mei 082021
 

Een Album Amicorum, ook wel vriendenboek of in het Duits (het ontstaansgebied) Stammbuch genoemd, werd vanaf de 16e eeuw gebruikt door vaak adellijke jongeren om hun netwerk van contacten of interessante ontmoetingen te bevestigen. Veelal werd door studenten op hun academische reis door Europa een inscriptie gevraagd bij professoren of medestudenten. Vaak werd daarbij een mooie tekening van een familiewapen gemaakt, naast een (Latijnse) spreuk of een gedicht.
In 2012 was er in Museum Dokkum een tentoonstelling over deze oude social media, vergelijkbaar met LinkedIn, Facebook en Twitter, of het wat recentere poezie-album: Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.

Er is een redelijk goede internationale database waarin bijgehouden wordt welke Alba in bibliotheken en musea bewaard gebleven zijn, (RAA: Repertorium Alborum Amicorum) maar de namen van inscriptoren zijn vaak onvolledig en ook wordt er niet direct naar het album gelinkt.
Er zijn ook wel enkele Nederlandstalige boeken over Alba Amicorum, zoals De mug en de kaars: vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640 (Sophie Reinders), Alba Amicorum vijf eeuwen vriendschap op papier gezet : het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden (Kees Thomassen e.a.), Banden van vriendschap: de collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Yme Kuiper e.a.).
Een eenvoudige zoekopdracht op Album Amicorum bij de Nederlandse archieven levert ruim 200 resultaten. In Duitsland is al veel digitaal beschikbaar gemaakt, maar er kan nog heel wat meer gedigitaliseerd worden!

Dit overzicht is bedoeld om met name de Friese inscripties beter in beeld te krijgen, en daarbij ook direct naar de bron te verwijzen. De nadruk ligt op de periode voor 1700. Door de nauwe connecties worden tevens diverse Ostfriezen en Groningers genoemd. Ook diverse Alba waarin geen Friezen maar wel vele mooie inscripties staan heb ik in de lijst opgenomen. In de loop der tijd zullen door verdergaande digitalisering Alba worden toegevoegd, dus kom gerust regelmatig terug.
Van de Friese adel zijn veel portretten bewaard gebleven, vaak met familiewapen. In combinatie met deze inscripties, heraldische grafstenen (en andere inscripties in de database van Hessel de Walle) kan dat weer tot nieuwe vondsten leiden. De mannelijke leden van de Friese adel hadden vaak een carriërre als militair in een van de Friese regimenten. Ook bv de Friese feestvierders die in 1599 een hensbeker beschreven met hun naam zijn vrijwel alle terug te vinden in een van deze Alba. De geschiedenis komt tot leven, zoals in dit filmpje!

Scans van bladen in Alba Amicorum bij de KB, met vele Friezen

We beginnen met het overzicht dat Hilda Bouta ooit maakte van de Friezen die in Alba Amicorum staan vermeld die in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag te vinden zijn. Apart vermeldde ik enkele Noordoost-Friezen.
De Koninklijke Bibliotheek heeft een hele mooie verzameling Alba van de familie Van Harinxma thoe Slooten, uiteraard met vele Friese inscripties, en een ‘zoekmachine op alle Alba in Nederland’.
Via de online database Metabotnik zijn ruim 500 afbeeldingen uit Alba Amicorum van de KB te bekijken, met bv de Van Harinxma Alba met veel Friese inscripties en de afbeeldingen in het 16e eeuwse Album van de Fries Poppe van Feitsma, bijgehouden in het Franse Douai.
Samme Zijlstra publiceerde de namen van Friese studenten van voor 1650.

Ook schreef ik in 2012 over de Alba Amicorum met Friezen in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
Baerdt van Sminia schreef in jaarboek De Vrije Fries van 1859 over Friese Alba Amicorum.

Dr. Anton Zeven heeft op zijn website diverse Alba Amicorum (deels) getranscribeerd, voornamelijk met voor hem relevante Veluwse connecties. Omdat daar eveneens diverse Friezen in vermeld staan heb ik enkele van zijn Alba ook in onderstaand overzicht opgenomen. Albertus van Loo zijn broer Arent was stamvader van een Friese familietak.
De Van Batenborgh Stichting heeft een overzicht van NederRijnse en andere 16e eeuwse Alba Amicorum.

Martin Engels heeft op zijn site diverse Alba Amicorum getranscribeerd, uiteraard met vele Friezen:

Album Amicorum Hessel Meckema van Aylva, ca 1631 met oa Douwe van Aylva, Jan van Aysma, Albertus Wiarda, Hermannus Balck en Schelto van Aitzema, merendeels te Orleans en Parijs. Van Hessel en zijn vrouw zijn de beelden van het grafmonument terug in Holwerd.
Album Amicorum van Tobias Gutberleth, van Dokkum ca 1624-1655 met oa Ulbe en Suffridus van Aylva, Lieuwe en Foppe van Aitzema, Henricus Alting, Gomarus en Roemer Visscher
Album Amicorum Daniël Johannes Snecanus (1592-1601), met oa Plancius, Herman Collenius sr., Arminius, Sibrandus Lubbertus, Lollius Adama, Sixtus van Botnia, Fredericus thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Drusius, Jelto Tarquinius Heidama, Boetius van Herbranda, Frederik van Horion, Henricus Hermanni, Joachim Ripperda, Eduardus Reijnalda, Petrus Petrejus, Nicolaus Mulenus, Arnoldus Tebbingh, Henricus Uphof, Alardus de Vries, Hero Wiarda, Christophorus Zuagemus.
Album amicorum Suffridus Saarda 1604, met oa Carolus van Sternsee, Sibrandus Lubbertus, Marcus Lycklama a Nijeholt, Hessel van Bootsma, Douwe van Hottinga, Jacobus van Ghemmenich, Metius en Hessel van Aysma
Album Amicorum Christiaan Otter (1619-1643) met oa René Descartes, Kempo Harinxma van Donia, Willem Staeckmans, Maccovius, Heinsius, Vorstius, Metius, Snellius, Paludanus, Saeckma, Verhel, Fullenius, Constantijn Huygens, Grotius, Rhala, Winsemius, Wybingha, Fogelsangh, Willem Jans Blaeu en de Dokkumer wiskundige en convooimeester Jan Hendrick Jarichs van der Ley
Album Amicorum Matthias Franckena ca 1605 met oa Tjaard van Aylva, Taco van Rinia, Heinsius, Festus Hommius, Suffridus Saarda, Marcus Lycklama a Nijeholt, Everardus Lewe, Henricus de Veno, Hessel van Meckema, Hessel van Sminia, Drusius, Vorstius, Clingbijl, Plancius, Paludanus, Andreas Bicker, Paulus en Jacobus van Ghemmenich, Bokke Hopperus
Alba amicorum van Henricus (1591-1640) en Johannes Rhala (1630-1686) met oa Kempo van Donia, Maccovius, Matthias van Vierssen, Johannes Wyfferding (te Bazel en Heidelberg), Coccejus, Fullenius, Buxtorfius, Schotanus, Menninga
Album Amicorum Hans van Wyckel ca 1635, met oa Henricus Rhala, Maccovius, Metius, Clingbijl, Revius, Pasor, Schotanus, Radijs, Verspeeck. Ook een pagina op site KB. Hans van Wyckel werd geboren in Dokkum.
Album Amicorum Sixtus Brunsvelt ca 1653, met oa David Padbrue, Simon Abbes Gabbema, Duco Tasma, Johannes Verhel, Samuel Haringhouck, Nicolaus Gutberleth, Conradus Attama, Willem Jans Zytsema, Albertus Bieruma en Gijsbert Japicx
Alba Amicorum van Abel Bootsma (1614-1616), Johannes van Nypoort (1618-1626) en Tarquinius Suffridus a Popta (1635-1636) met oa Clingbijl, Belida, Barlaeus, Grotius, Hachtingius, Heinsius, Maccovius, Neuhusius, Juckema, Sibrandus Lubbertus, Cornelis Pijnacker, Schotanus, Verhel, Willem Lodewijk, Pierius Winsemius, Willem Verrutius, Camerarius, Focco Johannes, Acronius, Moll
Album Amicorum Wybrand de Geest (1613-1618), met oa Mathijs Harings, Willem van Loon, Cornelis van Poelenburch, Gerard Vredeman, Pieter du Molijn, Gelis Symons de Geest, Horatius Meinsma. In jaarboek De Vrije Fries 2014 een artikel over dit album.
Album Amicorum Rombertus Ockama, 1638-1640, met oa Maccovius, Cornelis Pynacker, Henricus Rhala, Arnoldus Verhel, Pierius Winsemius, F. van Inthiema, M. van Scheltinga, Dominicus Stapert, Franciscus Gomarus, Fredericus van Roorda (met familiewapen), F. van Reinalda (met familiewapen), Petrus Bechius (met familiewapen), Schelte Julius van Aitzema, Henricus Alting, T. Andreae, Rombertus Papma, Joannes Wichers, Wilhelmus van Viersen, Jetske en Wijcke Catharina van Broersma, prenten/gravures van oa zeilwagen uit werkje Deliciae Batavicae van Jacobus Marcus uit 1616 en familie-aantekeningen met oa de familie Uylenburgh. Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn waren zijn tante en oom. Hij is vernoemd naar zijn grootvader Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden en de laatste die Willem van Oranje in levende lijve sprak, voordat hij door Balthasar Gerards werd vermoord. Eigendomsaantekeningen van Wopke Eekhoff.

