feb 102021
 

Dit standaardwerk van ons lid Gerard Mast geeft een encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen vijfen- eenhalve eeuw heeft gekend.
Gerard Mast heeft alle relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven, waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende eeuw, de geografische ontwikkelingen – bijvoorbeeld in relatie tot landgoederen – en een verificatie van oude benamingen.
Hij beschrijft de werkprocessen, de bouwmaterialen en gereedschappen.

Boek in 2 delen over eendenkooien in Friesland

Alle aspecten van de eendenkooien heeft hij gekwantificeerd, zoals de vangstgegevens en prijzen van gevangen vogels en eieren op de afzetmarkten.
Deze veelzijdige studie bevat ook een sociologische analyse, over benamingen en familienamen, en beschrijft de eendenkooien als cultureel erfgoed, van heraldiek, dorpswapens en dorpsvlaggen tot spreekwoorden en gezegden.

Eendenkooien in Fryslân 1450-2015 is ruim geïllustreerd met kaarten, grafieken en foto’s.

Gerard Mast was gedurende een belangrijk deel van zijn werkzame leven in dienst van Staatsbosbeheer.
Eendenkooien in Fryslân 1450-2015 is een uitgave van Noordboek | de Eendenkooi Stichting en de Kooikersvereniging.

ISBN 978 90 5615 662 6 | gebonden, in twee delen | rijk geïllustreerd | 1087 pagina’s | € 99,00

Eendenkooien in Fryslân 1450-2015 is verkrijgbaar bij de boekhandel | bij  www.noordboek.nl  en https://www.kooikersvereniging.nl/PUBLICATIES/BOEK-EENDENKOOIEN-IN-FRYSLAN

Zie ook een filmpje over de boekaanbieding bij Tresoar.

In de Namenindex hieronder kunt u zien of er nog bekenden of familieleden van u in het boek genoemd worden:

Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
© Gerard Mast

Register van persoonsnamen
A
Aadholle, Frans 186, 406
Aaff Tziaerdts 432
Aafke Pijtters 228
Aagje Heeres 243, 451, 452, 699, 700
Aagje Tjallings 464
Aagt Pieters 928, 929
Aaltie Sijmens 459
Aaltie Taekes 986
Aaltie Tjepkes 845
Aaltje Cornelis 935
Aaltje Dirks 758
Aaltje Foppes 950
Aaltje Gerbens 228
Aaltje Gerrits 199, 962
Aaltje Jacobs 909
Aaltje Johannes 73, 1072
Aaltje Meinders 974
Aaltje Pieters 540
Aaltje Renzes 240, 584
Aaltje Sjoerds 482
Aan Romkes 523
Aarjan Claas 886
Aarn Aarnts 588
Aat Cornelis 674
Aat Wiebes 664, 665
Abbema, Titia van 636
Abbestee, Dirck 270, 609
Abe Abels 752
Abe Cornelis 445, 446
Abe Jacobs 933
Abe Pijters 640
Abe Sierps 750, 752
Abe Wopckes 675
Abraham Ubles 934
Abrahamse, J. 323, 1036
Accama, Machteld Elisabeth van 572
Acke Hindriks 935
Ackersdijck, J. 609
Acronius, Isaäc van 891
Adama, Theodorus 201
Adema, Anna Johannes 607
Adema, Theodorus 195, 201
Adeus Roelandts 467
Admiraals, Jan 196, 331
Adriaan Pieters 654
Adriaans, Rudolph 194, 826
Adriaantje Thomas 742
Adriaen Anthonisz 55
Adriaen Rens 196, 508
Aebe Jacobs 801
Aebinga, Lucia Helena van 636, 638
Aebinga, Schelte Scheltes van 636
Aebinga, Schelte van 424
Aeble Feytses 937, 938
Aechje Heres 332, 700, 717
Aecht Jelles 676
Aede Hansen 130, 564
Aede Jans 673
Aeff Syoert 757
Aefke Jalckes 921
Aeg Gerrijts 774
Ael Oene 478
Aelcke Roelefs 480
Aelcke Roelofs 480
Aele Jelles 676
Aelke Pijrs 500
Aelse Ringers 855
Aeltie Gerrijts 890
Aeltie Jillerts 402
Aeltie Liebbes 588, 589, 615
Aeltie Michiels 242, 490, 668
Aeltie Oeges 246, 587, 588
Aeltie Pijters 465, 613
Aeltje Syourdtsdr 489
Aemilius Valerii [Emilius Watses] 540
Aeminga, Catharina 528
Aern[t]sma, Chrisoffel 1063
Aernd Dirx 582, 583
Aernsma, Cristoffel 1063
Aerntsma, Christoffel van 407
Æsge Anes 503
Aesgema, Claes Epes 612
Aesgema, Renickien van 499
Aet Baerns dr 495
Aete Aetes 534
Aete Riencks 669
Aete Tyeerts 552
Aeth Lykle dr 496
Afke Sipkes 745
Age Doedes 219, 512, 821
Age Feijes 641
Age Geerts 956
Age Wybes 956
Age Wybrens 192
Agge Sijbolts 548
Aggema 42, 112, 528
Aggema (van Walta), Aleff van 539
Aggema, Adolph van 528
Aggema, Electa Catharina 528
Agnietie Cornelis 553
Agricola, Bruijn Johannes 773
Agricola, Bruin Johannes 772, 773
Agricola, Johannes 773
Agricola, Johannes Bruins 773
Agricola, Rienk Bruins 773
Aijlva, Amerentiana Helena van 687, 712
Aijsma, Horatius Lauta van 920, 921
Aitsma, Schelte Julius 1072, 1077
Aken, Anthony van 191
Akke Adams 612
Akke Doekes 787
Akke Hendriks 864
Akke Jans 233, 767, 995
Akke Ruurds 680
Akker, Molle Keimpes van den 956
Akker, Paulien van den 813
Albada, Sicco van 9, 56, 399, 634, 690, 743,
1012, 1058, 1060, 1063, 1085
Albarda van Ekenstein, Anna Maria 753
Albarda, Horatius 453, 805
Albarda, J. 716
Albartus Barelts 736
Alberda, Jan Sietes 999
Albert Alberts 542
Albert Binnes 294, 794, 795
Albert Claesz 537, 641
Albert Doeksz 935
Albert Douwes 255, 258, 654, 669, 829, 892,
893
Albert Egberts 222
Albert Jans 114, 233, 549, 847, 848
Albert Joannis 402
Albert Johannes 907
Albert Lieuwes 114, 294, 898
Albert Sickes 539
Albert Tiepkes 618
Alblas, Wilfred 1025
Ale Pijtters 668
Alef Pijters 634
Alema, Fredericus 507
Alema, Junius 855
Alewijn Pieters 663, 664
Alger Tiepkes 674
Algera, Aaltje Symens 700
Algera, Haije Pytters 589
Algera, Halbe Tjeerds 113, 687, 688, 712, 714
Algera, Pietje Symens 547
Algera, Sijmen Folkerts 440
Algra, Aebe Halbes 800
Algra, Antje Sipkes 546, 547
Algra, Grietje Symens 802
Algra, Jeltje Wygers 701, 702
348
Algra, Symen Pytters 590
Algra, Symon Halbes 726
Algra, Sytske Gosses 250, 788, 802
Alit Meines 672
Alkema, Henk 276
Allan, F. 151, 323, 868
Alle Sakes 893
Alle Sijgers 216, 568, 569
Alma 32, 33, 497, 990
Alma, Adrianus 224
Alma, H.W. 32, 121, 144, 189, 214
Alphen, Willem van 124
Altena, Hector Livius van 545, 718
Altena, Hendricus Wiardus van 446
Altena, Henricus Wiardus van 440, 468,
545, 717, 718
Altena, Uilke Bonnes 520
Altenburg, Hessel 8, 1079
Althuis, Fettje Tjeerds van 412
Althuis, Sjouke Tjeerds 411
Althuisius-van der Kooij, Janke 8, 816
Altie Ceimpes [Teeckes] 588
Alua, Tjeerd van 648
Alyt Jacobsdr 460
Ame Bootes 728
Aminga, Gabinio Petri 514
Amiraal, Einte Jochums 682
Ammema, Johannes Hernes 430
Amoraal, Grietje Minnes 202
Amoraal, Minne Cornelis 202
Anck Sijcke 399
Andel, E. van 47
Anders Abeles 421
Anders Wijchers 1069
Andersjen Meynes 1068
Andreae, A.J. 51, 323, 445, 1059
Andreae, Clara van 560, 563
Andreae, Pieter 867
Andresen, Thomas 255, 257
Andries Aernts 668
Andries Gerbens 237, 241, 523, 546, 717
Andries Gjalts 441
Andries Hendriks 70, 820, 984, 985
Andries Jans 449, 736, 779, 931
Andries Jansen 449
Andries Pieters 475
Andries Pouwels 481
Andries Reinders 865
Andries Rienks 936
Andries Roels 1081
Andries Sijes 800
Andries, Luijtjens 713
Andriessien (L)aurens 671
Andrijs Gerbens 700
Andrijs Teeckes 900
Andringa de Kempenaar, A.A. van 753
Andringa, Ancke [Antie] 524
Andringa, Anna van 852, 854
Andringa, Antie van 407, 666
Andringa, Dido van 746
Andringa, Regnerus van 749
Andringa, Tjaert 682
Andringa, Tjeerd Jans 975
Andris Sijtjes 931
Andrys Arents 669
Ane Doedes 633
Ane Hendriksz 929
Ane Jurjens 760
Anema, Pieter Sjerps 1007
Anhalt-Dessau, Henriëtte Amalia Maria van
860, 982
Anke Gabbes 867
Anna Barelts 736
Anna Catharina 194, 801, 1007, 1084
Anna Fockes 1064
Anna Liuwes 433
Anna Pieter 1058
Anna Sipkes 864
Anne Annes 753
Anne Bauckes 588
Anne Claasen 994
Anne Eelckes 775
Anne Fockes 512
Anne Foppes 603
Anne Garryts 642
Anne Gosses 687, 691, 698, 729, 1067
Anne Grettes 662, 663, 664
Anne Hendricx 766, 767
Anne Hugis 549
Anne Idses 607
Anne Jacobs 816
Anne Jucke 475
Anne Michiels 933
Anne Piers 931
Anne Sijtses 681
Anne Taekes 936
Anne Tiallings 211, 297, 571, 572
Anne Tiercx 481
Anne Tjallings 245
Anne Wytses 577
Anne Yges 944
Annechien Jacobs 431
Annema, Akke Gerbens 924
Annema, Antje Pieters 629
Annema, Einte Tabes 570
Annema, Tabe Johannes 790
Annie Pijters 615
Anscke Douwes 632
Anske Pytters 219, 657
Antie Andrijs 730
Antie Auckes 193, 782
Antie Ceimpes 588
Antie Everts 605
Antie Fejes 481
Antie Freercks 225
Antie Gertiens 784
Antie Goverts 667, 734
Antie Harrijts 660
Antie Hotses 492
Antie Jans 245, 615, 633, 686, 887, 947
Antie Jelles 587, 731
Antie Liebbes 588
Antie Piers 820
Antie Pijters 615
Antie Pijtters 835
Antie Rinnerts 940
Antie Romkes 761
Antie Roukes 504
Antie Sakes 446, 691
Antie Sijbrens 215, 686, 690, 698
Antie Sijdses 468
Antie Sioerdts 582, 583
Antie Sioerts 562
Antie Teekes 237, 973
Antie Tiebbes 479
Antie Tjepkes 586
Antie Tymens 534
Antie Wijtses 1080
Antien Jans 225
Antje Abels 1009, 1073
Antje Ambrosius 722
Antje Arends 795
Antje Binnes 236, 497
Antje Dirks 510, 699
Antje Feytses 938
Antje Garmts 227
Antje Gercks 701
Antje Gerrijts 675
Antje Gosses 573, 614
Antje Jacobs 243, 574, 692, 698, 855
Antje Jans 758, 809, 857, 888
Antje Johannes 742
Antje Oenes 435
Antje Pieters 557, 629
Antje Popkes 201
Antje Rinses 241, 760, 761
Antje Sjeerps 821
Antje Uilkes 248, 599, 768
Antjen Durx 661
Antjen Wiebes 753
Arend Lyckles 73, 1072
Arent Jacobs 670
Arent Pijtters 761
Ariaantje Douwe 526
Aris Claesen 543
Aris Jansen 673
Arissen, Auke Pieters 753
Arjaan Cornelisz. 557
349
Arjen Annes 657
Arjen Ennes 752
Arjen Pijters 196, 216, 219, 509, 655, 656,
657, 663, 875
Arrien Gerrits 892
Asbeck, Everarda Johanna Maria van 781
Asbeck, G.F. van 865
Asbeck, Georg Maurits van 781
Asbeck, Tjalling Minne Watze van 781
Asperen, Hendrikus van 159, 195, 201, 252,
622, 895, 896, 952
Asperen, Jan van 186, 195, 201, 216, 895, 952
Asperen, Popke Jans van 105, 195, 201, 581
Asperen, Popke van 37, 159, 186, 195, 201,
202, 251, 280, 300, 581, 622, 627, 895,
896, 947, 952, 953, 954, 955
Assen, Benedictus van 721
Ate Ates 13, 244, 245, 429, 534, 535, 661
Ate Johannes 635
Ate Rinnerts 234, 244, 245, 292, 535, 536
Atje Jans 913, 914
Atje Jelles 821
Atsma, Antje Sjoerds 702
Atsma, Atze Tjerks 731
Atsma, Catharina 457
Atsma, Joannes 457
Atsma, Rienk Hendriks 200
Atsma, Theodorus 456
Atte Jans 658
Attema, Ate Jolkes 992
Attema, Feite Piers 598, 826
Attema, Goosjen Gerrits 1070
Attema, Trijntje 896, 952
Attie Douwes 939
Attje Jans 857
Attje Jelles 595
Attje Lieuwes 239, 959, 962
Attje Ypes 249, 741, 901, 959, 962
Atze Heijnes 922
Auck Ceympes 588
Auck Ebles 809
Auck Jacobs 431, 432
Auck Jans 512, 685
Auck Oeges 720
Auck Peters 448, 449
Auck Sijmens 433
Auck Simns 713
Auck Tijebbes 496
Aucke Claesen 63, 464
Aucke Douwes 784
Aucke Ewarts 688
Aucke Fetthije 1013
Aucke Innes 553
Aucke Jelles 422
Aucke Jimes 553
Aucke Michiels 242, 490
Aucke Tijabeles 1069, 1070
Aucke Wiegers 586
Auckien Douwes 522, 523
Auckjen Douwes 522
Augusteijn, E. 1025
Auk Dirx 729
Auke Cornelis 541
Auke Haijes 542, 685
Auke Jans 734, 1068
Auke Jelles 422
Auke Popkes 730
Auke Pyters 641, 678, 800
Auke Tjerks 785
Auke Uubles 552
Auke Wijtses 784
Aukes, H.W.F. 865
Aukje Freerks 682
Aukje Minnes 717
Aukje Oeges 243, 451, 720
Aukje Ruurds 991
Aukjen Dirks 242, 244, 698, 699, 865
Aukjen Tijmens 231
Aylva, Agatha Wilhelmina van 677
Aylva, Barthold van 408, 409
Aylva, Bartholt van 409, 609, 652
Aylva, Cicilia Susanna van 783
Aylva, Cornelis van 444, 677, 679, 680, 821
Aylva, Douwe Feyo van 583
Aylva, Douwe van 481, 549, 568, 688
Aylva, Epo van 550, 578, 613, 614
Aylva, Frans van 51, 403
Aylva, Gerlant van 409
Aylva, Hans Willem van 677
Aylva, Helena van 568
Aylva, Hessel Douwe Ernst van 424
Aylva, Hiskia Hester van 568, 687
Aylva, Hobbe van 677
Aylva, Judits Maria van 677
Aylva, Juliana Agatha van 429
Aylva, Juliana Dorothea van 614, 958
Aylva, Lucia van 578, 687
Aylva, Sippe van 568
Aylva, Sjoerd van 572
Aylva, Tiaard van 578, 586, 762
Aylva, Tjaard Baron van 778
Aylva, Tjaard van 821, 825
Aylva, Tjemk van 403
Aylva, Tjepke Popma van 407, 408
Aylva, Tziemck van 403
Aylva, Ulbo van 687, 738, 739
Aylva, Wijbrandt van 432
Aysma, Lolck van 612
Aysma, Schelte Hothjes 463
Ayta, Wibrando 477
Ayta, Wigle van 477
BB
aarda, Ane 594, 595
Baarte Meijnes 852
Baas, Stoffel 9, 1032, 1033
Baerte Franckes 1069
Bakhuizen van den Brink, R.C.J. 1052
Bakker, Ane Cornelis 993
Bakker, Arend 114
Bakker, Arie 611
Bakker, Benke 869, 1042, 1043
Bakker, Cornelis Anes 993
Bakker, G. 225, 323
Bakker, G.S. 24, 336
Bakker, Grietje Arends 993
Bakker, Grietje Harmens 231
Bakker, Jacob Derks 865
Bakker, Jacob Pieters 1036
Bakker, Jan 927
Bakker, Johannes 993
Bakker, P. J. 610
Bakker, Piet 208, 611
Bakker, Renske 272
Bakker, Seeske Baukes 231
Bakker, Tijs Pieters 1036
Bakker, Trijntje Cornelis 993
Bakker, Willem 611, 1033
Bakker-van Popta 529
Balck, Claes Claesen 507, 508, 593
Balck, Douwe Clasen 593
Balsma, K.M. 980
Balstra, Klaske 1054
Baltjens, Hindrik Sijbes 105, 905
Banck, Johan Eric 966, 1015, 1017
Banck, John Eric 1014
Barber Jans 433
Barels, Arend Alberts 1067, 1068
Barels, Arent 736, 854
Barelts, Albertus 737
Barelts, Arnoldus 76, 736, 854
Barend Jans 557
Bartel Jans 159, 777, 778
Bartele Linses 941
Bartle Kobus 567
Batelaan, Margot (M.J.C.) 1021
Bauck Hessels 568, 569
Baucke Annes 672
Baucke Claeses 758
Baucke Hemmes 507
Baucke Hennes [Hinnes] 820
Baucke Hijlkes 750, 751
Baucke Sijmons 489
Baucke Wijgers 431
Bauckjen Tieerds 900
Bauk Martens 215
Bauk Uylkes 227
Bauke Albarts 936
350
Bauke Beuwes 510
Bauke Hoijtes 936, 941
Bauke Jeppes 434
Bauke Pieters 529, 915
Bauke Reins 511
Bauke Sierts 688
Bauke Taekes 510
Bauke Willems 159
Baukje Jacobs 615
Baukje Meinderts 573
Baukje Teunis 619
Baukje Theunis 722
Baukje Willems 545
Baukje Ysses 589
Bauter, Ulbe Hibbes 615
Bavel, B. van 55, 323
Bavius, Fransiscus 907
Bavius, Symon Gabinus 907
Bay, Barbara van 937
Bazuin, J.B.L. 1020
Bazuin, J. 1021
Beek, A. ter 269, 323
Beek, Roelof 807
Beekmans, Johannes 436, 951
Beene Lucas 1004
Beene Sipkes 1003
Beern Wouters 588
Beernt Lubberts 751
Beernt Takis 1057
Beerte Egberts 479
Beerte Jochums 670
Beetstra, W.T. 74, 323, 462, 486, 985
Beeuwe Baukes 510, 511
Beij, Harmen Aarnts [Arends] van der 590
Beij, Uilkje Harmens van der 590
Beilanus, Hendrick 467
Beima, Baukje 409
Beima, Baukjen 456
Bekkema, Klaas J. 235, 323, 534, 973
Belkmeer, Anna Petronella 826, 827
Belkmeer, Nicolaas 826
Bellinchave, Du Tour van 1027
Belonje, J. 55
Benediktus, Benediktus Jans 743
Benjamin Binnerts 981
Benne Douwes 691, 890
Benne Harmens 450
Berber Agges 458
Berber Allerts 413
Berber Pieters 474
Berchuis, Tjaart 929
Berck, Cornelis 29, 430, 555, 608, 857
Berck, Jan 555
Berckenrode, Van 268
Berent Buwes 444, 445
Berent Thys 671
Berg, Fokke van der 1031
Berg, Jeen van den 980
Berger, L. den 270, 846, 847, 933, 990
Bergh, Van den 155
Berghuis, Margareta 564
Bergman, Johannes 93
Bergsma, G. 1029
Bergsma, Gjaltje 695
Bergsma, P. 760
Bergsma, P.A. 271, 330, 435, 481, 579, 580,
808, 887, 888, 1082
Bergsma, Petrus Adrianus 157, 435, 579, 889
Bergsma, Pieter Arjens 809, 887
Bergsma, W. 888, 947
Bergsma, Wilhelmus 435, 482, 579, 809,
887, 888, 913
Bernstorff, Bechtold Eugen von 1019
Bernstorff, Georg Ernst August von 1017,
1019
Bernstorff, Hartwig Arthur Berthold von
1017
Bessembinders, Hidde 196
Bets Douues 478
Betske Ates 481
Betske Botma 913, 947
Beuckens, W. 985
Beukelaar, Johannes 156
Beukema, B. 1044
Beukens, Juffr. 730
Beyma thoe Kingma, Julius Matthijs van
685
Beyma, Bauck van 456
Beyma, Eduard Marinus van 652
Beyntema, Eecke 855
Beyts Noolckes 59
Beyts Tierx 507
Bienema, mevr. 683
Biense Clases 921
Bierema, Piet 1033
Bierma, J. 184
Bijker, S.R. 894, 895
Bijl, Joost Hylckes van der 225, 226
Bijlandt, Pietje van de 702
Bijlsma, Jelle 792, 955
Bilboer, Claes Eppes 676
Binch-Talma, S. 914
Bincke Binkes 650
Bincke Fongers 649
Bincke Symmens 650
Binckes, Aucke 650
Binckes, Hiltje 596, 597, 650, 651
Binkes, Binke Hajo [Haitjes] 650
Binkes, Folkert [Binkes] 650
Binkes, Fonger [Haitjes] 650
Binkes, Jan 511
Binkes, Lieuwtje [Haitjes] 650
Binkes, Petronella 564, 565
Binkes, Pierius 486
Binne Alberts 795
Binne Clases 53, 217, 464
Binne Wibes 519
Binnema, Antje Hendriks 592
Binnert Lolckes 741
Bintie Oedses 742
Blanckenbijl, Aaltje (Aleida) Jans 864
Blij, Elisabeth de 229
Blij, Tijtus de 688
Blocq, Anna de 527
Bloem, Aaltje 1031
Bloem, Cornelis Hertjes 556
Bloem, Jelle 271, 1055
Bloem, Trijntje 112, 556
Bloemhof, Akke Doeijes 205, 695, 470
Bloemhof, Akke Foekes 695
Bloemhof, Doeije Foekes 547
Bloemhoff, Henk 8, 68, 277, 324, 1056, 1071,
1072, 1073
Bloemhoff-de Bruijn, Philomène 323, 324,
460, 1040, 1041, 1055
Bloemker, Hindrik Jans 588, 589, 615
Bloemker, Jan Jansen 588, 728
Bloemker, Wytske Jans 246, 588
Bloemkers, Hendrik 589
Blok, Sake Tjepkes 598
Blom, A.F. 551
Blom, F. 469
Blom, Jan Gelinde van 943, 944
Bocke Broers 682, 933
Bocke Feijtes 500
Bocke Fockes 501
Bode Bodes 247, 855
Bode Jacobs 236, 247, 912
Bodes Bodes 855
Boeijckama, Epo van 499
Boeijinga, Gerrit 8, 774, 940
Boekeren, Rinse Koopmans van 104
Boelardus Boelens 552, 553
Boele Reijtses 568, 780
Boele Sipkes 404
Boele Tymens 217, 236, 621, 778, 893, 950,
951
Boelens, Aijzo van 758
Boelens, Ayso van 50, 520
Boelens, Coert 646
Boelens, Tarquinius van 407
Boelens, Wijbrandus van 646, 647
Boelens, Ypkjen Hillegonda van 497, 520
Boelens-Kiewied, T. 871
Boer, Antje Nuttes de 701
Boer, Arent Jans de 452
Boer, Arie de 851
Boer, Auke de 711
351
Boer, Cornelis Tjaards 848, 849
Boer, De 333, 999, 1016
Boer, Dirk Pieters de 798
Boer, Elisabeth de 928
Boer, F.IJ. de 599
Boer, Foppe W. de 999, 1001
Boer, Grietje de 1048, 1051
Boer, Haring Klazes de 798
Boer, Hedzer Nuttes de 701, 721
Boer, Hendrik Jansen de 865
Boer, Hiltje Harings de 798
Boer, Hinke Willems de 878
Boer, J.A. de 1015
Boer, Jacob Theunis de 869, 870
Boer, Jacob Wiegers de 435
Boer, Jan Douwes de 869
Boer, Jan Folkerts de 810
Boer, Jan Piet de 281, 806
Boer, Jan Ypes de 995
Boer, Jantje de 255
Boer, Jelle Thomas de 1001
Boer, K.P. de 821
Boer, Leutske Klazes de 773
Boer, Lysbert Dirks de 798
Boer, M. de 324, 648
Boer, Martinus (Tinus) de 919
Boer, Nanne Nannes de 790, 791
Boer, Richtje Martens de 520
Boer, Rixtie de 511
Boer, Sjoerd Aukes de 812
Boer, Sytske Piebes de 695
Boer, Thomas Jelles de 1001
Boer, Wijbrant de 553
Boer, Ymke Jans de 999
Boerke, Akke Klazes 979
Boersma, Auke 1053
Boersma, B. M. 673
Boersma, Jantje Nijkels 916
Boersma, Lieuwe Montes 425
Boersma, Maartje Lieuwes 425
Boersma, P. 172, 620, 848
Boersma, Uilke 879
Boersma, Wiebrigje 708, 709, 710, 711, 831
Boersma-Heins, Antje 709, 710
Boeymer, Arent van 441
Bokke Feddes 616
Bokke Jarichs 240, 620
Bokma, J. 121, 126, 214, 219, 826, 827
Bokma, Jan 126, 214, 827, 915
Bokma, Jan Johannes 598, 826
Boling, C. 270, 557, 899, 929, 933, 993
Boltjes, Tjomme Ynte Kingma 1016
Bolwijn, B. 1019
Bonga, S.E. Wendelaar 324, 432, 437, 439,
791, 966
Bonhomme, Henri Damas 678
Bonk, Cornelis Relkes 857
Bonk, Reltje 857
Bonne Jans 78, 240, 693, 694, 713
Bonne Lolkes 577
Bonne Pieters 62
Bonne, Cornelis Cornelis 993
Bonne, Cornelis Inses 609
Bonne, Inse 851
Bonnema, Dirck Pijtters 466
Bonsma, Bouke Johannes 685
Bonte Bonte Jelles 507
Bonte Jelles 509, 593, 821
Bonte Ygges 944
Boom, Dirk 128
Boon Mesch, A.H. van der 1015
Boonstra, Eelke Eelkes 590
Boonstra, Eelke Rommerts 1013
Boonstra, Jan Eelkes 1013
Boonstra, Johannes Eelkes 730, 731
Boonstra, Rommert Eelkes 590, 1013
Boonstra, Sipke Klazes 590
Boonstra, Sjoerd Eelkes 1013
Boonstra, Sytse Eelkes 731
Boorsma, J. 324, 905
Boorsma, Jacob Hendrik 438
Boote Riencx 728
Bootsma, Epo van 499, 583
Bootsma, Iepe van 479
Borgh, Jelle Haringhs 495
Borghaerts, Paul 9, 442, 448
Borkent, Albert 187, 207
Borsch, J. 611
Borsch, Pieter Jan 9, 864, 866, 893
Borst, Debora 650
Borst, Jacob 650
Borst, Neeltje 650
Bos, Aaltje 1030, 1031
Bos, Andries Cornelis 219, 898, 899
Bos, Cornelis 467, 468, 550, 578, 610
Bos, Cornelis Daniels 558, 609, 857
Bos, Derk te 88, 89
Bos, Evert 1030
Bos, J. 850
Bosch, Gerrit 627, 830, 896, 954, 1047, 1050
Bosch, Jan 1022
Bosje, K. 1004
Bosma, Albert Hendriks 221, 701, 702
Bosma, Antje Libbes 943
Bosma, Baukje 602
Bosma, Bonne Hyltje 601, 602, 1030
Bosma, Eelkje [Etie] 627
Bosma, Geertje Alberts 702, 703
Bosma, H. 209, 257, 600, 601, 602, 701, 702,
708, 816, 831, 927
Bosma, Hijltje B. 600, 601, 708
Bosma, Klaas 927
Bosma-Kooistra, H. 601
Bosma-Kooistra, Weltje 600, 602
Bosman, A.W. J. 468, 550, 850, 851
Bosman, Cornelis 467, 468, 550, 578
Bosman, Maria 468, 985, 986
Bote Jans 855
Bote Luitiens 551
Botke 77, 78, 88, 118, 324
Botma, Antie 947
Botma, Aukje Gerrits 741
Botma, Gerrit Sakes 740, 741, 909
Botma, Harmanus 468
Botma, Jantie 947
Botma, Sake 468
Botnia, Helena van 1083
Botnia, Rixt van 446
Botte Ruijrts 648
Bottema, Jacob Jitzes 804
Bottinga, Saapke 805, 806
Boucamp, Foco Claessen 1007
Bouckma, Jan 440
Bouma, Antje Klazes 436, 1043
Bouma, familie 736
Bouma, Gerrit Johannes 470
Bouma, Johannes Klazes 470
Bouma, Melle Eelkes 812
Bouma, R. 778
Bouma, Wijger 551
Bouricius, Dettje Cecilia van 497
Bouricius, Eelckien van 985
Bouricius, Martinus van 990
Bouritius, Daniël van 159
Bouritius, Hector van 726
Bouwe Jans 688
Bouwe Johannis 450
