okt 262022
 

R.Tolsma

In de tijd van Karel V en Philips II moest een rentmeester verantwoording afleggen van de administratie van het domein Friesland. Deze rekeningen bevatten ook de namen van vele kopers en verkopers van onroerende goederen. R.S. Roorda publiceerde daarover: “Nammen fan keapers en ferkeapers út de rintmasterrekkens fan 1518-1575”. Hieronder voor de regio Noordoost Friesland interessante namen.

Abbe Wybes                        Arum      keapet lân yn Zythiema sate te Arum               1544        12, 16r

Abbema, Jouck     Dokkum keapet hûs fan Willem Gerloffs          1566        27a, 15r

Abe Gerryts                          Anjum    ferkeapet lân         1574        33, 25 li

Achlum                  Dongeradiel          Dr. Ygram keapet twa pleatsen yn Dongeradiel fan Bauck Haring              1574        33, 24r

Adriaen Ottes                       Dokkum keapet hûs fan Claes Syuerts             1564        25, 20 li

Aebe Vetrs                            Engwierum            keapet lân te Engwierum fan Wopcke Aebes  1569        28, 22r

Aebele Geerts                       Ee            keapet lân by Eastramoelen te Ie fan Haaije Tjercx         1570        30a, 23r

Aeff Doedes                         Engwierum            keapet hûs             1562        24, 17 li

Aeff Doedes                         Engwierum            keapet hûs Ingwierrum        1569        28, 18 li

Aelck Gerbrands widdo      Arum      keapet in rinte       1536        9a, 15 li

Aeltien Eernst dr. Dokkum ferkeapet hûs        1571        31a, 17 li

Agneet Abbes dr.                Arum      keapet lân yn Bardera sate 1547        15, 12 li

Albada   Aalzum   grytman Raarderhim keapet lân fan Piter Fitsma                             25, 29 r

Alijdt Tijebbes dr.                Hantumhuizen      ferkeapet rinte út Popta sate              1559        22, 15 li

Allema, Thomas Montes    Holwerd keapet lân              1554        17, 14 li

Allinga                                   Arum                      1559        22, 15 li en 18, 15 r

Aluwa, Jan                            Schraard                keapet lân fan Aleff Aluwa wesen yn Olgera saten to Kimswert en lân op Bardera mieden to Arum      1566        27a, 29 r en 30 li

Aluwa, Ulbe                          Arum      ferkeapet lân         1561        23, 27r

Aluwa, Ulbe                          Anjum    ferkeapet lânmei Saapck Wymes       1566        27a, 26 r

Andries Andries  Engwierum            keapet lân mei Tyts yn Feddema sate               1559        22, 24 li en 23, 14 li

Andries Boeles     Dokkum en Ael Claes keapje hûs te Dokkum 1561        23, 18 r

Andries Lucas                      Dokkum en Barbar ferkeapje hûs te Dokkum  1555        18, 25 li

Anna Eepes dr.     Morra     ferkeapet lân te Moarre       1561        23, 15 li

Anscke Ans dr.    Ee            ferkeapet  lân út Tziaerd sate te Ie     1559        22, 23 r

Arum, Mr. Jan van               Leeuwarden          en Barbara keapje  hûs te Ljouwert   1546        14, 15 r en 18 r

Ath Pieters dr.                      Arum      widdo te Wytmarsum keapet lân te Arum        1561        23, 18 li

Auck Eelckes dr.  Lollum    niaarkeap mei Tal Syeurts   1571        31, 23 li

Aucke Douwes     Jousma   keapet heal hûs op Jowsma                1561        23, 25 r

Baeme sate                            Arum?    Baeme sate op Babuiren, Tjerkwerd ?               1564        25, 19 r en 17 r

Ballinck Luyttiens                Anjum    en Wigbolt ferkeapje hûs te Eanjum 1569        28, 22 li

Bauck Tettzes                       Dokkum keapet hûs te Dokkum fan Wattzie Wopckes 1566        27a, 24 li

Baucke Fetties                      Dokkum keapet hûs  te Dokkum        1557        21, 17 r

Beijema, Pieter      Arum      ferkeapet rinte út pleatsen te Arum en pleats te Kimswert            1559        22, 23 r en 30a, 20 r

Benema, Joucke    Ternaard                ferkeapet lân         1570        30a, 15 li

Benema, Mr. Joucke            Foudgum               keapet lân te Foudgum fan Fonger Popma      1570        30a, 19 r

Benne Hayes                        Ternaard                keapet lân yn Ternaarder hemrick fan Eelcke Oeges      1571        31a, 15 r

Bennert Wybes    Dokkum                 1519        2b, 11 en 138 r

Bernardus Ropckes             Arum      en Anna keapje lân te Arum               1561        23, 27 r

Bernardus Ropckes             Lollum    keapet lân te Lollum fan Wybe Syerts              1566        27a, 19 r

Bernardus Ropckes             Arum      keapet pleats Paxsat fan Aeff Seerps                1569        28, 19 li

Bernt te Gorkum   Arum      keapet lân yn Boltagoet te Arum       1540        10a, 13 r

Beyema, Lieuwe   Arum      ferkeapet lân te Arum          1564        25, 19 li

Beyts Foppe dr.    Hantum  ferkeapet lân út Ritserda sate             1559        22, 22 r

Bocke Tyepckes   Waaksens             ferkeapet lân yn Ypema sate te Waaksens      1557        21, 18 r

Boelema, Rytske   Brantgum               keapet rinte te Brantgum yn Fordoumena sate en ferkeapet pleats te Ternaard        1531        7, 12 r

Boijtsma, Wyts Haaijes       Westdongeradiel keapet lân yn WD fan Sydts Haaijema             1564        25, 26 r

Bolta Tjaert                           Dokkum ferkeapet lân te Dokkum     1566        27a, 26 li

Bolta, Tjaert                          Aalzum   ferkeapet pleats te Ealsum  1554        17, 20 li en 27, 19li