Alba Amicorum in online collecties van (universiteits-)bibliotheken, musea, archieven en private websites:

Album Amicorum Daniel Bernhards Eilshemius, Emden, Ostfriesland ca 1619 (Synode van Dordrecht deelnemers) met enkele pagina’s 1733, met oa Johannes Bogerman, Florentius Ioannis, Hillenius, Wifering, Egbertus Halbes, Festus Hommius, Wigboldus Homerus, Johannes Rufelaert, Edzardus Jacobus Clant, Hieronymus Isbrants, Edinburgh University Library. Rond de Synode zijn minstens 21 Alba bekend, waarvan vele (nog) niet gedigitaliseerd. Wel eveneens de volgende zes:
Album Amicorum van Alewinus Petri, 1619, met inscripties deelnemers aan Synode van Dordrecht met oa Ernst van Aylva, Ernst van Harinxma, Edzard Jacobus Clant, Festus Hommius, Walraven van Brederode, Balthasar Lydius, Taeke van Aysma, Kempo van Donia. Zie ook over de Friezen bij de Synode van Dordrecht.
Album amicorum van Johannes Bogerman, ca 1595-1598, met oa Sibrandus Lubbertus, Marcus Lycklama a Nijeholt, Douwe en Hero van Hottinga, Gellius Jongestal, Georgius en Viglius Wiarda, Menso Alting, Ubbo Emmius, Abel Coenders, Henricus Schotanus, Gerrardus Harmanni. Scans op Europeana.
Album Amicorum Johannes Rufelaert ca 1620 (een van de oprichters van Rijksuniversiteit Groningen), met oa Johannes Bogerman, Henricus Arnoldi, Egbertus Halbes, Hermannus Wifering, Wigboldus Homerus, Balthasar Lydius, Taco van Aysma, Ernst van Harinxma, Jacobus Boelius, Wolfgang Agricola, Deodatus, Eilshemius, Edzardus Jacobus Clant, Gomarus, Hieronymus Isbrants, Kempo van Donia, Ernst van Aylva, Thysius, Henricus Alting, Heinsius, Sibrandus Lubbertus, Walraven van Brederode, Festus Hommius, George Carleton
Album Amicorum Regnerus Bogerman met oa Johannes Bogerman, Taco van Aysma, Hermannus Wifering, Henricus Arnoldi, Wigboldus Homerus, Ernst van Harinxma, Eilshemius, Hieronymus Isbrants, Kempo van Donia, Thysius, Ernst van Aylva, Henricus Alting, Gomarus, Sibrandus Lubbertus, Walraven van Brederode, Festus Hommius
Album Amicorum Theodorus Aerarius met oa Johannes Bogerman, Taco van Aysma, Hermannus Wifering, Wigboldus Homerus, Egbertus Halbes, Ernst van Harinxma, Eilshemius, Hieronymus Isbrants, Kempo van Donia, Johannes Rufelaert, Ernst van Aylva, Henricus Alting, Gomarus, Sibrandus Lubbertus, Walraven van Brederode, Festus Hommius
Album Amicorum Adrianus Hofferus met oa Ernst van Aylva, Scaliger, Henricus Alting, Barlaeus, Hasius, Slatius, Johannes Bogerman, Taco van Aysma, Arnoldus van Altena, Hieronymus Isbrants, Ernst van Harinxma, Egbertus Halbes, Hermannus Wifering, Henricus Arnoldi, Wigboldus Homerus, Eilshemius, Kempo van Donia, Johannes Rufelaert, Gomarus, Sibrandus Lubbertus, Festus Hommius, Edzard Jacobus Clant, Cornelis Pijnacker, Amesius, Petrus Cunaeus, Jacob de Witt. Zie ook beschrijving.

Album Amicorum Ocke van Gratinga, ca 1565, Leuven, met oa Hessel van Hania, PCE of Gheroldus van Heerma, Catharina Gabbesdr. van Aesgema, Wytze Tietes van Cammingha, Johann Weinmaister, Bocke van Gratinga, Sebastian Ridler, Sixtus van Scheltema, Albert Pronner, Luderus Huinga of Huynghe, Johannes Renesse, Frederik Verstrepen, Gerrolt van Camminga, Johan van Ostheym. In collectie Universiteit van Amsterdam. Conservator Klaas van der Hoek maakte bij de scans van de familiewapens in het Emblemataboek een mooie transcriptie.
Album Amicorum Cornelis van Blyenburch, 1545-1618, met oa. Bucho van Aytta, Sixtus van Botnia, Folkert van Aytta van Swichem, Hector van Aytta, Petrus Susius, Pieter Boreel, Joannes en Alardus van Yelinghen, Pieter Hanneman, Dirck Graswinckel
Album Amicorum Frederik van Botnia, 1615-1618, Saumur, met extra inscriptie 1663, met oa Franciscus van Roussel, Johannes van der Wolff, Antonius Fredericus van Dilbeeck, Albert van Egmondt, Laurent van Thil, Kempo van Donia, Idzert/Edzard van Burmania, Reichardus Sebastianus van Sickingen, Johan van Plettenberg, Siracius Donya ad Osterend/Sierck Hotzes van Donia, Petrus en Eberhardus van Leyen, Martin van Nijssen, Hendricus Fischer en veel bladen met kostuums, burgemeesters van London, notenschrift (muziek voor luit!) en liedteksten (chansons). In collectie British Library. Scans (zwart/wit) obv microfilm beschikbaar.
Album Amicorum Anna van Botnia, 1613,1617, 1697. In collectie British Library. Meer info tzt. Haar graf in Leuvense RK Sint-Kwintenkerk.
Album amicorum van Frederik Van Reede van Amerongen, 1570-1572, met oa inscriptie Wilco van Holdinga (1540-1595, Viglius ab Holdinga) uit Anjum. Van hem zijn ook 3 testamenten bekend (Genealogysk Jierboekje 1975).
Album Amicorum Van Wissema (fragmentarisch) met oa Johannes van Holdinga en Jongema 1578 te Marburg
Album Amicorum Abraham Ortelius, Vitae Scopus, ook met oa inscriptie Marnix van St Aldegonde en Hieronimus Verrutius frisius, Adolf Occo, Coornhert, Pieter Bruegel de oudere (memorie), Tiara, Gerard Mercator, Christoffel Plantijn, Justus Lipsius, John Dee, Albertus van Loo, Vulcanius, Benedictus Arias Montanus, Clusius, Valerius, Raphelengius, Goltzius, Crucquius, Dousa, Otto van Veen (Venius), Marcus Gheeraerts, Nicolaus Rockox, en Rombertus Dodoneaus
Album Amicorum Emanuel van Meteren, 1575-1609, met oa Ortelius, Lucas d’Heere, Arnoldus van der Myle, Joannes en Samuel Radermacher, Frans Pourbus, Abraham Bloemaert, Marcus Geraerts, Philips van Marnix, Joannes van der Beke, Aurelius, Philippus Galle, Willem Lodewijk van Nassau, Lodewijk van Nassau, Hessel van Aysma, Clusius, Christiaan Huygens, Regemorter, Dousa, Jan van de Corput, Daniel van de Meulen, Abel Frankena, Johannes Boreel, Justus Lipsius, Raphelingius, Reinoud van Brederode, Bernardus Paludanus, Smetius, Junius, Merula. Zie ook Oud Holland 1897.
Album Amicorum Thomas Segetus, 1602 (Vaticaanse bibliotheek Rome, cod. vat. lat. 9385) met oa Adolph Occo, Adrianus Hodenpijl, Gijsbertus Berenstein, Arnoldus Johannes friso, Vossius, Dousa, Raphelingius, Arnoldus van der Myle, Galileo, Sarpi, Lipsius, Ortelius, Pinelli, Welser, De Put, Querenghi, Fabri de Peiresc, Pignoria en Possevino
Album Amicorum Johannes Lydius (1577-1643), student theologie in Leiden en Franeker, 1599-1601 met oa Carolus Clusius, Junius, Paulus Merula, Adrianus Metius, Johan van de Sande (Sandius), Henricus Schotanus, Petrus Scriverius, Lubbertus Sibrandus. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Everard Cornelis Booth (1577-1610), student letteren en theologie in Franeker en Leiden; 94 inscripties 1596-1603 met oa Gellius Nicolaus, Joannes Beyma, Drusius, Clusius, Pijnacker, Otto Gansneb Tengnagel, Philippus Marnix van Sint Aldegonde, Petrus Hondius, Paulus Johannis en Joannes Sibrandus van Menaldum, Friese rechtenstudenten. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Deventenaar Christophorus Stickius (1578-1651), student recht in Franeker en Leiden, 20 inscripties, 1593-1599 van oa Sibrandus Lubbertus, Joannes Beyma, Dousa, Junius, Merula, Vulcanius, Marnix van St Aldegonde. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Jacobus Montanus, student theologie in Franeker (1593) & Leiden (1584-1598) met inscripties oa Petrus Plancius, Arminius, Snecanus, Gomarus, Pijnacker, Sopingius, Jodocus Hondius, Gellius Marnaeus en Festus Hommius. Lijst met alle inscribenten.
Album Amicorum Jean Durand, met inscriptie Ernst Casimir in 1589
Album Amicorum Frederik Kemener, 1602, met oa Ubbo Emmius, Lollius Adama, Adrianus Metius, Clusius, Arcerius, Gomarus, Georg van Ewsum, Vorstius, Menso Alting, Sibrandus Lubbertus, Artopaeus, Aegidius Radaeus (Gilles van de Rade), Henricus Schotanus, Feyo Baverius van Gabbema uit Dokkum
Album Amicorum Harmen Jarges, 1608-1631, met inscripties van oa Van Heerma, Lewe, Clant, Ewsum, Van Reede, Hottinga en inscriptie Abraham van Solckema. In Conscriptio Exulum, Linagieboeck (met oa broers Wifringhe) en Conscriptio nobilium Groningensium is vader Regnerus van Solckema de leidende scribent.
Album Amicorum Michael van Meer ca 1615, Edinburgh University Library, met oa Douwe van Hottinga, Frederik Hendrik, Amalia van Solms, Maurits van Nassau, Ernst Casimir, Abel/Abbo Agena, burgemeesters en Tower van London, ridders van Orde van de kousenband, zeilwagen, valkenjacht, hanengevecht, trekschuit, slagveld, vogeljacht en Unico Ripperda.