Bouwe Teunis 545
Bouwer, K. 68, 324
Bouwstra, Titte Ottes 876
Bovenhoff, Willemina 1048
Boysen, Heinrich 163, 255, 257, 258, 260,
1042
Boysen, Heinrich 163, 258, 259, 260, 1042
Braaksma, Jelke Jacobs 220, 570
Braaksma, Sjoerd 967
Braam, A. van 49, 324
Braam, Froukje Jacobs 607
Brand, Hendrik 194, 200, 201, 750
Brandenburg, Aaltje 558, 609
Brandenburg, Lyckle Johannes 217, 876
Brandenburg, Pieter 857
Brandts, Jan 807
Braunius, Paulus Marius Beuckens 596
Brechtie Edses 228
Breet, Jan Pieters 857
Bregtje Theunis 236, 621
Bremer, L. van den 279, 324
352
Brereton, William 21
Breuker, Philippus 9, 19, 23, 49, 58, 136, 399,
1083
Broek, L. van der 1032
Broeke Hoekstra, Albert ten 801, 802
Broekmeijer, Herman 637
Broekmeijer-Braam 637
Broekstra, Sjoukjen Aukes 903, 923
Broer Annes 933
Broer Boelens 577
Broersma, Anna 907
Broersma, Gabinus 907
Broersma, Gajus van 297, 445, 551
Broersma, Wia Catharina van 445, 446
Brolsma, Gerrijt Jans 652
Brolsma, Jan Gerrits 652
Bronckhorst, Andriese Lucia van 636
Bronckhorst, van 740
Brongersma, Ditien 551
Brongersma, Jan Romckes 104, 450, 522, 766
Brood, P. 678
Brouwer, Andries Oedzes 812
Brouwer, Baukje Dirks 826
Brouwer, Dirk 608
Brouwer, Gerrit Anton 177, 324, 707, 829,
831, 832, 849, 850
Brouwer, Gerrit Dirks 984
Brouwer, Hendrikje Dirks [Hincke Durx]
606
Brouwer, J.H. 325, 764, 974
Brouwer, Jan Douwes 870
Brouwer, Jan Lammerts 983
Brouwer, Jan Wopkes 596, 608
Brouwer, Jeen Lammerts 983
Brouwer, Lammert Edes 983
Brouwer, Pieter Douwes 869, 870
Brouwer, Poulis 558
Brouwer, Rimkjen Pieter 557
Brouwer, Romke Johannes 248, 770, 902,
903
Brouwer, Sjoukje 608
Brouwer, Taad Aukes 650
Brouwer, Taeke 952
Brouwer, Wopke 596, 608, 680, 826
Brouwer, Wopke Dirks 608
Brouwer, Wopke Jans 597, 598, 599
Brouwers, Ype 682
Brouwerus, Gerrit Gelis 225
Brucht Cornelis 619
Brucht Jelckes 1068
Bruggen, Wytske Wytzes van 916
Bruggen, Wytze Alberts van 895
Bruggin, Jan 528, 529
Brugt Hendriks 665
Brugt Jelkes 1068
Bruijn Durks 227
Bruijn, Cor 275
Bruijnsma, Imckjen 634
Bruijnsma, Suffridus 634
Bruin, Piet de 833
Bruinisse, Leendert van 1039
Bruinsma, Bruin Wijbrens 547
Bruinsma, F. J. 1030
Bruinsma, Pieter Gosses 1004
Bruinsma, Taco 634
Bruinsma, Wijbren Bruins 547
Brunia, Sjoke 633
Bruyn Gielts 679
Buisma, Pieter Hendriks 925
Buisman Hendrik Hero (Hein) 280, 696,
831, 832
Buisman, familie 67
Buisman, Hendrik Hero (Hein) 601, 831, 832
Buisman, Roelof 830, 831
Buiten, Regnerus van 855
Buitenga, Jan 1071
Buitenpost, Allardus 402
Buitenpost, Ballingius 402
Bult, Piet 274, 277
Bultsma, Piet 274
Buma, B. van Haersma 485
Buma, Bernhardus 769
Buma, Goris Heerckes 654
Buma, Pier Seerps 607
Buma, W. J. 23
Buma, Wijger 551
Buma, Wikje Sophia 798, 804
Bunau, Helena van 415
Buren, Arie 611, 851, 1026
Buren, Douwe 611
Buren, Meinardt van 462
Buren, Reinder Rinks 848
Burg, S. van der 600
Burg, Schelte van der 613
Burgh, Hendrik van der 82, 171, 1031, 1032
Burgy, Goaitsen 275, 498
Burmania, Bouwina van 424
Burmania, Catharina Beatrix van 1080
Burmania, D.S. van 931
Burmania, Eduard Marius van 684
Burmania, Edward Marius van 932
Burmania, Edzard Hobbe van 614, 958, 959
Burmania, Edzart van 807
Burmania, Epo Sjuks van 1059
Burmania, Fokel Helena van 685
Burmania, Frans Eysinga van 639
Burmania, Frau van 458, 643, 644
Burmania, Gemmo Onuphrius van 809
Burmania, Jan Frederik van 675
Burmania, Jan Lodewijk J. J. Doys van 658
Burmania, Laes van 429
Burmania, Lucia Helena van 584
Burmania, Poppe van 560, 563
Burmania, Remia Elisabeth van 584
Burmania, Sibrant van 314
Burmania, Siuck van 429
Burmania, Sjuck Gerrolt Juckema van 38,
112, 306, 560 , 561
Burmania, Taco van 446
Burmania, Upco van 563, 648, 820
Burmania, Watse van 564, 1083
Burum, Allard van 767
Burum, Johan van 457
Busaan, Albertus 801
Busé, H.J. 752
Buttinga, Aeltie 587, 800
Buttinga, Cornelis 672
Buue Gerbens 406
Buuren, Paul van 886
Buuren, Simon van 177, 472, 884, 885, 886
Buwalda, Hansck Hilles 466
Buwalda, J. 995
Buwalda, Jouwert 856, 996
Buwe Johannes 450, 716
Buwe Monte 673
Buwe Takes 889
Buygers, Pieter 417
Buys, Rein Jans 555, 898
C
Calckoen, Cornelis 555
Cammingha, Sjuck van 652
Cammingha, Susanna Barbara van 781
Cammingha, Tjemck van 403
Cammingha, Valerius (Watse) van 444
Cammingha, Wytske van 443
Camp, Margaireta Arents 559
Campbell, George 557
Campen, Jacob van 69, 515, 516, 643
Camstra, Homme van 684, 739, 855
Camstra, Maria Alegonda Geertruida van
780, 781
Camstra, Tjalling Homme van 636, 638,
639, 780
Camstra, Tjalling Willem van 503, 680, 976
Camstra-Haarsma 504
Cardinaal, Lourens 195
Carst Douwes 628, 922
Carst Fortuin 750
Carst, Jeppe Pieters 247, 845, 846
Castelein, Ane [Arend Sipkes] 707
Castelein, Anne Arends 252, 253, 896, 954
Castelein, Arend Cornelis 252, 253, 952
Castelein, Arend Hedzers 159, 170, 251, 252,
253, 547, 622, 623, 624
Castelein, Arend Sipkes 96, 170, 202, 251,
253, 299, 623, 624, 637, 703, 704, 705,
706, 707, 708
353
Castelein, Atje 705, 707
Castelein, Cornelis Hedzers 252, 253, 582,
895, 896, 953
Castelein, Hedzer Arends 251, 252, 253, 953,
954
Castelein, Hedzer Cornelis 252, 253, 582
Castelein, Hendrik Sipkes 251, 253, 453
Castelein, Jan Sipkes 170, 251, 253, 623, 624,
625
Castelein, M. 88
Castelein, Melle Arends 252, 253, 896, 952,
953, 954
Castelein, Melle Hedzers 252, 253, 570, 896
Castelein, Renske Melles 952
Castelein, Rinske Melles 252, 253, 896
Castelein, Ruurd Cornelis 252, 253, 896
Castelein, S.M. (Sip) 8
Castelein, Sipke 707, 708
Castelein, Sipke Arends 170, 251, 253, 623,
624, 703
Castelein, Sipke Hendriks 251, 253, 453
Castelein, Sipke Jans 623
Cate, Hendrik ten 974
Catharina Jitses 652
Catharina Reufferts 746
Catharina Rinses 237, 243, 244, 248, 249,
578, 652, 691, 729, 860, 907
Cats 868
Cats, Anna 803
Cats, Pieter Heeringa 868
Cats, Taetske 1059
Ceimpe Tekes 588
Christiaan Jans 193
Christina Christoffels 457
Claas Clases 976
Claas Douwes 751
Claas Geolts 959
Claas Jacobs 543, 554, 893
Claas Jans 194, 217, 225, 226, 613, 615, 780,
784, 785
Claas Jansen 613, 615
Claas Lieuwes 586, 937
Claas Lyckles 652
Claas Paulus 193, 692
Claas Pauwelis 847
Claas Sijtses 856, 995
Claas Taekes 607
Claas Teunis 785
Claas Theunis 824, 990
Claas Thijssen 569, 904
Claas Thomas 810
Claas Tijssen 904
Claas Ydes 232, 865
Claaske Harmens 228
Claes AEdes 758
Claes Allerts 542, 543, 548, 549
Claes Auckes 440
Claes Claesen 593, 855
Claes Douwis 1064
Claes Ellerts 543, 548, 549
Claes Engberts 55
Claes Everts 485, 517
Claes Feickes 645
Claes Fetthies 584
Claes Fetties 584, 585
Claes Foekes 886
Claes Jansen 193, 216, 613
Claes Jansz 224, 1066
Claes Koopman 557
Claes Lieuwes 937
Claes Lourens 539
Claes Luetsens 517
Claes Pauwelis 491
Claes Pieters 475
Claes Pijters 503
Claes Pytters 463
Claes Rijcx 440
Claes Sakes 666
Claes Sipckes 634
Claes Sipkes 747
Claes Teunis 785
Claes Thomas 445
Claes Thonis 474
Claes Tierx 215, 413, 483, 484, 1062
Claes Tomas 428
Claes Wepkes 1063
Claeske Dircks 614
Claessien Engelis 667
Claessien Hebeles 670
Clant, Adolphus Sixtus 528, 539
Clant, Getrudis Jucta 528, 529
Clant, Helena Catharina 528, 529
Clant, Petrus Adolphus Valerius van 528
Clausen, Martha Catharina 258
Cleis Claeses 584
Cleyssen Geerts 1066
Clok, D. 1079
Cloppenburg, Pijtter Geerts 891
Cock, Jan Heeres 615, 714, 716
Cocq, Simon 778, 779, 825
Coehoorn, generaal 763
Coehoorn, Menno van 402, 536, 852, 982
Coeijer, Jan Claessen 224
Coets, Arie 195, 205, 789, 1017
Coets, Jan 195, 205, 251, 436, 695, 788, 789,
803
Coey, Claes Jans 224
Coeymans, Johannes 227
Coicker, Jan Harmens 226
Coij, Frans Janssen 223
Coij, Gerhardus van der 229
Coijer, Claes Jans 224
Coijer, Cornelius 225, 226
Coijer, Maritge Claes 224
Coijer, Suzanna 226
Coijker, Pijter Tijerck 225
Coijman, Cornelis Cornelis 228
Coijman, Jelte Jannis 214, 219
Coijman, Pieter 228
Coijmans, Caspar 227
Coijmans, Elisabeth 227
Coiker, Eeltje Jakles 226
Coiker, Jacob Jans 225
Coiker, Jan Clasen 225
Coiker, Lieuwe Pijters 215
Coiker, Maria Jans 231, 409
Cok, Margjen Jans 945
Colde, Phocaeus 762
Coldijk, Jan Reits 975
Colerus, Elisabeth Catryne 590
Coninck, Justus Bartholomeus de 583
Coningh, Jan Cornelis 932
Cooijman, Claes Johannes 228
Cooiman, Wybe 233
Cooistra, Jan Meinderts 235
Cooistra, Meindert Cornelis 235, 245, 973
Coojeman, Tialling Taecke 228
Coop 68, 750, 846, 927, 1067, 1068
Coop Eijses 1067, 1068
Coopman, Pietje Claas 557
Coops, Jan Claas 641
Cooten, A. van 928
Cooy, Gerardus 223
Coppens, Jan Gerrits 73
Cornelis Ages 898
Cornelis Andries 1071, 1072
Cornelis Ates 245
Cornelis Bonne 993
Cornelis Franses 758
Cornelis Gerbrants 449
Cornelis Gosses 1067
Cornelis Haijes 409
Cornelis Hendriks 858
Cornelis Hettes 672, 907
Cornelis Hobbessen 857
Cornelis Iemkes 929
Cornelis Jacobs 55, 482
Cornelis Jansen 434
Cornelis Jeroens 463, 464
Cornelis Jetses 503
Cornelis Joannes 555
Cornelis Jouckis 497
Cornelis Meinderts 628, 937, 972
Cornelis Meines 752, 753, 876
Cornelis Metskes 716
Cornelis Mooij 156
Cornelis Oenes 749, 975
Cornelis Popkes 570
354
Cornelis Reltjes 558, 609
Cornelis Riens 246, 247, 491, 557, 558, 609
Cornelis Rinses 249, 579, 580
Cornelis Schultz 545, 718
Cornelis Siedses 464
Cornelis Sijbrens 752
Cornelis Sijmens 750, 751
Cornelis Sjoerds 233, 752, 767, 905
Cornelis Willems 193, 467, 468
Cornelis Ysbrands 557
Cosson, A. 654
Coulon, Julius Vitringa 620, 621
Coulon, jun. 720
Coulon, Willem 82, 131, 133, 851
Coumans, Gijsbertus 892
Couperus, Akke 191
Couperus, Dirck Jansen 225
Couwenhoven, Catharina van 55
Coycker, Ulcke Teekes 231, 414
Coyer, Elisabeth 225
Coyer, Johannes de 225
Coyker, Antie Tiercks 225, 226
Coyker, Claas 227
Coyker, Doitie Jakles 225
Coyker, Harmen Wybrants 224
Coyker, Hendrik 227
Coyker, Jackle Sytties 225
Coyker, Pytter 227
Coyker, Wybrant Fockes 272
Coyman, Cornelis Claes 228
Coyman, Jacob Jans 228
Coyman, Jan 228
Coymans den Ouden, Jheronimus 228
Coymans, Elisabeth 227
Coymans, Jasper 227
Coymans, Josephus 227
Coymans, Maria 227
Coymans, Sophia Isabella 227
Coymans, Willem 227
Crans, Jan 954
Crans, Pier 893
Crans, Theodorus 892, 893
Cremer, Johannes 995
Crijn Broers 1079
Croddebos, Sibrandt Gerryts 483
Crom, Ben 276
Cromcamp, A. 956
Croock, Jan Claasz 29
Croye, Isaac Philip 779, 825
Cruijs, Aaltie 432
Cupery, Klaaske Sikkes 966, 1016
Cupido, A. 1039
Cupido, J.W. 115
Cupido, Jan Willems 1025
Cupido, Pieter Teunis 928
Cupido, Pieter Willems 847
Cupido, Teunis Willems 929
Cupido, Willem 1037
Cupido, Willem Pieters 929
Cuyper, Holcke Baukes 655
D
Daalder, Maarten 1038, 1039, 1040
Daedde Rinnerts 771
Daem Daemsen 156
Damstra, Jan Koerts 866
Danhof, Arend Geerts 1015
Dantuma, Foekje Meinderts 435, 470, 895,
951, 952
Dantuma, Ytje Jelles 580, 581
Das, Jan Jetzes 1070
Datema 325, 617, 618, 620
Daversman, Helena 641
Davids, Koert 1015, 1016, 1017
Decartes, René 1061
Dedde Bienses 435
Dedde Sijbes 752
Dedje Jacobs 856
Dedtie Rinnerts 434
Deelstra, Dieuwke (Djoke) Jans 252, 582,
895
Deelstra, Jan Cornelis 974
Deelstra, Jan Kornelis 629
Deelstra, Mindert Jans 974
Deelstra, Mindert Cornelis 974
Deen, Mathijs 23, 325
Dekema, Sixtus Julius Botnia van 675
Dekker, Cees 851
Dekker, P. 156, 188, 325
Dekker, Teunis 851
Dekker, Teunis Wijbrand 611, 1036
Delprat, Guilleaume Henrij Marie 803
Derk Reinders 220, 846
Dessel, Catarina van 713
Dessel, Tobias van 699
Detje Aukes 226
Deventer, Jacob van 267, 268, 487
Dielen, Arnoldus van 105, 194, 898
Diemer Sijtses 941
Dieren, Jan van 106, 157, 172, 193, 325, 489,
555, 556, 558, 608, 847, 849, 887, 928,
934, 935, 993, 994, 1025
Dieucke Claases 618
Dieucke Dirx 698
Dieucke Immes 586
Dieucke Jacobs 619
Dieucke Sijmens 636, 637
Dieuke Dirks 699
Dieuke Fetses 615
Dieuke Jacobs 436, 504, 722, 950, 951
Dieuke Reinders 786
Dieuwke Eelkes 699
Dieuwke Ynts 596
Diewke Gosses 1067
Diggelen, Gerrit J. van 793
Dijckstra, Johannes Jelles 248, 770, 957
Dijk, Bokke Jacobs van 781
Dijk, Bokke van 789
Dijk, C. J. van 207, 325
Dijk, Jacintha van 1024
Dijk, Jelke Jans van 951
Dijk, Klaas Willems van 217, 248, 926
Dijk, Meindert van 471
Dijk, Rinse Bokkes van 780
Dijk, Willem Klazes van 248, 924, 925, 926
Dijksterhuis, K. 1054
Dijkstra, Andries 954, 955
Dijkstra, Arjen Adzes 758
Dijkstra, Entje Pytters 749
Dijkstra, Foeke Douwes 217, 222, 950
Dijkstra, Gerrit 968
Dijkstra, Grietje 258, 259, 260
Dijkstra, J. 325, 521
Dijkstra, Jelle 270, 957, 958
Dijkstra, Louis 8, 696, 711, 724, 833, 896, 955
Dijkstra, N. 205, 600
Dijkstra, Reitze Wiegers 788
Dijkstra, T. 190
Dijkstra, Tjeerd Bonnes 49
Dijkstra, Waling 265, 323
Dijkstra, Wijtske Klazes 1029
Dijkstra, Willem 897, 955
Dirck Æsges 632
Dirck Auckes 762
Dirck Barents 500
Dirck Clases 907
Dirck Doedes 130, 654
Dirck Egberts 464
Dirck Geerts 890
Dirck Gerrits 294, 775, 776
Dirck Harkes 691
Dirck Harmens 713
Dirck Hendricks 1065, 1066
Dirck Jacobs 774
Dirck Jans 157, 166, 180, 225, 420, 421, 487,
614
Dirck Jansen 225, 487
Dirck Jansz 157, 166, 180, 420, 421
Dirck Loues 484
Dirck Thijssen 1068
Dirck Willems 690
Dirk Beuwes 510
Dirk Buwes 215, 424, 637, 647, 674
Dirk Claasz 449
Dirk Cornelisz 212
Dirk Freercks 799
Dirk Gerrits 61, 294, 776, 777, 857, 944, 946
Dirk Idserts 608
355
Dirk Jacobs 912
Dirk Jans 55, 857, 935, 936
Dirk Jansz 55, 857
Dirk Joukes 700
Dirk Meinderts 580, 779
Dirk Ouwes 973
Dirk Paulus 247, 434, 842
Dirk Pieters 236, 798, 912
Dirk Reijners 656
Dirk Reinders 231, 845, 846
Dirk Reiners 49, 656
Dirk Sybrens 243, 244, 451, 699, 700
Dirk Tjalles 564
Dirk Willems 242, 244, 520, 674
Dirkjen Martens 641
Diucke Dirx 686
Djoerd Wopkes 586
Doecke Eelckes 578
Doecke Tijaert 1058
Doecle Gerrits 680
Doed Jelles 428
Doede Cornelis 591
Doede Hilbrants 429, 479, 698
Doede Janszn 1079
Doede Michiels 13, 241, 242, 424, 489, 490,
496, 668, 669, 1063
Doede Ottes 668
Doede Romkes 522, 688, 692, 693
Doede Sijtses 605
Doede Sybrens 219, 821
Doede Tjeerds 857
Doedtje Bockes 616
Doeicke Jans 585
Doeij Sibles 752
Doeke Pietersz 215
Doeksen, Arie 851
Doeksen, Jan 611
Doeksen, Rein Gerrits 167, 181, 189, 194, 491,
558, 609, 610, 886, 898, 899, 935
Doeksen, Willem Cornelis 899
Does, Adriaen Eymbrechts van der 227
Doetie Sijnes 765
Doetje Hendriks 424, 523, 546
Doetje Imkes 609
Doetje Jacobs 579, 580
Doetje Ypes/Jeppes 782
Doijes, Gerben 462
Doijs, Anskjen van 934
Dois, Anna van 1014
Doits Hennes 555
Dokter, Detje Lolkes 868
Dokter, P. 235
Dolk, W. 192, 225, 325
Dolstra, Jantje Lamkje 438
Doltje Jans 558, 609
Doma, Catharina van 672
Doma, Dirck Pybes 653
Doma, Jacob P. 653
Doma, Pibo van 416, 417, 672
Doma, Wytske Jacobs 653
Dominici, Egbertus 551
Dominici, Gellius 639
Dominicus Wijbe 476
Dommerholt 851
Domna, Maria 857, 929
Donama, Derk Hendriks 846
Donga, Suffridus 457
Donia, Feije Harinxma van 562
Donia, Keijmpo van 782, 783
Donia, Rixt van 444, 782, 783, 784
Donjema, Catharina Rinses 237, 243, 244,
248, 249, 578, 691, 692, 860, 907
Donjema, Dirck Freerks 216, 242, 243, 679,
685, 686, 690, 691, 698, 699, 777, 799,
800
Donjema, Dirk Willems 674
Donjema, Freerck Dircx 215, 216, 242, 243,
244, 430, 446, 451, 589, 616, 674, 686,
690, 691, 698, 699, 700, 729, 730
Donjema, Freerck Dirks 216, 242, 243, 244,
331, 400, 446, 674, 686, 690, 691, 698,
699, 700, 729, 730, 889
Donjema, Freerk Dircx 216, 242, 430, 446,
451, 589, 616, 691, 698, 699, 700, 729,
730
Donjema, Jetske Dirc 686
Donjema, Jetske Dirx 446, 687, 698
Donjema, Lijsbert Rinses 446, 692, 729
Donjema, Rinse Freerks 242, 243, 244, 578,
686, 690, 691, 698, 699, 730, 800, 860,
890
Donjema, Steffen Sijbrens 692
Donjema, Sybren Dircx 216, 243, 244, 451,
699, 700, 720, 764, 765
Donjema, Sybren Dirx 285, 446, 451, 691,
698, 699, 777
Donjema, Willem Freerks 242, 243, 244,
403, 446, 690, 691, 698, 889, 890, 891
Donkersloot-de Vrij, M. 26, 267, 325, 609
Donya, Syrck 402
Dooremalen, E.R. van 227, 228, 267
Dorhout, Aukje 529
Dorhout, Bernhardus 522, 529, 767
Dorhout, Martha 529, 768
Dorhout, U.G. 275
Dou, Jan Pieters 73
Douma, Albert 893
Douma, Antje Douwes 241
Douma, Bartel 673, 675
Douma, Cunira van 738
Douma, Douwe Sjoerds 924
Douma, Edzart 415
Douma, Frau Bartholts van 408
Douma, Hedzer Rinses 986
Douma, Heepke van 429
Douma, Izaak Jacobs 922, 974
Douma, J.B. J. 722
Douma, Johanna 954
Douma, Klaaske Tjeerds 790
Douma, Minne Alberts 893, 894
Douma, Sape 625
Douma, Siouk van 647, 673
Douma, Sjoerd Douwes 924
Douma, Taeke Rinses 590, 986
Douma, Tjimkje 791
Doutsen Willems 487
Douue Dijrxsen 441, 506
Douue Hendricx 193
Douwe Aerntsz 1012
Douwe Ates 608
Douwe Binnes 186, 661
Douwe Dircks 472
Douwe Douwes 250, 258, 259, 604, 743
Douwe Emes 507
Douwe Foegeler 222
Douwe Hendrix 633
Douwe Hobsz 929
Douwe Jans 404
Douwe Jelles 488
Douwe Jenses 809
Douwe Johannes 64, 249, 250, 594, 595, 596,
598, 599, 824, 825, 826
Douwe Johannis 651
Douwe Keimpes 441
Douwe Leins [Leenderts] 661
Douwe Lijckles 497
Douwe Lolkes 668, 669
Douwe Pops 555
Douwe Ruurds 216, 619, 722
Douwe Sakes 494
Douwe Sickes 539
Douwe Sijdses 298, 606
Douwe Sijtses 196, 219, 298, 605, 606, 947
Douwe Sijtties 219, 605
Douwe Wiebes 13, 233, 249, 250, 608
Douwe Wigles 615, 616
Douwe Wybes 512, 608
Douwe Ysbrands 556
Douwenga, Ruurd 625
Douwenga, Ruurd Andries 627
Douwenga, Sjoerd Jelle 625, 627
Doys, Johan Lodewijck 677, 907
Draisma, Thomas 830
Dreyer, Jacob Tjebbes 605
Dreyer, Pieter Tiebbes 605
Driesen, Willem Frederik George Lodewijk
797
Drift, Cornelis Jacobszn van der 55
356
Driftman, Jacob Gerritszn 55
Drogeham, Harmanius 564
Drooge, Ab van 833
Dubois, H.J. 1052
Dubois, Marinus Johannes 1051, 1052
Duijff, P. 74
Duintjer, A.N. 832
Duisen, Cornelis van 194, 200
Duisen, Tiemen van 200
Duisterwinkel, T. 1021, 1024
Durk Hendriks 693
Durk Pijtters 855
Durk Reinders 656
Durkje Olpherts 664
Durkjen Durks 235
Duursma, P. 1055
Duursma, Y. 324
Duursma, Ybe 1040, 1041
Duyff, Bernardus Adams 230
Dyckman, Harmen 1072
E
Ebe Tjallings 483
Ebe Wiltjes 482
Ebel, W. 23
Ebele Eises 934
Ebeltje Mein(d)erts 235
Ede Paulus 247, 843, 844, 845, 990
Eede Feddes 548
Eede Jaspers 564
Eef Foockes 524
Eeghen, I.H. van 188
Eeke Idses 446, 691, 699
Eekhoff, Wopke 35, 51, 271, 321, 326, 399,
400, 404, 412, 432, 441, 460, 461, 465,
476, 483, 484, 498, 502, 506, 524, 526,
529, 537, 538, 539, 542, 544, 551, 554,
561, 567, 568, 574, 580, 584, 586, 590,
591, 608, 614, 617, 622, 631, 635, 645,
651, 652, 653, 654, 658, 661, 667, 670,
672, 673, 678, 680, 685, 687, 715, 716,
718, 721, 731, 732, 733, 734, 735, 736,
737, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746,
748, 749, 755, 756, 757, 759, 762, 764,
769, 770, 771, 772, 773, 782, 796, 802,
809, 810, 813, 815, 816, 818, 847, 856,
877, 878, 889, 902, 904, 906, 921, 922,
943, 946, 974, 975, 980, 981, 984, 989,
993, 996, 1003, 1004, 1005, 1007, 1011,
1012, 1055, 1059, 1078, 1079
Eelcama, Epo 467
Eelck Eeffs 525
Eelck Sioerds 1064
Eelck Willems 679, 799, 800
Eelcke Boeles 568
Eelcke Gerbens 429
Eelcke Tierts 603
Eelckjen Aales 554
Eelco Pytters 569
Eelcoma, Suffridus van 712
Eelk Cornelis 568
Eelk Fockis 404, 435
Eelk Romkes 767
Eelk Wijbrens 936
Eelk Willems 686, 698
Eelke Boeles 568
Eelke Eelkes 590, 680
Eelke Meinerts 583
Eelke Michiels 484
Eelke Noolkes 771
Eelke Paulus 166, 193, 909
Eelke Tabes 233, 238, 901
Eelke Teekes 666
Eelkje Teekes 893
Eelkjen Ybeles 216, 784
Eelkjen Ybles 785
Eelse Pytters 907
Eeltie Jarigs 616, 620, 727
Eeltie Sytses 235, 762
Eeltje Jans 482, 767, 768, 936
Eenshuistra, Oene 326, 623
Eerden, Johanna van 236
Eerdmans, T.M. 1039
Eets Jeens 592
Eetske Takes 889
Eeuwe Jans 117, 135, 545, 977
Egbert Falkes 856
Egbert Jelles 760
Eichsdorff, Elisabeth Geertruida Charlotte
von 914, 916
Eichstorff, Duco Anthonius de Kampferbeck
von 914
Eidse Wlkes 640
Eijts, Alert Jan 1081
Eijzinge 742
Eileman, Jacobus 229
Einte Hendrix 404, 435
Einte Hilles 778
Einte Jochems 682
Eising, Jan 1054
Eisma, W.A. 276, 327
Eizinga, Ids Jacobs van 950
Eizinga, Ids Kornelis van 952
Eizinga, Kornelis Idzes van 947, 952
Eizinga, Trijntje Sapes van 913, 914
Elandt Aelckes 548
Elbrich Meynerts 475
Elck Heeres 477
Elema, P. J.C. 229
Elgersma, Kerst 425, 805
Elgersma, Willem Annes 582
Elias Davids 824
Elingh Pijters 197, 767
Elings, Garmt Hendricus 221, 299, 703
Elings, Mattheus Johannes 703
Elisabeth Hermans 865
Elle Jannes 931
Elske Claeses 440
Elske Johannes 900
Elske Sybes 440
Elyza Ludjers 700
Elzinga, Minke 788
Eminga, Cathrina van 539
Eminga, Frans Menno van 982
Eminga, Hessel van 583
Eminga, His Hessel van 42, 1060
Eminga, Tiberius Pepinus à 892
Emke Lammerts 569
Emma regentes van het Koninkrijk 1033
Emmetje Jans 511
Enckjen Clases 594
Endepoel, Antonius Jacintus van den 230
Engelina Jans 843, 844, 845
Engels, Martin H.H. 1061
Engeltie Bouwes 699
Enne Hijlckes 59
Ent, Lammert Roelofs 230
Ente Wyntzis 443
Ente, Anthonie 230