Bonifaas Beyns    Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1564        25, 14 r en 27a, 17 r

Bonix Lolkes                         Anjum    en Merck echtelieden ferkeapje lân te Eanjum                1546        14, 12 li

Botte Douwes                       Hantum  ferkeapet Hobbema sat te Hantum ensfh.        1559        22, 22 r

Brae, mr. Lubbert van                          Dokkum keapet hûs fan Pieter Pieters en Hylck             1564        25, 14 r

Braem, Mechel      Dokkum keapet hûs te Dokkum         1566        27a, 19 r

Brucksleger, Frederick         Dokkum drossaert fan Dokkum         1525        4, 115 r

Claes Dircks                          Dokkum keapet hûs fan Joost Frans                1566        27a, 26 li

Claes Dircx                            Dokkum keapet hûs te Dokkum         1554        17, 18 r

Claes frerix                             Dokkum en Eetsien Heyndrix ferkeapje mûne te Dokkum             1546        14, 17 li

Claes Jans                             Hantumhuizen      keapet hûs te Ljouwert        1555        18, 15 li

Claes Jeskes                          Dokkum ferkeapet lân         1554        17, 20 r

Claes Meynerts    Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum en ferkeapet lân       1562        24, 1 r li en 27 a, 19 li

Claes Rypkes                        Holwerd en Anne keapje hûs             1546        14, 18 li

Claes Sickes                          Brantgum               en Bauck keapje lân             1546        14, 14 r

Claes Syuerts                        Dokkum ferkeapet hûs yn Dokkum en rinte fan Goslick Gerryts  1564        25, ? en 31a, 14 li

Claus Thymens    Dokkum                 1519        2b, 1 li as 11

Coene Hendricx    Paesens keapet erfdiel fan Thiet Claesdr.        1566        27a, 17 li

Cornelis Jacobs    Anjum    keapet lân fan Hidde Mernerts          1571        31a, 21 r

Cornelis Jacobs    Morra     en Anna Sipckes dr. keapje reidlân te Moarre fan Wyts Minnesdr.            1571        31a, 21 li

Cornelis Jelles                       Anjum    keapet hûs te Eanjum fan Tietse Ta  1566        27a, 26 li

Cornelis Kempes  Dokkum en Bauck keapje hûs te Dokkum        1547        15, 14 r

Cornelis Luyttiens               Dokkum keapet hûs fan Claes en hûs te Dokkum fan Tryn Gysberts         1573        32a, 16 li

Cornelis Ockes     Dokkum en Jaco echtelieden keapje hûs te Dokum fan Geerlof Bauckes   1564        25, 19 li

Cremer, Wybe                       Dokkum                 1519        2b, 24 li en 3, 18 r

Cruysfenne                           Dokkum                 1561        23, 27 r

Cuycken, Jan Gerrits            Anjum    as omke fan Adriaen Geerits bern keapet rinte út Olde Heemstra sate te Eanjum     1547        15, 16 r

Dedde Minnes                      Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1562        24, 19r

Deytima, Rixt Jancke            Arum      ferkeapet lân út Wynia sate te Arum                1564        25, 17 li

Diorre Sipckes                      Dokkum ferkeapet hûs        1561        23, 19 li

Dirck Dircks                          Dokkum ferkeapet hûs        1561        23, 27 li

Dirck Pieters                          Dokkum en Janthien keapje hûs ûnder Dokum Sycxma neamd    1544        12, 16 r

Dirck to Monnickhuys        ?              wannelkeap mei Jelle Pouwels           1574        33, 23 r

Doecke Gerbrants                Dokkum en Magdalena keapje hûs te Dokkum fan Dirck Dircks 1561        23, 27 li

Doede pelser                         Dokkum                 1518        2b, 8 en 11 (of 1 li)

Doede Syeurts                      Arum      ferkeapet hûs te Arum         1571        31a, 19 li

Doedts Douwes dr.              Nes         keapet lân ensfh te Nes       ?              ?, 22 r

Dominicus Pybes Roardahuzum        keapet Gerkema sate            1527        5, 16 r

Douwe Abbes                      Arum      ferkeapet lân         1569        28, 15 r

Douwe Dircx                         Ee            en Griet keapje hûs op Tziaerde ûnder Ie         1559        22, 16 li

Douwe Epes                          Arum      en Yfke Hibbes dr. keapje lân yn Syrsma sate te arum   1546        14, 16 li

Douwe Luytthiens               Dokkum en mary keapje hûs Dokkum              1555        18, 25 li

Douwe Renicks    Arum      keapet lân fan Lysck Tyaerts widdo en fanb Schelte Tades         1564        25, 30 r en 33, 17 li

Douwe Sipckes     Menaldum             keapet lân yn Gerroltsma saten fan Tyett Wattzies        1571        31a, 14 li

Douwe Syrcx                         Ternaard                keapet l6an Holleveen te Ternaard fan Wyerdt Geleyns en fan Eelck Geleyns en fan Wybe Grovestins mei syn frou Janthien      1566        27a, 21 li en  31a, 15 r en 15 r

Douwe Syrcx                         Paesens keapet lân te Paesens          1571        31a, 17 li

Douwe Taickes     Dokkum en Barbara Thymens ferkeapje hûs   1557        21, 16 r

Douwema, Rinthien             Arum      keapet lân fan Pieter Watthies           1564        25, 26 li

Douwema, Rinthien widdo Pier Fyttzema         Arum      keapet lân yn Hoernster sate te arum fan Hans Hiddema frou fan Heere Galama      1564                25, 21 r

Douwema, Wopke weesbern             Aalzum   en bauck keapje pleats te Ealsum      1554        17, 20 li

Douwes Aedes     Arum      en Auck ferkeapje lân út Allinga sate te Arum               1559        22, 15 li

Eedo Gerryts                         Arum      ferkeapet lân         1555        18, 15 li

Eelck Geleyns                       Ternaard                ferkeapet lân         1571        31a, 15 r

Eelcke Oeges                        Ternaard                ferkeapet lân op Ternaarder himrik    1571        31a, 15 r