Enige Alba door W.B.S. Boeles geïnventariseerd: W.B.S. Boeles, ‘Beschrijving van eenige alba amicorum’, in: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provinicie Groningen:
Album Amicorum van Gerardus Rufelaert (1588-1590), met oa Abel Coenders van Helpen, Egbert Alberda, Tetardus van Burmania, Henricus Artopaeus
Album Amicorum van Theodorus Eyssonius (1625-1628), met oa Mulerius, Gomarus, Robers, Cornelis Pijnacker, Heinsius en Wigbolt Ripperda
Album Amicorum van Jacobus Alting (1637-1640), met oa Althusius, Willem VI landgraaf van Hessen, Hasius, Gomarus, Pasor, Julsingh, Rippertus Sixtus, Coccejus, Maccovius, Henricus Rhala, Cornelis Pijnacker, Pierius Winsemius, Anna Maria van Schurman, Voetius, Johannes Isacius Pontanus, Heinsius, Salmasius
Album Amicorum Marcus Pels (ca. 1641-ca. 1688), met oa Sybrandus van Ockinga, Johannes Hevelius, Vossius, Joachimus Borgesius, Gabriel en Turo Oxenstierna, Johannes de Raei, Nicolaas Witsen, Johannes Wubbena, Christianus Schotanus, Titius, Graevius, Coccejus, Nicolaus Arnoldus, Johan Maurits van Nassau-Siegen, Jacobus Rennet, Abrahamus, Tobias en Samuel Andreae, Gronovius, Abraham de Grau, Jacobus Alting, Maresius, Alexander Nicolai en Theotardus/Tjaerd van Aylva. Zie ook beschrijving.
Album Amicorum Eiso Jarges, ca 1565 met oa Peter van Boeymer, Tarquinius Hottinga, Reinerus van Andringa, Wiger van Heringa, Sicke of Sixtus van Scheltema, Meinardus Marius Ockema, Onno, Wigbolt en Adriaan Ripperda, Seino Mulert, Diepholt, Hornken, Adolphus van Raesfelt, Geroldus van Heerma, Johannes Wedken, Hans Unnema, Edzardt Valck, Gerardus Voet, Hermannus van Velen, Habbo Aldringa, Ludovicus Gratema, Albertus Buschius, Johannes Wiferdingius, Andreas Petri en Carolus Clusius. Groninger Archieven is bezig met digitalisering, dus scans tzt online.

Album Amicorum Hermann Pricker, (1575-1653), Emden, Universiteitsbibliotheek Groningen, met oa Sibrandus Lubbertus, Theodoor Beza, Ubbo Emmius, Dokkumer stadsdokter tijdens Waalse Furie 1572 Hendrik a Bra, Ico en Wilhelm zu Inn- und Knyphausen, Hero ab Oldersheim/ van Oldersum, Joannes Laski, Renus van Diepholt, Hector en Gerhard von Closter und Dornum, Herman, Henricus en Gilbert van Ittersum, Gerardus Entens, Ties van Westenholt, Pybe (Philippus) van Meckema/ Meckama, Johannes Rengers, Sicke van Cammingha, Christoffel van Sichem, Oene van Flanzum, Johannes Picardt, Hubert van Giffen, Adrianus van Coninxloo, Johannes Reinerus, Henricus Karstens, Eilardus Folkardus, Aede van Eysingha, Juw van Eysingha, Johannes Heerma, Menso Alting, Popko Elama, Georgius Yssenius. Volledige lijst inscribenten via RAA.
Album Amicorum van Seino Mulert ca 1565 (met een Groningse moeder Lewe) met oa Oene van Heringa, Upco Burmania, H. Ripperda, Folcmar Beningha, Otto van Diepholt
Album Amicorum/ Emblemataboek van Antonius van der Beke, ca 1564-1566, met oa Remmert en Folcmar Beninga van Grimersum, Germanus Enens, Adolph Coenen, Johannes Cuperius, Nicolaus Graphaeus, Simon a Grypskerck, Elco ab Heringa, Ludwig ab Heringa, Adriaan van Reede, Carolus van den Steen, Johann van Wijhe en een interessante afbeelding van 2 dames die een oud balspel spelen
Album Amicorum Karel van Arnhem (1570-1581), met oa Dominicus van Burmania, Sibrandus Cammingha, Sixtus van Dekema,
Album Amicorum Simon Dusing ca 1569-1579, met oa Schelto van Aebingha (Ebbinghe) die ook in de Conscriptio Exulum wordt vermeld. Zie ook index Conscriptio Exulum Frisiae 1580-1587
Album amicorum van Dr. Bernardus Paludanus (Berend ten Broecke) ca 1575, met 1660 inscripties met oa Ostfriese Renius a Diepholt, Gaspar Boudaen (die de Grote Camee van Rubens in 1628 meegaf op de Batavia), Albert Fransz Bruyningh, Henry de Loudon, L. Nicolai (koninklijk secretaris), Friederich vonn Amsdorff, Lambert Jacobsen, Paulus Schepiola, Laurentius Baleman, Christophorus á Dorladt, Wolterus Wilkes, Joachim Morsius, Johan Laderus, Reynt Alberda, Petrus Hogerbeets, Focco Beninga uit Grimersum (kleinzoon van Focke Ripperda te Winsum), Casparus Szeghedy uit Hongarije, David Gorlaeus (Van Goorle, zie ook documentaire over dit ‘Friese wonderkind‘), Erich Brahe (gehuwd met Friese Lisck van Eysinga, weduwe van Hessel van Meckema, zie uitgebreid artikel in De Sneuper 119, met vervolg in nr 124 en nr 130), Henricus Bredius, Jan van Hout, Cornelius Schultingius uit Steenwijk, Althusius, Rembertus Dodoneus junior en Lorenzo Arnolfini. Ook bekend van zijn rariteitenkabinet in Enkhuizen dat uiteindelijk in Kopenhagen is terechtgekomen. Marika Keblusek schrijft een boek over/rond dit Album Amicorum.
Album Amcorum Anna van de Boetzelaer van Toutenburg, (ca 1607-1615) met oa Lisck van Eysinga, Antonius van Aylva (zie artikel in De Sneuper 130), Philips van Nassau, Otto Brahe, Maria van Nassau, Georg Herman thoe Schwartzenberg, Lucia Elizabeth en Godert van Reede van Amerongen, Eggerik van Baer, Steven Anna van Raesfeldt, Balduyn Sloet, Pellegrum Haghen, Hendrick van Brederode, Johan van Heerma (met mooie afbeelding), Petrus Vincentius Ripperda, Catharina van Westerholt, Ivo van Fritema, Bolo Ripperda, Agnes Ripperda, Johanna Maria Ripperda, Bentincks, Anna van Lawick, Johan Adolph van Renesse en Philippe van Steelant
Album amicorum van Gerard van Hacfort ca 1575 met oa Sibrandus Cammingha
Album Amicorum Poppe van Feitsma ca 1570 met oa Douwe en Ruurt van Walta, Schelto van Aebingha, Gerlach van Bolta, Jacobus Jeppema, Douwe van Hemmema, Taco van Aylva, Jochem Hopperus, Van Hoytema, Van Hermana, Frederik van Vervou, Schelte Douma van Oenema, Tjalling van Botnia, Haring en Syds van Sytzama, Sicke van Dekema, Jarich van Liauckema, Ernst van Goslinga, Tjalling van Sickinga. Scans op Europeana.
Album Amicorum Habel Wigles van Herema 1578-1587 met oa Hessel en Philippus (Pybe) van Meckema (vader van Ebel van Meckema en grootvader van Philippus van Humalda te Ee), Werp van Tjessens, Ernst van Aylva, Jarich van Hottinga, Grovestins, Goslinga, Eminga, Burmania, Cammingha, Roorda, Hermana, Graets van Holdinga, Martena, Juckema, Botnia, Walta, Gaykingha, Carel van Dekema, Tjalling van Eysinga
Album amicorum van Meindert van Idzarda 1586-1589 met oa Barthold van Douma, Adam van Eysinga, Taco van Aylva, Egbertus Halbes, Grovestins, Vopiscus Scheltema, Joachim Ripperda, Andreas Hiddema, Beza, Ernst Casimir, Panhuys. Scans op Europeana.
Album Amicorum Joost van Ockinga, 1576, ook ‘bekend’ van de traptoren vd Ockingastins in de tuin van het Rijks Museum. Met oa Ruurt van Walta, Feitsma, Adrianus, Johan en Alexander van Velen, Hesselus Besthimius, Hero Wobbinga, Ernestus van Goslinga, Sixtus en Haring van Sytzama, Ennius Bozemius
Album amicorum van Hiskia van Harinxma 1587 met oa Bartholdus van Douma, Frans van Emingha, Hessel van Ostheim, Haring van Harinxma, Aelcke van Galama, Anna Clant, Wyck van Hettinga, Womck en Foockel van Heringa, Ulbe van Aylva, Bernhart Hornekens, Adam van Eysingha, Jan Clant thoe Schermer
Album amicorum van Homme van Harinxma sr. 1581-1598 met oa Jacobus Bouricius, Julius van Beyma, Sixtus van Cammingha, Justus Lipsius, Bonaventura Vulcanius, Gerardus Bontius, Christoffel Plantijn, Gerardus Bernerus, Mello Brunsema
Album amicorum van Homme van Harinxma jr. 1625-1630 met oa Ernst Casimir, Laes van Jongema, Georgius van Liauckama, Eraerdt van Pipenpoy, Johan Sickinghe, Duco van Jongema, Douwe van Aylva, Foeckel van Haytzma, Arent van Loo, Kempo van Donia, Johannes Bogerman, Julius van Meckema, Maccovius, Schotanus, Hillama, Van Wyckel, Botnia, Petrus Cunaeus, Edo Neuhusius, Carl Ludwig Kurfurst von der Pfalz, Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Norburg, Moritz von der Pfalz, Heinrich Matthias Gf. von Thurn
Album amicorum van Juw van Harinxma 1625-1634 met oa Ernst Casimir, Laes van Jongema, Georgius van Liauckama, Eraerdt van Pipenpoy, Johan Sickinghe, Duco van Jongema, Foeckel van Haytzma, Kempo van Donia, Johannes Bogerman, Julius van Meckema, Maccovius, Schotanus, Hillama, Van Wyckel, Botnia, Edo Neuhusius, Petrus Cunaeus, Carl Ludwig Kurfurst von der Pfalz, Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Norburg, Moritz von der Pfalz, Heinrich Matthias Gf. von Thurn, Theodorus Fogelsangh
Album amicorum van Pieter van Harinxma 1628-1634 met oa Hessel Meckema van Aylva, Ernst Casimir, Douwe van Aylva, Johannes Bogerman, Frans van Jongema, Schotanus, Hillama, Van Wyckel, Adriaen van Brunsvelt, Petrus Cunaeus, Edo Neuhusius, Carl Ludwig Kurfurst von der Pfalz, Heinrich Matthias Gf. von Thurn, Moritz von der Pfalz,
Album Amicorum van Friese hofdame Juliana van Roussel 1616-1645 met oa Ernst Casimir, Juliana van Liauckema, Fed van Cammingha, Susanna Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Beatrix van Hemmema, Anna Maria van Schurman, Tjeerd van Aylva, Yda van Heemstra, Fokel van Roorda, His van Eminga, Laes van Glins, Scipio van Meckema, Anna Katharina van Dekema, Janneke van Donia, Frouck van Goslinga, Anna van Walta, Tiemck van Humalda, Katharina van Heerma, Foeckel van Botnia, Vomelia van Unia. Misschien wel mooiste Album van KB. Scans bij Europeana.
Album Amicorum Kunera van Douma 1605-1611, met oa Edzart van Burmania, Cathalyna van Raephorst, Tyemck van Aebingha, Anna van Eelsma, Kempo van Donia, Clant thoe Schermer, Douma van Langweer, van Rengers. Scans bij Europeana.
Album amicorum van Geertruydt van Engelsteedt 1604-1618, met oa Frans van Donia (haar latere man), Frans van Jongema, Anna van Juckema, Geeske en Anna Lewe, Idzaerda, Elisabeth van Ockinga, Ansck en Doed van Burmania, Gerrit van Wytsma (katholiek uit Ee), Jets van Mockema, Syds van Cammingha, Lucia van Scheltema, Syts van Wytsma, Frouk Huinga, Anna Clant van Stedum, Edsart Rengers van Ten Post, Thomas Nolhde zu Warwen. Meeste scans op Europeana.
Album Amicorum Ernst Brinck, 1582-1649, met oa S. van Eysingha, Sibrandus Siccama, Cornelis Haga, Scriverius, Clusius, Bertius, Fabius Columna (Fabio Colonna), Gansneb Tengnagel, Sweelinck, Joachim Morsius, Vorstius, Jodocus Hondius, Episcopius, Grotius, Cornelis Pijnacker, Beza, Pieter Pauw, Gomarus, Arminius, Stevin, Emanuel van Meteren, Vossius, Pieter Bor, Eilshemius, Raphelengius, Seino Rengers, Paludanus, Johan van Oldenbarnevelt, Johannes Isacius Pontanus, Metius, Jan Huyghen van Linschoten, Scaliger, Roemer Visscher, Henricus Alting, Sibrandus Lubbertus, Merula, Vulcanius, Snellius, Laurentius Ferenczffy, Johannes Uytenbogaert, Cunaeus, Thysius, Johannes Bogerman, Revius, Festus Hommius, Petrus Plancius, Heinsius, Galileus Galileo, Bredero, Henricus Avercamp, Anna Maria van Schurman, Ernst Casimir, Johann Ernst van Nassau-Siegen, Frederik Hendrik, Wolterus van Brienen, George Carleton, Walraven van Brederode, Francois van Aerssen, Maurits prins van Oranje, Ferdinand en Karl thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Album Amicorum Frans van der Linden ca 1612, met oa Onno Tamminga van Ludema, Arnold de Loose, Otto Copes, Johannes Isacius Pontanus, Petrus Cunaeus, Ernst Brinck, Jacobus van Ghemmenich, Gansneb Tengnagel, Heinsius
Album Amicorum Johan van Heemskerck, met oa Petrus Cunaeus, Snellius, PC Hooft, Schrevelius, Anna Roemersdr Visscher, Heinsius, Barlaeus, Grotius, Scriverius, Laurens Reael