Epe Hotses 495
Epe Tietses 442
Epema, Hessel Douwes 1012
Epema, Taco Douwes 634
Epke Feytes 197, 766
Erijtt Jans 186
Errens, D. van Weezel 214, 619
Eskes, Bote Fokkes 761
Eskes, Fokke H. 760
Etse Reiners 434
Ettie Idskes 676
Everard Nicolai 441
Evert Auckes 473
Evert Douwes 975
Evert Douwis 651
Evert Jenties 559
Evert Jilles 856
Evert Matius 609
Evert Rommerts 631, 632
Evert Sierds 668
Evert Sijbes 604
Evertsen de Jongste, Cornelis 648
Evertsz, Wybren Arend 666
Ewarardus Nicolaii 441
Ewert Jans 891
Ewert Rinsma 995
Ewertke Hommes 478
Ewsum, Balthazar van 781
Ewsum, Evararda Johanna Maria van 781
357
Ewsum, Van 67, 781
Eynske Lieuwes 747
Eyse Thys 836
Eysinga, Aaltje van 429, 489
Eysinga, Æ van 428
Eysinga, Aede van 78, 448
Eysinga, Aeltie van 402
Eysinga, Binnert Philip van 520
Eysinga, Catharina Johanna van 852, 999
Eysinga, Frans Julius Johan van 137, 773,
923, 924, 925, 926
Eysinga, Frans van 402, 448, 487, 489, 542,
782, 926, 1079
Eysinga, Hessel Roorda van 402
Eysinga, Hiltie van 494
Eysinga, Idsert Frans van 925
Eysinga, Pieter van 454, 493
Eysinga, Quirina Jacoba van 926
Eysinga, Tjalling AEdo Johan van 924
Eysinga, Tjalling van 429
Eysinga, Van 159, 321, 493, 494, 640, 923,
925
Eysinga, Willem Carel Gerard van 926
Eyt Cornielis 1068
F
Faber, Angenietje Piers 650
Faber, Anna 647, 674
Faber, Hendrik Wybes 903
Faber, J. 489
Faber, Johannes 674
Faber, Joucke Sickes 440
Falkama, Jan 750
Fedde Hanses [Kooiker] 137, 923, 924
Fedde Jacobs [Viersen] 216, 217, 580, 616, 995
Fedde Minses 537
Feddema, P. 404
Feddes, Jan Cornelis 105, 922
Feddrick Ansckes 442
Fedtie Hanses 535, 660
Feen, Jentje van der 529
Feenstra, Antje Uilkes 599
Feenstra, Dominicus 559
Feenstra, Holk Haukes 876
Feenstra, J. 952
Feenstra, Jan Gooitsens 901
Feenstra, Jitze 702
Feenstra, Thijs Wepkes 812
Feer, Lambertus van der 1009
Feicama, dr. 646
Feicama, Reinske 522
Feick Auckes 490
Feije Edes 534
Feije Tjercks 428
Feijije Haechtes 641
Feijke Jans 558
Feijkien Wijbes 518
Feijte Idses 660
Feike Gaukes 464
Feike Pijtters 991
Feikien Bartele Kornelis 629
Feikjen Wijbes 758
Feitse Joekes 105, 940
Feitse Pijtters 100, 940
Femme Jarichs 759
Fenenga, R.M. 847
Fenne Fransen 699
Fenne Gabes 434
Fennema, Eit Jacobs 821
Fennigje Edes 247, 845
Ferte, Johannes de la 776, 777
Fetse Hedsers 216, 615, 616
Fetse Jacobs 888
Fettevogel, Jan Wijtzes 230
Fettie Cornelis 542
Feye Suwerts 1077
Feye Tiercx 296, 440
Feyfer, Gerrit Jan de 787
Feyke Pieters 935
Feytse Wijtses 576
Feytsma, Geroldt van 487
Finia, Marten Jacobs 652
Fink, Jan Jans 230
Flamingh, Maria 517
Flieger, Antje Foppes 866
Floris Sybrens 440
Focco Erde 403
Fock Jacobs 542, 548
Fock Johannes 428
Focke Abes [Ebes] 540
Focke Ebes 219, 527
Focke Fockes 554
Focke Hillebrants 684
Focke Itzma 677
Focke Jennes 479, 583
Focke Johannes 237, 888
Focke Roeliffs 524
Focke Sytses 630
Fockema, Eelco 962
Fockema, Sjoerdtje 702, 703
Fockens, Livius Regnerus 826, 827
Fockens, Titia Johanna 827, 828
Foeck Claeses 228
Foecke Deddes 435
Foecke Ebes 907
Foecke Gielts 583, 592
Foecke Haanties 775
Foeke Gielts 479
Foeke Johannes 573
Foekje Fransen 561
Foekje Wiltjes 674
Fogelsangh, Dirck van 415, 416
Fogelsangh, Siouck 653
Fogelsangh, Sjouck 522
Fogelsangh, Sjouck van 416
Foke Johannes 216, 217, 809, 888
Foke Melles 973
Fokel Aedes 192
Fokeltje Thijssen 629
Fokje Fockes 223
Fokje Fokkes 224
Fokke Johannes 216, 888
Fokkema, J. 120, 326
Fokkema, Jantje 919
Folck Keympes 433
Folckert Annes 1069
Folckert Voogelcooper 193, 493
Folke Douwes 809
Folkert Douwes 857
Folkert Egberts 586
Folkert Feijes 556
Folkert Formers 189, 912, 913
Folkert Gelts 936
Folkert Jans 892, 893, 909
Folkert Oensz 934
Folkert Pieters 205, 250, 251, 526, 802, 803,
804
Folkert Ruurds 750
Folkert Symens 159, 726
Foltien Sakes 496
Fonk, Pieter Johannes 957
Fontein, Freerk Dirks 400
Fontein, Freerk Durks 49
Foock Jans 483
Foocke Jennis 583
Foocke Mackes 712
Foocke Redmers 583
Foocke Ruurds 497
Foocke Sioerdts 586
Foocke Wijpckes 560
Foocke Wijtses 235, 536
Fook Tjallings 572
Fopma, Rutger Sijmons 410, 411
Foppe Foppes 241, 913, 914, 947, 950
Foppe Gerrits 1066
Foppe Hessels 921
Foppe Jans 216, 517
Foppe Romkes 551
Foppe Siebes 898
Foppe Watzes 403
Former, Lolkjen Jacobs 893
Former, Pieter Ones 893
Forssenburgh, Elisabeth Laurentius 225
Fouchier, Ron 1024
Foucke Tijernes 462
Fouke Jelles 219, 543
Fouw Dirks 699
Francke Martens 1070
358
Frankena, Anna 736, 1004, 1069
Frankena, Harmina 1064
Frankena, Joachimus 1064
Frans Anes 237, 647
Frans Claes 448
Frans Dircks 428
Frans Doeckes 549
Frans I, keizer 92, 247, 912
Frans Joannisz 521
Frans Johannes 285, 288, 481, 572, 855, 888
Frans Mathijsen 682
Frans Sickes 192
Franz Stephan 337
Fredse Garwerds 642
Freeck Coijcker 215, 216, 690, 698
Freerck Jacobs 861
Freerck Sioerdts 160, 284, 493
Freerk Freerks 856
Freerk Gerrits 159, 167, 191, 193, 198, 330, 468
Freerk Rinses 243, 244, 446, 691, 860
Freerk Sjoukes 402
Freerk Willems 217, 243, 446, 674, 691, 760,
890, 891
Freerk Yges 219, 561
Freeucke Roelofs 522
Frenk, Willem Gosewijn 932
Frerick Nammes 478
Frerick Wybrens 467
Fries, Jauk 611, 1026
Frisius, Fransiscus 795
Friso, B. J. 323, 534
Frouck Aettes 419
Frouck Enne 514, 515
Frouck Ime 514
Frouck Jeens 551
Frouck Tijmens 244, 429, 534
Frouck Tjallings 245, 557, 569, 572, 614, 615
Frouck Wilckes 534
Froucke Hans 485
Frouckien Pieters 540
Froukien Eysses 986
Froukje Philippus 864
Froukjen Jans 760
Froukjen Theunis 801
Fruitier, Jacoba Rebekka 913
G
Gaast, Durk Pieters van der 946
Gaasterland, Klaas Sytzes 96, 150, 217, 962,
963
Gaastra, Douwe Eelckes 510
Gaastra, F. 653
Gaatske Hilles 901
Gaatske Jippes 429
Gaatske Minnes 794
Gaauw Popsz 557
Gabbe Jouckes 985
Gabbe Scholtes 406
Gabe Sipkes 742
Gabe Sjoerds 719
Gabe Tiettes 236, 613
Gabe Tjerks 650
Gabini, Hendrik 545
Gabor, J.D. 1022
Gabriel Direckson 21
Gaetse Halbes 1071
Gaetske Tiaerdts 712
Gagelcamp, Bartholt Everts de 1011
Gaijts Tabes 575
Garwert Fressen 642
Gasonides, Gertje 782
Gatse Jans 511, 594
Gatske Johannes 508, 509, 607
Gatze Pieters 485
Gaucke Bouwes 835
Gauke Tittes 658
Geele Hans 671
Geele Keimpes 714, 715
Geele Rinderts 940
Geene, M.J. 187
Geerlant, Fettie Annes 585
Geerling, George Jozef 1053
Geerloff Meines 671
Geert Aijzes 904
Geert Epkes 687
Geert Geerts 716
Geert Heinen 1009
Geert Jacobs 215, 484, 893, 1061
Geert Jansdr 459
Geert Jetses 456
Geert Klaases 199, 962
Geert Tiallings 1079
Geertie Claeses 225
Geertie Jans 855
Geertie Juckes 591
Geertien Harts 416
Geertke Eelckes 496
Geertsema, G. 156
Geeske Hendricks 433
Geeske Jans 524
Geeske Rengers 570
Geest, Epke van der 8, 865, 1042
Geest, Jacob Jacobs van der 721, 723
Geest, Wybrand de 487
Geiske Freerx 458
Geldmaker, Frederik 1000
Geldmaker, Johannes 1000
Geldorp, Aefke van 646
Gelske Ottes 978
Gelt Foekes 568
Gendt, Aline Clementine van 797
Gendt, Antonia Maria van 797
Gendt, Johan Willem Godard van 796
Gendt, Justine Emelie van 797
Gendt, Margaretha Maria van 778
Gendt, Pauline Eleonore van 797
Gendt, W.G.J. van 796
Gennep, Willem Karel van 867
Gent, Godard Johann Willem van 796
Gent, Hendrik van 609
Gent, T.B. van Nispen van 796
Geolt Jacobs 720
Gerbe Wiegers 759
Gerben Andries 237, 241, 701, 717
Gerben Aukes 673, 674
Gerben Dirks 802
Gerben Foeckes 751, 775
Gerben Freerx 493
Gerben Gerbens 399, 406
Gerben Haijes 408, 409
Gerben Jans 477, 927
Gerben Jarichs 728, 729
Gerben Jelles 975
Gerben Pieters 573
Gerben Rienks 237, 907, 943
Gerben Sijoerdts 821
Gerben Taekes 936
Gerben Ubles 717
Gerbenzon, P. 419
Gerbrand Aeles 433
Gerbrich Rintses 503
Gerbrich Tiebbes 635
Gerbrig Tietes 746
Gerck Andrys 812
Gercke Jelles 999
Geretje Thomas 1011
Gerk Pieters 746
Gerk Sjoerds 714, 715, 730
Gerkje Luitjens 464
Gerlof Lieuwes 959
Gerloff Jacobs 444
Gerlsma, Baucke Sickes 444
Gerlsma, Sicke 444
Gerrijt Ballings 921
Gerrijt Dircks 774, 775
Gerrijt Doecles 680
Gerrijt Eiless 720
Gerrijt Freerks 113, 243, 244, 760, 855, 891
Gerrijt Haeres 575
Gerrijt Harmens 303, 1012
Gerrijt Hermens 303, 1013
Gerrijt Jacobs 476, 893
Gerrijt Jetzes 931
Gerrijt Laurens 415, 416
Gerrijt Lolckes 503
Gerrijt Reijners 638, 639
Gerrijt Roelofs 924
Gerrijt Sijbrants 525
359
Gerrijt Sijbrens 526
Gerrijt Tiesses 714
Gerrijt Willems 193
Gerrijtje Fokes 931
Gerrijts Freerks 891
Gerrit Cornelis 29, 675, 898, 934, 935
Gerrit Cornelissen 29
Gerrit Dircks 774, 775, 777, 984
Gerrit Dou 198
Gerrit Engberts 596
Gerrit Everts 463
Gerrit Foppes 216, 241, 893, 914, 950
Gerrit Geerts 137
Gerrit Heeres 219, 664, 665, 945
Gerrit Klases 104, 197, 766
Gerrit Lammerts 950, 985
Gerrit Mients 570
Gerrit Pytters 912
Gerrit Rinnerts 725
Gerrit Tieerds 467
Gerritsen, D. 156
Gerritsen, Gerrit Doekles 680
Gerroltsma, Charlotte 908
Gerroltsma, Symen 907, 908
Gerryt Everts 464
Gerryt Freerx 855
Gerryt Lourens 415
Gerryt Wybes 937
Gersteling, P. 195, 598
Gertie Jacobs 986
Gertie Jelles 937
Gertien Jacobs 875
Gertien Tomes 729
Gertje Idses 219, 876
Gertje Jans 784
Gertje Johannes 976
Gestel, Jan Jansen van 223
Geuchjen Engberts 1077
Geuijchjes, Enbert 1076
Geus, Thijs de 932
Ghrijp, Cornelis De 156
Gielt Geerts 698
Giesen, Tamme 195, 202
Gietema, Trijntje 1048, 1051
Giezen, S. 756
Gijelt Eintes 552
Gildemacher, Karel F. 326, 763, 805
Ginkel, E. van 92, 326
Giolt Geerts 800
Giolt Jacobs 104, 616, 619, 688, 692, 693, 720
Giolt Jans 716
Giolt Wytses 577
Girbe Bauckes 577
Gjalt Folkerts 939
Gjalt Jacobs 933
Glinstra, Assuerus van 688, 800
Glinstra, Auckje (Aurelia) van 985
Glinstra, Aurelia van 575
Glinstra, Epeüs van 985
Glinstra, Eritia van 464
Glinstra, familie Van 1014
Glinstra, Hector van 429, 464, 618, 687, 688,
712, 713, 725, 727, 947
Glinstra, Hector Willem van 464
Glinstra, Jiskia Wilhelmina van 688
Glinstra, Johanna Hillegonda van 440, 468
Glinstra, Johannes van 612, 659
Glinstra, Johannis van 692, 722, 730
Glinstra, Louisa Albertina van 464, 973,
1007
Glinstra, Valerius [Watse] van 612, 613, 1007
Glinstra, Wia Catharina van 446
Goeitien Louwerens 1076
Goeree, Willem 41, 42
Goijtse Harmens 536, 537, 938, 972
Goikjen Joekes 218, 468
Goinga, P. van 992
Goitje Annes 936
Goitse Popkes 972
Goje Jenties 751
Goltstein, Justus Johan 529
Goochje Louwerens 1076
Goot, Hendrik Brands van der 750
Goris Fopkes 717
Goris Jaaklis 635
Goris, Baukjen 717
Gorter, Hans Paul 850
Gorter, J. 887, 899, 993
Gorter, Lambertus Pieters 917
Gorter, Pieter Lambertus 175, 917, 918, 953
Gosen Andries 1077
Gosling Rintjes 739
Goslinga, Feddina Sophia van 591, 777
Goslinga, Juliana Anna van 801
Goslinga, Richtje Johanna 754, 906
Goslinga, Sicco van 801
Gosse Aarnts 802, 804
Gosse Abes 296, 503
Gosse Cornelis 933
Gosse Johannes 698
Gosse Sijes 717
Gosse Tiesses 1084
Gosse Ubles 296, 449
Gosse Wbles 446
Gossen Dirks 932
Gossen Jortsen 1025
Gostelie 191
Gouma, Klaas 1046
Govert Thijsen 308, 667, 733, 734
Goyke Tyeerds 507
Goytsen Douwes 1067
Graaf, Klaas de 693
Grand, Cees de 1026, 1037
Grandmaison, Johan 457
Gransbergen, Aaffien 1045
Gransbergen, Affien 1046
Gratama, Geertruida 703
Gratama, Hendrik 702
Gratama, Johannes Gezinus 703
Gratama, Sibrand 703
Gratama, Sjoerdina Johanna 703
Gratama, Willem Frederik 703
Gravius, Anna 567
Gravius, Isbrant 496
Gravius, Martinus 637
Greebe, A. Ph. 704
Greijdanus, Jacob 954
Greil, A. 94
Gretjen Aucken 859
Grette Reijners 512
Gribbert Andries 674
Griet Feijes 524
Griet Ipckes 192
Griet Jans 512
Griet Theunis 500
Griete Harmens 1077, 1078
Griete Pieters 1070
Grietie Eijles 576
Grietie Freerx 888
Grietie Gerrits 521
Grietie Hendricks 225
Grietien Jacobs 603
Grietje Alberts 224, 835
Grietje Allards 556
Grietje Auckes 526
Grietje Freerks 912
Grietje Halbes 682
Grietje Hiddes 646
Grietje Jans 232, 252, 895, 903, 923
Grietje Johannes 538
Grietje Pieters 251, 680
Grietje Senten 197, 765, 766
Grietje Sietses 236, 504, 722
Grietje Sijtses 855
Grietje Willems 914
Grietje Wopckes 248
Griettie Roeluffs 499
Griettien Pieters 1081
Grijtie Femmes 759
Grijtien Frans 670
Grijtjje Willems 753
Griold Buttazoen fogelaer 222
Groe, Dirck van der 509
Groen, Jac. 1028
Groen, Jan van der 41
Groen, Marten Alberts 221, 1026, 1027, 1028,
1029
Groendijk, Andries 611, 1033
360
Groendijk, Cornelis Jans 434, 464, 536, 556,
558, 609
Groendijk, Grietje Reltjes 558
Groendijk, Jan Janssen 857
Groendijk, Jan Reltjes 234, 558
Groendijk, Trijntje 1038
Groenendael, Geertruidt Tebbens 229
Groenendall, Geertruit Tabbes 229
Groenendijk, Jacobus 197, 286, 663
Groenendijk, Jan Lourens 156, 196
Groenendijk, Jan Lourrens 55, 653
Groenendijk, Pieter Laurens 605
Groenendijk, Pieter Lourens 193, 196, 197,
298, 508, 605, 653, 655, 656, 662, 663
Groenewegen, Gerrit 190, 606, 912
Groenewold, Jeppe 871, 1043
Groenewolt, Jan 414
Groenouw, Dirck van 269
Groot, Jan Jelles de 666
Groot, Tiete de 646
Groot, Tjitske Thijsses de 1003
Grooten, J. 222, 326
Groothof, Jacob Mients 721
Grouwstra, Klaas Jan 69, 327, 1011
Grovestins, Binnert Heringa van 1080
Grovestins, Edzard van 564
Grovestins, Ursel Gezina van 564
Gunst, Antje Sietske van 708
Gunst, Broer van 103, 208, 262, 331, 601, 708,
709, 710, 831, 965
Gunst, Ids Lazes van 13, 255, 258, 262
Gunst, Ids Pieters van 260, 261, 262, 327
Gunst, Jacob van 260, 261, 262
Gunst, Laas van 102, 208, 220, 255, 256, 257,
258, 262, 601, 708, 709, 710, 830, 965
Gunst, Pieter van 258, 259, 260, 262
Gunst, Tijs Foppes van 597
H
Haagsma, A 561
Haagsma, A.T. 965
Haagsma, Age Theodorus 895, 952
Haaije Harms 529
Haan, Cees 1033
Haan, H. de 327, 504, 621, 622, 1083
Haan, Henk de 852
Haan, Imke Cornelis de 558, 609
Haan, Jauk 99, 172, 848, 849
Haan, Johan de 235, 537
Haan, P. de 583, 614, 779
Haan, Rein 172
Haan, T. de 327, 927
Haantjes, Bernard 1026, 1037
Haarsma, Arent 478
Haarsma, Bondina Lieuwes 1009
Haarsma, Lieuwe Jans 1009
Haarsma, Marijke Lieuwes 1009
Haarsma, Sibele 650
Haarsma, Sipke 650
Haentjes Jacob 632
Haer, Jan Willem van der 1007
Haer, Johanna Wilhelmina van der 598
Haer, Nicasia van der 985
Haersma 728, 729
Haersma, Arent van 524, 934, 1014
Haersma, Arnoldus van 575, 628, 644, 985
Haersma, Aulus van 484, 524, 534, 677, 922,
934
Haersma, Aurelia van 680, 938, 976, 977
Haersma, Dirk Romkes 561
Haersma, Eelco van 468
Haersma, Eelke van 985
Haersma, Eric 484
Haersma, H.L. van 942
Haersma, Hans Hendrik van 468, 1084
Haersma, Hector Livius van 575, 939
Haersma, Houckien van 575
Haersma, Jan 542
Haersma, Johan Lodewijck Doys van 677
Haersma, Livius van 167, 245, 536, 537, 758,
938, 939, 940, 972, 973
Haersma, Oedts Aarends 430
Haersma, Romcke Lyckles 560
Haersma, S. van 565
Haersma, Wiskje van 922, 978, 979
Haersolte 537, 758, 941
Haersolte, Tjalling Homme van 539
Haeye Sijtse 442
Haije Binnerts 712
Haije Gerbens 409
Haije Johannes 468, 741
Haije Nitters 479
Haije Riemers 409
Haije Seerps 503, 1085
Haije Wilties 480
Halbe Goijtses 518
Halbe Sijtses 855
Halbe Sioerdts 551
Halbe Wytses 563
Halbertsma, Joost Hiddes 68
Halbertsma, T.H. 265
Halbesma, Akke Douwes 901
Halbesma, Andries Foekes 570
Halbesma, Douwe 8, 435
Halbesma, Klaas Johannes 570
Halbesma, Pytter Johannes 1082
Halma, François 126, 130, 227, 270, 333, 821,
905
Hamersma, J. 695
Hamerster, Agatha Wilhelmina 564
Hamerster, Aggaeus 564
Hamerster, Dominicus Aggaeus 564, 565
Hamerster, Elysabet Suffrida 564
Hamerster, Hermannus Ulricus 564
Hamerster, Ludwich 564
Hamstra, Grietje 788
Hanenburg, Maria 634, 635
Hanne Isbrants 459
Hanne Piers 57, 186
Hans Auckes 944
Hans Beens 1053
Hans Hebelen 641
Hans Meines 671
Hans Pijters 571
Hans Pyters 985
Hans Sickes 666
Hans Sybrens 1079
Hans Ubelens 485
Hans Uilkes 770
Hans Wopkes 232, 248, 903, 923
Hans Wytzes 763
Hansen, Pieter Jansen 670
Hansma, A. 471
Harcke Jans 495, 496
Harcke Martens 782
Hardenbroek van Ammerstol, M.C.S. van
101, 471
Haren, Duco van 930, 931
Haren, Willem van 852, 944
Harinck Eernsts 433
Haringh Idtskes 577
Haringhman, Jan Reijers 156
Haringhman, Jan Reijners 188
Harinxma thoe Slooten, Coert Lambertus
van 1003
Harinxma thoe Slooten, Ernst Mockema
van 403, 794
Harinxma thoe Slooten, Pieter van 553
Harinxma thoe Slooten, Van 519, 758, 1002,
1003
Harinxma, Hiskia van 460
Harinxma, Pieter van 794
Harinxma, Pyter van 737
Harke Eelkes 435
Harke Jacobs 893
Harmannides, Hanso 552
Harmen Auckes 421
Harmen Clases 821
Harmen Egberts 542
Harmen Gabriels 938
Harmen Jans 236, 244, 331, 504, 517, 534,
535, 641, 671, 742, 914
Harmen Jansen 517, 671
Harmen Jansz 535
Harmen Reiners 720
Harmen Willems 232, 529
Harrent Cornelis 461
Harrijt Allerts 484
361
Harrijt Ypes 105, 940
Hartman, Dirks Hartman 894
Hartmans, Cornelis Dirks 894
Hartmans, Hartman Dirks 894
Hartmans, Hilbert Arents 1070
Hartog, Baukje Pieters 255, 258
Hattum Sjoerts 726
Haukjen Jans 596
Haven, Hendrik van der 234, 537
Haven, S. 447
Haven, Siebe 447
Haverschmidt, Fr. 172, 173, 175, 327, 848
Hawkins, Edward 21
Haya Sibolts 222
Haye Riemers 456, 522
Haysma, Siberen 625
Haytie Binckes 649
Heck, G. van 155, 191
Heck, Johanna van 205, 600, 964
Heck, Johannes van 191
Hed Haijes 440
Hedman Emkes 699
Hedman Sybes 553
Hedman Tjeerds 569
Hedser Fetses 714, 938
Hedser Keimpes 714, 715
Hedser Rinnerts 504
Heemstra, Andreas 653
Heemstra, Catharina Maria van 645
Heemstra, Cecilia Johanna van 943
Heemstra, Cornelis Schelte van 682, 933
Heemstra, Eelckien Piers 653
Heemstra, Georg Sigismund van 682, 933
Heemstra, Johannes 648
Heemstra, Johannis 653, 654
Heemstra, S. van 891
Heemstra, Schelto van 518, 538, 682, 758,
933
Heemstra, W.L. van 938
Heemstra, Willem Hendrik Johan van 789
Heemstra, Willem Hendrik van 446, 682,
933, 938
Heemstra, Wiltiana Isabella Feytsma van
682, 933
Heer, Ariaantje de 866
Heere Gerrijts 114, 775, 776, 777, 944, 945
Heere Sickes 560
Heeres, J. 191
Heeringa, Tietje Lieuwes 1018, 1019
Heeringa,, K. 184
Heerke Pijtters 219, 752, 753
Heerma, Eco van 489
Heerma, Gerben 8, 737
Heerma, Hessel van 443
Heerma, Igo 489
Heerma, Johan van 443
Heerma, Joost van 489
Heerma, Otto van 488, 489
Heerma, Tijerck van 443
Heerma, Titia van 489
Heerma, Tyerck 418
Heeroma, H.K. 399
Hees, Anthonis van 512
Heida, familie 1001
Heide, Gerrit Daniël van der 158, 327, 410,
625, 707
Heide, Sietse van der 1041
Heidema, Juffr. 645
Heidema, Rintske Feyes 672
Heijde, Jacob van der 467
Heijn Jans 417, 740
Hein Reiners 219, 593
Heine Gerbens 573, 574
Heinse Keimpes 217, 246, 519, 589, 730, 971
Heinsius, Hein Jans 741
Hek, Douwe 851
Hek, Jan 1033
Hek, Oene 1033
Hek, Trijntje 1037
Heldens, L. J. (Wiek) 559
Helder, G.J. 135
Hellema, Doeke Wiegers 327, 673, 682, 683,
994
Hellinga, Allert Haijes 492
Hellinga, Epe Hayes 449, 492
Hellinga, Fokeltje Hendriks 199, 425
Hellinga, Grietje Martens 582
Hellinga, Hendrik Pieters 580
Hellinga, J. 229
Hellinga, Luitjen Eelses 652
Hellinga, Marten Hendriks 201, 580, 581,
582, 786, 787
Hellinga, Marten Martens 581, 582
Hellinga, Sara Martens 582
Hellinga, Sipcke Epes 413
Hellinga, Theotardus [Tjeerd Douwes] 713
Helmhout weduwe Stachouwer, Henrica
842, 843, 844
Heloma, Marcus van 1065
Heloma, Markus van 1057
Heloma, Nicolaas van 1064
Heloma, Tjaard van 1057
Helt, Oene 1058
Helvoort, H.M. van 156, 169, 191, 327
Hem, Sytske Martens van der 790
Hemcke Rinses 661
Hemkien [Ymkien] Jans 510
Hemme Douues 506
Hempenius, A.L. 415
Hempenius-van Dijk, B.S. 336, 415
Hemrica, Andries Wytzes 1080
Hemrica, Jacob Sijtses 1014
Hemrica, Sijtse Jacobs 941
Hemstra, Jelle Annes 683, 994
Hen Tyercx 1012
Hendric Hoijtes 762
Hendrick Alberts 1040
Hendrick Berents 1070
Hendrick Eijes 587
Hendrick Eisses 677
Hendrick Jacobs 496, 509
Hendrick Jappes [Jacobs] 196, 508, 509, 510,
593, 606, 649, 654, 655, 656, 821
Hendrick Sammes 670
Hendrick Thijses 518
Hendrickien Douwes 464
Hendrickien Hendricks 583
Hendrijck Jansen 1011
Hendrik Alberts 836
Hendrik Annes 237, 637
Hendrik Casimir II 982
Hendrik Dirks 428
Hendrik Eintes 435
Hendrik Engberts 814
Hendrik Feijkes 541
Hendrik Fokes 715
Hendrik Fookes 938
Hendrik Geerts 193, 198, 1071
Hendrik Hanses [Kooiker] 248, 903, 923,
924
Hendrik Hendriks 216, 785, 942
Hendrik Hildriks 857
Hendrik Hindriks 467
Hendrik Jacobs 936
Hendrik Jans 217, 497, 589, 590, 658, 688,
865
Hendrik Jochums 482
Hendrik Lammerts 232, 861, 864, 865
Hendrik Pieters 545, 546, 580, 674, 693,
1009
Hendrik Sakes 975
Hendrik Tzjebbes 1061
Hendrik Willems 934, 957, 992
Hendrikje Oebles 200
Hengst, Janneke 272
Henke Wobbes 241, 972
Henricus, abt 404
Henstra, Klaas R. 264
Hentinga, Wybren Romkes 13, 248, 769
Hepcke Carsten 461
Hepkema, Dirk 1052
Hepkema, Hepke Fritskes 749
Hepkema, J. 119, 327, 1028
Hepkema, Jacob Tjebbo Minderts 706, 711
Hepkema, Mindert Evert 299, 706
Herberg, August van der 702
Here Riencks 480
Herema, Tjaard Willem van 529
362
Herema, Tjerk van 503
Heringa, Fokel van 493
Herke Dirks 741
Herquet, Karl 842
Heslinga, Haaije 178, 425, 637, 793