Eeske Jepes                           Hantum  ferkeapet pleats    1562        24, 22 li

Elinga, Deythie     Hantumhuizen      keapet hûs             1561        23, 17 li

Ephaert, pastoor   Ternaard                keapet hûs yn Ljouwert      1547        15, 17 li

Evert Wigbolts     Dokkum ferkeapet hûs        1564        25, 18 r

Ew Herckes                           Dokkum keapet hûs opt Blockhús    1559        22, 19 li

Eye Oenes                             Hantum  en Gaets ferkeapje lân op Hantumerhemrik      1557        21, 13 r

Feddema sate                        Engwierum                            1559        22, 24 li

Fetye Gauckes                      Oostrum keapet pleats te Eastrum wannele mei Minne Harts       1570        30a, 19 r

Focke Tyaerds                      Morra     keapet lân te Moarre fan Foeckel Jeltes dr       1562        24, 26 li

Focx                                        Oostdongeradeel Focx te Dokkum, grytman fan Eastdongeradiel               1523        3, 2

Foeckel Jeltes                       Morra     ferkeapet lân te Moarre       1562        24, 16 li

Foeckema sate                      Anjum                    1562        24, 14 r

Folckert skuonmakker         Dokkum                 1518        2b, 11 as 1 li

Fonger Allerts                      Morra     keapet lân              1570        30a, 16 r

Fonger Dircs                         Arum      ferkeapet lân         1569        28, 21 li

Fordouwema goet                Brantgum                               1531        7, 12 r

Foucke Melles                      Anjum                    1542        11a, 18 li

Frans Tetes                           Arum      en Tyaem keapje lân yn Bardera sate               1547        15, 12 li en 12 r

Freerck Bennes     Dokkum en Mary keapje mûne opt west fan Dokkum   1546        14, 17 li

Frouck Hetthie dr Dokkum ferkeapet hûs        1555        18, 19 r

Frouck Jans dr.     Dokkum ferkeapet hûs        1557        21, 21 li

Gabema, Hessel goet           Holwerd                 1557        21, 19 li

Galema, Renck      Arum      keapje lân yn Allinga sate te arum    1559        22, 15 li

Gaytie Gaeties                       Dokkum keapet hûs yn Gasthússtrjitte            1557        21, 20 li

Geerlof Bauckes   Dokkum ferkeapet hûs        1564        25, 19 li

Georgen Georgens               Dokkum ferkeapet hûs        1559        22, 18 r

Georgien Tzialinck               Ee            ferkeapet lân yn Ie               1564        25, 18 r

Gerben Douwes    Lioessens              keapet in mûne     1562        24, 15 li

Gerbrant Bauckes Dokkum ferkeapet hûs        1554        17, 16 li

Gerloff Bauckes    Dokkum en Jesch keapje hûs yn Dokkum       1562        24, 19 r

Gerlofsma                              Hantum                  1547        15, 13 r

Gerlsma, Gerrit Minses        Anjum    ferkeapet lân yn Insma sate te Eanjum             1566        27a, 26 r

Gerltsma, Gerolt    Brantgum               wannelkeap lân en Gerroltsma keapet lân en rinten yn Brantgum                1561        23, 28 li en 28 r

Geroltsma                              Joure      lânmjitter de Jouwer             1540        10a, 30 r

Gerroltsma                             Ternaard                                1562        24, 24 r

Gerroltsma                             Menaldum                             1571        31a, 14 r

Gerroltsma, Jasper Jelles     Ternaard                en Hidt keapje lân yn Gerroltsma sat te Ternaard           1562        24, 24 r

Gerryt Thonis                       Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1566        27a, 14 li

Gert         Dokkum                 1518        2b, 8 en 12

Gheroltsma, Mense              Anjum    en Hil keapje lân yn Taert en Tigsinga fennen                1544        12, 18 r

Goltsmit, Claes      Dokkum keapet hûs by de Ealsumerpoarte     1561        23, 23 r

Goltsmit, Hans Pieters         Dokkum keapet hûs             1557        21, 21 li

Goslick Andries    Ternaard                ferkeapet lân         1571        31a, 15 r

Gosse Minnes                      Dokkum en Thiet keapje lân yn Cruysfenne ûnder Dokkum        1561        23, 27 r

Gosse Minnes                      Dokkum keapje hûs te Dokkum fan Sippe Scheltema    1564        25, 21 li

Gosse Wiggers     Dokkum keapet lân te Dokkum          1547        15, 15 li

Grouwstins, Wybe               Oostdongeradeel ferkeapet lân yn Eastdongeradiel      1571        31a, 15 r

Haersma, Jelck      Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1562        24, 18 li

Hans Emtker                          Dokkum keapet hûs             1574        33, 19 r

Hans Goltsmit                       Lioessens              keapet  lân te Ljussens fan Syeurt Haijes en lân fan Wyts Minnes dr.       1571        31a, 21 r

Hans Hendricks    Dokkum en Thiedt keapje hûs           1555        18, 20 li

Hans Pieters                          Anjum    keapet lân ûnder Eanjum fan Wyger Sytsma   1566        27a, 26 r en 27 li

Hans Pieters goutsmit         Ternaard                keapet fan Aucke Sytties as voormomd oer de 4 jongste bern fan Heercke Jacobs lân yn Oeckema/Oenema? te Ternaard         1564        25, 16 r

Hanye sate                            Ee                            1564        25, 18 r

Haringa, Bauck     Oostdongeradeel ferkeapet twa pleatsen yn Dongeradiel            1574        33, 24 r

Harmen                  Dokkum                 1518        2b, 7

Harmen Bauckes  Oostrum en Hette echtelieden keapje hûs te Eastrum Redeginghe sate     1540        10a, 14 li

Harmen Gerryts    Dokkum en Reynsck keapje hûs te Dokkum   1555        22, 18 li

Haye Gerckes                        Arum      ferkeapet lân te Arum yn Rieuwardere sate te Arum      1557        21, 16 r en 17, 14 li