Album Amicorum Jacobus van Ghemmenich, (ca. 1609-), los blad met bijdrage van Marcus Zuerius Boxhornius, 1633, in UB Leiden. Bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een los blad met inscriptie van Festus Hommius! Van Ghemmenich was munster-commissaris van de Provincie Friesland en Secretaris der Stadt Franeker. Zijn grafsteen in de Martinikerk Franeker. Mogelijk is de rest (ofwel vrijwel gehele) album in collectie Fries Museum (1633, Hs 118). Binnenkort meer nieuws hierover (en mogelijk scans en index).
Album Amicorum van Menold Hillebrandes van Harssens, 1603-1609 (artikel) met voornamelijk Duitse inscribenten.

Album Amicorum/Stammbuch Lucas Cranach, 1500-1546 met Saksiche vorsten
Album Amicorum Claude de Senarclens (1545-1569), met oa Maarten Luther, Philippus Melanchton, Zwingli, Bucerus, Bugenhagius, Brentius, Schnepffius, Bibliander, Pellicanus, Otto von Hövel, Floris graaf van Culemborg
Album amicorum van Jacob II van Bronckhorst van Batenburg, ca 1570-1572, met oa Sibrandus Cammingha en Balthasar Ripperda
Album amicorum van Johannes l’Empereur van Oppijck (1594-1637), met oa Douwe (Dominicus) Botnia, Maccovius, Carolus van Sternsee, Hessel van Hermana, Willem Lodewijk van Nassau, Johan Wolfert van Brederode, Ericus Rozaecrantius en Hessel Raes van Vervou
Album Amicorum Janus Dousa 1563-1597 met oa Georg Rataller, Seino Mulert, Georgius Lewe, Roemer Visscher, Plantijn, Philips Marnix van St. Aldegonde, Doeke (Duco) van Martena, Hessel van Aysma
Album Amicorum Adriaan Hofferus (1589-1644) met oa Henricus Alting
Album amicorum van Walraven van Haeften, (ca 1555-1608), met oa Johan van Hermana
Album Amicorum van Johannes Vassanii staat vol met theologen, vele Leidse, maar ook onze Fries Johannes Bogerman en Sibrandus Lubbertus, Petrus Plancius
Album amicorum van J. Walraven van Stepraedt, 1598-1633, met oa Frans Clant
Album amicorum Cornelis de Glarges, (1599-1683) met oa Pieter Bor, René Descartes, Geraldo Thibault (schermmeester), Folperus Hansma (oud-burgemeester van Bolsward) en Wilhelmina Hansma, Johannes Mejontsma, Franciscus van Aerssen, Caspar Barlaeus, Johannes Carré, Jacob Cats, Fecke Eysma (diende in regiment Foppe van Grovestins), Balthasar Gerbier, Johannes Goslinga, Heinsius, Hendrik Casimir van Nassau, Festus Hommius, Christiaan en Constantijn Huygens, Anne Everard, Arent van Loo, Jacobus Matham, Goswyn van Raesfelt, André Rivet, Polyander, Fredericus Ruysch, Salmasius, Theodore Schrevelius, Ewaldus Schrevelius, Snellius, Philips van Steelant, Swalmius, Thysius, Vossius, en David Bailly. Zie ook volledige namenlijst inscribenten en scans op Europeana.
Album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden, 1600-1602, met oa Willem Canter, Vulcanius, Merula, Vorstius, Antonius vd Linden, Cornelis Pijnacker en Lipsius. Afbeelding Universiteit Leiden.
Album amicorum van Petrus Scriverius, 1601-1638 met oa Scaliger, Janus Dousa, Hugo de Groot/ Grotius, Jan Jansz. Starter, Joost van den Vondel en Pieter Saenredam
Album Amicorum van Everardus Balck (1590-1628) met oa Sibrandus Lubbertus, Florentius Abbema, Regnerus Albada, Ludolphus Sylvius, Sixtus Arcerius, Hector van Bouricius, Menelaus Winsemius, Arnoldus Verhel, Paulus Stalpart van de Wiele, Henricus Rhala, Cornelis Pijnacker, Heinsius, Gomarus, Paludanus, Metius, Joachimus Andreae, Petrus Cunaeus, Heinrich Gutberleth, Timaeus Faber, Gualterus Sylvanus
Album Amicorum Heinrich Hartmann, 1601-1624, met oa Scaliger, Justus Lipsius, Jacobus Hondius, Franciscus Meinardus frisius, Augustinus Lollius Adama, Scotto Beninga uit Grimmersum/Ostfriesland
Album amicorum van Johannes Steinberg, ca. 1625-ca. 1630 met mooi familiewapen van de Embdenaar Steffan Jörg
Album amicorum van Johan van Matenesse, 1615, 1616, met veel Duitse adel
Album amicorum Maria van Besten (met bijdragen uit periode 1593-1600), met oa Eva von Inhausen und Kniphausen, Maria van Haersolte, Derck van Brienen
Album Amicorum Machteld van Gelder ca 1605
Album Amicorum Joanna Bentinck ca 1580-1600, met oa Alynna Mulert, Johann Graff zu Nassau Catzenelenbogen,
Album Amicorum Burchard Grossmann, met oa Rembrandt, Frans van Schooten, Frederik Hendrik, Johan Maurits, Hendrick Uylenburgh, Axel Oxenstierna, Heinsius
Album Amicorum Jacob Freundt, 1617-1641, Elbing, met mooie tekeningen
Album Amicorum Joachim Morsius I (1593-1643/44), met oa Fabritius, Paludanus, Arcerius, Merula, Crucius, Frans van Schooten, Cornelis Drebbel, Rippertus Sixtus, Thysius
Album Amicorum Joachim Morsius II met oa Schrevelius, Snellius, Festus Hommius, Jan Pieter Sweelinck, Sylvius, Geraldus Thibault (schermmeester en kennis van Jeronimus Cornelisz en Torrentius), Heinsius, Atsma, Dousa, Ubbo Emmius (met tekst grafzerk), Siebrand Siccama, Vossius, Ernst Brinck, Arcerius, Simon Stevin, Ole Worm (bekend van zn rariteitenkabinet), Metius, Arminius, Gomarus, Onno Tamminga van Bellingeweer, Hans de Ries (de doopsgezinde vermaner die velen in Friesland doopte), Pontanus, Cornelis van Beveren, Willem Janssonius
Album Amicorum van Geraldo (Gerard) Thibault, schermmeester, kunstenaar en auteur (ca 1574-1627) , met oa Isaac Coymans, Petrus Pauw, Torrentius (=Jan Simons van der Beek), Anna Maria van Schurman, Jacobus Cornelisz Hooft, Petrus Panhuysen, Carlo Hellemans, Balthasar de Moucheron, Pieter Jans Snoeck, Henricus van Rijssel, Ghijsbertus Campen, Simon van der Does, Albertus van der Burgh, Daniel en Giovanni van Geel, Joannes de Veer, Samuel Sautinius, Samuel de Peene

Album Amicorum Georgius (Gregor) Amman, 1578-1586, met Georg Schenck van Toutenburg, Daniel Frisius, Cornelius Vossenholius en vele Italiaanse kostuums te oa Padua en Venetië, evenals afbeeldingen van gondel, galei en trekschuit.
Album Amicorum Hertogin Barbara Sophia von Würrtemberg, 1601-1640
Album Amicorum gebroeders Heuss, ca 1560 Straatsburg
Album Amicorum Johannes Rentzelius (1587-1620) Hamburg
Album Amicorum Leonhard Laurentius, 1633-1664 Straatsburg
Album Amicorum David Wirssing (Wirsung), 1583-1586, stadsarts van Trier
Album Amicorum/ Stammbuch Valdštejna, Zdeněk Brtnický z, 1581-1623, Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichischem Theatermuseum Schlesien, inscripties te Straatsburg, Nederland, Frankrijk 1591-1600
Album Amicorum van Jan van der Deck, ca 1592-1595 met veel Duitse inscribenten
Album Amicorum/ Stammbuch Johannes Meinhard Docemius met inscripties van oa Vorstius, Heinsius, Beza, Jurgen Ovens en Nicolaas Tulp, uit Maastricht, Frankfurt a.M., Amsterdam, Parijs, Leiden, Straatsburg
Album Amicorum van Aernout van Buchel (Buchelius) (1565 -1641), Leiden. Hij was een Nederlands oudheidkundige en humanist, gespecialiseerd in genealogie en heraldiek. Met oa kunstschilder Abraham Bloemaert, Walraven van Haeften, Scaliger, Paulus Moreelse, Adam Willaerts, Crispijn de Passe, Petrus Scriverius, Coenraet van Schilperoort, Vorstius, Heinsius, Voetius. Ander Album in in Berlijn
Album Amicorum Theodorus Schrevelius, 1597-1602, met oa Dousa, Raphelengius, Clusius, Scaliger, Scriverius, Junius, Merula, Theodorus Canterus (Dirck Canter 1545-1616), Schoneaus, Zwaerdecroon, Volcuerus Cornelii, Brouchovius, Waltherus Gerharti, Wotherus Spaenn, Jacobus Lettingius
Album amicorum van Petrus Myleus, 1595 – 1639. lid van de Grote Raad. Vrienden van hem schreven tijdens zijn leven spreuken en korte teksten in dit manuscript, dat ook wapenschilden bevat. Myleus’ grafsteen ligt in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal.
Album Amicorum van Jacques Vander Cruis, genaamd Crucius, uit Antwerpen (1598-1608) met inscripties van oa Clusius, Gilles vd Rade, Sibrandus Lubbertus, Lydius, Hondius, Heinsius.
Album Amicorum Oswald Keller, 1599, met Sibrandus Lubbertus, Rudolph Artopeus, Matthias von Suchten, Johann Zabel, Wilhelm Ackermann, Johannes Burchlagius, Johannes Gibbandus, Heinrich Hoddersen, Nicolaas Bodecher, Emanuel Zeender en Balthasar en Martin Lydius in Franeker
Adriaan Metius (Franeker) in losse pagina Album Amicorum, 1607
Album Amicorum Joachim a Loss ca 1600, met oa Albert Otto (1576-1610), graaf van Solms-Laubach
Album Amicorum Egbert Verhoeve 1618, met Charles de l’Ecluse, Karel vd Sluis ofwel Carolus Clusius, de bekende Leidse botanicus (evenals oa Scaliger, Dousa, Scriverius, Schrevelius, Edzard Rengers)
Album Amicorum Everhardus Avercamp (neefje vd stomme van Kampen). Met Petrus Gabinus Aeminga, Dotesselus van Gerritsma, Cornelis Pijnacker, Winoldus Groeneveldt, Abel Coenders van Helpen, Rudolf Wicheringe, Scato Gockinga, Petrus Alberda, Gansneb Tengnagel en Willem van Oldebarnevelt (broer van Johan), op de vlucht in Angers. Merendeels Groninger inschrijvingen, enkele Zeeuwen.
Album Amicorum Carl Lithman 1635, inscriptie van Arnoldus van der Hel/Verhellius en Georgius Pasor
Album Amicorum Johann Philip Mulheiser, ca 1645 met oa Horatius van Hobbema, Henricus Hamel, Joachimus Frisius, Heijltien Staeckmans, H. Tromp, L. Clant, Elisabeth Clant, Jacques Jordaens, Maertyn Dey, C. van Brantzuma, Willem Allert Clant, Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, Lattrinus van Bonnema, Joannes Lievens, Salmasius, Vossius, Fridrich Pistor, Althusius, Jacob Cats, Barlaeus, Bernardus Schotanus, Heinsius, Revius, Boxhornius, Hermannus Antonides van der Linden, Jacob de Witt
Album Amicorum Stephanus a Rhemen, 1556 en volgende jaren (een van de oudste alba uit de Nederlanden), met oa Johannes Bugenhagen, Philippus Melanchton, Johannes Forsterus, Justus Menius, Joan Steinberger, Cujacius, evenals Deventer grafschriften, familiewapens en glas in loodramen uit de 16e/17e eeuw. Ook verwijzing naar Julius van Eysinga en geschonken raam aan Friese Admiraliteit in 1623.
Album Amicorum Johan van Lynden (vóór 1556 – 1578), het oudst bekende Album Amicorum in Nederland. De vermoedelijke eigenaar was Johan van Lynden uit Hattem, student te Keulen en Nijmegen. Geen Friezen maar wel een volledige lijst met oa Gansneb Tengnagel, Van Ghendt, Van Heeckeren en Hacfort.
Album Amicorum Otto en Johan van Wijhe, 1561-1619, met oa een Rengers, Adrianus Ripperda, Epeus van Heerma
Album Amic orum uit familie Van Rhemen, ca. 1609-1615, met oa Bolo Ripperda familiewapen (fol.73), Von Galen, Michael Broersma

