750 1 stuk
      338 Akte van octrooi verleend door de Staten van Friesland ten gunste van het weeshuis te Kollum inzake de vervaardiging van zeildoek voor de rederijen in Holland, met uithangend zegel 1759 1 charter
      Met 19e eeuwse afschriften.
      339 Attestatie en verklaring betreffende armverzorging ten behoeve van de gemeente Kollumerland 1782, 1800 2 stukken
      339a Leggers van armengoederen 1795-1797 1 omslag
      Deze opgaven hebben betrekking op de dorpen Augsbuurt, Burum, Kollum, Oudwoude en Westergeest.
      340 Pachtovereenkomst tussen de armvoogden van Kollum en van Oudwoude betreffende een heemstede in Oudwoude 1789 1 stuk
      341 Uittreksel van het besluit door Gedeputeerde Staten van de stad Groningen en Ommelanden betreffende het verlenen van domicilie en het onderhouden van armen 1791 1 stuk
      Dit stuk verwijst naar hetgeen in deze is vastgesteld d.d. 20 december 1704.
      342 Akte van verkoop van land in Westergeest aan armvoogden aldaar door Rixtie Reinders te Optwijsel 1801 1 stuk
      343-346 Rekeningen betreffende omslagen ten behoeve van de armenkassen van Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerzwaag, Ooster- en Wester Nieuwkruisland, Oudwoude 1807-1811 4 omslagen
      347 Staten houdende opgaven betreffende uitgaven en inkomsten van de armvoogdijen van Augsbuurt, Burum, Kollumerzwaag en Westergeest 1808 1 omslag
      Enkele stukken zonder vermelding van jaar.
      348 Plannen en omslagen van dorpsbelastingen bevattende tevens gemotiveerde staten van bezittingen, inkomsten en uitgaven tot begroting van de benodigdheden der armvoogdijen 1808-1811 1 pak
      349 Obligatie en verklaring van Tjitze Baukes aan de armvoogdij te Oudwoude wegens reparatie van zijn huis 1809-1810 2 stukken
      350 Akte van verkoop van een huis te Westergeest door Roelof Laurens c.a. te Buitenpost aan de armvoogden te Westergeest 1810 1 stuk
      351 Verordening op de benoeming van geneeskundigen bij de gesubsidieerde armen-administraties in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 1853 1 katern
      352 Uittreksels uit het pondematenboek van de armenstaat te Oudwoude en Westergeest (18e eeuw) z.j. 2 katernen

     3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
     • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.