Heslinga, P. 327, 860, 861, 864, 867
Hessel Eijses 1011
Hessel Epes 495
Hessel Folckarts 433
Hessel Harmens 933
Hessel Piers 412
Hessel Sijtses 650
Hessel Taeckes 549
Hessel Wijbrants 558, 857
Hessen, George I van 25
Hessen-Kassel, Maria Louise van 861
Hetse Romkes 714
Hette Gerryts 550
Hette Oeges 538
Hettema, H. 327, 873
Hettema, Hette 1040
Hettema, Pieter Hettes 1040
Hettinga, Anthonius van 682
Hettinga, Antonius van 933
Hettinga, Jelle van 764, 765, 770
Hettinga, S. 444
Hettinga, Sible Sjoerd Nicolaas 1008
Hettinga, Sijtse van 764, 765
Hettinga, Wytske Waltes 769
Hibma, Atte M. 210
Hiccard, Grietje Jillerts Arijs van 940
Hidde Taeckes 508, 649
Hidde Uiltjes 752
Hiddema 133, 303, 428, 429, 538
Hiddema, Agata van 713
Hiddema, Andries 133, 303, 428
Hiddema, Eets Andries van 429
Hiddinga, Elias 931
Hiddinga, Harmen 670
Hiddinga, Klaas 931
Hielck Cornelis 491
Hielkema, Marten 81, 1049
Hiemck Tieerdts 485
Hiemk Halbes 726
Hiemstra, Klaas 919
Hiemstra, Sjoukje Annes 570
Hiemstra, Tietske van 539
Hiemstra, Titia van 758
Hijlck Hijlckes 654, 656
Hijlck Paulus Pieters 444
Hijlcke Douwes 291, 640
Hijlcke Olpherts 664
Hijlckien Cornelis 464
Hijlke Fedde 669
Hijlkje Jans 693
Hijlkjen Jans 973
Hilcke Douues 418, 419
Hill Everts 544
Hille Ebelis 486
Hille Epes 477, 478
Hillechien Feijes 641
Hillegontje Claeses 224, 226
Hillema, Arent van 464
Hillema, Aurelia van 669, 852
Hillema, Gellius 430
Hillema, Houckien van 474
Hillema, Wijtske 297, 445
Hilletje Hendrix 193, 874
Hiltie Jans 618
Hiltie Klazes 962
Hiltie Uylkes 809, 887
Hiltje Anes 753
Hiltje Gerks 795
Hiltje Hans 557
Hiltje Jetses 285, 481, 809
Hiltje Johannes 239, 976
Hiltje Rienks 821
Hiltje Tjepkes 861
Hindeloopen, Johannes Dirx 511
Hindelopen, Johannes Klases 608
Hindrik Johannes 588
Hindrik Popes 688
Hinke Gerbens 237, 940, 941, 943
Hinke Heinses 246, 588, 589
Hinke Klaessen 780
Hinlopen, Claes Goijckes 510, 511, 607, 836
Hinlopen, Dirck Goijckes 510, 511, 594, 607,
836
Hinlopen, Goijcke Claeses 606, 607, 836
Hinlopen, Symon Durks 596, 680
Hinne Sijtses 680
Hiske Aukes 976
Hiske Jarichs 549
Hitsma, Geertien 650
Hobbema, Nicolaus 591
Hobel Wattghe 1012
Hobs, Jan Jacobs 935
Hoeck, Geertie 907
Hoef, Peter J.A. van de 970
Hoek, Jan Gerrits 465
Hoeksma, Jacob Jans 183, 925
Hoekstra, Cornelis Klazes 621
Hoekstra, Doije Pieters 715, 716
Hoekstra, Eelke 425
Hoekstra, Hylkje Martens 250, 869
Hoekstra, Jacob Teunis 205, 894, 963
Hoekstra, Jacob Theunis 205, 217, 894, 963,
964
Hoekstra, Johannes Oeges 1013
Hoekstra, Klaas Pieters 689
Hoekstra, Minne 673
Hoekstra, Pieter Dirks 715
Hoekstra, Theunis Douwes 894
Hoekstra, Theunis Klazes 964
Hoekstra, Wiemer Hattums 943
Hoekstra, Willem Theunis 221, 894, 964
Hoekstra, Yke Gerbens 574
Hoen, Lenert Gerrijts Ht 420, 461, 462
Hoeven, L.M. der van 235
Hof, Piet op 5t 970
Hoff, Leo van der 641, 670, 984, 985, 1010,
1041, 1062, 1063, 1066, 1071, 1072,
1076, 1077
Hoffman, Johan Balthasar 716
Hofman, Gerrit Feites 19, 58
Hofstee, Grietje Hendriks 1008
Hofstee, Jan Klazen 999
Hofstra, G.H. 562
Hoijte Pijtters 514, 515
Hoijtte Piers 1060
Hoite Uylckes 746
Holdinga, Doed van 222
Holdinga, Jan 481
Holdinga, Wilco van 415, 591, 783, 784, 808,
809
Hollander, Trijntje Hessels 761
Holsteiner, Minna 260
Holtrop, Jacob Hendriks 1010
Holtrust, Berend 1029
Holverda, Jacob Doecles 680
Holverda, Minnolt Dirks 682, 933
Holwerda, J. 705
Holwerda, Jacobje Jacobs 962
Holwerda, Taeke 846, 847, 1019
Holwerda, Trijntje Martens 470
Homme Jansen 718
Homme Romckes 490
Homme Tjepkes 544
Homminga, Atse 553
Hoogeboom, G. 224
Hooghiemstra, Geert Dirks 579, 580
Hoogstins, Jan Klases 693
Hoogstraaten, D. J. 1016
Hooisma, Akke Poppes 905, 906
Hoop, Albert de 874
Hoop, Cornelis de 885
Hoop, Sijmen de 885
Horatij, Joannes 637, 672
Horatij, Reijnu 637
Horenbault, F. 25
Horn 8, 850, 851
Horn, Dirck de 653
Hornstra, Tjitske Uiltjes 917, 918
Horreus, Petrus Richardi 511
Horst, Hendrikje ter 1031
Hortentius, Clara 296, 440
Hospes, Tys Martens 876
Hotse Epes 495
363
Hotske Jacobs 604
Hotsma, Aeucke Gerloffs 486
Hotsma, Hendrik Sipkes 547
Hottie Freerx 512
Hottingha, Ancke van 296, 443
Houkje Doedes 242, 496
Houkje Jennes 512, 794
Houma, Jencke Reijns 617
Houten, Lieuwe van 1056
Houter, J. 1039
Houtwipper, Johanna Jacoba Hendrika 895
Hoyte Pieters 959
Hubbelink, Albert Barelts 1004
Huber, Georgius 522
Huber, Hendricus Julius 522
Huber, Maria Agnes 564
Huber, Sieuke 522, 523
Huber, U. 931
Huberts, Sierd Willems 194, 200, 201
Huijbert Jansen 502
Huisman, K. 190, 990, 991
Huitema, Hansje Piers 753
Hul, R. v.d. 1053
Huls, Jan Jochems 72
Huls, Luytien 72, 1010
Hulst, Sijbrand Hermannus van 1052, 1053
Hulzinga, Jan 436
Hulzinga, Jan Gosses 1043
Hulzinga, Pieter 1043, 1044, 1045
Humalda, Æbinga van 78
Hutjes, Willem Willems 230
Huttjes, Alida Willems 993
Huych Jans 417
Huydecoper, Joan 227
Huydekoper, Josef 227
Huygens, Hessel van 492
Hylcama, Bartle Jelles 902
Hylck Griold 222
Hylck Johannes 855
Hylckama, Epeüs van 753, 763, 983
Hylcke Fogles 750
Hylcke Michiels 765
Hylco Imes 668
Hylkama, Epeüs van 985
Hylkama, Jan Petrus van 985
Hylke Douwes 640
Hylkema, B.S. 276, 327
Hylkema, Karst Rinnerts 658
Hylle Wobbes 759
I
Ibel Sijbes 474
Ida Hommes 514
Iddtie Clases 509
Idema, Edo Alma van 497, 890, 990
Idema, Ennius 553
Idema, Frederik Christiaan Bouricius van
992
Idema, Martinus Bouricius van 990
Idema, van 497, 552, 553, 990, 992
Ids Feijtes 285, 659, 660
Ids Jacobs 947, 950
Ids Koenis 942
Ids Lyckles 512
Idserda, Heiltje Saekles 869
Idsert, Nicolai Ruwardi van der 197, 662,
663, 664
Idsinga, Ena Romelia van 520
Idsinga, Sace van 664
Idske Jelles 676
Idzaerda, Baerte 1065
Idzarda, Meinert van 460
Idzardi, Jan 404
Idzardt, Etje van 664
Idzerda, M. van 129
Idzinga, Frans Canter van 904
Iebeltje Sjoerds 464
Iemke Cornelisz 558
Igle Douwes 197, 662
IJpe Hylckes 640
IJsbrant Gerrijts 637
Ijssel, Dieuke Jacobs van 436, 951
Imck Nankes 606
Imcke Jans 770
Imcke Jorrits 555
Ime Jans 586
Imke Riensz 246, 247, 491, 558, 609
Imke Rinderts 940
Imke Siltjes 246, 247, 609
Impck Minses 583
Impk Jelles 1085
Ina, Inia 720
Indevelde, Cornelis Jansz 556, 609
Indevelde, Symon Jansz 267
Inia, Marcel 711
Inia, Pieter Klaas 425, 428
Inne Arjens 656, 657
Ins Haytses 408
Insma, Gellius Tjebbes 650
Int Jarix 508
Inthe Jettze 412
Ioannes Rommerts 555
Ipe Annes 750
Ipe Ruijets 474
Ipke Tiallings 494
Isbrand Jans 192
Isbrant Renckes 671
Isbrant Ruijrdts 443
Iselmuden, Claes van 399
Ite Haenties 1007
Itie Haytes 668
Itie Jetses 477
Itien Henricx 296, 503
Itske Douwes 595
Itsma, Eelckien Lieuwes 810
J
Jaarsma, Gerrie 885
Jackele Hiddes 522
Jacob Aebes 800, 801, 802
Jacob Anders 642
Jacob Benckes 166, 212, 336, 509, 647, 648,
649, 651, 820
Jacob Binckes 300, 649, 650
Jacob Bodes 7, 24, 64, 89, 92, 95, 96, 98, 121,
154, 166, 180, 216, 236, 247, 270, 331,
447, 491, 741, 742, 778, 785, 800, 808,
809, 855, 887, 888, 892, 909, 912, 913,
916, 947
Jacob Claesen 512
Jacob Cornelis 192, 795, 796
Jacob Dirx 193, 674
Jacob Epes 478
Jacob Eyses 1041
Jacob Feddes 616, 994
Jacob Giolts 688
Jacob Jacobs 72, 560, 618, 721, 723, 1010
Jacob Jans 156, 183, 188, 215, 219, 225, 227,
228, 428, 488, 543, 554, 737, 925, 934
Jacob Jansen 215, 737
Jacob Jansz 156, 188, 228, 934
Jacob kooijker 227
Jacob Lijckles 956
Jacob Mattijeus 857
Jacob Paals 690
Jacob Paulus 13, 247, 434, 491
Jacob Pauwels 219, 491
Jacob Peters 818
Jacob Pieters 196, 573, 1036
Jacob Pijtters 662
Jacob Popkes 573
Jacob Pyters 668
Jacob Pytters 668
Jacob Rijurdts 188
Jacob Roeloffs 642
Jacob Sapes 13, 199, 237, 243, 244, 248, 249,
425, 578, 579, 652, 653, 691, 860, 907
Jacob Saskers 660
Jacob Sijbes 434, 856
Jacob Sijbolts 548
Jacob Sjolles 217, 741, 742, 893, 894, 914
Jacob Steffens 243, 244, 692, 693
Jacob Sytses 105, 938, 940
Jacob Teunes 720, 721
Jacob Teunis 117, 205, 619, 720, 722, 894, 963
Jacob Theunis 186, 205, 217, 720, 722, 869,
870, 894, 963, 964
Jacob Tiebbes 929
364
Jacob Tijmens 859, 860
Jacob Tjallings 614
Jacob Wijgers 573
Jacob Willems 692, 729, 760
Jacob Willemzn. coman 227
Jacob Wouters 941
Jacob Wybrens 248
Jacobje Ruurds 905
Jacobjen Hendricx 671
Jacobs, Aletta 226
Jacomijntje Mattheus 934
Jacopien Jans 603
Jaen Taedes 443
Jaicke Pijtters 668
Jan Abels 642
Jan Alberts 191, 670, 737, 1005, 1012, 1068, 1074
Jan Allerts 491
Jan Andries 501, 502
Jan Anes 761
Jan Barteles 1003
Jan Bastiaans 114, 300, 557, 857, 929
Jan Beerns 293, 855
Jan Beerts 614
Jan Berents 984
Jan Christiaens 518, 519
Jan Clasen 111, 225, 231, 409, 410
Jan Clases 485, 688, 693, 973
Jan Cornelis 105, 225, 226, 419, 541, 557, 609,
857, 905, 906, 922, 932, 941, 973, 974
Jan Dircx 858
Jan Doeckes 549
Jan Doekes 429, 549
Jan Doekesz 429
Jan Duijts 227
Jan Egberts 223, 240, 590, 759
Jan Eijles 642
Jan Epes [Ypes] 407
Jan Fockes 219, 527
Jan Folckerts 1069
Jan Folkerts 810, 888, 889
Jan Geerlofs 671
Jan Geerts 578
Jan Gerrits 73, 465, 572, 652, 1066
Jan Gerryts 861
Jan Goris 717
Jan Gosen 1067
Jan Gossens 856
Jan Halbes 855
Jan Hanses 671
Jan Hansz 449
Jan Harkes 657
Jan Harmens 226, 228, 236, 433, 504, 585,
657, 685, 722
Jan Hartmans 1077, 1078
Jan Heerckes 477, 1079
Jan Heijns 740
Jan Hendriks 192, 194, 199, 219, 424, 589,
590, 675, 688, 693, 699, 857, 931, 956
Jan Hendriks kooyman 219, 931
Jan Hendrix 199, 699, 784
Jan Hijlckes 1067
Jan Hindrix 688
Jan Jacobs 224, 460, 557, 567, 617, 618, 699,
786, 847, 865, 935, 1064
Jan Jans 221, 223, 230, 243, 451, 452, 460, 481,
483, 539, 543, 552, 588, 717, 728, 759,
815, 857, 916, 1060, 1072
Jan Jansen 223, 243, 452, 481, 543, 552, 588,
717, 728, 759, 1072
Jan Jansz [alias Jelles] 460
Jan Janzen 553
Jan Jelgers 440, 456
Jan Jellen 1010
Jan Jentes 924
Jan Jochums 459, 670
Jan Johannes 199, 217, 451, 481, 598, 826, 876
Jan Joosten 481
Jan Jouken 931
Jan Jurjens 1004
Jan Jurks 590
Jan Keimpes 246, 589, 715, 730, 971
Jan Klaases 693
Jan Klases 223, 693, 950
Jan Kobus 567
Jan Lammerts 685, 917, 983
Jan Lieuwes 687, 895, 950, 951, 952
Jan Lourisz 55, 653, 655
Jan Louwes 920
Jan Lubberts 121, 159, 166, 167, 180, 191, 198,
216, 218, 222, 330, 468, 909
Jan Luijiens 585
Jan Luipkes 216, 564, 612
Jan Luitjens 1003
Jan Lykles 588
Jan Martens 717, 1081
Jan Meinderts 235, 718
Jan Minnes 1077
Jan Oedses 215, 483, 484, 1061, 1062
Jan Oedsis 858
Jan Olpherts 632
Jan Ottes 555
Jan Peters 428
Jan Piebes 504, 718
Jan Pieters 26, 73, 195, 205, 207, 208, 228,
250, 251, 556, 593, 708, 788, 802, 857,
875, 965, 1008
Jan Pietters 855
Jan Pijters 215, 216, 540, 618, 929, 1060
Jan Pijtters 510, 593, 618, 760, 761, 930
Jan Pyters 500, 618
Jan Pytters 688, 875
Jan Reinders 561
Jan Reitses 809, 887
Jan Riemers 535, 630
Jan Rienks 237, 590, 942, 943
Jan Rinderts 889
Jan Rinnerts 784
Jan Roelofs 941, 1056
Jan Romkes 105, 940
Jan Rypkes 241, 243, 244, 692, 693, 713
Jan Sakes 1003
Jan Scheltes 549, 866, 867
Jan Sibes 1071, 1072
Jan Sijbes 221, 962
Jan Sijbrants 554
Jan Sijdsis 489
Jan Sijmens 433, 461, 636, 750, 751, 752
Jan Sijmons 433
Jan Sjoukes 556, 857, 931
Jan Steffens 410
Jan Sybes 1010
Jan Sycks 984
Jan Symens 751, 752
Jan Taekes 217, 468, 469
Jan Taten 641, 642
Jan Tjebbes 194
Jan Wessels 855
Jan Wiegers 272
Jan Wierds 458
Jan Wijbes 433, 586
Jan Wijdts 743
Jan Willem Meijnderts 502
Jan Willems 26, 37, 115, 120, 180, 424, 504,
727, 1025, 1026, 1037
Jan Willemssoon 26
Jan Wilties 741
Jan Wolters 1066
Jan Wytsis 492
Janck Bockes 500
Jancke Garwerds 642
Janke Abrahams 1082
Janke Andries 865
Janke Annes 597
Janke Cornelis 239, 248, 768, 903
Janke Eetses 891
Janke Harrijts 947
Janke Johannes 922, 976
Janke Lammerts 957
Janke Luitjens 230
Janke Luitzens 683
Janke Mients 615, 714
Janke Sijes 861, 864, 865
Janne Intes 1065
Janneken Areijnse 228
Jannes Jans Freericks 1065
Jannes Peers 460
Jannes Piers 1069
Jannigjen Hans 641
365
Jannis Pieters 516
Jans Hansen 670
Jansen Jelles 249, 900
Jansen, Hans 671
Jansen, Trijntien Lijckeles 1069
Jansma, Gertie 201
Jansma, Trijntje Ambrosium 201
Janssen, Johannes Lambertus 1041
Janssen, M. 328, 663
Jantie Alberts 1064
Jantie Jacobs 450
Jantien Ariens 1067
Jantje Klazes 859
Jantje Luytjens 244, 534
Jantses Riemers 535
Japikje Jacobs 962
Japke Cornelis 929
Japke Jacobs 660, 848
Jarich Eeltjes 616, 619, 620
Jarich Femmes 759
Jarich Gerbens 728
Jarich Goris 717
Jarig Egberts 760
Jarigh Eelties 616, 727
Jasper Jetses 512, 794
Jasper Meynerts 628
Jauw Carstens 645
Jayke Sybes 944
Jeen Pijtters 583, 855
Jeije Reijnders 656, 657
Jel Epe 1013
Jel Siuwe 1013
Jelcke Naanes 591
Jelcke Sibes 463
Jelcke Theunis 661
Jeldow Rijoerts 525
Jelgersma, Jouck Lieuwe 1062
Jelgersma, Lieuwe Hettes 1061
Jelgersma, Tietske 483, 484, 1061, 1062
Jelgersma, Tjetske 1061
Jelke Jans 853, 951
Jelke Jonas 942
Jellama, Emco Sibrants 553
Jelle Bontes 507
Jelle Dirks 715
Jelle Douwes 488
Jelle Enkes 557, 558
Jelle Gabbes 552
Jelle Gerbens 561
Jelle Idskes 676
Jelle Jans 635
Jelle Joukes 931
Jelle Lamberts 503
Jelle Pals 848, 849
Jelle Piers 936
Jelle Sjoerds 1080
Jelle Tietses 855
Jelle Tjeerds 900
Jellema, Elisabeth Haykes 990
Jelmer Sijbrens 776
Jelmer Willems 758
Jelske Boeles 893
Jelsma, Akke Pieters 942
Jelte Allerts 614, 674
Jelte Jannis 214, 219
Jelte Jansz 558
Jelte Joannes 413
Jeltema, Kornelis K. 894
Jeltie Gerbens 539
Jeltie Johannes 975
Jeltinga, Jeltie 551
Jeltinga, Schelte van 501, 538
Jeltje Alles 597
Jeltje Tydes 519
Jeltje Wiebes 753
Jeltze Wibrens 215, 403
Jenne Everts 535
Jenne Ruurds 752
Jensma, Antje Theunis 1017, 1018
Jensma, Foeckien 632
Jensma, G. 782
Jensma, Melle 632
Jensma, Sijke Jaspers 1019
Jentie Auckes 160, 192, 477
Jentie Mewis 751
Jeronimus Cornelisz 463, 464
Jesel Annes 576
Jets Alberts 535, 628
Jets Claeses 242, 674, 690
Jets Reins 605
Jets Tammes 497
Jets Wilckes 1063
Jetscke Jacobs 409
Jetse Clasen 628
Jetse Haijes 518
Jetse Jacobs 579, 652
Jetse Jans 985
Jetse Jaspers 512, 794, 795
Jetse Oenes 1084
Jetse Sijbolts 496
Jetse Sipkes 780
Jetse Wighles 1085
Jetske Bonnes 905
Jetske Claese 428
Jetske Reijd 760
Jetske Tjeerds 237, 756
Jetske Tjerks 580
Jetskje Bonnes 233, 767
Jettie Claeszn 593
Jetze Johannes 935
Jeugd, H. van der 279, 324
Jeyp Annes 577
Jid [Itie] Haijtes 668
Jieme Reins 490
Jietske Jan 855
Jilles Harmens 306, 551
Jillis Harments 551
Jilt Minnes 231, 468
Jippe Annes 770
Jisk Jelles 760
Jits Harmens 507
Jits Reyns 604
Jitse Jacobs 248, 249
Jitske Liebbes 241, 972
Jitske Ruurds 411
Joannes 84, 189, 215, 410, 413, 429, 430, 441,
450, 452, 457, 481, 492, 497, 538, 559,
631, 632, 637, 641, 672, 675, 713, 934
Joannes Bootis 481
Joannes Elckes 84, 497
Joannes Holstes 631, 632
Joannes Martens 713
Joannes Ottes 934
Joannes Syoerts 429, 538
Jochem Egbers 460
Jochem Geerts 671
Jochem Isbrandts 477
Jochem Peters 515
Jochim Watses 739
Jochum Rutgers 670
Joekema, Johannes Douwes 1013
Johaen Jitsses 402
Johan Berens 68
Johan Brunes 68
Johanna Maria 973, 1003
Johannes Alberts 468
Johannes Arjens 219, 657, 931
Johannes Baertes 1069
Johannes Brandijs 820
Johannes Claases 728, 937
Johannes Clasen 481
Johannes Cornelis 808, 887, 888
Johannes Dirks 564
Johannes Douwes 64, 150, 217, 219, 238, 249,
250, 512, 593, 594, 595, 596, 761, 768,
824, 825, 826, 828, 1013
Johannes Eeffs 524, 525
Johannes Feijes [Winter] 641
Johannes Fransen 573
Johannes Haijes 167, 216, 741, 892, 893, 909
Johannes Harmens 666
Johannes Hendriks 239, 678, 1009
Johannes Jacobs 781
Johannes Jans 121, 193, 198, 299, 541, 570,
719, 741, 959, 1007
Johannes Johannes 215, 433, 504, 752, 770,
941, 973, 974
Johannes Keimpes 936
366
Johannes Lieuwes 570
Johannes Meintes 756
Johannes Melles 217, 239, 922, 975, 976, 978
Johannes Peters 516
Johannes Piers 1069
Johannes Pieters 217, 741, 742
Johannes Syoerdts 244, 534
Johannes Sytses 907
Johannes Taekes 607
Johannes Wijbes 777
Johannis Luitzens 956
Jolle Gabes 852
Jollema, Cornelis Tjalfs 935
Jollema, S. J. 610
Jollema, Siebe Alberts 558
Jollema, Siebe Cornelis 935
Jong, Anna K. de 1051
Jong, Anne Eelkes de 946
Jong, Antje Haijes de 1043
Jong, Antje Lammerts de 703
Jong, Auke Jetzes de 410, 411, 412
Jong, C.C. de 991, 992
Jong, Claas Theunis de 990
Jong, Douwe Bouwes de 753, 754
Jong, Eelke de 680
Jong, Eelke Obbes de 945, 946
Jong, Foppe de 869, 1042
Jong, Geertje de 724
Jong, Gerben Aukes de 673
Jong, Gerben Jans de 927
Jong, H. de 498, 613
Jong, Hans de 498
Jong, Homme Eelkes de 680
Jong, J. de 160, 172, 185, 195, 257, 848
Jong, J.D. de 880, 881
Jong, Jacob Sipkes de 557
Jong, Jan Pieters de 195, 207, 708, 965
Jong, Japke Gerbrands de 866
Jong, Jeltje de 885
Jong, Johannes Jelles de 1082
Jong, K. de 966
Jong, K.W. de 229
Jong, Klaas Klazes de 956, 990, 991, 992, 993
Jong, Miek [Auk] Sybolts de 877
Jong, P. de 160, 172, 175, 177, 185, 207, 208,
702, 706, 709, 724, 830, 849, 1026
Jong, Pier Jacobs de 997
Jong, Piet de 195, 208, 927, 966, 1020
Jong, Pieter Joukes de 1083
Jong, Romke de 597
Jong, Ruurd de 9, 625, 724, 727
Jong, S. de 731
Jong, Sipke Gerbens de 864, 865, 866
Jong, Sjoerd Thijsen Jans de 1014
Jong, Sjoerdtje Sipkes de 979
Jong, Tietje Klazes de 992
Jong, Tjiets de 878
Jong, W. de 68, 328, 1008, 1010, 1071
Jong., Klaas Teunis de 223
Jongbloed, Wietske Pieters 702, 703
Jonge, Obe Obes de 945
Jongeboer, Jan Cornelis 857
Jongepier, Hans Frederik 177, 181, 832, 833
Jongestal, Gellius Wijbrandus van 458, 645
Jonghe Arent Peters 459
Jongsma, Anne Jans 570
Jongsma, Jan Jelle 896
Jongsma, Olke Andries 1065
Jonker Roelants, H.L. 805
Jonker, T. 980
Joost Intes 486
Joost Rienks 750
Joris Jacobs 186, 414, 722
Joris Sibes 430
Jorrit Jans 13, 246, 247, 557, 609
Jorrit Riensz 247, 558
Jort Gossens 1025
Joseph Nolkes 771
Jotje Annes 226
Jotje Clases 508, 509, 510, 606
Jouck Bockes 500
Jouck Dirckx 418
Jouck Harmens 586
Jouck Jelle 495
Jouck Jurgiens 582, 583
Jouck Tiepkes 275
Jouke Andrijs 686, 698
Jouke Dirks 714
Jouke Doedes 727
Joukje Allerts 717
Joukje Cornelis 973
Joustra, Wio 203
Joute Tijssen 245, 572, 614, 615
Joute Tjallings 615, 692
Jouw Fransen 237, 647
Jouwersma, Lolle Sijbrants 698
Juckema, Eduarda Lucia van 560
Jurck Melles 921
Jurjen Johannes 770
Jurk Pytters 809
Jurrien Alberts 1063, 1072
K
Kalma, Douwe 1047
Kalsbeek, M. van 829
Kam, Gabe Jans van der 194, 199, 200
Kam, Jan Gabes van der 200
Kam, Jan van der 200
Kamminga, J. 324, 334, 439
Kamp, familie van der 195
Kamp, H.J. 670
Kanaar, Catharina 230
Karel V, keizer 25, 47, 55, 124
Karelse, Désiré 8, 19, 24, 109, 268, 327, 328,
330, 335, 792, 1024, 1053
Karst Jansen 737
Kater, Pieter Siltjes 898
Katsma, Seeske Lieuwes 953
Kear, Janet 21, 328
Keegstra, Antje Hessels 895, 952
Keegstra, Brant Hessels 470
Keegstra, Douwe 88, 106, 471, 483, 917
Keegstra, Douwe Rinzes 101, 153, 208, 471,
472
Keegstra, familie 52, 202, 470
Keegstra, Lieuwe Douwes 106, 177, 331, 467,
471, 472, 919
Keegstra, Rinze Brants 471
Keimpe Bouwes 454
Keimpe Fetses 241, 615, 714, 715, 716
Keimpe Johannes 938
Keimpe Reinders 715
Keimpe Tabes 569
Keimpe Taekes 216, 236, 246, 519, 588, 589,
971, 972
Keizer, Hendrik 1027, 1029
Keizer, Jasper 996, 998, 1001
Keizer, Roelof 1027
Keizer, Sytse 9, 421
Kempenaar, Aletta Catharina van Andringa
de 927
Kempenaar, Antoon Anne van Andringa de
753
Kempenaar, Onno Reint van Andringa de
867
Kempenaer, Daniël Livius de 905
Kempenaer, Julius Burmania van Andringa
de 906
Kempenaer, Onno Reint van Andringa de
753, 754, 906
Kempenaer, Quirina Jacoba van Andringa
de 906
Kempenaer, Regnerus Livius van Andringa
de 270, 749, 750, 905, 906
Kempenaer, Wilco van Andringa de 744, 906
Kerck, Jan Pieters 875
Ketelaar, F.C.J. 124, 141, 328
Kielstra, Aaltje Reinders 631
Kielstra, Akke Reinders 631
Kiestra, Jesler 970, 1053
Kiestra, Trijntje 927, 928
Kiewied, Theunis (Antonius) Sipkes 871
Kiewied, Tjeerd 871
Kiewied, Tjeerd Sipkes 871
Kiewied, Walter 872, 873
Kiewied, Willebrordus Jacobus 872
Kiewied, Willem 871, 872
Kiewiet, Sipke Tjeerds 870
367
Kiewiet, Theunis Tjeerds 869, 870
Kijzer, Gerrid Cornelisz 193
Kingma, Jan 264
Kingma, Janke Aedes 582
Kingma, Johan van 456, 499
Kingma, L. 599
Kingma, Trijntje Jans 717
Kingma, Wijpck Jelles 634
Klaas Eelkes 440
Klaas Foekes 886
Klaas Jansen 615
Klaas Jeltes 753
Klaas Johannes 144, 195, 199, 219, 221, 236,
239, 250, 570, 596, 597, 598, 599, 768,
869, 976
Klaas Johannis 651
Klaas Obbes 898
Klaas Pijters 767
Klaas Popkes 973
Klaas Sijtzes 135, 637, 962
Klaas Sipkes 717, 718
Klaas Sytses 117, 977
Klaas Wytzes 763
Klaasesz, Jan 964
Klaaske Gosses 556
Klaaske Joutes 572
Klaaske Pieters 223, 805
Klaaske Tietes 616
Kleefstra, Frederike 276, 746, 747
Kleefstra, Jilles N. 1009
Kleffens, Lambert Willem van 702, 703
Klein , Aaltje Wopkes 225
Klein, J. 1020
Kleistra, Andries Jans 736
Kleiterp, Klaas 703, 869
Kleiterp, Klaas Rinkes 36, 195, 206, 868,
869, 871
Kleiterp, Martha 206, 869
