sep 242015
 

    Door Gerrit de Jong

 (zoeken kan met ‘Ctrl-toets plus F-toets’; dan krijg je een zoekvenster, waar je de naam kunt typen; dan op ‘Enter’ en de naam wordt overal gekleurd weergegeven)

1811

    1. ATE DIRKS FABER 63j mr grofsmid mv Eelkje Taekes. namen van ouders onbekend.

    buren Douwe Haebeles Faber 44j grofsmid en Wieberen Pieters 43j

    guardenier.  14-5-1811.

    2. KLAASKE EGBERTS 38 weken dv Egbert Gerkes guardenier en Hendrikje Jans. buren

    Age Wietzes 35j matroos en Sipke Jacobs 32j koopman.  14-9-1811.

    3. AAFKE LIEUWES BOS 1 maand dv Lieuwe Jetzes Bos mr schoenmaker en Anke 

    Jacobs. buren Wieberen Pieters 43j guardenier en Douwe Haebeles Faber 44j 

    grofsmid.  20-10-1811.

    4. JETSKE ATES 2 maanden dv Ate Jans , matroos en Hiltje Johannes. buren Jenne 

    Kornelis 70j oud-schipper en Tjerk Frederiks 23j matroos.  11-10-1811.

    5. DOUWE ERNST 9 maanden zv Ernst Wiggers mr bakker en Pijttje Andries. buren

    Pieter Willems 31j grofsmid en Folkert Durks 39j arbeider.  2-11-1811.

    6. GERRIT ADOLFS HEMMINGA 5j en 11 maanden zv Adolf Hemminga arb. en Antje

    Gerrits. buren Pieter Cornelis Ferwerda 56j timmerman en Durk Hessels Weidenaar 42j

    winkelier. 28-12-1811.

1812

    7. RENSKE SWETZES 77j arbeidster wv Gosse Pieters. ouders onbekend. buren Minze

    Minzes Buwalda en Romke Jans Meinsma. huisnr 3    10-1-1812.

    8. JACOB PIETERS BOS 38j snikschipper mv Wiegertje Joukes zv Pieter Jacobs Bos

    zeilmaker en wln Trijntje Hilberts. buren Ernst Wiggers Meindertsma en Harmen

    Hendriks Meinsma.  nr 22   26-1-1812.

    9. JANKE JANS de VRIES 7 weken en 4 dagen dv Jan Goitzens de Vries en Riemkjen

    Eeltjes. buren Jan Sijbes de Jong en Jan Meints Smeding.  nr 28  3-2-1812.

    10. KLAASKE BENJAMINS BOTSTRA 6 weken dv Benjamin Johannes Botstra en 

    Aaltje Klazes. buren Durk Hessels Weidenaar en Jan Meints Smeding. nr 86  13-3-1812.

    11. SIBBELTJE TAEDES 52j vv Feije Teunis Borst dv wln Taede Douwes en Stijntje 

    Lieuwes. buren Andries Lieuwes Sijbma en Haije Cornelis Visser.  nr 39  22-3-1812.

    12. JACOB JACOBS DIJKSTRA 76j boer wdnv Antje Ottes zv Jacob Tomas en Tettje

    Jacobs vroeger te Anjum. buren Taeke Pieters Klimstra en Romke Jans 

    Meinsma.  nr 5   30-3-1812.

    13. LIJSBERT MENKES 41j naaister vv Haije Kornelis Visser dv wln Menkes Jans en 

    Trijntje Ates. buren Andries Lubbes Sijbma en Douwe Jans Jansma.  9-4-1812  nr 40

    14. ANTJE MONTES 13 dagen dv Monte Sijtzes Visser en Goike Eesges. buren

    Haije Kornelis Visser en Auke Aukes de Vries.  18-4-1812  nr 41.

    15. SIBBELTJE LIEUWES DUBBELINGA 37 weken dv Lieuwe Gerardus Dubblinga en

    Minske Klazes Kievit. buren Gerlof Hendriks Dijkstra en Andries Lubbes

    Siebma.  28-4-1812  nr 5a

    16. PIETER CORNELIS FERWERDA 1 maand zv Kornelis Pieters Ferwerda timmerman en

    Trijntje Jans Bijland. buren Jan Harmens Steiger en Arjen Jans Faber.  5-5-1812  nr 9.

    17. TIJTJE DOUWES JANSMA 8 weken dv Douwe Jans Jansma guardenier en Grietje 

    Hendriks. buren Sijtze Montes Visser en Durk Tijssens de Boer.  18-5-1812  nr 55.

    18. MARTZEN WILLEMS 84j wv Jarig Sijtzes dv Willem Martens en Aaltje ?. buren

    Joeke Martens van der Net en Age Tjerks de Jong.  29-10-1812  nr 50.

    19. JANKE TJIPKES 31j arbeidster vv Sijbe Jacobs de Vries dv Tjipke Teunis en Maijke 

    Jimkes. buren Eeltje Bartels Tuinstra en Marten Douwes Kuiper.  28-11-1812  nr 78.

    20. JETSKE TJIPKES 22j vv Lieuwe Willems Jaarsma dv Tjipke Hendriks en Pijtje Douwes

    onder Lioessens. buren Abe Gerrits Katsma en Kornelis Wopkes Saadsma. 30-12-1812 nr 91.

1813

    21. RINZE JANS de GROOT 5 dagen zv Jan Hendriks de Groot en Sijtske Klazes. buren 

    Harmen Jans Jansma en Marten Jacobs Elzinga.  19-3-1813  nr 82.

    22. JENTJE GOVES de VRIES  28j schoenmaker zv wln Goves Jentjes en Itske Sijdzes

    vroeger te Franeker. buren Tjalling Lieuwes Meindertsma en Pieter Willems

    Faber.  19-3-1813  nr 62.

    23. JAN 10j geb. te Nes onegte zv wln Tjitske Jans voorheen te Anjum. buren Lieuwe Willems 

    Jaarsma en Hendrik Sijtzes Gaasterland.  11-6-1813  nr 88.

    24. ANTJE ABELES 53j geb. te Collum wv Jacob Dirks dv Abele en Anneke. buren Hendrik 

    Jans Slagter en Marten Douwes Kuiper.  8-7-1813  nr 74.

1814

    25. HARMEN MEINDERTS 29j zv wln Meindert Harmens en Orseltje Botes. buren 

    Jan Foppes Dijkstra en Ernst Wiggers Meindertsma.  22-3-1814  nr 25.

    26. TJITSKE TJIPKES 66j wv Jacob Sipkes dv Tjipke Teunis en Sijbrig. 

    buren als nr 25.  22-3-1814  nr 25.

    27. ATE SJOLLES van den VELDE 76j rentenier zv Sjolle Herkes en IJtske. buren Pieter Jans

    Visser en Cornelis Sijtzes Gaasterland.  7-9-1814  nr 22.

    28. FOLKERT DIRKS WEIDENAAR 8 maanden zv Dirk Hessels Weidenaar en Antje 

    Hendriks. buren Adolph Hemminga en Ernst Wiggers Meindertsma.  3-10-1814  nr ?.

    29. ANTJE HEERTJES HUISINGA 9j dv Heertje Foppes Huisinga en Jetske Harmens.

    buren Otte Liemes Wiersma en Jimke Klazes Dijkstra.  22-10-1814  nr 95.

    30. ATE HAIJES VISSER 3j zv Haije Kornelis Visser V en wln Lijsbert Minkes. buren

    Ernst Wiggers Meindertsma en Jan Foppes Dijkstra.  25-10-1814  nr 40.

    31. JANTJE AGES de JONG 4j dv Age Tjerks de Jong en Lieuwkjen Sijtzes. buren Jan

    Meints Smeeding en Ernst Wiggers Meindertsma.  30-10-1814  nr 59.

    32. HILTJE HARMENS 44j vv Jimke Klazes Dijkstra. ouders onbekend. buren Heertje

    Foppes Huisinga en Jan Engels de Jong.  14-11-1814  nr 95.

1815

    33. DOUWE BENJAMINS VISSER 75j V wdnv Trijntje Jurjens. buren Melis Gerrijts Boltjes 

    en Hendrik Joekes van der Net.  12-3-1815  nr 47.

    34. JOEKE AUKES VISSER 49j V wdnv Akke Minzes zv Joeke Aukes en IJtje ?. buren 

    Pieter Willems Faber en Tjalling Lieuwes Meindertsma.  3-8-1815  nr 7.

    35. IJTSKE ATES 24j vv Kornelis Sijtzes Gaasterland. dv wln Ate Sjolles en Fokeltje

    Binderts. buren Jan Pieters Visser en Ernst Wiggers Meindertsma.  10-9-1815  nr 93.

    36. SAKE POPKES van der SCHOOL fuselier zv wln Popke Sakes en Rinske Jans.

    buren Ernst Wiggers Meindertsma en Jan Foppes Dijkstra.  16-7-1815 in het

    hospitaal te Leiden.

    37. JANKE MELIS BOLTJES 5 dagen dv Melis Gerrijts Boltjes en Grietjen Paulus.

    buren als nr 36.  15-10-1815  nr 43.

    38. GERRIJTJE ROELOFS 38j vv Mient Geerts Windelaar. buren als nr 36. 9-12-1815 nr 61.

    39. SIJTZE HARMENS 80j oud-visserman. buren als nr 36.  18-12-1815  nr 30.

1816

    40. EELTJE BARTELS TUINSTRA 73j mv Jitske Rengers. buren als nr 36.  1-1-1816 nr 80.

    41. ATE FREERKS WESTER 75j wdnv Gatske Martens zv Freerk Ates. buren Klaas Sijbes 

    de Jong en Ernst Wiggers Meindertsma.  16-1-1816  nr 13.

    42. JOUKE JANS 58j arb. wdnv Trijntje Cornelis. buren Wiebren Pieters van den Berg en

    Sipke Jacobs Bakkens.  27-3-1816  nr 83.

    43. JETSKE FREDERIKS SCHREGARDUS  91j wv Douwe Jacobs dv Frederik Schregardus.

    buren als nr 36.  4-4-1816  nr 32.

    44. LIEUWE GOOITZENS BRAAKSMA 3 weken dv Gooitzen Jans Braaksma en Sepje Jans.

    buren als nr 36.  7-4-1816  nr 36.

    45. HARMANNA HENDRIKA ALBRINK 20j inwonende bij haar oom ds Beilanus. dv 

    Gerrijt Albrink predikant te Woldendorp in het Oldampt en Aaltje van Assen. buren

    Joeke Aukes Dijkstra en Tjalling Lieuwes Meindertsma.  8-5-1816  nr 63.

    46. JIMKE TEUNIS WAGENAAR 75j visjager. buren Jan Foppes Dijkstra en Ernst

    Wiggers Meindertsma.  12-6-1816  nr 75.

    47. WIEGER WIEGERS de JONG 70j arb. mv Grietie zv Wieger Geerts. buren Taeke Pieters 

    Klim 36j arb. en Ernst Wiggers Meindertsma 43j mr bakker.  7-12-1816  nr 10.

1817

    48. JAN HARMENS van GIJLK 66j weever zv Harmen Jans van Gijlk en Antje Hendriks.

    buren Jan Wiltjes Meindertsma 57j guardenier en Auke Cornelis Visser 51j V.

    V = visserman  19-1-1817  nr 37.

    49. AGE TJERKS de JONG 40j guardenier mv Lieuwkje Sijtzes Boermans zv wln Tjerk Ages 

    en Afke Ruurds. buren Jan Meints Smeding 31j onderwijzer der jeugd en Minne Jans 

    Boelens 45j guardenier.  6-2-1817  nr 59.

    50. JACOB LIEUWES BOS 2j zv Lieuwe Jetzes Bos en Aukjen Jacobs. buren Douwe 

    Heebeles Faber 49j mr smid en Hendrik Jans Slager 40j mr slager.  15-2-1817 in het 

    water bij het huis nr 74.

    51. HENDRIK ADOLFS HEMMINGA 19j schoenmakersknegt zv Adolf Aises Hemminga

    commies bij de convoijen te Paesens en wln Fredrikje Douwes de Haan. aangevers

    de vader en Marten Klazes Groen 36j kastelein.  16-3-1817  nr 26.

    52. JANTJE EGBERTS van der VELDE 6 maanden dv Egbert Gerkes van der Velde en

    Hendrikje Jans. buren Tjalling Jans Meinsma 41j voerman en Jan Pieters 

    Visser 18j.  25-3-1817  nr 25.

    53. JANTJE JEMKES BOSCHAKKER 3j dv Jemke Lieuwes Boschakker V en Aukjen 

    Jans. buren Jan Foppes Dijkstra 54j koopman en Jan Wiltjes Meindertsma 51j

    gardenier.  24-4-1817  nr 37.

    54. EELTJE HARMENS JANSMA 7j zv Harmen Jans Jansma koopman en Houkjen

    Eeltjes. buren Sijbe Jacobs de Vries 36j gardenier en Kornelis Taekes Visser 23j

    gardenier.  8-5-1817  nr 79.

    55. JANKE MARTENS GROEN 2j dv Marten Klazes Groen kastelein en Sjoukjen Durks.

    buren Douwe Haebeles Faber 49j grofsmid en Hendrik Sijtzes Sijtsma 22j

    gardenier.  16-5-1817  nr 71.

    56. AALTJE MARTENS GROEN 9j dv Marten Klazes Groen kastelein en Sjoukjen Durks.

    buren Harmen Hendriks Meinsma 42j koopman en Marten Douwes 

    Kuiper 29j.  23-5-1817. nr 71.

    57. JANTJE HILLES WAGENAAR 9j geb. onder Nes dv Hille Jimkes Wagenaar vischjager

    en wln Leentje Jans overl. onder Nes. buren Lieuwe Willems Jaarsma 29j voerman en 

    Wopke Jans Saadsma 60j arb.  23-5-1817  nr 90.

    58. JOEKE AUKES DIJKSTRA 19j vischloper zv wln Auke Joekes en Akke Minzes naaister 

    te Paesens. buren Pieter Willems Faber 37j grofsmid en Tjalling Jans Meinsma 42j

    voerman.  27-5-1817  nr 63.

    59. GEERT JACOBS HIBMA 13 maanden geb. te Wierum zv Jacob Geerts Hibma 

    potschipper en Trijntje Christoffels Nijp. buren Foppe Jans Dijkstra 54j koopman en Jan 

    Foppes Dijkstra 32j bakker.  1-6-1817 in hun schip te Paesens.

    60. HITJE ATES PAESEN 11j dv Ate Jacobs Paesens timmerman en Wijtske Andries.

    buren Wiltje Meinderts de Vries 36j landb. en Sipke Jacobs Bakker 38j

    koopman.  30-5-1817  nr 17.

    61. ANTJE TJALLINGS MEINSMA 15j dv Tjalling Lieuwes Meinsma landb. en Franske

    Pijls. buren Joeke Aukes Dijkstra 75j en Pieter Willems Faber 37j grofsmid.  15-6-1817 nr 64.

    62. JAN JOEKES van der NET 17j zv Joeke Martens van der Net arb. en Antje Sijbrens.

    buren Jan Foppes Dijkstra 44j koopman en Sipke Jans Visser 22j V.  16-7-1817  nr 48.

    63. HARMKE de VRIES  5 weken onegt dv Grietje Harmens de Vries. buren Tjalling Jans

    Meinsma 42j voerman en oom Wijtze Harmens de Vries 25j gard.  10-8-1817  nr 66.

    64. FREERK HAIJES VISSER 12dagen zv Haije Kornelis Visser 42j V en Aaltje Sijtzes.

    aangevers de vader en Taede Feijes Borst 22j schipper. 11-9-1817  nr 34.

    65. TRIJNTJE ANDRIES 54j dv wln Andries Taekes en Richtje Aukes. buren Jan Foppes

    Dijkstra 54j koopman en Klaas Sijbes de Jong 42j landb.  14-9-1817  nr 83.

    66. SIJTZE HAIJES VISSER 23 dagen zv Haije Kornelis Visser en Aaltje Sijtzes. buren

    Monte Siedzes Visser 37j V en Durk Tijssens de Boer 30j V.  20-9-1817  nr 34.

    67. JANKE DURKS 75j vv Durk Willems. buren Jan Hendriks de Groot 55j visjager en 

    Hendrik Tjipkes Oosterling 31j gard.  24-9-1817  nr 8.

    68. MINZE MINZES BUWALDA 50j landb. mv Trijntje Annes zv wln Minze Minzes en 

    Trijntje Pieters. buren Auke Aukes Posthumus 27j gard. en Jelle Sijtzes Sijtsma 30j

    gardenier.  15-10-1817  nr 3.

1818

    69. EELKJEN HARMENS JANSMA 1j dv Harmen Jans Jansma koopman en Houkjen 

    Eeltjes. buren Marten Jacobs Elzinga 53j voerman en Sijbe Jacobs de Vries 37j

    gardenier.  27-1-1818  nr 79.

    70. JAN HEERKES de VRIES 25j boerenknegt zv wln Heerke Minnes arb. en wed. Antje

    Jans te Metslawier. buren Bouke Harkes Woudwijk 30j gard. en Auke Aukes 

    Posthumus 28j gard.  29-1-1818  nr ?.

    71. HITTJE TAEKES KLIM 10j geb. te Damwoude dv Taeke Pieters Klim arb. en Jantje 

    Johannes. buren Haije Gerlofs Dijkstra 25j schipper en Johannes Jans van der 

    School 48j arb.  12-2-1818  nr 13.

    72. HENDRIK JASPERS van der PLOEG 73j arb. mv Pietje Andries. buren Teunis Jimkes

    Boersma 52j landb. en Paulus Gerardus van der Ploeg 48j arb.  17-2-1818  nr ?.

    73. FEIJE TEUNIS BORST 69j geb. op Schiermonnikoog wdnv Sibbeltje Taedes.

    buren Andries Lubberts Sijbma 52j linnenwever en Wieger Wiegers de Jong 40j

    gardenier.  21-2-1818  nr 39.

    74. HENDRIK KORNELIS SMITTJE 79j mv Marijke Lourens. buren Kornelis Montes

    Visser 56j V en Jan Sijbes de Jong 48j schoenmaker.  9-3-1818  nr 31.

    75. JAN POPKES OOSTERLING 21j boerenknegt od Lioessens geb. te Wierum zv wln

    Popke Zakes arb. en Renske Jans arbeidster te Paesens. buren Durk Hessels Weidenaar

    arb. 39j en Taeke Pieters Klim 39j arb.  18-4-1818  nr 13.

    76. EELKJE GOOITZENS BRAAKSMA bijna 4j dv Gooitzen Jans Braaksma arb. en 

    Sepkje Jans Meindersma. buren Jan Foppes Dijkstra 55j koopman en Jan Hendriks 

    Pilat 33j linnenwever.  17-7-1818  nr 37.

    77. GERLOF HAIJES DIJKSTRA 1/2 j zv Haije Gerlofs Dijkstra soldaat en Pietje Jacobs

    deszelfs huishoudster, zijnde ongehuwd. buren Monte Sijtzes Visser 38j V en Durk

    Tijsses de Boer 31j V.  30-7-1818  nr 45.

    78. LIEUWE GOOITZENS BRAAKSMA 1j zv Gooitzen Jans Braaksma arb. en Sepkje 

    Jans Meindersma. buren Eelze Jans Visser 41j V en Jimke Lieuwes Boschakker 41j

    V = visserman.  28-8-1818  nr 36.

    79. TIJTJE ATES VISSER 2j dv Ate Jans Visser V en Hiltje Johannes. buren Jan Smeding 

    onderwijzer der jeugd 33j en Menne Jans Boelens 46j gard.  2-11-1818  nr 33.

    80. ANDRIES LUBBERTS SIJBMA 55j linnenwever mv Aafke Minnes zv Lubbe Jans en

    Aukjen Wijbets. buren Auke Aukes de Vries 35j visjager en Douwe Jans Jansma 33j 

    gardenier.  7-12-1818  nr 38.

1819

    81. GEERT HENDRIKS 43j arb. geb. te Nes mv Maaike Jitzes zv wln Hendrik Pieters en 

    Grietje Wiegers vroeger te Nes. buren Teunis Jimkes Boersma 52j landb. en Andries Geerts 

    de Jong 31j schoenmaker.  9-2-1819 in de , brak , te Paesens.

    82. SIJTSKE JOEKES DIJKSTRA 50j vv Douwe Heebeles Faber grofsmid dv Joeke Aukes 

    Dijkstra en wln Sijtske Minkes. buren Hendrik Sijtzes Sijtsma 24j landb. en Marten Klazes 

    Groen 38j kastelein.  24-2-1819 nr 73.

    83. SIPPE ANDRIES BRUIN 58j vischjager mv Renske Mentjes zv wln Andries Meinderts 

    en Tietje Sippes. buren Gerhardus Sjoerds de Jong 34j gard. en Herke Martens Elzinga 23j

    voerman.  20-3-1819  nr 81.

    84. AUKJEN MENZES 53j naaister geb. onder Aalzum wv Auke Joekes Dijkstra V dv wln 

    Minze Menzes en Trijntje Rijkles. buren Tjalling Jans Meinsma 42j voerman en Egbert

    Gerkes van der Velde 34j gard.  11-4-1819  nr 63.

    85. GEPKE MARTENS ELZINGA 15j dv Marten Jacobs Elzinga voerman en Antje Heerkes.

    buren Broer Klazes Meinsma 50j timmerman en Pieter Willems Faber 39j

    grofsmid.  13-7-1819  nr 80.

    86. PIETER KORNELIS FERWERDA 66j uurwerkmaker geb. te Ternaard mv Gertje Freerks

    zv wln Kornelis Pieters gard. te Ternaard en ?. buren Broer Klazes Meinsma 50j timmerman 

    en Wiebren Pieters van den Berg 52j landb.  9-11-1819  nr 83.

    87. GERRIT HENDRIKS OOSTERLING 3 weken zv Hendrik Tjepkes Oosterling slagter en

    Dieuke Gerrits de Vries. buren Johannes Metskes de Vries 50j voerman en Joeke Doekes

    Faber 24j arb.  1-12-1819  nr 8.

1820

    88. TJEPKE HENDRIKS OOSTERLING 2j zv Hendrik Tjepkes Oosterling slagter en Dieuke 

    Gerrits de Vries. buren Johannes Metskes de Vries 50j voerman en Jan Hendriks de Groot 58j

    visjager.  27-1-1820  nr 8.

    89. JAN SIJBES de JONG 50j schoenmaker mv Antje Pieters zv wln Sijbe Jans en Dieuke

    Durks. buren Kornelis Montes Visser 57j V en Jacob Gelfs de Haan 23j V.  15-2-1820  nr 29.

    90. GERTJE EGBERTS van der VELDE 1/2 j dv Egbert Gerkes van der Velde gard. en 

    Hendrikje Jans Fenema. buren Bote Aatzes Koudenburg 32j V en Wijtze Harmens de

    Vries 28j gard.  17-4-1820  nr 27.

    91. WOPKE JANS SAADSMA 70j arb. geb. te Bolswert mv Sijtske Willems buren Wiltje 

    Jans Meindertsma 22j gard. en Jan Johannes Faber 34j gard.  2-7-1820  nr 89.

    92. HENDRIK JELLES SIJTSMA 10 weken zv Jelle Sijtzes Sijtsma gard. en Tijtje Klazes.

    buren Auke Aukes Posthumus 31j landb. en Sijbe Jacobs IJntema 28j

    boerearbeider.  31-7-1820  nr 1.

    93. EELTJE MARTENS ELZINGA 21j voermansknegt geb. te Lutkewolde(Augsbuurt) 

    zv Marten Jacobs Elzinga voerman en Antje Herkes. buren Pieter Willems Faber 39j

    grofsmid en Roelof Gerkes Jager 44j grofsmidsknegt.  9-8-1820  nr 80.

    94. TRIJNTJE JANS IJTSMA 79j turfmeetster geb te Metslawier wv Klaas Folkerts 

    Dijkstra arb. dv Jan IJtsma in leven kastelein te Metslawier en Boukjen Willems.

    buren Jan Hendriks de Groot 57j vischloper en Johannes Jans van der School 50j

    arbeider.  12-8-1820  nr 15.

1821

    95. MARTEN GERBENS LEIJ 29j schipper mv Jeltje Freerks Schregardus zv wln Gerben

    Leij en wed. Antje Martens Leij. buren Age Wijtzes Boersma 43j V en Durk Thijssens

    de Boer 33j V.  1-8-1821  nr 50.

    96. TRIJNTJE JANS 86j wv Nutte Willems Visser dv Jan Wijtzes en Eelkje. buren Kornelis

    Montes Visser 59j V en Sijbe Jans de Jong 22j schoenmaker.  30-10-1821  nr 28.

    97. KORNELIS AUKES de VRIES 5 uren zv Auke Aukes de Vries 38j visjager en Eelkjen

    Wijtzes. aangevers de vader en Jan Bernds Pilat 37j linnenwever.  14-11-1821  nr ?

1822

    98. PIETER DOUWES EIZINGA 16j zv wln Douwe Freerks arb. en Trijntje Broers thans

    huisvrouw van Jan Engels de Jong arb. buren Teunis Klazes Dijkstra 64j arb. en Klaas 

    Jimkes Dijkstra 26j gard. 14-2-1822 bij het huis nr 7 onder Lioessens.

    99. DURK WILLEMS WIERDA 70j arb. wdnv Janke zv Willem en ?. buren Jan Harmens 

    Steiger 50j arb. en Joeke Douwes Faber 26j gard.  10-3-1822  nr 8.

    100. PIETJE ANDRIES 65j vischloopster geb. te Nijkerk wv Hendrik Jaspers dv Andries

    Gabes en Janke Sijdzes. buren Teunis Jimkes Boersma 53j voerman en Paulus Gerhardus

    van der Ploeg 52j arb.  16-3-1822  nr 46.

    101. ROELOF MIENTS WENDELAAR 13j zv Mient Geerts Wendelaar voerman en wln

    Gerritje Roelofs. buren Ate Jacobs Paesen 58j timmerman en Pieter Eesges Tijtsma 41j

    gardenier.  22-3-1822  nr 17.

    102. ORSELTJE BOTES 81j wv Tiete Gerlofs dv Bote en ?. buren Jan Bernd Pilat 37j 

    linnenwever en Wiltje Doekes Visser 26j V.  26-3-1822  nr 51.

    103. JACOB SIJBES IJNTEMA 9 dagen zv Sijbe Jacobs IJntema arb. en Lolkje Siedzes 

    Zijlstra. buren Auke Aukes Posthumus 32j gard. en Gerrit Eetzes Kooistra 30j

    zetmeijer.  17-4-1822  nr 2.

    104. FOLKERT DURKS de VRIES 50j arb. mv Jitske Klazes zv wln Durk Jorrijts en 

    Taetske Folkerts. buren Wiebren Pieters Bergsma 53j rentenier en Marten Douwes 

    Kuipers 34j kuiper.  21-4-1822  nr 13.

    105. GERHARDUS SJOERDS de JONG 38j geb. te Anjum arb. mv Seike Sijtzes zv wln 

    Sjoerd Gerhardus en Sjoukjen Sjoeks vroeger te Anjum. buren Kornelis Wopkes Saadsma 

    arbeider 47j en Auke Jans Vienje 21j arb.  2-5-1822  nr ?.

    106. JOEKE AUKES DIJKSTRA 80j wdnv Sijtske zv Auke Aukes. buren Tjalling Lieuwes

    Meindertsma 49j landb. en Pieter Jelles de Vries 60j gard.  21-5-1822  nr 62.

    107. TJAMKE ROMKES MEINSMA 6j dv Romke Jans Meinsma gard. en Antje Willems 

    Menninga. buren Wieger Wiegers de Jong 45j gard. en Hendrik Eesges Adema 25j

    gardenier.  25-5-1822  nr 58.

    108. MEINDERT TJALLINS MEINSMA 3j zv Tjalling Jans Meinsma voerman en Aafke

    Meinderts de Jong. buren Jan Pieters Visser 72j landb. en Jan Meints Smeding 37j

    onderwijzer der jeugd. 17-6-1822  nr 25.

    109. TJALLING JANS MEINSMA 47j voerman mv Aafke Meinderts de Jong zv Jan 

    Eesges en Klaaske Egberts. buren als nr 108.  2-7-1822  nr 25.

    110. KORNELIS WOPKES ZAATSMA 47j arb. mv IJtje Jans zv wln Wopke Jans 

    Zaatsma en Sijke Kornelis. buren Taeke Pieters Klim 43j arb. en Wiltje Jans 

    Meindertsma 24j gard.  20-7-1822  nr 89. 

    111. SIPKE JACOBS BAKKERS 43j bakker geb. te Morra mv IJtje Martens zv wln Jacob 

    en Tjetske Sijbes. buren Pieter Willems Faber 41j grofsmid en Mient Geerts

    Wendelaar 43j voerman.  10-9-1822  nr 82.

    112. WOLTER HENDRIKS SLATERUS 56j commies bij de in en uitgaande regten en 

    accijnzen gestationeerd te Paesens geb. te Goor wdnv Ida Diederiks zv wln Hendrikus Slaterus

    en Sara Knaape. buren Ernst Wiggers Meindersma 51j bakker en Wiltje Doekes Visser 27j

    gardenier.  3-10-1822  nr 68.

    113. GRIETJE HENDRIKS OOSTERLING bijna 2j dv Hendrik Tjepkes Oosterling arb. en 

    Dieuke Gerrits. buren Jan Gooitzens de Vries 51j gard. en Hendrik Harmens Oosterling 32j

    gardenier.  1-12-1822  nr 7.

    114. JURJEN GERKES van der VELDE 48j schoenmaker geb. te Nes ongehuwd zv wln 

    Gerke Jurjens en Klaaske Egberts. buren Wijtze Harmens de Vries 39j gard. en Sijbren

    Joekes van der Net 32j schippersknegt.  27-12-1822  nr 27.

1823

    115. MEINDERT JANS MEINDERTSMA 22j gard. geb. te Kooten ongehuwd zv Jan Wiltjes

    Meindertsma gard. en Eelkje Nuttens. buren Wiltje Doekes Visser 27j gard. en Jimke

    Lieuwes Boschakker 42j V.  3-1-1823  nr 36.

    116. GRIETJE WILLEMS 28j ongehuwd dv wln Willem Freerks en IJtje Pieters thans 

    hertrouwd aan Wiltje Meinderts de Vries. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 27j oestervisser

    en Arjen Jans Kingma 27j gard.  23-1-1823  nr 18.

    117. JOEKE MARTENS van der NET 64j arb. mv Antje Sijbrens zv wln Marten Joekes en 

    Hendrikje. buren Wiltje Doekes Visser 27j gard. en Douwe Jans Jansma 38j

    snikschipper.  29-1-1823  nr 48.

    118. IEBELTJE JANS 72j vv Sijtze Martens Boermans dv wln Jan Douwes en Sieuke Jans.

    buren Ulbe Wiebrens Elgersma 28j gard. en Anne van der Veen 23j bakker.  14-2-1823 nr 82.

    119. SIJTZE MARTENS BOERMANS 66j geb. o/d Nes wdnv Iebeltje Jans zv wln Marten

    Boermans en Jeike Hendriks vroeger o/d Nes. buren Pieter Jans Visser 48j schipper en 

    Age Nutterts de Jong 30j schipper.  18-2-1823  nr 89.

    120. DOUWE PIETERS FABER 65j ongehuwd zv wln Pieter Douwes Faber en Trijntje. 

    buren Pieter Jelles de Vries 65j gard. en Menkes Joekes Dijkstra 44j arb.  26-2-1823  nr 5.

    121. GERRIT GERRITS KOOISTRA 6 dagen zv Gerrit Eetzes Kooistra zetmeijer en

    Sibbeltje Gerrits de Vries. buren Broer Douwes Eizinga 30j arb. en Jan Broers Meinsma 24j

    gardenier.  25-3-1823  nr 3.

    122. JAN JANS VISSER 75j geb. te Bornwird wdnv Hijlkjen Ritskes zv wln Jan Jans en ?. 

    buren Teunis Jimkes Boersma 56j voerman en Haije Gerlofs Dijkstra 31j arb. 1-4-1823 nr 55.

    123. ANTJE JANS SMEDING 1j dv Jan Meints Smeding onderwijzer der jeugd en Wijtske

    Lieuwes Meindersma. buren Jan Foppes Dijkstra 64j koopman en Jan Wiltjes Meindertsma

    gardenier 59j.  7-4-1823  nr 57.

    124. levenloos kind mnl van Jan Bernd Pilat 38j linnenwever en Antje Teunis. aangevers

    de vader en Jan Foppes Dijkstra 64j koopman.  9-4-1823 nr ?.

    125. OTTE LIEUWES WIERSMA58j arb. geb. te Morra mv Grietje Douwes Dijkstra zv wln

    Lieuwe Ottes en Jitske Jelles Mans vv Klaas Tjallings Dijkstra landb. o/d Morra. buren

    Sijtze Kornelis Gaasterland 68j timmerman en Jouke Joukes Posthumus 46j gard. beide 

    te Lioessens.  14-5-1823  nr 97.

    126. TJALLING LIEUWES MEINDERTSMA 54j landb. en mv Franske Pijls  zv wln Lieuwe

    Meinderts en Wijtske Eesges. buren Menkes Joekes Dijkstra 44j arb. en Tiete Eelzes 

    van der Ploeg 22j arb.  18-5-1823 nr 64.

    127. WIEGER WILTJES FERWERDA 4j zv Wiltje Sjoerds Ferwerda timmerman en Wijtske 

    Wiegers. buren Hendrik Sijtzes Sijtsma 28j landb. en Jetze Jans Donga 22j 

    herbergier.  25-5-1823  nr 77.

    128. FOLKERTJE DURKS WEIDENAAR 7j dv Durk Hessels Weidenaar arb. en Antje 

    Folkerts. buren Jan Foppes Dijkstra 63j kopman en Jimke Lieuwes Boschakker 43j

    V = visserman.  6-10-1823  nr 46.

    129. levenloos kind mnl van Martje Jans Dijkstra. buren Jan Meints Smeding 38j onderwijzer

    der jeugd en Monte Sijtzes Visser 42j V.  30-11-1823.

    130. levenloos kind vrl. van Haebele Douwes Faber 32j smidsknegt en Stijntje Eesges

    Meindersma. aangevers de vader en Jan Harmens Steiger 52j gard.  19-12-1823.

1824

    131. levenloos kind vrl. van Foeke Pieters Klimstra gard. en Tjetske Teunis Dijkstra. 

    aangevers de vader en Pieter Teunis Dijkstra 39j gard.  5-1-1824.

    132. TRIJNTJE FOEKES KLIMSTRA 3 dagen dv Foeke Pieters Klimstra gard. en 

    Tjetske Teunis Dijkstra. buren Lieuwe Jans Douma 39j gard. en Aetze Foppes Huizinga

    arbeider 51j.  8-1-1824  nr 37.

    133. WIJTSKE WIEGERS de JONG 32j vv Wiltje Sjoerds Ferwerda timmerman dv wln 

    Wieger Wiegers en wed. Grietje Oenzes. buren Hendrik Sijtzes Sijtsma 30j landb. en

    Jetze Jans Donga 22j herbergier.  4-2-1824  nr 76.

    134. MONTE KORNELIS POST 9 weken zv Kornelis Martens Post varensgezel en Grietje

    Montes Visser. buren Gerlof Hendriks Dijkstra 55j turfschipper en Haije Kornelis 

    Visser 48j V.  12-2-1824  nr 41.

    135. PIETER JELLES de VRIES 68j gard. geb. te Driezum mv Doedtje Durks zv wln Jelle 

    Pieters en Aafke Gerrits. buren Folkert Eebes Wiersma 39j arb. en Iede Pieters Iedema 21j

    arbeider.  13-3-1824  nr 3.

    136. ANDRIES ERNSTES MEINDERSMA 27j bakkersknegt ongehuwd zv Ernst Wiggers

    Meindersma bakker en Pietje Andries Kramerus. buren Eelze Harmens van der Ploeg 56j 

    en Paulus Gerhardus van der Ploeg 54j arb.  19-3-1824  nr 66.

    137. AAFKE MINNES 45j arbeidster geb. te Engwierum wv Andries Lubberts Sijbma dv 

    wln Menne Jans en Aafke Andries vroeger te Engwierum. buren Jan Harmens Steiger 52j

    gard. en Andries Siedzes Dijkstra 54j gard.  8-4-1824  nr 12.

    138. ENGBERT LIEUWES DOUMA bijna 6j geb. o/d Anjum zv Lieuwe Jans Douma 

    gard. en Frouwkjen Willems Jaarsma. buren Teunis Klazes Dijkstra 64j arb. en Jan

    Engels de Jong 44j arb.  29-4-1824  nr 93.

    139. JAN PIETERS VISSER 75j landb. wdnv Maaike Harmens zv Pieter Jans in leven 

    kofschipper en wln Eelkje Willems. buren Gooitzen Jans Braaksma 36j arb. en Hendrik

    Gerlofs Dijkstra 28j gard.  9-5-1824  nr 22.

    140. ANDRIES ARJENS KINGMA 6 weken zv Arjen Jans Kingma arb. en Jeltje Andries 

    Dijkstra. buren Gerrit Eetzes Kooistra 32j zetmeijer en Iede Pieters Iedema 21j

    arbeider.  4-6-1824  nr 3.

    141. AGE WIJTZES VISSER 46j V geb. o/d Nes mv Antje Ingles zv wln Wijtze Pieters

    gard. en Gertje Harmens. buren Taede Feijes Borst 29j koopman en Jan Beernts 

    Pilat 40j linnenwever.  20-6-1824  nr 56.

    142. GRIETJE HENDRIKS DIJKSTRA 37j vv Douwe Jans Jansma gard. dv wln Hendrik

    Pieters en Tietje Beerents vroeger o/d Nes. buren Wieger Wiegers de Jong 46j gard.

    en Meindert Douwes Meindertsma 26j schipper.  5-8-1824  nr 49.

    143. PIETER FOEKES KLIMSTRA bijna 5j zv Foeke Pieters Klimstra gard. en Tjitske 

    Teunis Dijkstra. buren Lieuwe Jans Douma 40j gard. en Aetze Foppes Huizinga 51j

    arbeider.  14-8-1824  nr 97.

    144. AUKE KORNELIS VISSER 63j V geb. te Nes mv Sijke Pieters zv wln Kornelis Aukes 

    en Grietje Aukes vroeger o/d Nes. buren Jan Bernd Pilat 40j linnenwever en Hendrik

    Joekes van der Net 30j V.  31-8-1824  nr 51.

    145. GRIETJE AUKES VISSER 38j vv Sjoerd Johannes Visser V dv wln Auke Kornelis 

    Visser V en wed. Sijke Tietes. buren Jan Berents Pilat 40j linnenwever en Hendrik Joekes 

    van der Net 31j V.  1-10-1824  nr 51.

    146. TRIJNTJE HENDRIKS DIJKSTRA 2 weken dv Hendrik Gerlofs Dijkstra 28j gard. en

    Sijtske Jans Braaksma. aangevers de vader en Anne van der Veen 25j 

    bakker.  5-10-1824  nr 14.

    147. IJNSKE HAAIJES DIJKSTRA 1j geb. o/d Nes dv Haaije Gerlofs Dijkstra gard.en

    Pietje Jacobs Visser. buren Monte Sijtzes Visser 44j en Hendrik Gerlofs Dijkstra 28j

    gardenier.  14-10-1824  nr 45.

    148. DOETJE HAIJES VISSER 11 dagen dv Haije Kornelis Visser V en Aaltje Sijtzes 

    Boermans. buren Taede Feijes Borst 29j koopman en Wijtze Doekes Snijder 34j

    kleermaker.  24-11-1824  nr 40.

    149. KLAAS GERLOFS DIJKSTRA 24j schippersknegt ongehuwd zv Gerlof Hendriks 

    Dijkstra schipper en IJnskje Haijes de Boer.  16-11-1824 te Leeuwarden.

1825

    150. HENDRIK PIETERS FABER 6 weken zv Pieter Willems Faber grofsmid en Minke

    Magchiels Brouwer. buren Jan Meints Smeding 39j onderwijzer der jeugd en Anne

    van der Veen 25j bakker.  4-1-1825  nr 81.

    151. IJNSKE HAAIJES de BOER 63j geb. te Nes vv Gerlof Hendriks Dijkstra schipper dv

    wln Haaije Thijssens en Doetje Thijssens vroeger te Nes. buren Jan Meints Smeding 39j

    onderwijzer der jeugd en Taede Feijes Borst 29j koopman.  9-1-1825  nr 42.

    152. WIJTSKE ANDRIES 60j vv Ate Jacobs Pezens timmerman dv wln Andries Meinderts en 

    Tijtje Eesges. buren Marten Jacobs Elzinga 61j voerman en Willem Meinderts de Vries 44j

    landbouwer.  22-1-1825  nr 17.

    153. GRIETJE DUURDS FENEMA 61j geb. in de prov. Groningen wv Jan Wiegers Fenema

    in leven onderwijzer der jeugd te Paesens. dv wln Duurd Sikkes en Bregtje Jans vroeger 

    te Lechtbert. buren Harmen Hendriks Meinsma 49j koopman en Pieter Jans Visser 49j

    landbouwer.  5-2-1825  nr 24.

    154. MAAIKE HARMENS VISSER 21j dv wln Harmen Jans Visser gard. en Wijtske 

    Lieuwes Meindertsma nu hertrouwd met Jan Meints Smeding onderwijzer der jeugd. buren

    Kornelis Pieters Visser 37j V en Nutte Wijtzes Visser 25j V.  20-2-1825  nr 51.

    155. SIJBE JACOBS de VRIES 42j arb. geb. te Morra mv Antje Taekes Visser zv wln Jacob

    Sipkes en Tjetske Sijbes. buren Harmen Jans Jansma 42j koopman en Eesge Jans 

    Meinsma 44j arb.  21-5-1825  nr 78.

    156. ANTJE SIEBRENS van der NET 63j geb. te Wierum wv Joeke Martens van der Net dv

    wln Siebren Tjeerds en Tjetske Kornelis vroeger te Wierum. buren Wieger Wiegers de Jong

    gard. 47j en Douwe Jans Jansma 40j gard.  13-6-1825  nr 48.

    157. HAEBLE DOUWES FABER 34j smidsknegt mv Stijntje Eesges Meindersma zv Douwe

    Haebeles Faber grofsmid en wln Sijtske Joekes. buren Jan Gooitzens de Vries 54j gard.

    en Jan Eesges Adema 33j gard.  17-8-1825  nr 8.

    158. MENKES JOEKES DIJKSTRA 47j arb. geb. te Nes Ameland. familie onbekend. 

    overleden te Leeuwarden 3-8-1825.

    159. levenloos kind mnl. van Pieter Eesges Tijtsma 44j gard. en Sijtske Jans. aangevers

    de vader en Wiebren Pieters van den Berg 57j rentenier.  12-9-1825.

    160. SEPKJEN JANS MEINDERSMA 33j vv Gooitzen Jans Braaksma arb. dv Jan Wiltjes

    Meindersma gard. en wln Eelkje Nutterts. buren Harmen Hendriks Meinsma 50j koopman 

    en Jetze Jans Donga 25j herbergier.  30-10-1825  nr 21.

1826

    161. JIMKE KLAZES DIJKSTRA 63j arb. wdnv Hiltje Harmens zv Klaas Teunis en Jeltje 

    Jimkes. buren Haetze Foppes Huizinga 54j arb. en Lieuwe Jans Douma 42j

    koemelker.  22-2-1826  nr 95.