Haye Hessels                        Hantum  keapet lân te Hantum           1554        17, 19 li

Haye Jarichs                         Hantum  keapet hûs te Hantum         1557        21, 20 r

Hean Ricloff                          Dokkum                 1519        2b, 11 as 1 li

Heemstra, Johannes            Oostrum ferkeapet yn Tadema sate te Eastrum               1561        23, 24 li

Heemstra, olde      Anjum                    1547        15, 16 r

Heere Eenerts                       Dokkum keapet hûs fan Evert Wigbolts          1564        25, 18 r

Hendrick Hendricks             Dokkum en Griet keapje hûs              1562        24, 21 r

Hendrick Jans                       Dokkum en Frerick e.l. keapje hûs en in hûs fan Bonifaes Beyns                1561        23, 20 r en 24, 14 r

Hendrick Rinthies                Dokkum keapet hûs fan Gerryt Thonis            1566        27a, 14 li

Hercke Hommes   Arum      ferkeapet lân         1561        23, 28 li

Herema, Katharina               Arum      keapet lân yn Rieuwerdera sate en as widdo fan Sicke van Cammingha lân yn Bolta goet te Arum en lân te Arum  1554        17, 14 li en 15, 15 li en 21, 16 r

Herick Pieters                        Dokkum en Marie ferkeapje hûs        1536        9a, 15 li

Heringa, Bennert  Hantumhuizen      keapet rinte út Popta sate   1559        22, 15 li

Heringa, Deythie  Hantum  keapet pleats         1562        24, 22 li

Heringa, Tiethie Hoeties     Anjum    keapet lân te Eanjum fan Ryoert Andries         1569        28, 17 li

Hero Auckes                         Wetsens                ferkeapet lân         1564        25, 29 r

Herts, Ambrosius Dokkum keapet hûs te Dokum fan Bonifaes Reyns       1566        27a, 19 r

Hetske Hans                         Hantum  ferkeapet lân         1554        17, 19 li

Hette Lolckes                        Arum      mei syn frou Jeldu keapet lân te Arum             1559        23, 14 li en 14 r

Hidde Bornerts     Anjum    ferkeapet lân         1571        31a, 21 r

Hiddema, Hans     Arum      ferkeapet Hoernster sate te Arum     1564        25, 21 r

Hill Wybrens                        Dokkum ferkeapet hûs        1571        31a, 17 li

Hobbema                               Hantum                  1559        22, 22 r

Hoernster sate                      Arum                      1564        25, 21 r

Holleveen                              Ternaard                                1566        27a, 21 li

Horst, Alyt van der              Dokkum                 1519        2b, 11 as 1 li

Hylck Eepes                          Arum      keapet lân te arum yn Bonte sate fan Catharina Herema en ferkeapet lân yn Abbinga sate    1564        25, 28 li en 27a

Igle Ryeurts                          Dokkum ferkeapet hûs        1557        21, 20 li

Insma sate                             Anjum                    1566        27a, 27 li

Ja Ritskes                              Metslawier            keapet lân te Mitselwier fan Tryn Ritskes        1566        27a, 22 li

Jacob                      Dokkum                 1518        2b, 7

Jacob Augustinus               Dokkum keapet hûs te Dokkum fan Sybrant Pieters      1564        25, 26 li

Jacob Claess                         Lollum    en Anna ferkeapje lân te Lollum        1564        25, 26 li

Jacob Epes                            Arum      en Auck keapje lân yn Bolta goet     1540        10a, 13 r

Jacob Grote                           Dokkum                 1519        2b, 7, 11, 12

Jacob Heer                            Dokkum syn erfg. keapje hûs te Dokkum fan Romck Jans            1570        30a, 19 r

Jacob Jacobs                        Arum      keapet hûs fan Wybe Sijuerts en fan Douwe Abbes en ferkeapet lân te Wolsum    1564        25, 26 li en 28, 15 r en 30a, 17 li

Jacob Jans                             Dokkum en Anna Pieters dr keapje hûs te Ljouwert en ferkeapje hûs  te Dokkum   1555        18, 18 r en 20 li

Jacob Jeskes                         Wierum  keapet lân yn Foppema sate te Wierum           1557        21, 13 r

Jacob Lyckles                       Dokkum keapet hûs te Dokkum         1570        30a, 18 li

Jacob Pieters                         Arum      keapet lân yn Bolte goet te Arum      1540        10a, 13 r

Jacob Pieters                         Wierum  ferkeapet hûs op Gaetie sate te Wierum           1557        21, 15 r

Jaenthiema, Tecke Jelgers  Holwerd en Thet keapje lân                1555        18, 23 r

Jan Aernts skuonmakker    Dokkum en Bocke Tyaerds dr. keapje hûs te Dokkum  1555        18, 19 r

Jan Backers widdo               Dokkum                 1519        2b, 11

Jan Bockes                            Anjum    en Rynts ferkeapje lân yn Foeckema te Eanjum              1562        24, 16 r

Jan Claess                             Hantum  en Tyets keapje hûs Hobbema sate te Hantum               1559        22, 22 r

Jan Cornelis                          Oostrum en Bauck keapje lân yn Tadema, Jistrum ??     1561        23, 24 li

Jan Diricx                               Dokkum ferkeapet hûs        1572        32a, 17 li

Jan Gerrits                             Lollum    ferkeapet  lân te Luurt en lân              1536        9a, 13 r en 23, 15 li

Jan Hermans                         Arum      ferkeapet lân         1523        3, 19 r en 23, 18 li

Jan Jacobs backer                Dokkum en Tryn ferkeapje hûs te Dokkum     1555        18, 25 li

Jan Jans                 Dokkum en Anna keapje hûs             1555        18, 16 li

Jan Jans                 Dokkum keapet hûs fan Aeltien Eernst dr.      1571        31a, 17 li

Jan Jelmers                            Lioessens              boer te Ljussens   1531        7, 11 r