Kleiterp, Pieter Klazes 299, 703, 704, 869,
871
Kleiterp, Sjoerd Pieters 206, 868, 869, 870
Klijnsma, Hiltje Foppes 1048
Klijnsma, W. 324, 905
Klijnstra, Bernard 8, 1031
Klijnstra, Piet 1031
Klinken, J. van 42, 49, 156, 328
Klooster, Aagje ten 884
Klooster, Albert ten 262, 263, 601, 602, 880,
1030, 1031
Klooster, Altruit ten 1027, 1028
Klooster, Harm ten 71, 101, 102, 173, 208,
209, 217, 262, 263, 601, 711, 724, 879,
880, 881, 882, 884
Klooster, Hendrik Evert ten 262, 263
Klooster, Hendrina ten 1027
Klooster, Henk E. ten 1030
Klooster, Herman ten 8, 68, 88, 102, 178, 181,
187, 207, 262, 263, 280, 425, 601, 637,
831, 832, 880, 883, 968, 969, 970, 971
Klooster, Jan ten 262, 1027, 1030
Klooster, Johannes Lubbertus ten 81, 102,
103, 174, 262, 263, 1048, 1049, 1050,
1051, 1052
Klooster, Marinus ten 156, 1048
Klooster, Peter ten 255, 262, 263, 1048
Klooster, Willem ten 102, 103, 156, 157, 262,
263, 832, 880, 882, 883, 884, 885, 967,
1028
Klooster, Wim Helmich ten 9, 262, 263, 562,
885, 1030, 1033, 1054
Kloosterman, Antje Sapes 436
Kloosterman, F. 624
Klootwijk, T.R. 1053
Klos/Kooystra, Klaas Johannes 239, 976
Knijf, Godschalk 713
Knijff, Johannes van 526
Knock, Barelt 937
Knoop, J.H. 74, 84, 97, 144, 212, 328, 608
Knoop, Jan 1048
Knoop, Johann Hermann 74, 189
Knottnerus, O.S. 229
Ko(o)ij, Steven Cornelisse van der 228
Koaiker, Jeep 276
Kock, Jan Carstes 132, 945
Kockes, Johannes 888
Koen, Cornelis Dirks 898
Koen, Teewis 1037
Koersveld, Epke Pybes 460
Koeyker, Grietje Jakobs 226
Koeyman, Cornelis Floriszn. 227
Koiboer, Sipke Jans 223, 623
Koicker, Hendrik Eiberts 226
Koij, Adriaan Harmensze 223
Koij, Antje [Antje Rinses] 761
Koij, Appolonia van der 229
Koij, Blij van der 229
Koij, Cornelis Cornelis 193, 196, 197, 286,
662, 663
Koij, Nicolaes van der 229
Koij, Petrus van der 229
Koij, Pleun Michiels van der 239
Koijboer, Pijttie 223
Koijcker, Eele Heres 275
Koijcker, Lupke Hendriks 225
Koijker, Antje Hendriks 924
Koijker, Claas Jans 225, 226
Koijker, Doytie 225
Koijker, Grietje Hendriks 620, 924, 1008
Koijker, Jelle 226
Koijker, Klaes 226
Koijker, Peter 216, 931
Koijker, Tietje Jacobs 227
Koijker, Wijbe 729
Koijman, Cornelis Lenaerts 227
Koijman, Jan 228
Koijstra, Jancke Ates 235, 536
Koijstra, Meinert Ates 235, 236, 246, 537,
972
Koiker, Anne Jotjes 226
Koiman, Jan Harmens 228
Koistraa, Hinderk Peters 228
Kojker, Douwe 225
Kok, Arjen 8, 153, 329, 431, 502, 559, 858
Kok, Eelkje Karstes 753
Kok, Jacobus 864, 865
Kok, Jan Karsten 777
Kok, Marrigje 1027
Koning, Floris 121, 153, 805, 806
Koning, Johannes Floris 805, 806
Kooi, Aaltje Sierks van der 584
Kooi, Bonne Jans van der 78, 241, 694, 713
Kooi, Cornelis Sydes van der 464, 465
Kooi, Doetje Hendriks van der 523, 546
Kooi, Douwe Johannes van der 250, 598,
599
Kooi, Douwe Klazes van der 828
Kooi, Durk 724
Kooi, G. van der 590, 665
Kooi, Gosse Rinses van der 231, 240, 241,
584, 761
Kooi, H. van der 715
Kooi, Hendrikje Jans van der 240, 629
Kooi, Hessel 223
Kooi, Hessel Gosses van der 592, 761
Kooi, Jacob Uilkes van der 331, 768
Kooi, Jan Rijpkes van der 240, 629
Kooi, Jan Rypkes van der 243, 693, 713
Kooi, Jitske Gosses van der 479, 761
Kooi, Liebbe Tjeerds van der 241, 972
Kooi, Lieuwe Pieters van der 241
Kooi, Lieuwe Ulbes van der 239, 962
Kooi, Meindert Ymes van der 239, 570
Kooi, Rinze Gosses van der 592
Kooi, Steffen Jans van der 241, 693
Kooi, Trijntje Hendriks van der 240, 629,
693, 713
Kooi, Uilke Romkes van der 241, 248, 768,
769
Kooi, Wiebe Gerrits van der 226, 227, 240,
665
Kooi, Willem Bartel van der 74, 239, 677, 678
Kooiboer, Jan Jans 223
Kooiboer, Lammert Jans 223
Kooiboer, Mark Tjeerds 224
Kooiboer, Sipke Tjeerds 223
Kooiboer, Tietje Sipkes 224
Kooiboer, Tjeerd Marks 224
Kooiboer, Wytske Sipkes 224
368
Kooij, Aaltje Hendriks 223
Kooij, Binne [Benne] van der 545, 718
Kooij, Binne Clases van der 239, 677, 678
Kooij, Bouwe van der 683
Kooij, Cornelis 197, 303, 434
Kooij, Gerrit Klazen 223
Kooij, Gijsbartus van der 229
Kooij, Hendrik Harms 223
Kooij, Hessel Pyters 231, 410, 411
Kooij, Joris Cornelis 223
Kooij, Klaas Arjens 223
Kooij, Kornelis Uilkes van der 241, 248, 768
Kooij, Lieuwe Ulbes van der 239, 959
Kooij, Mark Sierks van der 231, 239, 583, 584
Kooij, Meindert Teunis van der 236, 621
Kooij, Paulus Barends 864
Kooij, Sierk Marks van der 112, 240, 584
Kooij, Syde Cornelis van der 239, 465
Kooijenga, Fokke Ubels 224
Kooijker, Aagje 880
Kooijker, Ale Klasen 865
Kooijker, Claas 227
Kooijker, Geeske Hanzes 232, 903
Kooijker, Jentje 1028
Kooijker, Klaas 227
Kooijman, Aaltje 1038
Kooijman, Andries 215, 217, 234, 1038, 1039,
1040
Kooijman, Andries C. 1038
Kooijman, Antje Cornelis 233, 847
Kooijman, Cornelis Gerard 1038
Kooijman, Jacob 1038
Kooijman, Jan Pieters 228
Kooijman, Klaas Johannes 219, 596
Kooijman, Rouke Romkes 233, 767, 905
Kooijman, Siltje Imkes 246, 247, 609
Kooijman, Willema (Willemijntie) 228
Kooijstra, Tjeerd Meintes 309
Kooijstra, Tjibbe Egberts 237, 308, 732
Kooiker, Abe 226
Kooiker, Aucke Dirks 231
Kooiker, Auke Dirks 231, 846
Kooiker, Auke Hendriks 903, 924
Kooiker, Bauke Dirks 231
Kooiker, Fedde Hanzes 232, 248, 903, 924
Kooiker, Grietje Feddes 248, 924, 926
Kooiker, Hendrik Lammerts 865
Kooiker, Jolke Wiebes 665
Kooiker, Lipke Hendriks 225
Kooiker, Meindert Cornelis 217, 973
Kooiker, Sjoerdtje Hanzes 232, 903
Kooiker, Tjeerd Derks 231
Kooiker, Wytze 226
Kooima, Jies Wybes 665
Kooima, Teetske Wybes 665
Kooiman, Akke Roukes 233, 767, 905
Kooiman, Jouke Jans 234, 931
Kooistra, Aafke Ales 621
Kooistra, Akke Douwes 829
Kooistra, Akke Romkes 701
Kooistra, Albert Klazes 238, 250, 599, 828
Kooistra, Albert Wiebes 250, 869, 965
Kooistra, Ale Boeles 221, 236, 620, 950
Kooistra, Andries Gerrits 238, 452, 523, 546,
547, 723
Kooistra, Anne Fokkes 952
Kooistra, Anne Klazes 597
Kooistra, Antje 871, 1043
Kooistra, Antje Gerrits 547
Kooistra, Antje Jelkes 498
Kooistra, Arend Gerrits 546
Kooistra, Bartele Kornelis 237, 629, 943
Kooistra, Bauke 896
Kooistra, Dieuke Sybes 452
Kooistra, Dirk Pieters 236
Kooistra, Douwe 163, 258, 259, 260
Kooistra, Douwe Douwes 250, 258, 259
Kooistra, Douwe Johannes 826
Kooistra, Douwe Klazes 221, 238, 250, 259,
599, 600
Kooistra, Eelke Tabes 233
Kooistra, Fokke Boeles 217, 218, 220, 221,
236, 238, 434, 435, 436, 470, 894, 895,
951, 952
Kooistra, Fokke Sapes 237, 249, 908
Kooistra, Folkert Rienks 237, 943
Kooistra, Gauke Jacobs 239
Kooistra, Gerben Rienks 237, 943
Kooistra, Gerrit Andries 424, 523, 546, 547,
701
Kooistra, Grietje Gerrits 547
Kooistra, Grietje Sjoerds 236, 246, 972
Kooistra, Hedser Rienks 237, 943
Kooistra, Hendrik Douwes 250, 258, 600
Kooistra, Hendrik Gerrits 523, 546
Kooistra, Hendrik Ouwes 235, 435
Kooistra, Henke Gerbens 237, 943
Kooistra, Hessel Meinderts 952
Kooistra, Hylkje Alberts 869
Kooistra, Jacob Bodes 236, 247, 912
Kooistra, Jacob Johannes 195, 206, 869
Kooistra, Jacob Sapes 13, 199, 237, 248, 249,
425, 652, 653
Kooistra, Jan Hendriks 424
Kooistra, Jan Rienks 237, 943
Kooistra, Jan Sipkes 224, 689, 802
Kooistra, Jelke Teyes 497
Kooistra, Jilt Minnes 231, 468
Kooistra, Johannes Klazes 596
Kooistra, Johannes Tjebbes 732
Kooistra, Keimpe Taekes 236, 246, 972
Kooistra, Klaas 869, 871, 1043, 1044
Kooistra, Klaas Alberts 828
Kooistra, Klaas Johannes 144, 195, 221, 239,
250, 596, 597, 598, 599, 869, 976
Kooistra, Klaas Tammes 221, 222, 238, 581,
779, 786, 787, 788
Kooistra, Klaas Wiebes 101, 250, 869, 870,
965, 1042, 1043
Kooistra, Klaas Wierds 236, 336, 424
Kooistra, Lammert Tabes 233, 239, 249, 901
Kooistra, Meindert Fokkes 216, 238, 895,
952
Kooistra, Meindert Jans 235
Kooistra, Melle Johannes 117, 135, 217, 239,
976, 977, 978, 979, 980
Kooistra, Oebele Rienks 237, 941, 942, 943
Kooistra, Piebe Willems 520
Kooistra, Reinskjen Klazes 597
Kooistra, Renze Boeles 236, 950
Kooistra, Rinske Sijtzes 915
Kooistra, Rinze Fokkes 951
Kooistra, Romke Andries 105, 217, 237, 693,
701
Kooistra, Romke Andrijs 700
Kooistra, Ruurd Feikes 234, 991
Kooistra, Sape Rinses 237, 249, 425, 579,
907, 908
Kooistra, Sijtze Eeltjes 762
Kooistra, Simon Tammes 222
Kooistra, Symen Tammes 238, 425, 436, 779
Kooistra, Sytze Douwes 250, 258
Kooistra, Tabe Lammerts 239, 901
Kooistra, Taeke Willems 236, 621, 622
Kooistra, Uilke Klazes 239, 976, 978
Kooistra, Wiebe 871
Kooistra, Wiebe Johannes 187, 194, 233, 237,
238, 250, 596, 597, 651, 826
Kooistra, Wiebe Klazes 250, 599, 869
Kooistra, Wiebrigje Douwes 599
Kooistra, Wimkjen Alberts 828
Kooistra, Yttje Boeles 435
Kooiwinkel, Henricus Franciscus 230
Koojboer, Sjoerd 224
Kooll, Hans 640
Koop, Pieter Sybrens 810
Koopman, Ewert 891
Koopman, Jacob 955
Koopmans, A. 1051
Koopmans, A.N. 329, 881
Koopmans, Hendrik Martens 217, 753
Koopmans, M.O. 628, 922
Koopmans, Melle O. 8, 445
Koopmans-Forstmann, D. 329, 881
Koornstra, A. 762
Kootje, Heere Rienks 274
Kootje, Rienk Sytses 274
Kooy, Adriaan Joosten 231, 932
369
Kooy, Arien Claes 231, 462
Kooy, Barend Paulus 864
Kooy, Evert van der 229
Kooy, Gerhardus van der 229
Kooy, Orsel Jans 865
Kooy, Tjalling Siricus van der 229
Kooyboer, Jan Egberts 223
Kooyenga, Frans Haijes 232, 529
Kooyenga, Romke 529
Kooyker, H.A. 226
Kooyker, Klaas Ydes 216, 232, 865
Kooyker, Wybren Gerrits 216, 612
Kooyma, Jan Eppes 227
Kooyma, Trijntje Wiebes 665
Kooyman, Albert Cees 611
Kooyman, Arien Jans 558, 609
Kooyman, Arjen Jans 609
Kooyman, Cornelis Iemkes 246, 609, 929
Kooyman, Cornelis Ymkesz 247
Kooyman, Frans Cornelis 234, 558
Kooyman, Pieter Hendriks 227
Kooyman, Pieter Willems 558
Kooyman, Willem Iemkes 234, 247, 558, 935
Kooystra, Ate Jouwes 235, 237, 536, 637
Kooystra, Cornelis 234, 235, 244, 327, 535,
537
Kooystra, Cornelis Ates 235
Kooystra, Eeltje Sietses 235
Kooystra, Harmen Jans 236
Kooystra, Jetske 234, 537
Kooystra, Klaas Johannes 239, 976
Kooystra, Maaike Ates 235, 536, 537
Koper, G. 234, 329
Kopfer, Klaas Hanzes 1072
Köpffer, Hans Jurrien 1072
Kornelis Barteles 629
Kornelis Yes 891
Kornelis Ynties 875
Koster, Maria Tjipkes 990
Koyboer, Tjeerd 223
Koyen, Gerrit van der 229
Koyenga, Lammert Tabes 249
Koyer, Gerrit Jacobs 224
Koyer, Jan Cornelis de 225, 226
Koyer, Jan Jacobs 224
Koyer, Steven Aarts 224
Koyers, Albert Hans 226
Koyfen, Jelle 27, 51, 303, 399
Koyker, Claes Jansen 193, 216, 613
Koyker, Focke Wybrants 224, 226
Koyker, Jacob Jans 227, 228
Koyker, Jan Hanzes 232, 903
Koyman, Adriaan Pieter 228
Koyman, Dirk 228
Koyman, Jacob Jansz 228
Koystra, Sytske Ates 234, 537
Koystra, Theunis 228
Kramer, H. 1055
Kramer, Johannes 1033
Kramer, Siemen 1031
Krekt, Jarich 724, 896
Krijn Jochums 939
Krikke, Gerrit Luiten 992
Krikke, Jacob Beenen 992
Krol, Harmen 1071
Krol, Jan 625
Kroodsma, Benjamin Hanses 582
Kroodsma, Grietje Benjamins 582
Kroodsma, Klaas Sijtses 620
Kroodsma, Klaas Sijtzes 637
Kroon, Arnoldus Willem 797
Kroondijk, Jacob 1006
Kruisselbrink, G.J. 1031
Kuhlmann, Bernard Heinzes Andreas 702
Kuijper, Henrikus Wilhelmus 1071
Kuijper, Maria Hendrika 1071
Kuik, Leentje Arents 225
Kuiken, Kees 227, 417
Kuiper, Esge Taco 596, 826
Kuiper, Jacob Simons 605
Kuipers, Antje Hendriks 259, 599
Kundig, Roelof 200
Kundig, Trijntje 200
Kunst, Roelof Roelofs 753
Kutsch, Jan Carel 683, 694, 727, 978
Kuyper, Ane Jans 848, 849
Kuyper, Tjallie 851
Kylstra, Lowijs Rinzes 191
L
Laan, Alexander Joseph van der 713
Laan, Egbert Hendriks van der 547
Laan, Symen Egberts van der 547
Laan-Meijer, E. van der 50, 329
Laar, Gerrit Th. M. van der 968
Laas Pybes 481
Laen, Nicolaus van der 559
Lalaing, Georg van 125
Lallemand, C. 92
Lam, Nicolaas 467
Lambert Dirks 489
Lambert Poppes 557
Lammert Erijts 537
Lammert Hendriks 861, 939
Lammert Tabes 233, 238, 249, 889, 900, 901
Lammigien Jans 459
Lamminga, 564
Land, A.A. 1014
Land, Klaas Sierks van der 479, 761
Landmeyer, Aaltje Annes 894
Lange, C. J. de 1053
Langendijk, Baulina Dirks 201
Lantinga, Geert 8, 72, 984, 1010, 1029, 1072,
1074
Lauerman, Dirk 194, 199
Lauerman, Neeltje Dirks 199
Lautenbach, Piet 9, 172, 329, 491, 556, 557,
609, 611, 848, 851, 857, 898, 928, 932,
934, 993, 1026, 1033, 1036
Lauwens Andriesz 228
Laverman, Jacob Thomas 856
Lebret, Thomas 158, 327, 329, 410, 428, 436,
453, 472, 601, 611, 625, 637, 696, 707,
724, 791, 798, 805, 832, 849, 871, 884,
896, 927, 946, 954, 966, 1020, 1025,
1029, 1033, 1037, 1047, 1050
Leege, Otto 1017
Leemburg, Jan Bartles 1003, 1004
Leentie Harrents 420, 461
Leereveld, Frank 997
Leertouwer, Joop 834
Leeuwen, J. van 1014
Leeuwen, Simon van 128
Lei, Gooitske Freerks van der 964
Lei, Joekje Freerks van der 894, 963, 964
Leij, Frans van der 674
Leij, Johan van der 432
Leij, Johannes Klazes van der 432
Leij, N
Leij, T.S. van der 906, 945
Leij, Tjalling Tobijas van der 675
Leij, Tjeerdtje van der 1048
Leij, Tzietske van der 431
Lende, Piet van der 9, 324, 1007, 1066
Lennep, Joannes van 429
Lensing, Anna Margaretha 201
Lenstra, Wiebe J. 1056
Lepla, Pieter 653
Lesterhuis, A. 872
Let, Tamme van der 806
Leuwe Wepkes 215, 479
Lezaen, Ida Wolferts van 331, 457, 458, 492
Liauckema, Beatrix van 477
Liauckema, Gerlant Scheltes van 409, 424
Libbe Libbes 588
Lieb Oebles 534
Liebbe Hendrix 670
Lieburg, M.J. van 404
Liefhebber, P.A. 1021
Lieske Sipkes 549
Lieue Gerrijts 1069
Lieuue Swannejager 514
Lieuwe Ages 544
Lieuwe Christiaans 518, 519
Lieuwe Clases 728
Lieuwe Harckes 186, 433
Lieuwe Hendrix 585
Lieuwe Hijlckes 444
370
Lieuwe Jans 194, 1009
Lieuwe Pijbes 589, 937
Lieuwe Sijbes 507
Lieuwe Sytses 585
Lieuwe Wepkes 478
Lieuwe Wigles 1077
Lieuwe Wopkes 811
Lijauckema, Gerlant Scheltes van 424
Lijckle Jacobs 690
Lijckle Lijckles 875
Lijkle Pijters 936
Lijpck Liebbes 588
Lijsbert Gaukes 248
Lijsbert Sijbes 528
Lijsbet Tjebbes 235, 762
Lijsbeth Aernts 590
Lijsbeth Jacobs 424
Lijsbeth Tiercks 590
Lijsbetie Johannes 892
Lijse Wijgers 499
Lijuwe Wijbrants 419
Limburg Stirum, Louis Gaspard Adrien van
996
Limck Steffens 764, 765
Linde, Geuje van der 68, 191, 224, 330
Lindeman, Jan 920, 921
Lingen, J. van 694
Lingen, Lucas Salomons van 540, 544, 545,
812
Linse Johannes 940
Linse Sakes 579
Linstra, Albert Sints 1074
Lis, Van 670
Liuwe Lolkes 686
Liuwe Wibrants 419
Ljupke Scheltes 647
Lobbe Sjoerts 525
Lohman, Maria Catharina 597
Lolck Wtedr 428
Lolcke Lieuwes 548
Lolk Meijnerts 632
Lolke Gerrijts 503
Loltje Alberts 859
Loo, Arent Jan van 568 , 687
Loo, Boudewyn van 407
Loo, Margaretha van 407
Loo, Pit van 272
Loo, Rinske Gijsberts van 229
Loosen, Sijmon van 542, 543, 661, 662
Loosen, Van 543, 662
Loots, R. J. 918
Looxma Ypey, Age 782
Looxma, Age Bienses 995
Looxma, Bottje 767
Looyenga, Auke 195
Louwerens Gerrijts 416
Louwerens Jans 235, 536
Louwes, S.L. 210
Lubbert Jans 189, 642, 913
Lubbert Martens 752
Lucas Jarichs 419
Lucas Lucas 73
Luijpke Scheltes 673
Luijtien Pijtters 644
Luitjen Clases 645
Luitjen Jans 464
Luitjen Sijdses 856
Luitjen Sijtzes 859
Luitsen Harmens 536
Luixwolt, Ynso 858
Lumme Luytties 1065
Luning, H.M. 59, 68, 330
Lupke Jans Koyker 225, 636
Lupke Jans Koyker, 225
Luthmers, Trijntje 201
Lutske Molles 941
Lutske Popke 615
Luxwolde, Jan Sipkes 859
Luxwolde, Marcus 859
Luycke Alberts 462
Luytien Doyties 225
Lyckele Lubberts 736
Lyckeltje Johannes 73, 1072
Lycklama à Nijeholt, Augustinus 746, 758,
779, 825
Lycklama à Nijeholt, Daniël Blocq 1010
Lycklama à Nijeholt, Georg Wolfgang Franciscus
744
Lycklama à Nijeholt, L.S. 497
Lycklama à Nijeholt, Livius Suffridus 519
Lycklama à Nijeholt, Lubbertus 854
Lycklama à Nijeholt, Tinco Martinus 743,
851, 852
Lycklama, Hans van 1071
Lycklama, Jeepke van 659
Lycklama, Rinco van 671, 1066
Lycklama, Suffridus 1081
Lyckle Mollis 496
Lyckle Rinners 650
Lykle Pijters 936
Lykles, notaris 947
Lynden, Catharina Johanna Aebinga van
Humalda van 757
Lynden, Eritia Ena Romelia 520
Lynden, Francina Godardina van 877
Lynden, Frans Godard Ayzo Boelens van
497
Lynden, Reinhard van 497, 520
Lynden, W. van 109, 268, 328
Lysbet Aedes 235
Lysbet Pieters 434
Lysbeth Jacobs 675
M
Maaike Bokkes 570, 619
Maaike Rintjes 504, 717, 718
Maaike Willems 685
Maamke Cornelis 557
Maathuis, Jeanette Henriette 917
Machiela, Geertje 253, 254, 916, 964, 965
Machiela, Pieter 967, 968
Machteltje Watses 540
MacPherson, H.A. 25, 161, 330
Maes, Nicolaes 648
Maijke Bokkes 620
Maijke Luijtiens 688
Maijke Yma 484
Maike Rintjes 718
Mandigers, Fons 24, 328, 1024
Manen, Gerben van 940
Marci, Hermanus 670
Marcus, Henderikus 965
Margje Jans 73, 1072
Maria Esges 605
Marichien Jelmers 73
Marij Diurres 476
Marij Henricx 431
Marij IJffs 476
Marij Pieters 558
Marike Jans 1004
Marike Rinses 692, 729
Marike Tomas 474
Maritie Dircx 563
Marius Steffers 968
Marra, Sietske 919
Marssum, Jacobus van 567
Marten Alberts 221, 503, 1026, 1027, 1028,
1029
Marten Alles 1081
Marten Clasen 410
Marten Eintes 570
Marten Hendriks 199, 201, 231, 580, 581, 582,
693, 786, 787
Marten Idses 458
Marten Jacobs 652, 753
Marten Lubberts 569
Marten Luitjens 652
Marten Martens 581, 582, 1070
Marten Pieters 934
Marten Renzes 629
Marten Rommerts 604, 975
Marten Sapes 901
Marten Sijbes 435
Marten Tijssen 507
Marten Tjallings 557
Marten Tymens 682, 933
Marten Wiardts 534
Marten Wopkes 986
Marten Wynsens 786
371
Marten Wynses 786
Martha Jans 824
Martien Gerbens 296, 503
Martien Halbes 855
Martien Pieters 605
Martijen Wijchers 1069
Martinet, Joannes Florentius 189
Martini, Joannes 492
Martje Jacobs 934
Martjen Allards 556
Martjen Jans 758
Martjen Lykeles 240, 584
Martzen Oebeles 464
Mary Aukes 655
Mast, Jan Koops 748
Mast, Rinze Koop 190
Mata Hari [Margaretha Geertruida Zelle]
788
Matheus, Philippus 513, 634, 635
Mattheus Jacobs 935
Matthey, Ignaz 276, 331
Maycke Jelkes 440
Meckema, Lucia van 481
Medendorp, Klaas 1059
Meekeren, U.H. van 879
Meense Roukes 722
Meer van der, Gerrit Pieters 205, 250, 251,
254, 436, 469, 470, 694, 695, 802, 965
Meer, Aagje Pieters van der 251, 803
Meer, Akke Pieters van der 436, 1043
Meer, Andries Gerrits van der 965
Meer, D. J. van der 321, 803, 1012
Meer, Doeije Gerrits van der 695
Meer, Eelkje van der 790
Meer, Folkert Pieters van 205, 251, 803, 804
Meer, Froukje Pieters van 254, 436, 788,
965, 1043
Meer, Gosse Pieters van der 250, 802, 804,
913
Meer, Grietje Pieters van der 251, 803
Meer, Harmen Pieters van der 788
Meer, Iske Sents van der 1073
Meer, Jaike Folkerts van der 804
Meer, Jan Douwes van der 547
Meer, Jan Pieters van der 205, 250, 251, 788,
802
Meer, Joost ter 263
Meer, P.L.G. van der 331, 406, 439, 440, 441,
578
Meer, Piebe Sapes van der 695, 705
Meer, Pieter Gerrits van der 205, 251, 436,
470, 695, 1043
Meer, Pieter Jan van der 251, 803
Meer, Pieter Jans van der 13, 103, 224, 250,
251, 413, 469, 596, 670, 695, 788, 789,
790, 802, 803, 804
Meer, Pietertje van der 829
Meer, Sape Gerrits van der 695
Meer, Sijke Pieters van der 251, 723, 803
Meer, Sijmen Pieters van der 250, 802, 804
Meer, Sijtske Gerrits van der 547
Meer, Sjoerdje Pieters van der 251, 803
Meer, Sjoerdtje Jans van der 788
Meer, Steven E. de 523
Meers, Claas Jacobs 543
Meerstra, Holst Halbes 976
Mei, Stijntje van der 791
Meidert Jelles 112
Meije Gerbens 585
Meije Sijnens 765
Meijer, Geertruid 892
Meijer, Luite Geerts 225
Meijer, Neeltje Jacobs 990
Meijke Jans 223
Meijndert Jans 191
Meijndert Jelles 583
Meijne Harmens 752
Meijne Wubbes 818
Meijnert Bonnes 632
Meijnert Cornelis 217, 235, 245, 535, 627,
628, 629, 941, 943, 973
Meijnert Siouckes 639
Meijnouw Gerrits 775
Meijns Nannes 489
Meijnse Wibrens 493
Meijnu Jans 762
Mein Jelles 524
Mein Ysbes 810
Meindersma, Eelke 694
Meindert Jelles 583, 780
Meindertsma, Douwe Eelkes 952, 963, 964
Meindertsma, Eelco 695
Meindertsma, Klaas Jans 718
Meine Geerlofs 671
Meine Hanses 671
Meine Harmens 753
Meine Jans 751
Meinert Ates 112, 235, 236, 244, 245, 246,
292, 536, 537, 972, 973
Meinnert Jans 935
Meinsma, Philippus 619
Meinsma, Sijbrig 620
Meint Willems 689
Meinte Freercx 456
Meinte Jacobs 756
Meinte Jeips 630
Meinte Rintjes 237, 756
Meintsma, Meint Willems 689
Meintsma, Sjoerd Meints 689
Mejnardi, Gabe 484
Mekeren, Elisabeth Rijks van 218, 894
Melis Eelzes 219, 894
Melis Harmens 741
Melis Jansen 476
Melis Leuwes 479
Melle Sybes 922, 976, 977
Melle Wouters 941
Mellema, A. 708
Mellema, Douwe Haijkes 844
Mellema, Jan Douwes 844
Mellinga, Catharina 507
Menger, Klaas 1056
Mens Impckes 583
Mense Tierx 887
Mercator, Marten Broers 529, 767
Mercator, Neltje 767
Merckt, Elisabeth van der 555
Merckt, Jacob van der 555
Merckt, Maria van der 555, 609
Mercuur, Anne 1002
Metske Fokkes 856
Mettje Hendrix 1014
Metz, Aukje Dirks 865
Metz, Hiltje Dirks 870
Metz, Jacob Dirks 865
Metz, Jacobus Dirks 865
Metz, Jan Jacobs 865
Metz, Trijnje (Catharina) Douwes 865
Metz, Jacob Dirks 865, 874
Meulen, Auke Haijes van der 685
Meulen, Daniël Bouwes van der 625, 979
Meulen, Eelkje Sjoerds van der 788
Meulen, Geert Heins van der 922
Meulen, Haije Rintjes van der 685