    162. JITSKE RENGERS 81j wv Eeltje Bartels Tuinstra in leven dorpswagter te Paesens dv

    Renger Jacobs en Haukjen Pieters. buren Wessel Wiebes Dijkstra 27j gard. en Jan Broers 

    Meinsma 26j gard.  10-3-1826  nr 2.

    163. WILLEM SIJTZES WIERINGA 48j geb. o/d Nes V mv IJtje Andries zv Sijtze Tjeerds

    en Trijntje. buren Keimpe Lieuwes Dijkstra 44j schoenmaker en Wijtze Harmens de

    Vries 33j gard.  10-4-1826  31.

    164. JINNE KORNELIS POST 85j rentenier wdnv Elisabeth Botes zv Kornelis Jinnes en

    Rixtje Aants. buren Marten Douwes Kuiper 38j kuiper en Ulbe Wiebrens 

    Elgersma 30j gard.  26-4-1826  nr 31.

    165. JAN HARMENS STEIGER bijna 54j arb. mv Jantje Lieuwes zv wln Harmen Taekes en 

    Antje Jans. buren Ruurd Pieters Peeringa 53j arb. en Taeke Pieters Klim 47j

    arbeider.  26-4-1826  nr 10.

    166. LIEUWE TJALLINGS MEINDERSMA 18j zv wln Tjalling Lieuwes Meindersma landb. 

    en wed. Franske Pijls. buren Joeke Douwes Faber 28j arb. en Tiete Eelzes van der Ploeg

    arbeider 26j.  24-7-1826  nr 67.

    167. WIJTSKE BAUKES WOUDWIJK 9j geb. te Lioessens dv Bauke Harkes Woudwijk 

    arb. en Antje Johannes. buren Marten Douwes Kuiper 38j kuiper en Jetze Jans

    Donga 25j herbergier.  1-8-1826  nr 75. 

    168. IJTJE KORNELIS SAATSMA 16j dv wln Kornelis Wopkes Saatsma arb. en wed. 

    IJttje Jans arbeidster. buren Mient Geerts Wendelaar 48j vischverkoper en Wiltje Jans

    Meindertsma 29j gard.  9-8-1826  nr 89.

    169. AUKE AUKES de VRIES 10j zv Auke Aukes de Vries vischjager en Eelkje Wijtzes.

    buren Jan Meints Smeding 41j onderwijzer der jeugd en Taede Feijes Borst 31j 

    koopman.  28-8-1826  nr 52.

    170. JANTJE SIEBRENS van der NET 3j dv Siebren Joekes van der Net schippesknegt en

    Bregtje Jans Fenema. buren Harmen Hendriks Meinsma 51j koopman en Pieter Jans Visser 

    schipper 51j.  27-8-1826  nr 24.

    171. LEENDERT JANS SMEDING 18 maanden zv Jan Meints Smeding onderwijzer der 

    jeugd en Wijtske Lieuwes Meindertsma. buren Kornelis Pieters Visser 38j V en Jimke

    Lieuwes Boschakker 47j V.  3-9-1826  nr 57.

    172. KLAASKE LIVIUS DUBBLINGA  6j dv Livius Gerhardus Dubblinga en Meincina 

    Klazes Kiwiet. buren Haije Kornelis Visser 51j V en Durk Thijssens de

    Boer 39j V.  7-9-1826  nr 55.

    173. MEINDERT DOUWES MEINDERTSMA 28j schipper ongehuwd zv wln Douwe

    Meinderts schipper en Jantje Sijbes nu huisvrouw van Jan Foppes Dijkstra. buren Jan

    Meints Smeding 41j onderwijzer der jeugd en Ernst Wiggers Meindersma 56j

    bakker.  14-9-1826  nr 56.

    174. JAN HENDRIKS de GROOT bijna 7 maanden zv Hendrik Jans de Groot arb. en

    Maaike Pieters Visser. buren als nr 173.  12-9-1826  nr 23.

    175. JEIKE GERHARDUS de JONG 6j dv wln Gerhardus Sjoerds de Jong en wed. Jeike

    Sijdzes. buren Wiltje Jans Meindersma 29j gard. en Pieter Siemons Hoekstra 26j

    arbeider.  15-9-1826  nr 89.

    176. TJETSKE JANS VISSER 1j dv Jan Pieters Visser kastelein en Duurtje Jans Fenema.

    buren Renze Teekes Aalsma 35j arb. en Klaas Broers Meinsma 29j arb.  17-9-1826  nr 84.

    177. AAFKE AGES de JONG 17j dv wln Age Tjerks de Jong gard. en wed. Lieuwkje

    Sijtzes Boermans vischloopster. buren Pieter Willems Faber 46j grofsmid en Anne van 

    der Veen 27j bakker.  21-9-1826  nr 83.

    178. HENDRIK PIETERS TEITSMA 8j zv Pieter Eesges Teitsma vischjager en Sijtske Jans.

    buren Marten Jacobs Elzinga 62j voerman en Wiebren Pieters van der Berg 57j

    gardenier.  29-9-1826  nr 17.

    179. HARMEN PIETERS KOREE bijna 2j zv Pieter Harmens Koree arb. en Jinke Paulus 

    van der Ploeg. buren Jetze Jans Donga 26j herbergier en Wiltje Sjoerds Ferwerda 50j

    timmerman.  29-11-1826  nr 76.

    180. ANTJE DIJKSTRA 13j onechte dv Sijtske Menkes Dijkstra arbeidster. buren Anne

    van der Veen 27j bakker en Jetze Jans Donga 26j herbergier.  9-12-1826  nr 83.

    181. SIJTZE MONTES VISSER 76j wdnv Grietje Jans zv Monte Martens en Lieuwkje.

    buren Livius Gerhardus Dubblinga 39j schipper en Hendrik Gerlofs Dijkstra 31j

    gardenier.  26-12-1826  nr 41.

1827

    182. TJETSKE IEDES IEDEMA 2j wonende o/d Engwierum geb. te Paesens dv Iede Pieters 

    Iedema arb. en Tjetske Wiegers de Jong o/d Engwierum. buren Douwe Jans Jansma 41j

    gard. en Romke Jans Meinsma 40j gard.  4-1-1827  nr 50 te Paesens.

    183. TEUNIS JIMKES BOERSMA 62j voerman mv Antje Martens zv wln Jimke Teunis en 

    Jeltje Hillebrants. buren Nutte Jans Meindertsma 35j gard. en Heerke Martens Elzinga 31j

    gardenier.  5-2-1826  nr 46.

    184. KLAAS SIEBES de JONG 51j landb. laatst gehuwd met Dieuwke Wiebrens Elgersma.

    zv wln Siebe Jans en Dieuwke Durks vroeger timmerlieden te Paesens. buren Lieuwe 

    Willems Jaarsma 38j landb. en Wiltje Jans Meindersma 30j gard.  13-4-1827  nr 87.

    185. SEPKJEN WILTJES MEINDERSMA 8 weken dv Wiltje Jans Meindersma gard. en 

    Trijntje Eesges Adema. buren Lieuwe Willems Jaarsma 38j landb. en Sijmon Klazes de 

    Jong 23j boerenknegt.  27-4-1827  nr 88.

    186. SIJTSKE REINDERS WIERSMA 68j geb. te Engwierum wv Jacob Ruurds dv Reinder 

    Jans en Hittje Jacobs. vroeger te Engwierum. buren Ruurd Pieters Peringa 54j arb en

    Siebren Pieters Ferwerda 36j arb.  21-5-1827  nr 9.

    187. IJTTJE JOEKES 44j huishoudster ongehuwd dv wln Joeke Aukes en Sijtske Jans.

    buren Jitze Jans Donga 26j kastelein en Marten Douwes Kuiper 49j kuiper. 6-6-1827 nr 73.

    188. NUTTE JANS MEINDERTSMA 37j gard. mv Beitske Tjepkes zv Jan Wiltjes 

    Meindertsma gard. en wln Eelkje Nuttes. buren Jan Foppes Dijkstra 66j koopman en

    Taede Feijes Borst 32j winkelier.  10-6-1827  nr 47.

    189. LIEUWKJE JANS STEIGER 17j arbeidster dv wln Jan Harmens Steiger arb en wed.

    Jantje Jans arbeidster. buren Taeke Pieters Klim 48j arb. en Siebren Pieters Ferwerda 36j

    arbeider.  2-7-1827  nr 10.

    190. JELLE SIJTZES SIJTSMA 40j landb. mv Tietje Klazes Groen zv wln Sijtze Jelles landb. 

    en Ietje Harmens Meinsma. buren Gerrit Eedzes Kooistra 35j zetmeijer en Jan Broers 

    Meinsma 26j gard.  25-7-1827  nr 1.

    191. JOHANNES JANS van der SCHOOL 60j arb. geb. te Lioessens mv Renske Jans

    Oosterling zv wln Jan Aants van der School en Tietje Johannes vroeger te Lioessens.

    buren Klaas Broers Meinsma 30j gard. en Johannes Pieters de Vries 39j

    arbeider.  21-8-1827  nr 85.

    192. WIJTZE DOEKES SNIJDER 44j kleermaker geb.te Wierum ongehuwd zv wln Doeke

    Wiltjes gard. en wed. Goike Wijtzes arbeidster. buren Jan Bernd Pilat 43j linnenwever en

    Sjoerd Johannes Dijkstra 46j V.  6-9-1827  nr 51.

    193. GERTJE HEBLES FABER bijna 11j dv wln Heble Douwes Faber smidsknegt en wed.

    Stijntje Eesges Meindersma arbeidster. buren Ruurd Pieters Peringa 54j arb. en Andries

    Andries Dijkstra 28j arb.  26-9-1827  nr 15.

    194. DOUWE JOEKES FABER 10j zv Joeke Douwes Faber arb. en Renske Harkes. buren 

    Pieter Jans Visser 52j koopman en Wieger Pieters Bloemsma 55j gard.  26-9-1827  nr 62.

1828

    195. ANTJE FOLKERTS 25j arbeidster ongehuwd dv wln Folkert Durks arb. en Tietje

    Rienks vroeger te Nijkerk. buren Eelze Harmens van der Ploeg 60j arb. en Tiete Eelzes

    van der Ploeg 28j.  5-1-1828.

    196. JETSKE MIENTS WENDELAAR 23j geb. te Nijkerk ongehuwd dv Mient Geerts

    Wendelaar vischjager en wln Gerritje Roelofs. buren Wiltje Jans Meindersma 32j gard.

    en Jan Kornelis Zaadsma 22j arb.  8-1-1828  nr 89.

    197. ENGEL EELZESvan der PLOEG 7j zv Eelze Harmens van der Ploeg arb. en Akke 

    Engels Dijkstra. buren Hendrik Jans de Groot 29j arb. en Bokke Ernstes Meindersma 

    bakkersknegt.  11-2-1828  nr 65.

    198. SEPKJEN WILTJES MEINDERSTMA 10 weken dv Wiltje Jans Meindertsma gard.

    en Trijntje Eesges. buren Hendrik Harmens Oosterling 38j gard. en Siebe Klazes de

    Jong 24j gard.  27-4-1828  nr 88.

    199. levenloos kind mnl. van Harmen Jans Jansma koopman en Haukjen Eeltjes Tuinstra.

    buren Renze Taekes Aalsma 36j arb. en Harmen Jans Steiger 42j arb.  2-5-1828.

    200. BREGTJE CORNELIS POST 5 weken dv Cornelis Martens Post vischjager en Grietje

    Montes Visser. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 32j schipper en Jan Harmens Jansma 23j

    vleeschouwer.  8-5-1828  nr 41. 

    201. ANNE JANS PILAT 37 weken zv Jan Bernd Pilat linnenwever en Antje Teunus

    Tamsma. buren Keimpe Lieuwes Dijkstra 46j schoenmaker en Sjoerd Johannes 

    Dijkstra 46j V.  5-7-1828  nr 38.

    202. SIJTSKE HEEBLES FABER 10j dv wln Heeble Douwes Faber smidsknegt en wed.

    Stijntje Eesges Meindersma arbeidster. buren Ruurd Pieters Peringa 55j arb. en 

    Andries Andries Dijkstra 28j arb.  13-8-1828  nr 13.

    203. JANKE GERLOFS de HAAN 26j dienstmeid wonende te Nes ongehuwd dv wln

    Gerlof Jacobs V en wed. Feikjen Douwes naaister. buren Ate Jans Visser 46j V en

    Kornelis Pieters Visser 40j V.  24-8-1828  nr 32.

    204. AAFKE KLAZES de JONG 22j naaister ongehuwd dv wln Klaas Siebes de Jong en

    Antje Pieters. buren Ulbe Wiebrens Elgersma 34j gard. en Siemen Wiegers de Jong 23j

    gardenier.  16-11-1828  nr 28.

    205. BREGTJE MARTENS 59j vv Marten Martens Post schipper dv wln Marten Joekes en 

    Hendrikje Siebes. buren Jan Wiltjes Meindertsma 64j gard. en Tjeerd Joekes van der

    Net 27j schippersknegt.  6-12-1828  nr 35.

    206. EESGE LIEUWES MEINDERTSMA 65j mv Gertje Nuttes zv Lieuwe Meinderts en

    Wijtske Eesges. buren Menze Siedzes Dijkstra 38j gard. en Jan Broers Meinsma 28j

    gardenier.  30-12-1828  nr 6.

1829

    207. JANKE WILLEMS van der WAL 2j wonende te Veenwouden geb. te Dragten dv 

    Willem Jans van der Wal schipper won. te Veenwouden thans met zijn schip leggende te

    Paesens en Tjitske Johannes van der Meulen. aangevers de vader 26j en Pieter Meindert

    Lei 23j schipper won. te Hardegarijp. overl. 3-1-1829 in hun schip te Paezens.

    208. JANKE MARTENS GROEN 8j dv Marten Klazes Groen arb. en Sjoukjen Durks. buren

    Heerke Martens Elzenga 33j gard. en Tjipke Jacobs Groen 24j voerman.  29-1-1829  nr 44.

    209. levenloos kind vrl. van Pieter Jans de Jong 24j gard. en Boukjen Harmens Jansma.

    aangevers de vader en Jan Hendriks Pilat  44j linnenwever.  25-4-1829.

    210. TIETJE KLAZES GROEN 45Jj gardeniersche wv Jelle Sijtzes Sijtsma dv wln Klaas

    Jacobs en Aaltje Martens landb. o/d Paesens. buren Gerrit Eetzes Kooistra 37j zetmeijer en 

    Jan Broers Meinsma 29j gard.  2-5-1829  nr 1.

    211. JAN WILTJES MEINDERSMA 3 maanden zv Wiltje Jans Meindersma gard. en Trijntje

    Eesges Adema. buren Marten Jacobs Elzinga 65j voerman en Wijtze Harmens de Vries 36j

    arbeider.  25-5-1829  nr 88.

    212. IJTTJE JANS 52j geb. te Nes wv Cornelis Wopkes Zaadsma dv wln Jan Harkes en

    IJttje Johannes vroeger te Nes. buren Marten Jacobs Elzinga 65j voerman en Lieuwe

    Willems Jaarsma 41j voerman.  20-6-1829  nr 89.

    213. FROUKJEN AUKES de VRIES 7j dv Auke Aukes de Vries schipper en Eelkjen Wijtzes

    Visser. buren Sjoerd Johannes Dijkstra 47j schipper en Reinder Christoffels Nijp 25j

    verwer.  4-7-1829  nr 48.

    214. TJAMKE ROMKES MEINSMA 2j dv Romke Jans Meinsma gard. en Antje Willems

    Minninga. buren Wieger Wiegers de Jong 51j gard. en Hendrik Eesges Adema 32j

    slagter.  14-7-1829  nr 58.

    215. JAN ROMKES MEINSMA 15j zv Romke Jans Meinsma gard. en Antje Willems 

    Minninga. buren als nr 214.  21-7-1829  nr 58.

    216. KLAAS HENDRIKS DIJKSTRA 3j zv Hendrik Gerlofs Dijkstra schipper en Sijtske

    Jans Braaksma. buren Kornelis Martens Post 24j vischjager en Jan Harmens Jansma 24j

    slagter.  28-7-1829  nr 42.

    217. levenloos kind vrl. van Kornelis Martens Post 24j vischjager en Grietje Montes Visser.

    aangevers de vader en Pieter Jans de Jong 24j gard.  30-7-1829

    218. levenloos kind vrl. van Jan Eesges Adema 37j gard. en Willemke Jans Meindersma.

    aangevers de vader en Jan Hendriks de Groot 66j vischverkoper.  20-8-1829  nr 7.

    219. WILLEM KLAZES DIJKSTRA 8j zv Klaas Jimkes Dijkstra arb. en Stijntje Willems

    Berghuis. buren Heetze Foppes Huizinga 56j gard. en Jan Kornelis Zaadsma 23j

    arbeider.  30-8-1829  nr 95.

    220. WILLEMKE JANS MEINDERTSMA 36j vv Jan Eesges Adema gard. dv Jan Wiltjes

    Meindertsma gard. en wln Eelkje Nuttes. buren Taeke Pieters Klim 48j arb. en Wiltje

    Doekes Visser 29j arb.  7-9-1829  nr 7.

    221. GRIETJE MONTES VISSER 23j vv Kornelis Post vischjager dv Monte Visser en 

    Goike Eesges Adema. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 34j schipper en Jan Harmens

    Jansma 25j slagter.  2-10-1829  nr 41.

    222. TRIJNTJE PAULUS van der PLOEG 22j vv Taeke Menkes Dijkstra arb. dv Paulus

    Gerhardus van der Ploeg arb. en Janke Jillings. buren Ulbe Wiebrens Elgersma 34j gard.

    en Siebe Klazes de Jong 25j gard.  18-10-1829  nr 28.

    223. HENRICH HAUSCHILD ongeveer 49j schipper wonende te Suderstapel. 7-11-1829

    nabij Paesens over boord gevallen en verdronken. aangevers Hans Holm Duhr 25j

    zeekapitein en Carsten Wilder 38j stuurman beide wonende te Thielen.

    224. MENKES TAEKES DIJKSTRA 3 weken zv Teeke Menkes Dijkstra arb. en wln 

    Trijntje Paulus van der Ploeg.  overleden 1-11-1829 o/d Nes nr 90.

    225. MEINDERT JANS ADEMA bijna 6j zv Jan Eesges Adema gard. en wln Willemke

    Jans Meindertsma. buren als nr 220.  10-12-1829  nr 7.

1830

    226. GERTJE HARMENS 79j geb. te Wierum wv Menkes Aukes vischjager dv Harmen en ?.

    buren Anne van der Veen 30j bakker en Age Nuttes de Jong 37j vischjager. 14-1-1830  nr 83.

    227. PIETER TAEDES BORST bijna 3j zv Taede Feijes Borst koopman en Trijntje Hendriks

    Visser. buren Hendrik Joekes van der Net 37j V en Pieter Jans de Jong 25j 

    gardenier.  24-1-1830 nr 39.

    228. HARKE JOEKES FABER 3j zv Joeke Douwes Faber arb. en Renske Harkes Tilstra. 

    buren Anne van der Veen 30j bakker en Tiete Eelzes van der Ploeg 30j arb.  26-1-1830  nr 60.

    229. AGE AGES de JONG 12j zv wln Age Tjerks de Jong gard. en wed. Lieuwkje Sijtzes 

    arbeidster. buren als nr 228.  26-1-1830  nr 83.

    230. GRIETJE JOHANNES van der SCHOOL 26j arbeidster ongehuwd dv wln Johannes Jans

    van der School arb. en wed. Renske Jans arbeidster. buren Broer Klazes Meinsma 60j

    timmerman en Johannes Pieters de Vries 40j arb.  3-2-1830  nr 85.

    231. JITSKE MARTENS van der PLOEG 2j dv Marten Hendriks van der Ploeg arb. en 

    Emke Klazes Dijkstra. buren Harmen Jans Jansma 47j koopman en Pieter Willems Faber 49j

    grofsmid.  7-3-1830  nr 80.

    232. ANTJE DURKS de BOER 2j dv Durk Tijssens de Boer V en Reino Likeles. buren Pieter

    Jans de Jong 24j gard. en Jan Harmens Jansma 24j slagter.  20-3-1830  nr 54.

    233. JITSKE HARMENS 56j geb. te Hantum vv Heetze Foppes Huizinga gard. o/d Paesens.

    dv wln Harmen Kornelis en Antje Mients. buren Paulus Willems Jaarsma 38j voerman en

    Pieter Sijtzes Gaasterland 40j timmerman.  30-3-1830  nr 94.

    234. GAATSKE MARTENS 74j wv Ate Freerks arb. dv Marten Pieters en IJtje Klazes. buren

    Marten Jacobs Elzenga 66j voerman en Jan Kornelis Zaadsma 24j arb.  17-4-1830  nr 90.

    235. KLAASKE TJALLINGS MEINDERSMA 26j dienstmeid wonende te Anjum. ongehuwd

    dv wln Tjalling Jans Meindersma voerman en wed. Aafke Meinderts. buren Marten Hendriks 

    van der Ploeg 31j arb. en Marten Sijtzes Buurmans 50j V.  18-4-1830  nr 78.

    236. KLAAS HENDRIKS ADEMA 1j zv Hendrik Eesges Adema gard. en Trijntje Tjipkes 

    Oosterling. buren Jan Meints Smeding 45j onderwijzer der jeugd en Minne Jans 

    Boelens 58j gard.  17-5-1830  nr 59.

    237. levenloos kind vrl. van Pieter Jans de Jong gard. en Baukje Harmens Jansma. buren

    Taede Feijes Borst 35j koopman en Siebren Pieters Dijkstra 33j V.  11-8-1830.

    238. HARMEN TJEERDS van der NET 9 maanden onechte, doch erkende zv Tjeerd Joekes 

    van der Net V en Japke Harmens. buren Kornelis Pieters Visser 42j V en Romke Jans 

    Meinsma 44j gard.  18-8-1830  nr 34.

    239. SIJKE HENDRIKS 76j wv Lieuwe Keimpes V. dv Hendrik Jans en Klaaske Gerlofs.

    buren Jan Gooitzens de Vries59j gard. en Melis Andries Dijkstra 28j arb.  13-9-1830  nr 11.

    240. ANTJE JANS PILAT 7 weken zv Jan Hendriks Pilat linnenwever en Antje Teunis 

    Tamsma. buren Marten Sijtzes Buurmans 50j V en Siebe Jans de Jong 31j

    gardenier.  16-9-1830  nr 38.

    241. JAN PIETERS TEITSMA 17j boereknegt wonende te Lioessens. zv Pieter Eesges

    Teitsma vischjager en Sijtske Jans. buren Wiebren Pieters Berg 64j gard. en Harmen 

    Jans Steiger 34j gard.  10-11-1830  nr 15.

    242. GERRITJE GERRITS 79j geb. te Oudkerk wv Jan Menkes arb. vr. te Anjum. dv 

    Gerrit en Mattje. buren Jan Pieters Visser 31j opziener der armen en Ruurd Pieters 

    Peeringa 57j arb. 9-12-1830 in het armhuis te Paesens.

1831

    243. HAAIJE KORNELIS VISSER 57j V mv Aaltje Sijtzes zv wln Kornelis Abes en Doetje

    Haaijes. buren als nr 242.  6-1-1831 in het armhuis te Paesens.

    244. GOOITZEN JANS de VRIES 26j gard. ongehuwd zv Jan Gooitzens de Vries gard. en 

    Rienkjen Eeltjes. buren Marten Douwes Kuiper 43j kuiper en Harmen Eelzes van der Ploeg

    voerman 29j.  10-4-1831  nr 77.

    245. IDSKE JACOBS PEESEN 6 weken dv Jacob Ates Peesen timmerman en Neeltje Folkerts

    Dijkstra. buren Taeke Pieters Klim 51j arb. en Harmen Jans Steiger 35j arb.  26-4-1831  nr 17.

    246. SIJTZE MONTES VISSER 23j soldaat zv Monte Sijtzes Visser en Goike Eesges

                Adema.  12-3-1831 te Maastricht.

    247. PIETER KORNELIS VISSER 19j zv Kornelis Pieters Visser V en Elisabeth Jans

    Fenema. buren Anne van der Veen 31j bakker en Wigger Douwes Meindersma 28j

    landbouwer. 5-5-1831  nr 34.

    248. HILTJE PIETERS GAASTERLAND 8 weken onecht doch erkende dv Pieter Sijtzes

    Gaasterland timmerman en Hinke Rientzes Wijtsma. buren Jouke Joukes Posthumus 53j arb.

    o/d Lioessens en Pieter Teunis Dijkstra 43j arb. o/d Paesens.  12-5-1831  nr 97.

    249. ANTJE AGES de JONG 10j dv Age Nuttes de Jong vischjager en Hendrikje Ates van 

    der Velde. buren Keimpe Lieuwes Dijkstra 49j schoenmaker en Jan Wiltjes Meindertsma 66j

    gardenier.  14-5-1831  nr 35.

    250. SEPKJEN WILTJES MEINDERTSMA 6 weken dv Wiltje Jans Meindertsma gard. en

    Trijntje Eesges Adema. buren Wijtze Harmens de Vries 38j arb. en Gerrit Martens Elzinga

    voerman 22j.  18-6-1831  nr 88.

    251. TIETE DOUWES OOSTERLING 2j zv Douwe Tjipkes Oosterling gard. en Trijntje 

    Annes. buren Herke Martens Elzinga 35j gard. en Tjipke Jacobs Groen 28j

    voerman.  21-6-1831 nr 47.

    252. KORNELIS OTTES WIERSMA 23j boereknegt ongehuwd zv wln Otte Lieuwes 

    Wiersma en wed. Grietje Douwes Dijkstra arbeidster. buren Andries Sijdzes Dijkstra 61j

    arbeider en Anne Jennes Meinema 36j schoenmaker.  13-7-1831  nr 9.

    253. PIETER JANS VISSER 56j landb. mv Tjitske Ates van der Velde zv Jan Pieters en 

    Maaike Harmens. buren Ernst Wiggers Meindersma 61j bakker en Harmen Hendriks 

    Meinsma 56j landb.  25-8-1831  nr 22.

    254. MARTEN MARTENS POST 68j geb. te Nes wdnv Bregtje Kornelis zv wln Marten 

    Jitzes en Trijntje. buren Ruurd Pieters Peeringa 58j arb. en Jan Pieters Visser 32j

    opziener der armen.  8-9-1831 in het armhuis.

    255. GRIETJE OENZES 73j geb. te Anjum wv Wieger Wiegers de Jong arb. dv Oenze 

    Hijlkes en Janke ? buren Jan Pieters Visser 32j opzichter der armen en Ruurd Pieters

    Peeringa 58j arb. 17-9-1831 in het armhuis.

    256. IJTTJE JELLES SIJTSMA 19j ongehuwd dv wln Jelle Sijtzes Sijtsma landb. en Tijtje

    Klazes Groen. buren Pieter Heerkes de Vries 33j arb. en Klaas Broers Meinsma 34j

    gardenier.  18-10-1831  nr 1.

    257. MARTJE MARTENS POST 31j ongehuwd dv Marten Martens Post vischjager en 

    Bregtje Martens. buren Jan Smeding 47j onderwijzes der jeugd en Jan Pieters Visser 31j

    opzichter der armen.  31-10-1831 in het armhuis.

    258. JAN KORNELIS ZAADSMA 25j ongehuwd zv wln Kornelis Wopkes Zaadsma aeb. en

    IJttje Jans. buren Jan Pieters Visser 31j opzichter der armen en Wiebren Pieters Berg 65j

    gard. 13-11-1831 in het armhuis.

    259. TRIJNTJE JOHANNES 72j geb. te Anjum vv Teunis Klazes Dijkstra arb. dv wln 

    Johannes Herkes en Tjitske Pieters. buren Heetze Foppes Huizinga 59j gard. en 

    Lieuwe Jans Douma 47j strandlooper.  28-12-1831  nr 96.

1832

    260. DURK HESSELS WEIDENAAR 66j arb. geb. te Nijkerk mv Antje Hendriks zv wln 

    Hessel Weidenaar en Baatje. buren Jan Pieters Visser 32j opziener der armen en Anne

    van der Veen 32j bakker.  28-1-1832 in het armhuis.

    261. levenloos kind vrl van Jan Eesges Adema schipper en wln Klaaske Broers Meinsma.

    buren Andries Siedzes Dijkstra 60j arb. en Anne Jennes Meinema 37j

    schoenmaker.  7-3-1832.

    262. KLAASKE BROERS MEINSMA 30j vv Jan Eesges Adema schipper dv Broer Klazes

    Meinsma timmerman en Wijtske Jans Meinsma. buren als nr 261.  7-3-1832  nr 7.

    263. ERNST BOKKES MEINDERSMA 3j geb. en wonende te Nijkerk zv Bokke Ernstes 

    Meindersma bakker en Trijntje Harkes Douma te Nijkerk. aangevers Ernst Wiggers 

    Meindersma 62j bakker grootvader en Tiete Eelzes van der Ploeg 32j.  4-4-1832  nr 68.

    264. ANTJE HEERKES 66j geb. te Metslawier vv Marten Jacobs Elzinga voerman dv wln

    Heerke Minnes en Gepke Berends. buren Jan Klazes de Vries 59j arb. en Wijtze Harmens de 

    Vries 40j arb.  18-4-1832  nr 87.

    265. MARIJKE LOURENS 82j geb. te Drachten wv Hendrik Cornelis Smit timmerman te 

    Paesens dv Lourens Franzes en Grietje Renkes. buren Ernst Wiggers Meindersma 62j bakker

    en Meindert Ernst Meindersma 23j bakkersknegt. 23-4-1832  nr 68.

    266. TRIJNTJE BROERS EISINGA 14 dagen dv Broer Douwes Eisinga arb. en Gertje 

    Gerbens. buren Ernst Wiggers Meindersma 62j bakker en Wigger Douwes Meindertsma 28j

    landbouwer.  10-5-1832  nr 68.

    267. SIJKE HARMENS van der PLOEG 3j dv Harmen Eelzes van der Ploeg voerman en 

    Lijsbert Freerks. buren Ate Jacobs Peesen 68j timmerman en Reinder Christoffels

    Nijp 29j verwer.  15-6-1832  nr 18.

    268. ANTJE REINDERS NIJP 1j dv Reinder Cristoffels Nijp verwer en Antje Jans de Jong.

    buren Harmen Eelzes van der Ploeg 29j voerman en Jacob Ates Peesens 29j

    timmerman.  21-6-1832  nr 18. 

    269. GERLOF HENDRIKS DIJKSTRA 74j wdnv IJnske Haijes zv Hendrik Jans en Klaaske?

    buren Ulbe Wiebrens Elgersma 39j schipper en Jan Nuttes de Jong 30j

    schipper.  3-7-1832  nr 42.

    270. ELISABETH JANS VENEMA 45j geb. te Letterbert vv Kornelis Pieters Visser V dv wln

    Jan Wiegers Venema en Grietje Duurts. buren als nr 269.  5-7-1832  nr 34.

    271. SIJTSKE AUKES VIENJE bijna 10j onechte doch erkende dv Auke Jans Vienje thans 

    afwezig en verblijfplaats onbekend en van Antje Wopkes Zaadsma. 

    buren als nr 269.  4-7-1832  nr 29.

    272. SEPKJE WILTJES MEINDERTSMA 5 weken dv Wiltje Jans Meindertsma gard. en 

    Trijntje Eesges Adema. buren Wijtze Harmens de Vries 39j arb. en Sijtze Gerhardus de Jong

    arbeider 22j.  6-10-1832  nr 88.

    273. HAIJE KORNELIS VISSER 2 dagen zv Kornelis Haijes Visser V en Gertje Jans de 

    Groot. buren Jan Klazes de Vries bijna 60j gard. en Pieter Jans de Jong 27j

    gardenier.  7-11-1832  nr 41.

    274. HILTJE KLAZES DIJKSTRA bijna 9j dv Klaas Jimkes Dijkstra arb. en Stijntje Willems

    Berghuistra. buren Heetze Foppes Huizinga 60j gard. en Lieuwe Jans Douma 48j

    gardenier.  24-12-1832  nr 95.

1833

    275. TEUNIS KLAZES DIJKSTRA 76j arb. wdnv Trijntje Johannes zv Klaas Teunis en Jeltje

    Jimkes. buren Heetze Foppes Huizinga 60j gard. en Pieter Sijtzes Gaasterland 44j

    timmerman.  13-3-1833  nr 96.

    276. WIEGER WIEGERS de JONG 22j soldaat ongehuwd zv Wieger Wiegers de Jong gard. 

    en Tjitske Sijmens Wiersma. buren Douwe Jans Jansma 48j arb. en Romke Jans Meinsma 

    gardenier 47j.  27-7-1833  nr 50.

    277. SIJTZE MARTENS BOERMAN soldaat 26j zv Marten Sijtzes en Trijntje Klazes Visser.

    overl. te Maastricht 6-7-1833.

    278. GERTJE FREERKS 73j geb. te Ternaard wv Pieter Kornelis Ferwerda verwer dv Freerk 

    Douwes en Sijbrigje Dirks. buren Kornelis Pieters Visser 45j V en Lieuwe Aatzes 

    Koudenburg 37j V.  29-8-1833  nr 28.

    279.IJTTJE JANUS HOGEBOOM 32j geb. te Zuidhorn vv Jan Eesges Adema gard. dv wln

    Jan Lammerts Hogeboom schoenmaker te Zuidhorn en wed. Grietje Lielfs Noordhof thans

    huisvrouw van Mekke Ubels Oosterhuis schoenmaker te Zuidhorn. buren Lieuwe Willems 

    Jaarsma 46j voerman en Pieter Johannnes Hovinga 30j arb.  2-10-1833 nr 8.

    280. IJPKJE van der SCHOOL 4 dagen onechte dv Tijtje Johannes van der School. buren

    Jan Pieters Visser 33j opzichter der armen en Haaije Gerlofs 42j arb. 5-10-1833 in het armhuis

    281. MONTE SIJTZES VISSER 52j V mv Gooike Eesges Adema zv wln Sijtze Montes 

    Visser V en Grietje Jans. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 38j gard. en Kornelis Haijes Visser

    schippersknegt 29j.  15-10-1833 nr 41.

    282. DOUWE MARTENS KUIPERS 25j soldaat zv Marten Douwes en Hiltje Wiebes. 

    overl. te Maastricht 23-11-1833.

1834

    283. ARJEN KORNELIS LUDEMA 28j arb. geb. te Driesum mv Stijntje Paulus Buwalda zv 

    wln Kornelis Geerts Ludema en wed. Stijntje Arjens Smits naaister te Zwaagwesteinde.

    buren Sieds Lieuwes Sijtsma 34j landb. en Pieter Heerkes de Vries 34j arb. 28-2-1834 nr 4.

    284. levenloos kind mnl. van Jitze Jans Donga 33j herbergier en Ettje Tjerks Kuipers.

    aangevers de vader en Marten Douwes Kuipers 45j kuiper.  12-3-1834  nr 71.

    285. JAN GOOITZENS de VRIES 63j gard. geb. te Nijkerk mv Rienkjen Eeltjes zv wln 

    Gooitzen Jans en Janke Durks. buren Wiltje Sjoerds Ferwerda 58j timmerman en 

    Marten Douwes Kuiper 45j kuiper.  20-3-1834  nr 74.

    286. GOOIKJEN EESGES ADEMA 38j wv Monte Sijtzes Visser V dv wln Eesge Andries 

    Adema en wed. Antje Pieters Dijkstra nu huisvrouw van Jan Klazes de Vries arb. buren

    Hendrik Gerlofs Dijkstra 38j schipper en Kornelis Haijes Visser 30j schipper. 29-3-1834 nr 41

    287. SIJTSKE WIEBRENS 91j wv Pieter Wiegers landb. o/d Nijkerk dv Wiebren Meinderts 

    en ?. buren Pieter Eesges Tijtsma 53j arb. en Jan Pieters Visser 35j opzichter der

               armen.  1-5-1834  nr 15.

    288. levenloos kind mnl. van Tjeerd Joekes van der Net en Japke Harmens Dijkstra. buren

    Wijtze Harmens de Vries 41j gard. en Wiltje Jans Meindertsma 36j gard.  15-6-1834  nr 87.

    289. TRIJNTJE TIJSSENS FEENSTRA bijna 19j geb. te Nijkerk ongehuwd dv Tijs Johannes

    Feenstra timmerman te Niawier en wln Trijntje Jacobs Faber. buren Andries Siedzes Dijkstra

    arb. 63j en Jan Jans Kramer 23j arb.  1-7-1834  nr 9.

    290. SJOERD GERHARDUS de JONG 21j boereknegt ongehuwd zv wln Gerhardus Sjoerds 

    de Jong arb. en wed. Jeike Sijtzes Buurmans arbeidster. buren Mient Geerts Wendelaar 57j

    vischjager en Wiltje Jans Meindertsma 37j gard.  10-8-1834  nr 89.

    291. SIEBE JANS de JONG 34j gard. ongehuwd zv wln Jan Siebes de Jong en wed. Antje 

    Pieters thans huisvrouw van Keimpe Lieuwes Dijkstra gard. buren Jan Wiltjes Meindertsma

    gard. 70j en Roelof Aants Tillema 33j schoenmaker.  10-9-1834  nr 37.

    292. DOEKE WILTJES VISSER 15j zv Wiltje Doekes Visser arb. en Hendrikje Martens Post.

    buren Roelof Aants Tillema 33j schoenmaker en Jan Bernd Pilat 50j linnenwever. 27-10-1834

    op het zeestrand dezer grietenij.

    293. BIEUWKJE PIETERS 73j geb. te Betterwird ongehuwd dv wln Pieter Oetzes en Jeltje 

    Tjerks. buren Ruurd Pieters Peeringa 61j arb. en Jan Pieters Visser 36j opzichter der 

    armen. 17-11-1834 in het armhuis.

    294. TJITSKE TEUNIS DIJKSTRA 41j vv Foeke Pieters Klimstra gard. dv wln Teunis 

    Klazes Dijkstra arb. en Trijntje Johannes. buren Klaas Jimkes Dijkstra 39j arb. en Taeke

    Willems van der Ploeg 41j arb.  24-11-1834  nr 97.

    295. WILLEM LIEUWES DOUMA 26j geb. te Anjum ongehuwd zv Lieuwe Jans Douma

    voerman en Froukje Willems Jaarsma. buren Heetze Foppes Huizinga 62j gard. en 

    Freerk Douwes Eisinga 47j gard.  7-12-1834  nr 93.

    296. TRIJNTJE TAEKES KLIM 30j geb. te Dockum ongehuwd dv Taeke Pieters Klim arb.

    en Jantje Johannes. buren Wiebren Pieters Berg 69j en Ulbe Wiebrens Elgersma 40j

    gardenier.  27-12-1834  nr 31.

    297. SIJTSKE JANS ZIJLSTRA 54j geb. te Oostrum vv Pieter Eesges Tijtsma arb. dv wln 

    Jan Alberts en Grietje Heins vroeger te Oostrum. buren als nr 296.  26-12-1834  nr 16.

1835

    298. levenloos kind vrl. van Pieter Heerkes de Vries 35j arb. en Klaaske Ages Dijkstra.

    aangevers de vader en Minne Jans Kingma 36j arb.  27-2-1835  nr 4.

    299. TRIJNTJE HENDRIKS SLAGER 19j ongehuwd dv Hendrik Jans Slager slagter en 

    Douwtzen Lolkes Wierstra. buren Marten Douwes Kuiper 46j kuiper en Douwe 

    Douwes Faber 28j smidsknegt.  25-5-1835  nr 19.

    300. HAIJE GERLOFS DIJKSTRA 44j arb. mv Pietje Jacobs arbeidster zv wln Gerlof 

    Hendriks Dijkstra schipper en IJnske Haijes. buren Jan Pieters Visser 37j opzichter der

    armen en Eelze Herkes Zijlstra 68j.  9-6-1835 in het armhuis.

    301. ENGBERT LIEUWES DOUMA 8j zv Lieuwe Jans Douma standlooper en Froukjen

    Willems Jaarsma. buren Heetze Foppes Huizinga 62j gard. en Klaas Jimkes Dijkstra 39j

    arbeider.  17-6-1835  nr 93.

    302. MINKE MACHIELS BAUWER 36j geb. te Rottevalle vv Pieter Willems Faber grofsmid

    dv wln Machiel Jaspers en Renske Foekes. buren Sijtze Willems Wieringa 34j arb. en 

    Jan Tjerks Ozinga 26j bakker.  5-8-1835  nr 82.

    303. TJITSKE SIMONS WIERSMA 57j geb. te Driezum vv Wieger Wiegers de Jong gard.

    dv wln Sijmon Jilles en Tjitske Sierks. buren Douwe Jans Jansma 50j arb. en Romke 

    Jans Meinsma 49j gard.  2-9-1835  nr 50.

    304. KORNELIS MONTES VISSER 74j mv Eelkje Haijes zv wln Monte Sijtzes en Rigtje 

    Aants. buren Taeke Pieters Klim 55j arb. en Ulbe Wiebrens Elgersma 41j 

    gardenier.  9-9-1835  nr 30.

    305. MARTEN JACOBS ELZINGA 72j voerman geb. te Lioessens wdnv Antje Herkes zv

    wln Jacob Martens en Neeltje Durks. buren Kornelis Pieters Visser 47j V en Klaas

    Wiebrens Terpstra 23j arb. 21-9-1835  nr 64.

    306. PIETER KLAZES de JONG 27j korporaal zv Klaas Siebes en Antje Pieters.

    overl. op 25-11-1835 te Maastricht.

1836

    307. HAUKJE JANS JANSMA 3j dv Jan Harmens Jansma arb. en Martje Wijtzes Visser.

    buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 39j gard. en Pieter Harmens Coree 37j arb.  5-2-1836 nr 54.

    308. ANTJE PIETERS DIJKSTRA 80j geb. o/d Nes vv Jan Klazes de Vries arb. dv wln 

    Pieter Hendriks en Goike Pieters. buren Minne Jans Boelens 63j gard. en Romke Jans 

    Meinsma 49j gard.  20-3-1836  nr 62.

    309. JAN HENDRIKS de GROOT 73j arb. mv Sijtske Klazes Visser zv wln Hendrik Jans V 

    en Klaaske Gerlofs. buren Johannes Pieters de Vries 46j arb. en Jan Tjerks Ozenga 27j

    bakker.  27-3-1836 nr 86.

    310. BROER KLAZES MEINSMA 69j timmerman mv Wijtske Jans Meinsma zv wln 

    Klaas Teunis en Jeltje Jimkes arbeiders. buren Johannes Pieters de Vries 46j arb. en 

    Klaas Jans de Groot 28j arb.  16-6-1836  nr 85.

    311. ELISABETH PIETERS de VRIES 24j geb. te Rijperkerk vv Kornelis Joekes van der 

    Net thans corporaal dv wln Pieter Willems de Vries en wed. Grietje Takes de Vries 

    arbeidster o/d Aalzum.  6-7-1836 o/d Aalzum.

    312. ANTJE MARTENS 72j geb. o/d Nes wv Teunis Jimkes (Dijkstra) Wagenaar dv wln

    Marten Tijssens en Feikjen ? vroeger o/d Nes. buren Douwe Tjipkes Oosterling 42j gard. 

    en Durk Martens Groen 32j gard.  16-7-1836  nr 47.