Jan Minnes                           Dokkum kistmakker keapet hûs fan Hil Wybrants         1571        31a, 17 li

Jan Rymsnijer                       Dokkum                 1518        2b, 9 en 12

Jan scoenmaker    Dokkum                 1518        2b, 7 en 11

Jan Sybrens                          Morra     en Meynck keapje lân te Moarre fan Peter Hiddes         1569        28, 18 r

Jan Taickes                           Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1566        27a, 19 r

Jarich Zuyerts                       Anjum    en Doedt keapje lân te Eanjum           1546        14, 12 li

Jeldert Ryeurts     Hantumhuizen      en Hilck keapje yn Tyattema goet te Hantumhuzen       1540        10a, 10 r

Jeldert Syuerts                      Arum      ferkeapet rinte út pleatsen te Arum   1559        22, 24 li

Jelle Hiddes                           Arum      en Tijall keapje lân te Arum fan Lyeuwe Beyema           1564        25, 19 li

Jelmer Jouckes      Ee            en Auck keapje lân te Ie yn Hanye sate fan Georgien Tzialinck   1564        25, 18 r

Jelsma, Ritske ter  Aalzum   keapet rinte te Ealsum         1547        15, 12 r

Jensma sate                           ?                              1564        25, 25 li

Joest Upckes                        Dokkum tsjerkfâd fan de St Martenstsjerke ferkeapet lân             1547        15, 15 li

Johannes Harincx kreamer  Dokkum ferkeapet hûs        1557        21, 20 li

Johannes Jans                      Waaksens             pastoar te Waaksens ferkeapet hûs yn Ljouwert           1561        23, 20 r

Johannes Philips  Brantgum               keapet hûs fan Sipcke Sybrants        1566        27a, 21 r

Jonge Meyles                       Lollum    en Ets keapje lân fan Jan Gerrits te Luurt         1536        9a, 13 r

Joost Frans                           Dokkum ferkeapet hûs        1566        27a, 26 li

Jowsma                  ?                              1561        23, 25 r

Jw Mockes                            Dokkum keapet hûs             1562        24, 15 li

Kempe Jelles                         Ternaard                ferkeapet lân yn Gerroltsma sate te Ternaard  1562        24, 24 r

Kernwerden, Feije van        Dokkum                 1519        2b, 12

Knoep                                    Dokkum fan Snits en Elisabeth keapje hûs te Dokkum  1547        15, 20 li

Korf, Claes                            Dokkum ek op Skiermuontseach       1519        2b, 11 en 4, 26 li

Kremer, Boldewyn               Dokkum                 1519        10b, 11 (??)

Laer, Jan van                         Dokkum                 1518        2b, 11

Laesma                   Foudgum                               1561        23, 27 r

Laurens Jans                         Morra     ferkeapet Wyleganck te Moarre        1554        17, 19 r

Leeuwarden, Willekum        Dokkum                 1519        2b, 12

Lol Everts                              Arum      wannelkeap fan lân              1554        17, 15 li en 16 r

Louwe Douwes    Hantum  ferkeapet lân         1564        25, 26 r

Lutke Wierummergea          Wierum                  1546        14, 15 r

Luytken snider     Dokkum                 1518        2b, 12

Lycklama, Bonne  Nes         keapet lân              1570        30a, 14 r

Lyeuwe Peters                      Arum      siktaris fan Snits keapet rinte út pleatsen te Arum         1559        22, 24 li

Lyoleff Jacobs                      Anjum    keapet lân te Eanjum fan Abe Gerryts              1574        33, 25 li

Lysck Tyearts widdo           Arum      ferkeapet lân         1564        25, 30 r

Lyuttien Sybolt    Dokkum                 ferkeapet hûs te Dokum      1566        27a, 27 li

Magnus, heer                       Dokkum                 1518        2b, 9 en 12

Marijtgen Jan Pieters widdo               Holwerd (?)           keapet hûs “toe Jensma” fan Pieter Pieters     1566        27a, 25 li

Marten Aeltiens   Ternaard                ferkeapet hûs op Saepema goet         1561        23, 21 r

Marten Pieters                      Lollum    keapet  lân te Lollum fan Jacob Claes en rinte fan Claes Bourmanis           1564        25, 26 li en 30a, 23 li

May Mertens                        Arum      en har soan Jacob wannelkeap lân Ferwert tsjin lân yn Syrsma goet te Arum          1546        14, 15 li en 16 li

Melis en Cornelis Jans        Ternaard                keapje Monnickhuystera sate te ternaard        1555        17, 15 li

Melle tot Wye                      Lioessens              en Ancke keapje lân te Ljussens       1531        7, 11 r

Mellema sate         ?                              1547        15, 19 li

Mellema, Syucke  Oostrum keapet l^n yn Syuckema hûs by Dokkum        1557        21, 13 li

Menairde, Wilcke Wopke widdo       Arum      keapet lân te Wommels yn bradera sate (?)     1540        10a, 11 r

Merren, Wolf van                Dokkum exynsmeester        1525        4, 13 li

Meyne Eeskes                      Dokkum timmerman en syn widdo ferkeapje hûs te Dokkum       1562        24, 21 r

Meyne Jennes                      Ternaard (?)          rinte út Oenema sate            1561        23, 15 r

Meynert Wichers Dokkum keapet hûs te Dokkum fan Jan Dirrick              1572        32a, 17 li

Michiel holtsager Dokkum                 1519        2b, 12

Minne Harts                          Oostrum wannelkeap te Eastrum       1570        30a, 19 r

Minnema, Frans Hilles        Lollum    ferkeapet lân by de Slachtedyk en te Arum     1547        15, 11 r en 23, 15 li

Minnema, Jeltse syn widdo Syeurdt Hantum  heal Staeplandera sate te Hantum     1561        23, 19 li

Mockema, Botte van           Ee            ferkeapet Tzaerderhûs ûnder Ie, lân by Dokkum fan Tyaert Bolta en hûs te ferwert                1559        22, 16 li en 23 r en 27a, 26 li en 31a, 32 li

Mockema, Botte van           Lioessens              keapet hûs fan Jelle Ysalda                1574        33, 15 li

Montzema                             Hantum ?                               1562        24, 17 r

Moraen, Wolf van               Dokkum exynsmeester te Dokkum idem mei syn frou Marytgen keapet hûs             1531        7, 27 li en 9a, 14 li en 16 r

Nammen, gâns                      kin men fine efteryn 2b, 3 side 11-20 en 82-85 út Ljouwerteradiel waans huzen ferbaarnd binne           1519        2b, ?