Meulen, Jan Haijes van der 685
Meulen, Jelte Liewes van der 689
Meulen, M.E. van der 65
Meulen, Pijbe Haijes van der 685
Meynsck Tyernes 485
Meynske Imes 298, 490, 491, 668
Meynte Jacobs 756
Meynts Ruerdts 448
Meytje Pieters 231, 932
Michiel Andries 497
Michiel Bruijns 474
Michiel Doedes 219, 241, 242, 298, 489, 490,
491, 502, 604, 668, 669
Michiel Harmens 522, 541
Middendorp, Fokke van Lute 56, 73, 1029,
1055, 1071
Miedema, Doede 953
Miedema, Goaike 601
Miedema, H.T. J. 764
Miedema, Jan Taekes 469
Miedema, Jelmer 264
Miedema, Meile Gerrits 582
Miedema, Meinte Meiles 547
Miedema, Pietertje 255, 257, 708, 965
372
Miedema, S. 813
Miedema, Sjoerd Symens 986
Miedema, W. 600
Mier, Albert 1037
Mier, Albert Tjalfs 108, 1026, 1033, 1037
Mier, Arend 611, 1036
Mier, Arend Jacobs 1025
Mier, Doeke Alberts 103, 611, 1033
Mier, familie 115
Mier, Hitje Jans 491
Mier, Hjallis 559, 1026
Mier, Jaap 1037
Mier, Jacob (Jauk) 1037
Mier, Jacob Arends 610, 1025, 1033
Mier, Jacob Tjalf 1037
Mier, Niltje Rijnders 1033
Mier, Reinder Tjalfs 611
Mier, Rijnder Alberts 1033
Milde, Jacob de 55
Mincke Jarigs 728
Mindert Cornelis 974
Minke Liebbes 728
Minke Pijtters 893
Minnaard, P.R. 1053
Minne Bouwes 579, 692, 729
Minne Gaukes 555
Minne Hilbrants 499
Minne Jans 104, 231, 468, 511
Minne Jelles 658
Minne Lijckles 219, 875
Minne Lubberts 892
Minne Simons 467, 481
Minnema, G.J. 570, 695
Minnema, Lysbeth Annes 436, 965
Minnema, Michiel Freerks 481
Minnema, Wikje 481, 482
Minnen, D. van 94
Minnert Wijbes 575
Minnesma, Rigtje 926, 927
Minse Cornelis 432
Minse Gales 939
Minse Sijbolts 650
Minse Tierks 809
Minse Tjerks 166, 180, 216, 481, 909
Minse Wopkes 482
Mirck Rinnerts 670
Mirk Jans 459
Moeij Jans 298, 605
Moij, Cornelis Jochems 196, 663
Mokma, Wijbe Jans 470
Mol, Anthoni dell 501
Mol, J. 483
Mol, J.A. 331, 406, 439, 440, 441, 578
Mol, W.H. 103, 106, 175, 884, 918, 927, 1050
Molen, Antje Teijes van der 252, 954
Molen, Johannes Franzes van der 853
Molen, S. J. van der 141, 264, 331, 332, 610,
932, 1047
Molenaar, Aaltje 1038
Molenaar, Ariana Pieternella Johanna 205,
964
Molenaar, Catharina 871
Molenaar, Hendrikje Joukes 226
Molenkamp, Auke Jans 1068
Monsma, Pytter 595
Monsma, Sipke 510
Monte Eelckes 434
Montsma, Jan Tjipkes 953
Montsma, Pier P. 9, 953
Mooij, Geertruid Hillebrants 156, 193, 196,
197, 663
Mooij, Maria Cornelis de 197, 663, 664
Moskeplukker, Anne 230
Mosterman, J.H. 871
Mosterman, Janke 871
Muinck, Jacobus de 234, 537
Mulder, Bake 1039
Mulder, Gauke P. 724
Mulder, Geeske Gerrits 876, 877
Mulder, Gerke P. 1004
Mulder, Jan Arjens 631
Mulder, K.H. 1051
Mulder, Koop 1071
Mulder, Nan 262, 1030
Mulder, Peet G. 177, 724
Mulder, Sjoerdtje Sijbrens 991
Mulders, Geert Alberts 1070
Munnick, Dieuwke Jans 244, 536
Muntz, Rudolph 608
Muszfeldt, Peter 163, 259, 260
Muurling, Albert Jochems 750
Muurling, Coop Jochems 750
Muurlink, H.M.H. 1006
Muyskens, Johannes 1026
N
Naafs-Loman, I. 1029
Naaier, K. 873
Naentie Fopkes 742
Naentske Rienks 625
Nagel, Wierdina Reiniera van der 596
Nanne Fransens 874
Napoleon, Lodewijk 26, 61, 74, 128, 136, 137
Nassau Dietz, Willem Lodewijk van 129, 136
Nassau, Philippus van 908
Nassau, Willem Frederik van 612
Nassau-Oranje, Johan Willem Friso prins
van 860
Nauta, Gavius 730
Nauta, Lijsbert Jolles 980
Nauta, Lolle 664
Nauta, Marius 779
Nauta, Petrus 674
Nauta, Romke 664
Nauta, Tjallingius 647, 674
Nederveen, Maarten van 1053
Neel Ziltjes 557
Neeltie Cornelis 654, 655, 753
Neeltie Damis [Daams] 461
Neeltie Fokes 680
Neeltje Cornelis 557, 752, 847
Neeltje Goitses 639
Neeltje Hessels 410
Neeltje Romkes 237, 241, 523, 546, 693, 700,
701, 717
Neeltje Sybes 510
Neenck Douues 502
Neenck Douwe 502
Neke Allardt 556
Neke Pieters 558
Neltie Sijtses 777
Nenck Gerbens 456
Nicolai, Aggeus 478
Nicolai, Remkes 941
Nicolai, Ruardus 662, 676
Nicolaij, N. 1064
Nienhuis, Antie 540
Nienhuys, Ritske 540
Nies Sjoerds 752
Niescke Jans 737
Nieuwenhuis, Joh. 445, 479
Nieuwenhuis, Jouke Sijmens 791
Nieuwenhuis, Sijke Joukes 798
Nieuwenhuis, Sijmen 445, 479, 791, 793, 794
Nieuwland, Pieter 9, 211, 331, 336, 406, 428,
439, 440, 441, 545, 561, 578, 678, 690,
717, 779, 1014, 1063, 1080
Nijboer, G. 195
Nijboer, H. 189
Nijcolaij, Cornelia Johanna 995
Nijdam, Antje Jans 758
Nijdam, Gerbrich Sybes 758
Nijdam, Sijbren Willems 744
Nijenhuijs, Suster Meyes 226
Nijenhuis, Andries Jelles 1001
Nijgh en van Ditmar, O.W.O. 1044
Nijholt, Heine Wybes 735
Nijhuis, Roelof Jacobs 1011
Nijhuisius, Johannes 1085
Nijland, Geertruida Johanna Catharina 965
Nijland, Hendrik Arends 106, 159, 186, 195,
205, 600, 637, 868, 925, 964, 965
Nijland, Hidde 65, 160, 195, 205, 250, 259,
600, 829
Nijland, Hidde (Hendrik) 205, 963
Nijland, Johanna 965
Nijsloot, Jelle Annes 694
Nijsten, Bartholomeus van 628
373
Nobel, Arjen Pieters 864
Nolles, S. 324, 905
Noordenbos, J.H. 67, 879
Noot, Gerrit 156, 191, 194, 199, 424, 425, 693
Nop, Cornelis Sijmens 750, 751, 775
Nop, Jan Symens 751
O
Obbe Baukes 770
Obbe Jans 489
Obbe Obbes 777
Obe Poppes 608
Ockinga, Douwe van 1083
Ockinga, Sibrand van 30, 269, 578
Ockinga, Watze van 478
Odinga, Jan 918, 919
Odinga, Jan Lammerts 917
Odinga, Lammert Jan 102, 254, 315, 917, 918
Oebbele Pytters 194
Oebele Fokkes 990
Oebele Jans 534
Oeds Jans 858
Oedze Riemers 521
Oedzma, Wibrandus 475
Oege Aukes 117, 133, 452, 977
Oege Corneles 719
Oege Cornelis 451, 717, 719
Oege Keimpes 588
Oege Roukes 767
Oege Sijbes 13, 246, 587
Oege Sijbrens 243, 244, 730
Oege Tiallings 440
Oegema, Geeske Sikkes 581, 786, 787
Oegema, Sikke Theunis 787
Oene Abes 666
Oene Jacobs 64, 594, 595, 824
Oene Johannes 288, 760
Oene Volkerts 556
Oeneides, Martinus 540, 545
Oenema, Pieter Oenes 723
Oense Binnerts 404
Oentie Ames 728
Oetsonius, Feico 521, 522
Oever, Gerrijt Jan ten 904
Oever, Ten 904
Oevering, Harmen Ydes 683
Oevering, Jeltje Abes 621
Oevering, Yde Johannes 683
Offenberch, Peter van 461
Offringa, Abraham Dirks 917
Offringa, Jan Baniers 464
Okkinga, M. 980
Oldenhof, Bouke 276
Oli, Jan Volkerts 508, 648
Olingius, Johannes 940
Olthoff, Clara 713
Oneides, Jacob 541
Onkenhout, Nico 272, 273
Oort, F. van 26, 332
Oosten, Pietertje Jacobs 1026, 1027, 1028
Oostenbrug, Foppe Sytses 453
Oostenbrug, Sytse T. 453
Oostenbrug, Tjeerd Eertzes 685
Oostenbrug., Wytse Sytses 453
Oosterhout, M. 399
Oosting, Jan Bieruma 1003
Oostra, Doeke Jochems 675
Oostra, Jolt 252, 453, 570, 623, 675, 896
Oostra, Niek 332, 1072
Oostwoud, Froukje Roelofs 695
Oppedijk, Klaas Johannes 768
Oppenoorth, J.M. 93, 116, 603, 956
Oppenoorth, Willem 865
Oranje, Willem van 267
Orsel Femmes 759
Osinga 947
Osinga, Gerrardus Louwrentius 235, 536
Osinga, Sijbrant van 441
Osinga, Sjoerd Sybes 570
Osingha, Tyempck van 463
Otte Baukes 936
Otte Ybeles 518
Ottema, Allert 805, 879
Ottema, Goswinus 676
Ottema, Jelle 676
Ottema, Nanne 93, 627, 896, 953
Ottens, W. 50, 329
Otto Doedes 242, 668, 669
Oud, Simphorosa Henderika Maria 872
Oudbier, Adriaan Pietersz 928
Oude, Hendrik Willems de 957, 992
Oudsten, Bas den 200, 207, 208, 275
Overduyn, P.A. 270, 846, 847, 990
P
Paasman, J.A. 950
Pallandt, Hans Willem van Aylva van 996
Pallandt, Joan Jacob Adolph Alexander van
756
Palma, P. 1083
Pals Gosses 555
Pals, Jacob 247, 491
Pals, Leendert Jans 887
Panhuys, Ernestina Suffrida van 1000
Panhuys, Hobbe van 1000
Panhuys, J.E. van 1015
Panhuys, Wendelina Cornera van 1000
Panhuys, Wiskjen Hobbina van 1000
Patrijs, Jan Roelofs 1056
Patrijs, Roelof Jans 1057
Paul, Constansia de les 654
Paulus Dirks 216, 247, 434, 842, 843
Paulus Edes 639
Paulus Gosses 446, 691, 692
Paulus Hendriks 861, 864, 865
Paulus Joris 558
Pauw, Adriaen 212
Peeke Goyes 752
Peekma, Wybe Hylckes 641
Peereboom, Jan 270, 929, 932, 933
Peeter Garrits 1065, 1066
Peeting, Gauke 852, 991, 992, 999
Pel, familie 994
Pel, Klaas [Pieters] 689
Pels, G. 682
Pelsen, Valentijn van 156
Penninga, Everhardus 940
Person, Pijter 810
Peter Jans 413
Peter Jurriens 69, 1062, 1063
Peter Martens 163, 258
Peter Willems 448
Petersen, Anton 258
Petrus Janssen 1041
Pfeiffer, J.W.G. 724
Philips II 267
Phocaei, Harmanni 1062
Piebe Baukes 979
Piebe Jans 686, 718
Piebe Lieuwes 236, 246, 504, 971
Piebe Uylkes 132, 945
Piebenga,Jan 239
Pieck Sierds 604
Pieck, Anton 275
Piecke Lous 1013
Piek Pijtters 668, 669
Pier Algers 507
Pier Auckes 972
Pier Bauckes 715
Pier Claes 500
Pier Douwes 529
Pier Heerts 615
Pier Hiddes 595
Pier Jacobs 461, 997
Pier Jans 403, 480, 481
Pier Jansens 403
Pier Jelles 975
Pier Jurriens 676
Pier Lugties 836
Pier Sieerps 820
Pier Sinckes 1072
Pier Wytses 604
Piersma, Lieuwe Alderts 678
Pierson, Hendrik 849, 850, 851
Pieter Allerts 557
Pieter Auckesdr 655
Pieter Bauckes 529
Pieter Cornelis 156, 188, 439
374
Pieter Doekes 424
Pieter Foeckes 592
Pieter Gabbes 428
Pieter Gerks 685
Pieter Gerrits 205, 230, 251, 436, 470, 695,
888, 935, 956, 957, 1043
Pieter Heeres 230, 274
Pieter Hendriks 227, 482, 483, 925, 1009
Pieter Hessels 196
Pieter Heynsen 543
Pieter Jannes 671
Pieter Jarichs 215, 481
Pieter Jochems 671
Pieter Nannes 565, 566, 866
Pieter Ottes 104, 511
Pieter Rinnerts 554
Pieter Sijtses 605
Pieter Sjoerts 513
Pieter Theunis 491
Pieter Tjebbes 555
Pieter Tjeerds 802
Pieter Ubles 578
Pieter Watzes 235
Pieter Wijbes 608
Pieter Wopkes 236, 613
Pieter Wytses 478
Pieter Wytzes 746
Pieters, Sjoerd [Sieuwert] 512
Pietertie Jans 196, 197, 508, 606, 656, 663
Pietertien Hanckes 1068
Pietertien Jannes 1070
Pietertje Jans 664
Pietje Watses 540
Pietje Wiebes 753
Pietter Pietters 220, 410
Pijbe Hedserts 586
Pijbe Lieuwes 504, 589
Pijer Egbers 1065
Pijter Bottes 737
Pijter Clasen 459, 673, 687
Pijter Dirks 855
Pijter Dirx 716, 861
Pijter Doijties 554
Pijter Haijes 131, 540
Pijter Halbes 638
Pijter Heijnes 920
Pijter Jacobs 618
Pijter Jansen 215, 481
Pijter Johannes 465
Pijter Klases 977
Pijter Kornelis 775
Pijter Martens 490
Pijter Pijters 713
Pijter Scheltes 673
Pijter Taedes 639
Pijter Taekes 935
Pijter Thijsen 216, 667
Pijter Willems 298, 679
Pijtie Willems 929
Pijtje Freerx 674
Pijtter Bockes 500
Pijtter Claeses 105, 922
Pijtter Dircks 861
Pijtter Dirx 131, 540
Pijtter Douwes 651
Pijtter Eelses 907
Pijtter Feddes 605
Pijtter Gosses 760
Pijtter Jans 194, 414, 553
Pijtter Jenses 809
Pijtter Martens 491
Pijtter Pijtters 410, 615
Pijtter Willems 166, 194, 909
Pijtter Wilties 668
Pilon, Harmanna 1015
Piphron, Aggeus 634
Piter Halbes 157, 562, 563
Pla, Jan Adriaens la 653
Planting, Ed 1036
Plantinga, Gerrit T. 781
Plantinga, Willem Pieters 915
Pleging, Piet 1053, 1054
Plekker, Geert Claeses 194
Plekker, Oene Geerts 194, 199, 962
Plekker, Sint Geerts 194, 199, 962
Ploeg , A. van der 813
Ploeg, Bauke Pieters van der 915
Ploeg, Klaas Klazes van der 950
Ploeg, Sil van der 1036
Ploeg, Trijntje Sijtses van der 1082
Pluijmgraaf, Sijmion Jans 230
Plutschouw, Jan Jans 221, 916
Poep, Pytter Gerrits 595
Pol, Dieuwke Hendriks van der 754
Ponne, Pieter Gerrits 956, 957
Pool, Jan Jacobs 567
Poortinga, Rense 790
Poortinga, Rinse Gerbens 908
Pop Poppes 558
Pop Popsz 557
Popck Leuckes 402
Pope Hindrix 688
Pope Martens 674
Popke Ages 753
Popke Hendriks 573
Popke Sijbis 457
Popke Wouters 856
Popma, Jentsje 272, 273
Popma, P. 324, 905
Popma, Wytze Alef van 644
Poppe Piers 648, 820
Poppe, W. 834
Popta, Henricus 403
Popta, Lutske Jacobs 402
Posma, Johannes 784
Post, Jan 8, 332, 399, 498, 524, 553, 957, 999,
1001, 1002, 1057
Post, Mirjam 144
Posthuma, Gerhardus Wiebes 786
Posthuma, Suardus Jacobus 630
Posthumus, Elsje 871
Posthumus, Fedde Tjeerds 1005
Posthumus, Rense 962
Posthumus, Sijbrandus 685
Postma, Harmen Gerrits 675
Postma, Maaike Jans 206
Postma, Obe 16, 17, 264, 332
Postma, Piet 1053
Postma, R. 332, 446, 459, 809
Postma, R.H. 273, 332, 446, 809
Postma, Sipke Sipkes 224
Postma, Wiebe 868
Postmus, R. 784
Postuma, Jaap 873
Pot, Pijter 673
Potma, Minse 613
Poutsma, J. 716
Poutsma, Johannes 440
Poutsma, Petrus 513
Pouuels Johannis 506
Pranger, Jan Cornelis 906
Pranger, Obbe Cornelis 233, 767, 905
Pranger, Sjoerd Jans 906
Princen, Steven Willem 929
Prins, Doeke Piers 995
Prins, Epke Willinge 1005
Prins, Jan Albert Willinge 1005
Prins, Lambertus Petrus 1005
Prins, Petrus Lambertus Willinge 1005
Prins, Pier Pieters 995
Prinsen, Alida 929
Prinsen, Clara 929
Prinsen, Elisabeth Cornelia 929
Prinsen, Lubbina Johanna Henderica 929
Pronk, Jacob Nannes 866
Pronk, Nanne Hendriks 866
Pronk, Pieter Nannes 866
Pronker, Cornelis Pieter 1025
Propsma, Wybren Jacobs 248
Prummel, W. 23, 144, 332, 333
Purtick, Johan 55
Pybe Jans 718
Pyer Lickles 417
Pyer Pieters 671
Pyertien Geerts 1041
Pyter Arjens 655, 656, 1025
Pyter Clasen 687
Pyter Dirx 637
375
Pyter Martens 668
Pyter Metskes 716
Pyter Myntjes 565
Pyter Nolkes 771
Pyter Roeleffs 485
Pyter Roeloffs 499
Pyter Sybes 688
Pyter Sytses 429
Pyter Wopkes 613
Pyter Wybes 1079
Pytter Alewijns 607, 664
Pytter Arriens 509
Pytter Aukes 688
Pytter Eelses 589
Pytter Gerbens 693
Pytter Jans 930
Pytter Lieuwes 216, 538
Pytter Romkes 187, 619
Pytter Sjoerds 891
Q
Quintus 777
R
Raadjes, B. J. 872
Radbodus Oebeles 447, 568
Radbodus, Sicke 447
Radijs, Auckien 810
Radijs, Gerard 810
Radijs, Margarieta 810
Radijs, Sicke Gerryts 810
Radijs, Wytske 810
Raedts, Claes Jacob 461
Ragel, Henderik Hilderiks 857
Rambonnet, Aleid 1028, 1040
Rappard, Johannes Marinus 904
Rataller 431, 457
Rauwerda, Klaas Aukes 251, 803, 804
Rauwerda, Sipke Pieters 804
Recalff, Cornelius 440, 716
Recalff, Yda 440
Redle Piers 112, 305, 506, 507, 509
Reenen, Elisabeth van 914
Regneri, Gerlof 620
Reiding, Jan Wiebes 630
Reiding, S. 942
Reijding, Arp Wijbes 630
Reijloff Haebeles 152
Reijmer Hoijtes 78, 814
Reijn Feijtis 305, 524
Reijn Liuuez 419
Reijnder Theekes 555
Reijnder Ynses 519
Reijnderd Jans 556
Reijner Andreus 525
Reijner Douwes 660
Reijner Goutsmidt 662
Reijner Jansen 549
Reijntjen Jans 525
Reijtse Wijbes 417
Reijtsma, Tiberius 657
Rein Jenses 809
Reina Martens 222
Reinder Jans 670, 932
Reiner Claases 618
Reiner Reiners 484
Reiner Sijbes 434
Reinert Paulus 865
Reinertje Jans 225
Reinou Jurjens 620
Reinsch Johannes 450
Reinsch Klaases 512
Reinsch Sipkes 197, 662
Reinsk Joannis 285
Reinske Pieters 193
Reinskjen Clases 249, 593, 594, 824, 825
Reinsma, Albert 829
Reinsma, Albert Douwes 255, 258, 829
Reinsma, Dirk 828
Reinsma, Douwe Dirks 828
Reinsma, Klaas 829, 830
Reintien Siouckes 618
Reitsma, Ate 1057
Reitsma, Baukje Barteles 790, 804
Reitsma, D. 333, 517, 567, 865
Reitsma, D.Th. 264, 333, 517, 567
Reitsma, Durk Th. 517, 847, 1015, 1017, 1019
Reitsma, Gelt Clases 568, 569
Reitsma, Gerrit Gjalts 441
Reitsma, Gjalt 685
Reitsma, K. 265
Remmert Reijtses 419
Reneman, Anna 467
Reneman, Harmanus 467
Reneman, Johannes 467
Rengers, C. J. 739
Rengers, Constantia Johanna 877
Rengers, Daniël Wilco van Welderen 927
Rengers, E. van Welderen 927
Rengers, Eduard Lamoraal 867
Rengers, Helena 658
Rengers, Johan Edzard van Welderen 927
Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius Aylva
658, 877
Rengers, Ulbo Aylva 657
Rengers, Willem Carel Gerard van Welderen
906
Rengers, Willem Frederik Schratenbach 584
Renijtjen Jans 525
Renooj, Anna Gesina van 904
Rensck Gerrijts 499
Rense Eltses 855
Rensen, Sibella van 604
Rensuma, van 156
Rette Jorrits 246, 247, 491, 555
Reuffert, Cyprianus 642, 745
Reuffert, Paulus 669
Reus, Jan de 558, 609
Reymer Dercks 58
Reymer Hoytes 814
Reyner Goyfferts 656
Reyners, Jan Jansen 543
Reynsk Wijbrens 649
Richardus Barelts 736
Richt Sjoerdts 508, 649
Ridtzer Cornelis 497
Riedstra, Geeske Sjoerds 547
Riedstra, Uilke Riemers 702
Rieme Lourens 486
Riemer Ates 535, 660
Riemer Haijes 409
Riemer Jans 630
Riemer Pieters 650, 651
Riemer Sioerdts 485
Riemersma 573
Riemersma, Johannis 956
Riemke Jorrits 557
Riemke Oebeles 860
Rien Ymkesz 247
Rienck Bootes 728
Rienck Lieuwes 548
Rienck Thomas 450, 451
Rienk Baukesz 449
Rienk Carstes 183, 940
Rienk Clases 728, 937
Rienk Geerts 781
Rienk Hedsers 114, 217, 237, 936, 940, 941,
942, 943, 973
Rienk Sjoerds 687
Rient Rientses 596
Rienx Gerrits 481
Riesen, Kerst van 880
Riesen, W. van 581, 787
Rieuwerts, Andries Rientes 649
Rijck, Simon de 156, 188
Rijckelsma, Victor 156, 315, 333
Rijf, Iemke C. 611
Rijk, Jan de 188, 333
Rijkeboer, Elisabeth 1038
Rijkeboer, Gossen Douwes 491
Rijkeboer, Tjebbe 215, 217, 1038
Rijkeboer, Ysbrand Gossense 556
Rijnstra, A. 829
Rijpkema, Wybe Pieters 721
Rijuerdt Dircks 219, 441, 506
Rijurdt Bottesz 499
Riksma, L. J.M. 520
Rinck Carstes 183, 939, 972
376
Rinck Emckes 662
Rinck Jans 553
Rinck Lieuwe 549
Rincke Ides 543
Rindert Sijbes 434, 855
Ringer Hessels 786
Ringer Mients 583
Rinia, Haye van 572
Rinia, Juliana 571, 572
Rinia, Tjitske 795
Rink Pieters Tjebbes 558
Rinke Andries 904
Rinke Roukes 945
Rinnert Ates 244, 245, 517, 534, 535
Rinnert Epkes 539
Rinnert Gerryts 947
Rinnert Sijbes 434, 435
Rinnert Tjeerdts 105, 114, 217, 241, 295, 629,
937, 938, 939, 940, 972, 973
Rinnert Wiarts 661
Rins Jetzes 476
Rins Pieters 738, 1061
Rinsch Sipkes 662
Rinse Douwes 986
Rinse Gaatses 617
Rinse Halbis 434
Rinse Jacobs 105, 237, 248, 249, 579, 652,
907, 940
Rinse Melles 939, 972, 973
Rinse Rinses 243, 244, 692, 729, 730, 800
Rinske Dirks 715
Rinske Gerbens 973
Rinske Pyters 739
Rinsma, E. 856
Rinsma, Grietje 589, 856
Rinsma, Grietje Everts 995
Rinsma, R. 590
Rinsma, Rinse Gerrits 589, 590
Rinsma, Tietje 590
Rinsma, Tyttje 590
Rint Mackes 476
Rintie Binties 751, 752, 753
Rintie Martens 219, 658, 876
Rintie Pijtters 649
Rintie Sybolts 440
Rintje Jolles 132, 945
Rintje Martens 657, 876
Rinze Barends 1000
Rinze Marks 584
Rispens, Rinze 868
Rispens, Teade 896
Ritsingh, Luitjen Egberts 445
Ritske Sijdses 686
Ritsma, Willem 843
Rixt Harmens 543
Rixt Luitjens 1003
Rixt Symens 628, 922
Rixtie Alberts 808
Rixtie Saeckles 488
Roarda, R.S. 49, 333
Robyn Gerbens 507
Rochus Pieters 959
Rochus Tiepckes 564
Rodenhuis, Tjalling Siuks 562
Roeden, Tjeerd Geerts van 956, 957, 992
Roeden, Wiebe Geerts van 956
Roel Alles 758
Roel Douwes 519
Roel Wijgers 939
Roeliff Jans 524
Roelof Ewouts 157, 219, 857
Roelof Folkerts 1064
Roelof Jannes 931
Roggen, Kees 157
Roijl, Jan Janssen 483
Rollingswier, Rein 1040
Rombert 192
Romcke Clases 540, 674
Romcke Hilbrants 699, 712
Romcke Jelles 1062
Romcke Sijbrens 809
Romckes, Hijll 660
Romckien Jans 890
Romke Feddes 616
Romke Harckes 435
Romke Hilbrants 714
Romke Roukes 216, 767, 905, 945
Romke Sytses 522, 523
Romke Wijbrens 248, 768, 902
Rommerda, Lieuue Sijbes 507
Rommert Everts 632
Rommert Jans 641
Rommert Popes 1013
Rommert Sijmens 636, 672, 673
Rommertjen Hans 672
Rompt Jacobs 544, 811
Ronde, Cornelis Janssen de 464
Ronis Sakes 984
Roodbaard, Lucas Pieters 48, 49, 50, 1068
Roomen, M. van 279, 324
Roorda van Sixma, Tjalling Edo Hessel 674
Roorda, Abraham van 1080
Roorda, Anna van 399, 406
Roorda, Carel van 643, 644
Roorda, Doed van 562, 563, 636, 674
Roorda, Johan van 478
Roorda, Thijs 953
Roorda, Watze van 47, 457
Roorda, Wick 636
Roos, Albert Cornelis 491, 558, 848
Roos, Albert Jans 233, 847
Roos, Barber 1038
Roos, Cornelis Alberts 848
Roos, Epke de 682
Roos, Grietje Arends 993
Roos, Jacob de 781
Roos, Jort Cornelis 491
Roos, Laas Pieters 558, 935
Roos, Reinder Doekes 1025
Roos, Rinkje Alberts 935
Roos, Siebe Jacobs 153, 558, 1036
Roos, Siebe Jans 559
Roosendaal , A. 191, 333
Roosendaal-Schotte, M. 191, 333
Roosma, J. 701
Rooth, Gerlach Willem Hendrik Eduard
797
Rosema, Jetske 1072, 1077
Rotgans, Cornelis 219, 898
Rotgans, Cornelis Gerrits 194, 219, 230, 886,
898
Rotgans, Gerrit Cornelis 898
Rotgans, Klaas Gerrits 898
Rotgans, Louisa 1038
Rotgans, Maamke Gerrits 898
Rotgans, Pieter Gerrits 230
Rotte, Calixtus Fransicus Johannes de 781
Rotte, Johan Theodorus Francois de 779,
781
Rotte, Maurits C.F. J. de 782
Roucke Aetes 738
Rouke Meenses 504, 619, 722
Rouke Oeges 767
Roussel, H. van 129
Ruardi, J. 977
Rudmer Sierks 584
Ruig, Pietje Pieters 867
Ruijrd Ruijrds 714
Ruird Keympes 454
Ruird Minnes 780
Ruirda, Hendricus 717
Ruirdt Piters 785
Ruiter, A. (Tinus) de 970
Ruiter, Dirck Dircks 604
Rutger Eelkes 193
Ruurd Claases 778
Ruurd Douwes 219, 752, 905
Ruurd Feikes 234, 991
Ruurd Piters 784
Ruurdtje Abes 888
Ruyg, Douwe 610
Ruyg, Gerrit 1026
Ruyrd Jochums 907
R(…) Wybes 1068
Rypma, E. 579
Ryurdt Douwes 441
377
S
Saack Yes 564, 612
Saake Clasen 758
Saake Jans 728, 729, 1003
Saake Ritskes 216, 503
Saake Teijens 496, 524, 666
Saakje Klases 800
Saap Taekes 414
Saapke Engeles 861
Sachsen, Albrecht von 21
Sachsen, Ernst von 21
Sacke Jans 820
Saeck Douwes 464
Saeck Jetses 479
Saeck Uijlckes 632
Saecke Haijes 409
Saecke Jetses 572
Saecke Pieters 496
Saeke Ubles 685
Saep Taekes 414
Sake Fockens 524
Sake Hendriks 976
Sake Hotses 784
Sake Jans 986
Sake Jouws 424
Sake Pijters 559
Saksen, hertog van 161
Samplonius 776
Samplonius, Sjerp 777
Sander Bartels 105, 940
Sandijk, Baukje Heines 574