    313. levenloos kind mnl. van Douwe Douwes Faber 29j grofsmid en Trijntje Jans Bakker.

    aangevers de vader en Jitze Jans Donga 35j kastelein.  22-7-1836  nr 73.

    314. levenloos kind mnl van Hendrik Gerlofs Dijkstra 39j gard. en Sijtske Jans Braaksma.

    aangevers de vader en Jan Jans Kramer 25j gard.  10-10-1836  nr 42. 

    315. JOHANNES LIEUWES JAARSMA 5 maanden zv Lieuwe Willems Jaarsma voerman en

    Petronella Wilhelmina Beilanus. buren Jan Berends Pilat linnenwever 52j en Andries Siedzes

    Dijkstra 65j arb.  12-11-1836  nr 10.

    316. IJME HARMENS STEIGER 14j zv Harmen Jans Steiger arb. en Sijtske Folkerts. buren

    Ale Jacobs Groen 35j voerman en Freerk Wester 44j arb.  18-11-1836  nr 16.

    317. SIEUKE WILLEMS ZAADSMA 11 dagen tweelingdochter van Willem Wopkes

    Zaadsma arb. en Pietje Leenderts Visser. buren Wiebren Pieters Berg 72j gard. en

    Jan Hartgers 44j arb. te Metslawier.  19-11-1836  nr 15.

1837

    318. ELISABETH MIENTS WENDELAAR 23j ongehuwd dv Mient Geerts Wendelaar 

    visjager te Lioessens en wln Gerritje Roelofs. buren Wiltje Jans Meindersma 40j gard.

    en Jan Pieters Visser 38j opzichter der armen.  6-3-1837  nr 90.

    319. WILLEMKE  KLAZES 64j wv Andries Andries Dijkstra arb. dv Klaas Jemkes en Jeltje 

    Teunis. buren als nr 318.  4-3-1837 in het armhuis.

    320. HOUKJE DANIELS BOSMA 65j geb. te Kollumerzwaag wv Andries Doekes Ferwerda

    timmerman te Nijkerk. dv wln Daniel Geerts Bosma en Janke Machiels vroeger te 

    Kollumerzwaag. buren Heetze Foppes Huizinga 64j gard. en Taeke Willems van der 

    Ploeg 44j arb.  7-3-1837  nr 95.

    321. SIEBREN PIETERS FERWERDA 43j arb. ongehuwd zv Pieter Kornelis Ferwerda en

    Geertje Freerks. buren Wiltje Jans Meindersma 40j gard. en Jan Pieters Visser 38j 

    opzichter der armen.  31-3-1837 in het armhuis.

    322. AAFKE MEINDERTS de JONG 57j winkeliersche geb. te Nes wv Tjalling Jans 

    Meinsma dv Meindert Harmens en Orseltje ? vroeger te Nes. buren Jacob Ates Peesen

    timmerman 34j en Harmen Eelzes van der Ploeg 34j voerman.  30-4-1837  nr 78.

    323. ATE JACOBS PAESEN 74j timmerman wdnv Wijtske Andries zv wln Jacob Aukes en 

    Janke ?. buren Eelze Harmens van der Ploeg 69j arb. en Harmen Jans Steiger 42j

    arbeider.  27-7-1837  nr 17.

    324. SJOUKJE JOHANNES SINNEMA 31j wv Douwe Pieters Zijlstra dv wln Johannes 

    Keimpes Sinnema gard. en Sijke Dirks Rentjema vroeger te Metslawier. buren Wiltje Jans

    Meindertsma 40j gard. en Jitze Dijkstra 36j gard.  14-9-1837 in het armhuis.

    325. BOTE MARTENS POST 1 week zv Marten Martens Post schipper en Froukje Cornelis

    Tjepkema. buren Roelof Aants Tillema 36j schoenmaker en Johannes Benjamins 

    Bakker 29j gard.  8-10-1837  nr 52.

    326. JANTJE LIEUWES 64j arbeidster geb. te Visvliet wv Jan Harmens Steiger dv wln

    Lieuwe Pieters en Martzen ?. buren Pieter Eesges Tijtsma 57j arb. en Ale Jacobs 

    Groen 37j vischjager.  7-11-1837  nr 16.

1838

    327. STIJNTJE EESGES MEINDERTSMA 43j vv Pieter Willems Faber grofsmid dv wln

    Eesge Lieuwes Meindertsma en wed. Gerttje Nuttes arbeidster. buren Willem Wopkes 

    Zaadsma 31j arb. en Jelle Broers Meinsma 21j arb.  12-1-1838  nr 83.

    328. HILTJE JOHANNES 55j vv Ate Jans Visser V dv wln Johannes Eelzes en Tijttje 

    Berends. buren Taeke Pieters Klim 57j arb. en Jacob Hanzes Holwerda 39j

    schipper.  30-1-1838  nr 33.

    329. SIEBE PIETERS de JONG 2j zv Pieter Jans de Jong arb. en Baukjen Harmens Jansma.

    buren Tjeerd Joekes van der Net 35j arb. en Jan Jans Kramer 27j gard.  11-4-1838  nr 37.

    330. PIER SIJBES de JONG 1j zv Sijbe Klazes de Jong gard. en Aaltje Piers Feenstra.

    buren Taeke Pieters Klim 57j arb. en Ulbe Wiebrens Elgersma 47j gard.  21-4-1838  nr 28.

    331. TAETSKE DIRKS de BOER 22j ongehuwd dv Dirk Thijssens de Boer V en Reinouw

    Lijkeles Koudenburg. buren Reinder Christoffels Nijp 34j verwer en Jan Harmens

    Jansma 32j gard.  17-7-1838  nr 56.

    332. LIEUWE PIETERS HOVINGA 1j en 9 maanden geb. te Leeuwarden zv Pieter Johannes

    Hovinga arb. en Martje Jans Steiger.  9-5-1838 te Leeuwarden.

    333. SIJKE TIETES VISSER 80j wv Auke Kornelis Visser dv Tiete Gerlofs en Orseltje

    Botes. buren Taede Feijes Borst 43j schipper en Jan Jans Kramer 27j gard.  28-7-1838  nr 51.

    334. ANTJE JANS ADEMA 11j dv Jan Eesges Adema en wln eerste huisvrouw Willemke

    Jans Meindertsma. buren Lieuwe Willems Jaarsma 50j arb. en Jilles Paulus van der Ploeg

    arbeider 27j.  26-8-1838  nr 6.

    335. JELSKE EESGES ADEMA 48j arbeidster ongehuwd dv wln Eesge Andries Adema en

    Antje Pieters. buren Ruurd Pieters Peringa 65j arb. en Marten Hendriks van der Ploeg 41j

    arbeider.  20-9-1838 in het armhuis.

    336. levenloos kind mnl. van Pieter Sijtzes Gaasterland timmerman en Hinke Rientzes 

    Wijtsma. aangevers de vader 49j en Pieter Teunis Dijkstra 51j arb.  5-10-1838.

    337. levenloos kind mnl. van Hendrik Gerlofs Dijkstra gard. en Sijtske Johannes Braaksma.

    buren Reinder Christoffels Nijp 35j verwer en Jan Harmens Jansma 33j gard.  27-10-1838.

    338. TIETE PIETERS GAASTERLAND 6 weken zv Pieter Sijtzes Gaasterland timmerman

    en Hinke Rientzes Wijtsma. buren Folkert Klazes Sminia 56j landb. en Pieter Teunis 

    Dijkstra 51j arb.  17-11-1838  nr 97.

    339. FEIKJEN DOUWES de HAAN 69j winkeliersche wv Gerlof Jacobs de Haan. dv wln

    Douwe Jacobs en Jetske ?. buren Taeke Pieters Klim 59j arb. en Jacob Hanzes Holwerda

    schipper 39j.  26-12-1838  nr 32.

1839

    340. HENDRIK JASPERS van der PLOEG 24j geb. te Nes ongehuwd zv wln Jasper Hendriks 

    van der Ploeg en wed. Aafke Gerrits de Vries. buren Klaas Broers Meinsma 41j gard. en 

    Sijtze Gerhardus de Jong 28j gard. 8-3-1839  nr 5.

    341. GERTJE van ASSEN 74j geb. te Dokkum vv Theodorus Coenraad Cock Beilanus 

    predikant bij de hervormde gemeente te Paesens. dv Harmen van Assen en Trijntje van

    Sinderen. buren Harmen Hendriks Meinsma 64j landb. en Ulbe Wiebrens Elgersma 46j

    voerman.  12-5-1839  nr 61.

    342. WIEGER HEERKES ELZINGA 18j ongehuwd zv Heerke Martens Elzinga en Aaltje 

    Wiegers de Jong. buren Dirk Martens Groen 35j gard. en Sjouke Gerhardus de Jong 23j

    gardenier.  17-6-1839  nr 44.

    343. WIJTSKE LIEUWES MEINDERTSMA 57j vv Jan Meints Smeding winkelier dv wln

    Lieuwe Meinderts landb. en Stijntje Eesges. buren Taede Feijes Borst 44j schipper en 

    Roelof Aants Tillema 39j schoenmaker.  13-11-1839  nr 38.

    344. ANTJE MONTES VISSER 21j naaister ongehuwd dv Monte Sijtzes Visser en Goike

    Eesges Adema. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 43j gard. en Thijs Haaijes Visser 32j

    gardenier.  15-11-1839  nr 41.

    345. RINSKE JANS van der SCHOOL 70j wv Johannnes Jans van der School dv Jan ?. en 

    Grietje Willems. buren Wigger Douwes Meindersma 36j landb. en Jelle Broers Meinsma

    arbeider 23j.  16-11-1839 in het armhuis.

1840. 

    346. RENSKE JETZES DONGA 3 maanden dv Jetze Jans Donga wagenmaker en Ettje Tjerks

    Kuipers. buren Marten Hendriks van der Ploeg 45j arb. en Sijbe Klazes de Jong 36j

    arbeider.  7-1-1840 in het armhuis.

    347. AGE NUTTES de JONG 47j arb. geb. o/d Nes mv Hendrikje Ates zv wln Nutte Andries 

    en Antje Jacobs. buren Jacob Hanzes Holwerda 42j schipper en Johannes Benjamins

    Botter 30j gard.  18-1-1840  nr 35.

    348. SIEBREN JOEKES van der NET 50j vischjager mv Bregtje Jans Venema zv wln Joeke 

    Martens van der Net en Antje Sijbrens Visser. buren Eeltje Jans de Vries 32j arb. en Jilles

    Paulus van der Ploeg 29j arb.  28-1-1840  nr 54.

    349. HENDRIK HARMENS de VRIES 50j arb. mv Janke Ates Peezen zv wln Harmen 

    Hendiks arb. en Renske Hendriks. buren Harmen Jans Steiger 44j arb. en Harmen Eelzes 

    van der Ploeg 36j voerman.  31-1-1840  nr 17.

    350. BREGTJE JANS VENEMA 48j wv Siebren Joekes van der Net dv Jan Wiegers Venema 

    en Grietje Duurds Beuker. buren Jilles Paulus van der Ploeg 29j arb. en Douwe Lieuwes

    Douma 30j gard.  3-2-1840  nr 54.

    351. TJIPKE MEINDERTS TIJTSMA 11 dagen geboren en wonende te Nijkerk zv Meindert

    Pieters Tijtsma en Trijntje Tjipkes Pausma. buren Jetze Jans Donga 39j arb. en Freerk

    Douwes Eisinga 50j arb.  2-3-1840  nr 16.

    352. GRIETJE JACOBS HOLWERDA 6 weken dv Jacob Hanzes Holwerda en Aaltje Pieters 

    Visser. buren Jan Jans Sikkema 31j onderwijzer der jeugd en Ate Jans Visser 58j 

    arbeider.  10-3-1840  nr 34.

    353. ALE DURKS GROEN 1 week zv Durk Martens Groen en Akke Martens Cuperus. buren

    Heerke Martens Elzinga 44j gard. en Douwe Tjipkes Oosterling 47j gard.  9-3-1840  nr 45.

    354. EGBERT BROERS MEINSMA 27j ongehuwd zv wln Broer Klazes Meinsma en wed. 

    Wijtske Jans Meinsma. buren Johannes Pieters de Vries 51j arb. en Jan Tjerks Ozinga 31j

    herbergier.  31-3-1840  nr 85.

    355. FROUKJEN WILLEMS JAARSMA 54j geb. te Anjum vv Lieuwe Jans Douma dv wln

    Willem Lieuwes Jaarsma en Doutzen Paulus Slager vroeger landb. o/d Anjum. buren Tjerk

    Willems Berghuistra 27j boereknegt en Teunis Pieters Dijkstra 27j arb.  3-5-1840  nr 95.

    356. GERTJE NUTTES VISSER 66j wv Eesge Lieuwes Meindertsma dv Nutte Willems en 

    Trijntje Jans. buren Gerrit Eetzes Kooistra 48j wagenaar en Sijtze Pieters Katsma 40j

    arbeider.  14-5-1840  nr 6.

    357. RENSKE RIENTZES WIJTSMA 48j geb. te IJlst vv Pieter Sijtzes Gaasterland 

    timmerman dv wln Rients Folkerts en Tietje Haaijes vroeger te IJlst. buren Pieter Theunis 

    Dijkstra 53j arb. en Jan Johannes Elzinga 60j gardenier o/d Lioessens.  19-5-1840  nr 97.

    358. DOUWE WIGGERS MEINDERSMA 1j zv Wigger Douwes Meindersma landb. en

    Harmke Harmens Visser. buren Jan Gooitzens Braaksma 27j gard. en Tjerk Ages de Jong 

    arbeider 27j.  28-6-1840  nr 86.

    359. ROMKE JANS MEINSMA 54j gard. mv Aaltje Minnes Minninga zv wln Jan Eesges en

    Klaaske Egberts. buren Jan Jans Sikkema 31j onderwijzer der jeugd en Hendrik Eesges 

    Adema 43j gard.  1-8-1840  nr 58.

    360. EELKJEN JOEKES FABER 19j arbeidster ongehuwd dv Joeke Douwes Faber arb. en

    Rinske Harkes Tilstra. buren Taeke Minkes Dijkstra 34j arb. en Gosse Minnes Boelens 34j

    arbeider.  8-8-1840  nr 62.

    361. levenloos kind vrl. van Jacob Ates Paesens timmerman en Neeltje Folkerts Dijkstra. 

    buren Harmen Eelzes van der Ploeg 38j voerman en Lieuwe Jans Steiger 27j

    arbeider.  13-10-1840.

    362. DIEUKE KLAZES van der PLOEG 75j wv Minkes Joekes Dijkstra dv Klaas Hendriks en 

    ?. buren Geert Wopkes van der Zee 37j arb. en Tjerk Ages de Jong 27j arb. 16-10-1840  nr 64.

    363. ATTJE MIENTS WENDELAAR 20j ongehuwd dv  Mient Geerts Wendelaar 

    vischjager en IJtje Ates Wester. buren als nr 362.  16-10-1840  nr 86.

    364. JAN JETZES DONGA 17j zv Jetze Jans Donga 40j arb. en Ettje Tjerks Kuipers. 

    aangevers de vader en Marten Hendriks van der Ploeg 45j arb.  24-10-1840 in het armhuis.

    365. AAFKE MARTENS van der PLOEG 1 week dv Marten Hendriks van der Ploeg 45j arb.

    en Emke Klazes Dijkstra. aangevers als nr 364.  25-10-1840 in het armenhuis.

    366. MARTEN HENDRIKS van der PLOEG 44j arb. mv Emke Klazes Dijkstra zv wln 

    Hendrik Jaspers en Pietje Jans. aangevers Wiltje Jans Meindersma 43j landb. en Johannes

    Klazes van der Kooi 52j geneesheer te Metslawier.  11-11-1840 in het armhuis.

    367. HENDRIK TJIPKES OOSTERLING 43j arb. mv Dieuke Gerrits zv wln Tjipke Hendriks 

    en Tietje Douwes. buren Ruurd Pieters Peeringa 67j arb. en Freerk Wester 38j

    arbeider.  19-11-1840 nr 14.

    368. DOUWE HEEBELES FABER 43j grofsmid geb. te Veenklooster wdnv Sijtske Joekes.

    zv wln Haebele en Trijntje. buren Marten Douwes Kuiper 52j kuiper en Meindert Gerbens

    Douma 25j kastelein.  6-12-1840  nr 74.

    369. SIBBELTJE GERRITS 48j geb. te Nes vv Gerrit Eetzes Kooistra dv wln Gerrit Jelles en 

    Grietje Jans. buren Klaas Broers Meinsma 43j gard. en Jinne Simons Katsma 31j 

    gardenier.  21-12-1840  nr 5.

    370. PIETJE JACOBS de ROOS 35j arbeidster geb. te Lioessens ongehuwd dv wln Jacob 

    Jacobs de Roos en Antje Jacobs de Roos. buren Jinne Simons Katsma 31j gard. en

    Bartel Tjipkes Pautsma 27j boereknegt.  24-10-1840  nr 4.

1841

    371. JAN WILTJES MEINDERSMA 77j wdnv Eelkje Nuttes zv Wiltje Pieters en Goike 

    Meinderts. buren Pieter Jans de Jong 36j arb. en Johannes Binjamins Botter 32j

    arbeider.  13-1-1841  nr 36.

    372. EELKJE WIJTZES de VRIES 3j geb. te Nes dv Wijtze Aukes de Vries schippersknegt en

    Jelske Pieters Dijkstra.  17-2-1841 te Nes.

    373. RIENKJE EELTJES de VRIES 63j wv Jan Gooitzens de Vries dv wln Eeltje Bartels en 

    Jetske Rengers. buren Hendrik Jans de Groot 42j gard. en Jildert Paulus van der Ploeg 30j

    arbeider.  1-3-1841  nr 68.

    374. JELTE FLORIS LANGEDIJK 52j uurwerkhersteller gedomiliceerd te Berlicum geb. te

    Harlingen. wdnv ?. zv Floris Jeltes Langedijk en Elisabeth Berends. buren Wiltje Jans

    Meindersma 44j gard. en Taeke Pieters Klim 61j arb.  12-3-1841  nr 31.

    375. WOPKE GEERTS van der ZEE 10j geb. o/d Nes zv Geert Wopkes van der Zee en Antje

    Jans Klooster. buren Ulbe Wiebrens Elgersma 47j wagenaar en Tiete Eelzes van der 

    Ploeg 40j arb.  5-4-1841  nr 63.

    376. levenloos kind vrl. van Aant Botes Groen 24j schipper en Jitske Harmens Jansma. 

    aangevers de vader en Reinder Christoffels Nijp 36j verwer.  7-5-1841.

    377. PETRONELLA WILHELMINA CASPER SIJTZE BEILANUS 46j geb. te Ee vv Lieuwe

    Willems Jaarsma dv Casper Sijtzes Beilanus en Gertje Willems Huizinga. buren Jan Jans

    Kramer 30j landb. en Sieds Annes Dijkstra 37j arb.  14-6-1841  nr 10.

    378. BAUKJEN SIJBES LOONSMA 28j geb. te Ee vv Gosse Minnes Boelens dv wln 

    Sijbe Rienzes Loonsma en Trijntje Jans. buren Wijtze Harmens de Vries 48j arb. en

    Sjoerd Wiltjes Verwerda 26j timmerman.  13-7-1841  nr 75.

    379. TIETE EELZES van der PLOEG 41j arb. mv IJnske van der Ploeg zv Eelze Jans van

    der Ploeg en wln Sijke van der Woude. buren Ids Jans Valomstra 45j arb en Hendriks Jans

    de Groot 41j arb.  28-7-1841  nr 66.

    380. REINOUW LIJKELES KOUDENBURG 57j geb. te Wierum vv Durk Thijssens de Boer.

    dv Lijkele en Taetske. buren Tjeerd Joekes van der Net 40j arb. en Jan Harmens 

    Jansma 36j arb.  46.

    381. PIETER EESGES TIJTSMA 61j arb. mv Antje Hendriks de Boer zv Eesge Andries en

    Antje Pieters. buren Jan Foppes Dijkstra 28j bakker en Pieter Jans de Jong 36j

    arbeider. op een stuk bouwland o/d Paesens 30-10-1841.

    382. BARBER MELIS 60j vv Andries Siedzes Dijkstra arb. dv wln Melis Taekes en Froukjen

    Joekes. buren Lieuwe Willems Jaarsma 53j arb. en Siebe Klazes de Jong 39j

    arbeider.  28-11-1841  nr 11. 

1842

    383. EELZE HERKES ZIJLSTRA 75j geb. te Grijpskerk wdnv Jacobje Everts zv wln Herke 

    Reinders en Mentje. buren Frederik Wester 48j arb. en Siebe Klazes de Jong 39j

    arbeider.  19-4-1842  nr 14.

    384. JAN HENDRIKS PILAT 58j linnenwever geb. te Burg Steinfort in het graafschap 

    Bentheim. mv Antje Theunis zv wln Hendrik Hendriks Pilat en Antje Harmens Vlootman.

    buren Lieuwe Willems Jaarsma 53j arb. en Jan Jans Kramer 31j landb.  8-5-1842  nr 9.

    385. levenloos kind vrl. van Joukje Kornelis Zaadsma arb. de vader onbekend. buren 

    Freerk Ates Wester 48j arb. en Sijbe Klazes de Jong 39j arb.  12-5-1842.

    386. JAN FREERKS JANSEN 42j koopman geb. te Grootveen in Hannover zonder vaste 

    woonplaats.  buren als nr 385.  15-6-1842  nr 14.

    387. ANNA van THIELEN 55j geb. te Harlingen ongehuwd dv Paulus van Thielen en Alida

    Heeres van der Valck. buren als nr 385.  9-7-1842  nr 14.

    388. levenloos kind mnl. van Jan Pieters de Vries 39j arb. en Hittje Eelkes Eelkema. aangevers

    de vader en Bokke Sapes Miedema 34j arb. te Metslawier.  19-8-1842.

    389. HITTJE EELKES EELKEMA 33j geb. te Wetzens vv Jan Pieters de Vries dv wln Eelke 

    Klazes Eelkema en Riemke Jacobs arbeidster te Metslawier. buren Johannes Binjamins 

    Botter 32j arb. en Marten Klazes Groen 61j.  3-11-1842  nr 73.

    390. levenloos kind vrl. van Jogchum Magchiels Dijkstra en Rinske Mients van der Woude.

    buren Klaas Broers Meinsma 46j boereknegt en Bote Johannes de Vries 25j

    boereknegt. 24-11-1842.

    391. TEUNIS TJIPKES GROEN 14j zv Tjipke Jacobs Groen vischjager en Jeltje Teunis. 

    buren Douwe Tjipkes Oosterling 37j gard. en Jan Johannes van der School 37j 

    gardenier.  6-12-1842  nr 48.

1843

    392. BAUKJE HARMENS JANSMA 40j vv Pieter Jans de Jong dv Harmen Jans Jansma

    winkelier en wln eerste echtgenote Akke Baukes. buren Jan Foppes Dijkstra 29j bakker 

    en Lieuwe Jans Steiger 29j arb.  15-1-1843  nr 39.

    393. MIENT GEERTS WENDELAAR 66j vischjager mv IJtje Ates Wester zv Geert Mients

    en Jetske Egberts. buren Jan Gooitzens Braaksma 29j gard. en Tjerk Ages de Jong 29j

    arbeider.  19-2-1843  nr 89.

    394. STIJNTJE JANS SMEDING 32j vv Folkert Jans Stokje dv Jan Meints Smeding en wln

    Wijtske Lieuwes Meindersma. buren Taede Feijes Borst 48j schipper en Pieter Jans 

    Visser 53j V.  28-2-1843  nr 38.

    395. FRANSKE FOLKERTS STOKJE 2 dagen dv Folkert Jans Stokje schipper en wln 

    Stijntje Jans Smeding.  buren als nr 394.  28-2-1843  nr 38.

    396. LIEUWE JANS DOUMA 58j koemelker geb. te Anjum wdnv Froukje Paulus Jaarsma

    zv wln Jan Lieuwes en Trijntje Douwes. buren Heetze Foppes Huizinga 70j arb. en

    Sjouke Gerrits Luinstra 27j arb.  23-4-1843  nr 93.

    397. SIJBE PIETERS de JONG 2 maanden zv Pieter Jans de Jong arb. en wln Baukje 

    Harmens Jansma. buren Lieuwe Jans Steiger 29j arb. en Sjouke Gerhardus de Jong 27j

    arbeider.  2-5-1843  nr 39.

    398. LIEUWE JANS DIJKSTRA 4 weken zv Jan Foppes Dijkstra bakker en Rienskjen 

    Lieuwes Douma. buren Pieter Jans de Jong 38j arb. en Pieter Eelzes Visser 26j

    visserman.  14-8-1843  nr 39.

    399. THEUNIS JOHANNES WOUDWIJK 26j zv Johannes Theunis Woudwijk arb. en 

    Froukje Engberts Kuipers. buren Klaas Broers Meinsma 46j gard. en Sijtze Gerhardus

    de Jong 33j gard.  15-9-1843  nr 1.

    400. SIJTSKE MINKES DIJKSTRA 60j arbeidster ongehuwd dv Minkes Aukes en Gertje 

    Ages. buren Joeke Douwes Faber 47j opziener der armen en Sijbe Klazes de Jong 39j

    arbeider. 21-9-1843  nr 14.

    401. PIETER JANS de VRIES 4j geb. te Nes zv Jan Pieters de Vries arb. en wln Hittje

    Eelkes Eelkema. buren Johannes Binjamins Botter 34j arb. en Jouke Jans Triemstra 36j

    arb. te Anjum.  21-10-1843  nr 37.

    402. EELKJE JANS ADEMA 23j ongehuwd dv Jan Eesges Adema gard. en Willemke

    Jans  Meindertsma. buren Wigger Douwes Meindersma 40j landb. en Tjerk Ages de Jong

    arbeider 30j.  1-11-1843  nr 88.

    403. JAN HARMENS JANSMA 38j arb. mv Martje Wijtzes Visser zv Harmen Jans Jansma

    koopman en wln Akke Baukes. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 48j gard. en Reinder 

    Christoffels Nijp 42j verwer.  16-11-1843  nr 55.

    404. JITSKE KLAZES 66j geb te Ternaard wv Folkert Dirks Dijkstra dv Klaas Klazes en

    Dieuke Tjeerds. buren Joeke Douwes Faber 48j arb. en Klaas Jans de Groot 36j

    arbeider.  24-11-1843  nr 14.

    405. JOHANNES KORNELIS POST 2 maanden zv Kornelis Martens Post vischjager en 

    Eelkje Makkes Makkes. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 48j gard. en Tjeerd Joekes van

    der Net 41j arb.  8-12-1843  nr 41.

1844

    406. WOPKE GEERTS van der ZEE 4 dagen zv Geert Wopkes van der Zee en Antje Jans

    Klooster. buren Gerrit Eetzes Kooistra 51j voerman en Nutte Eesges Meindersma 27j

    voerman.  6-1-1844  nr 5.

    407. OTTE JANS HAMSTRA 70j geb. te Metslawier ongehuwd zv wln Jan Harmens en 

    Pietje Sijberens. buren als nr 404.  4-4-1844  nr 14.

    408. DOUWE LIEUWES DOUMA 34j strandlooper geb. te Anjum mv Menke Taekes Jousma

    zv wln Lieuwe Jans Douma en  Froukje Willems Jaarsma. buren Tjerk Willems Berghuistra

    40j arb. en Heetze Foppes Huizinga 71j arb.  21-5-1844  nr 93.

    409. HAUKJE AANTS GROEN 2 maanden dv Aant Botes Groen schipper en Jitske 

    Harmens Jansma. buren Hendrik Gerlofs Dijkstra 47j gard. en Jurjen Sweitzes 55j

    veldwachter te Metslawier.  30-5-1844 in het schip te Paesens.

    410. PIETER TEUNIS DIJKSTRA 57j arb. mv Minke Gerbens Meinsma zv wln Teunis

    Klazes Dijkstra en Trijntje Johannes. buren Fokke Pieters Klimstra 49j gard. en 

    Sjouke Gerits Luinstra 28j arb.  31-5-1844  nr 97.

    411. JACOB HANZES HOLWERDA 46j schipper geb. te Anjum mv Aaltje Pieters

    Visser. zv wln Hans Jacobs en wed. Grietje Wijbes Rademaker. buren Marten

    Klazes Groen 63j arb. en Johannes Ates Visser 37j vischjager.  4-6-1844 buitendijks

    in zee bij de zogenaamde Zwarte Haan.

    412. levenloos kind mnl. van Sijtze Gerhardus de Jong gard. en Aaltje Jelles Sijtsma.

    buren Wijbe Martens Kuiper 30j arb. en Johannes Teunis Woudwijk 22j

    arbeider.  4-6-1844.

    413. WIEGER WIEGERS de JONG 67j gard. wdnv Tjitske Siemons Wiersma zv Wieger

    Wiegers en Aaltje Jarigs. buren Dirk Martens Groen 40j veldwachter en Minne Minnes

    Boelens 30j gard.  13-6-1844  nr 50.

    414. AALTJE JELLES SIJTSMA 33j vv Sijtze Gerhardus de Jong dv wln Jelle Sijtzes

    Sijtsma en Tietje Klazes Groen. buren Klaas Broers Meinsma 47j arb. en Johannes

    Teunis Woudwijk 22j arb.  14-6-1844  nr 1.

    415. ANTJE JANS ADEMA 2j dv Jan Eesges Adema en Grietje Taekes Wiersma. buren

    Jan Jans Kramer 33j landb. en Marten Botes Koudenburg 26j arb.  31-7-1844  nr 7.

    416. RENSKE HENDRIKS 79j wv Harmen Wijtzes dv Hendrik Pieters en Grietje Wiegers.

    buren Ids Valomstra 49j arb. en Hendrik Jans de Groot 42j arb.  1-9-1844  nr 65.

    417. MAAIKE GERRITS KOOISTRA 23j vv IJpe Lieuwes Douma dv Gerrit Eetzes 

    Kooistra wagenaar en wln Sibbeltje Gerrits de Vries. buren Heetze Foppes Huizinga 72j

    arbeider en Klaas Jimkes Dijkstra 49j arb.  15-9-1844  nr 93.

    418. DOUTZEN LIEUWES JAARSMA 26j vv Pieter Jans de Jong dv Lieuwe Willems

    Jaarsma arb. en wln Petronella Wilhelmina Beilanus. buren Jan Foppes Dijkstra jr 31j

    bakker en Gooitzen Sapes van der Zee 31j V.  27-9-1844  nr 39.

    419. ANTJE PIETERS KLIM 73j geb. te Morra vv Keimpe Lieuwes Dijkstra dv Pieter

    Aukes en Hittje Eintes. buren Jan Harmens Meinsma 38j landb. en Joeke Douwes

    Faber 50j opziener der armen.  13-12-1844  nr 14.

1845

    420. IJTTJE ZAADSMA 1j geb. te Nes onechte dv Joukje Kornelis Zaadsma. buren 

    Klaas Jans de Groot 37j arb. en Joeke Douwes Faber 50j arb.  14-2-1845  nr 14.

    421. MINNE JANS BOELENS 72j gard. mv Klaaske Johannes Hannema zv Jan Boelens

    en Aaltje Jans. buren Marten Martens Post 42j schipper en Gerrit Martens Elzinga 35j

    voerman.  24-2-1845  nr 60.

    422. JAN MARTENS KOUDENBURG 3 weken zv Marten Botes Koudenburg arb. en 

    Eelkje Jans Hiemstra. buren Joeke Douwes  Faber  49j opziener der armen en Siebe Klazes

                de Jong 39j arb.  16-7-1845  nr 14.

    423. ANDREAS FEIJKES van ZALEN 35j gegereerd militair geb. te Nijkerk wdnv Tjitske 

    Jennes Kamstra zv Feijke van Zalen kuiper te Paesens en en wln Grietje Jogchums van der

    Werff. aangevers Johannes Geerts Wiersma opziener der armen te Nijkerk en Sipke Keimpes

    Sinnema 68j arb. beide te Nijkerk.  5-8-1845  nr 54 te Paesens.

    424. JAN EESGES ADEMA 54j arb. mv Grietje Taekes Wiersma zv Eesge Andries en Antje

    Pieters. buren Jan Kramer 34j landb. en Gerrit Martens Elzinga 36j voerman.  6-10-1845 nr 7.

    425. RENSKE SIJTSES 73j geb. te Ee vv Ruurd Pieters Peringa dv Sijtse Baukes en Hijlkje 

    Jans. buren Joeke Douwes Faber 49j opziener der armen en Paulus Gerhardus van der 

    Ploeg 76j.  13-10-1845  nr 14.

    426. ANTJE MEINDERTS DOUMA 2j en 8 mnd. dv Meindert Gerbens Douma koopman en 

    Eelkje Pieters Visser. buren Marten Douwes Kuiper 57j kuiper en Douwe Douwes Faber 39j

    grofsmid. 31-10-1845 in een gracht te Paesens.

    427. IJTTJE LIEUWES SLAGER 30j geb. te Anjum ongehuwd dv Lieuwe Jans Slager en 

    Riemke Lolkes. buren Gerrit Eetzes Kooistra 52j voerman en Pieter Johannes de Vries 32j

    arbeider.  24-11-1845  nr 5.

1846

    428. TJITSKE JANS 71j geb. te Ee vv Harmen Hendriks Meinsma dv Jan Eelzes en Baukjen 

    Willems vroeger te Paesens. buren Marten Douwes Kuiper 58j kuiper en Douwe Wijgers

    Peezens 30j matroos. 23-1-1846  nr 70.

    429. ERNST WIGGERS MEINDERSMA 75j bakker mv Pietje Andries Kramerus zv Wigger

    Meinderts en Berber Bokkes. buren Kornelis Andries de Jong 23j schipper en Hendrik Jans

    de Groot 46j arb.  26-1-1846  nr 66.

    430. WIJTZE HARMENS de VRIES 53j gard. ongehuwd zv wln Harmen Hendriks en Rinske

    Hendriks. buren Jan Jans de Vries 33j schipper en Jan Eelzes Visser 26j 

    bakkersknegt.  9-3-1846  nr 68.

    431. SIJTZE PIETERS GAASTERLAND 76j arb. geb. o/d Lioessens ongeh. zv Pieter

    Sijtzes Gaasterland arb. en Doedtje Douwes Dijkstra buren Tjerk Willems Berghuistra

    gard. 40j o/d Lioessens en Jan Johannes Elzinga 35j arb.  14-3-1846  nr 94.

    432. MARTEN BOTES KOUDENBURG 27j arb. mv Eelkje Jans Hiemstra zv wln Bote

    Aatzes Koudenburg en Trijntje Martens Post te Nijkerk. buren Taeke Minkes Dijkstra

    arb. 40j en Pieter Broers Eisinga 23j arb.  13-3-1846  nr 14.

    433. ELISABETH FREERKS de JONG 41j geb. o/d Nes vv Harmen Eelzes van der Ploeg

    dv wln Freerk Sipkes de Jong en Rikstje Jennes. buren Ale Jacobs Groen 46j koemelker 

    en Hendrik Geerts Dijkstra 37j arb.  4-4-1846  nr 18.

    434. JANTJE SIEBES VISSER 68j vv Jan Foppes Dijkstra dv wln Siebe Jans en Stijntje 

    Taedes. buren Pieter Jans Visser 56j V en Dirk Martens Groen 41j

                veldwagter.  17-4-1846   nr 56.

    435. ANTJE MARTENS LEI 89j geb. te Veenwouden wv Gerben Lei dv Marten en ?. buren

    Feike van Salen 62j kuiper en Dirk Thijssens de Boer 58j V.  21-4-1846  nr 47.

    436. TEUNIS JOHANNES WOUDWIJK 1j zv Johannes Teunis Woudwijk en Froukjen

    Engberts Kuipers. buren Sijtze Gerhardus de Jong 35j gard. en Jacob Ruurds Eisinga 25j

    arbeider.  22-4-1846  nr 1.

    437. WIJTSKE JANS MEINSMA 76j wv Broer Klazes Meinsma zv Jan Eesges en Klaaske

    Jans. buren Johannes Pieters de Vries 57j arb. en Jan Jans de Groot 25j arb.  27-5-1846 nr 76.

    438. KLAAS SIJBES de JONG 3 maanden zv Sijbe Klazes de Jong arb. en  Aaltje Piers

    Feenstra. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Kornelis de Jong 23j

    schipper.  1-6-1846  nr 14.

    439. KORNELIS  WOUDWIJK 45j ongehuwd arb. 29-6-1846 te Dockum.

    440. DIEUKE TAEKES DIJKSTRA 13j dv Taeke Minkes Dijkstra en IJttje Wopkes van der 

    Zee. buren Jan Harmens Meinsma 40j landb. en Joeke Douwes Faber 50j opziener der

    armen.  2-8-1846  nr 14.

    441. TAEDE FEIJES BORST 53j schipper mv Trijntje Hendriks Visser zv Feije Teun en 

    Sibbeltje Teedes. buren Feike van Salen 62j kuiper en Jan Pieters Visser 23j

    visser.  24-8-1846  nr 50.

    442. PAULUS GERHARDUS van der PLOEG 78j geb. te Anjum mv Janke Jilles zv

    Gerhardus en Grietje. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Pieter

    Broers Eisenga 24j arb.  24-9-1846  nr 14.

    443. HARMEN JANS JANSMA 63j koopman laatst mv Haukje Eeltjes Tuinstra zv wln

    Jan Harmens en Eelkje Douwes. buren Magchiel Pieters Faber 30j grofsmid en Lieuwe Jans 

    Steiger 32j arb.  2-10-1846  nr 79.

    444. TRIJNTJE HENDRIKS DIJKSTRA 1j dv Hendrik Geerts Dijkstra en Dieuke Kornelis

    Ferwerda. buren Jacob Ates Peezens 44j en Meindert Harmens Jansma 33j.  20-10-1846 nr 78.

    445. BOTE ATES VISSER 5 weken zv Ate Pieters Visser bakker en Antje Botes Groen. 

    buren Klaas IJmes Stiemsma 33j gard. en Jacob Jelles Sijtsma 27j

                boereknegt.  21-10-1846   nr 22.

    446. SIJTSKE TEEKES DIJKSTRA 6j dv Teeke Minkes Dijkstra en IJttje Wopkes van der 

    Zee. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Pieter Broers Eisenga 24j

    arbeider.  23-10-1846  nr 14.

    447. HENDRIK GERLOFS DIJKSTRA 51j gard. mv Sijtske Jans Braaksma zv wln Gerlof

    Hendriks Dijkstra en IJnske Haijes de Boer. buren Pieter Jans de Jong 41j arb. en 

    Reinder Christoffels Nijp 43j verwer.  7-11-1846  nr 42.

    448. JANKE JILLES van der PLOEG 27j geb. te Westergeest wv Paulus Gerhardus van der 

    Ploeg dv wln Jilles Klazes en  Antje Fokkes. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der 

    armen en Pieter Broers Eisinga 24j arb. 9-11-1846  nr 14.

    449. TJITSKE HENDRIKS SLAGER 33j ongehuwd dv Hendrik Jans Slager slagter en 

    Doutzen Lolkes Wierstra. buren Marten Douwes Kuiper 58j kuiper en Douwe Douwes

    Faber 39j grofsmid.  14-11-1846  nr 19.

    450. SIJTSKE PIETERS 75j geb. te Wierum vv Wiltje Sjoerds Ferwerda timmerman dv Pieter

    Piers en Trijntje Johannes vroeger te Wierum. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der

    armen en Gosse Minnes Boelens 33j gard.  24-11-1846  nr 76.

    451. PIETER WILLEMS FABER 70j arb. geb te Drogeham wdnv Minke Magchiels Brouwer

    zv Willem Drewis en IJke Renzes. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en

    Pieter Broers Eisinga 24j arb.  24-11-1846  nr 14.

    452. JETZE JANS DONGA 46j wagenmaker geb. te Metslawier mv Ettje Tjerks Kuipers zv 

    wln Jan Jans Donga en Pietje Jetzes vroeger te Metslawier. buren Johannes Pieters de Vries

    arb. 57j en Hendrik Eesges Adema 48j gard.  30-11-1846  nr 85.

    453. FREERK DOUWES EISENGA 59j arb. geb. o/d Nes mv Sijmkje Baukes. zv wln Douwe 

    Freerks en Trijntje Broers. aangevers Nicolaas Plantinga 33j klerk te Metslawier en Teeke 

    Minkes Dijkstra 41j arb.  3-12-1846  nr 14.

    454. SIEDS ANDRIES DIJKSTRA 42j arb. ongehuwd zv Andries Siedzes Dijkstra arb en wln

    Barber Melis. buren Teeke Minkes Dijkstra 41j arb. en Gerrit Martens Elzinga 37j

    arbeider.  21-12-1846  nr 11.

1847

    455. ANTJE JANS de JONG 84j geb. te Lioessens wv Lieuwe Sapes dv Jan Aants en 

    Tietje. buren Teeke Minkes Dijkstra 41j arb. en Pieter Broers Eisenga 24j

    arbeider.  18-1-1847  nr 14.

    456. JAN ENGELS de JONG 62j arb. geb. te Wierum mv Trijntje Broers Eisenga zv Engel

    Jans en Janke Jans. buren IJpe Lieuwes Douma 31j standlooper en Siemen Jans

    Veenstra 40j arb.  22-1-1847  nr 92.

    457. MINKE MARTENS 80j wv Douwe Jans dv Marten Joekes en Hendrikje Kornelis.

    buren Teeke Minkes Dijkstra 41j arb. en Jacob Ruurds Eisenga 25j arb. 23-1-1847  nr 14.

    458. HAUKJE EELTJES TUINSTRA 60j winkeliersche wv Harmen Jans Jansma dv Eeltje

    Bartels en Jietske Rengers. buren Lieuwe Jans Steiger 33j arb. en Hendrik Geerts 

    Dijkstra 39j arb. 27-1-1847  nr 79.

    459.  PIETER SIJTZES GAASTERLAND 58j arb. wdnv Renske Rientzes Wijtsma zv

    wln Sijtze Kornelis en  Hiltje Klazes. buren Jacob Ruurds Eisenga 25j arb. en 

    Nicolaas Plantinga 33j klerk te Metslawier.  26-1-1847  nr 14.

    460. TRIJNTJE HENDRIKS HOEKSTRA 19 dagen dv Hendrik Foppes Hoekstra en

    Eelkje Wiltjes Meindertsma. buren Klaas Broers Meinsma 49j gard. en Bote

    Johannes de Vries 30j boereknegt.  16-2-1847  nr 2.

    461. RUURD JACOBS EISINGA 1j zv Jacob Ruurds Eisinga arb. en Hiltje Johannes de Vries

    buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Tjeerd Jantjes de Groot 79j

    gepensioneerd veldwachter te Metslawier.  1-4-1847  nr 14.

    462. HENDRIK JANS SLAGER 70j slager mv Doutzen Lolkes Wierstra zv Jan Lieuwes en

    Tjitske Jans. buren Douwe Douwes Faber 40j grofsmid en Jan Pieters de Vries 43j

    arbeider.  8-4-1847  nr 19.

    463. KORNELIS HAIJES VISSER 42j V 14-3-1847 te Leeuwarden.

    464. GERLOF HAIJES DIJKSTRA mv Tjitske Jans Lippes 19-4-1847 te Kollum nr 44d.

    465. HESSEL ULBES ELGERSMA 1j zv Ulbe Wiebrens Elgersma gard. en Antje Minnes 

    Boelens. buren Jan Pieters de Vries 44j arb. en Kornelis Andries de Jong 24j

    schipper.  15-4-1847  nr 64.