Album Amicorum Jacob van Brouckhoven (1577-1642) met oa Hero van Hottinga, Dominicus/Douwe van Hottinga, Ausonius van Popma
Album Amicorum Corneille Schoyte uit Antwerpen 1573-1580 met oa Joannes Gruys (pagina 440 e.v. van pdf)
Album Amicorum George Andrew, Freiherr von Herberstein Bijdrage van Carolus Victor Ripperda, 1612
Album Amicorum sir Thomas Cumming, 1612-1623, f. 113r Sibrandus Lubbertus, 1612., f. 115r Franciscus Gomarus, 1613
Album amicorum Pierre Baullain, schermmeester te Angers (1613-1636), met familiewapens van Duitsers, Engelsen, Vlamingen, Hollanders, Denen en Zweden. Ook van Adriyaen Brunsvelt, goudsmid te Leeuwarden, 1622 en Bommen Berend/Bernhard van Galen
Album Amicorum Daniel Stoltzius von Stoltzenberg, 1623, met Willem Jans Blaeu
Album Amicorum Samuel Radermacher 1581-na 1627, met oa Grotius, Snellius, Panhusius, Cornelis Pijnacker, Emanuel van Meteren
Album Amicorum Johan Radermacher (UB Gent) ca 1600 met Arcerius, Vivianus, Grotius, Clusius, Adolph Occo,
Album Amicorum Dirk Uitenhage de Mist (1610-1679), met oa Cyprianus Regneri van Oostergo, geb 1614, oa hoogleraar en rector te Franeker
Album Amicorum Jørgen Bertelsen Taulov, met inscriptie Ulbe van Aylva te Parijs, 1637
Album Amicorum Jacob Heyblocq, 1645-1678, met oa kunstschilder Emanuel Murant (Meurant, van wie ook een Album Amicorum bewaard moet zijn, in onbekende collectie), Govert Flinck, Rembrandt, Aert van der Neer, Gerbrand van den Eeckhoudt, Jan de Braij, Jacob Cats, Anna Maria van Schurman, Hendrik ten Oever, Gerard van Midlum, Gerardus de Penijn, Lydius, Revius, Vondel, Voetius, Salmasius, Isaac Lemaire, Constantijn Huygens
Album Amicorum Henricus van der Borch, 1600-1637, met oa Saxo/Sas van Finia, Hajo Elkama/Eelkema en Philippus van Albada (Pybe Hettes van Albada)
Album Amicorum Johann Christoph Salbachs 1637-1706, met inscripties uit Groningen (Johan Maurits van Nassau-Siegen 1659), Franeker, Leeuwarden (Franciscus Hemsterhuis) en Britsum. Ook Johan Adolf van Brederode
Album Amicorum Laurentius Laurinus 1640-41, met oa Cornelis Pijnacker en Pierius Winsemius en inscripties uit Amsterdam, Franeker, Helsingør, Den Haag, Leiden, Linköping, London, Rostock, Svartsjö, Uppsala, Warnemünde
Album Amicorum Gabriel Luther 1642-1648, met oa Bernardus Schotanus, Spanhemius, Heinsius, Schildius, Charisius, Andreas Gryphius, Duvius, Thomas Ludolph Campen
Album Amicorum Hans Albrecht von Negendanck, met vele mooie tekeningen, Poitiers, Orleans, Lyon, Straatsburg, Hagenau
Album Amicorum Johann Valentin Deyger, 1552-1554, theoloog uit Straatsburg, Augsburg, met oa Adolf Occo, Martinus Graphius
Album Amicorum Samuel Quichelberg, 1558-1559, met oa Victor Fugger, Apianus, Van Mansfelt
Album Amicorum Nikolaus Ochsenbach, 1596-1626, Memmingen, Tübingen
Album Amicorum Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb met inscripties vanuit Leiden, Amsterdam, Leipzig, Padua, Straatsburg, rond 1650
Album amicorum van Hans Heinrich Oberhaupt von Schwarzenfels (- na 1654), met oa Ernst Casimir
Album amicorum van Leonardus Hartmann, 1568-1586
Album Amicorum Veit Ulrich Günzler, 1656-1663, met oa Menso Alting, Dothias Wiarda, Eddo Harringa te Speyer

Diverse Friese inscripties in Alba van Hongaarse studenten die veelal in Franeker gestudeerd hebben, in database Alba Amicorum universiteitsbibliotheek Szeged, Hongarije Dit is een project waar ons lid Prof.Dr. Ferenc Postma aan meewerkt. Zie ook zijn artikel over Vijf inscripties van Hongaren uit Franeker in Album Amicorum Michael Corvinus, 1624. En ook De Hongaren en het onderwijs aan de Universiteit te Franeker. Vooral na de val en verwoesting van Heidelberg in 1622 kwamen veel Hongaren naar Franeker.
De Hongaarse Alba:

Album Amicorum Újfalvi, Imre, 1595, inscriptie Georgius Wiarda te Heidelberg, en Tacitus (Taeke) van Aysma te Heidelberg
Album Amicorum Jenei G., István, 1632, inscriptie Johannes Bogerman te Leiden, Bernhardus Fullenius, Meinardus Schotanus, Johannes Maccovius en Arnold Verhel (Van der Helst) te Franeker
Album Amicorum Corvinus, Michael, 1624, inscriptie Johannes Bogerman te Leeuwarden en Sibrandus Lubbertus te Franeker
Album Amicorum Mezőlaki, János, 1667, te Franeker, inscriptie Christianus Schotanus en Ulrik Huber. Ook inscripties Johannes Wubbena, Petrus Moll, Nicolaus Arnoldi, Johan Valkenier, Justinus Georgius Greving, Johan van Teerens, Michael Busch, Philippus Mattheus, Abraham Steindam (Hallum)
Album Amicorum Apáti Madár, Miklós, 1687, inscriptie Campegius Vitringa te Franeker
Album Amicorum Teleki, Pál (I.), 1697, inscriptie Bernhardus Fullenius, Campegius Vitringa en Herman Alexander Röell te Franeker
Album Amicorum Bányai, István, 1742, inscriptie Lodewijk Bonifacius van der Haer, Dokkumer Ernst Willem Higt, Makkumer Eelco Alta, Leeuwarder Isaac Cahais en Lodewijk Caspar Valckenaer te Franeker. Volledig overzicht inscribenten in artikel Ferenc Postma. Zie ook zijn artikel over de brieven van Bányai aan Valckenaer.
Album Amicorum Szentpéteri Cseh, Jónás, 1740, inscriptie Johannes Herfst en Dominicus Balck te Franeker
Album Amicorum Maróthi, György (II.), 1737, inscriptie Tiberius Hemsterhuis te Franeker en Herman Venema (uit Wildervank)
Album Amicorum Szentpéteri, János (II.), 1704, inscriptie Ruardus Andala (uit Burgwerd) en Henricus Pollius te Franeker
Album Amicorum Martonfalvi, Sámuel, 1702, inscriptie Florentius Abbema, Stephanus Wassenaar en Campegius Vitringa te Franeker
Album Amicorum Bonyhai Simon, György, 1702, inscriptie Campegius Vitringa te Franeker

Album Amicorum van de Hongaar Ferenc Pápai Páriz, Jr. met oa Franeker inscripties van Ruardus Andala, Muys, Campegius Vitringa sr en jr, de Hugenoot Pierre Latané en de Groninger Albert Schultens of Scholtens, rond 1719