Obbema                 Hantum                  1564        25, 26 r

Ockema sate op Baburen    ?                              1562        24, 23 r

Oeckema                                Ternaard                                1564        25, 18 li

Oenema                  ?                              1561        23, 15 r

Oesten, Jan van    Aalzum   en Lyeuck echtelieden ferkeapje rinte út lân te Ealsum 1561        23, 27 li

Offke Thettes                        Arum      en Fock Agges keapje lân te Arum fan Yd Sybes          1566        27a, 26 r

Olm, Georgien van               Dokkum ferkeapje hûs te Kollum en ferkeapet mei syn frou Neelcke in hûs te Dokkum          1557        21, 13 li en 24, 19 r

Payema, Worp Zybets                        Holwerd en Beyts keapje lân te Holwerd         1546        14, 14 r

Peter Hiddes                         Morra     ferkeapet lân te Moarre       1569        28, 18 r

Peter Jans                              Dokkum keapet hûs fan Saeck Martens dr      1569        28, 22 r

Peter Sybrants dr.                Arum      ferkeapet lân te Makkum en te Arum fan Fonger Dircx  1569        28, 21 li

Phaesma, Harmen Dokkum ferkeapet lân ûnder Dokkum              1554        17, 22 li

Pibe coster                            Dokkum                 1518        2b, 8 en 11

Pibe Erckes                            Dokkum                 1519        2b, 12

Pier Phoppes Tanya            ?              voormond              1561        23, 21 r (??)

Pieter backes                         Dokkum                 1519        2b, 11

Pieter Ids                               Dokkum en Taedts keapje pleats ûnder Dokkum , rinte                1555        18, 20 li

Pieter Janckes                       Arum      en Tryn keapje hûs te Arum fan Doede Syeurts             1571        31a, 19 li

Pieter Pieters                         Dokkum ferkeapet hûs te Dokum in mitsler en keapet hûs te Bûrum          1557        21, 17 r en 23, 24 r

Pieter Pieters                         Dokkum en Hylck ferkeapje hûs te Dokkum    1564        25, 14 r

Pieter Seerps                         Arum      keapet lân              1561        23, 28 li

Pieter Sythies                        Arum      keapet lân te Babuorren yn Baeme sate fan Hylck Bennerts        1564        25, 19 r

Pieter Tjalckes      Ternaard                keapet lân te Ternaard fan Joucke Benema      1570        30a, 22 r

Pieter Watthies     Arum      ferkeapet lân te Arum, ferkeapet lân te Peinjum en keapet lân fan Schelte en Tijerck Goslycx te Arum                1564                25, 26 li en 30 li en 30 r

Popta sate                             Hantumhuizen                      1559        22, 15 li

Redeginghe sate  Oostrum                 1540        10a, 14 li

Remck, greate       Dokkum                 1518        2b, 12

Remnaert backer   Dokkum                 1518        2b, 9 en 12

Renick Jelles                         Anjum    en Bauck keapje hûs te Eanjum fan Wigbolt en Ballinck Luyttiens             1569        28, 22 li

Rennaerda, Wyts, widdo    Hantum  widdo fan Eyse Gennick keapet lân Hantummahemrick 1557        21, 13 r

Rensma, Wigger Gabbes    Morra     en Anna keapje hûs te Moarre          1561        23, 20 li

Reynnaert Attes   Dokkum                 1518        2b, 12

Rieuwerdera sate  Arum                      1554        17, 14 li

Rinck Hessels       ?              keapet lân yn Foeckema sate             1562        24, 14 rq

Ritserda sate                         Hantum                  1559        22, 17 r

Roeloff Dircx                         Arum      widdo Aef Baernts keapet lân yn Leert/Luurt? sate te Arum       1555        18, 15 li

Roersma goet                        Ee ?                         1531        7, 11 r

Roesenwinckel, Goffe          Dokkum ferkeapet hûs        1562        24, 18 li

Roesewinckel, Harmen        Dokkum en Hil keapeje hûs te Ljouwert en lân ûnder Dokkum    1544        12, 15  r en 17, 22 r

Romck Jans                           Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1570        30a, 19 r

Rommert Hermans                Arum      keapet lân te Arum fan tryn Hermens               1570        30a, 23 li

Roorda, Hans                        Nijkerk    ferkeapet hûs te Nijtsjerk, mooglik Wester-     1571        31a, 19 li

Rossel, mr. Jacob Anjum    en Syoeck Stanya keapje lân te Goutum en yn de Colcken           1569        28, 20 r en 30a, 14 r

Roynnaert backer Dokkum                 1519        2b, 12

Ruyert Douwes    Arum      keapet lân              1547        15, 19 r

Ryoert Andries     Anjum    ferkeapet lân         1569        28, 17 li

Saeck Martens dr.                Dokkum ferkeapet hûs        1569        28, 22 r

Saepema goet                       Ternaard                                1561        23, 21 r

Sappe Rompts                      Anjum    en Wyts keapje lân Eastmahoarne    1555        18, 15 r

Sappe Taeckes     Anjum    en Griet keapje hûs te Eanjum            1559        22, 25 li

Schelte Goslick     Arum      en Tijerck Goslick ferkeapje lân         1564        25, 30 r

Scheltema, Sippe  Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1564        25, 21 li en 27a, 15 li

Scheltinga sate     Arum                      1546        14, 13 li en 14 li en 21, 22 r

Seerp Andles                        Nes         ferkeapet lân yn Foccaerde goet       1562        24, 22 r