    466. BROER DOUWES EISINGA 56j mv Gertje Gerbens de Vries zv wln Douwe Freerks en 

    wed. Trijntje Broers arbeidster te Paesens. buren Willem Wopkes Zaadsma 40j arb en

    Andries Andries Dijkstra 49j arb.  18-4-1847  nr 14.

    467. MEINTJE TJALLINGS MEINSMA 31j vv Jan Gooitzens Braaksma dv wln Tjalling 

    Jans Meinsma en Aafke Meinderts de Jong. buren Marten Klazes Groen 66j arb. en

    Johannes Ruurds Peringa 24j arb.  23-4-1847  nr 36.

    468. GERRIT GERRITS KOOISTRA 22j voerman ongehuwd zv Gerrit Eetzes Kooistra 

    voerman en wln Sibbeltje Gerrits de Vries. buren Willem Wopkes Zaadsma 40j arb. en

    Johannes Pieters van der Ploeg 43j arb.  18-5-1847  nr 5.

    469. KLAASKE JACOBS PEESEN 1j dv Jacob Ates Peesen 44j timmerman en Neeltje

    Folkerts Dijkstra. aangevers de vader en Nicolaas Plantinga 34j klerk te 

    Metslawier.  17-6-1847  nr 77.

    470. JAN BROERS MEINSMA 47j arb. mv Jantje Jans Havinga zv wln Broer Klazes 

    Meinsma en Wijtske Jans Meinsma. buren Johannes Pieters de Vries 58j arb. en Freerk

    Ates Wester 56j arb.  24-6-1847  nr 85.

    471. THIJS HAIJES VISSER 40j arb. ongehuwd zv wln Haije Cornelis en Lijsbeth Minkes.

    buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Nicalaas Plantinga. 20-7-1847  nr 14.

    472. TJIPKE MEINDERTS TIJTSMA 6j. geb. te Nijkerk zv Meindert Pieters Tijtsma en

    Trijntje Tjipkes Pautsma. buren Klaas Broers Meinsma 50j gard. en Sijtze Gerhardus

                de Jong 36j gard.  13-9-1847  nr 1.

    473. SIJTSKE MEINDERTS TIJTSMA 3j geb. te Nijkerk dv Meindert Pieters Tijtsma en

    Trijntje Tjipkes Pautsma. buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Sijtze 

    Gerhardus de Jong 36j gard.  22-9-1847  nr 1.   

    474. SIJTSKE WILLEMS ZAADSMA 69j arbeidster geb. te Dokkum wv Wopke Jans 

    Zaadsma. dv Willem en ?. buren Sijbe Klazes de Jong 43j arb. en Pieter Broers

    Eisinga 24j arb. 9-10-1847  nr 14.

    475. ANTJE FREERKS WESTER 8 weken dv Freerk Ates Wester arb. en Grietje Pieters

    Tijtsma. buren Jacob Ruurds Eisinga 26j arb. en Jacob Broers Eisinga 24j 

    arb. 14-10-1847 nr 14.

    476. IJTTJE FREERKS WESTER 9 weken dv Freerk Ates Wester arb. en Grietje Pieters

    Tijtsma. buren Willem Wopkes Zaadsma 40j arb. en Pieter Broers Eisinga 24j

    arbeider.  22-10-1847  nr 14.

    477. LIJSBETH PIETERS VISSER 22j arbeidster geb. te Nes ongehuwd dv wln Pieter

    Nutterts Visser en wed. Martje Gerbens Lei arbeidster. buren Pieter Hendriks Dijkstra

    gard. 25j en Sijtze Haijes Visser 25j arb.  4-11-1847  nr 42.

    478. RUURD JACOBS EISENGA 7 mnd zv Jacob Ruurds Eisenga en Hittje Johannes 

    Klim. buren Willem Wopkes Zaadsma 40j arb. en Pieter Broers Eisenga 24j

    arbeider.  11-11-1847  nr 14.

1848

    479. TEEKE PIETERS KLIM 66j arb. mv Jantje Johannes Buninga zv wln Pieter Aukes en ?

    buren Aant Kornelis Post 44j V en Gerlof Lieuwes Wieringa 29j timmerman. 11-1-1848 nr 31.

    480. MEINTJE KLAZES KIVIET 60j geb. te Schiermonnoikoog vv Livius Dubblinga zv 

    Klaas Harmens Kiviet en Janke Willems. buren als nr 479. 11-1-1848 in een schip te Paesens.

    481. HENDRIKJE JANS VENEMA 65j geb. te Sebaldaburen vv Egbert Gerkes van der Velde

    dv dv Jan Wiegers en ?. buren Dirk Martens Groen 44j veldwachter en Gerlof Lieuwes

    Wieringa 29j timmerman.  14-1-1848  nr 26.

    482. EELZE HARMENS van der PLOEG 80j geb. te Ternaard mv Akke Engels zv Harmen ?

    buren Willem Wopkes Zaadsma 40j arb. en Tjerk Ages de Jong 34j arb.  17-1-1848  nr 14.

    483. GERBEN BROERS EISENGA 22j geb. te Nes militair ongehuwd zv wln Broer Douwes

    Eisenga en wed. Gertje Gerbens arbeidster. buren als nr 482.  17-1-1848  nr 14.

    484. JAN KLAZES de VRIES 76j arb. wdnv Antje Pieters Tijtsma zv wln Klaas Folkerts en

    Trijntje Pieters. buren als nr 482.  17-1-1848 nr 89.

    485. HENDRIK SCHOUWENBURG 60j arb. geb. te Dokkum ongehuwd onechte zv wln 

    IJttje Hendriks. buren Willem Wopkes Zaadsma 41j arb. en Willem Geerts Oost 32j

    arbeider.  17-1-1848  nr 31.

    486. DUURDTJE KORNELIS VISSER 23j ongehuwd arbeidster dv Kornelis Pieters Visser V

    en wln Elisabeth Jans Fenema. buren Ate Jans Visser 66j V en Nutte Ages de Jong 24j

    arbeider.  22-1-1848  nr 34.

    487. PIETER BROERS EISENGA 24j arb. zv Broer Douwes Eisenga en Gertje Gerbens. 

    buren Willem Wopkes Zaadsma 41j arb. en Teunis Pilat 23j linnenwever. 22-1-1848 nr 14.

    488. TRIJNTJE BROERS EISENGA 78j geb. te Anjum wv Jan Engels de Jong. dv wln

    Broer Jacobs en Elizabeth Pieters. buren als nr 487.  23-1-1848  nr 14.

    489. TRIJNTJE BROERS EISENGA 12j dv wln Broer Douwes Eisenga en Geertje Gerbens.

    buren Joeke Douwes Faber 50j opziener der armen en Teunis Jans Pilat 23j

                linnenwever.  25-1-1848  nr 14.

    490. LUTSKE DIRKS WEIDENAAR 18j arbeidster dv wln Dirk Hessels Weidenaar en wed.

    Antje Hendriks. buren als nr 489.  25-1-1848  nr 14.

    491. RUURD PIETERS PERINGA 77j arb. wdnv Rinske Johannes zv Pieter en Vijke.

                buren als nr 489.  25-1-1848  nr 14.

    492. LEENDERT WILLEMS ZAADSMA 7j zv Willem Wopkes Zaadsma arb. en Pietje 

    Leenderts Zijlstra. buren als nr 489.  27-1-1848  nr 14.

    493. WOPKE TEEKES DIJKSTRA 5j zv Teeke Minkes Dijkstra arb. en IJtje Kornelis van

    der Zee. buren Willem Wopkes Zaadsma 41j arb. en Kornelis Andries de Jong 25j

    schipper.  30-1-1848  nr 14.

    494. BAUKE HARKES WOUDWIJK 60j arb. geb. te Twijzel mv Antje Johannes Kingma

    zv Harke en Menke. buren Pieter Johannes de Vries 34j arb. en Wiebren Klazes de Jong

    boerenknecht 26j.  6-2-1848  nr 4.

    495. TIJTTJE KLAZES BOUMA 55j wonende te Nijkerk vv Tjipke Holwerda dv Klaas 

    Andries en Susanna Jacobs. aangevers Jurjen Sweitzer 59j veeschatter en IJpe Jacobs 

    Heeringa 42j arb.  11-2-1848  nr 94 te Paesens.

    496. WILLEM WOPKES ZAADSMA 40j arb. mv Pietje Leenderts zv wln Wopke Jans 

    Zaadsma en Sijtske Willems. buren Kornelis Andries de Jong 25j schipper en Hendrik

    Martens van der Ploeg 24j arb.  18-2-1848  nr 14.

    497. GAATSKE FREERKS WESTER 11j dv Freerk Ates Wester arb. en Grietje Pieters

    Tijtsma. buren Feije Taedes Borst 24j schipper en Hendrik Martens van der Ploeg 24j

    arbeider.  6-3-1848  nr 14.

    498. BARTEL HARMENS JANSMA 15j zv Harmen Jans Jansma en Haukje Eeltjes Tuinstra

    buren Hendrik Geerts Dijkstra 39j arb. en Migchiel Pieters Faber 31j

                grofsmid. 8-3-1848 nr 79.

    499. HEILTJE CORNELIS VISSER 4j dv wln Cornelis Haijes Visser en wed. Gertje Jans de

    Groot arbeidster. buren Joeke Douwes Faber 51j opziener der armen en Hendrik Martens van 

    der Ploeg 24j arb.  16-3-1848  nr 14.

    500. ANDRIES SIEDZES DIJKSTRA 75j arb. geb. St Jacobi Parochie wdnv Berber Melis zv

    wln Sieds Wiebes en Trijntje Heins. buren Gerrit Martens Elzinga 37j voerman en Teunis 

    Jans Pilat 23j linnenwever.  17-3-1848  nr 12.

    501. TEEKE MINKES DIJKSTRA 41j arb. mv IJtje Wopkes van der Zee zv wln Minkes 

    Joekes en Dieuke Klazes. buren als nr 499.  27-3-1848  nr 14.

    502. EESGE JANS ADEMA 10j zv wln Jan Eesges Adema en wed. Grietje Taekes Wiersma

    arbeidster. buren Jilles Paulus van der Ploeg 37j en Hendrik Martens van der Ploeg 23j

    arbeider.  27-3-1848  nr 6.

    503. SIJBE KLAZES de JONG 44j arb. mv Aaltje Piers Feenstra zv wln Klaas Sijbes de Jong 

    Antje Pieters. buren Joeke Douwes Faber 51j opziener der armen en Gerrit Martens

                Elzinga 38j arb.  18-4-1848  nr 14.

    504. AKKE ENGELS 71j geb. te Wierum wv Eelze Harmens van der Ploeg dv wln Engel Jans 

    en Antje Pieters. buren Joeke Douwes Faber 51j opziener der armen en Kornelis Andries de

    Jong 25j schipper.  9-6-1848  nr 14.

    505. WIJTSKE BAUKES WOUDWIJK 19j arbeidster geb. te Nijkerk dv wln Bauke Harkes 

    Woudwijk en wed. Antje Johannes Kingma arbeidster. buren Pieter Johannes de Vries 35j

    arb. en Gerrit Eetzes Kooistra 56j voerman.  10-7-1848  nr 4.

    506. JAN FOPPES DIJKSTRA 86j landb. geb. o/d Nes wdnv Jantje Sijbes zv Foppe Gerlofs

    en Martje Jans. buren Jan Sikkema 39j onderwijzer der jeugd en Jan Gooitzens Braaksma

    gardenier 35j.  12-7-1848  nr 56.

    507. IJTTJE WOPKES van der ZEE 44j geb. te Morra wv Teeke Minkes Dijkstra dv wln 

    Wopke van der Zee en Minke Geerts. buren Douwe Douwes Faber 41j grofsmid en

    Bote Lieuwes Koudenburg 23j schippersknecht.  6-8-1848  nr 14.

    508. PIETJE LEENDERTS VISSER 54j arbeidster geb. te Dokkum wv Willem Wopkes 

    Zaadsma dv wln Leendert Hendriks Visser Sjoukje Aukes Visser. buren Joeke Douwes

    Faber 51j opziener der armen en Gerrit Martens Elzinga 40j voerman.  10-8-1848  nr 14.

    509. WIJTSKE LIEUWES SMEDING 1 week dv Lieuwe Jans Smeding voerman en 

    Tjitske Foekes Ozinga. buren Jilles Paulus van der Ploeg 38j arb. en Teunis Jans 

    Pilat 23j linnenwever.  17-8-1848  nr 8.

    510. JACOBJE PIETERS VALDA 1j geb. te Nes dv Pieter Geerts Valda schoenmaker en 

    Hiltje Klazes Gaasterland. buren Feike Andreas van Salen 65j kuiper en Pieter Ernstes

    Meindersma 44j bakker.  21-9-1848  nr 68.

    511. SIJBE WIGGERS MEINDERSMA 4j zv Wigger Douwes Meindersma landb. en Harmke

    Harmens Visser. buren Hendrik Foppes Hoekstra 30j gard. en Teunis Jans Pilat 23j

    linnenwever.  7-10-1848  nr 65.

    512. levenloos kind vrl. van Jacob Samuels Huizinga 22j gard. en Eelkje Harmens Jansma.

    aangevers de vader en Jan Foppes Dijkstra 35j bakker.  15-10-1848.

    513. JANKE KLAZES OLDERMAN 36j geb. te Westergeest laatst woonachtig te Paesens

    gehuwd geweest met Jan Pieters Kooistra dv wln Klaas Berends Olderman en IJtje Durks

    Mulder.  9-10-1848 te Gouda.

    514. HEETZE FOPPES HUIZINGA 76j arb. geb. te Lioessens wdnv IJtske Harmens van der 

    Ploeg zv wln Foppe Heetzes en Jitske Geerts. buren Klaas Jimkes Dijkstra 53j arb. en 

    IJpe Lieuwes Douma 33j standlooper.  29-10-1848  nr 94.

1849

    515. JAN DIRKS GROEN 14j zv Dirk Martens Groen gard. en Achtje Martens Cuperus.

    buren Douwe Tjipkes Oosterling 55j arb. en Herke Romkes Meinsma 26j

    arbeider.  17-1-1849  nr 49.

    516. FEIKE van SALEN 65j kuiper geb. te Dockum mv Maaike Jans Stooker zv Andries 

    van Salen en Pietje ?. buren Pieter Geerts Valda 30j schoenmaker en Hendrik Martens

    van der Ploeg 24j arb.  8-3-1849  nr 68.

    517. ANTJE HAAIJES VISSER 53j vv Kornelis Teekes Visser vischjager dv Haaije Kornelis

    Visser en Lijsbeth Menkes. buren Heerke Martens Elzinga 53j gard. en Wiebe Tjerks

    Stellema 39j grofsmid.  4-5-1849  nr 45.

    518. MAAIKE WESSELS DIJKSTRA 24j arbeidster vv Folkert Kornelis Visser dv wln 

    Wessel Wiebes Dijkstra en wed. Trijntje Eesges Meindersma arbeidster te Anjum. buren

    Kornelis Martens Post 44j schipper en Ate Jans Visser 67j visser.  15-5-1849  nr 34.

    519. JANTJE KORNELIS VISSER 20j ongehuwd dv Kornelis Pieters Visser V en wln 

    Elizabeth Jans Venema. buren Ate Jans Visser 67j V en Nicolaas Plantinga 36j klerk te 

    Metslawier.  13-3-1849  nr 34.

    520. NEELTJE FOLKERTS DIJKSTRA 42j geb. te Anjum vv Jacob Ates Paesens dv wln

    Folkert Jans Dijkstra en Itske Jacobs Holwerda. buren Douwe Douwes Faber 42j grofsmid

    en Hendrik Geerts Dijkstra 40j arb.  14-6-1849  nr 77.

    521. BOTE JOHANNES de VRIES 31j boerenknecht en wonende te Anjum geboren te 

    Paesens ongehuwd zv Johannes Pieters de Vries arb. en Jantje Botes Braaksma. buren

    Sijbe Douwes Meindersma 48j landb. en Plantinga Metslawier.  20-6-1849  nr 85.

    522. FRANSKE DIJKSTRA 63j geb. te Ferwerd wv Auke Stokje. buren  Joeke Douwes 

    Faber 54j opziener der armen en Kornelis Andries de Jong 26j schipper.  4-7-1849  nr 14.

    523. FOLKERT STOKJE 38j geb. te Westdongeradeel op reis van Amsterdam naar Baltimore

    ter hoogte van het eiland Whigt op zaterdag 24-4-1847 na een kortstondige ongesteldheid

    overleden.

    524. RIXTJE WILTJES POST 42j geb. te Nes vv Christiaan Martens Cuperus dv wln Wiltje 

    Aants Post en Sijke Foppes. buren Dirk Martens Groen 45j veldwachter en Kornelis Taekes 

    Visser 57j arbeider.  15-7-1849  nr 45.

    525. GRIETJE CUPERUS 15j dv Christiaan Martens Cuperus arb. en Rixtje Waeltjes Post.

    buren Johannes Hartges 56j arb. en Tjeerd Jacobs Elzinga 33j arb.  18-7-1849  nr 45.

    526. JACOB JELLES de WILDE 61j timmerman geb. te Wierum wdnv Tjitske Johannes 

    Koning zv Jelle de Wilde en Klaaske Rijpkes. buren als nr 525.  18-7-1849  nr 41.

    527. JANTJE JANS DIJKSTRA 2j dv Jan Foppes Dijkstra herbergier en Rienskje Lieuwes 

    Douma. buren Pieter Jans de Jong 44j arb. en Lijkele Dirks de Boer 26j

               schipper.  24-7-1849  nr 39.

    528. RIEMKE SIMONS de JONG 50j geb. Oude Biltzijl vv Andries Andries Dijkstra dv

    Simon Ritskes de Jong en Janke Rimkes. buren Minne Minnes Boelens 35j gard. en 

    Kornelis Andries de Jong 26j schipper.  27-7-1849  nr 45.

    529. ANDRIES ANDRIES DIJKSTRA 51j wdnv Riemke Simons de Jong zv wln Andries 

    Eelzes en Willemke Klazes. buren Cornelis Teekes Visser 57j arb. en Tjeerd Jacobs

               Elzinga 33j voerman.  5-8-1849  nr 45.

    530. HENDRIK JANS de GROOT 49j arb. mv Maaike Pieters Visser zv wln Jan Hendriks de 

    Groot en Trijntje Wijtzes. buren Douwe Wiegers Peesens 34j zeevarende en Jan Harmens

    Steiger 30j arb.  12-8-1849  nr 68.

    531. KLAASKE MINNES BOELENS 14 dagen dv Minne Minnes Boelens en Klaaske 

    Romkes Meinsma. buren Kornelis Teekes Visser 57j arb. en Heerke Martens Elzinga 53j

    gardenier.  9-9-1849  nr 43.

    532. JANTJE BOTES BRAAKSMA 59j geb. te Anjum vv Johannes Pieters de Vries dv wln

    Bote Jans Braaksma en Trijntje Abes. buren Jilles Paulus van der Ploeg 39j arb. en

    Teunis Jans Pilat 24j linnenwever.  7-10-1849  nr 86.

    533. levenloos kind mnl. van IJpe Lieuwes Douma 34j strandlooper en Lijsbeth Lieuwes

    Sjoordema. aangevers de vader en Sjouke Gerrits Luinstra.  25- 10-1849.

    534. PETRONELLA WILHELMINA de JONG 5j dv Pieter Jans de Jong arb. en wln Doutzen

    Lieuwes Jaarsma. buren Harke Baukes Woudwijk 31j arb. en Johannes Snijdood 24j

    timmerman.  1-11-1849  nr 55.

    535. ANNE KLAZES JANSMA 46j laatst gewoond hebbende te Paesens mv Jitske Jans de 

    Vries zich ophoudende te Paesens. zv Klaas Annes Jansma en Antje Sjoerds.  29-8-1849

    te Hoogkerk.

    536. HARMKE DIRKS JANSMA 23j dv Dirk Harmens Jansma gard. en Jantje Wiggers 

    Meindersma. buren Jan Jans de Groot 28j arb. en Jan Renzes Aalsma 31j

    arbeider.  23-11-1849  nr 76.

1850

    537. SJOERD PIETERS FEENSTRA 68j geb. o/d Oenkerk laatst wdnv Dieuke Jans Idskema

    zv wln Pieter Aukes Feenstra en Janke Sijmens. buren Wijtze Jans de Groot 54j schipper en 

    Monte Kornelis Post 25j schippersknecht.  24-2-1850  nr 37.

    538. GEERT ANDRIES de JONG 32j schipper geb. te Holwerd mv Antje Montes Lei. zv 

    Andries Geerts de Jong en Ietske Dijkstra arbeiders o/d Nes. buren Dirk Thijssens de Boer 

    visser 62j en Nicolaas Plantinga 37j klerk te Metslawier.  8-3-1850  nr 55.

    539. EELKJE SIJTZES VISSER 85j wv Kornelis Montes Visser dv wln Sijtze Harmens en 

    Trijntje Hendriks. buren Johannes Ates Visser 43j schipper en Gosse Minnes Boelens 38j

    gardenier.  14-5-1850  nr 30.

    540. DOETJE HAIJES VISSER 22j arbeidster ongehuwd dv wln Haije Kornelis Visser en 

    Aaltje Sijtzes Buurmans arbeidster te Paesens. buren Gosse Minnes Boelens 38j gard. en

    Jan Harmens Meinsma 43j landb.    9-6-1850   nr 29.

    541. JACOB ATES PEESENS 48j timmerman wdnv Neeltje Folkerts Dijkstra zv Ate Jacobs 

    Peesens en Wijtske Andries. buren Douwe Douwes Faber 43j grofsmid en Hendrik Geerts 

    Dijkstra 39j arb.  16-8-1850  nr 77.

    542. HENDRIK SIJTZES SIJTSMA 56j wonende te Oostrum geb. te Paesens mv Fokeltje 

    Willems Minninga zv wln Sijtze Jelles Sijtsma en IJtje Harmens. buren Oege Riekeles 

    Wiersma 50j arb. te Oostrum en Nicolaas Plantinga 37j klerk te Metslawier. 3-12-1850 nr 22.

    543. FOPPE JANS DIJKSTRA 9j zv Jan Foppes Dijkstra bakker en Renske Lieuwes Douma.

    buren Gooitzen Sapes van der Zee 37j V en Abraham Lolkema 36j verwer.  23-12-1850 nr 39.

1851

    544. WIJTSKE HARKES WOUDWIJK 14 dagen dv Harke Baukes Woudwijk en Trijntje 

    Aukes Posthumus. buren Dirk Thijssens de Boer 63j V en Nicolaas Plantinga 37j klerk

    te Metslawier.  8-1-1851  nr 54.

    545. SIJTSKE FOLKERTS van der KOOI 58j geb. te Ternaard vv Harmen Jans Steiger dv

    Folkert Jelles en Maaike Sipkes. buren Ale Jacobs Groen 53j landb. en Fedde Wiebrens 

    Stellema 43j timmerman.  4-2-1851  nr 16.

    546. KEIMPE LIEUWES DIJKSTRA 72j wdnv Antje Pieters zv wln Lieuwe Keimpes en 

    Sijke Hendriks. buren Lieuwe Willems Jaarsma 62j arb. en Klaas Jans de Groot 43j

    arbeider.  24-3-1851  nr 83.

    547. IDSKE JACOBS PEEZENS 18j ongehuwd dv wln Jacob Ates Peezens en Neeltje 

    Folkerts Dijkstra. buren Hendrik Foppes Hoekstra 32j arb. en Lieuwe Eesges

                Meindersma 41j voerman.  5-4-1851  37.

    548. TJITSKE ATES van der VELDE 61j winkeliersche wv Pieter Jans Visser dv wln Ate 

    Jelles van  der Velde en Fokeltje Binderts. buren Jan Harmens Steiger 32j arb. en Jacob

    Jelles Sijtsma 33j boerenknecht.  23-4-1851  nr 22.

    549. JAN DOUMA 11 maanden zv IJpe Lieuwes Douma en Elisabeth Lieuwes Sjoordema.

    overleden te Leeuwarden 17-10-1851.

    550. levenloos kind mnl. van Siebe Douwes Meindersma gard. en wln Sijke Lieuwes Sijtsma.

    buren Jilles Paulus van der Ploeg 41j arb. en Teunis Jans Pilat 26j linnenwever.  28-12-1851.

    551. SIJKE LIEUWES SIJTSMA 32j geb. te Morra vv Siebe Douwes Meindersma gard. dv

    wln Lieuwe Folkerts Sijtsma en en wed. Trijntje Sakes Bokma. 

    buren als nr 550.  28-12-1851  nr 8.

1852

    552. FEDDE WIJBRENS STELLEMA 44j timmerman geb. te Akkerwoude wdnv Trijntje 

    Jans Miedema zv wln Wijbren Klazes Stellema en Lutske Feddes. buren Johannes Binjamins 

    Botter 42j arb. en Jan Johannes de Vries 29j arb.  10-1-1852  nr 16.

    553. LIEUWE WILLEMS JAARSMA 63j geb. te Anjum wdnv Petronella Wilhelmina 

    Beilanus zv wln Willem Lieuwes en Doutzen Paulus. buren Wierd Hendriks Visser 29j

    smidsknecht en Nicolaas Plantinga 38j klerk te Metslawier.  14-1-1852  nr 83.

    554. AALTJE WIEGERS de JONG 52j geb. te Morra vv Heerke Martens Elzinga dv wln 

    Wieger Wiegers en Tjitske Simons. buren Kornelis Teekes Visser 60j arb. en Christiaan

    Martens Cuperus 45j arb.  5-2-1852  nr 45.

    555. ELIZABETH KORNELIS VISSER 15j dv wln Kornelis Haijes Visser en Geertje Jans de 

    Groot. buren Jan Gooitzens Braaksma 39j gard. en Teunis Jans Pilat 27j 

    linnenwever.  23-3-1852  nr 14.

    556. BAUKJE IJPES DOUMA 4 weken dv IJpe Lieuwes Douma koemelker en Elisabeth 

    Lieuwes Sjoordema. buren Klaas Jimkes Dijkstra 56j arb. en Simen Jans Feenstra 35j

    arbeider.  19-6-1852  nr 93.

    557. HARMKE HARMENS VISSER 43j wonende te Jelsum vv Wigger Douwes Meindersma.

    dv wln Harmen Jans Visser en Wijtske Lieuwes Meindersma. buren Wijbren Klazes de Jong

    arb. 30j en Teunis Jans Pilat 27j linnenwever.  23-6-1852  nr 8.

    558. SIJTSKE JANS de GROOT 1j en 5 mnd. dv Jan Jans de Groot arb. en Renske Nannes 

    Brandsma. buren Wiebren Klazes de Jong 30j arb. en Jan Pieters Visser 29j 

    schelpvisser.  30-6-1852  nr 76.

    559. ANTJE JOHANNES KINGMA 64j geb. te Nes wv Bauke Harkes Woudwijk dv 

    Johannes ?. buren Jan Sikkema 43j onderwijzer der jeugd en Feike Boomsma 60j 

    mosterdmolenaar.  5-8-1852  nr 4.

    560. levenloos kind mnl. van Feije Taedes Borst snikschipper en Antje Annes van Dijk.

    buren Harke Baukes Woudwijk 37j arb. en Harmen Jans Jansma 23j arb.  7-8-1852.

    561. ANTJE ANNES van DIJK 28j geb. te Anjum vv Feije Taedes Borst schipper. dv Anne

    Harrits van Dijk arb. en Klaaske Jans Douwes te Anjum. buren Pieter Jans de Jong 47j

    arb. en Harmen Jans Jansma 23j arb.  23-8-1852  nr 54.

    562. PIETER JANS VISSER 2 maanden zv Jan Pieters Visser en Janke Taedes Borst. buren

    Roelof Aants Tillema 51j schoenmaker en Pieter Jans de Jong 47j arb.  28-8-1852  nr 52.

    563. HAAIJE HAAIJES de BOER 1j en 6 mnd. zv Haaije Dirks de Boer arb. en Grietje 

    Hendriks Verhage. buren Geert Mients van der Woud 24j schoenmaker en Harmen Jans

    Jansma 23j arb.  2-10-1852  nr 55.

    564. RIXTJE AANTS GROEN 6 maanden dv Aant Botes Groen schipper en Jitske Harmens 

    Jansma. buren Hendrik Foppes Hoekstra 32j arb. en Ate Jacobs Peezens 23j 

    timmerman.  15-10-1852  nr 38.

    565. FOLKERT JANS BRAAKSMA 10 maanden zv Jan Gooitzens Braaksma arb. en Renske

    Folkerts Dijkstra. buren Klaas Broers Meinsma 55j arb. en Tjipke Douwes Oosterling 29j

    arbeider.  19-10-1852  nr 3.

    566. FROUKJE JANS REIDING 48j geb. te Metslawier vv Jan Sikkema onderwijzer der 

    jeugd. dv wln Jan Pieters Reiding en Gertje Dirks Wibalda. buren Diemer Pieters Faber

    arb. 23j en Folkert Kornelis Visser 31j arb.  10-12-1852  nr 57.

1853

    567. KLAAS MARTENS BUURMANS 42j arb. wdnv Sjoukje Kloostra zv wln Marten Sijtzes 

    en Trijntje Klazes. buren Feike Boomsma 60j mosterdmolenaar en Fokke Pieters Faber 30j

    arbeider.  12-1-1853  nr 14.

    568. levenloos kind vrl. van Eeltje Harmens Jansma en Trijntje Wiegers Holwerda. aangevers

    de vader 34j landb. en Magchiel Pieters Faber 36j grofsmid.  10-2-1853.

    569. ANTJE SIJTZES de JONG 2j dv Sijtze Gerhardus de Jong gard. en Menke Taekes. buren

    Meindert Pieters Tietsma 37j arb. en Klaas Broers Meinsma 55j arb.  14-2-1853  nr 1.

    570. MEINDERT EELTJES JANSMA 19 dagen zv Eeltje Harmens Jansma landb. en Trijntje 

    Wiegers Holwerda. buren Magchiel Pieters Faber 36j grofsmid en Hendrik Geerts 

    Dijkstra 42j arb.  1-3-1853  nr 81.

    571. PIETER MEINDERTS TIJTSMA 9 maanden zv Meindert Pieters Tijtsma arb. en 

    Trijntje Tjipkes Pautsma. buren Sijtze Gerhardus de Jong gard. en Klaas Broers 

    Meinsma 55j arb.  1-3-1853  nr 1.

    572. JAN HAMSTRA 40j schoenmakersknecht geb. te Leeuwarden ongehuwd. buren

    Feike Boomsma 60j mosterdmolenaar en Baarda veldwachter te Metslawier.  11-3-1853 nr 51.

    573. JANKE ANDRIES DIJKSTRA 22j dienstmeid ongehuwd dv wln Andries Andries 

    Dijkstra en Riemke Simens de Jong. buren Meindert Pieters Tijtsma 37j arb. en Eeltje Jans 

    de Vries 46j arb.  30-3-1853  nr 29.

    574. JANTJE WIGGERS MEINDERSMA 25j vv Dirk Harmens Jansma dv Wigger Douwes 

    Meindersma landb. te Jelsum en wln Harmke Harmens Visser. buren Jilles Paulus van der 

    Ploeg 43j arb. en Jelle Broers Meinsma 37j arb.  2-5-1853  nr 8.

    575. PIETER MIGCHIELS FABER 8j zv Migchiel Pieters Faber grofsmid en Tettje Minnes

    Boelens. buren Eeltje Harmens Jansma 34j landb. en Klaas Jans de Groot 45j

    arbeider.  25-7-1853  nr 82.

    576. JAN KORNELIS VISSER 35j geb. te Nes ongehuwd zv Kornelis Pieters Visser V en

    wln Elizabeth Jans Fenema. buren Dirk Martens Groen 49j veldwachter en Engel

    Douwes van Dijk 33j vischjager.  25-7-1853  nr 34.

    577. IETSKE FOKKES KLIMSTRA 25dagen dv Fokke Pieters Klimstra gard. en Jeltje

    Jans Feenstra. buren Tjeerd Pieters Visser 45j arb. en Sjouke Gerrits Luinstra 36j

    arbeider.  28-8-1853  nr 97.

    578. JAN FOPPE DUBLINGA 3 maanden onechte zv Lollina Dublinga. aangevers Livius

    Gerhardus Dublinga 66j schipper en een inwoner uit Aalzum.  14-9-1853 in een schip 

    te Aalzum.

    579. HENDRIK FOPPES DIJKSTRA 41j arb. geb. o/d Nes mv Tietje Tjallings Meindertsma

    zv wln Foppe Hendriks Dijkstra en Tjitske Hendriks. buren Hendrik Foppes Hoekstra 35j

    arb. en Ate Ages de Jong 27j arb.  18-9-1853  nr 36.

1854

    580. ATE JANS VISSER 72j V wdnv Hiltje Johannes Schregardus zv Jan Ates en ? buren

    Kornelis Martens Post 48j schilschipper en Monte Kornelis Post 28j schipper. 3-1-1854 nr 33.

    581. WILLEM MAGCHIELS FABER 1j zv Magchiel Pieters Faber grofsmid en Tettje 

    Minnes Boelens. buren Klaas Jans de Groot 46j arb. en Gerrit Hendriks Oosterling 26j

    arbeider.  9-3-1854  nr 82.

    582. LIEUWE IJPES DOUMA 7j zv IJpe Lieuwes Douma koemelker en Elisabeth Lieuwes 

    Sjoordema. buren Klaas Jimkes Dijkstra 58j arb. en Simen Jans Feenstra 57j

    arbeider.  16-3-1854  nr 93.

    583. JELSKE PIETERS VISSER 38j geb. te Nes dv Pieter Jans Visser schilderman en wln

    Orseltje Aukes Visser. buren Roelof Aants Tillema 53j schoenmaker en Feije Taedes

    Borst 30j schipper.  22-4-1854  nr 51.

    584. RIEMKE EELTJES de VRIES 5 weken dv Eeltje Jans de Vries en Japke Lieuwes Slager.

    buren Klaas Jans de Groot 46j arb. en Hendrik Eesges Adema 57j gard.  26-4-1854  nr 83.

    585. MAAIKE JITZES 76j geb. te Nijkerk wv Geert Hendriks Dijkstra dv Jitze Jans en 

    Antje Wijtzes. buren Nutte Ages de Jong 31j arb. en Eelze Eelzes Visser 30j

    arbeider.  10-5-1854  nr 54.

    586. AGE NUTTES de JONG 11maanden zv Nutte Ages de Jong en Riemke Gooitzens 

    Botstra. buren Ate Pieters Visser 33j bakker en Jan Hendriks de Groot 26j

    arbeider.  19-5-1854  nr 24.

    587. KLAAS HENDRIKS ADEMA 20j ongehuwd zv Hendrik Eesges Adema gard. en 

    Trijntje Tjipkes Oosterling. buren Klaas Jans de Groot 46j arb. en Johannes Binjamins

    Botter 45j arb.  27-5-1854  nr 82.

    588. SELIE JOHANNES LINTHORST 25j geb. te Burum vv Fokke Pieters Faber dv wln

    Johannes Pieters Linthorst en Aukje Martens Dijkstra vr.te Burum. buren Theunis Jans Pilat

    linnenwever 29j en Johannes Pieters de Vries 64j arb.  11-6-1854  nr 85.

    589. SIBBELTJE IJPES DOUMA 9j dv IJpe Lieuwes Douma strandlooper en wln Maaike 

    Gerrits Kooistra. buren als nr 582.  3-7-1854  nr 93.

    590. KLAAS JIMKES DIJKSTRA 59j arb. mv Stijntje Willems Berghuistra. zv wln  Jimke 

    Klazes Dijkstra en Hiltje Harmens. buren IJpe Lieuwes Douma 39j standlooper en 

    Sjouke Gerrits Luinstra 36j arb.  23-7-1854  nr 95.

    591. GRIETJE NANNES WIEUKSTRA 17j geb. te Hiaure dv Nanne Pieters Wieukstra

    kastelein en Maaike Willems Jaarsma. buren Douwe Douwes Faber 47j grofsmid en

    Marten Douwes Kuiper 66j kuiper.  28-7-1854  nr 72.

    592. ATE HAIJES de BOER 13j zv Haije Dirks de Boer V en wln Jelske Ates Visser 

    overleden te Nes. buren Harmen Jans Jansma 26j arb. en Douwe Johannes de

                Groot 24j.  23-10-1854  nr 57.

    593. MAAIKE STOKER 55j arbeidster geb. te Hogebeintum wv Feike van Salen dv

    Jan Jans Stoker en Tietje ?. buren Aant Kornelis Post 50j V en Eelze Eelzes 

    Visser 29j arb.  28-10-1854  nr 78. 

    594. GEERTJE JANS de GROOT 50j arbeidster wv Kornelis Haijes Visser dv wln Jan 

    Hendriks de Groot en Trijntje Wijtzes. buren Gosse Minnes Boelens 42j gard. en Nicolaas

    Plantinga 41j klerk te Metslawier.  19-11-1854  nr 14.

    595. TJITSKE JANS KUIPERS 30j vv Jitze Dijkstra dv wln Jan Minzes Kuipers en Neeltje 

    Fetzes Elzinga vroeger te Lioessens. buren Tjerk Ages de Jong 41j arb. en Harmen Eelzes

    van der Ploeg 52j vischjager.  10-12-1854  nr 87.

1855

    596. TIETJE SIJTZES de JONG 18j ongehuwd dv Sijtze Gerhardus de Jong gard. en wln    

Aaltje Jelles Sijtsma. buren Jimke Klazes Dijkstra 28j arb. en Nutte Eesges Meindersma 39j

    voerman.  6-1-1855  nr 5.

    597. EETZE GERRITS KOOISTRA 28j ongehuwd arb. zv Gerrit Eetzes Kooistra arb. en wln

    Sibbeltje Gerrits de Vries. buren Kornelis Jansma 23 j onderwijzer IJtzes Kornelis

    Gaasterland 38j gard.  22-1-1855  nr 58.

    598. EGBERT GERKES van der VELDE 68j arb. wdnv Hendrikje Jans Venema zv Gerke ?

    buren Lieuwe Eesges Meindertsma 44j voerman en Tiete Hendriks Oosterling 24j

    arbeider. 29-1-1855  nr 27.

    599. SIJTSKE KLAZES VISSER 77j wv Jan Hendriks de Groot dv wln Klaas Aukes en 

    Renske Hebeles. buren Jelle Broers Meinsma 38j arb. en Auke Johannes de Vries 23j

    arbeider. 23-2-1855  nr 86.

    600. HILTJE DOEKES VISSER 68j geb. te Wierum wv Eelze Jans Visser dv wln Doeke 

    Wijtzes en Gijske. buren Gosse Minnes Boelens 43j gard. en Aant Kornelis Post 50j

    visser.  6-3-1855  nr 30.

    601. EEKE JANS HIEMSTRA 42j geb. te Engwierum wv Marten Botes Koudenburg dv

    wln Jan Paulus Hiemstra en Nijnke Klazes Sipma. buren Wijtze Jans de Groot 59j

    schipper en Anne Ages de Jong 23j arb.  10-3-1855  nr 35.

    602. SJOUKJE DIRKS WIERDA 70j geb. te Nijkerk vv Marten Klazes Groen dv wln Dirk

    Willems en Janke. buren Klaas Jans de Groot 47j arb. en Machiel Pieters Faber 38j

    grofsmid.  11-3-1855  nr 83.

    603. PIETER SJOERDS FEENSTRA 48j winkelier geb. te Wierum mv Martje Jans Dijkstra

    zv wln Sjoerd Pieters Feenstra en Aukje Pieters Steenstra. buren Dirk Martens Groen 50j

    politiedienaar en Wijnzen Melles Elzinga 29j koopman.  16-4-1855  nr 51.

    604. GRIETJE KORNELIS VISSER 45j ongehuwd dv Kornelis Pieters Visser V en wln

    Elisabeth Jans Venema. buren Johannes Ates Visser 48j V en Nicolaas Plantinga 42j

    klerk te Metslawier.  18-4-1855  nr 34.

    605. WILLEM KLAZES DIJKSTRA 24j boerenknecht wonende te Anjum geb. te Paesens

    ongehuwd zv wln Klaas Jimkes Dijkstra en wed. Stijntje Berghuistra arbeidster. buren

    IJpe Lieuwes Douma 39j standlooper en Simen Jans Feenstra 48j arb.  4-5-1855  nr 95.

    606. HARM EELZES van der PLOEG wdnv Elisabeth Freerks de Jong .

    overleden te Sebaldeburen op 8-5-1855.

    607. IJTTJE REINDERS MEINSMA 77j geb. te Beers arbeidster wv Sipke Jans Bakkers dv

    Reinder Meinsma en Trijntje Jans. buren Melis Andries Dijkstra 53j arb. en Theunis Jans 

    Pilat 30j linnenwever.  27-5-1855  nr 10.

    608. JAN EGBERTS van der VELDE 36j ongehuwd zv wln Egbert Gerkes van der Velde en 

    Hendrikje Jans Venema. buren Kornelis Taekes Visser 63j arb. en Tjeerd Jacobs Elsenga 

    voerman 38j.  30-6-1855  nr 45.

    609. KLAAS JIMKES DIJKSTRA 3 mmanden zv Jimke Klazes Dijkstra arb. en Hendrikje 

    Jacobs Eisenga. buren Sijtze Gerhardus de Jong 44j gard. en Nutte Eesges Meindersma 

    gardenier 38j.  11-12-1855  nr 5.

1856

    610. KLAASKE ATES PAESENS 55j vv Ale Jacobs Groen dv wln Ate Jacobs Paesens en 

    Wijtske. buren Wiebe Martens Kuipers 42j arb. en Anne Klazes Steegstra 33j

    arbeider.  24-2-1856  nr 17.

1857

    611. SIJMKJE BAUKES BRUNIA 58j geb. te Oostrum wv Freerk Douwes Eisenga dv wln

    Bauke Jitzes en Trijntje Simons. buren Tjerk Ages de Jong 43j arb. en Lijkele Dirks de 

    Boer 34j arb.  18-1-1857  nr 86.

    612. STIJNTJE WILLEMS BERGHUISTRA 58j geb. te Lioessens wv Klaas Jimkes Dijkstra

    dv Willem Berghuistra en Haukje Daniels. buren Sjouke Gerrits Luinstra 39j arb. en 

    Simen Jans Veenstra 49j arb.  5-2-1857  nr 91.

    613. GERRIT EETZES KOOISTRA 65j geb. te Metslawier wdnv Sibbeltje Gerrits de Vries 

    zv wln Eetze Gerrits en Trijntje. buren Lieuwe Eesges Meindertsma 46j voerman en

    Jan Wijtzes Visser 46j voerman.  12-2-1857  nr 27.

    614. TIETE HENDRIKS OOSTERLING 26j arb. ongehuwd zv wln Hendrik Tjipkes 

    Oosterling en wed. Dieuke Gerrits de Vries arbeidster. buren Aant Botes Groen 40j

    schipper en Eeltje Harmens Jansma 38j landb.  4-3-1857  nr 38.

    615. MINKE JOHANNES FEENSTRA 7 weken dv Johannes Thijssens Feenstra timmerman

    en Hinke Sjoerds de Jong.  23-4-1857 te Hantumhuizen.