Album Amicorum David von Mandelsloh, ca 1607, met oa inscriptie Ernst Casimir
Album Amicorum/Stammbuch Herzog Franz von Braunschweig, ca 1600, met oa inscriptie Willem Lodewijk (Us Heit) en zijn broers Ernst Casimir en Lodewijk Gunther en hofmeester Frederick van Vervou
Album amicorum van de familie de La Chambre. (1607-1638) met inscriptie van oa Ernst Casimir
Album amicorum, avec blasons coloriés, des élèves de Morel, maître de luth, orléanais (1623-1630). Met oa Gerard Reynst, Jacques Vander Burgh, Henricus Temminck, Johan van Wassenbergh, Martin van Volbergen, Gosewinus Camstra
Album amicorum van de Duitse natie (incl. NL) van l’Université de Bourges, 16e eeuw. Met oa Clant en Van Eysinga
Album amicorum Otto Zaunschliffer, 1612-1646 met inscripties uit Heidelberg, Groningen (oa Gisbertus Voetius, Simon Stenius), Anna Maria van Schurman, Herborn
Album amicorum van Johannes Honingh (1654-1658, 1684), met oa Anna Maria van Schurman en Jean de Labadie
Album Amicorum van Jan Isaac Vanden Brugge, genaamd Johannes Isacius Pontanus (1592-1627), professor in de wiskunde aan de Universiteit van Harderwijk, met oa Jan Clant, Scaliger, Cornelis Pijnacker, Dousa, Ernst Brinck
Album amicorum Caspari Hoffmanni Fraustadiensis (, 1573-1613)
Album Amicorum Friedrich Rechlinger uit Goldenstadt. University of Oxford c. 1598-1610. Tweetal bladen in collectie Louvre.
Album Amicorum van Paul van Dale. ca 1569 Portretten lijken op Douai- connectie zoals Album Poppe van Feitsma.
Album of Liber Amicorum van Adrianus en Nicolaus Rockocx 1579-1628 oa te Douai en Leuven. De laatste was burgemeester van Antwerpen en vriend van Rubens. 58 signaturen waaronder Abraham Ortelius, Justus Lipsius, Miraeus, Jan Van der Noot
Album Amicorum Jean Le Clercq, met oa Nicolas Rockocx
Album Amicorum Valerii Colini, 1583, met mooi portret
Album Amicorum van Elizabeth Buycken uit Amsterdam, eind 16e eeuw
Album amicorum van Quirine van Horne (1579-1594), met oa Charlotte de Bourbon, Maurits en Filips van Nassau, Marnix van Sint-Aldegonde, Christiaan Huygens sr.
Album amicorum van Henrica van Arnhem (1608-1614)
Album Amicorum paltsgraaf Johann Kasimir von Pfalz-Lautern met oa Willem van Oranje 1567
Album Amicorum/Stammbuch Jobus Ludolfus Erffurtinus met inscripties uit oa Franeker en Groningen 1645-1699
Album Amicorum/ Stammbuch Nikolaus Ochsenbach 1596-1626. Gewoon erg mooi en kleurrijk album met prachtige afbeeldingen, met oa. graaf Dracula.
Album Amicorum Michael von Heidenreich, ca 1605, met prachtige afbeeldingen van lansier, paarden, wapens
Album Amicorum van een ‘Duitse soldaat’, 16e eeuw, met vele kostuums
Album Amicorum Johann Joachim Prack von Asch, (1587-1612), diplomaat aan het Ottomaanse hof te Constantinopel met veel Duitse kleurrijke inscripties en excursie naar belegerde fort Raab in Hongarije in 1594. Afbeeldingen van oa galei en draagkoets, Amor vincit omnia
Album/Liber Amicorum Johann Heinrich Gruber, (1602-1612) koopman te Neurenberg met fabriek in Lyon, inscripties in Neurenberg, Augsburg, St. Gallen, Lyon etc.
Album Amicorum Franz Christopher Deublinger, Koninklijke Bibliotheek Kopenhagen ca 1638-1652 (met oa Benjamin de Geer)
Album Amicorum/ Stammbuch Cornelius Amsinck 1619-1623
Album Amicorum/ Stammbuch Eberhard Twestreng 1628-1635
Album Amicorum keurprins Christoph, Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 2016 Christoph <Pfalz, Kurprinz> Stammbuch — 1568, met oa Reimart Beninga
Album Amicorum keurvorst Frederik vd Palts, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 120 Friedrich <Pfalz, Kurfürst, IV.>: Stammbuch (verschiedene Orte, 1582-1605)
Album Amicorum Christoph von Haugwitz, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 621 Stammbuch — London , Paris , Stuttgart, 1598
Album Amicorum Lucae Holstenii, Hamburg: 1616, met enkele muziekfragmenten in notenschrift
Album amicorum Winshemii seu Winsheim, ca 1591, Italie en Zuid-Duitsland
Album amicorum Iohannis Iacobi Albrecht de Lauterburg, Leuven, ca 1656
Album amicorum Lucae Holstenii, Hamburg, ca 1616
Album amicorum Hettler, Bartholomäus, -1600 Duitsland
Album Amicorum/Stammbuch Erhard Grünthaler, Duitsland: 1591. Met vele familiewapens en kostuumafbeeldingen
Album amicorum van Marcus Gualtherus, 1593-1649, recor Latijnse School Kampen en Remonstrant, met oa Henricus Beilanus, Heinsius, Otto Brahe (in Kampen), Espiscopius en Otto Gansneb Tengnagel, Vorstius, Wttenbogaert, Vossius, Barlaeus, Allart Clant, velen uit Kampen en omgeving en Remonstranten
Album Amicorum Olai Johannis Slangendorphii Dani anni 1616, Alberti von Stein 1602-1608, Domini Reychaw 1595-1623, Georg Schröder 1650-1653 en diverse andere Poolse Alba. Ogenschijnlijk veel Duits.
Album amicorum Abrahami Heineccii. 1616-1627, Polen, Dresden/Wittenberg
Album amicorum/Stammbuch Andreas Bayer, candidatus uit Nürnberg, 1615 – 1626
Album amicorum/Stammbuch Balthasar König (Künig), 1576 – 1582 Kanunnik in Würzburg, Domheer te Freising, Prelaat St. Martin in Landshut
Album Amicorum/Stammbuch Jobst Friedrich Tetzel/Jodocus Friedrich Tetzel. Joannes Wagnerus Salisburgensis 1568-1618
Album Amicorum/Stammbuch Anton Rummel von Zant und Lonnerstadt, 1602-1629
Album amicorum van Conrad Kechler von Schwandorf, ca 1590
Album amicorum van Johann Müllegg uit Neurenberg 1596-1612
Album amicorum van Nicolas Engelhardt, ca 1600
Album Amicorum van Veit Seytz (1561-1571). Voornamelijk Duitse inscripties, oa Fugger
Album Amicorum/Stammbuch Georg Friedrich Fronmüller von Weidenburg, Padua,1643-1651
Album Amicorum/Stammbuch David Steudlin, Pfarrer von Backnang in Württemberg, Österreich, Deutschland: 1621
Album Amicorum Johann Gastel (1591-1616). Geen NL maar wel Augsburg, Dillingen, Konstantinopel (1599), Padua (1600–1605), Venetie (1600–1601), Florence(1601–1603), Rome(1602–1603), Genua (1603), Passau (1603), Salzburg (1606), Ferrara
Album Amicorum van Verner Parsbergs van rond 1595, met veel geklieder
Album Amicorum van Tage Thotts rond 1597 met inscripties van diverse telgen uit de Deense familie Brahe
Album amicorum van Isaac Massa (1586-1643) met oa Johan van Oldenbarnevelt, Maurits van Nassau, Frederik Hendrik, tsaar Michael I Romanov, Reinoud van Brederode, Giraldo Thibault (schermmeester), Michel le Blon
Album Amicorum van Nachtwacht-ster Frans Banninck Cocq, met Egbert Wilcken, een Groninger die de borg Mensema te Noordwolde bezat en van Oost-Friese afkomst was, Wigbold Ripperda, Henricus Scherff, Franciscus Fridericus von Sickingen en Bernhard von Galen (Bommen Berend)
Album Amicorum, Otto Keye, ca 1637, met veel inscripties te Groningen, met oa Ravensberg, Henricus van Coeverden, Cannegieter, Krajevanger, Van Doetinchem
Album amicorum door de humanist Jan van der Meyen van Bergen op Zoom, alias Jean de la Ramée, tijdens diens studentenjaren 1570-78 te Leuven, te Nürberg, en aan Italiaanse universiteiten o.a.te Bologna waar hij promoveerde
Album Amicorum professor Magnus Gesner, Brussel, ca 1650 met oa Christianus Schoning, Lindenhovius, Joannes van Stepraedt