Santema, Oepke 1009
Santema, Pier 177, 723, 724
Santema, Rienk P. 723, 724
Sape Clasen 568
Sape Eijes 740
Sas Ippes 656
Sasker Jacobs 660
Sassenraed, Abraham van 495
Schaap, Cornelis Sipkes 609
Schaap, Evert 611
Schaap, Iemke 1033
Schaap, Jantje Lolkes 547
Schaap, Piet Ages 993
Schaap, Tjaard E. 559
Schaar, Pieter van der 602
Schaar, Siebe van der 813
Schaerenburg, Margaretha van 917
Schaper, Pieter 1039
Scheenstra, F. 1041
Scheenstra, Reinder 1041
Scheenstra, Sijbrand 1040
Schekkerman, H. 279, 324
Schellinger, Sybrant van 406
Schelte Gerbens 561
Schelte Saeckes 424
Scheltema, Cornelis 1046
Scheltema, Frans van 403
Scheltema, Gabbe Jans 173, 1045, 1046
Scheltema, Jan Gabbes 1045, 1046
Scheltema, Jan Scheltes 866, 867
Scheltema, Pietje 1045
Scheltema, Pietje Foppes 1046
Scheltema, Schelte Jans 867
Scheltema, Sixtus van 403
Scheltema, Syds van 403
Scheltema, Tjemck van 403
Scheltinga 414, 435, 445, 513, 518, 539, 565,
575, 667, 758, 760, 816, 852, 890, 891,
904, 996, 999, 1006, 1084
Scheltinga, Anna Catharina van 1084
Scheltinga, Anna van 518, 722, 934
Scheltinga, C. van 891
Scheltinga, Catharina van 538, 644, 758
Scheltinga, Cecilia Johanna van 996
Scheltinga, Clara Coehoorn van 853, 999,
1003
Scheltinga, Constantia Catharina Wilhelmina
van 996
Scheltinga, Cornelis van 414, 567, 575
Scheltinga, Cornelius van 414
Scheltinga, D. Blocq van 904
Scheltinga, de Blocq van 513, 826, 983
Scheltinga, Frans Julius Johan van 996
Scheltinga, Hans Willem de Blocq van 983
Scheltinga, Jan Pieter 1006, 1007
Scheltinga, Joannes 538
Scheltinga, Livius van 445, 527
Scheltinga, M. van 904
Scheltinga, Martha Kinnema van 565, 1003
Scheltinga, Martinus van 760, 816, 996, 997,
1001
Scheltinga, Menno Coehoorn van 536, 852,
999, 1000, 1002, 1003
Scheltinga, Rinske Allards 812
Scheltinga, Terwisscha van 1006
Scheltinga, Tzerck van 434
Scheltinga, Wiskje van 682, 933, 997
Scheltinga, Wiskjen Coehoorn van 852, 999
Scheltinga, Wiskjen van 760
Schepperle, George 810
Schie, M. van 919
Schik, Bernardus Marius 410
Schik, Joannes Caspar 410
Schik, Romelia 482, 579
Schipper, Geesje Harmens 1010
Schipper, Gerrit 765
Schipper, J. 768, 1052, 1053
Schippers, Jan 8, 100, 1048, 1052, 1053
Schoedts, Konelis 105, 219, 905
Schoen, Peter 676
Schoengen, M. 404
Schol, Jan Pieters 556
Schol, T. 491, 993, 1025, 1037
Schoorl, H. 32, 124, 333, 334
Schoppen, Ate Wietzes 1000
Schotanus 8, 30, 57, 69, 72, 106, 110, 113, 242,
269, 270, 271, 321, 333, 399, 407, 458,
466, 484, 485, 486, 513, 518, 526, 535,
536, 540, 542, 545, 554, 564, 567, 573,
576, 577, 578, 589, 591, 605, 628, 632,
640, 643, 645, 646, 654, 660, 680, 681,
684, 690, 712, 721, 726, 727, 733, 738,
740, 747, 749, 757, 772, 774, 783, 809,
890, 900, 904, 905, 1041, 1073, 1082,
1083
Schotanus, Bernardus 8, 26, 30, 31, 36, 57,
70, 74, 75, 76, 95, 133, 136, 192, 269,
270, 308, 309, 310, 340, 402, 403, 404,
407, 409, 414, 416, 417, 429, 430, 434,
440, 445, 450, 456, 457, 458, 459, 461,
465, 466, 468, 473, 474, 476, 483, 484,
486, 489, 492, 494, 498, 501, 502, 503,
504, 509, 512, 518, 521, 526, 527, 528,
534, 538, 540, 541, 542, 543, 548, 549,
550, 552, 553, 554, 561, 567, 569, 578,
583, 585, 586, 587, 591, 592, 612, 613,
615, 617, 628, 630, 632, 633, 635, 636,
639, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649,
651, 652, 654, 655, 659, 661, 663, 666,
667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 676,
677, 679, 681, 682, 684, 685, 686, 687,
688, 690, 697, 698, 699, 712, 713, 714,
716, 717, 719, 722, 723, 725, 726, 727,
728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746,
747, 748, 749, 750, 751, 755, 756, 757,
759, 761, 762, 763, 764, 769, 770, 771,
772, 774, 775, 777, 778, 780, 781, 782,
783, 794, 795, 799, 804, 807, 808, 810,
811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 902, 905, 907, 921, 923, 947,
975, 981, 982, 1011, 1012, 1041, 1059,
1064, 1065, 1078, 1079, 1082
Schotanus, Christian 30, 189, 269
Schotanus, Christianus 399, 429, 473, 534,
537, 612, 613, 617, 627, 628, 630, 631,
633, 634
Schoustra, S.A. 327, 699
Schouten, D. 886
Schrader, Catharina 404
Schratenbach, Johanna Wilhelmina van
614, 958
Schratenbach, Lucia Juliana van 583
Schratenbach, Vrouwe 578
Schratenbach, weduwe 583
Schratenbach, Willem Frederick van 614
Schreur, familie 195
378
Schreur, Gerard 208
Schreur, Hendrik Pieters 1009
Schrieck, Getrudis Johanna van 528
Schroor, Meindert 121, 334, 806, 908
Schuitemaker, W.T. 724
Schultinck, Cornelis Lamberts 73, 1072
Schut, A. 156
Schutte, Otto 605
Schutte, Rutgerus 564
Schwartsenberg en Hohenlansberg, Francoise
Bernardina thoe 825
Schwartsenberg en Hohenlansbergen, thoe
159, 778
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Feddina
Isabella Susanna thoe 779, 825
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Francoise
Bernardina thoe 779
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg
Friedrich thoe 222
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg
thoe 431
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg
Wolfgang thoe 410, 994
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georgh
Wilco thoe 585, 586, 591, 783, 807
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Helena
Maria thoe 586, 807
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Isabella
Susanna thoe 444
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Juliana
Agatha thoe 778, 825
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Juliana
Johanna thoe 444, 821
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Michael
Onuphrius thoe 159, 591, 730
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Susanna
thoe 825
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Susanne
thoe 779
Schwartzenberg en Hohenlansberg, thoe
410, 777
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco
Holdinga thoe 586, 591, 783, 784,
809
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco
Holdinga Tjalling Camstra thoe
680, 778, 825
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco
thoe 596, 821, 824, 825
Schwartzenberg en Hohenlantsberg, Anna
Dodonea thoe 740, 807
Scrinerius, B. J. 657, 658
Sent Jacobus 1009, 1073
Senten, Grietie 193
Sevensma, Jeltje 673
Severijn Simons 456
Sibbel Feddes 553
Sibma, M.D. 323, 534
Sibolt Sibles 752
Sibrant Rompckes 476
Siccama, Anna Uilckes 682
Siccama, Jelcke van 488
Siccama, Wlcke [Uulckes] 682
Siccama/Sikma, Auke Pyters 800
Sichem, Catarina van 496, 559
Sickama, Luitsche [Lucia] van 524
Sicke Jansz 847
Sicke Jouckes 440
Sicke Klases 84, 767
Sicke Melles 534
Sicke Severijns 526
Sicke Tierx 654
Sicke Willems 131, 159, 540, 541
Sickenga, J.A. 670
Siebe Gabbes 898
Sieds Piers 216, 784, 785
Sieerp Piers 820
Siekman, Freerk 23
Sierck Sickes 560
Sierk Gerkes 760
Sierk Gerrijts 760
Sietzema, Tjibbe Jans 629
Sieucke Uilties 231, 414
Sieucke Uiltjes 231
Sieucke Willems 475
Sieuwrt Allerts 212, 219, 508, 509, 593, 648,
649, 650, 820
Sijbbe Jans 652
Sijbe Heins 675
Sijbe Jans 452, 720
Sijbe Jetses 715
Sijbe Mackes 431
Sijbe Melles 105, 922, 977
Sijbe Minnes 285, 481
Sijbe Oeges 96, 285, 587
Sijbe Popkes 158
Sijbe Rinnerts 435
Sijbren Hansen 680
Sijbren Theunis 740
Sijbren Tjebbes 762
Sijbrig Pieters 959
Sijcke Sioerdts 660
Sijds Jans 285
Sijds Piers 784
Sijds Pijters 784
Sijds Tierdts 583
Sije Rinthiezs 1060
Sijens, D. 403
Sijens, Hindrik 631
Sijger Geerts 1011
Sijger Sijbis 934
Sijmen Aernts 503
Sijmen Ates 228
Sijmen Egberts 547
Sijmen Fransen 194, 424
Sijmen Halbes 618, 724
Sijmen Jansen Reiniers 459
Sijmen Jansz 399, 480
Sijmen Jarichs 215, 432, 433, 481
Sijmen Pieters 424, 804
Sijmen Tijmens 856
Sijmon Jarichs 433
Sijmon Ulbes 673
Sijpcke Joehannes 480
Sijpesteijn, Hendrik 597
Sijrck Wijbes 303, 431
Sijtse Alewijns 158, 285, 650, 664
Sijtse Annes 680, 975
Sijtse Claeses 517
Sijtse Doedes 186, 219, 241, 242, 489, 604,
605, 668, 669
Sijtse Douwes 775
Sijtse Ebes 404
Sijtse Halbes 855
Sijtse Jeijps 858
Sijtse Jurx 517
Sijtse Klazes 751
Sijtse Sibles 608
Sijtse Tjebbes 673, 785, 786
Sijtske Baukes 856
Sijtske Clases 714, 938
Sijtske Geerts 434
Sijtske Heines 536
Sijtske Jans 634
Sijtske Popkes 855
Sijtske Sjoerds 685
Sijtsma, Grietje 895
Sijtze Tjeerds 497
Sikke Dirks 762
Sikkema, Akke Andries 901
Sikkema, Johannes Jans 570
Sikkema, K. 620
Sikkema, Th. 1047
Sikma, Cornelis Aukes 689
Sikma, Cornelis Gerbens 798
Sikma, Cornelis Sijes 251, 803
Sikma, Gerben Sijes 796, 797, 798
Sikma, Gerk Jacobs 804
Sikma, Grietje Cornelis 251, 803
Sikma, Grietje Kornelis 251, 796, 803
Sikma, Grietje Sjoerds 803, 804
Sikma, Hiltje Cornelis 796
Sikma, Jacob 790
Sikma, Jacob Kornelis 791
Sikma, Jan 430
Sikma, Kornelis Kornelis 798
Sikma, Sije Gerbens 251, 796, 803
Sikma, Yke Cornelis 798
379
Simme Johaens 475
Simon Binckes 650
Simon Jans 183, 405, 406
Sinderen, Hendrik van 959
Sinia, Aukje Gerrits 741
Sinia, G. 741, 742
Sinia, Gerrit Gerrits 741
Sinia, Gerrit Jakobs 742
Sinia, Gerrit Rinses 741
Sinia, Jacob Sjolles 742, 893
Sinia, Lieuwe Reinders 947
Sinia, Sjolle Jacobs 894
Sinja, Lieuwe Reinders 914
Sinnema, Hiltje 931
Sinninghe, Berendina 234, 537
Sioerd Allerts 508, 593, 648, 820
Sioerd Andrijs 692
Sioerd Gauckes 642
Sioerd Idses 574
Sioerd Piers 492
Sioerd Teijes 535
Sioerda, Benne Sickis 690
Sioerdt Allerts 820
Sioerdt Jenties 576
Sioert Teijes 535
Sioert Tierts 628
Sioke Johannes 105, 940
Siou Jans 484
Siouck Ceimpes [Teeckes] 588
Siouck Doeckles 514
Siouck Jans 588
Siouck Polles 487
Siouck Sioerds 492
Sioucke Douwes 527
Siouckien Clases 563
Siouckkien Lucas 661
Sioukjen Meinderts 535
Siourdt Douwes 527
Siouwe Beerns 299, 450, 719
Sipcke Jarigh 874
Sipke Aijses 816
Sipke Doedes 752
Sipke Harckis 463
Sipke Johannes 104, 616
Sipke Klases 187, 216, 590, 616, 619, 700, 717
Sipke Piekes 864, 865
Sipke Roeleff 645
Sipke Sierx 751
Sipke Sipcke 664
Sipke Willems 239
Sipke Wisses 858
Sipma, A. 177, 695
Sipma, Gosse Reins 713
Sipma, Gosse Ubles 449
Sipma, P. 399
Sipma, S. R. 483
Sipma, Saecke Ubles 512
Sipma, Sj. 334, 914
Sipma, Sjoerd 483
Sipma, Sjouke 696
Sipma, Sytske Klaases 959
Sitje Jacobs 223
Sitter, Willem de 929
Siuke Uijlkes 414
Siurd Goslijx 303, 406
Siurdt Alles 480
Siurdtke Wierdts 480
Siuwe Baernts 450, 451
Six, Johanna Berends 195, 202
Sixma, Agge van 609
Sixma, Duconia Martha Dorothea van 675
Sixma, Julius Ritske van 647, 673
Sixma, T.E. van 674, 675
Sixma, Tjalling van 608, 673, 675
Sixti, Gellius 513
Sixtus Valerii [Sixtus Watses] 540
Sjoerd Binkes 753
Sjoerd Cornelis 905
Sjoerd Douwes 568, 924
Sjoerd Fetses 615
Sjoerd Gosslicx 406
Sjoerd Harmens 551
Sjoerd Jans 193, 690, 906
Sjoerd Jansen 690
Sjoerd Laeses 554
Sjoerd Pijters 646, 647
Sjoerd Reijkes 941
Sjoerd Ruurds 219, 301, 751, 752, 905
Sjoerd Tabes 760
Sjoerd Tjerks 506
Sjoerd Wytses 688
Sjoerda, Sytske Binnes 685, 687
Sjoerdje Jurjens 238, 779
Sjoerdt Allerts 820
Sjoerdtie Michiels 912
Sjoert Sjoerts 525
Sjouckjen Sybbis 628
Sjouke Wijbes 133, 217, 519, 520
Sjoukje Eelkes 249, 901, 959
Sjoukje Pietertje 708
Sjoukje Teekes 588
Sjoukjen Meinderts 244, 292, 535
Sjoukjen Pytters 482
Sjoukjen Sijtses 541
Sjuckjen Zwetses 891
Slagter, T. 445, 1059
Sleeswijk, Rienk 750
Sliep, Zwaantje Harmens 788, 789, 790
Slijkerman., K.J. 224
Sloot, Bouke van der 272, 696
Sloot, Johannes Hendriks 1009
Slooten, Fedde Jan van 573
Slooten, H.G. van 573
Slot, Grietje Paulus 864
Slot, Grijtie Paulis 232, 861
Slotboem, Jan 671
Sloterdijck, Andraeus 944
Sluijs, Adriaen Pieters van der 654
Sluijs, Cornelis Pijtters van 654, 656, 657, 875
Sluijs, Pieter Adriaens der van 654
Sluijter, Hindrick 1060
Sluis, D. v.d. 131
Sluis, Gerrit Meines van der 876
Sluis, Grietje Gerrits van der 876
Sluis, Harmen Meines van der 217, 219, 221,
877, 878
Sluis, Meine Cornelis van der 876, 877
Sluis, Sijbolt Harmens van der 878, 879
Sluis, Sijbolt Meines van der 878
Sluis, Sybolt Harmens van der 221, 878
Sluyter, Jan 26
Sluyterman, E. 469
Smeding, majoor 673
Smeding, Ritske Doekes 908
Smeding, Swaantje Leenderts 689
Smid, Cornelis J. 558
Smid, Geertje Klazes 779
Smid, Hendrik 1046
Smid, Tamme Klases 779
Smid, Tamme Klazes 779
Smidt, Cornelis Jansz 609
Smient, Cornelis Joosten 230
Smient, Jan Barents 230
Smient, Otto Barents 230
Sminia 683
Sminia, Arend Johannes van 158, 504, 506,
977, 978, 979
Sminia, Arent Johannes van 853, 999, 1003
Sminia, Daniël de Blocq van Haersma van
979
Sminia, Eritia Titia van 981
Sminia, F.H. de Baerdt van 805
Sminia, Hector Arent Johannes van 790,
797, 798, 803, 804
Sminia, Hector van 465, 978, 981
Sminia, Hobbe Baerdt van 464, 465, 805,
973, 981, 999
Sminia, Jetse van 922
Sminia, Maria van 798
Sminia, W.L. van 192
Smit, Cornelis 993
Smit, Cornelis Willem 993
Smit, Gerrit Jans 951
Smit, Gossen (van Jort) 180, 559, 610, 1026,
1033, 1036, 1037
Smit, Gossen Pietersen 1025
Smit, Iemke 8, 36, 1038
Smit, J.A. 1033
380
Smit, J. J. 118, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179,
334, 600, 601, 723, 831, 849, 871, 918,
966
Smit, Jacob 611, 1033
Smit, Jacob Pieter 491
Smit, Jan Kees 1036
Smit, Jort (van Gossen) 1036
Smit, Martje Ariens 886
Smit, Piet S. 611
Smit, Pieter Arjens 1025
Smit, Pieter Pieters 1025
Smit, S. 210
Smit, Simon Pieters 935
Smits, E. 917
Smits, Uilke Jans 951
Sneider, E. 21
Snijder, Barre Hans 187, 195, 206, 207
Snijder, Hans 195, 206, 207
Snijder, Hans Alberts 206
Snijder, Jan 187, 195, 207
Snip, Frans 230
Solcama, Reinhart van 643
Solckama, Albartus 874
Sönksen-Martens, H. 163, 257, 334
Sorgdrager, Geertje 929
Sorgdrager, Gerrit 857
Sorgdrager, Gerrit Cornelis 934, 935
Sorgdrager, Pieter Gerrits 935
Souckien Tijes 477
Soveele, Renst 191
Spaans, A.L. 1038
Spahr van der Hoek, J. J. 323, 324, 328, 334,
768, 805, 1004
Spanjer, Tjeerd 611
Spar, Rinske Jitses 237, 579, 907, 908
Specht, Fritz 255
Speelman, Helenus Marinus 1000
Spek, Theo 68, 334
Spierincxhouck, Nicolaes Vincentsz. van 124
Spieringa, Jan Klases 223
Spijkman-Pruntel, Tonie 9, 1010, 1067, 1069,
1070, 1081
Spijkstra, Tjerk Sjoerds 506
Spits, Rinse 9, 491, 555
Spleet, Anna Alida 703, 869
Spoel, Bernardus Hendriks 1009
Spoelstra, Trijntje Willems 870
Spoel-Walvius, M.R. [Greetje] van der 1048
Stachouwer, Catharina Maria 843, 844
Stachouwer, Coppen Lambert 845
Stachouwer, Edzard Tjaarda van Starkenborg
990, 1014
Stachouwer, Gratia Susanne 1014
Stachouwer, Johan 843
Stachouwer, Johan Willem 845, 846
Stada, Cornelis Jans 556, 557
Stada, Douwe 1036
Stapert, Froukje Jouwerts 206
Starkenborg, L.T. van 847
Stavenga-de Jong, Jan A. 8, 689, 712, 713
Stavinga, Eelkje Louws 189
Stavortius, Grietje Romkes 1013
Steenbeek, Klaas 906
Steene, Anna van den 24
Steeven Jans 1068
Steffen Ypes 857
Stegenga, Ottje Herres 879
Stegenga, Rutjen Popkes 878
Steinbach-van Reijn, E.R. 227
Stekelenburg, Adrianus Huibert 425
Stekelenburg, Rian 994
Stelling, Arent Steffens 1070
Stelwagen, J. 608
Sterk, Ysbrand 55
Sterkenburg, Jeike Ynzes 828
Steucker, Johannes 124
Steven Alles 674
Steven Hendriks 973
Steven Jansen 1068
Stienstra, Jaap 8, 1057
Stienstra, Jan 8, 1059
Stienstra, Jogchum 412
Stienstra, S.B. 694
Stijntje Doedes 856
Stikkersma, Jacob 1059
Stintien Jannes 461
Stoffelsma, Jan Tittes 878, 879
Stoffelsma, Roelof Tittes 878
Stoffelsma, Titte 878
Stoker, Jelle 1002
Stoker, Klaas Roelof 1003
Stolk, Th. van 1014
Stompwijk, Pieter van 29
Stonebrinck, Paulus 458, 644
Stoppelaar, R. J. de 625
Storm, Douwe Cornelisz 847
Storm, Hendrick Cornelis 557
Storm, Jan Cornelis 557, 609
Straelen, Jacob Theusse van 515
Streijen, Cornelia van 677
Strengnaerts, Willem 580, 581
Strijdt, Pytter 641
Strüppert, F.O. 703
Stulp, B. 900
Stuurman, Jan [Folkerts] 1070
Suiderbaan, Hendrina Geertruid 914
Suiderhof, Suffrida 892
Suiderhoff, Anna Harmannides 892
Suierveld, Theunis Tjallings 561
Suringar, Dominicus 520
Suringar, H. 720, 1015
Suster Wytses 577
Suwert Annes 422
Swaene Arens 72, 73, 1010
Swaene Martens 671
Swalua, Eco 467
Swalua, Tiberius 467
Swart, Gerrit 1036
Swart, Klaas 620
Swart, Marijke 200
Sweitse Ebeles 986
Sweitse Luijtsens 295, 938, 939, 940, 941, 972
Swetse Jans 741
Swetse Jarigs 586
Sweyttie Waelters 496
Swinderen, Gerard Regnier Gerlacius van
877, 878
Swinderen, Jan Hendrik Frans Karel van
878, 879
Swinderen, Van 321, 333, 739, 877
Sybbert Brwins 421
Sybe Douwes 553
Sybe Heyme 60, 412
Sybe Jacobs 856, 959
Sybe Jans 243, 452, 700, 717, 720
Sybe Mackes 432
Sybe Melles 628, 922, 976, 977
Sybe Sybrens 758
Sybranda, Ulbe Sjoerdts 152
Sybrant Jansen 984
Sybrecht Jans 1066
Sybren Pieters 482
Sybren Poppes 771
Sybren Sioukes 561
Sybrichje Wytses 1080
Syds Jans 450
Sydts Wytses 521
Syger Gosses 417
Syke Symens 412
Symen Martens 447
Symen Popkes 688
Symen Tiepkes 666
Symon Jan Reyerszn 227
Syoerd Johans 428
Syoert Sijbes 757
Syrck Wybes 431
Syrt Geerts 1003
Sythiema, Haring van 42, 1060
Syts Jans 524
Sytse Annes 632
Sytse Clases 620
Sytse Martens 667
Sytse Oeges 451
Sytse Sijoerts 553
Sytse Ypes 569
Sytske Claeses 228
Sytske Dirx 652
Sytske Douwes 463, 464
381
Sytske Jans 688
Sytske Johannes 199, 1013
Sytske Sjoerds 616
Sytsma, Jaap 740
Sytsma, Jan Lieuwes 895, 951, 952
Sytsma, Lieuwe Idzes 951
Sytzama, Maurits Pico Diderick van 645
Sytze Kornelis 962
T
Taacko Lijuwes 432
Taat, Jan 8, 26, 156, 865
Taatske Sjeerds 714
Tabe Gaeles 617
Tabe Jans 784
Tabe Johaens 402
Tabe Jouwes 563
Tabe Lammerts 13, 233, 239, 249, 568, 569,
900, 901
Tabe Tjeerds 237, 249, 900, 959, 962
Taco Wijbrens 231, 413, 414
Tacoma, Tiberius 892
Taconis, Eelke Wijbren 1051
Taconis, Foppe Wybrens 1048
Taconis, Hiltje 1048
Taconis, Krijn 1048
Taconis, Krijn Sipke 1051
Taconis, Krijn Wybrens 262, 1048, 1051
Taconis, Rigtje 1048, 1051
Taconis, Sipke Krijn 1048, 1050
Taconis, T. 773
Taconis, Wybren Krijn 1048, 1050, 1051
Tadama, Lieutske Gerx 740
Tadema, Jan Cornelijs 419
Tadema, Klaas 1010, 1071
Tadema, Pieter 597, 598
Taecke Hiddes 104, 166, 180, 193, 219, 508,
509, 510, 607, 649
Taecke Seerps 656
Taecke Tjeerds 900
Taeke Keimpes 246
Taets van Amerongen, Frederique Christina
Henriëtte 878
Taetsch Ippes 480
Taetske Jans 714
Take Lyewes 433
Talma, Aritius Sybrandus 121, 126, 827, 914,
915, 916, 917, 1042
Talma, Doederus Boëtius 203, 204, 916, 917
Talma, Jacobus Nicolaas 913, 914, 915
Talma, Pibo 742
Talma, Pybo 913, 914
Talma, Sjoerd 468, 893, 913
Talsma, Auke 7, 37, 86, 94, 102, 113, 121, 151,
153, 160, 207, 237, 253, 262, 272, 311,
330, 637, 647, 1024
Talsma, IJde 207, 637
Talsma, Rutger 919
Talsma, Simon 102
Talsma, Theun 9, 107, 153, 179, 181, 323, 847,
919, 920, 1021, 1022, 1024, 1025
Talsma, Tiete Ydes 207, 637, 1019
Talsma, Tjitte 96
Talsma, Yde Pietes 637
Talsma, Yde Tietes 151, 178, 208, 1019, 1020,
1021
Tamboeser, Jacob Jacobs 618
Tamme Auckes 583
Tamme Sijmens 238, 779, 781
Tamme Walters 497
Tangerman, Meindert 8, 527
Tantau, Christian 163
Teake Claassen 193
Teake Heinses 236, 246, 971, 972
Teatske Klazes 718
Teecke Keympes 246, 588
Teede Jaspers 595
Teenstra, M.D. 264
Teerds Dirks 937
Teetlum, Pyttie 585
Teetske Hinnes 680
Teetske Iedes 775
Teetske Willems 239, 677
Teije Cornelis 497
Teije Jouckes 785
Teijens, Benedictus van 685
Teijens, Oene van 685
Teijens, Saco van 666
Tempel, Johan van den 541
Tenwolde, Joachimus 746
Terluin, J.C. 252, 274
Terninga, Grietje Teunis 687
Terpstra, Mient 425
Terwischa, Bontie 874
Terwisga, Jelcke van 1081
Terwisscha, Harmentie 461, 1074
Terwisscha, Marcus Gosens 73, 1072
Tet Jans 656, 657
Tet Jolkes 226, 665
Tetje Sydses 579
Tettje Beernts 876
Tettje Simens 608
Teunis Auckes 464, 712
Teunis Jacobs 216, 618, 619, 700, 720
Teunis Joannes 864
Teunis Meinderts 237, 621
Teunis Ottes 936
Teunissen, T. E. 334, 439
Teuntie Feijes 434
Teuntje Jacobs 934
Teye Freerks 236, 497
Teyens, Tinco van 666
Thecke Leeuwes 433
Theotardi, Joannes 675
Thettie Cornelis 937
Theunis Bouwes 554
Theunis Douwes 117, 133, 722, 723, 894, 977
Theunis Jacobs 618, 692, 719, 801
Theunis Luitjens 231, 409
Theunis Meinderts 742
Theunis Pieters 525
Theunis Scholtes 942
Theuntie Feijes 434
Thiedt Galtjes 648
Thijs Harmens 1004
Thoen, Henrik Lenards 420
Thoen, Theodorus 270, 416, 417
Thomas Alberts 742
Thomas Jans 242
Thomas Pytters 933
Thomas, abt 104, 404, 406
Thys Thyssens 570
Tiaard Pijters 192
Tiaerdt Halbes 712
Tiaert Jans 553
Tiallinch Bauckes 450
Tialling Annes 571
Tiallingh Imes 490
Tiamme Feitses 576
Tiarck den koijker 215, 405
Tibbinga, Romke Feltes 680
Tiberij 646
Tiebbe Alles 939, 972
Tiebbe Gerbis 575
Tiebbe Gerrijts 628
Tied Hibbes 737
Tieerd Diddes 1061
Tieerd Didts 738
Tieerd Jelgers 784
Tieert Luitjens 1003
Tieets Melles 526
Tielhof, Milja van 212, 268, 334
Tiemcke Johannes 591
Tiepcke Taeckes 431
Tiepke Piters 432
Tiepke Pyters 586
Tierck Heeres 413
Tierck Louwez 405
Tiert Coops 641
Tiesse Dirckx 681
Tiete Gabes 236, 612, 613
Tiete Harmens 496
Tiete Johannes 590
Tieth Martens 501
Tieth Rouckes 814