    616. TJIPKE MEINDERTS TEITSMA 7j zv Meindert Pieters Teitsma arb. en Trijntje Tjipkes

    Pautsma. buren Klaas IJmes Stiemsma 44j landb. en Johannes Ates Visser 50j

    vischjager.  19-5-1857  nr 68.

    617. LIEUWE EELTJES de VRIES 18 dagen zv Eeltje Jans de Vries arb. en Japke Lieuwes

                Slager. buren Pieter Ernstes Meindersma 53j bakker en IJtzes Kornelis Gaasterland 41j

    gardenier.  24-6-1857  nr 60.

    618. AALTJE KLAZES de VRIES 80j wv Binjamin Johannes Botter dv wln Klaas Folkerts 

    en Trijntje Jans. buren Wiebe Martens Kuiper 45j arb. en Auke Johannes de Vries 25j

    arbeider.  10-7-1857  nr 15.

    619. EELKJE WIJTZES DIJKSTRA 3 maanden dv Wijtze Tjeerds Dijkstra arb. en Trijntje

    Wijtzes de Groot. buren Ale Martens Groen 38j arb. en Hendrik Foppes Hoekstra 37j

    arbeider.  19-8-1857  nr 36.

    620. ANTJE KORNELIS CUPERUS 2 maanden dv Kornelis Jans Cuperus en Tjamke 

    Romkes Meinsma. buren Kornelis Jansma 26j onderwijzer en IJtzen Kornelis 

    Gaasterland 41j gard.  25-8-1857  nr 58.

    621. JELTJE JACOBS GROEN 2j dv Jacob Martens Groen arb. en Dieuke Annes Walda.

    buren Douwe Tjipkes Oosterling 64j arb. en Eelze Eelzes Visser 32j arb.  26-9-1857  nr 49.

    622. JACOB HAAIJES DIJKSTRA 24j arb. ongehuwd zv wln Haaije Gerlofs Dijkstra en 

    wed. Pietje Jacobs Visser arbeidster.  buren Pieter Jans de Jong  52j arb. en Jan Jans

    Meinsma 24j arb.  14-10-1857  nr 54.

    623. levenloos kind mnl. van Simon Alberts Dijkstra 30j arb. en Trijntje Eeltjes Koning.

    aangevers de vader en Teunis Jans Pilat 32j linnenwever.  16-10-1857.

    624. NUTTE AGES de JONG 35j gard. mv Riemke Gooitzens Botstra zv wln Age Nuttes

    de Jong en wed. Hendrikje Ates van der Velde. buren Jan Harmens Meinsma 51j landb. en

    Ate Pieters Visser 37j bakker.  25-10-1857  nr 24.

    625. MEINDERT BOTTER 26j arb. mv Aaltje Ulbes Elgersma zv Trijntje Binjamins Botter 

    arbeidster. buren Teunis Jans Pilat 32j linnenwever en Wiebe Martens Kuiper 46j 

    arbeider.  4-11-1857  nr 89.

    626. RUURD PIETERS de HAAS 30j schoenmaker geb. te Lioessens zv Pieter de Haas 

    ketelboeter te Lioessens en wln IJmkje Ruurds Bakker. buren Gosse Minnes Boelens 45j

    gardenier en Tjerk Jitzes Donga 26j arb.  11-11-1857  nr 30.

1858

    627. JANTJE JANS DIJKSTRA 10 dagen dv Jan Foppes Dijkstra bakker en Rienkjen 

    Lieuwes Douma. buren Aant Botes Groen 42j schipper en Eelze Eelzes Visser 32j

    arbeider.  1-1-1859  nr 29.

    628. AUKE JANS DIJKSTRA 53j arb. geb. te Anjum ongehuwd zv wln Jan Minnes Dijkstra 

    Maaike Thijssens. buren Fokke Pieters Klimstra 63j gard. en Gelt Klazes de Graaf 38j

    arbeider.  6-1-1858  nr 98.

    629. levenloos kind vrl. van Thijs Dirks de Boer arb. en Trijntje Andries Dijkstra. buren

    Dirk Martens Groen 53j politiedienaar en Gosse Minnes Boelens 46j gard.  14-2-1858.

    630. TRIJNTJE ANDRIES DIJKSTRA 41j vv Thijs Dirks de Boer dv wln Andries Dijkstra

    en Barber Melis. buren Jacob Kornelis Post 23j schippersknecht en Pieter Johannes de

    Groot 24j gard.  26-2-1858  nr 45.

    631. REINAUW THIJSSENS de BOER 5j dv Thijs Dirks de Boer arb. en Trijntje Andries

    Dijkstra. buren als nr 630.  13-3-1858  nr 41.

    632. AUKJE PIETERS KLIM 9 dagen dv Pieter Teekes Klim arb. en Aaltje Heins Louma.

    buren Klaas Jans de Groot 50j arb. en Pieter Geerts Valda 39j winkelier.  24-3-1858  nr 31.

    633. JANKE ATES PEESENS 64j wv Hendrik Harmens Oosterling dv Ate Jacobs en

    Wijtske Andries. buren Wiltje Jans Meindertsma 60j landb. en Auke Johannes de Vries

    arbeider 26j.  23-4-1858 nr 17.

    634. AALTJE JANS BAKKER 59j geb. te Wierum vv Hendrik Joekes van der Net dv Jan en

    Antje. buren Dirk Thijssens de Boer 72j en Sijtze Haijes Visser 35j arb.  24-4-1858  nr 87.

    635. HENDRIK JOEKES van der NET 62j arb. wdnv Aaltje Jans Bakker zv wln Joeke 

    Hendriks van der Net en Trijntje. buren als nr 634.  2-5-1858  nr 86.

    636. AALTJE PIETERS VISSER 61j geb. te Nes wv Jacob Hanzes Holwerda dv wln Pieter 

    Kornelis Visser en Bregtje Jans Boelens. buren Pieter Geerts Valda 39j winkelier en

    Jan Romkes Meinsma 27j arb.  8-7-1858  nr 34.

    637. PIETER ERNSTES MEINDERSMA 53j bakker mv Trijntje Gaatzes Hofman zv wln    

Ernst Wiggers Meindersma en Pietje Andries Cramerus. buren Pieter Geerts Valda 39j 

    winkelier en Meindert Pieters Tijtsma 42j arb.  18-7-1858  nr 67.

    638. AUKE JOHANNES de VRIES (er staat Dijkstra) 26j arb. ongehuwd zv Johannes 

    Pieters de Vries (er staat Dijkstra) arb. en wln Jantje Botes Huizinga. buren Pieter Geerts 

    Valda 39j winkelier en Pieter Teekes Klim.  8-9-1858  nr 32.

    639. JOHANNES PIETERS de VRIES 72j arb. wdnv Jantje Botes Huizinga zv wln Pieter 

    Aukes de Vries en Hittje Eintes. buren Hette Annes Walda 34j zeevarende en Sijtze

    Haijes Visser 35j arb.  18-11-1858  nr 15.

    640. JANKE WIEBES KUIPER 7j dv Wiebe Martens Kuiper arb. en Antje Johannes 

    Hoekstra. buren als nr 639.  29-11-1858  nr 89.

    641. WIJTZE JANS VISSER 9j zv Jan Wijtzes Visser voerman en Sibbeltje Taedes Borst.

    buren Gosse Minnes Boelens 44j gard. en Jan Pieters de Vries 54j koopman. 6-12-1854 nr 28.

1859

    642. MINNE MINNES BOELENS 44j gard. mv Klaaske Romkes Meinsma zv wln Minne 

    Jans Boelens en wed. Klaaske Johannes Hannema. buren Tjeerd Jacobs Elsenga 42j voerman

    en Pieter Johannes de Groot 25j gard.  10-2-1859  nr 43.

    643. WILLEM NUTTES VISSER 20j matroos verblijf houdende te Nes. ongehuwd zv wln    

Nutte Willems Visser en wed. Sibbeltje Lievius Dublinga. 11-11-1858 te Nes nr 105.

    644. JOHANNES JACOBS EISENGA 4 maanden dv Jacob Ruurds Eisenga arb. en Hittje

    Johannes de Vries. buren Lieuwe Eesges Meindertsma 49j voerman en Sijtze Haijes Visser

    arbeider 36j.  18-2-1859  nr 85.

    645. STIJNTJE JANS DIJKSTRA 46j vv Klaas IJmes Stiemsma dv wln Jan Foppes Dijkstra 

    en Jantje Sijbes Visser. buren als nr 644.  18-2-1859  nr 25.

    646. JACOB JIMKES DIJKSTRA 3 maanden zv Jimke Klazes Dijkstra arb. en Hendrikje 

    Jacobs Eisenga. buren Sjouke Gerrits Luinstra 44j arb. en Simon Jacobs Katsma 26j

    arbeider.  24-2-1859  nr 94.

    647. DIRK LIJKELES de BOER zv Lijkele Dirks de Boer arb. en Klaaske Ulbes Elgersma.

    buren Eesge Hendriks Adema 36j gard. en Hendrik Martens van der Ploeg 34j

    arbeider.  9-5-1859  nr 83.

    648. levenloos kind vrl. van Pieter Taekes Klim 48j arb. en Aaltje Heins Louma. aangevers

    de vader en Gerlof Aants Post 25j visserman.  14-5-1859.

    649. KORNELIS KORNELIS WOUDWIJK 2j geb. te Lioessens zv Kornelis Theunis 

    Woudwijk arb. en Bregtje Martens Post. buren Ale Martens Groen 41j arb. en Sjouke

    Gerhardus de Jong 43j gard.  26-5-1859  nr 82.

    650. FROUKJE DOUWES DOUMA 21j ongehuwd dv wln Douwe Lieuwes Douma en 

    wed. Menke Taekes Jousma. buren Tjipke Douwes Oosterling 37j arb. en Nicolaas

    Matthijs 31j veldwachter te Paesens.  10-6-1859  nr 5.

    651. TRIJNTJE JANS BAKKER 54j geb. te Nes vv Douwe Douwes Faber dv wln Jan 

    Jogchums Bakker en Trijntje Pieters. buren Ale Jacobs Groen 59j gard. en Ate Thijssens

    Feenstra 27j timmerman.  2-8-1859  nr 73.

    652. KLAAS ATES VISSER 5j zv Ate Pieters Visser bakker en Antje Botes Groen.

    buren als nr 651.  3-8-1859  nr 76.

    653. STIENTJE IJMES STIEMSMA 8 maanden dv IJme Klazes Stiemsma gard. en Klaaske 

    Sjoerds de Jong. buren Nicolaas Matthijs 31j veldwachter en Jacob Martens Groen 35j

    arbeider.  6-8-1859  nr 49.

    654. ANTJE KORNELIS CUPERUS 23 dagen dv Kornelis Jans Cuperus arb. en Tjamke

    Romkes Meinsma. buren als nr 653.  8-8-1859  nr 27.

    655. WILLEM HETTES WALDA 12 dagen zv Hette Annes Walda zeevarende en Lijsbeth

    Willems Stoker. buren Wiebe Martens Kuiper 47j arb. en Hendrik Foppes Hoekstra 42j

    arbeider.  27-8-1859  nr 87.

    656. JAN FOKKES KLIMSTRA 19j arb. ongehuwd zv Fokke Pieters Klimstra arb. en Jeltje

    Jans Feenstra. buren Sjouke Gerrits Luinstra 44j arb. en Folkert Joukes Posthumus 34j

    arbeider.  10-9-1859  nr 94.

    657. ANTJE LIJKELES de BOER 3j dv Lijkele Dirks de Boer arb. en KLaaske Ulbes 

    Elgersma. buren Freerk Harmens van der Ploeg 28j arb. en Pieter Jacobs Holwerda 26j

    arbeider.  12-9-1859  nr 82.

    658. HISKE TIBERIUS BURINGA 21j geb. te Bozum vv Barend Mellink Post van 

    Griethuijzen. zv Tiberius Baukes Buringa landb. en Hijke Folkerts de Groot te Bolsward. 

     buren Pieter Geerts Valda 40j koopman en Ate Ages de Jong 33j arb.  9-10-1859  nr 63.

    659. FREERK ATES WESTER 68j arb. mv Grietje Pieters Tijtsma zv wln Ate Freerks Wester 

    en Gaatske Martens. buren Sijtze Haijes Visser 37j arb. en Age Jacobs de Jong 38j

    arbeider.  26-11-1859  nr 10.

    660. GERRIT MARTENS ELZINGA 50j arb. mv Freerkje Jilles Wiersma zv wln Marten 

    Jacobs Elzinga en Antje Heerkes. buren Melis Andries Dijkstra 57j arb. en Hendrik

    Martens van der Ploeg 35j arb.  29-12-1859  nr 11.

1860

    661. AKKE MARTENS CUPERUS 57j geb. te Marrum vv Dirk Martens Groen dv wln

    Marten Jans Cuperus en Grietje Christiaans. buren Machiel Pieters Faber 43j grofsmid en

    Meindert Harmens Jansma 46j koopman.  9-1-1860  nr 80.

    662. JACOB JELLES SIJTSMA 49j gard. mv Aaltje IJmes Meinsma zv wln Jelle Sijtzes 

    Sijtsma en Tietje Klazes Groen. aangevers Jurjen Sweitzer 71j rijksambtenaar te Nijkerk en

    Johannes Ruurds Peringa 36j arb. 18-1-1860  nr 1.

    663. JOHANNES ATES VISSER 51j arb. mv Janke Douwes Visser zv wln Ate Jans Visser en

    Hiltje Johannes Visser. buren Meindert Pieters Tijtsma 44j arb. en Johannes Quist 30j

    rijksveldwachter te Paesens.  28-1-1860  nr 68.

    664. MARTEN MARTENS POST 2 maanden zv Marten Martens Post schipper en Leentje

    Jacobs Makkes. buren Hille Jacobs Makkes oom schipper gedomiliceerd te Nes en IJnze

    Reinders de Vos 26j schipper gedomiliceerd te Marrum. 10-2-1860 in een schip te Paesens.

    665. ANNA LOLKAMA 15j geb. te Dockum dv Abraham Lolkama verwer en Mietje Kuurstra

    buren Jacob Martens Groen 36j arb. en IJme Klazes Stiemsma 26j gard.  16-2-1860  nr 50.

    666. JACOB AATZES KOUDENBURG 8 dagen zv Aatze Lieuwes Koudenburg en Liskje 

    Haaijes Dijkstra. buren Pieter Jans de Jong 55j arb. en Diemer Pieters Faber 31j

    arbeider.  15-4-1860  nr 54.

    667. PIETJE AATZES KOUDENBURG 19 dagen dv Aatze Lieuwes Koudenburg en Liskje

    Haaijes Dijkstra. buren als nr 666.  26-4-1860  nr 54.

    668. MAAIKE IJSBRANDS HIEMSTRA 35j geb. te Ee vv Folkert Kornelis Visser dv 

    IJsbrand Pieters Hiemstra gard. en Jitske Jacobs Kok te Ee. buren Pieter Geerts Valda 41j

    koopman en Pieter Jacobs Holwerda 27j arb.  29-4-1860  nr 34.

    669. TEEKE SIJTZES de JONG 13j zv Sijtze Gerhardus de Jong en Menke Jousma. buren 

    Tjipke Douwes Oosterling 38j arb. en Nutte Eesges Meindertsma 43j voerman. 26-6-1860 nr 5

    670. SAAPKE JOHANNES PERINGA 20 maanden dv Johannes Ruurds Peringa arb. en 

    Korneliske Dirks Bloemendaal. buren Jan Gooitzens Braaksma 46j gard. en Broer Klazes 

    Meinsma 27j arb.  8-7-1860  nr 1.

    671. EELTJE JANS de VRIES 53j wegwerker geb. te Ee mv Japke Lieuwes Slager zv Jan 

    Gooitzens de Vries en Rienkje Eeltjes. buren IJtzen Kornelis Gaasterland 45j gard. en

    Wijtze Nuttes Visser 30j gard.  31-7-1860  nr 28.

    672. FOKKE PIETERS FABER 37j arb. wdnv Selie Johannes Linthorst zv wln Pieter Willems 

    Faber en Minke Machiels Brouwer. buren Ale Martens Groen 42j arb. en Hendrik Martens van 

    der Ploeg 36j arb.  27-8-1860  nr 9.

    673. JANTJE JOHANNES BRUININGA 80j geb. te Westergeest wv Teeke Pieters Klim dv   

wln Johannes Iebes Bruininga en Trijntje Wiebes. buren Pieter Geerts Valda 41j koopman en 

    Gosse Minnes Boelens 48j gard.  29-8-1860  nr 31.

    674. KLAAS TJEERDS ELZENGA 6j zv Tjeerd Jacobs Elzenga voerman en Tietje Hendriks 

    Adema. buren Jacob Tjipkes Groen 36j arb. en Louw Bouma 26j klerk te

                Metslawier. 7-10-1860  nr 46a.

    675. TRIJNTJE TJEERDS ELZENGA 3j dv Tjeerd Jocobs Elzenga voerman en Tietje 

    Hendriks Adema. buren Harmen Jans Jansma 46j gard. en Marten Dirks Groen 27j

    gardenier.  31-10-1860  nr 46a.

    676. IJSBRANT FOLKERTS VISSER 1j zv Folkert Kornelis Visser arb. en wln Maaike 

    IJsbrants Hiemstra. buren Pieter Geerts Valda 42j koopman en Jan Romkes Meinsma 

    wegwerker 30j.  27-12-1860  nr 34.

    677. JAN JOHANNES van der SCHOOL 55j arb. wdnv Trijntje Jans Weistra zv wln Johannes 

    Jans van der School en Renske Jans Oosterling. buren Ale Martens Groen 43j arb. en

    Hendrik Martens van der Ploeg 37j arb.  27-12-1860  nr 13.

1861

    678. levenloos kind vrl. van Kornelis Martens Post 31j varensgezel en Tietje Klazes Post.

    aangevers de vader en Gerrit Hendriks Oosterling 33j arb.  26-2-1861.

    679. KLAAS JANS SIJTSMA 6j zv Jan Hendriks Sijtsma en Elske Pieters de Haas. buren

    Gosse Minnes Boelens 49j gard. en Jan Wijtzes Visser 50j gard.  5-4-1861  nr 80.

    680. AALTJE JANS van der NET 7 weken dv Jan Hendriks van der Net arb. en Martje

    Lieuwes Koudenburg. buren Kornelis Martens Post 57j schipper en Heerke Martens

    Elzinga 65j gard.  10-4-1861  nr 42.

    681.JETSKE GERLOFS de HAAN 53j naaister ongehuwd dv wln Gerlof Jacobs de Haan en

    Feikje Douwes de Haan.  14-4-1861 te Nes.

    682. ATE FREERKS WESTER 22j arb. ongehuwd zv wln Freerk Ates Wester en wed. Grietje 

    Pieters Sijtsma arbeidster. buren Sijtze Haijes Visser en 39j arb. en Age Jacobs de Jong 40j

    arbeider.  29-4-1861  nr 15.

    683. AALTJE SIJTZES BUURMANS 67j arbeidster wv Haije Kornelis Visser dv wln Sijtze 

    Martens Buurmans en IJbeltje Jans. buren Jan Harmens Meinsma 55j landb. en Jan Wijtzes

    Visser 51j voerman.  2-8-1861  nr 28.

    684. MEINDERT de JONGE matroos is 5-9-1861 tussen Harlingen en Noorwegen ten 

    gevolge van zwaar slingeren van het schip over boord gevallen en terstond in de zee 

    verdwenen.

    685. IJPE LIEUWES DOUMA 46j gard. geb. te Anjum mv Elisabeth Lieuwes Sjoordema

    zv wln Lieuwe Jans Douma en Froukje Willems Jaarsma. buren Thijs Dirks de Boer 42j

    arb. en Tjerk Jitzes Donga 27j arb.  22-11-1861  nr 18.

1862

    686. ATE THIJSSENS FEENSTRA 29j timmerman geb. te Niawier mv Antje Hendriks 

    Adema zv Thijs Johannes Feenstra en Tietje Ates Paesens. buren Anne Ages de Jong 29j

    arb. en Douwe Douwes Faber 55j grofsmid.  24-2-1862  nr 72.

    687. KLAAS BROERS MEINSMA 64j arb. mv Elske Jans Hiddema zv wln Broer Klazes

    Meinsma en Wijtske Jans Meinsma. buren Tjipke Douwes Oosterling 39j arb. en

    Johannes Ruurds Peringa 39j arb.  2-3-1862  nr 2.

    688. levenloos kind vrl. van Pieter Geerts Sijtsma 31j zb en Antje Hanzes Rienks. aangevers

    de vader en Kornelis Jansma 30j hoofdonderwijzer.  10-4-1862  nr 6a.

    689. SIJKE HARMENS van der PLOEG 28j arbeidster ongehuwd dv wln Harmen Eelzes van

    der Ploeg en Elisabeth Freerks de Jong. buren Sijtze Gerhardus de Jong 51j gard. en 

    Meindert Gerbens Douma 47j landb.  22-5-1862  nr 15.

    690. GRIETJE PIETERS DIJKSTRA 58j arbeidster geb. te Nes ongehuwd dv wln Pieter 

    Pieters Dijkstra en Durkje Siebrens Visser. buren Pieter Taekes Klim 50j gard. en 

    Jan Geerts van der Zee 26j arb.  28-5-1862  nr 30.

    691. SIJTZE GERHARDUS de JONG 52j gard. wdnv Aaltje Jelles Sijtsma mv Minke Taekes

    Jousma zv wln Gerhardus Sjoerds de Jong en wed. Jeike Sijtzes Buurmans. buren Willem

    Hiebels Stuivinga 50j molenaar en Tjipke Douwes Oosterling 39j arb.  29-5-1862  nr 5.

    692. PIETJE JACOBS VISSER 63j arb. wv Haaije Gerlofs Dijkstra dv wln Jacob Kornelis 

    Visser en Liskje Aarents. buren Kornelis Martens Post 56j schipper en Ate Johannes Visser

    schipper 28j.  2-6-1862  nr 14.

    693. AANT ANNES de JONG 10 dagen zv Anne Ages de Jong arb. en Elisabeth Aants Post.

    buren Johannes Quist 33j rijksveldwachter en Jan Buwalda 23j boerenknecht. 20-6-1862 nr 23

    694. KLAASKE ULBES ELGERSMA 39j vv Lijkele Dirks de Boer dv Ulbe Wiebrens 

    Elgersma arb. en Antje Minnes Boelens. buren Tjerk Ages de Jong 48j arb. en Freerk

    Harmens van der Ploeg 32j vischjager.  23-6-1862  nr 82.

    695. MARTJE HARMENS COREE bijna 4j dv Harmen Pieters Coree arb. en Pietrikje Annes 

    Jouksma. buren Tjipke Hendriks Adema 37j slager en Louw Bouma 28j klerk te

    Metslawier.  26-7-1862  nr 10.

    696. TIETE GERRITS OOSTERLING 2j zv Gerrit Hendriks Oosterling arb. en Doutzen 

    Joekes Faber. buren Jan Harmens Meinsma 56j landb. en Johannes Quist 33j 

    rijksveldwachter.  3-8-1862  nr 63. 

    697. JEIKE SIJTZES de JONG 27j ongehuwd dv wln Sijtze Gerhardus de Jong en Aaltje 

    Jelles Sijtsma. buren Nutte Eesges Meindersma 43j voerman en Tjipke Douwes 

    Oosterling 39j arb.  17-10-1862  nr 5.

    698. KORNELIS PIETERS VISSER 74j geb. te Nes wdnv Elisabeth Jans Venema zv wln

    Pieter Kornelis Visser en Bregtje Jans Boelens. buren Pieter Geerts Valda 44j schoenmaker

    en Jan Romkes Meinsma 32j wegwerker.  24-12-1862  nr 34.

1863

    699. KLAASKE JOHANNES HANNEMA 81j geb. te Brantgum wv Minne Jans Boelens dv

    wln Johannes Gosses Hannema en Antje Willems. buren Marten Martens Post 60j

    schipper en Tjeerd Joekes van der Net 60j arb.  3-2-1863  nr 60.

    700. KLAAS TEEKES DIJKSTRA 17j arb. zv wln Taeke Minkes Dijkstra en IJttje Wopkes 

    van der Zee. buren Jelle Sijtzes de Jong 24j gard. en Louw Bouma 29j klerk te

    Metslawier.  17-2-1863  nr 6.

    701. TJERK JITZES DONGA 32j arb. mv Attje Jacobs de Jong zv wln Jitze Jans Donga en

    wed. Ettje Tjerks Kuipers arbeidster. buren Jan Pieters de Vries 60j koopman en 

    Durk Harmens Jansma 37j gard.  10-6-1863  nr 18.

    702. LEENTJE MEINDERTS JANSMA 10 maanden dv Meindert Harmens Jansmagard. en

    Trijntje Lieuwes Koudenburg. buren Dirk Martens Groen 58j gard. en Eelze Eelzes

    Visser 39j arb.  26-6-1863  nr 79.

    703. KLAAS JANS VISSER 42j arb. geb. te Dockum mv Martje Pieters Wouda zv wln Jan

    Jacobs Visser en Saapke Gabes Siebesma. buren Jan Wijtzes Visser 52j gard. en Geert

    Theunis Boersma 42j arb.  11-7-1863  nr 28.

    704. SJOERDTJE de VRIES 42j geb. te Marssum vv Johannes Ouist rijksveldwachter dv wln

    Thijs Klazes de Vries en Baukje Siemens de Groot. buren Lieuwe Eesges Meindersma 53j

    voerman en Nutte Eesges Meindersma 47j gard.  21-7-1863  nr 27.

    705. MARTJE PIETERS WOUDA 38j arb. geb. te Lemmer wv Klaas Jans Visser dv wln 

    Pieter Teedes Wouda en Aaltje Harmens Koster. buren Kornelis Jansma 32j hoofdonderwijzer

    en Tjipke Hendriks Adema 37j slager.  10-8-1863  nr 28.

    706. ALE JACOBS GROEN 63j gard. laatst mv Minke Martens Visser zv wln Jacob Klazes 

    Groen en Wijtske Tjipkes. buren Douwe Douwes Faber 56j grofsmid en Eelze Eelzes Visser

    arbeider 39j.  13-9-1863  nr 77.

    707. MINKE HANZES WIERSMA 1j en 6 mnd. dv Hans Tjallings Wiersma arb. en Stijntje 

    Douwes Douma. buren Nutte Eesges Meindersma 47j gard. en Tjipke Douwes

    Oosterling 41j arb.  22-9-1863  nr 5.

    708. TJALLING HANZES WIERSMA bijna 7 maanden zv Hans Tjallings Wiersma arb. en 

    Stijntje Douwes Douma. buren Simon Jacobs Katsma 30j arb. en Broer Klazes

                Meinsma 30j arb.  5-11-1863  nr 5.

    709. MAAIKE PIETERS VISSER 61j arbeidster geb. o/d Nes wv Hendrik Jans de Groot dv

    wln Pieter Jans Visser en Menke Martens Lei. buren Anne Ages de Jong 32j arb. en Age

    Ages de Jong 35j arb.  13-11-1863  nr 23.

    710. JAN HENDRIKS de GROOT 36j arb. mv Wijtske Jans Meinsma zv wln Hendrik Jans de 

    Groot en Maaike Pieters Visser. buren Johannes Quist 34j rijksveldwachter en Teeke

    Johannes Klim 21j arb.  21-11-1863  nr 25.

1864

    711. IJTZEN ATES PAESENS 10 dagen zv Ate Jacobs Paesens timmerknecht en Hiltje 

    Pieters Hoekstra. buren Sijtze Haijes Visser 41j arb. en Harmens Pieters Coree 34j

    arbeider.  5-1-1864  nr 80.

    712. ANTJE TEUNIS TAMSMA 75j arbeidster geb. te Anjum wv Jan Hendriks Pilat dv

    wln Teunis Hendriks Tamsma en Gertje Tammes. buren Wijtze Jans de Groot 65j

    schelpvisser en Egbert Romkes Meinsma 43j arb.  10-1-1864  nr 36.

    713. DIEUKE GERRITS OOSTERLING 5 weken dv Gerrit Hendriks Oosterling arb. en 

    Doutzen Joekes Faber. buren Wijtze Nuttes Visser 34j gard. en Hendrik Martens van der 

    Ploeg 39j arb.  26-2-1864  nr 62.

    714. SJOERD SIJTZES de JONG 22j arb. ongehuwd zv wln Sijtze Gerhardus de Jong en

    Aaltje Jelles Sijtsma. buren Johannes Ruurds Peringa 42j arb. en Freerk Harmens van der 

    Ploeg 33j voerman.  15-2-1864  nr 82.

    715. JELLE SIJTZES de JONG 26j gard. mv Trijntje Gosses Boelens zv wln Sijtze Gerhardus

    de Jong en Aaltje Jelles Sijtsma. buren Johannes Ruurds Peringa 41j arb. en Hans Tjallings

    Wiersma 27j arb.  3-6-1864  nr 83. 

    716. GERBEN RIENKS KOOISTRA 47j arb. geb te Niawier mv Siebrigje Hendriks Hoogstra

    zv Rienk Gerbens Kooistra en IJtje Klazes Klaver. buren Pieter van der Ploeg 29j gard. en

    Broer Klazes Meinsma 31j arb.  13-6-1864   nr 1.

    717. AGE GERRITS VANGER 26j visser geb. te Moddergat o/d Nes mv Haukje Jans Jansma

    zv Gerrit Vanger en Gatske Kornelis Post. buren Haije Kornelis Visser 28j arb. en Hendrik 

    Kornelis Post 24j arb.  6-7-1864  nr 55.

    718. LIEUWE EESGES MEINDERSMA 54j gard. mv Trijntje Botes Koudenburg zv Eesge

    Lieuwes Meindersma en Geertje Nuttes. buren Johannes Benjamins Botter 54j gard. en 

    Siemen Andries Dijkstra 37j arb.  6-8-1864  nr 15a.

    719. JINKE HARMENS COREE 12j geb. te Wierum verblijf houdende te Nes dv Harmen 

    Pieters Coree arb. en Pietje Annes Jouksma.  6-9-1864 te Nes  nr 13.

    720. SJOUKE GERHARDUS de JONG 49j gard. mv Sibbeltje Livius Dublinga zv wln 

    Gerhardus Sjoerds de Jong en wed. Jeike Sijtzes Buurmans. buren Dirk Martens Groen 60j

    gard. en Machiel Pieters Faber 48j grofsmid.  13-11-1864  nr  82.

    721. MARTEN DOUWES KUIPER 77j kuiper mv Hiltje Wiebes Dijkstra zv wln Douwe 

    Jans Kuiper en Menke Martens. buren Douwe Douwes Faber 58j grofsmid en Eelze Eelzes

    Visser 40j arb.  6-12-1864  nr 77.

    722. AAFKE HARMENS JANSMA 53j vv Gooitzen Sapes van der Zee dv wln Harmen Jans 

    Jansma en Houkje Eeltjes Feenstra. buren Kornelis Martens Post 59j schipper en Frans Jans

    Meinema 49j arb.  22-12-1864  nr 40.

1865

    723. KORNELIS TEEKES VISSER 73j arb. geb. te Nes wdnv Antje Haijes Visser zv wln 

    Teeke en Hiltje Kornelis. buren Hendrik Geerts Dijkstra 55j arb. en Jacob Tjipkes Groen 37j

    arbeider.  7-1-1865  nr 45.

    724. HILTJE WIEBES DIJKSTRA 77j geb. te Anjum wv Marten Douwes Kuiper dv wln 

    Wiebe en Antje. buren als nr 721.  24-1-1865  nr 76.

    725. IJBELTJE JACOBS VOS 48j geb. te Lioessens vv Sipke Jans Faber dv Jacob Jacobs Vos

    en Hiltje Jacobs Revius. buren Dirk Harmens Jansma 39j gard. en Siemen Andries Dijkstra 38j

    arbeider.  12-3-1865  nr 17.

    726. LEENTJE TAEKES BOOISMA 26j geb. te Nes vv Jacob Jacobs de Jong dv Taeke 

    Taekes Booisma arb. en wln Jeltje Hiddes Wagenaar. buren Teeke Johannes Klim 22j 

    arb. en Jan Wijtzes Visser 54j gard.  11-4-1865  nr 28.

    727. JANTJE BROERS EISENGA 27j geb. te Anjum vv Taeke Johannes Klim dv wln Broer

    Douwes Eisenga en wed. Gertje Gerbens de Vries arbeidster. buren IJtzen Klazes Gaasterland

    bakker 52j en Jan Jans Meinsma 32j arb.  21-4-1865  nr 68.

    728. TIETE JANS van der PLOEG 18 maanden geb. te Hantumhuizen zv Jan Tietes van der 

    Ploeg arb. en Klaaske Martens van der Ploeg. buren Johannes Woudwijk 44j arb. en 

    Hendrik Hoekstra 46j arb.  11-6-1865  nr 86.

    729. GERRIT AGES VANGER 12 maanden zv wln Age Gerrits Vanger en wed. Haukje Jans 

    Jansma arbeidster. buren Haije Haijes Dijkstra 29j arb. en Jacob Jelles Veenma 43j

    timmerman.  19-6-1865  nr 47.

    730. CORNELIA QUIST 5 dagen dv Johannes Quist rijksveldwachter en Maria Louisa 

    Posthumus. buren Marten Martens Post 62j schipper en Tjeerd Joekes van der Net 62j

    arbeider.  23-6-1865  nr 60.

    731. JILTJE JILTS DOUMA 29j geb. te Lioessens vv Renze Uilkes Stiemsma dv Jilt Harkes 

    Douma schipper en Sijtske Doedes Dijkstra. buren Gelt Klazes de Graaf 44j arb. en 

    Pieter Fokkes Klim 27j arb.  2-7-1865  nr 95.

    732. JELTJE JANS FEENSTRA 52j geb. te Nes vv Fokke Pieters Klimstra dv wln Jan 

    Siemens Feenstra en Jetske Jacobs. buren Sjouke Gerrits Luinstra 47j arb. en Renze

    Uilkes Stiemsma 29j gard.   6-7-1865  nr 97.

    733. ABRAHAM LOLKAMA 50j verwer geb. te Dockum mv Mietje Kuurstra zv wln

    Lodewijk Lolkama en Hijlkje. buren Jacob Martens Groen 41j arb. en Jan Tijtsma 33j 

    arbeider.  28-7-1865  nr 50.

    734. MARTEN WIEBES KUIPER 11j zv Wiebe Martens Kuiper arb. en Antje Johannes 

    Hoekstra. buren Wiebren Klazes de Jong 42j arb. en Douwe Tjipkes de Vries 28j

    arbeider.  21-11-1865  nr 75.

    735. JAN ROMKES MEINSMA 35j arb. mv Menke Hendriks de Groot zv wln Romke

    Jans Meinsma arb. en wed. Antje Willems Minninga. buren Pieter Jacobs Holwerda

    arb. 33j en Fetze Siegers Rozendal 29j gard.  5-12-1865  nr 59.

    736. KLAAS IJMES STIEMSMA 52j gard. geb. te Anjum wdnv Stijntje Jans Dijkstra zv

    wln IJme Uilkes Stiemsma en Frouwkje Klazes Stiemsma. buren Hendrik Geerts Dijkstra

    arb. 56j en Tjerk Ages de Jong 51j arb.  5-12-1865  nr 57.

    737. SIKJEN DOUWES DOUMA 22j ongehuwd dv wln Douwe Lieuwes Douma en wed.

    Minke Taekes Jousma. buren als nr 736.  5-12-1865  nr 85.

    738. TETJE ULBES ELGERSMA 24j arbeidster ongehuwd dv Ulbe Wiebrens Elgersma 

    voerman en Antje Minnes Boelens. buren Marten Dirks Groen 32j arb. en Jan Tietes

    van der Ploeg 34j arb.  10-12-1865  nr 64.

1866

    739. EGBERT ROMKES MEINSMA 46j voerman mv Antje Hendriks van der Ploeg zv wln 

    Romke Jans Meinsma en wed. Antje Willems Minninga. buren Theunis Jans Pilat 41j arb. en

    Bote Annes Groen 23j schipper.  17-1-1866  nr 37.

    740. HENDRIK EESGES ADEMA 69j gard. mv Trijntje Tjipkes Oosterling zv wln 

    Eesge Andries Adema en Antje Pieters Dijkstra. buren Machiel Pieters Faber 49j

    smid en Johannes Botter 55j gard.  3-2-1866  nr 34.

    741. EELKJEN GERBENS DOUMA 2 dagen zv Gerben Meinderts Douma gard. en Froukje

    Klazes Stiemsma. buren Ate Ages de Jong 40j arb. en Hendrik Foppes Hoekstra 47j

    arbeider.  15-2-1866  nr 87.

    742. KORNELIS WOUDWIJK 2j en 8 mnd zv Kornelis Theunis Woudwijk en Bregtje 

    Martens Post. buren Ulbe Wiebrens Elgersma 72j voerman en Minne Ulbes Elgersma 30j

    winkelier.  14-3-1866  nr 65.

    743. ANNE KLINKHAMER bijna 4 maanden geb. te Anjum zv Foppe Klinkhamer arb. en 

    Antje Annes Dijkstra. buren Doede Douma 26j arb. en Sijmen Jans Feenstra 59j 

    arbeider.  13-5-1866  nr 89.

    744. JOHANNA HELENA OPPERHEI 70j geb. te Amsterdam vv Johannes Hartgers dv wln

    Jan Hendriks Oppperhei en Agenietje Dortman. buren Wijbe Martens Kuiper 52j arb. en

    Jan Jans de Groot 45j arb.  29-5-1866  nr 76.

    745. LIEUWE ALES GROEN 11 dagen zv Ale Dirks Groen gard. en Geertje Lieuwes 

    Meindersma. buren Sijmen Andries Dijkstra 39j arb. en Johannes Botter 55j 

    arbeider.  11-9-1866  nr 16.

    746. ANTONIUS HENDRIK QUIST 2 maanden zv Johannes Quist rijksveldwachter en Maria

    Louisa Posthumus. buren Pieter Jacobs Holwerda 34j arb. en Fetze Siegers Rozendal 30j

    gardenier.  14-11-1866  nr 59.

1867

    747. HARKE BAUKES WOUDWIJK 52j arb. mv Trijntje Aukes Postmus zv wln Bauke 

    Harkes Woudwijk en Antje Kornelis Koning. buren Meindert Annes van der Veen 39j arb.

    en Diemer Pieters Faber 37j arb.  19-2-1867  nr 10.

    748. JEIKE SIJTZES BUURMANS 76j winkeliersche wv Gerhardus Sjoerds de Jong dv wln 

    Sijtze Buurmans en IJbeltje Jans. buren Minkes Taekes Dijkstra 29j arb. en Lodewijk Lolkema 

    verwer 24j.  18-3-1867  nr 9.

    749. JINKE DIJKSTRA 68j geb. te Anjum vv Marten Hendriks van der Ploeg dv wln Klaas

    Pieters en Jitske Pijls. buren Piebe Bakker 24j arb. en Gerben Meinderts Douma 29j

    landbouwer.  5-5-1867  nr 82.

    750. MARTEN ATES WESTER 76j arb. wdnv Haukjen Haijes zv wln Ate Freerks Wester en 

    Gaatske Martens. buren Machiel Pieters Faber 50j grofsmid en Anne Ages de Jong 35j

    gardenier.  12-5-1867  nr 10.

    751. SJOERD STEEGSTRA 1j zv Anne Klazes Steegstra wagenmaker en Hendrikje Pieters 

    Faber. buren Meindert Gerbens Douma 51j landb. en Johannes Quist 38j

    rijksveldwachter.  5-7-1867  nr 7.

    752. MAAIKE ATES VISSER 15 weken dv Ate Pieters Visser bakker en Antje Botes Groen.

    buren Anne Ages de Jong 36j gard. en Harmen Jans Meinsma 26j landb.  24-8-1867  nr 22.

    753. TRIJNTJE MARTENS GROEN 19 maanden dv Marten Dirks Groen gard. en IJnske 

    Jans Jansma. buren IJtzen Gaasterland 52j bakker en Minne Elgersma 32j 

    winkelier.  3-9-1867  nr 65.

    754. DOUWE HANZES WIERSMA 22 maanden zv Hans Tjallings Wiersmaarb. en Stijntje 

    Douwes Douma. buren Tjerk Ages de Jong 54j arb. en Jan Tietes van der Ploeg 36j

    arbeider.  15-9-1867  nr 86.

    755. ALE FREERKS BOELENS 38 weken zv Freerk Ales Boelens en Gooike Pieters 

    Holwerda. buren Lammert Abrahams van der Wal 35j arb. en Freerk Harmens van der

    Ploeg 36j vischjager.  15-10-1867  nr 30.

    756. THEUNIS JANS PILAT 42j arb. mv Riemke Gooitzens Botstra zv wln Jan Hendriks 

    Pilat en Antje Theunis Tamsma. buren Eesge Hendriks Adema 45j gard. en Harmen Jans 

    Jansma 69j arb.  11-11-1867  nr 66.

    757. WIJTSKE SIEMENS DIJKSTRA 6 maanden dv Siemen Andries Dijkstra arb. en Trijntje

    Eeltjes Keuning. buren Johannes Benjamins Botter 48j gard. en Lodewijk Lolkema 25j

    verwer.  21-11-1867  nr 18.

    758. TIETJE EELZES VISSER 55j geb. te Moddergat o/d Nes ongehuwd dv wln Eelze Visser 

    en Hiltje Doekes Visser. buren Dirk Martens Groen 63j gard. en Eesge Hendriks Adema 46j

    gardenier.  11-12-1867  nr 85.

    759. SIMON JANS VEENSTRA 60j arb. geb. te Nes mv Jitske Haetzes Huizinga zv wln Jan 

    Simons Veenstra en Jetske Jacobs. buren Anne Folkerts Dijkstra 52j arb. en Jimke Klazes

    Dijkstra 40j arb.  26-12-1867  nr 100.

    760. TJALLING DOUWES WIERSMA 76j arb. geb. te Wetzens wdnv Sjoukje Hanzes 

    Hoitinga zv wln Douwe Wiersma en Wijtske Roelofs. buren Wiebe Martens Kuiper 54j 

    arb. en Douwe Douwes Faber 61j grofsmid.  31-12-1867  nr 81.

1868

    761. FROUKJE MARTENS POST 17 maanden geb. te Ezumazijl o/d Anjum dv Marten 

    Martens Post schipper en Leentje Jacobs Makkes. buren Andries Jurjens de Vries schipper

    te Marrum en Hille Jacobs Makkes schipper te Nes.  20-1-1868 in een schip te Paesens.

    762. STIJNTJE MEINDERTS ADEMA  11 weken dv Meindert Hendriks Adema gard.

    en Martje Klazes Stiemsma. buren Harmen Jansma 39j arb. en Jan Pieters Visser 44j

    arbeider.  10-2-1868  nr 66.

    763. JIMKE KLAZES DIJKSTRA 40j arb. mv Renske Jacobs Eizenga zv wln Klaas Dijkstra

    en Trijntje Berghuistra. buren Sjouke Gerrits Luinstra 52j arb. en Doede Jilts Douma 28j 

    arbeider.  5-3-1868  nr 101.

    764. MELIS ANDRIES DIJKSTRA 66j arb. ongehuwd zv wln Andries Sietzes Dijkstra en

    Berber Melis. buren Pieter Taekes Klim 56j arb. en Age Jacobs de Jong 45j

    arbeider.  9-4-1868  nr 35.