Album Amicorum Conrad Gesner, 1555-1565, Valerius Aylva, Sixtus van Bottinga/Botnia, Egbertus Brassius, John Dee, Jacobus van Fleichaus, Johannes Frisius (Fries), Martinus Lydius, Adolphus Occo, Ludolphus Potter,
Album Amicorum Andreas Soetzinger, met zeilwagen
Album Amicorum Gerhard Pilgrum, 1579-1589, met oa Taeke? en Douwe van Burmania,
Album Amicorum Wilhelm Weyer, ca 1600-1627 met oa Heere van Burmania, Anna van Roorda,
Album Amicorum Hermann Vigelius, 1621-1636 met oa Sixtinus van Amama (zie ook blog), Heinsius, Johannes Hachtingius, Maccovius en Pasor
Album Amicorum/Liedboek Anna Steyn, (1611-1612) met oa inscripties en tekeningen van schepen en een winterlandschap toegeschreven aan Cornelis Claesz. van Wieringen en Willem Buytewech, Cornelis van Beresteyn, Theodorus Schrevelius, Gerard Sas, Johan Colterman, Willem van de Graeff, Cornelis van der Laen, Boudewijn Hackius. Haar grootvader Mattheus Augustijns Steyn (portret) was Raad ter Admiraliteit van Friesland te Dokkum.
Album Amicorum Cornelis van Beresteyn, (1605-1611) met oa Scaliger, Vulcanius, Philippe Du Plessis-Mornay, Giovanni Deodati, Fredericus van Boeymer, Joannes de Voocht, Georgius van Thienen, P. van de Laen, Petrus Prins, Michael Rauchbar zu Hermesdorf, Livonus, Fabiaan van Vliet, Justus Andreas van Walthausen, Vitellius, Alpherdus Brinck, Andrianus Blyenburch, Anthonius van Waele, Johannes Corten, Episcopius, Cornelis Dimmer, Petrus van Dornenborch, Cornelius Crocus, en Johannes Lyndershusius. Scans op Europeana.
Album Amicorum Daniel van Vlierden (1572- ) met oa Julius van Beyma, Mello Theodorus Brunsema, Theodorus Schrevelius, Scaliger, Aegidius Hooftman, Antonius Trutius, Balthasar Schonaeus jr., Bonaventura Vulcanius, Carolus Battus, Carolus Clusius, Cornelis Jacobs Drebbel, Cornelis de Groot, Cornelis van der Myle, Cornelius Rekenarius, Cornelius Schonaeus, Daniel Agylaeus, Daniel Niellius, Daniel Zouterius, David Holterman, David Miverius, Everardus Bronchorst, Ewaldus Jacobi Dussius, Fabianus van Vliet, Franciscus Junius, Floris van Pallandt, Franciscus Raphelengius, Franciscus de Westerberg, G. d’Artzelar Hooftman, Gabinius Sylvius, Gerardus Bontius, Gerardus Busius, Gerardus Exalto, Gerardus Tuning, Gerbrandus Swechusen, Gualtherus Gerardifilius, Guilielmus Coddaeus, Guiliemus Poelenburgius, Henricus Bredius, Henricus Hein, Hubertus Bales, Hubertus van der Bye, Isbrandus Rietwijck, Jacobus Campe, Jacobus H. Kloesius, Jacobus Lettingius, Jacobus Miggrodius, Jacobus Zaffius, Janus Dousa, Janus Sylvius, Jeremias Bastingius, Joannes Fredericus Jung sr., Joannes Murdisonus, Joannes Vitellius, Joannes Wallasius, Joannes a Vinea, Johannes Bogaert, Johannes Damius, Johannes Heurnius, Johannes Keckerbart, Johannes Masselotius, Johannes Matthisius, Johannes van Borre, Lazarus Marcquis, Lucas Trelcatius, Nicolaus Stochius, Paullus Merula, Paulus Stochius, Petrus Bertius, Petrus Carpenterius, Petrus Forestus, Petrus Molinaeus, Petrus Moraeus, Petrus Paauw, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Rodolphus Snellius, Samuel Busseurius, Samuel Czaplinius, Simon Sovius, Simon van Beaumont, Theodorus Velius, Wilhelmus Baudartius
Album Amicorum Hans Hanberg, (1570–ca. 1598), Keulen, schetsen met narren, recepten, kunstzinnige methodes, karikatuur van een aflaat, eierbroedster en calligrafie
Album Amicorum Jacobus Fabricius, (1574-1585)
Album Amicorum Johannes Wilichius à Weihe, (1582 – 1584)
Album Amicorum hertog Magni z. Braunschweig und Lüneburg, (1588 – 1594)
Album Amicorum van vorstelijke figuren uit Anhalt, (1598 – 1616), oa Prinzessin Luise Juliane von Oranien-Nassau en Amelie Prinzessin von Oranien-Nassau
Album Amicorum Alexander von Holstein-Sonderburg, (1606 – 1615), oa Anna Markgräfin von Baden-Durlach geb. Gräfin von Ostfriesland
Album Amicorum Adami Heinrici à Coseritz, (1606 – 1700)
Album Amicorum Johann Conrad Dannhauer, (1620 – 1666)
Album Amicorum Johann Born, (1621 – 1625)
Album Amicorum Moyses Walens, (1605-1615), Keulen, met oa Dudley Carleton en mooie afbeeldingen van huwelijksbootje, zeilwagen en andere liefdesreferenties met Latijnse en Nederlandse teksten
Album Amicorum Jonas Kröschel, een trompetter aan de vooravond van de Dertigjarige oorlog in dienst van de keurvorst van Mainz, Johann Schweikard von Cronberg. Kröschel’s album (British Library, Ms. Egerton 1242) bevat inscripties van meer dan 30 trompetters die hij ontmoette tijdens prinselijke meetings in Aschaffenburg, Praag en Neurenberg tussen 1608 en 1611
Album Amicorum Carl Vincker, (1595-1611) met mooie afbeeldingen
Album Amicorum Theodor de Bry, (1592- 1599), eerdere bezitter Johann Martin Agricola
Album Amicorum Johann Jacob Hausmann, ca 1623-1632 (Groningen, Emden, Franeker etc.), met oa Ubbo Emmius, Borgesius, Gomarus, Paludanus, Goswinus (?) van Eysinga, Nicolaus Mulerius, Menso Alting
Album Amicorum Bernhard Milbinger, (1639 – 1666)
Album Amicorum Leonhard Weber, (1675 – 1696)
Album Amicorum Johannes Simonides, ca 1680, een Lutheraan, hoorde tot de groep van galei-predikanten (bekend van de bevrijding door Michiel de Ruyter en het standbeeld in Debrecen) die later vanuit Zürich naar Saksen reisde (om er steun voor hun zaak te bepleiten). Over de andere groep die vanuit Zürich naar de Nederlanden reisde, schreef Ferenc Postma in: Acta Neerlandica [Debrecen], VIII (2011), p. 93-113, Als ballingen aan de boorden van de Amstel.
Album Amicorum Martinus Christophorus Bremerus, Hamburg, ca 1650
Album Amicorum van Cosmus Bornemannus, (ca 1660-1665) met oa Verhel, Petrus Moll, Wissenbach, Willem van Haren (Guilielmus ab Haren), Ulricus Huber, Joachimus Borgesius, Bernhardus Heeringa van Grovestins, Andreae, Magnus Frisius en secretaris Jacobus Kroll. Met ook een tekening van de Academie van Franeker in kleur (naar het bekende voorbeeld bij Winsemius). Het AA bevat ook inscripties uit Groningen en Amsterdam (o.a. van J.A. Comenius).
Album Amicorum Johannes Fredericus Gronovius 1690-1760 met oa Fredericus Ruysch, Maccovius, Smetius, Vossius, Buxtorfius, Christianus Frawn, Henricus Alting, Spanhemius, Barlaeus, Constantijn Huygens, Bernardus Schotanus, Pierius Winsemius, Grotius, Heinsius, Scriverius, Cornelis Pijnacker, Frans van Mieris jr, Ernst Brinck, Raphelengius, Pasor, Golius, Otto Zaunschlifer, Salmasius, Junius, Tobias Andreae, Johannes Isacius Pontanus, George Rattaller Doublet, Anna Maria van Schurman, Marcus Zuerius van Boxhorn (Boxhornius).
Album amicorum van Joanna Koerten Blok (1650 – 1715), een overzicht met index met oa Gerardus Wigmana, Anna Maria van Schurman, Francois Halma, Feitama, Gerard Hoed, Arnold Houbraken, Weenix, Verkolje, Saftleven, Storck en vele scans
Album Amicorum Samuel Emmius met oa Christianus Alting, Salmasius, Heinsius, Junius, Spanhemius, Borgesius, Luirardus Manningha, Johannes van Besten, Otto Zaunschliffer, Rudolf de Mepsche, William Makdowel, Pieter Eysinga