Sicke Wlckes                        Arum      keapet lân fan Tiets Doeckles dr.      1574        33, 17 li

Sijbolt Obbes                        Morra     keapet lân fan Fonger Allerts             1570        30a, 16 r

Sinck tapper                          Dokkum                 1518        2b, 8 en 11

Sipcke Sybrants   Brantgum               ferkeapet hûs        1566        27a, 21 r

Sipke in de Birckwegen       Engwierum/Ee       en Anck keapet lân te Ie yn Roersma goet      1531        7, 11 r

Sipt Folckerts        ?              en Bauck keapje hûs te Nijenhuis     1555        18, 22 r

Sitthie Jelles                          Dokkum ferkeapet hûs te Dokkum    1555        18, 25 li

Staeplandera sate Hantum                  1561        23, 19 li

Staerts, Joucke     Arum      keapet lân              1542        11a, 14 li

Stanye, Sjouck      ?              ferkeapet lân en frou fan mr. Jacob Bonssean keapet lân fan de wezen fan jonkhear Christoffels Sternsee         1564                25, 17 r en 27a, 29 r

Steernzee, Jhr Christoffel van            Metslawier            ferkeapet lân te Jannum en drost fan Harns foar syn bern by Cunera van Ropta keapet lân te Mitselwier, syn wezen ferkeapje rinte keapje/ferkeapje lân                1555        18, 15 r en 21, 21 li en 24, 10 li en 24 r, 25, 27 r

Steeven Syts                         Dokkum keapet hûs fan Syts Sijmons              1566        27a, 28 li

Stinstera sate                        ?                              1564        25, 17 r

Suert Popckes                       Holwerd ferkeapet lân         1566        27a, 28 r

Suster Reynsck dr.               ?              mem convente Aengwirt keapet rinte út Oenema sate   1561        23, 15 rt

Syaerda, Anna (Sjoorde?)  Kollum   widdo Tziaerde, Tiepcke keapet lân Kollum    1554        17, 15 li

Sybrant Buwes     Anjum    ferkeapet lân yn Roersma goet te Eanjum/ Ee?               1531        7, 11 r

Sybrant Pieters     Dokkum keapet hûs te Dokkum en ferkeapet hûs dêr    1561        23, 19 li en 25,  26 li

Sybrant Taeckes  Minnertsga           keapet lân yn Bollingwerstera sate fan Jouck Lamberts widdo    1570        30a, 20 r

Sybrant Ydserts   Hantum  syn wezen ferkeapje hûs     1557        21, 10 r

Sybren Pieters                      Dokkum keapet hûs te Ljouwert en in hûs te Dokkum fan Andries Thomas             1566        27a, 28 r

Sycxma hûs                           Dokkum mooglik Eastrum: Sjukmahûs             1544        12, 16 r

Syeurt Hayes                        Lioessens              ferkeapet lân         1571        31a, 21 r

Symon Alefs                         ?              mei gân nammen   1519        2b, 16 li en 3, 19 li

Symon Sytthies    Dokkum keapet hûs fan Watthie Tjebbes       1570        31a, 22 r

Syoerda, Tyepcke                Lioessens              keapet    1531        7, 11 r

Syorda, Anna                       Dokkum keapet hûs             1557        21, 16 r

Syrdt Tyaerts                        Holwerd keapet lân              1557        21, 19 r

Syrsma sate                           Arum                      1546        14, 15 li

Syrsma, Pier en Ees              Arum      keapje lân              1559        22, 20 r

Syts en Oene Jeppes           Hantum ?               ferkeapje yn Montzema sate              1562        24, 17 r

Syts Symons                         Dokkum ferkeapje hûs        1566        27a, 28 li

Sytsma, Wyger     Anjum    ferkeapet lân         1566        27a, 26 r

Sytthie Beernts     Dokkum en Aylt keapje lân ûnder Dokkum     1544        12, 13 li

Syttie Riemcx                        Wierum  keapet hûs op Gaetie sate   1557        21, 15 r

Syuckema huys    Dokkum mooglik Eastrum: Sjukmahûs             1557        21, 13 li en 23, 20 en 28, 21 r

Syuert Foppes                      Dokkum en Saepck keapje hûs te Dokkum      1562        24, 21 r

Syuert Meents                      Dokkum keapet hûs             1572        32a, 20 r

Tadema sate                          Oostrum                 1561        23, 24 li

Taecke Pieters                      Dokkum en Jets keapje hûs te Dokkum            1559        22, 20 r

Taecke Wlberts    Dokkum ferkeapet hûs        1569        28, 20 r

Taede Jouckes      ?              ferkeapet lân yn Stinstera sate           1564        25, 17 r

Taicke Taickes      ?              keapet lân yn Ockema sate op Babuorren        1562        24, 23 r

Take Wybes                         Arum      ferkeapet lân yn Zytthiena sate         1544        12, 16 r

Tal Syeurts                            Lollum    niaarkeap Lollum en ferkeapet lân     1571        31a, 23 li en 32a, 20 r

Thet Haijes                            Arum      ferkeapet lân         1559        22, 20 r

Thet Jelders widdo              Arum      ferkeapet rinte út pleatsen te Arum   1536        9a, 15 li

Thettye Hoyttye  Anjum    keapet    1531        7, 11 r

Thiet Claes dr                       Paesens ferkeapet erfdiel te Peazens                1566        27a, 17 li

Thomas Geerts dr.                Dokkum keapet hûs fan Taecke Wlberts         1569        28, 20 r

Thomas Thonis    Dokkum                 1518        2b, 7

Thyman Frericks  Hantumhuizen      en syn soannen Frerick en Jan ferkeapje lân Tyattema goet = Tjallema     1540        10a, 10 r

Thys Sipckes                        Dokkum keapet hûs             1562        24, 19 r

Tiaerdahuis/ Tziaerda sate Ee                            1559        22, 16 li en 23 r

Tiepcke Jouckes   Dokkum en Een keapje hûs te Dokkum            1562        24, 20 li