    765. ANDRIES ADEMA ruim 2j zv wln Andries Eesges Adema en wed. Feikje Aants Post

    arbeidster. buren Pieter Valda 49j schoenmaker en Pieter Klim 57j arb.  17-6-1868  nr 36.

    766. JANKE LOLKES POSTEMA 37j arbeidster geb. te Wirdum vv Hendrik Martens van der 

    Ploeg dv Lolke Postema en ?. buren Meindert Harmens Jansma 55j gard. en Lodewijk

    Lolkama 25j verwer.  24-6-1868  nr 89.

    767. JAN ANDRIES KINGMA 8 maanden geb. te Lioessens zv Andries Arjens Kingma en

    Jantje Jans Vinia. buren als nr 766.  25-6-1868  nr 19.

    768. ANNE FOLKERTS DIJKSTRA 53j arb. geb. te Anjum mv Geertje Hendriks Tamsma zv

    Folkert Jans Dijkstra en Tjitske Annes Walda. buren Doede Douma 28j gard. en

    Gelt Klazes de Graaf 47j gard.  6-7-1868  nr 99.

    769. GEERT JANS van der ZEE 5j geb. te Nes zv Jan Geerts van der Zee arb. en Hiltje 

    Klazes Dijkstra. buren Fetze Siegers Rozendal 31j gard. en Jan Tietes van der Ploeg 37j

    arbeider.  27-7-1868  nr 11.

    770. TJITSKE JANS van der PLOEG 2j en 3 mnd. dv Jan Tietes van der Ploeg arb. en

    Klaaske Martens van der Ploeg. buren Wijtze Nuttes Visser 38j gard. en Jacob Tjipkes 

    Groen 42j arb.  3-8-1868  nr 11.

    771. TRIJNTJE WATZES HIBMA 73j vv Douwe Tjipkes Oosterling dv Watze Hibma en 

    Jetske. buren als nr 770.  6-8-1868  nr 53.

    772. HAUKJE AANTS GROEN 19j dv Aant Botes Groen en Jitske Harmens Jansma. buren

    als nr 770.  5-8-1868  nr 44.

    773. DOUWE TJIPKES OOSTERLING 75j arb. geb. te Lioessens wdnv Trijntje Watzes 

    Hibma. zv wln Tjipke Hendriks Oosterling en Tietje. buren Hendrik Geerts Dijkstra 59j arb.

    en Jacob Tjipkes Groen 42j arb.  15-8-1868  nr 53.

    774. MARTJE HENDRIKS van der PLOEG ruim 1j dv Hendrik Martens van der Ploeg arb. 

    en wln Janke Lolkes Postema. buren Meindert Harmens Jansma 55j arb. en Machiel 

    Pieters Faber 52j grofsmid.  22-8-1868  nr 89.

    775. TRIJNTJE LIEUWES MEINDERSMA 22j ongehuwd dv wln Lieuwe Eesges 

    Meindersma en wed. Trijntje Botes Koudenburg. buren Johannes Benjamins Botter 59j

    gard. en Siemen Andries Dijkstra 41j arb.  12-9-1868  nr 17.

    776. SAAPKE van der SCHOOL 57j ongehuwd dv Johannes Jans van der School en

    Rinske Jans Oosterling. buren Thijs Dirks de Boer 49j arb. en Ale Martens Groen 49j

    arbeider.  30-9-1868  nr 14.

    777. IJTSKE GAASTERLAND 22j vv Bote Koudenburg arb. dv IJtzen Gaasterland bakker en 

    IJtje de Vries. buren Meindert Harmens Jansma 55j arb. en Eelze Visser 44j 

    gard.  24-11-1868  nr 87.

    778. levenloos kind vrl. van Ale Dirks Groen arb. en Geertje Lieuwes Meindersma. buren 

    Johannnes Benjamins Botter 60j gard. en Sijmen Andries Dijkstra 41j arb.  11-12-1868 nr 17.

1869

    779. SJOUKE GERRITS LUINSTRA 52j arb. geb. te Kollum mv Grietje Harmens van 

    Meekeren. zv wln Gerrit Luinstra en Jelske Staans. buren Gerben Klazes de Graaf 48j

    arb. en Renze Jacobs de Wilde 33j arb.  1-1-1869  nr 3.

    780. SIBBELTJE LIEUWES DUBBLINGA 55j arbeidster wv Sjouke de Jong dv Lieuwe 

    Dubblinga en wln Lieuwina Meints Kievit. buren Meindert Harmens Jansma 55j arb. en 

    Hendrik Martens van der Ploeg 43j arb.  12-1-1869  nr 88.

    781. MARTJE JANS DIJKSTRA 63j wv Pieter Sjoerds Feenstra dv wln Jan Foppes Dijkstra

    en Jantje Siebes Visser. buren Johannes Benjamins Botter 60j gard. en Eesge Hendriks

    Adema 47j gard.  27-2-1869  nr 91.

    782. DOUWE WIERSMA 17 dagen zv Hans Wiersma arb. en Stijntje Douma. buren Tjerk 

    Ages de Jong 51j arb. en IJbele Geerts van der Veen 50j kastelein te

                Metslawier.  19-3-1869  nr 91.

    783. KATHARINA WILHELMINA ELISABETH VECHTER 55j geb. te Amsterdam 

    ongehuwd dv wln Willem Vechter en Elisabeth Opperhei. buren Jan Jans de Groot 48j

    arb. en Wijbe Martens Kuiper 55j arb.  8-4-1869  nr 82.

    784. DIEUWKE KLAZES DIJKSTRA 31j geb. te Nes vv Minne Ulbes Elgersma winkelier dv

    Klaas Dijkstra en Antje de Vries arbeiders te Nes. buren Marten Tjipkes Groen 30j voerman 

    en Gerrit Oosterling 42j arb.  23-4-1869  nr 74.

    785. JOHANNES HARTGERS 76j geb. te Harderwijk tuinman wdnv Helena Opperhei. zv ?.

    buren Johannes Quist 40j brigadier titulair der rijksveldwacht en Ids Lieuwes Steiger 24j

    arbeider.  27-5-1869  nr 87.

    786. levenloos kind vrl. van Feije Taedes Borst 45j schipper en Eelkje Wijtzes de Groot. aang.

    de vader en Livius de Jong 24j arb.  18-9-1869  nr 52.

    787. TJIPKE JACOBS GROEN 65j koopman geb. te Moddergat o/d Nes wdnv Jeltje Theunis 

    Wagenaar zv wln Jacob Klazes Groen en Wijtske Klazes. buren Kornelis Martens Post 64j

    schipper en Meindert Gerbens Douma 54j landb.  27-10-1869  nr 65.

    788. ANTJE ULBES ELGERSMA 41j vv Jacob Tjipkes Groen arb. dv Ulbe Wijbrens 

    Elgersman en Antje Minnes Boelens. buren Tjeerd Jacobs Elzinga 52j gard. en Romke

    Minnes Boelens 26j arb.  29-11-1869  nr 55.

1870

    789. WILLEM ANDRIES KINGMA 10 dagen zv Andries Arjens Kingma 42j arb. en Jantje 

    Jans Vienje. aang. de vader en Johannes Quist 40j rijksveldwachter.  1-2-1870  nr 8.

    790. JAN ANDRIES KINGMA 16 dagen zv Andries Arjens Kingma 42j arb. en Jantje Jans 

    Vienje aang. de vader en Lodewijk Lolkema 27j verwer.  8-2-1870  nr 8.

    791. HILTJE KLAZES GAASTERLAND 50j geb. te Ternaard vv Pieter Geerts Valda 

    winkelier dv Klaas Sijtzes Gaasterland en Jacobje Jacobs Holwerda. buren Pieter Jacobs 

    Holwerda 38j arb. en Pieter Taekes Klim 59j arb.  8-5-1870  nr 37.

    792. ROELOF AANTS TILLEMA 70j geb. te Nijkerk mv Sijtske Benjamins Potter zv wln    

Aant Dirks en Doetje Roelofs. buren Feije Taedes Borst 46j schipper en Aant Botes

    Groen 54j schipper.  14-5-1870  nr 59.

    793. HARMEN GOOITZENS van der ZEE 23j schippersknecht ongehuwd zv Gooitzen Sapes

    van der Zee visscherman en Aafke Harmens Jansma. buren Jan Foppes Dijkstra 56j bakker en

    Karel de Vries 30j hoofdonderwijzer.  31-5-1870  nr 46.

    794. TIETJE van der SCHOOL 66j arbeidster ongehuwd dv wln Johannes van der School en 

    Renske ?. buren Thijs de Boer 51j arb. en Ale Martens Groen 52j arb.  15-6-1870  nr 14.

    795. levenloos kind van Foppe Pieters 27j arb. en Aukje Tjisses Sjoerdstra. aangevers de 

    vader en Renze de Wilde 35j arb.  12-8-1870  nr 99.

    796. BAUKE ANDRIES de VRIES 15 maanden geb. te Paesens wonende te Marum Gr. zv 

    Andries Jurjens de Vries schipper en Martje Wijtzes Hiemmel Akkerman te Marum Gr. buren

    Frans Jans Meinema 55j arb. en Taede Jans Visser 26j schipper.  5-9-1870 in een schip.

    797. PIETER JANS MIEDEMA 70j timmerman geb. te Leeuwarden mv Jeltje Botes Bijlsma 

    zv Jan Miedema en Nieske. buren Karel de Vries 31j hoofdonderwijzer en Aant Botes Groen 

    schipper 53j.  16-9-1870  nr 44.

    798. ALBERDINA JACOBA WITKOP 45j geb. te Groningen vv Heike Heinrich Okken 

    predikant te Paesens. dv wln Siebolt Witkop en Annachien Bronsema. buren Ulbe Wiebrens 

    Elgersma 77j voerman en Minne Ulbes Elgersma 35j winkelier.  10-10-1870  nr 73.

1871

    799. FROUKJE KORNELIS TJEPKEMA 67j geb. Vrouwen Parochie vv Marten Martens 

    Post dv wln Kornelis Tjepkema en ? buren Gerrit Hendriks Oosterling 43j arb. en 

    Freerk Ales Boelens 35j arb. 9-2-1871  nr 71.

    800. JANTJE BAKKER 33j geb. te Nes wv Jelle Riederus dv wln Jogchum Bakker en

    Orseltje Dijkstra. buren Meindert Gerbens Douma 55j landb. en Geert IJbeles van der Veen

    klerk 27j te Metslawier.  4-6-1871  nr 22.

    801. WIJTSKE ALES GROEN 43j vv Heerke Romkes Meinsma gard. dv Ale Martens Groen

    en Klaaske Ates Paesens. buren Nutte Eesges Meindertsma 54j gard. en Jan Ales 

    Boelens 29j arb.  24-6-1871  nr 5.

    802. JANKE SIMONS DIJKSTRA 12j dv Simon Andries Dijkstra arb.en Trijntje Eeltjes 

    Koning.  10-9-1871  nr 110.

    803. KLAAS de JONG 12j zv Wiebren Klazes de Jong en Aukje Annes Jouksma. buren

    Sieger Wessels Rozendal 62j gard. en Eesge Hendriks Adema 49j gard.  3-10-1871  nr 83.

    804. MAGCHIEL PIETERS FABER 55j grofsmid mv Tetje Minnes Boelens zv wln Pieter 

    Willems Faber en Minke Machiels Brouwer. buren Eesge Hendriks Adema 49j gard. en

    Hendrik Martens van der Ploeg 45j arb.  22-10-1871  nr 90.

    805. levenloos kind mnl. van Anne Ages de Jong gard. en Elisabeth Aants Post. buren

    Ate Pieters Visser 51j bakker en Albert Fetzes Elzinga 29j timmerman.  29-10-1871  nr 25.

    806. TRIJNTJE JOEKES van der NET 65j arbeidster wv Doeke Doedes de Vries dv wln 

    Joeke van der Net en Antje ?. buren Thijs Dirks de Boer 52j arb. en Pieter Wiegers

    Bloemsma 44j arb.  8-12-1871  nr 14.

    807. DOEDE VISSER 20j grenadier geb. te Westdongeradeel zv Sijtze Visser en Trijntje Tietes

    Hiemstra.  13-7-1871 te sGravenhage.

1872

    808. ANTJE WILLEMS MINNINGA 82j geb. te Morra wv Romke Jans Meinsma dv Willem

    Minninga en Antje Heerkes Hoogakker. buren Hendrik Jans Slager 23j bakker en Paulus 

    Doedes Pausma 35j arb.  17-1-1872  78.

    809. WIJBE KUIPER 58j arb. mv Antje Johannes Hoekstra zv wln Marten Douwes Kuiper en 

    Hiltje Wiebes Dijkstra. buren Jan Faber 27j grofsmid en Haije Visser 24j arb. 27-1-1872 nr 81

    810. GEERTJE FREERKS BOELENS 11j dv Freerk Ales Boelens arb. en Goike Pieters 

    Holwerda. buren Meindert Pieters Tietsma 56j arb. en Siemen Andries Dijkstra 45j

    arbeider.  22-2-1872  nr 28.

    811. ALE FREERKS BOELENS 3j zv Freerk Ales Boelens arb. en Goike Pieters Holwerda. 

    buren als nr 810.  25-2-1872  nr 28.

    812. JITSKE de WILDE bijna 1j dv Renze Jacobs de Wilde arb. en IJtske Veenstra. buren

    Foppe Pieters Sjoerdsma 29j arb. en Doede Jilts Douma 32j gard.  23-3-1872  nr 100.

    813. FOKJE PIETERS BLOEMSMA 5j geb. te Ee dv Pieter Wiegers Bloemsma arb. en Antje

    Lieuwes Bandsma. buren Ale Martens Groen 53j arb. en Haaije Haaijes Dijkstra 37j

    arbeider.  25-3-1872  nr 15.

    814. WILLEM MINNES BOELENS 26j zv wln Minne Boelens en wed. Klaaske Romkes 

    Meinsma.  7-4-1872 te Franeker.

    815. SIJTZE HAIJES VISSER 49j mv Trijntje Hiemstra zv Haije Visser en Aaltje Sijtzes

    Boermans. buren Jan Renzes Aalsma 53j arb. en Jan Wijtzes Visser 61j

    gardenier.  11-4-1872  nr 28.

    816. AAFKE KLAZES de JONGE 59j geb. te Noordhorn vv Ale Martens Groen dv wln

    Klaas Klazes de Jonge en Maaike Jans Leekstra. buren Fetze Rozendal 35j gard. en 

    Diemer Pieters Faber 42j arb.  15-5-1872  nr 12.

    817. JAN FOPPES DIJKSTRA 59j bakker geb. te Nes mv Renske Lieuwes Douma. zv wln

    Foppe Jans Dijkstra en Jantje Meinderts de Jong. buren Gooitzen Sapes van der Zee 59j 

    visscherman en Aatze Lieuwes Koudenburg 55j visscherman.  3-7-1872 avonds 10 uur

    in een sloot onder Paesens.

    818. SIJTSKE MINKES 68j ongehuwd dv wln Minkes Joekes en Dieuke Klazes. buren

    IJtzen Gaasterland 55j arb. en Fetze Rozendal 35j gard.  22-7-1872  nr 15.

    819. IJTJE THOMAS POSTMA 44j geb. te Anjum vv Halbe Turkstra arb. dv Thomas Jans 

    Postma en Grietje Jelles Kingma ?. buren Fetze Rozendal 35j gard. en Jan Steiger 53j

    arbeider.  24-8-1872  nr 19.

    820. HAIJE HAIJES DIJKSTRA 7 maanden zv Haije Haijes Dijkstra arb. en Tjerkje Piers

    Feenstra. buren Meindert Harmens Jansma 59j voerman en Andries Arjens Kingma 45j

    arbeider.  13-9-1872  nr 14.

    821. JANTJE JANS HAVENGA 74j geb. te Hantum wv Jan Broers Meinsma dv Jan Kornelis

    Havenga en Maaike Sipkes. buren Pieter Teekes Klim 62j arb. en Geert IJbeles van der

    Veen 28j klerk te Metslawier.  17-10-1872  nr 68.

1873

    822. JELTJE BOSCHAKKER 62j arbeidster wv Nutte Kornelis Post dv wln Jimke Lieuwes 

    Boschakker en Antje Jans. buren Frans Jans Meinema 58j arb. en Aant Botes Groen 56j

    schipper.  10-1-1873  nr 43.

    823. WESSEL ROZENDAL 34j kastelein geb. te Lioessens mv Janke Wiltjes Meindersma 

    zv Sieger Rozendal gard. en Grietje Fetzes Elzinga. buren Jan Faber 27j smid en Hendrik 

    Braaksma 24j smidsknecht.  29-1-1873  nr 79.

    824. ANTJE ROSIER 2 dagen dv Fokke Rosier gard. en Tjitske Douma. buren Gerben 

    Meinderts Douma 35j gard. en Geert IJbeles van der Veen 29j klerk te 

    Metslawier. 3-2-1873 nr 1.

    825. TJITSKE DOUMA 20j geb. te Anjum vv Fokke Rosier gard. dv Auke Douwes Douma

    landb. en Antje Jacobs Wiersma. buren Gerben Meinderts Douma 35j gard. en Broer

    Klazes Meinsma 39j arb.  7-2-1873  nr 1.

    826. SIEGER ROZENDAL 64j geb. te Westergeest gard. mv Grietje Fetzes Elzenga zv wln

    Wessel Siegers Rozendal en Neeltje Roelofs Boersma. buren Eesge Hendriks Adema 49j

    gard. en Lodewijk Lolkema 30j verwer.  7-2-1873  nr 82.

    827. ELSKE de HAAS 44j geb. te Nijkerk vv Jan Hendriks Sijtsma arb. dv wln Pieter de Haas

    en IJmkje Ruurds Bakker. buren Livius de Jong 26j gard. en Johannes Gosses Boelens 24j

    arbeider.  15-3-1873  nr 33.

    828. JETSKE GROEN 5 dagen geb. te Utrecht dv Harmen Aants Groen schipper en Barber

    Tjebbes van der Veen.  13-4-1873 te Utrecht.

    829. BARBER TJEBBES van der VEEN 26j geb. te Hardegarijp vv Harmen Aants Groen dv

    Tjebbe Romkes van der Veen schipper en Romkje Tjerks Viersen te Dantumawoude.

    te Utrecht  19-1-1873.

    830. MEINDERT DIJKSTRA 17j bakkersknecht verblijf houdende te Lioessens ongeh. zv 

    wln Jan Foppes Dijkstra en wed. Renske Lieuwes Douma herbergiersche. buren Gooitzen 

    Sapes van der Zee 60j visscherman en Aatze Lieuwes Koudenburg 56j

    visscherman.  24-6-1873 nr 45.

    831. LEENTJE HOLDINGA 84j geb. te Lioessens wv Theunis Woudwijk dv wln Johannes 

    Sijtzes en Antje Kornelis. buren Hendrik Hoekstra 52j arb. en Foppe Sjoerdsma 30j

    arbeider.  10-7-1873  nr 88.

    832. LIEUKJE BUURMANS 89j wv Age Tjerks de Jong dv wln Sijtze Martens Buurmans en 

    IJbeltje Jans. buren Pieter Meinderts Douma 33j gard. en Hans Tjallings Wiersma 35j

    arbeider.  12-7-1873  nr 94.

1874

    833. TJEERD DOUWES 7 dagen zv Harmen Douwes arb. en Willemke Tjeerds Elzinga. 

    buren Eesge Hendriks Adema 51j arb. en Eelze Eelzes Visser 49j arb.  5-1-1874  nr 83.

    834. TRIJNTJE HENDRIKS VISSER 78j geb. te Nes wv Taede Feijes Borst dv wln Hendrik

    Pieters Visser en Janke Willems. buren Freerk Harmens van der Ploeg 43j koopman en

    Benjamin Roelofs Tillema 39j gard.  2-3-1874  nr 52.

    835. HILLE MARTENS POST 22 maanden geb. te Anjum zv Marten Martens Post 

    schelpvisscher en Leentje Jacobs Makkes.  24-4-1874 in een schip liggende op de Wadden

    onder het behoor van Nes.

    836. DOUWE JANS FABER 2 maanden zv Jan Faber grofsmid en Maaike Boelens. buren 

    Ruurd Cuperij 48j kastelein en Fetze Rozendal 37j gard.  30-5-1874  nr 80.

    837. WILTJE JANS MEINDERTSMA 77j gard. geb. te Kooten mv Trijntje Eesges Adema

    zv wln Jan Wiltjes Meindertsma en Eelkje Nuttes Visser. buren als nr 836. 29-5-1874  nr 21.

    838. RIENTS AGES de JONG 3j zv Age Ates de Jong arb. en Antje Annes Walda. buren

    Aant Botes Groen 58j schipper en Jan Ales Boelens 32j arb.  5-6-1874  in een sloot of gracht.

    839. RIENSKJEN LIEUWES DOUMA 57j herbergiersche wv Jan Foppes Dijkstra dv Lieuwe 

    Jans Douma en Froukje Willems Jaarsma. buren Aant Botes Groen 58j schipper en Minne

    Minnes Boelens 34j gard.  16-6-1874  nr 45.

    840. TRIJNTJE TJEPKES OOSTERLING 77j wv Hendrik Eesges Adema dv wln Tjepke 

    Hendriks Oosterling en Tietje Douwes. buren Benjamin Johannes Botter 64j arb en Minne

    Michiels Faber 32j grofsmid.  25-6-1874  nr 91.

    841. TRIJNTJE EESGES ADEMA 79j vv Wiltje Jans Meindersma dv wln Eesge Andries 

    Adema en Antje Pieters. buren Fetze Rozendal 37j gard. en Harmen Meinsma 33j

    landbouwer.  12-7-1874  nr 21.

    842. TRIENTJE TJIPKES PAUTSMA 67j geb. te Nijkerk vv Meindert Pieters Tijtsma arb.

    dv wln Tjipke Jurjens Pautsma en Marijke Aukes Pautsma. buren Jan Rinzes Aalsma 56j

    arbeider en Dirk Harmens Jansma 48j arb.  20-8-1874  nr 28.

    843. WIJTSKE SIMONS DIJKSTRA 3j dv Simon Andries Dijkstra arb. en Trijntje Eeltjes 

    Koning. buren Jan Rinzes Aalsma 57j arb. en Livius Sjoukes de Jong 28j arb. 23-9-1874 nr 30

    844. ANTJE de VRIES 7j dv Joeke Doekes de Vries schelpvisscher en Sijke Kornelis Visser.

    buren Aatze Lieuwes Koudenburg 57j visscherman en Minne Minnes Boelens 34j

    gardenier.  29-9-1874  nr 62.

    845. PIETER FEIJES BORST 5 dagen zv Feije Taedes Borst schipper en Eelkje Wijtzes de 

    Groot. buren Freerk Harmens van der Ploeg 43j voerman en Benjamin Roelofs Tillema 39j

    arbeider.  21-10-1874  nr 60.

1875

    846. DOEDE JOEKES de VRIES 3 maanden zv Joeke Doekes de Vries schelvisscher en Sijke

    Kornelis Visser. buren Aatze Lieuwes Koudenburg 57j visscherman en Andries Jurjens de 

    Vries 43j schipper.  4-1-1875  nr 42.

    847. EEKE van der PLOEG 1 maand.  buiten huwelijk geboren niet erkende dv Aukje Ruurds

               van der Ploeg arbeidster. buren als nr 846.  4-1-1875  nr 15a.

    848. JAN HARMENS MEINSMA 69j landb. mv Aukje Douwes Stallinga zv wln Harmen 

    Hendriks Meinsma en Tjitske Jans. buren Anne Ages de Jong 42j gard. en Kornelis Jansma

    gemeenteontvanger 43j te Metslawier.  12-2-1875  nr 23.

    849. ULBE WIEBRENS ELGERSMA 81j voerman geb. te Hantumhuizen mv Antje Minnes 

    Boelens zv wln Wiebren Ulbes Elgersma en Klaaske Hessels. buren Gerrit Hendriks 

    Oosterling 48j arb. en Klaas Dirks Groen 28j gard.  18-3-1875  nr 74.

    850. JELLE PIEBES BAKKER 10 dagen zv Piebe Bakker arb. en Harmke Sjoukes Luinstra. 

    buren Gelt Klazes de Graaf 55j gard. en Jan Jans van der Wagen 37j arb.

    wonende te Lioessens.  10-4-1875  nr 103.

    851. MINNE FABER 33j grofsmid ongehuwd zv wln Magchiel Pieters Faber en wed. Tetje 

    Minnes Boelens. buren Johannes Hekkema 38j kleermaker en Tjipke Hendriks Adema 28j

    koopman.  26-4-1875  nr 90. 

    852. GERBEN HENDRIKS SLAGER 13 dagen zv Hendrik Jans Slager schipper en Antje

    Meinderts Douma. buren  Meindert Pieters Tijtsma 59j arb. en Durk Harmens Jansma 49j

    arbeider.  7-5-1875  nr 28.

    853. STIJNTJE GERBENS DOUMA 5j dv Gerben Meinderts Douma gard. en Froukje Klazes 

    Stiemsma. buren Eelke Eelkema 32j gard. en Broer Klazes Meinsma 41j gard. 27-5-1875 nr 3.

    854. LIEUWE ALES GROEN 4 maanden zv Ale Dirks Groen gard. en Geertje Lieuwes 

    Meindersma. buren Johannes Benjamins Botter 64j arb. en Jan Harmens Steiger 56j

    arbeider.  1-6-1875  nr 17.

    855. WILLEMKE TJEERDS ELZINGA 30j vv Harmen Jans Douwes vischjager. dv Tjeerd 

    Jacobs Elzinga voerman en Tietje Hendriks Adema. buren Fetze Rozendal 38j gard. en Jan

                Faber 30j grofsmid.  22-6-1875  nr 83.

    856. TRIJNTJE JANS JANSMA 33j vv Taede Jans Visser schipper dv wln Jan Harmens 

    Jansma en Martsen Wijtzes Visser. buren Aatze Lieuwes Koudenburg 58j visscherman en 

    Jacob Jelles Veenma 52j timmerman.  30-6-1875  nr 62.

    857. SJOUKE JANS DIJKSTRA 8 dagen zv (er staat dv) Jan Sapes Dijkstra arb. en Aukje 

    Sjoukes Luinstra. Hendrik Martens van der Ploeg 49j arb. en Pieter Fokkes Klimstra 37j

    gardenier.  17-7-1875  nr 103b.

    858. WILLEMKE HARMENS DOUWES 1 maand dv Harmen Jans Douwes vischjager en 

    wln Willemke Tjeerds Elzinga. buren Fetze Siegers Rozendal 38j gard. en Jan Douwes

                Faber 30j grofsmid. 21-7-1875  nr 81.

    859. EESGE HENDRIKS ADEMA 52j gard. mv Minke Martens Kuiper zv wln Hendrik 

    Eesges Adema en Trijntje Tjepkes Oosterling. buren Eelze Eelzes visser 51j koopman en 

    Fetze Siegers Rozendal 38j gard.  27-7-1875.

    860. FOKKE PIETERS KLIMSTRA 81j geb. te Hantumeruitburen wdnv 1 Tjitske Theunis

    Dijkstra en 2 Jeltje Jans van der Veen. zv Pieter Teekes Klimstra en Aukjen Douwes. buren

    Rinze Uilkes Stiemsma 40j arb. en Piebe Tietes Bakker 33j arb.  10-12-1875  nr 105.

    861. MINKE MARTENS KUIPER 57j wv 1 Ale Jacobs Groen en 2 Eesge Hendriks Adema

    dv wln Marten Douwes Kuiper en Hiltje Wiebes Dijkstra. buren Eelze Eelzes Visser 51j 

    koopman en Harmen Jans Douwes 28j voerman.  23-12-1875  nr 84.

1876

    862. AANT KORNELIS POST 72j schipper mv Fredrikje Gerlofs de Haan zv wln Kornelis 

    Aants Post en Lijsberth Nuttes. buren Jan Pieters Visser 52j schipper en Pieter Wijtzes de

    Vries 36j schipper.  16-2-1872  nr 36.

    863. ANTJE HENDRIKS van der PLOEG 54j geb. te Ferwerd wv Egbert Romkes Meinsma

    dv wln Hendrik Jochums van der Ploeg en Antje Jans Cuperus. buren Aant Botes Groen 59j

    schipper en Jan Ales Boelens 34j arb.  8-3-1876  nr 43.

    864. SJOUKJE JACOBS GROEN 7j dv Jacob Martens Groen arb. en Dieuke Walda. buren 

    Jacob Tjipkes Groen 50j arb. en Johannes Jans Leegstra 34j arb.  25-3-1876  nr 53a.

    865. JETSKE DOUWES OOSTERLING 38j vv Johannes Jans Leegstra arb. dv wln Douwe 

    Tjipkes Oosterling en Trijntje Watzes Hibma. buren Tjeersd Jacobs Elzenga 59j voerman en 

    Jacob Martens Groen 51j arb.  31-3-1876  nr 53. 

    866. ATE AGES de JONG 50j arb. mv Antje Annes Walda zv wln Age Nuttes de Jong en 

    wed. Hendrikje Ates van der Velde. buren Aant Botes Groen 60j schipper en Jan Ales

    Boelens 34j arb.  18-4-1876  nr 40.

    867. HIEBLE STUIVENGA 26j molenaar geb. te Holwerd ongehuwd zv Willem Stuivenga 

    molenaar en wln Sijbrigje Jacobs Bijlsma. buren Anne Klazes Steegstra 54j wagenmaker en 

    Heerke Romkes Meinsma 53j gard.  30-4-1876  nr 8.

    868. NEELTJE de JONG 17j naaister dv Tjek Ages de Jong gard. en Baukje Jans Kuipers.

    buren Hendrik Foppes Hoekstra 53j gard. en Hans Tjallings Wiersma 38j

    arbeider.  4-5-1876  nr 94.

    869. ALE HESSELS de BOER 2 maanden zv Hessel de Boer arb. en Antje Groen. buren 

    Folkert Kornelis Visser 55j arb. en Jan Ales Boelens 34j arb.  22-5-1876  nr 38.

    870. ANTJE ANNES WALDA 48j geb. te Anjum wv Ate Ages de Jong dv Anne Annes 

    Walda en Jeltje Rienks. buren als nr 869.  23-5-1876  nr 40.

    871. JAN GOOITZENS BRAAKSMA 63j landb. wdnv Meintje Tjallings Meinsma mv 

    Renske Folkerts Dijkstra zv wln Gooitzen Jans Braaksma en Sipkje Jans Meindertsma.

    buren Freerk Ales Boelens 42j arb. en Broer Klazes Meinsma 43j arb.  25-7-1876  nr 4.

    872. TRIJNTJE JANS FABER 16 maanden dv Jan Douwes Faber grofsmid en Maaike 

    Gosses Boelens. buren Jelle Sjoerds Boersma 42j herbergier en Johannes Ates Visser 25j

    arbeider.  5-8-1876  nr 80.

    873. MEINDERT HARMENS JANSMA 63j arb. mv Trijntje Lieuwes Koudenburg. zv wln

    Harmen Jans Jansma en Haukje Eeltjes Tuinstra. buren Ale Martens Groen 58j arb. en 

    Thijs Dirks de Boer 57j gard.  5-8-1876  nr 14.

    874. HERKE MARTENS ELZINGA 81j geb. te Kollumerzwaag gard. wdnv Aaltje Wiegers 

    de Jong zv wln Marten Jacobs Elzinga en Antje Heerkes. buren Hendrik Geerts Dijkstra 67j

    voerman en Jan Jans de Groot 56j arb.  7-9-1876  nr 51.

    875. JOHANNES BOTTER 70j ongehuwd zv wln Benjamin Botter en Aaltje Klazes de Vries.

    buren Meindert Adema 35j gard. en Ale Groen 33j gard.  23-9-1876  nr 16.

    876. JAN HARMENS STEIGER 57j arb. en wdnv Gerritje Pieters Reitsma zv wln Harmen 

    Jans Steiger en Sijtske Folkerts Kooistra. buren Marten Tjipkes Groen 38j vischjager en 

    Ale Dirks Groen 33j gard.  1-10-1876  nr 18.

    877. SJOUKE JANS DIJKSTRA 6 dagen zv Jan Sapes Dijkstra arb. en Aukje Sjoukes 

    Luinstra. buren Gelt Klazes de Graaf 56j arb. en Rinze Jacobs de Wilde 42j

    arbeider.  17-10-1876  nr 103b.

    878. ETTJE TJERKS KUIPERS 75j geb. te Ternaard wv Jitze Jans Donga dv wln Tjerk 

    Jacobs Kuipers en Renske Douwes. buren Karel de Vries 37j hoofdonderwijzer en

    Harmen Jans Meinsma 35j landb.  26-11-1876  nr 78b.

1877

    879. levenloos kind mnl. van Klaas Pranger 38j potschipper te Hantumhuizen en Dirkje

    Egberts Schaafsma. aangevers de vader en Benjamin Tillema 42j arb. 10-1-1877 in een schip.

    880. SIJTSKE BENJAMINS BOTTER 73j wv Roelof Aants Tillema dv wln Benjamin 

    Johannes Botter en Aaltje Klazes de Vries. buren Jan Pieters Visser 53j schipper en 

    Kornelis Folkerts Visser 28j arb.  6-2-1877  nr 59a.

    880a. HENDRIK GROEN 1maand geb. te Veendam zv Harm Groen schipper en Hiddiena 

    Udes wonende te Oostdongeradeel.  2-1-1877 te Rotterdam.

    881. TRIJNTJE AUKES DIJKSTRA 74j wv 1. Ruurd Willems van der Ploeg. 2. Brandt Sijbes

    Boltjes. dv wln Auke Joekes Dijkstra en Akke Minses. buren Anne Klazes Steegstra 54j 

    wagenmaker en Harmen Jans Meinsma 35j landb.  22-2-1877  nr 15.

    882. TRIJNTJE ALBERTS de VRIES 72j geb. te Nes wv 1. Fetze Jacobs Elzinga. 2. Gerrijt 

    Johannes Holdinga. dv wln Albert Jacobs de Vries Tjetske Tjepkes. buren Folkert Kornelis 

    Visser 56j gard. en Anne Ages de Jong 45j gard.  3-5-1877  nr 15a.

    883. SIERT de VRIES 4 weken zv Andries Jurjens de Vries schipper en Martje Wijtzes 

    Hummel Akkerman.  2-6-1877 te Stadskanaal.

    884. levenloos kind mnl. van Haaije Visser 30j arb. en Antje de Vries. aangevers de vader en 

    Taeke Hoeneveld 29j klerk te Metslawier.  28-6-1877  nr 87a.

    885. TRIJNTJE TJEPKES ADEMA 3 maanden dv Tjepke Hendriks Adema koopman en 

    Tjitske Heerkes Elzinga. buren Eelze Eelzes Visser 52j koopman en Haaije Ates Visser 30j

    arbeider.  4-9-1877  nr 91a.

    886. LIVIUS GERHARDUS DUBBELINGA 89j wdnv Meints Klazes Kievit. zv Livius 

    Gerhardus Dubbelinga en Sibbeltje Taedes. buren Harmen Pieters Coree 49j arb. en 

    Simon van der Meulen 25j grofsmid.  4-10-1877  nr 98.

    887. AALTJE GOSSES BOELENS 21j naaister dv Gosse Minnes Boelens gard. en Antje

    Geerts Dijkstra. buren Jan Wijtzes Visser 67j gard. en Wijtze Aukes de Vries 66j

    schipper.  15-12-1877  nr 32.

1878

    888. FROUKJE POST 4j geb te Groningen dv Johannes Post schipper en Tetje van der Veen.

    overleden te Dockum in een vaartuig liggende in het Grootdiep.  3-1-1878.

    889. GERBEN DOEKES de VRIES 24j geb. te Nes arb. ongehuwd zv wln Doeke Doedes de 

    Vries en Trijntje Joekes van der Net. buren IJtzen Kornelis Gaasterland 61j gard. en Johannes

    Magchiels Faber 27j gard.  29-1-1878  nr 87a.

    890. SIJTZE KORNELIS GAASTERLAND 62j gard. mv IJtje Klazes de Vries zv wln 

    Kornelis Sijtzes Gaasterland en IJtske Ates van der Velde. buren Eelze Eelzes Visser 51j 

    koopman en Marten Tjipkes Groen 38j vischjager.  6-2-1878  nr 87.

    891. ANTJE DOEKES de VRIES 32j geb. te Nes vv Haije Ates Visser arb. dv wln Doeke 

    Doedes de Vries en Trijntje Joekes van der Net. buren Eelze Eelzes Visser 51j koopman en 

    Johannes Magchiels Faber 27j gard.  9-3-1878  nr 87a.

    892. LIEUWE GROEN 11 dagen zv Ale Dirks Groen gard. en Geertje Lieuwes Meindersma.

    buren Wieger Hendriks Dijkstra 39j arb. en Klaas Boersma 30j bakker te

                Nijkerk. 5-5-1878 nr 17.

    893. MARTEN JACOBS GROEN 21j arb. zv Jacob Martens Groen arb. en Dieuke Annes 

    Walda. buren Folkert Jongedijk 36j kastelein te Nes en Jacob Tjeerds Elzinga 26j

    voerman.  13-8-1878  nr 53. 

    894. DIEUKE KORNELIS FERWERDA 65j geb te Nijkerk vv Hendrik Geerts Dijkstra dv

    Kornelis Pieters Ferwerda en Trijntje Jans. buren Freerk Ales Boelens 43j arb. en 

    Kornelis Folkerts Visser 29j arb.  30-8-1878  nr 52.

    895. IJNSKE TAEDES VISSER 3j dv Taede Jans Visser schipper en wln Trijntje Jans 

    Jansma. buren Kornelis Martes Post 72j schipper en Andries Jurjens de Vries 46j

    schipper.  26-10-1878  nr 64.

    896. SIJTSKE SAADSMA 42j ongehuwd dv wln Willem Wopkes Saadsma en Pietje

    Leendert Visser.  14-11-1878 te Leeuwarden.

1879

    897. JAN JANS MEINSMA 46j arb. ongehuwd zv wln Jan Broers Meinsma en Jantje 

    Jans Havenga. buren Pieter Meinderts Douma 39j gard. en Wieger Hendriks Dijkstra   

    arbeider 40j.  9-1-1879  nr 68.

    898. ANTJE MARTENS GROEN 9 maanden dv Marten Tjipkes Groen vischjager en 

    Geertje Jans Aalsma. buren als nr 897.  10-1-1879  nr 20.

    899. HIJLKJE KORNELIS KONING 64j geb. te Moddergat o/d Nes wonende te Moddergat

    verblijf houdende te Paesens. wv 1. Klaas Botes Groen 2. Johannes Tjerks Schregardus dv

    wln Kornelis Koning en Jeltje Tjerks. buren Harmen Tietes van der Ploeg 40j arb. en

    Jitze Tjerks Donga 23j voerman.  23-1-1879  nr 21.

    900. JAN FEIJES BORST 3 dagen zv Feije Taedes Borst schipper en Eelkje Wijtzes de Vries.

    buren Auke Pieters Visser 51j schelpvisser en Pieter Jans Visser 23j

    schippersknecht. 9-2-1879  nr 60.

    901. levenloos kind mnl. van Livius Sjoukes de Jong 32j gard. en IJnske Jans Visser. aang.

    de vader en Taeke Hoeneveld 31j klerk te Metslawier.  2-4-1879  nr 31a.

    902. GRIETJE FETZES ELZINGA 81j geb. te Lioessens wv Sieger Rozendal dv wln Fetze

    Jacobs Elzinga en Baukjen Hendriks. aangevers Fetze Rozendal 42j gard. zoon en Hendrik

    Bosma 40j gard. te Metslawier.  1-6-1879  nr 82.

    903. MACHIEL ALES BOELENS 42j voerman ongehuwd zv Ale Minnes Boelens gard. en 

    wln Grietje Machiels Dijkstra. buren Jacob Jelles Veenma 56j timmermen en Dirk Klazes 

    Pranger 39j timmerman.  28-6-1879  nr 70.

    904. ANTJE GEERTS ROSIER 33j geb. te Lioessens vv Foppe Jogchums Bakker kastelein

    dv Geert Fokkes Rosier landb. te Lioessens en wln Klaaske Klazes Douma. buren Harmen 

    Jans Meinsma 38j landb. en Wiltje Hendriks Hoekstra 32j voerman.  2-9-1879  nr 22.

    905. JAN HENDRIKS SLAGER 6j zv Hendrik Jans Slager matroos en Antje Douwes

    winkeliersche. buren Anne Ages de Jong 48j gard. en Marten Aatzes Koudenburg 32j

    arbeider.  22-11-1879  nr 101.

    906. IJNSKE POST 13 dagen dv Johannes Kornelis Post arb. en Wijtske Jans Visser. buren

    Marten Aatzes Koudenburg 32j arb. en Taeke Hoeneveld 31j klerk te

                Metslawier. 27-11-1879 nr 74.  laatste vermelding van het huisnummer.

1880

    907. GERKE ZIJLSTRA 79j geb. te Dockum schipper verblijf houdende te Paesens wonende

    te Dockum. ongehuwd zv Sijtze Zijlstra en Pietje. buren Jurjen Bosklopper 29j schipper en

    Taeke Hoeneveld 32j klerk te Metslawier.  22-1-1880.

    908. levenloos kind vrl. van Haije Visser 32j arb. en Berber de Boer. aangevers de vader en

    Taeke Hoeneveld 32j klerk te Metslawier.  16-2-1880.

    909. HENDRIK GEERTS DIJKSTRA 70j voerman wdnv Dieuwke Kornelis Ferwerda zv wln 

    Geert Hendriks Dijkstra en Maaike Jans. buren Hendrik Tjeerds Elzinga 31j voerman en Jacob

    Tjeerds Elzinga 28j voerman.  29-2-1880.

    910. TJEPKE DOUWES OOSTERLING 57j arb. geb. te Lioessens  mv Johanna Baukes 

    Woudwijk zv wln Douwe Tjepkes Oosterling en Trijntje Watzes Hibma. buren Broer Klazes 

    Meinsma 46j gard. en Haaije Lourens Minnema 28j landb.  23-3-1880.

    911. JOEKE DOUWES FABER 85j wdnv Rinske Harkes Tilstra zv wln Douwe Hebles Faber 

    en Sijtske Joekes. buren Gerrit Hendriks Oosterling 52j arb. en Taeke Hoeneveld 32j klerk

    te Metslawier.  18-4-1880.

    912. levenloos kind mnl van Tjipke Hendriks Adema slagter en Tjitske Heerkes Elzinga. buren

    Minne Ulbes Elgersma 44j voerman en Taeke Pieters Klim 23j arb.  23-4-1880.

    913. TJITSKE ELZINGA 44j vv Tjipke Hendriks Adema slagter en dv Heerke Martens 

    Elzinga en Aaltje Wiegers de Jong. buren Pieter Taekes Klim 69j arb. en Hessl Lijkeles de

    Boer 29j arb.  2-5-1880.

    914. DOUWE DOUWES FABER 73j wdnv Trijntje Jans Bakker zv wln Douwe Haebeles 

    Faber en Sijtske Joekes. buren Marten Dirks Groen 46j arb. en Jan Sijmens Veenstra 27j

    arbeider.  5-5-1880.