Van een aantal Alba Amicorum met Friese inscripties heb ik nog geen scans of beschrijving kunnen vinden, behalve een vermelding in het Repertorium Alba Amicorum. Op een zoekopdracht ‘frisius’ bij inscribenten vinden we oa Taco/Taeke van Heemstra (1567), Gerardus Teethlum, Regnerus Hallemius, Scivola Ebbingha (Aebinga, 1584), en Philippus van Albada (1600).

Beperkt overzicht 18e/19e eeuwse Alba met Friese of andere bijzondere vermeldingen:
Album Amicorum Klaas Willem Kiers (ca. 1722-1759) met oa Antonius Brugmans en J.E. van Burmania, (Namen, 8 juli 1754)
Album Amicorum Christiaan Moltzer (1727-1805), student theologie in Franeker en Utrecht, 65 inscripties, 1749-1751
Album Amicorum Johan Henrik Lidén (1768–1774), met oa inscriptie Samuel Hendrik Manger en Hermannus Venema (Franeker)
Album amicorum Ludovico van Beethoven oblatum a. 1792 Beethoven, Ludwig, 1770-1827
Album Amicorum/Stammbuch Franz Joseph Clement Midden- en Westeuropa: 1789
Album Amicorum/Stammbuch Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830) met oa Jacob Roorda (Harlingen), Petrus Camper (Lankum), C. Roorda-Nieuwenhuis, A. Roorda, J. Roorda
Album amicorum van Rinse Koopmans, 1789. hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam en doopsgezind predikant te Dokkum in 1795. Met Friese inscriptie van Jacob Scheltema.
Album amicorum Hayo Tuinhout (1757-1811). Van 1787-1795 als patriot in ballingschap te St. Omer en Duinkerken. Met 83 inscripties te Franeker, Sneek, Bolsward, Beetgum, St. Omer, Brussel, Duinkerken, Harlingen en Leeuwarden. Oa Ernst Frans van Aylva & Coert van Beyma, Dokkumer Reinder Eelkes van Kleffens in St. Omer, Ulrich Jan Huber en Eyso de Wendt en Willem Bergsma te Franeker en vele andere Friezen te Franeker. Met mooi detail hoe Hayo Tuinhout later Pieter van Harinxma ontvriendde.
Album Amicorum Dominicus Aggeus Hamerster (1765-1819), met inscripties Suiderbaan, Van Sminia, Van Haersma, Van Heemstra, Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg etc.
Album Amicorum H. Gonggrijp, met inscripties Suiderbaan, Van Sminia, Haitsma, Beilanus, Nieubuur, Westra, Scheltema etc.
Album Amicorum Daam Fockema (1826-1874), eerste inscriptie (met hoornen des overvloeds) van vriend en Dokkumer Hoogterp, 1841. De familie Fockema was een bekende Dokkumer familie maar deze Daam werd in Leeuwarden geboren.
Album Amicorum Johannes van Nuys, met oa Gadso Koopmans, Rinse Ripperda, Johannes Cannegieter, Johannes Fredericus Sirtema van Grovestins, A. Bottinga, Willem Gellius, Abrahamus Fenema, Elias Wigeri, Tjeerd Willem van Burmania, Adrianus Alma, Lodewijk Idsert Douwe Sirtema van Grovestins, Albert Terpstra, Frederik Hermannus Muller, Frederik Willem van Ghendt baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Nicolaus Hoekstra, Adamus Camphuijsen.
Album Amicorum Cornelis Burt Andriessen, (1758-1845) aan Universiteit Franeker, met diverse Hongaarse inscribenten.
Album Amicorum van een nader te identificeren nicht van Eelco Verwijs, Dokkum 1846-1858 LTK 2194. Collectie UB Leiden. Gevraagd is of er scans gedeeld kunnen worden, zodat we de eigenaresse kunnen identificeren. Wordt vervolgd.
Album Amicorum Ambrosius Dorhout (1753-1827), collectie HCL, Universiteit Franeker 1772-1777. Dominee, gehuwd met Margaretha Jacoba van Bolhuis (1771-1824). Inv.nr. 141


 Posted by at 12:26

 Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.