Tiepcke Ypckes    Dokkum ferkeapet hûs        1562        24, 21 r

Tiets Doeckles dr.                Arum      ferkeapet lân Arum              1574        33, 17 li

Tjebbe Tjaerts                      Holwerd en Diethen ferkeapje hûs te Holwert 1546        14, 18 li

Tjepcke Jans                         Metslawier            keapet foar Ritske Jelsma rinte út “Upten Velde”           1547        15, 12 r

Tryn Gysberts                      Dokkum ferkeapet hûs        1572        32a, 16 li

Tryn Harmens                       Arum      ferkeapet lân         1570        30a, 23 li

Tryn Hettes                           Waaksens             te Allingwier ferkeapet lân te Waaksens          1547        15, 16 r

Tryn Ritskes                         Metslawier            ferkeapet lân         1566        27a, 22 li

Tyaerdt Douwes  Dokkum ferkeapet hûs        1559        22, 20 r

Tyaerdt Jans                         Oostrum en Bauck keapje hûs Syouckema huys ? Sjukmahûs?   1561        23, 20 r

Tyaerdt Renicx     Hantum  en Binck keapje lân              1555        18, 23 li

Tyaerdt Taedts     Arum      keapet lân              1559        22, 22 li

Tyattema/Tjallema               Hantumhuizen                      1540        10a, 10 r

Tyebbe Tyaerdts Hantum  keapet lân te Hantum yn Ritserda goet            1559        22, 22 r

Tyesse Douwes   Ee            keapet lân yn Tibbema sate fan Gerrolt Menses Gerlsma              1564        25, 16 li

Tyets Menses                      Holwerd ferkeapet lân         1557        21, 19 li

Tyette Hottes                       Anjum    ferkeapet hûs        1559        22, 25 li

Tzialinck Kempes Holwerd keapet hûs fan Willem Gabbes          1566        27a, 29 r

Tzjoerda, Anna (Sjoarde?)  ?              keapet pleats fan Impck bewenne     1559        22, 12 r

Tzyaerda goet                       Ee                            1546        14, 13 li en 22, 23 r en 25, 17 li

Verielsma, Sijuert  ?              keapet lân yn Verielsma sate fan Tyet Verielsma            1566        27a, 14 r

Vuyte Jelles                           Arum      ferkeapet lân         1557        21, 17 r

Waltinga staten    Anjum                    1557        21, 20 li

Wartena sate                        Ee                            1547        15, 17 r

Watthie Gabes                      Morra     wezen ferkeapeje hûs te Moarre        1561        23, 20 li

Watthie Tjebbes  Dokkum ferkeapet hûs        1571        31a, 22 r

Watthie Wopckes                Dokkum ferkeapet hûs        1566        27a, 24 li

Wattye Douwes   Arum      keapet lân de vicarieën        1536        9a, 12 li

Wattye skuonmakker          Dokkum                 1519        2b, 11

Welemthien Thoems widdo               Dokkum ferkeapet hûs        1554        17, 18 r

Wener, Jacob                        Dokkum                 1519        2b, 12

Werp, Jelckes dr.  Dokkum ferkeapet rinte ûnder Dokkum            1555        18, 20 li

Wesel, Jan van     Dokkum keapet hûs te Dokkum         1554        17, 16 li

Wigbolt en Ballinck Luyttiens           Anjum    ferkeapet hûs        1569        28, 21 li

Wijnye, Agge Agges          Arum      keapet lân yn Wynie sate te Arum fan Johannes Hermens en fan Rixt Jancke Deytima          1564        25, 17 li

Wilcke Wopckes  Arum      widdo Beyts keapet lân       1540        10a, 19r

Willem backer                       Dokkum en Anne Gosses dr. ferkeapje hûs    1561        23, 20 r

Willem Claes                         Dokkum ferkeapet lân by ’t Fliet        1555        18, 18 li

Willem Dircx                          Dokkum ferkeapet hûs        1561        23, 24 li

Willem Gabbes     Holwerd ferkeapet hûs        1566        27a, 29 li

Willem Gerloffs     Dokkum ferkeapet hûs        1566        27a, 15 r

Witthie Oenis                       Ternaard                en Wyts Syuerts keapje hûs op Saepema goet te Ternaard         1561        23, 21 r

Wobbel Piers                        Kimswerd              ferkeapet lân yn Popte en Donya saten en staten oan Pieter Gerrolts en Anna, Grutte Pier   1561                23, 17 r

Wopcke Aebes    Engwierum            ferkeapet lân         1569        28, 22 r

Wopcke Wobbes dr            Ternaard                ferkeapet lân         1569        28, 16 li

Wybe Syuerts                      Lollum    ferkeapet hûs te Arum en lân te Lollum en noch in hûs                1564        25, 20 li en 31a, 14 r

Wybrant skipper  Dokkum                 1540        10a, 31 r

Wyerdt Geleyns   Ternaard                ferkeapet lân         1566        27a, 21 li

Wyger Jans                           Holwerd ferkeapet lân te Holwert en hûs te Ljouwert    1555        18, 21 r en 23 r

Wynie sate                            Arum                      1564        25, 17 li

Wyts Minnes dr   Morra     ferkeapet reidlân   1571        31a, 21 li

Wytthie Oenes                     Ternaard                en Syts keapje lân te Ternaard fan Hopck Wobbe dr.   1569        28, 16 li

Yd Sybes                               Arum      ferkeapet lân         1566        27a, 21 r

Yd Tiepcke            Brantgum               en Douw keapet hûs            1564        25, 25 li

Ydts Pieters sate  Oostrum                 1544        12, 16 r

Ypema sate                            Waaksens                             1557        21, 18 r

Ysbrand Meynerts               Dokkum keapet lân by Dokkum fan Claes Meynerts     1566        27a, 19 li

Zeger Hoytes                        Ee            deaslein 1527        5, 20 li

Zytthiema sate                      Arum                      1544        12, 16 r

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.