Tietie Hayes 486
Tietie Heeres 604
Tietje Hendriks 941
382
Tiets Jans 518
Tiets Oepke 433
Tietske Buuwes 244, 534
Tietske Doedes 457
Tietske Haye 586
Tietske Oeges 585
Tiettie Dircks 632
Tije Jaspers 536
Tijeerdt Sydses 496
Tijmen Sioerdsz 718
Tijmon Jacobsz 415
Tijs Joutes 414
Tilboer, Pieter Jans 596
Tilma, Mintje 917
Timen Timens 890
Timmerman, Arend 178, 968, 970, 1053
Timmerman, Jan Clasen 225
Tinus Heins 712
Titia Foekes 275
Tjaard Allardsz 556
Tjaard Diddes 738
Tjaard Tjaardsz 557
Tjaarda, Ulbe Jacobs 781
Tjalling Annes 13, 245, 572, 614
Tjalling Baukes 450
Tjalling Johannes 913
Tjalling Joutes 245, 615
Tjalling Tjallings 655
Tjalling Ymes 491
Tjamke Jans 722
Tjebbe Ebles 518
Tjebbe Johannes 900
Tjebbe Pijters 976
Tjebbe Sibrens 194
Tjebbe Sipkes 747
Tjebbes, K. 828
Tjeerd Clases 688
Tjeerd Geerds 956
Tjeerd Geerts 956, 957, 992
Tjeerd Gerbrands 608
Tjeerd Jochums 730, 731
Tjeerd Klazes 315
Tjeerd Meintes 237, 309, 756
Tjeerd Mellema 625
Tjeerd Rinnerts 241, 938, 972
Tjeerd Rinses 446, 760
Tjeerd Ritsers 628
Tjeerd Sibles 752
Tjeerd Sijes 729
Tjeerd Tabes 199, 221, 237, 249, 569, 741,
900, 901, 959, 962
Tjeerde, Dubbeld 195, 208, 209, 831
Tjeerde, Theodorus 209
Tjeerdsma, Homme 141, 281, 428
Tjeerdt Rinnerts 939, 972
Tjepke Pytters 586
Tjerk Ebles 809
Tjerk Sjoerds 506, 856
Tjetse Aukes 270
Tjietske Opts 888
Tjipck Johannes 758
Tjipke Wierds 893
Tjitske Adams 474
Tjitske Everts 942
Tjitske Fokkes 570
Tjitske Johannes 950
Tjitske Steffens 241, 243, 244, 692, 693, 713
Tjome Wijtses 482
Tobias, Johanna Jacoba 908
Toering, Arend 8, 334, 937, 943, 980
Tol, A. 26, 334, 399
Tolsma, Grietje Jans 252, 895
Tolsma, Reinder 9, 176, 177, 331, 334, 416,
470, 471, 782, 783, 893, 896, 915, 918
Tolsma, Simon Kornelis 205, 637
Tomas Fransen 216, 481, 809, 887, 888, 947
Tomas Jans 242, 698, 699, 729
Toorn, Margareta ten 765
Torre, W. van der 109, 268, 328
Toutenburg, H. van 543
Tresling, Nicolaas Teyes 561
Trijn Clases 820
Trijn Doytses 821
Trijn Haerings 496
Trijn Jans 492
Trijn Pijters 481
Trijn Reijners 491
Trijn Symens 479
Trijn Teijes 535
Trijn Tiaerts 552
Trijn Wijbrants 432
Trijne Jans Hylkes 1067, 1068, 1069
Trijne Meijnen 1076
Trijnke Sydtses 433
Trijntie Gerryts 593
Trijntie Heijns 633
Trijntie Jans 844
Trijntie Oeges 785
Trijntie Sickes 478
Trijntie Wiarts 661
Trijntie Wijbrens 770
Trijntie Willems 890
Trijntje Andries 556
Trijntje Ates 768
Trijntje Auckes 474
Trijntje Cornelis 857, 993
Trijntje Douwes 558, 892
Trijntje Eetses 891
Trijntje Gerrijts 435
Trijntje Gjolts 936
Trijntje Hijlkes 664
Trijntje Jacobs 467
Trijntje Jans 236, 239, 504, 520, 621, 688,
717, 718, 844, 869, 935
Trijntje Johannes 512
Trijntje Lieuwes 236, 246, 971, 972
Trijntje Louwes 892
Trijntje Martens 470, 652, 808, 887, 909
Trijntje Oeges 785
Trijntje Pijtters 721
Trijntje Rintjes 756
Trijntje Ruurdts 613
Trijntje Sijbes 503
Trijntje Sioerdts 193
Trijntje Tiemens 200, 846
Trijntje Wijbrens 835
Trijntje Wybes 545, 546, 693
Trijntje Wybrens 248
Trijntye Joostes 542
Trintie Aenses 574
Trintie Harings 559
Tromp, Arien Jacobs 558
Tromp, Feijke Martens 847
Tromp, Rintje Klazes 753
Trompetter, C. 335, 561, 607, 826
Trouwt, Jan 915
True, Jens 482
Tryn Doedes 821
Tryn Hanses 406
Tryn Johannes 1001
Tryn Sijmens 698
Tryn Wiardts 661
Tryntien Lyckeles 671
Turnhout, C. van 279, 324
Twerda, H. 119, 335
Twijnstra-de Vries 274
Twynstra, Gerrit 548
Twynstra, Gerrit 549
Tyable Jansen 1011
Tyedt Martens 502
Tyedts Hedsers 690
Tyerck Lows 405, 406
Tyet Pytters 549
Tyets Buues 429, 538
Tyets Jelles 507
Tymen Boeles 893
Tymen Joekes 778
Tymen Symens 435
Tytie [Ceimpes] Teeckes 588
Tytie Ceimpes [Teeckes] 588
Tytie Martens 501
Tyttje Hendriks 941
Tziaerck Allerts 432
Tziets Doedes 457
U
Ubele Sijdsis 740
Uble Pijtters 713
383
Ucke Sierks 640
Uffenbach,, Z.C. von 23, 335
Uijlk Tammes 751
Uijltje Lieuwes 618
Uilke Douwes 962
Uilke Hoijtes 746
Uilke Meinderts 412
Uilke Sijtzes 760
Uilkje Douwes 763
Uilkje Sybes 978
Uilkjen Jouckes 922, 976, 978
Uijterwael, Arnoudt 741
Uitterdijk, Drevis Klazes 780
Uitterdijk, Drewes Jurjens 779
Uitterdijk, Geertje Klazes 780
Uitterdijk, Klaas Drewes 779
Uitterdijk, Rinse Klazes 217, 780
Ulbe Eelckes 418
Ulbe Jans 742
Ulbe Johannes 652
Ulbe Pieters 239, 959, 962
Ulck Jouckes 494
Ulck Sioerds 668
Ulck Tiaerdts 478
Ulcke Auckes 770
Unia, Douwe Carel van 568, 687
Unia, Ricxt 403
Unia, Theothaarda Sufrida van 583
Unia, Wilhelmina Frederica van 584
Uulkjen Wiebes 753
Uylenburg, Rombertus 713
V
Vaart, J.H.P. van der 326, 763
Valcken, Pijter Clasen 459
Valckenier, Daniël 676
Valkena, Christina Tjeerds 1009
Vallinga, Dirk Thomas 598
van der 940
Vaughan, Richard 171, 173, 174, 175, 335, 883,
1028, 1032, 1049
Vecht, Abelus van der 904
Vecht, Sijbilla van der 904
Veen, Folkert H. van der 723
Veen, G.K. van der 710, 724
Veen, Gerrijt Wijbes van der 1082
Veen, Gosse Halbes van der 790, 804, 805,
806
Veen, Halbe Geerts van der 251, 723, 803,
804
Veen, Johannes Cyprianusz van der 868
Veen, Johannes van der 645
Veen, Jouw Harkes van der 570, 778, 779,
901
Veen, Klaas J. van der 794
Veen, Klaas Oenes van der 645
Veen, Margje Jans van der 239, 976
Veen, Meindert Hendriks van der 105, 701
Veen, Pietertje van 205, 963
Veen, Sijtse Gosses van der 790, 791, 805
Veen, Sijtske Jetske (Sity) van der 793
Veen, Sytse van der 791, 792
Veen, Tabe Sijtses van der 177, 790, 791, 792
Veenboer, familie 1005
Veenstra, F. 871, 1031
Veenstra, Fokke 8, 791, 805, 884
Veenstra, Harmen Theunis 240, 629
Veenstra, Henk 711
Veenstra, Janke Jans 868
Veenstra, Pieter Aukes 689
Veer, Geert van der 335, 482
Veeren, Johan van 47
Veerman, A. 199
Vegelin van Claerbergen , Anna Catharina
Wilhelmina 1007
Vegelin van Claerbergen, Assuerus 567
Vegelin van Claerbergen, familie 42
Vegelin van Claerbergen, Hessel 640
Vegelin van Claerbergen, Johan 31, 270, 326,
734, 763, 770, 923, 944
Vegelin van Claerbergen, Pieter Benjamin
1007
Vegelin van Claerbergen, Valerius Lodewijk
1007
Velde, Femmigje van der 880
Velde, Geert van der 758
Velde, Jacob van der 177, 209, 708, 830, 831,
968
Velde, Wiebrig Alberts van der 250, 596
Velde, Willem van der 968
Veldkamp, Hans 832
Veldman, H.O. 1008
Velssen, Agata van 501
Velstra, W.W. 1031
Veltman, Pieter Sakes 770
Ven, F. van der 1019
Venema, Margareta Maria 650
Venema, Uiltje Hoites 979
Venema, Wijger Tjebbes 1082
Veninga, J. 430
Veninga, Schelte Sybes 251, 803
Vennema, Hendrika Gezina 703
Vent, Otto de 9, 670, 1056, 1073, 1075
Vercoyen, Joannis Cornelis 228
Verhagen, Josanna 1024
Verkooy, Cornelis Cornelis 228
Verlies 208, 883, 963
Vermees, Pierius 645
Verstraeten, André 8, 19, 24, 59, 91, 92, 103,
119, 120, 335, 399
Vettevogel, Wytse 230
Vicq, Jan de 650
Viersen, Akke Jans 995
Viersen, Assuerus van 567
Viersen, Aukje Jans 237, 908
Viersen, Aukjen Jans 186, 994
Viersen, Catharina van 758
Viersen, Cuniera van 758
Viersen, Fedde Jacobs 217, 580, 995
Viersen, Grietje Jacobs 201, 580, 581, 786,
870
Viersen, Jacob van 440, 587
Viersen, Joannis 467
Viersen, M. van 565
Viersen, Saakje Ypes 951
Viersen-Glinstra, Johanna van 727
Vierssen, Johanna van 712, 713, 727, 728, 729
Vierssen, Maria van 457
Vierssen, Willem van 801
Viglius, Cornelius 636
Vincentius Gales 765, 874
Vinck, Jan 230
Vischer, Hendrik Minzes 942
Visscher, Anna Roemers 55, 323
Visscher, Hendricus Canter 482
Visscher, W. 225, 227, 335, 431, 903, 1061
Visscher, Wijbe Wijbrens 414
Visser, A. 1030, 1031
Visser, Andries Metskes 689
Visser, Antje Hendriks 682
Visser, Biense Jans 1082
Visser, Claas 717, 784, 785
Visser, Cornelis 1019
Visser, D. 927
Visser, Elizabeth 927, 928
Visser, G. 157, 559
Visser, Jaap Jilkes 846
Visser, Jelke 1015
Visser, Keimpe Sapes 798
Visser, Klaaske 1046
Visser, Louw Sipkes 189
Visser, Maaike 260, 261
Visser, Maaike Jacobs 258
Visser, Marten Jacobs 753
Visser, P. J. de 984, 989
Visser, Rienk 700, 717, 785
Visser, Sjoerd Hylkes 689
Visser, Sjoukje 1038
Visser, Teatske Rinses 779
Vitringa, Ernestus 410
Vleer, Jan Hendriks 931
Vleer, Johannes Aukes 759
Vleer, Tj. W. 758, 904
Vleer, W. Tj. 758
Vlessing 172, 195, 848
Vlieger, Jan. 627, 872, 896, 946, 955, 967,
1052
Vliet, L. van 335, 461
384
Vliet, Pieter Ekkes van der 189
Vlodder, familie 110
Vlodder, Johannes Jans 1007
Voet, Gatze [Gattje] Jans 219, 511, 594
Voet, Theunis Jans 217, 219, 595, 821, 824
Voetius, Anna 642, 745
Vogel, Herman 1039
Vogelaar, Hendrik I de 222
Vogelaer, Adriaen Adriaenszn 222
Vogelaer, Claes Goverts 229
Vogelaer, Cornelis Adriaenszn. 222
Vogelaer, Thomas Adriaens 222
Volbragt, Joh. 573
Volker, Adriana 600
Vollenhooff, Abrahamus Jans 553
Vonk, Harm 1020
Vonk, Jacob Franzes 1009
Vonk, Jitske Wiebes 224
Voormeulen, Gerrit Rinses 802
Voorst, Antonius Reynier van 964
Voort, Aeltie van 1062
Voort, Cornelis van 483, 484, 1062
Voort, Evert Cornelis van 1062
Voort, Frederik Matthijs van 1061, 1062
Voort, Gijsbert Frederiks van 1061
Voort, Tieske van 1060, 1061
Voous, K.H. 831
Vopkjen Ales 924
Vos, Klaaske Pieters de 805
Voskuil, Dominica Eelsma 578, 691, 699,
800, 860
Vosma, Allert Luijtiens 483, 484
Vosma, Gerck 484
Vries de, Atze Cornelis 880
Vries, A. de 431
Vries, Arjan de 520
Vries, B.H. de 336, 541
Vries, Balling Lieuwes de 689
Vries, D. de 8
Vries, De 78, 257, 258, 437, 438, 475, 567, 868,
916, 918, 966, 967
Vries, Dirk Meinderts de 580
Vries, Frederik Jitzes de 253, 255, 1019
Vries, Frederik Johannes de 163, 254, 255,
436, 438, 965, 1043
Vries, G. de 332, 1072
Vries, Geertje Jitzes de 255
Vries, Gerrit de 1072
Vries, Gjalt Reins de 685
Vries, Grietje de 805
Vries, Hedzer Hannes de 954
Vries, Hendrik Geerts de 1071
Vries, Hendrik Ype de 475
Vries, J. de 336, 648
Vries, Jan Annes de 962
Vries, Jan Betsen de 567
Vries, Jan de 8, 82, 114, 212, 300, 648, 656,
662, 679, 857, 858
Vries, Jelle Lieuwes de 425
Vries, Jetse de 436, 573
Vries, Jetze de 435, 439
Vries, Jitze Johannes de 205, 253, 255, 966,
1016, 1017
Vries, Jitze Wopkes de 964
Vries, Johannes de 94, 102, 253, 254, 965,
1043
Vries, Johannes Frederiks de 255, 437, 438
Vries, Johannes Jitzes de 13, 217, 253, 254,
255, 868, 916, 964, 965, 1016, 1017,
1018, 1019
Vries, Johannes Reinders de 561
Vries, Johannes Wopkes de 253, 254, 255,
918
Vries, Lieuwe Meinderts de 425
Vries, Margjen Jochums de 768
Vries, Minke Johannes de 964
Vries, Oebele 9, 23, 55, 336, 583, 996, 1059
Vries, Pier Pieters de 435
Vries, Pieter Dirks de 596
Vries, Pieter Johannes de 916
Vries, Popkjen Joukes de 1001
Vries, Rengert de 1026, 1036
Vries, Sije Jitzes de 255
Vries, Sijtske Willems de 704
Vries, Sikke Jitzes de 81, 102, 103, 153, 178,
208, 253, 255, 966, 967
Vries, Sjoerd [Sijvert] Sijtses de 605
Vries, Symen Symens de 78, 805, 806
Vries, Theunis de 1018
Vries, Wijbe de 806
Vries, Wopke Johannes de 253, 255, 868, 916,
964, 965
Vriese, Jan de 114, 300, 857, 858
Vries-Kooistra, Janny 424
Vries-Ykema, Tjitske de 438
Vroucke Annes 671
Vugts, H. 1039
W
Wabbe Broers 489
Wabbe Jans 487
Wabbe Wabbes 1012
Wadman, H. 546
Wagenaar, Petra 1056
Wagt, Libbe de 82, 100, 102, 1054
Waidman pseud. van [G.S. Bakker] 24, 336
Wal, J. van der 235
Wal, Klaas Rintjes de 980
Wal, Rintje K. de 980
Wal, Rintje Willems de 979
Wal, Sake Pieters van der 570
Wal, Uilke Alles van der 570
Wal, Willem Rintjes de 979
Walle Hajes 751
Walle Sibbles 197, 663
Walle, H. de 336, 414, 457, 481, 1061
Walle, Hessel de 8, 634, 657
Wallinga, Henk 1073
Walrich 554, 577
Walrich, Pompejus 553
Walta, Pyter van 739
Walvius, Lubbertus Johannes 1051
Warman, Andries Gjalts 441
Warner Ritskes 618
Wartena, Abe Wybrens 264, 430
Wassenaar tot Wassenaar, Carel Georg van
801
Wassenaar, Sibbeltje Siedses 567
Wassenaer, Cornelis Claasen 835
Wassenberg, Johanna 804
Watse Jochums 739
Watse Lieuwes 810
Watse Sijbrens 1085
Watte Gerryts 433
Waveren, Gerard Bors van 555, 609
Wederspan, Tziaerd 604
Weide, Jan van der 866
Weiden, Trijntje van der 866
Weij, Auke Johannes van der 217, 1029, 1030
Weij, Jan Jacobus van der 1029
Weij, Johannes Aukes van der 879, 1027, 1029
Weij, Klaas van der 1029
Welmoed Luijpkes 215, 424, 647
Welvelde, Otto van 1080
Welvelde, Zeino Jan van 1080
Wemmichien Jannes 422
Wendt, Catharina 888
Wendte, Hans 8, 662
Wendte, J.F. 191, 336
Went, Catharina 887
Weperen, Jan Jannes van 1008
Werd, Johannes de 879
Werd, Lambertus de 879
Weremeus, Hendrik 929
Werf, Beernt Alberts van der 435
Werf, Dirk van der 195, 202
Werf, Eelke Gerbens van der 221, 599, 754
Werf, Sytse Aants van der 597
Werf, Tjeerd van der 121, 160, 195, 202, 203,
204, 599, 754, 868, 917
Werff, H.D. van der 596
Werff, Walle Jurjens van der 598
Wesel, Dominicus Boot van 55
Wesel, Romanus van 55, 196
Wesma, Frouckje 540, 545
Wesma, Pytter Lucas 540, 545
Wesselius, Baukje 600
Wester, F. 794
385
Westerhof, Pieter Hendriks 1009
Westersloot, Anne Claes 459
Westfeen, Hendrik 193, 197, 766
Westhoff, V. 611, 849, 1025, 1033
Westra, Gjet 966
Westra, Meindert Obe 119, 182, 259, 602,
603, 708
Westra, Roel Hendriks 943, 944
Westra, Tseard 782
Wiard Martens 660, 661
Wiarda, Abelus 778
Wiarda, Hans [Willem] 596
Wiarda, Hans Willem 825
Wibe Arents 1072
Wibichjen Bartels 1072
Wibrandij, J. 625
Wibrant Wibrants 433
Wibren Bouwes 753
Wibren Jeltzes 215, 403
Wicherson, H. 1031
Wickevoorde, Joachim van 495
Wiebe Cornelis 753
Wiechers, K-H. 228
Wiedenfelt [Wijdefelt] , Christina van 612
Wieger Gerbes 759
Wiegersma, Andries Wiegers 901, 902
Wiegersma, Foppe Martens 779
Wiegersma, Meint 153, 559, 955, 1047
Wielinga, Epeus 130, 564
Wielinga, Jettie 564
Wierd Claasz 236
Wierd Jelkes 739
Wierda, J. 884
Wierda, S. 945
Wierda, Seerp Hijlkes 777
Wierdsma 720
Wierdsma, Petrus 778, 825
Wierdts, Claas 235, 424, 675
Wieren, Trijntje van 252, 953
Wieringa, Nicolaas 636
Wiersma, Ids 61, 86, 93, 94, 97, 272, 273, 328
Wiersma, Jeltje Jans 481
Wiersma, Meindert Sjoerds 435
Wiersma, Sieuke Sybes 436
Wietsma, Minne 438
Wigeri, Elias 650, 651, 836, 931
Wigeri, Elias Wigerus 931
Wigeri, Taad 1068
Wijbe Annes 776
Wijbe Baukes 529, 978
Wijbe Cornelis 753
Wijbe Eelkes 728, 729
Wijbe Feyties 659, 660
Wijbe Hanses 114, 217, 219, 956
Wijbe Johannes 192, 597
Wijbe Paulus 573
Wijbe Pijtters 1085
Wijbe Sijrcx 431
Wijbe Thomas 742
Wijbe Wijmmerts 944
Wijbenga-de Boer, A. 337, 795, 798
Wijbrant Fockens 1076
Wijbren Jeltes 62, 448
Wijbren Jochums 641
Wijbren Rinses 802
Wijbren Romkes 902, 903
Wijdefelt, Gozewijn van 612
Wijdenbrugh, Ernst Willem van 1007
Wijdenbrugh, Margaretha van 1007
Wijdenbrugh, Pieter Beerend 1007
Wijger Hijlkes 414
Wijger Martens 901
Wijger Wierds 518
Wijgeri, Wijger 930, 931
Wijgersma, Foppe 779
Wijke Douwes 595
Wijmer Sijtses 677
Wijngaarden, C.H. van 155
Wijpck Pijters 568
Wijts Oedses 578
Wijts Rinses 666
Wijtse Hanses 216, 431
Wijtse Isbrants 399
Wijtse Jacobs 413
Wijtse Pijbes 167, 939, 940
Wijtse Sijtses 453, 517, 518
Wijtse Thomus 479
Wijtse Thonis 592
Wijtse Thunis 551
Wijtske Jurjens 572, 855, 888
Wijtske Rienks 237, 973
Wijttie Meinerts 499
Wijttinga, Altie Cornelis 495
Wijttinga, Maijcke Pitters 495
Wijtze Pijbes 628, 629
Wikje Ymes 962
Wilcke Christoffels 1060
Wilde, Tjerk 658
Wildt, David de 677
Wildt, Hiob de 676, 677
Wilhelmij, Gerrijt 589
Wilhelmij, Gerrit 979
Wilhelmina, Koningin 1033
Wilke Harmens 936
Willem Auckes 730
Willem Eelses 921
Willem Engberts 595
Willem Geerdts 56
Willem Hiddes 499
Willem Hommes 450, 545
Willem I 26, 62, 74, 128, 138, 155, 234, 247,
558, 861, 935, 1015, 1027
Willem III 155, 1015, 1027
Willem IV, Willem Carel Hendrik Friso 861
Willem Jacobs 113, 760, 784
Willem Jelmers 758
Willem Jeltes 216, 614, 674, 784
Willem Klazes 239, 248, 924, 925, 926
Willem Luitiens 714
Willem Pijtters 688
Willem Pyters 194
Willem Sipkes 117, 236, 239, 504, 520, 621, 718
Willem Teunis 221, 619, 700, 894
Willem V 861, 865
Willem Willems 230, 846
Willemke Emes 540
Willemke Gerrijts 503
Willemke Hans 557
Willinge, Gesina 1005
Willinge, Jan Alberts 670, 737, 1005, 1012,
1068, 1074
Willink, W.E.J. Tjeenk 124, 141, 328
Wilson, Elsabine 784
Wilt Alberts 1064
Wilt Janssen 1061
Winden, E. van 279, 324
Winkler, Johan 1013
Winsemius, Albertus 654
Winsemius, P.B. 654
Winsemius, Pieter 807
Winter, Femmichjen 1072
Wisscha, Griete Eysses ter 417
Wisse Sipckis 858, 859
Wisse Taeckes 534
Wissema, Duco à 643
Wissema, Hector à 643
Wissema, Ida van 458, 644
Wissema, Jan Sapes van 644
Wissema, Lucia van 492, 643, 644, 645
Wissema, Sabinus van 457, 476, 492, 643,
644
Wissema, Wolphart van 457
With, Daniël de Block van Haersma de 867,
868
With, Frederik van Haersma de 470
With, Jan de 482
With, Jan Minnema de 801
With, Jan Minnema van Haersma de 868
With, Michiel de 580
Witsen, Petronella 555, 609
Witte, Jetze de 833
Witteveen, J. 483
Witteveen, S. 324, 905
Wobbe Pyters 727
Wobbel Hilck 418
Wodehouse, William 21
Wolckema, Hibbe Tackes 737
Woldringh, Anna Maria 979
386
Woldringh, C.G.S. 258, 259, 260,
1044
Woldringh, Jan 255, 258
Woldringh, Meinardus 255, 258,
259, 1042
Woldringh, Sebo Eltjo 37, 115, 140,
163, 164, 165, 173, 184, 250,
255, 258, 259, 260, 335, 336,
340, 871, 1039, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045
Woldringh, Sebo Meinardus 258,
259
Woldringh, Stephanus Hendrik
Louwe 258, 259
Wolf, Johan Hendrik de 409, 652
Wolff, Anne J. 8, 41, 42, 62, 156,
333, 334
Wolff, Veronica Dorothea de 410,
652
Wolff, W. J. 337, 832
Wolflingen, Johan Casper Heisel
de 825
Woltinge, I. 23
Wopcke Bartholomeus 433
Wopcke Ubles 495
Wopcke Wijgers 416
Wopke Foockis 192
Wopke Juus 473
Wopke Martens 504
Wopke Romkes 248, 902
Wopke Wigers 690
Worm, N. J. van den 1016
Wortel, Aldert Cornelis 555
Wortel, Cornelis Allerts 292, 556
Wortel, Harmen 1039
Woud, A. van der 167
Woudstra, Jelle 1046, 1047
Wouter Garkes 746
Wouter Jans 450
Wouter Popkes 583, 855, 856
Wulp, Jan Tijsz 857
Wumkes, G.A. 767
Wyaerde, Buue Cornelis 538
Wyart Martens 535
Wybe Auckesz 59
Wybe Berents 87
Wybe Clazes 889
Wybe Folkerts 479
Wybe Geerts 956
Wybe Janssen 474
Wybenga, Dedde Jans 702
Wybenga, Gelt Deddes 701
Wybenga, Gjalt Jans 703
Wybenga, Jan Deddes 702, 703
Wybenga, Thomas Wybes 425
Wybranda, Ozia 1048
Wybren Hendriks 589
Wybren Romkes 13, 239, 248, 768,
902
Wyckel, Anna Catharina Elisabeth
van 801
Wyckel, Augustinus Walrich van
553
Wyckel, Aurelia van 467, 468
Wyckel, Dorothea van 671
Wyckel, Hans Hendrik van 565,
567
Wyckel, Hans van 578
Wyckel, Hendrick van 578
Wyckel, Johanna Maria van 973
Wyckel, Johanna van 578, 800
Wyckel, Johannes van 578, 587,
800
Wyckel, Martinus van 578
Wyger Heins 487
Wymenga, Romke Jan 1013
Wypck Pyters 447
Wyts Folckerts 485
Wyts Suobke 441
Wytse Doedes 649
Wytse Femmes 759
Wytse Feytes 576
Wytse Lieuwes 614
Wytse Oenses 688
Wytse Sjoerds 658
Wytske Folckerts 759, 760
Wytske Jans 246, 588, 983
Wytske Keimpes 589
Wytske Rienks 237, 973
Wytske Wytses 577
Wytske Ypes 541
Wytsma, Gerrijt van 480, 481, 483
Wytsma, Maria Clara van 481
Y
Ybel Pijtters 656
Ybeltje Cornelis 237, 249, 579, 907
Ybema, Jacobus 511, 594
Ycke Clases 434
Yeb Douwes 595
Yees Heeris 61, 130, 775
Yesck Bauckes 506, 507
Yetske Gerbens 759
Yke Brants 541
Ykema, Tjitske 255, 437
Ymck Foockes 583
Ymck Gerrits 775
Ymk Nankes 510
Ymke Jorrits 246, 247, 491, 609
Ymkjen Eelkes 945
Ymkjen Fetses 615, 616
Ynia, H. 908
Ynske Sytses 232, 865
Ynte Bruins 613
Yntie [Ynse] Jacobs 874, 875
Yntie Jarigs 509, 510, 606
Yntje Alberts 664
Ype Bauckes 777
Ype Jans 407, 408, 680, 781
Ype Jansen 408
Ype Luitjens 856
Ype Melles 767
Ype Sickes 541, 589
Ypke Jans 680
Ypkje Sytses 728
Ys Heeres 775
Ysbrand Cornelis 675
Ysbrand Pieters 558
Yssels, Ydtie Cornelis 420
Yssien Saackes 773
Ytie Lieuwes 467
Ytie Pyters 975
Ytje Annema 790
Ytje Boeles 778
Ytje Keimpes 569
Ytsen Hettes 652
Ytsje Eelkes 1013
Ytsma, Libbe Taekes 237, 973
Yttie Andries 565
Yttie Haijtses 669
Yttie Jans 564
Z
Zandstra, Freya 873
Zee, Auke Uiltjes de 992
Zee, Sjouke de 758
Zeeuw, Japke Jacobs de 848
Zeilinga, Abraham Edes 989, 990
Zeilinga, R. 1018
Zeinstra, Henk 8, 225
Zelle, Adam 788
Zelle, Cornelius 788
Zelle, Joukje 788, 789
Zelle, Margaretha Geertruida
[Mata Hari] 788
Zijden, P. J. van der 208, 709
Zijden, Van der 177, 208, 472, 709
Zijl, Jacob van der 928, 1033, 1054
Zijl, Jan van der 927, 928, 1054
Zijl, Sijtze van der 327, 927
Zijlstra, Akke 1030
Zijlstra, Baatje Jans 621
Zijlstra, Hans 463
Zijlstra, Jan Pieters 1008
Zijlstra, Maaike Renzes 218, 236,
621, 893, 950, 951
Zijlstra, Marijke 990
Zijlstra, Marten 990
387
Zijp, A. 188
Zijtses, Abraham 620
Zijtses, Hans 620
Ziltje Douwes 935
Ziltje Ymkes 247, 557
Zoodsma, L. 678
Zorgdrager, Albert 611
Zorgdrager, Jort 851
Zorgdrager, Piet 994
Zoutman, Jan Dircksz. 196
Zwaal, A.J. 29, 337, 502, 555
Zwaenepoel, A. 19, 335
Zwart, D.E. 337, 896
Zwart, M. 871
Zwol, Piet van 851

 Posted by at 13:50

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.