    915. IJTTJE EESGES MEINDERTSMA 80j ongehuwd dv wln Eesge Lieuwes Meindertsma 

    en Geertje Nuttes. buren Willem Stuivenga 68j molenaar en Heerke Romkes Meinsma 58j

    gardenier.  18-5-1880.

    916. KLAASKE ROMKES MEINSMA 67j wv Minne Minnes Boelens dv wln Romke Jans 

    Meinsma en Antje Minnema. buren Jan Jans de Groot 59j arb. en Jacob Jelles Veenma 57j

    timmerman.  12-6-1880.

    917. MEINTJE MEINDERTS JANSMA 3 maanden dv wln Meindert Ates Jansma en wed. 

    Gertje Boelens. buren Pieter Wijtzes de Vries 40j visscherman en Livius Sjoukes de

    Jong .  21-7-1880.

    918. ALE JANS BOELENS 17 maanden zv Jan Ales Boelens arb. en Sepkje Jans Braaksma.

    buren Pieter Jacobs Holwerda 47j arb. en Anne Ates de Jong 23j arb. 18-8-1880.

    919. KLAAS RUURDS CUPERIJ 23j koopman zv Ruurd Sipkes Cuperij timmerman en 

    Grietje Klazes Haaksma te Tzummarum. buren Eelze Eelzes Visser 55j koopman en 

    Machiel Ploegsma 48j smidsknecht.  29-8-1880.

    920. FOLKERT KORNELIS VISSER 59j gard. wdnv 1. Maaike Wessels Dijkstra 2. Maaike 

    IJsbrands Hiemstra mv Aaltje Dirks Braaksma. zv Kornelis Pieters Visser en Elisabeth 

    Jans Venema. buren Hendrik Foppes Hoekstra 61j gard. en Tjipke Hendriks Adema 53j

    slagter.  29-9-1880.

    921. FROUWKJE ENGBERTS KUIPERS 62j arbeidster geb. te Holwerd vv Johannes 

    Theunis Woudwijk arb. dv wln Engbert Hendriks Kuiper en Sjoerdje Douwes Douma.

    buren als nr 920.  30-9-1880.

    922. levenloos kind mnl. van Joeke Doedes de Vries 41j visscherman en Sijke Kornelis Visser.

    aang. de vader en Taeke Hoeneveld 33j klerk te Metslawier.  17-10-1880.

1881

    923. JAN FOLKERTS BUURMANS 13 dagen zv Folkert Buurmans arb. en Hiltje Faber. 

    buren Ale Martens Groen 63j winkelier en Taeke Hoeneveld.  6-2-1881.

    924. HENDRIKJE ATES van der VELDE 82j geb. te Nijkerk wv Age Nuttes de Jong dv wln 

    Ate Sjolles van der Velde en Fokeltje Binderts. buren Jan Ales Boelens 39j arb. en Taede

    Pieters Holwerda 24j schipper.  19-2-1881.

    925. SJOERD JELLES BOERSMA 19j geb. te Oostrum timmerknecht ongehuwd zv Jelle 

    Sjoerds Boersma kastelein en Johanna Reinders Hoekstra. buren Jan Douwes Faber 36j

    grofsmid en Ritske Hendriks Veenstra 24j klerk te Metslawier.  18-4-1881.

    926. HINKE JANS BOELENS 6j dv Jan Ales Boelens arb. en Sepkje Jans Braaksma. buren

    Pieter Jacobs Holwerda 49j koopman en Anne Ates de Jong 24j arb.  26-4-1881.

    927. levenloos kind vrl. van Haaije Ates Visser 34j arb. en Berber Thijssens de Boer. aang.

    de vader en Nicalaas Matthijs 53j veldwachter te Ee.  5-6-1881.

    928. DIEUWKE MEINSMA 5j dv Willem Broers Meinsma gard. en Tjitske Jans Wijtsma.

    buren Jorrit Jans Bierma 41j gard. en Manus van der Woud 31j arb.  12-6-1881.

    929. PIEBE TIETES BAKKER 39j arb. geb. te Lioessens mv Harmke Luinstra zv wln Tiete

    Bakker en Froukje Haaima. buren Renze Jacobs de Wilde 46j arb. en Pieter Fokkes 

    Klimstra 43j gard.  27-6-1881.

    930. SJOUKJE DIJKSTRA 3j dv Jan Sapes Dijkstra arb. en Aukje Sjoukes Luinstra.

    buren als nr 929.  21-7-1881.

    931. SJOERDJE DIJKSTRA 11j dv Haaije Haaijes Dijkstra arb. en Tjerkje Piers Veenstra.

    buren Ale Dirks Groen 38j voerman en Meindert Pieters Tijtsma 66j arb.  28-10-1881.

    932. JAN DOUWES 14 dagen zv Harmen Douwes arb. en Ritske Hendriks Veenstra 25j

    klerk te Metslawier.  20-11-1881.

1882

    933. TRIJNTJE HOEKSTRA 11 maanden dv Wiltje Hendriks Hoekstra voerman en 

    Johanna Klazes Goen. buren Jacob Tjipkes Groen 55j arb. en Ritske Veenstra.  28-2-1882.

    934. ANTJE GERRITS DIJKSTRA 20j geb. te Nes ongehuwd dv wln Gerrit Foppes Dijkstra

    en Grietje IJpes Kingma wonende te Paesens. buren Johannes Lolkema 35j verwer en 

    Lieuwe Jansma 23j arb.  6-8-1882.

    935. TJITSKE ANNES DIJKSTRA 43j geb. te Lioessens vv Wieger Dijkstra arb. dv wln 

    Anne Folkerts Dijkstra en Gertje Hendriks Tamsma wonende te Lioessens. buren

    Ale Dirks Groen 40j koopman en Marten Tjipkes Groen 42j voerman.  3-9-1882.

1883

    936. levenloos kind mnl. van Jan Ates Visser 26j voerman en Urselina Jelles Riederus. aang.

    de vader en Wiltje Hoekstra 36j voerman.  1-2-1883.

    937. KLAASKE de BOER 14 maanden dv Hessel Lijkles de Boer arb. en Antje Ales Groen.

    buren Kornelis Teunis Woudwijk 53j arb. en Nutte Wijtzes Visser 23j landb.  19-2-1883.

    938. JAN RINZES AALSMA 64j arb. geb. te Nijkerk koopman mv Aaltje Botstra zv wln 

    Rinze Taekes Aalsma en Gertje Jans Meindersma. buren Johannes Lolkema 35j verwer en

    Eeltje Dijkstra 25j arb.  22-2-1883.

    939. BAUKE HOLWERDA 14 dagen zv Reinder Holwerda en Martje Groen. buren Pieter 

    Kolk 44j bakker en Marten Koudenburg 36j arb.  7-3-1883.

    940. MARTEN MARTENS POST 80j wdnv Vrouwkje Kornelis Tjepkema zv Marten Martens 

    Post en Bregtje Martens. buren Hendrik Feenstra 26j koopman en Kornelis Folkerts 

    Visser 35j arb.  22-3-1883.

    941. RENSKE DIJKSTRA 4 maanden geb. te Anjum dv Tjalling Dijkstra arb. en Sijtske de 

    Groot. buren Anne Ages de Jong 51j gard. en Jan Fokkes Dam 32j molenaar.  27-3-1883.

    942. EELKJE EESGES MEINDERTSMA 77j ongehuwd dv wln Eesge Lieuwes Meindertsma 

    en Gertje Nuttes Visser. buren als nr 941.  27-3-1883.

    943. AATZE LIEUWES KOUDENBURG 65j geb. te Nes visscherman mv Antje Jacobs 

    Visser zv wln Lieuwe Aatzes Koudenburg en Aafke Gerlofs Hoekstra.  13-3-1883 op

    Ameland aan strand gespoeld.

    944. NUTTE EESGES MEINDERTSMA 66j voerman ongehuwd zv wln Eesge Lieuwes 

    Meindertsma en Gertje Nuttes Visser. buren Jorrit Jans Bierma 42j gard. en Jan Fokkes

    Dam 32j molenaar.  29-3-1883.

    945. ALE MINNES BOELENS 74j gard. wdnv Geertje Machiels Dijkstra zv wln Minne Jans 

    Boelens en Klaaske Willems Hannema. buren Marten Dirks Groen 49j voerman en Fetze

    Rozendal 46j gard.  13-5-1883.

    946. JELTJE JANS KROL 81j geb. te Ternaard wv Klaas Heeringa dv wln Jan Krol en 

    IJbeltje Ferwerda. buren als nr 945.  13-5-1883.

    947. onbekend manspersoon gevonden onder het dorp Paesens door Anne Klazes Steegstra

    wagenmaker 59j en Ate Engels van Dijk 25j arb. te Moddergat o/d Nes.  8-6-1883.

    948. TIETJE FEENSTRA 21j ongehuwd dc wln Ate Thijssens Feenstra en Antje Hendriks 

    Adema. buren Harmen Jans Meinsma 42j landb. en Anne Ages de Jong 51j gard.  21-6-1883.

    949. JAN WIETZES de VRIES 27j visscher ongehuwd zv Wietze Aukes de Vries schipper en

    Jelske Pieters Dijkstra. 9-7-1883 bij Hollum (A) aan strand gespoeld.

    950. NIESKE PIETERS MIEDEMA 54j geb. te Leeuwarden ongehuwd dv wln Pieter 

    Miedema en Jeltje Bijlsma wonende te Paesens. buren Lammert Kijlstra 37j bakker en 

    Taeke Pieters Klim 27j arb.  25-9-1883.

1884

    951. ATE HAIJES VISSER 68j mv Sijtske Ruurds Peringa zv wln Haije Kornelis Visser en 

    Aaltje Sijtzes. buren Meindert Pieters Tijtsma 68j arb. en Ritske Hendriks Veenstra 27j

    klerk te Metslawier.  11-1-1884.

    952. ANTJE BOTES GROEN 60j geb. te Nes vv Ate Pieters Visser bakker en dv wln Bote 

    Klazes Groen en Rigtje Aants Post. buren Harmen Jans Meinsma 42j landb. en Anne

    Klazes Steegstra 60j wagenmaker.  28-1-1884.

    953. JITSKE EETZES HUIZINGA 72j wv Simon Jans Veenstra dv wln Eetze Foppes 

    Huizinga en Jetske Harmens. buren als nr 951.  31-1-1884.

    954. SIJTSKE RUURDS PEERINGA 68j geb. te Anjum wv Ate Haijes Visser dv wln Ruurd 

    Pieters Peeringa en Rinske Sijtzes Tibma. buren als nr 951.  31-1-1884.

    955. TAEKE KLIM 38j geb. te Oostdongeradeel zv Johannes en Haaike Zaadsma.

    in het militair hospitaal te Wetteneden.  31-10-1881.

    956. WIJTZE JANS de GROOT 88j mv Eelkje Jans Meindertsma zv wln Jan Hendriks de 

    Groot en Trijntje Wijtzes. buren Pieter Jacobs Holwerda 50j koopman en Jan Ales

    Boelens 42j arb.  21-4-1884.

    957. levenloos kind vrl. van Hendrik Oosterling arb. en Mietje Lolkama. buren Gerrit 

    Hendriks Oosterling 56j arb. en Ritske Hendriks Veenstra 27j te Metslawier. 29-4-1884.

    958. EELKJEN JANS MEINDERTSMA 82j geb. te Kooten wv Wijtze Jans de Vries dv

    Jan Wiltjes Meindertsma en Eelkje Nuttes. buren Pieter Jacobs Holwerda 50j koopman en

    Johannes Ates Visser 33j arb.  4-5-1884.

    959. WIJTSKE KLAZES MEINSMA 52j ongehuwd dv wln Klaas Broers Meinsma en 

    Elske Jans Hiddema. buren Jorrit Jans Bierma 43j gard. en Haaije Lourens Minnema 32j

    landbouwer.  7-5-1884.

    960. TRIJNTJE BIJLAND 6 dagen dv Doede Bijland arb. en Riemke Dijkstra. buren Jan

    Tijtsma 52j arb. en Frederik Abrahams Lolkema 29j verwer.  14-5-1884.

    961. MINKE WIERSMA 17j dv Hans Tjallings Wiersma arb. en Stijntje Douwes Douma.

    buren Jan Jogchums Bakker 49j gard. en Ritske Hendriks Veenstra 27j klerk.  29-7-1884.

    962. MARTZEN WIJTZES VISSER 78j geb. te Nes wv Jan Harmens Jansma dv wln Wijtze 

    Nuttes Visser en IJnske Martens. buren Kornelis Martens Post 79j schipper en Klaas 

    Gerkes Pranger 46j koopman.  28-9-1884.

    963. DOEDE PAUTSMA 11j zv Paulus Doedes Pautsma winkelier en Doutzen Douwes Faber

    buren Taeke Klim 27j arb. en Ritske Hendriks Veenstra 28j klerk te Metslawier.  3-10-1884.

    964. JOUKJE KORNELIS HEEMSTRA 66j geb. te Hantumhuizen wv Ulbe Wiegers Postma

    vv Durk Harmens Jansma arb. dv wln Kornelis Klazes Heemstra en Grietje Jacobs Koopmans.

    buren Meindert Pieters Tijtsma 69j arb en Ritske Hendriks Veenstra 28j.  25-12-1884.

1885

    965. PIETER KLIM 4j zv Taeke Klim arb. en Trijntje Aalsma . buren Livius Sjoukes de Jong 

    arb. 39j en Klaas Durks Groen 37j arb.  21-1-1885.

    966. MINKE TAEKES JOUWSMA 69j geb. te Nes winkeliersche wv 1. Douwe Lieuwes 

    Douma en 2. Sijtze Gerhardus de Jong dv wln Taeke Tjerks Jouwsma en Stijntje Eelzes Visser

    buren Tjerk Ages de Jong 70j gard. en Ritske Hendriks Veenstra 28j.  20-2-1885.

    967. JELTJE BIJLSMA 87j geb. te Makkum wv Pieter Miedema dv Bauke Bijlsma en Jetske

                Blom. buren Taeke Klim 28j arb. en Ritske Veenstra 28j klerk te Metslawier.  31-3-1885.

    968. ELIAS BERENDSEN 50j geb. te Dieren Gelderland onderwijzer aan de openbare school 

    te Moddergat o/d Nes. wdnv 1. Katharina Margaretha van Bree. 2. Agatha Machiels de Vries.

    zv wln Hendrik Berendsen en Maria Beimer. buren Anne Klazes Steegstra 61j politie bediende

    te Paesens en Ritske Hendriks Veenstra 28j klerk te Metslawier.  15-5-1885.

    969. AAFKE FEENSTRA 5 maanden dv Hendrik Feenstra koopman en Detje Adema. buren 

    Klaas Durks Groen 38j arb. en Kornelis Folkerts Visser 37j arb.  3-6-1885.

    970. MEINDERT PIETERS TIJTSMA 69j arb.  wdnv Trijntje Tjipkes Pautsma zv wln Pieter 

    Eesges Tijtsma en Sijtske Jans. buren Hendrik Gerrits Oosterling 30j arb. en Age Kornelis 

    Koning 27j visscher.  29-6-1885.

    971. levenloos kind mnl. van Klaas Katsma arb. en Grietje Douma. aangevers de vader 22j 

    arb. en Jan Fokkes Dam  34j molenaar.  7-7-1885.

    972. TJEERD JACOBS ELZINGA 69j geb. te Nes voerman mv Tietje Hendriks Adema zv 

    wln Jacob Elzinga en Willemke Visser. buren Diemer Pieters Faber 56j arb. en Marten 

    Tjipkes Groen 48j voerman.  16-8-1885.

1886

    973. FROUWKJE ANDRIES DIJKSTRA 75j vv Thijs Dirks de Boer arb. dv wln Andries 

    Geerts Dijkstra en Barber Melis. buren Ale Martens Groen 68j arb. en Nutte Wijtzes

               Visser 25j gard.  3-1-1886.

    974. GOSSE MINNES BOELENS 73j wdnv Boukien Sijbes Loonsma mv Antje Geerts 

    Dijkstra zv wln Minne Jans Boelens en Klaaske Johannes Hannema. buren Klaas Durks

                Groen  38j arb. en Age Ates de Jong 24j arb.  10-1-1886.

    975. LIJKELE de BOER 2j zv Hessel Lijkeles de Boer arb. en Antje Ales Groen. buren 

    Kornelis Woudwijk 56j arb. en Thijs de Boer 66j arb.  21-1-1886.

    976. HENDRIK BAKKER 7 maanden zv Jan Jogchums Bakker landb. en Antje Jakkeles

    Douma. buren Wiltje Hoekstra 39j voerman en Bote Ates Visser 34j 

    metselaar.  25-1-1886.

    977. EELKJE KOUDENBURG 3j dv Marten Koudenburg timmerknecht en Bregtje Post.

    buren Piebe Veenma 27j timmerknecht en Jan Ates Visser 29j voerman.  31-1-1886.

    978. TJERK HOEKSTRA 5 dagen zv Wiltje Hoekstra voerman en Johanna Klazes Groen.

    buren als nr 977.  1-2-1886.

    979. TRIJNTJE BENJAMINS BOTTER 80j ongehuwd dv wln Benjamin Johannes Botter en 

    Aaltje Klazes. buren Ale Durks Groen 42j arb. en Minne Gosses Boelens 34j

    arbeider.  7-2-1886.

    980. WIJTZE NUTTES VISSER 56j geb. te Nes gard. mv Trijntje Minnes Boelens zv wln 

    Nutte Wijtzes Visser en Grietje Pieters Visser. buren Anne Klazes Steegstra 62j politie 

    bediende en Theunis Kornelis Woudwijk 31j arb.  2-3-1886.

    981. ROELOFJE GROEN dv Harm Aants Groen en Hiddina Hendriks Udes.  12-3-1886

    te Woubrugge.

    982. MENZE de VRIES 30j arb. geb. te Morra mv Doutzen Oosterling zv Aant Roelofs de 

    Vries arb. en wln Eelkje Menzes Teerda. buren Haaije Lourens Minnema 34j landb. en 

    Harmen Tietes van der Ploeg 56j arb.  24-3-1886.

    983. ELSKE JANS HIDDEMA 79j geb. te Kollumerzwaag wv Klaas Broers Meinsma dv

    wln Jan Sijberens Hiddema en Antje Meinderts. buren Gerhardus Sjoukes de Jong 46j 

    arb. en Jan Geerts van der Zee 50j arb.  13-3-1886.

    984. TRIJNTJE BOTTER 30j vv Age Koning arb. dv wln Meindert Botter en Aaltje Ulbes 

    Elgersma wonende te Nes. buren Ale Durks Groen 43j arb. en Harmen Durks Jansma 27j

    arbeider.  21-5-1886. 

    985. PIETER MAGCHIELS FABER 31j grofsmid mv Aaltje Rinzes Eisenga. zv wln 

    Magchiel Pieters Faber en Tetje Minnes Boelens wonende te Paesens. buren Minne

    Gosses Boelens 34j gard. en Anne Dublinga 27j arb.  10-6-1886.

    986. JANKE BUURMANS 1 dag dv Folkert Buurmans arb. en Hiltje Faber. buren Hendrik 

    Elzinga 37j voerman en Jan de Groot 26j arb.  30-7-1886.

    987. JOHANNES JANS HEKKEMA 50j geb. te Noordhorn kleermaker gescheiden 

    echtgenoot van IJnske Sjoerds Huizenga zv Jan Johannes Hekkema en Korneliske Hendriks 

    Ronenga. buren als nr 986.  30-7-1886.

    988. TJEPKE HENDRIKS ADEMA 61j koopman wdnv Tjitske Heerkes Elzinga zv wln 

    Hendrik Eesges Adema en Trijntje Tjepkes Oosterling. buren Diemeren Pieters Faber 58j

    arb. en Ritske Hendriks Veenstra 30j klerk te Metslawier.  30-11-1886.

    989. ANTJE MINNES BOELENS 85j wv Ulbe Wiebrens Elgersma dv wln Minne Jans 

    Boelens en Klaaske Johannes Hannema. buren Gerrit Hendriks Oosterling 58j arb. en

    Haaije Haaijes Dijkstra 51j arb.  27-12-1886.

1887

    990. TIJTTJE KLAZES POST57j geb. te Nes vv Cornelis Martens Post visscherman dv wln

    Klaas Jetzes Post en Grietjwe Jans Fenema. buren Livius Sjoukes de Jong 41j arb. en

    Hendrik Ates Feenstra 29j koopman.  9-1-1887.

    991. DURK HARMENS JANSMA 61j arb. wdnv Jantje Wiggers Meindersma zv wln Harmen

    Jans Jansma en Houkjen Eeltjes Tuinstra. buren Minne Gosses Boelens 35j gard. en

    Anne Dublinga 28j arb.  21-1-1887.

    992. HARMEN JANS JANSMA 58j voerman mv Antje Tjipkes Groen zv wln Jan Harmens 

    Jansma en Martje Wijtzes Visser. buren Kornelis Martens Post 81j en Klaas Pranger 48j 

    koopman.  29-1-1887.

    993. EELZE EELZES VISSER 62j geb. te Nes mv Doetje Martens Post zv wln Eelze Jans 

    Visser en Hiltje Doekes. buren Jan Douwes Faber 41j grofsmid en Age Ages de Jong 58j

    arbeider.  4-2-1887.

    994. GRIETJE JANS BAKKER 69j geb. te Nieuwe Zijlen o/d Engwierum vv Jan Jans 

    Zuidema dv wln Jan Bakker en Meintje Heerkens. buren Freerk Harmens van der Ploeg 59j

    vischhandelaar en Benjamin Roelofs Tillema  52j gard.   23-2-1887.

    995. HESSEL PRANGER 17j geb. te Nes bakkersknecht verblijf houdende te Nijkerk 

    wonende te Paesens. zv Dirk Pranger timmerman en Dieuwke Elgersma. buren Haaije 

    Dijkstra 51j arb. en Joeke Oosterling 28j arb.  10-3-1887.

    996. ATTJE DIJKSTRA 1 maand dv Eelke Dijkstra arb. en Etje Donga. buren Hendrik 

    Tjeerds Elzinga 38j voerman en Klaas Tjeerds Elzinga 26j voerman.  28-3-1887.

    997. BARBER PIETERS MEINDERTSMA 37j vv Klaas Durks Groen dv Pieter Ernstes 

    Meindertsma en Trijntje Gaatzes Hofman. buren Hendrik Feenstra 30j koopman en 

    Kornelis Visser 38j arb.  26-4-1887.

    998. OEGE BOUWES BERGMANS 41j geb. te Holwerd landb. mv Antje Melis Hartmans zv

    Bouwe Bergmans en Attje Jans Jensma. buren Age Tjerks de Jong 23j arb. en Foppe

    Hendriks Dijkstra 38j arb.  26-4-1887.

    999. EELKJE MAKKES MAKKES 81j geb. te Nes vv Kornelis Martens Post dv wln Makke 

    Jacobs Makkes en Sijbrigje Johannes Havinga. buren Jacob Jelles Veenma 64j timmerman en 

    Samuel Huizinga 37j koopman.  21-6-1887.

    1000. GEERTJE KIJLSTRA 2j dv Lammert Kijlstra bakker en Dieuke Heeringa. buren Wijtze 

    Hendriks de Groot 40j arb. en Klaas Annes Steegstra 29j wagenmakersknecht.  14-9-1887.

    1001. ANTJE OOSTERLING 7j dv Hendrik Oosterling en Mietje Lolkama. buren Harmen 

    Pieters Koree 60j arb. en Diemeren  Pieters Faber 58j arb.   30-10-1887.

    1002. FEIJE TAEDES BORST 64j schipper wdnv Antje Annes van Dijk mv Eelkje Wijtzes 

    de Groot. zv wln Taede Feijes Borst en Trijntje Hendriks Visser. buren Pieter Durks

    Braaksma 67j voerman en Kornelis Simons Dijkstra 23j schoenmaker.  26-11-1887.

1888

    1003. KLAAS STIEMSMA 8j zv Rinze Uilkes Stiemsma gard. en Sijke Lieuwes Scheepstra.

    buren Pieter Fokkes Klimstra 49j gard. en Gelt Klazes de Graaf 67j arb.  30-1-1888.

    1004. DIEMER BUURMANS 3j zv Folkert Buurmans vischjager en Hiltje Faber. buren

    Jacob Martens Groen 62j arb. en Eelke Hendriks Dijkstra 31j arb.  27-3-1888.

    1005. MARTEN KOUDENBURG 40j geb. te Nijkerk arb. mv Bregtje Post. zv wln Aatze

    Botes Koudenburg en Fetje Pieters Tilkema. buren Jacob Jelles Veenma 65j timmerman en 

    Klaas Pranger 50j koopman.  8-4-1888.

    1006. JAN GROEN 24j arb. ongehuwd zv Dirk Martens Groen en Trijntje Gaatzes Hofman.

    buren Willem Stuivinga 75j steenhouwer en Minne Ulbes Elgersma 52j voerman. 23-4-1888.

    1007. JITSKE HARMENS JANSMA 73j vv Aant Botes Groen dv wln Harmen Jans Jansma

    en Haukjen Eeltjes Tuinstra. buren Dirk Groen 30j arb. en Doede Tillema 49j arb. 5-6-1888.

    1008. DOUWE HARMENS JANSMA 58j ongehuwd zv wln Harmen Jans Jansma en Haukjen

    Eeltjes Tuinstra. buren Reinder Popes Holwerda 34j arb. en Samuel Huizinga 38j

    koopman.  16-6-1888.

    1009. levenloos kind vrl. van Geert de Jong schipper en Jeltje Groen. buren Klaas Dirks 

    Groen 41j arb. en Nanne de Groot 32j arb.  2-9-1888. 

    1010. ANTJE JACOBS GROEN 27j ongehuwd dv Jacob Tjipkes Groen arb. en wln Antje

    Ulbes Elgersma. buren Klaas Dirks Groen 41j arb. en Nanne Jans de Groot 33j 

    arbeider.  29-10-1888.

1889

    1011. levenloos kind vrl. van Kornelis Folkerts Visser arb. en Trijntje Hinnes Holwerda. buren

    Klaas Dirks Groen 41j arb. en Geert Kornelis de Jong 33j schippersknecht.  25-1-1889.

    1012. FOKELTJE AGES de JONG 70j ongehuwd dv wln Age Nuttes de Jong en Hendrikje

    Ates van der Velde. buren Jan Ales Boelens 47j arb. en Taede Tamsma 33j

               koopman. 3-2-1889.

    1013. JELLE MEINSMA 16 maanden zv Willem Broers Meinsma gard. en Tjitske Jans 

    Wijtsma. buren Steven van der Meulen 53j arb. en Sijbren Geerts Rosier 30j arb. 16-2-1889.

    1014. ANTJE WILTJES MEINDERSMA 69j ongehuwd dv wln Wiltje Jans Meindersma en

    Trijntje Eesges Adema. buren Tjalling Hendriks Dijkstra 38j arb. en Foppe Pieters

    Sjoerdsma 46j arb.  19-2-1889.

    1015. PIETERTJE van der PLOEG 11j natuurlijke , niet erkende dv Aukje Ruurds van der 

    Ploeg arbeidster. buren Durk de Boer 39j arb. en Joeke Oosterling 31j arb.  25-4-1889.

    1016. NUTTE de JONG 14 dagen zv Anne de Jong arb. en Bontje Botstra. buren Jan Ales

    Boelens 48j arb. en Arjen Tamsma 35j koopman.  18-5-1889.

    1017. MINKE FABER 26j vv Taede Borst dv wln Machiel Pieters Faber in leven smid en

    Tettje Mennes Boelens wonende te Paesens.  3-5-1889 te Groningen.

    1018. JAN SIJTSMA 10 maanden zv Hendrik Jans Sijtsma koopman en Aaltje Sijtzes Visser.

    buren Gerrit Hendriks Oosterling 63j arb. en Hessel Lijkeles de Boer 38j arb.  10-7-1889.

    1019. DOUTZEN OOSTERLING 4 maanden zv Joeke Oosterling arb. en Aaltje Botstra. 

    buren Durk Pieters Dijkstra 28j molenaarsknecht en Gerrit Ages de Jong 24j arb. 13-7-1889.

    1020. ANTJE HOEKSTRA 6j dv Wiltje Hoekstra voerman en Johanna Klazes Groen. buren

    Fetze Rozendal 52j gard. en Jan Ates Visser 42j voerman.  13-8-1889.

    1021. JACOB TJEPKES GROEN 64j arb. wdnv Antje Ulbes Elgersma zv wln Tjepke Jacobs 

    Groen en Jeltje Teunis Boersma. buren Kornelis Folkerts Visser 41j arb. en Nanne Jans de 

    Groot 34j arb.  13-12-1889.

    1022. GAATZE PIETERS MEINDERSMA 33j gard. ongehuwd zv wln Pieter Ernstes 

    Meindersma en wed. Trijntje Gaatzes Hofman. buren Minne Ulbes Elgersma 54j voerman en 

    Taeke Pieters Klim 33j arb.  15-12-1889.

1890

    1023. JANTJE EESGES MEINDERTSMA 76j ongehuwd dv wln Eesge Lieuwes

    Meindertsma en Gertje Nuttes Visser. buren Albert Fetzes Elzinga 46j timmerman en Age

    Tjerks de Jong 26j arb.  17-1-1890.

    1024. DOETJE MARTENS POST 55j wv Eelze Eelzes Visser dv wln Marten Martens Post en

    Froukje Kornelis Tjepkema. buren Sjouke Sijtzes de Jong 40j voerman en Willem Faber 32j

    gardenier.  23-1-1890.

    1025. FROUKJE DIRKS PRANGER 18j dv Dirk Pranger timmerman en Dieuke Elgersma.

    buren Haaije Haaijes Dijkstra 54j arb. en Gerrit Hendriks Oosterling 62j arb.  26-3-1890.

    1026. levenloos kind vrl.. van Geert de Jong arb. en Jeltje Groen. buren Jan Jans de Groot 

    arb. 69j en Klaas Durks Groen 43j arb.  11-4-1890.

    1027. ANTJE OOSTERLING 1 maand dv Hendrik Oosterling en Mietje Lolkama. aang.

    de vader 35j arb. en Ritske Hendriks Veenstra 33j klerk te Metslawier. 13-4-1890.

    1028. KORNELIS MARTENS POST 85j wdnv 1. Grietje Kornelis Visser 2. Eelkje Makkes

    Makkes. zv wln Marten Marten Post en Bregtje Martens Post. buren Jacob Jelles Veenma 67j 

    timmerman en Samuel Huizinga 40j kramer. 20-6-1890.

    1029. DIEUWKE VISSER 20 dagen dv Jan Visser voerman en Urselina Riederus. buren

    Harmen Jans Meinsma 49j landb. en Wiltje Hoekstra 43j voerman.  4-9-1890.

    1030. TETTJE MENNES BOELENS 69j wv Machiel Pieters Faber dv wln Menne Jans 

    Boelens en Klaaske Johannes Hannema. buren Gelt Klazes de Graaf 70j arb. en Jan

    Foppes Visser 51j arb.  20-9-1890.

    1031. IJNSKE GROEN 3 maanden dv Jan Groen arb. en Grietje Holwerda. buren Freerk

    Harmens van der Ploeg 59j vischhandelaar en Samuel Huizinga 40j koopman. 27-9-1890.

    1032. MINNE BOELENS 2 maanden zv Egbert Boelens arb. en Antje Wiersma. buren

    Gerhardus de Jong 50j arb. en Gerrit de Jong 25j arb.  24-10-1890.

1891

    1033. JAN JANS ZUIDEMA 77j geb. te Holwerd wdnv Grietje Jans Bakker zv wln Jan 

    Berends Zuidema en Aafke Jans van der Velde. buren Harke Oosterling 29j arb. en 

    Wijtze Borst 23j schipper.  8-1-1891.

    1034. levenloos kind vrl. van Haije Visser 43j arb. en Berber de Boer. aang. de vader 

    en Ritske Hendriks Veenstra 34j klerk te Metslawier.  23-1-1891.

    1035. DIEUWKE ANNES WALDA 65j geb. te Anjum vv Jacob Martens Groen arb. dv

    wln Anne Annes Walda en Jeltje Rientzes Wijtsma. buren Hessel Lijkeles de Boer 40j arb. en 

    Joeke Oosterling 33j arb.  3-2-1891.

    1036. RENZE MINNEMA 4j zv Haaije Minnema landb. en Tjitske Vlasma. buren Harmen

    van der Ploeg 40j arb. en Klaas Katsma 27j arb.  23-3-1891.

    1037. EELKJE HOEKSTRA 13j dv Wiltje Hendriks Hoekstra voerman en Johanna Klazes 

    Groen. buren Fetze Rozendal 54j gard. en Jan Ates Visser 34j voerman.  6-4-1891.

    1038. GRIETJE TJALLINGS DIJKSTRA 18j geb. te Nes verblijf houdende te Paesens 

    wonende te Nes. dv Tjalling Ritskes Dijkstra voerman en Trijntje Metskes Walsma.

    buren Age de Jong 27j arb. en Egbert Boelens 33j arb.  5-5-1891.

    1039. JELTJE JACOBS GROEN 34j vv Geert Kornelis de Jong arb. dv Jacob Tjipkes Groen 

    en Aaltje Ulbes Elgersma. buren Wieger Dijkstra 50j arb. en Jacob Tijtsma 30j

    arb. te Nes.  16-5-1891.

    1040. AUKE PIETERS VISSER 63j geb. te Nes schipper wdnv Tjetje Jacobs de Haan. zv

    wln Pieter Jans Visser en Orseltje Aukes Visser. buren Gooitzen Aalsma 41j schipper te Nes

    en Harm Otter 31j schipper te Marum Gr.  25-6-1891.

    1041. TRIJNTJE MINNES ADEMA 40j geb. te Nes vv Sjouke Sijtzes de Jong voerman dv 

    Minne Andries Adema gard. en Aafke Foppes Hoekstra. buren Willem Faber 33j gard. en 

    Eelze Visser 26j koopman.  2-7-1891.

    1042. PIETER GROEN 3 weken zv Jan Groen arb. en Pietje Holwerda. buren Klaas Pranger 

    51j koopman en Jan Jansma 23j arb.  5-8-1891.

    1043. BREGTJE MARTENS POST 64j vv Kornelis Theunis Woudwijk arb. dv wln Marten

    Martens Post en Froukje Tjepkema. buren Age Ates de Jong 63j arb. en Willem Faber 33j

    gardenier.  12-8-1891.

    1044. DIEUWKE WIEBERENS de JONG 40j vv Johannes Lolkema verwer dv Wiebren 

    Klazes de Jong en Aukje Annes Jouksma te Hantumhuizen. buren Andries Dijkstra 29j arb. en 

    Jan van der Zee 55j arb.  17-9-1891.

    1045. JANKE POSTMA 11 weken geb. te Paesens wonende te Zwaagwesteinde natuurlijke 

    niet erkende dv Janke Andries postma zb te Zwaagwesteinde. buren Haaije Visser 44j arb.

    en Jan Jansma 24j arb.  8-10-1891.

    1046. KORNELIS KOUDENBURG 6j zv wln Marten Koudenburg en wed. Bregtje Post. 

    buren Jacob Jelles Veenma 69j timmerman en Klaas Pranger 51j koopman.  11-10-1891.

    1047. EELKJE POST 1 maand dv Johannes Kornelis Post arb. en Wijtske Visser. buren

    Samuel Huizinga 42j koopman en Doeke Joekes de Vries 26j visscher.  27-11-1891.

    1048. levenloos kind mnl. van Bote Visser 40j timmerman en Trijntje Bandstra. aang.

    de vader en Ritske Hendriks Veenstra 35j klerk te Metslawier.  20-12-1891.

1892

    1049. TRIJNTJE FREERKS BANDSTRA 30j geb. te Anjum vv Bote Visser timmerman dv

    Freerk Jans Bandstra en wln Trijntje Ales Visser. buren Johannes Machiels Faber 41j gard. en 

    Ale Dirks Groen 49j gard.  6-1-1892.

    1050. AUKJE SJOUKES LUINSTRA 49j vv Jan Sapes Dijkstra arb. dv wln Sjouke Gerrits 

    Luinstra en wed. Grietje Harmens van Meeckeren. buren Pieter Fokkes Klimstra 53j gard. 

    en Foppe Pieters Sjoerdsma 49j gard. 25-2-1892.

    1051. levenloos kind mnl. van Folkert Buurmans en Hiltje Faber. aang. de vader 40j arb. en 

    Andries Adema 32j schipper te Nes.  4-4-1892.

    1052. levenloos kind vrl. van Andries Adema 32j schipper te Nes en Trijntje Visser te Nes.

    aang. als nr 1051.  3-4-1892 te Paesens.

    1053. DIRK MARTENS GROEN 87j wdnv Akke Martens Cuperus mv Trijntje Gatzes 

    Hofman. zv wln Marten Klazes Groen en Sjoukje Dirks. buren Harmens Jans Meinsma 50j 

    landb. en Lammert Egbert Kijlstra 46j bakker.  25-4-1892.

    1054. MENKE JACOBS KATSMA 61j geb. te Anjum vv Jan Tijtsma arb. dv wln Jacob 

    Simons Katsma en IJke Pieters Faber. buren als nr 1053.  25-4-1892.

    1055. JAN GEERTS van der ZEE 56j arb. mv Hiltje Klazes Dijkstra zv wln Geert Wopkes 

    van der Zee en Antje Jans Klooster. buren Taeke Pieters Klim 35j arb. en Hein Pieters

    Klim 27j arb.  3-5-1892.

    1056. MAAIKE MEINSMA 66j ongehuwd dv wln Jan Broers Meinsma en Jantje Jans 

    Havinga. buren Doede Bijland 37j arb. en Piebe Veenma 33j timmerknecht.  6-5-1892.

    1057. TJITSKE SIMONS SINNEMA 67j geb. te Hijum vv Jacob Jelles Veenma timmerman

    dv Simon Sinnema en Hiltje Piebes Berghuis. buren Folkert Buurmans 39j arb. en

    Wijtze Lei 27j visscher te Nes.  14-5-1892.

    1058. levenloos kind mnl. Andries Dijkstra en IJtje Rozendal. aang. de vader 30j arb. en 

    Ritske Hendriks Veenstra 35j klerk te Metslawier.  10-6-1892.

    1059. MINNE BOELENS 12 dagen zv Egbert Boelens arb. en Antje Wiersma. buren

    Gerhardus de Jong 52j arb. en Minne Boelens 40j arb.  15-6-1892.

    1060. EELKJE BORST 2 maanden dv Wijtze Borst schipper en Tettje Bosklopper. buren

    Folkert Buurmans 40j arb. en Jan Jansma 25j arb.  11-8-1892.

    1061. IJTSKE ROZENDAL 20j ongehuwd dv Fetze Rozendal gard. en IJtje Gaasterland.

    buren Wiltje Hoekstra 45j voerman en Jan de Groot 32j arb.  8-11-1892.

    1062. MARTEN POST 27j geb. te Paesens matroos ongehuwd.  22-6-1892 zeilende in de 

    Indische oceaan door een overkomende stortzee overboord geslagen.

    1063. MARTEN BOSMA 19j geb. te Midwolde gem. Leek schipper ongehuwd wonende te 

    Midwolde. zv Jacob Diemens Bosma arb. en wln Baukje Veening. aang. Petrus Lambertus de 

    Boer 76j en Lijkele Bijlsma beide veldwachter te Metslawier.  8-12-1892.

    1064. IJNSKE GROEN 20 dagen dv Jan Groen arb. en Grietje Holwerda. buren Geert de

    Jong 36j arb.en Jan Jansma 25j arb.  11-12-1892.

    1065. ANTJE JOHANNES HOEKSTRA 73j geb. te Wierum wv Wiebe Martens Kuiper dv

    wln Johannes Aukes Hoekstra en Antje Thijsses Veenstra. buren Jan Douwes Faber 47j

    grofsmid en Lammert Kijlstra 47j bakker.  31-12-1892.

1893

    1066. DIRKJE ALES GROEN 17j dv Ale Dirks Groen gard. en Geertje Lieuwes Meindersma.

    buren als nr 1065.  2-1-1893.

    1067. HERKE ROMKES MEINSMA 70j gard. wdnv Wijtske Ales Groen mv Joosje Klazes 

    de Boer zv wln Romke Jans Meinsma en Antje Willems Minninga. buren Jan Fokkes Dam 42j

    rogmolenaar en Klaas Katsma 29j arb.  17-1-1893.

    1068. AKKE ALES GROEN 22j ongehuwd dv Ale Dirks Groen gard. en Geertje Lieuwes 

    Meindersma. buren Tjalling Dijkstra 42j arb. en Joeke Oosterling 34j arb.  26-1-1893.

    1069. EELKJE WIJTZES de GROOT 59j wv Feije Taedes Borst dv wln Wijtze Jans de Groot 

    en Eelkje Jans Meindertsma. buren Anne Ates de Jong 35j arb. en Age Ates de Jong 31j

    koopman.  7-2-1893.

    1070. ALE BOELENS 16j zv Freerk Ales Boelens arb. en Goikje Pieters Holwerda. buren 

    Frederik Lolkema 38j verwer en Anne Dublinga 34j arb.  18-2-1893.

    1071. REINDER POPES HOLWERDA 39j geb. te Niawier arb. mv Martje Martens Groen zv 

    Pope Jacobs Holwerda arb. en Baukje Hanzes Holwerda te Nijkerk. buren Hendrik Kornelis 

    Post 50j arb. en Feitze Veenma 26j timmerman.  14-5-1893.

    1072. MARTEN POST 24 dagen zv Johannes Kornelis Post arb. en Wijtske Visser. buren

    Harmen Huizinga 35j onderwijzer en Doeke Joekes de Vries 28j visserman.  30-6-1893.

    1073. HAAIJE MINNEMA 41j landb. geb. te Niawier mv Tjitske Vlasma zv Louw Haaijes 

    Minnema landb. te Niawier en wln Martje Ouwes Talsma. buren Harmen Tietes van der

               Ploeg 54j arb. en Meindert Klazes Meinsma 51j arb.  1-10-1893.

    1074. RENZE UILKES STIEMSMA 58j geb. te Anjum gard. dnv Jiltje Jilts Douma mv Sijke 

    Lieuwes Scheepstra zv Uilke IJmes Stiemsma en Aukjen Gerrits Sinia.

    buren Pieter Fokkes Klimstra 56j gard. en Jan Sapes Dijkstra 55j arb.  30-11-1893.

    1075. GELT KLAZES de GRAAF 73j geb. te Metslawier mv Antje Jacobs Braaksma zv wln

    Klaas Gelts de Graaf en Trijntje Pieters Klimstra. buren Jan Sapes Dijkstra 56j arb. en 

    Jan Foppes Visser 53j arb.  31-12-1893.

1894

    1076. REINOUW VISSER 6 maanden dv Haije Visser arb. en Berber de Boer. buren Douwe 

    Kuiper 31j arb. en Hessel Bijlsma 30j veldwachter te Metslawier.  9-1-1894.

    1077. AANT BOTES GROEN 77j geb. te Nes wdnv Jitske Harmens Jansma zv wln Bote

    Klaases Groen en Rikstje Aants Post. buren Pieter Visser 39j schipper en Jan Jansma 26j

    arbeider.  16-1-1894.

    1078. BERBER de BOER 46j vv Haije Ates Visser arb. dv Thijs Dirks de Boer arb. en wln

    Trijntje Andries Dijkstra. buren Harmen Douwes 45j arb. en Ritske Hendriks Veenstra 37j

    klerk te Metslawier.  16-1-1894.

    1079. JACOB JELLES VEENMA 71j geb. te Hallum timmerman wdnv Tjitske Simons 

    Sinnema zv wln Jelle Veenma en Maaike Jacobs Ozinga. buren Wijtze Gerbens Lei 29j

    visserman te Nes en Jan Jansma 26j arb.  17-1-1894.

    1080. JANTJE JACOBS HULDER 80j geb. te Miedum wv Tjeerd Keimpes van der Kooi

    dv wln Jacob Hulder en Sijtske Jans Holwerda. buren Willem Broers Meinsma 46j gard

    en Gerrit de Jong 28j arb.  26-1-1894.

    1081. MAGCHIEL BORST 6j geb. te Leeuwarden zv Taede Feijes Borst schipper en wln

    Minke Faber. buren Jan Sapes Dijkstra 56j arb. en Jan Bandstra 28j arb.  3-4-1894.

    1082. JAN WIJTZES VISSER 83j geb. te Nes mv Sibbeltje Taedes Borst zv wln Wijtze 

    Nuttes Visser en IJnske Martens Zeilinga. buren Harmen Jans Meinsma 53j landb. en 

    Kornelis Simons Dijkstra 29j schoenmaker.  8-6-1894. 

    1083. PAULUS BANDSTRA 11 dagen zv Jan Bandstra arb. en Elisabeth Bijland. buren 

    Jan Sapes Dijkstra 57j arb. en Pieter Fokkes Klimstra 56j gard.  6-7-1894.

    1084. IJNSKE GROEN 6 dagen dv Dirk Groen arb. en Geertje Boonstra. buren Pieter Kolk 

    56j bakker en Harmen Huizinga 37j onderwijzer.  26-11-1894.

    1085. MARTJE MONTES KOUDENBURG 23j vv Harmen Martens Groen arb. dv wln 

    Monte Lieuwes Koudenburg en wed. Atje Jacobs de Jong te Nes. buren Johannes Kornelis 

    Post 49j arb. en Folkert Jans Buurmans 40j arb.  28-12-1894.

1895

    1086. HENDRIK WIEGERS DIJKSTRA 24j ongehuwd schippersknecht zv Wieger Hendriks 

    Dijkstra arb. en wln Tjitske Annes Dijkstra. buren Klaas Pranger 53j koopman en Benjamin

    Tillema 59j gard.  8-1-1895.

    1087. ANTJE GEERTS DIJKSTRA 79j wv Gosse Minnes Boelens dv wln Geert Hendriks 

    Dijkstra en Maijke Jetzes Dijkstra. buren Livius Sjoukes de Jong 49j arb. en Jan de 

    Groot 34j arb.  22-1-1895.

    1088. TRIJNTJE ELZINGA 13j dv Hendrik Elzinga voerman en Jitske Cuperij. buren Marten 

    Tjipkes Groen 55j voerman en Jelle Gerbens Lei 35j visserman te Nes.  19-2-1895.

    1089. TIETJE HENDRIKS ADEMA 75j wv Tjeerd Jacobs Elzinga dv wln Hendrik Eesges 

    Adema en Trijntje Tjepkes Oosterling. buren Benjamin Tillema 59j gard. en Marten 

    Tjipkes Groen 56j voerman. 15-4-1895.

    1090. DOEDE ROELOFS TILMA 56j ongehuwd arb. zv Roelof Aants Tilma en Sijtske 

    Benjamins Botter. buren Wieger Hendriks Dijkstra 56j arb. en Hendrik Tjeerds Elzinga 46j

    voerman. 30-4-1895.

    1091. lijk van onbekend manspersoon oud ongeveer 30j in zeer ver gevorderde staat van 

    ontbinding gevonden. aangevers Klaas Post 27j visserman te Nes en Hessel Bijlsma 32j

    veldwachter te Metslawier.  26-6-1895.

    1092. BROER MEINDERTS MEINSMA 21j zb zv Meindert Klazes Meinsma arb. en Janke

    Jaspers Minnema. buren Willem Broers Meinsma 47j gard. en Jan Klazes Vlasma 35j

    landbouwer.  14-8-1895.

    1093. WIEPKJE BANDSTRA 4 maanden dv Jan Bandstra arb. en Elisabeth Bijland. buren

    Pieter Fokkes Klimstra 56j gard. en Sape Jans Dijkstra 26j arb.  29-9-1895.

    1094. TJITSKE HENDRIKS de GROOT 53j vv Albert Fetzes Elzenga timmerman dv wln

    Hendrik Jans de Groot en Maaike Pieters Visser. buren Anne Ages de Jong 63j landb. en 

    Tjiske Douwes Zijlsta 30j bakker.  13-11-1895.

1896

    1095. KLAASKE MICHIELS FABER 48j vv Pieter Fokkes Klimstra gard. dv wln Michiel 

    Pieters Faber en Tettje Minnes Boelens. buren Jan Bandstra 30j arb. en Sape

    Dijkstra 28j arb. 13-5-1896.

    1096. EELTJE DIJKSTRA 30j mv Trijntje Boelens zv Simon Dijkstra arb. en Trijntje Eeltjes 

    Koning. buren Minne Boelens 44j gard. en Ritske Hendriks Veenstra 39j klerk te 

    Metslawier.  6-6-1896.

    1097. TRIJNTJE DIJKSTRA 9 maanden dv wln Eeltje Dijkstra en wed. Trijntje Boelens.

    buren Durk de Boer 46j arb. en Diemer Pieters Faber 68j arb.  5-7-1896.

    1098. JAN VISSER 73j schipper geb. te Moddergat mv Janke Borst zv wln Pieter Jans Visser 

    in leven schipper en Orseltje Visser. 13-7-1896 te Groningen.

    1099. levenloos kind mnl. van Jan Bandstra arb. en Elisabeth Bijland. buren Pieter

                Klimstra 58j gard. en Sape Jans Dijkstra 28j arb.  5-9-1896.

    1100. MINNE ULBES ELGERSMA 61j voerman wdnv Dieuwke Klazes Dijkstra zv wln Ulbe

    Wiebrens Elgersma en Antje Minnes Boelens. buren Jacob Martens Groen 70j arb. en 

    Klaas Durks Groen 49j arb.  12-11-1896.

    1101. GERRIT HENDRIKS OOSTERLING 69j arb. mv Doutzen Joekes Faber zv wln 

    Hendrik Tjipkes Oosterling en Dieuwke Gerrits de Vries. buren Klaas Durks Groen 50j arb. en 

    Nanne de Groot 41j arb.  17-12-1896.

1897

    1102. MIJKE KUURSTRA 80j geb. te Dockum wv Abraham Lolkema natuurlijke niet 

    erkende dv Antje Kuurstra. buren Harke Oosterling 35j arb. en Minne Visser 32j

               gardenier. 1-1-1897.

    1103. EELKJE WILTJES MEINDERSMA 72j vv Hendrik Foppes Hoekstra arb. dv wln

    Wiltje Jans Meindersma en Trijntje Eesges Adema. buren Minne Visser 33j gard. en 

    Minne Boelens 45j gard.  23-1-1897.

    1104. LIJKELE DURKS de BOER 74j arb. mv Trijntje Jacobs de Jong zv wln Durk Thijssens

    de Boer en Reinouw Lijkeles. buren Jurjen Bosklopper 45j schipper te Moddergat o/d Nes en 

    Aant de Jong 30j gard.  12-2-1897.

    1105. TJITTIE TJALLINGS MEINSMA 88j geb. te Peins wv Hendrik Foppes Dijkstra dv wln 

    Tjalling Jans Meinsma en Afke Meinderts de Jong. buren als nr 1104.  11-2-1897.

    1106. EESGE LIEUWES MEINDERTSMA 48j gard. ongehuwd zv wln Eesge Lieuwes 

    Meindertsma en wed. Trijntje Botes Koudenburg. buren Johannes Faber 46j gard. en 

    Tjalling Dijkstra 46j arb.  22-3-1897.

    1107. BAAITSKE AUKES VISSER 77j geb. te Nes wv Metske Thijssens Walsma dv wln 

    Auke Willems Visser en Gerritje Eelzes Visser. buren Harmen Jans Meinsma 55j landb. en 

    Livius de Jong 51j arb.  21-4-1897.

    1108. HAUKE KLAZES DIJKSTRA 63j arb. mv Haukjen Pieters de Jong zv wln Klaas 

    Jimkes Dijkstra en Stijntje Willems Berghuistra. buren Harmen van der Ploeg 57j arb. en

    Samuel Huizinga 47j koopman.  20-4-1897.

    1109. WIEBEREN JOHANNES LOLKEMA 19j verwer zv Johannes Lolkema verwer en wln 

    Dieuwke de Jong. buren Hendrik de Groot 41j arb. en Wijtze Borst 30j schipper.  21-5-1897.

    1110. JANTJE SJOUKES LUINSTRA 48j vv Jan Foppes Visser arb. dv wln. Sjouke Gerrits 

    Luinstra en wed. Grietje Harmens van Meekeren. buren Pieter Klimstra 50j gard. en 

    Foppe Sjoerdsma 54j gard.  29-7-1897.

    1111. TIETJE ELZINGA 18j dv Hendrik Elzinga voerman en Jitske Cuperij. buren Benjamin 

    Tillema 62j arb. en Doeke Visser 25j arb.  31-8-1897.

    1112. TRIJNTJE GATZES HOFMAN 77j geb. te Engwierum wv 1. Pieter Ernstes    

Meindersma en 2. Dirk Martens Groen. dv wln  Gatze Gerrits Hofman en Jitske Foekes. 

    buren Wieger Hendriks Dijkstra 59j arb. en Geert Obma klerk te Morra.  21-10-1897.

    1113. SJOUKJE LIEUWES GERRITSEN 77j geb. te Holwerd vv Willem Hiebels Stuivenga 

    dv wln Lieuwe Durks Gerritsen en Trijntje Klazes Wierda. buren Klaas Groen 50j arb. en

    Nanne de Groot 41j arb.  24-10-1897.

    1114. WILLEM HIEBELS STUIVENGA 85j geb. te Leeuwarden wdnv 1. Sijbrigje Jacobs 

    Bijlstra en 2. Sjoukje Lieuwes Gerritsen. zv wln Hiebel Willems Stuivenga en Antie 

    Pieters. buren Klaas Groen 50j arb. en Jacob Martens Groen 73j arb.  9-11-1897.

    1115. TAEKE de JONG 10 dagen zv Sjouke de Jong voerman en Pieterkje Boltjes. buren

    Harmen Douwes 49j arb. en Hessel Bijlsma 34j veldwachter te Metslawier.  17-11-1897.

1898

    1116. GRIETJE GERRITS KOOISTRA 69j vv Age Ages de Jong arb. dv wln Gerrit Eetzes 

    Kooistra en Sibbeltje Gerrits de Vries. buren Joeke Oosterling 40j arb. en Jan de Groot 36j

    arbeider.  12-4-1898.

    1117. JANTJE de HAAN 14j geb. te Nes natuurlijke niet erkende dv Trijntje Kornelis de 

    Haan. buren Pieter Holwerda 65j koopman en Sjoerd Huizinga 25j arb.  8-4-1898.

    1118. AUKJE DOUWES STALLINGA 82j geb. te Nes landbouwersche wv Jan Harmens 

    Meinsma dv wln Douwe Ruurds Stallinga en Geertje Pieters Heeringa. buren Anne Ages de 

    Jong 65j gard. en Klaas Minnema 30j boerenknecht.  23-6-1898.

    1119. MENNE de JONG 22j matroos op de gaffelschoener genaamd ‘Jantje’ liggende op de 

    Londonsche rivier. zv Sjouke Sijtzes de Jong en Trijntje Minnes Adema. 5-7-1898 verdronken. 

    1120. PIETER TAEKES KLIM 87j geb. te Engwierum mv Aaltje Heins Louwma zv wln 

    Taeke Pieters Klim en Jantje Johannes Bruininga. buren Jan Jans de Groot 34j arb. en 

    Anne Jacobs Groen 35j arb.  7-10-1898.

1899

    1121. JELKE DIRKS WEISTRA 60j geb. te Zwaagwesteinde stoelmatter mv Tjimkje de Vries 

    arbeidster zv wln Dirk Jelles Weistra en Dirkje Popkes Hoekstra. buren Taeke Klim 42j arb. 

    en Hein Klim 37j arb.  24-3-1899.

    1122. ALE MARTENS GROEN 81j wdnv Aafke Klazes de Jong zv wln Marten Klazes Groen 

    en Sjoukje Dirks Wierda. buren Harke Oosterling 37j arb. en Minne Visser 35j

                gardenier.  24-3-1899.

    1123. GERHARDUS SIJTZES de JONG 59j arb. mv Wijtske Jans Meinsma zv wln Sijtze 

    Gerhardus de Jong en Aaltje Jelles Sijtsma. buren Egbert Boelens 41j arb. en Douwe 

    de Jong 38j arb.  1-7-1899.

    1124. SIBBELTJE TAEDES BORST 82j wv Jan Wijtzes Visser dv wln Taede Feijes Borst en 

    Trijntje Hendriks Visser. buren Cornelis Dijkstra 34j schoenmaker en Anne

                Groen 36j arb.  24-7-1899.

    1125. HILTJE GERKES BOERMA 82j geb. te Marum Gr. wv Harm Harms Otter dv wln  

    Gerke Jans Boerma en Akke Roelfs Posthuma. buren Harmen Aalsma 26j schipper te Nes

    en Marten de Jong 34j schipper te Leek.  15-9-1899.

    1126. TRIJNTJE BOTES KOUDENBURG 85j wv Lieuwe Eesges Meindertsma dv wln Bote

    Aatzes Koudenburg en Trijntje Martens Post. buren Joeke Oosterling 42j arb. en 

    Tjalling Dijkstra 48j arb.  19-10-1899.

    1127. MARTEN POST 67j mv Leentje Makkes Makkes zv wln Marten Post en Froukje 

    Tjepkema.  7-10-1899.

    1128. JOHANNA REINDERS HOEKSTRA 63j geb. te Nijkerk vv Jelle Sjoerds Boersma 

    kastelein dv wln Reinder Kornelis Hoekstra en Renske Jacobs Heeringa. buren Jan Douwes 

    Faber 44j grofsmid en Anne Annes de Jong 32j gard.  11-12-1899.

1900

    1129. BENJAMIN TILLEMA 64j ongehuwd gard. zv wln Roelof Aants Tillema en Sijtske 

    Benjamins Botter. buren Anne Dubblinga 41j arb. en Doeke Visser 28j arb.  8-1-1900.

    1130. TJITSKE SIJTSMA 29j ongehuwd dv wln Klaas Daniels Sijtsma en wed. Maaike 

    Harkes Iedema. buren als nr 1129.  7-1-1900.

    1131. HILTJE TJEERDS van der KOOI 62j geb. te Metslawier vv Willem Ozinga gard. dv 

    wln Tjeerd Keimpes van der Kooi en Jantje Jacobs Hulder. buren Klaas Groen 52j arb. en 

    Tjeerd Braaksma 39j arb.  8-2-1900.

    1132. JITSKE VISSER 12j dv Jan Visser en arb. en Jantje Luinstra. buren Jan Bandstra 34j

                arb. en Foppe Sjoerdsma 57j arb.   6-3-1900.

    1133. EELKJE HARMENS JANSMA 80j wv Jacob Huizinga dv wln Harmen Jans Jansma 

    en Haukjen Eeltjes Tuinstra. buren Johannes Visser 39j schipper en Hendrik Post 59j

    arbeider.  17-3-1900.

    1134. FRANS JANS MEINEMA geb. te Wierum arb. mv Sijbrigje Sjoerds Tuinstra zv wln

    Jan Franses Meinema en Bontje Sijbrens. buren Joeke Oosterling 42j arb. en Hendrik de 

    Groot 44j arb.  24-4-1900.

    1135. FETZE SIEGERS ROZENDAL 63j geb. te Lioessens mv IJttje Sijtzes Gaasterland zv

    wln Sieger Wessels Rozendal en Grietje Fetzes Elzenga. buren Sjouke de Jong 51j voerman en 

    Jan de Groot 39j arb.  10-5-1900.

    1136. DIEMER PIETERS FABER 70j mv Janke Harmens Broersma zv wln Pieter Willems 

    Faber en Menke Machiels Bouwer. buren Joeke Oosterling 42j arb. en Klaas Groen 33j

    arbeider.  24-5-1900.

    1137. ANTJE TJIPKES GROEN 65j wv Harmen Jans Jansma dv wln Tjipke Jacobs Groen en

    Jeltje Teunis Boersma. buren Feitze Veenma 34j timmerman en Johannes Post 55j

    arbeider.  21-6-1900.

    1138. AKKE JANSMA 16j dv Lieuwe Jansma arb. en Baukje Visser. buren Harmen Jans 

    Meinsma 59j landbouwer en Douwe Dijkstra 43j arb.  28-6-1900.

    1139. TRIJNTJE de JONG 9j dv Sjouke Sijtzes de Jong voerman en wln Trijntje Minnes 

    Adema. buren Andries Dijkstra 37j arb. en Nutte Visser 40j voerman.  2-9-1900.

    1140. SIMON DIJKSTRA 8j zv wln Eeltje Dijkstra en wed. Trijntje Boelens. buren Willem

    Faber 43j gard. en Hendrik de Groot 44j arb.  9-11-1900.

    1141. SAAPKE HENDRICUS ZWART 15j geb. te Groningen wonende te Amsterdam dv

    Hendricus Zwart schipper te Amsterdam en van diens gescheiden echtgenoote Orseltje

    Visser wonende te Rotterdam. buren Sijtze de Jong 33j arb. en Sjoerd Huizenga 28j

    arbeider.  14-11-1900.

    1142. THIJS DURKS de BOER 16j arb. zv Durk Thijsses  de Boer arb. en Minke Diemers 

    Faber. buren Klaas Groen 53j arb. en Harke Oosterling 39j arb.  6-12-1900.

1901

    1143. JANKE HARMENS BROERSMA 80j geb. te Akkerwoude wv Diemer Pieters Faber.

    dv wln Harmen Karsters Broersma en Hiltje Pieters. buren Wijtze Borst 33j schipper en 

    Samuel Huizinga 51j koopman.  8-2-1901.

    1144. TJERK AGES de JONG 88j mv Baukje Jans Kuipers zv wln Age Tjerks de Jong en 

    Lieukjen Sijtzes Buurmans. buren Minne Boelens 50j gard. en Egbert Boelens 43j

    arbeider.  10-3-1901.

    1145. ANTJE DAM 18j dv Jan Fokkes Dam pelmolenaar en Pietje Jacobs van Kuiken. buren

    Jacob Dijkstra 31j arb. en Romke Meinsma 24j arb.  9-4-1901.

    1146. HENDRIKJE PIETERS FABER 74j vv Anne Klazes Steegstra wagenmaker dv wln 

    Pieter Willems Faber en Minke Machiels Bouwer. buren Minne Boelens 50j gard. en 

    Reinder Boersma 35j voerman.  4-5-1901.

    1147. PIETJE GROEN 1j dv Jan Groen arb. en Pietje Holwerda. buren Jan de Groot 41j arb. 

    en Hein Klim 38j arb.  10-6-1901.

    1148. SIJKE HUIZINGA 3 maanden dv Sjoerd Huizinga arb. en Lijsbet de Vries. buren

    Samuel Huizinga 51j koopman en Johannes Visser 40j schipper.  17-6-1901.

    1149. ROMKE MEINSMA 25j gard. ongehuwd zv wln Heerke Romkes Meinsma en 

    Joosje Klazes de Boer. buren Jan Dam 50j molenaar en Jan Vlasma 42j landb.  8-7-1901.

    1150. GEZINA de VRIES 56j geb. te Zoutkamp vv Pieter Kolk kastelein dv Johannes Sietzes 

    de Vries en Catrina Joostens Mellema. buren Tjeerd Braaksma 41j arb. te Nes en Samuel 

    Huizinga 51j koopman.  3-8-1901.

    1151. TRIJNTJE VISSER 5 maanden dv Sijtze Visser schipper en Trijntje Jansma. 15-8-1901

    te Musselkanaal. Paesens ?.

    1152. SIJTSKE de GROOT 49j vv Tjalling Dijkstra arb. dv Jan Jans de Groot arb. en wln 

    Renske Nannes Brandsma. buren Andries Dijkstra 39j arb. en Willem Dijkstra 33j 

    arbeider.  13-12-1901.

    1153. GERRIT GERHARDUS TIETSMA 21j arb. natuurlijke niet erkende zv Grietje Jans 

    Tietsma. buren Douwe Kuiper 39j koopman en Albert Elzenga 59j timmerman.  29-12-1901.

1902

    1154. HARMEN VISSER 22j arb. ongehuwd zv Jan Visser arb. en wln Jantje Luinstra. buren

    Foppe Sjoerdsma 59j gard. en Jacob Klimstra 36j gard.  10-1-1902.

    1155. PIETER HENDRIKS de GROOT 66j arb. ongehuwd zv wln Hendrik Jans de Groot en 

    Maaike Pieters Visser. buren Samuel Huizinga 52j koopman en Johannes Post 56j 

    arbeider.  2-2-1902.

    1156. JITSKE CUPERIJ 52j geb. te Anjum vv Hendrik Elzinga voerman dv wln Ruurd Sipkes 

    Cuperij en Minke Taekes Haaksma. buren Samuel Huizinga 52j koopman en Doeke

                Visser 30j arb.  24-3-1902.

    1157. FOPPE PIETERS SJOERDSMA 59j geb. te Metslawier arb. mv Aukje Sjoerdstra. zv 

    Pieter Sapes Sjoerdsma en Minke Foppes van der Kooi. buren Doede Douma 62j gard. en

    Jan Visser 62j arb.  26-3-1902.

    1158. ANNE KLAZES STEEGSTRA 78j geb. te Wirdum wagenmaker wdnv Hendrikje 

    Pieters Faber zv wln Klaas Sjoerds Steegstra en Aaltje Joekes de Haan. buren Minne

    Visser 38j gard. en Marten Groen 25j koopman.  5-4-1902.

    1159. MINNE de JONG 1j zv Sijtze de Jong arb. en Doutzen Oosterling. buren Jacob

    Elgersma 26j arb. en Ulbe Elgersma 24j arb.  1-6-1902.

    1160. RIEMKE OZINGA 42j geb. te Anjum vv Siebren Rosier arb. dv wln Jan Fokkes Ozinga 

    en Antje Jacobs Elzinga. buren Meindert Meinsma 60j arb. en Willem Meinsma 54j

    gardenier.  14-7-1902.

    1161. AALTJE GOOITZENS BOTSTRA 86j geb. te Nes wv Jan Renzes Aalsma dv wln

    Gooitzen Andries Botstra en Trijntje Ates de Jong. buren Livius de Jong 56j gard. en

    Kornelis Dijkstra 37j schoenmaker.  23-7-1902.

    1162. IJTTJE SIJTZES GAASTERLAND 61j geb. te Nijkerk wv Fetze Siegers Rozendal dv

    wln Sijtze Kornelis Gaasterland en wed. IJtje Klazes de Vries wonende te Amsterdam.

    buren Sjouke de Jong 53j gard. en Hendrik de Groot 46j arb.  2-9-1902.

    1163. HENDRIK KORNELIS POST 62j arb. ongehuwd zv wln Kornelis Martens Post en 

    Eelkje Makkes Makkes. buren Feitze Veenma 37j timmerman en Dirk Groen 45j 

    arbeider.  20-11-1902.

    1164. RENSKE DOUWES de VRIES 81j geb. te Wierum wv Jitze Dijkstra dv wln Douwe 

    Hendriks de Vries en Janke Folkerts Smid. buren Harmen Jans Meinsma 61j landb. en

    Lieuwe Jansma 43j arb.  25-11-1902.

1903

    1165. HAUKJE JANS JANSMA 54j wv Age Vanger dv wln Jan Harmens Jansma en Martje

    Wijtzes Visser. buren Samuel Huizinga 53j koopman en Hendrik Oosterling 47j arb. te

    Metslawier.  24-1-1903.

    1166. GRIJTJE HARMENS van MEEKEREN 90j geb. te Lioessens wv Sjouke Luinstra dv 

    wln Harmen Rijks van Meekeren en Aukjen Martens. buren Jacob Klimstra 37j gard. en 

    Pieter Sjoerdsma 34j arb.  17-2-1903.

    1167. MINNE ELGERSMA 2j zv Ulbe Elgersma arb. en Tijtje Bakker. buren Jelle Groen 27j 

    arb. en Sijtze de Jong 25j arb.  31-3-1903.

    1168. IJNSKE JANS JANSMA 72j vv Marten Dirks Groen dv wln Jan Harmens Jansma en

    Martje Wijtzes Visser. buren Lammert Kijlstra 57j bakker en Geert Obma 29j klerk te

    Morra.  5-4-1903.

    1169. EELTJE VEENSTRA 22j ongehuwd zv wln Jan Veenstra en Sibbeltje Dijkstra. buren

    Livius de Jong 57j gard. en Broer de Jong 33j gard.  16-6-1903.

    1170. levenloos kind vrl. van Jacob van der Klei hoofd der school en Henderiks Femmigje

    Ellerbroek. buren Jan Martens Groen 39j arb. en Hendrik Kornelis Visser 25j

    arbeider.  6-10-1903.

    1171. KLAAS ROSIER 9j zv Sieberen Rosier arb. en wln Riemke Ozinga. buren Willem 

    Broers Meinsma 56j gard. en Jan Klazes Vlasma 44j landb.  22-10-1903.

1904

    1172. BROER KLAZES MEINSMA 70j gard. ongehuwd zv wln Klaas Broers Meinsma en

    Elske Jans Hiddema. buren Jan Klazes Vlasma 44j landb. en Siebren Rosier 44j 

    arbeider.  17-2-1904.

    1173. MINNE de JONG 1j en 9 mnd. zv Sijtze de Jong en Doutzen Oosterling. buren Jacob

    Elgersma 28j arb. en Ulbe Elgersma 26j gard.  5-3-1904.

    1174. JANKE TAEDES BORST 85j wv Jan Pieters Visser dv wln Taede Feijes Borst en 

    Trijntje Hendriks Visser. buren Johannes Lolkema 56j verver en Sijtze de Jong 36j

    arbeider.  28-3-1904.

    1175. IJNSKE POST 15j dv Johannes Kornelis Post arb. en Wijtske Visser. buren Klaas 

    Groen 57j en Douwe de Jond 43j arb.  22-4-1904. 

    1176. AKKE FABER 18j dv wln Pieter Faber en wed. Aaltje Eisenga. buren Joeke

    Oosterling 46j arb. en Marten Groen 26j arb.  4-5-1904.

    1177. KLAASKE ALES BOELENS 65j geb. te Anjum vv Harmen van der Ploeg arb. dv wln 

    Ale Minnes Boelens en Gertje Machiels Dijkstra. buren Durk Martens Groen 46j arb. en 

    Samuel Huizinga 59j koopman.  21-5-1904. 

    1178. PAULUS DOEDES PAUSMA 68j geb. te Morra winkelier mv Douwtzen Faber zv wln

    Doede Ales Pausma en Janke Johannes Werksma. buren Roelof Kits 29j bakker en Marten

    Holwerda 23j arb.  23-5-1904.

    1179. JANTJE OOSTERLING  17j dv Joeke Oosterling arb. en Aaltje Botstra. buren Ale 

    Groen 61j gard. en Johannes Faber 54j gard.  19-6-1904.

    1180. STIJNTJE TAEDES BORST 83j wv Ernst Arjens Tamsma dv wln Taede Feijes Borst 

    en Trijntje Hendriks Dijkstra. buren Anne Ates de Jong 48j arb. en Frederik Lolkema 49j 

    verver.  23-6-1904.

    1181. LISKJE HAIJES DIJKSTRA 82j wv Aatze Lieuwes Koudenburg dv wln Haije Gerlofs 

    Dijkstra en Pietje Jacobs Visser. buren Pieter Steegstra 40j arb. en Samuel Huizinga 54j

    koopman.  10-7-1904.

    1182. JACOB MEINSMA 1j zv Klaas Meinsma arb. en Dieuke de Jong. buren Jan Vlasma 45j 

    landb. en Klaas Meinsma 31j gard.  23-7-1904.

    1183. WIEGER DIJKSTRA 65j geb. te Nijkerk arb. wdnv Tjitske Annes Dijkstra mv Maaike 

    Iedema zv wln Hendrik Geerts Dijkstra en Dieuke Kornelis Ferwerda. buren Cornelis

    Logterman 44j arb. en Marten Groen 65j voerman.  28-9-1904.

    1184. FOPPE BAKKER 8 maanden zv Geert Bakker bakker en Tjitske Faber. buren Klaas 

    Groen 57j arb. en Douwe de Jong 44j arb.  8-12-1904.

    1185. ANTJE ALES GROEN 60j geb. te Groningen vv Hessel Lijkeles de Boer dv wln Ale 

    Martens Groen en Aafke Klazes de Jonge. buren Sjouke de Jong 55j vrachtrijder en Nutte

    Visser 44j voerman.  23-12-1904.

1905

    1186. ANTJE de JONG 10 maanden dv Sijtze de Jong arb. en Tjitske Holwerda. buren 

    Johannes Lolkema 57j verver en Auke Visser 26j schipper.  14-1-1905.

    1187. SIJBRIGJE SJOERDS TUINSTRA 91j geb. te Raard wv Frans Jans Meinema dv wln

    Sjoerd Saskers Tuinstra en Luutske Luitzens. buren Reinder Boersma 39j gard. en 

    Klaas Groen 38j arb.  20-1-1905.

    1188. KLAAS VISSER 5 dagen zv Folkert Visser arb. en Klaaske Posthumus. buren Sijtze

    Sjoukes de Jong 27j arb. en Wijtze van der Lei 35j arb.  25-1-1905.

    1189. GOIKJE PIETERS HOLWERDA 70j geb. te Metslawier vv Freerk Ales Boelens arb.

    dv wln Pieter Jans Holwerda en Trijntje Hinnes Talsma. buren Frederik Lolkema 50j verver

    en Hendrik Tjeerds Elzinga 56j voerman.  26-2-1905.

    1190. TIJTJE FOPPES BAKKER 29j vv Ulbe Elgersma gard. dv Foppe Jochums Bakker 

    bakker te Nes en wln Antje Geerts Rosier. buren Jelle Groen 29j arb. en Sijtze de

    Jong 27j arb.  17-3-1905.

    1191. BAUKJE JANS KUIPERS 83j geb. te Lioessens wv Tjerk Ages de Jong dv wln Jan 

    Minzes Kuipers en Neeltje Fetzes Elzinga. buren Minne Boelens 54j landb. en Egbert

    Boelens 47j gard.  26-3-1905.

    1192. MAAIKE STEEGSTRA  7j en 5 mnd. dv Pieter Steegstra veldarbeider en Trijntje 

    Elzinga.  10-5-1905 te Leeuwarden.

    1193. ANDRIES de BOER 50j veldarbeider ongehuwd zv Thijs Gurks de Boer en wln 

    Trijntje Andries Dijkstra.  27-5-1905 te Leeuwarden.

    1194. RIEMKE SIMONS DIJKSTRA 49j vv Doede Bijland dv Simon Andries Dijkstra en 

    Trijntje Eeltjes Koning. buren Hendrik Sijtsma 53j arb. en Piebe Veenma 47j

    timmeman.  6-6-1905.

    1195. ALBERT FETZES ELSENGA 63j geb. te Nijkerk timmerman wdnv Tjitske Hendriks

               de Groot zv wln Fetze Jacobs Elsenga en Trijntje Alberts de Vries. buren Joeke 

    Oosterling 47j arb. en Anne de Jong 48j arb.  3-7-1905.

    1196. JAN DOUWES FABER 60j grofsmid mv Maaike Gosses Boelens zv wln Douwe 

    Douwes Faber en Trijntje Jans Bakker. buren Jelle Sjoerds Boersma 71j kastelein en 

    Douwe Kuiper 42j koopman.

    1197. HAAIJE VISSER 4 dagen zv Doeke Visser arb. en Trijntje de Vries. buren Marten 

    Tjipkes Groen 66j voerman en Johannes Zijlstra 49j bode te Metslawier.  4-9-1905.

1906

    1198. JAN ANNES de JONG 18j zv Anne de Jong arb. en Bontje Botstra. buren Taede

               Tamsma 50j koopman en Marten Ales groen 29j koopman.  26-1-1906.

    1199. THIJS DURKS de BOER 86j wdnv 1. Trijntje Andries Dijkstra en 2. Froukje Andries 

    Dijkstra. zv wln Durk Thijssens de Boer en  Trijntje Lijkeles. buren als nr 1198.  26-1-1906.

    1200. GOOITZEN JANS AALSMA 56j wdnv Grietje Harmens Dijkstra zv wln Jan Renzes 

    Aalsma en Aaltje Gooitzens Botstra. Livius de jong 60j gard. en Folkert Visser 31j

    arbeider.  5-3-1906.

    1201. ANTJE ELGERSMA 2j dv Ulbe Elgersma gard. en wln Tijtje Bakker. buren Jelle 

    Groen 30j arb. en Wijbe Mollema 35j arb. te Nes.  28-3-1906.

    1202. TJITSKE HUIZINGA 34j geb. te Nes vv Douwe Pausma dv Hendrik Willems Huizinga 

    arb. te Nes en Janke Pieters Lei. buren Roelof Kits 31j bakker en Marten Holwerda 24j

    arbeider.  27-3-1906.

    1203. levenloos kind mnl. van Jan de Groot 45j gard. en Menke Steegstra. aang. de vader en

    Minne Visser 42j gard.  11-4-1906.

    1204. JANTJE GROEN 46j arbeidster ongehuwd dv Jacob Martens Groen arb. en wln Dieuke 

    Annes Walda. Foppe Dijkstra 57j arb. en Hendrik Dijkstra 24j arb.  16-4-1906.

    1205. ANTJE PRANGER 32j vv Minne Visser dv Dirk Pranger timmermen te Marrum en wln 

    Dieuke Ulbes Elgersma. buren Jan de Groot 46j gard. en Marten Groen 29j

                koopman.  6-5-1906.

    1206. JACOB JOHANNES van der KLEI 1 maand zv Jacob van der Klei onderwijzer, hoofd 

    eener school en Henderika Femmigje Ellerbroek. buren Hinne Visser 28j arb. en Dirk

    Visser 24j arb.  16-6-1906.

    1207. KORNELIS FOLKERTS VISSER 57j arb. en mv Trijntje Hinnes Holwerda zv wln 

    Folkert Kornelis Visser en Maaike Wessels Dijkstra. buren Jan Jans de Groot 44j arb. en

    Jan Martens Groen 42j arb.  1-7-1906.

    1208. SIEMEN ANDRIES DIJKSTRA 79j arb. mv Trijntje Eeltjes Koning zv wln Andries 

    Andries Dijkstra en Riemke Siemens de Jong. buren Livius de Jong 60j gard. en Taeke

    Klim 50j arb.  8-8-1906.

    1209. PIETER GROEN 12j zv Jan Groen en Grietje Holwerda. buren Hinne Visser 28j arb. en

    Jan de Groot 44j arb.  24-8-1906.

    1210. FOPPE BAKKER 1j en 4 mnd. zv Geert Bakker bakker en Tjitske Faber. buren Klaas 

    Dirks Groen 59j arb. en Willem Kornelis Cuperus 39j arb.  22-9-1906.

1907

    1211. JACOB MARTENS GROEN 83j wdnv Dieuke Annes Walda zv wln Marten Klazes

    Groen en Sjoukje Dirks Wierda. buren Theunis Woudwijk 52j gard. en Reinder Boersma 41j

    gardenier.  22-4-1907.

    1212. ANTJE SJOUKES de JONG 27j ongehuwd dv Sjouke Sijtzes de Jong voerman en wln

    Trijntje Minnes Adema. buren Nutte Visser 47j gard. en Andries Dijkstra 45j gard. 16-5-1907.

    1213. ATE FABER 10 maanden zv Magchiel Faber arb. en Eelkje Elzinga. buren Joeke 

    Oosterling en 49j arb. en Sjoerd Steegstra 39j wagenmaker.  11-10-1907.

    1214. TJIPKE CUPERUS bijna 7 maanden zv Marten Cuperus gard. en Aaltje Groen.  buren

    Hendrik Sijtsma 55j arb. en Hendrik Dijkstra 28j arb.  13-10-1907.

    1215. GEESKE de BOER 8 maanden dv Ale de Boer arb. en Trijntje van Eizenga. buren 

    Sjouke de Jong 58j voerman en Nutte Visser 47j gard.  22-10-1907.

    1216. TETJE FABER 26j ongehuwd dv Johannes Faber gard. en Trijntje Ates Feenstra. buren

    Joeke Oosterling 49j arb. en Ale Durks Groen 65j gard.  23-12-1907.

1908

    1217. levenloos kind mnl. van Jan de Groot 47j gard. en Menke Steegstra. aang. de vader en

    Klaas Groen 60j arb.  3-1-1908.

    1218. JAN KOUDENBURG 3 maanden zv Aatze Koudenburg arb. en Gaatske Zwart. buren 

    Feitze Veenma 42j timmerman en Douwe de Jong 47j wegwerker.  22-2-1908.

    1219. TRIJNTJE MINNES BOELENS 83j wv Nutte Wijtzes Visser dv wln Minne Jans 

    Boelens en Klaaske Johannes Hannema. buren Harke Oosterling 46j arb. en Anne de 

    Groot 24j arb.  7-3-1908.

    1220. GERRIT LOLKEMA 23j verver ongehuwd zv Frederik Lolkema verver en Rinske

    Oosterling. buren Taede Tamsma 52j koopman en Anne Dubblinga 49j arb.  12-4-1908.

    1221. TRIJNTJE VEENSTRA 24j geb. te Nes ongehuwd dv wln Jan Veenstra en Sibbeltje 

    Dijkstra. buren Taeke Klim 51j arb. en Jan Livius de Jong 34j arb.  17-4-1908.

    1222. AALTJE HEINS LOUMA 86j wv Pieter Taekes Klim dv wln Hein Oetzes Louma en

    Aukje Deddes Wiersma. buren Jan Livius de Jong 34j gard. en Aant Annes de Jong 41j

    gardenier.  17-6-1908.

    1223. KORNELIS van der LEIJ 10j zv Wijtze van der Leij arb. en Antje Woudwijk. buren

                Siebren Elgersma 24j voerman en Harmen Groen 40j arb.  30-6-1908.

    1224. PIETER GROEN 6 maanden zv Jan Groen arb. en Grietje Holwerda. buren Jan Jans

    de Groot 47j arb. en Hinne Visser 30j arb.  25-8-1908.

    1225. JAN ROSIER 2j zv Geert Rosier gard. en Klaaske Faber. buren Sape Dijkstra 40j arb.

    en Douwe Stiemsma 25j arb.  24-10-1908.

    1226. GEERTJE BOONSTRA 46j geb. te Nes vv Dirk Groen arb. dv wln Jan Pieters Boonstra 

    en wed. Jantje Hoekstra te Nes. buren Douwe de Jong 48j wegwerker en Folkert Visser 34j

    arbeider.  21-12-1908.

1909

    1227. LEENTJE MAKKES 76j geb. te Nes wv Marten Post dv wln Jacob Makkes Makkes en

    Eelkje Hilles Wagenaar.   6-2-1909 te Harlingen.

    1228. DOUWINA MEINSMA 55j ongehuwd dv wln Jan Harmens Meinsma en Aukje Douwes

    Stallinga. buren Klaas Durks Groen 62j arb. en Lieuwe Jansma 50j arb.  15-3-1909.

    1229. PIETER ROSIER 4j zv Geert Rosier gard. en Klaaske Faber. 

    buren als nr 1225.  31-3-1909.

    1230. KORNELIS TEUNIS WOUDWIJK 79j geb. te Kollum wdnv Bregtje Martens Post zv 

    wln Teunis Harkes Woudwijk en Mintje Johannes Holdinga. buren Siebren Elgersma 25j 

    voerman en Jan Dijkstra 28j onderwijzer, hoofd eener school.  1-4-1909.

    1231. JAN KLAZES VLASMA 50j landb. geb. te Niawier ongehuwd zv wln Klaas Hendriks 

    Vlasma en Janke Gerrits Dijkma. buren Klaas Meinsma 39j arb. en Klaas Meinsma 36j 

    arbeider.  2-4-1909.

    1232. AANT ROELOFS TILLEMA 77j ongeh gard. zv Roelof Aants Tillema en Sijtske 

    Benjamins Botter. buren Johannes Lolkema 61j verver en Frans Bijland 28j arb.  25-4-1909.

    1233. HILTJE KLAZES DIJKSTRA 71j wv Jan van der Zee dv wln Klaas Jimkes Dijkstra en 

    Stijntje Willems Berghuistra. buren Harmen Martens Groen 41j voerman en Ate Visser 32j

    arbeider. 9-5-1909.

    1234. JIESKE GROEN 26j geb. te Druten dv Harmen Aants Groen schipper en Hiddina Udes.

    overleden te Mierlo NB 14-7-1909. 

    1235. MINTJE ZEILINGA 50j geb. te Nes wv Age Nuttes de Jong vv Reinder Zuidema 

    schoenmaker dv Sjolle Minnes Zeilinga en Jantje Andries Hoekstra. buren Tjeerd 

    Braaksma 49j arb. te Nes en Gooitzen Groen 31j gard.  1-8-1909.

    1236. SJOUKE SIJTZES de JONG 60j voerman wdnv Trijntje Minnes Adema mv Pietrikje 

    Boltjes zv wln Sijtze Gerhardus de Jong en Menke Taekes Jousma. buren Nutte Visser 49j 

    landb. en Andries Dijkstra 47j gard.  23-8-1909. 

    1237. JACOB JANS van KUIKEN 85j geb. te Nes wonende te Nes wdnv Antje Freerks van 

    der Bos. zv wln Jan Jelles van Kuiken en Betske Jelles Boersma. buren Freerk Faber 32j arb. 

    en Meindert de Jong 55j arb. beiden te Nes.  12-9-1909.

    1238. JELLE SJOERDS BOERSMA 76j geb. te Nijkerk kastelein wdnv Johanna Reinders 

    Hoekstra zv wln Sjoerd Jelles Boersma en Neeltje Everts Bakker. buren Harke Oosterling 48j

    arb. en Gosse Faber 30j grofsmid.  24-11-1909.

    1239. PIETRIKJE TAEDES BORST 78j vv Pieter Jacobs Holwerda dv wln Taede Feijes 

    Borst en Trijntje Hendriks Dijkstra. buren Marten Holwerda 28j arb. en Willem Kruizinga 37j

    veldwachter te Metslawier.  14-12-1909. 

    1240. HENDRIK FOPPES HOEKSTRA 90j geb. te Nes wdnv Eelkje Wiltjes Meindersma zv 

    wln Foppe Gerlofs Hoekstra en Detje Hendriks Ozinga. buren Age Tjerks de Jong 47j arb.

    en Wijbe Tjerks Stellema 37j arb.  21-12-1909.

1910

    1241. levenloos kind vrl. van Willem Cuperus 43j arb. en Sjoukje Eizenga. aang. de vader en

    Willem Kruizinga 37j veldwachter te Metslawier.  15-3-1910.

    1242. ANNE JANS de GROOT 26j arb. ongehuwd zv Jan de Groot garden Menke Steegstra. 

    buren Age Tjerks de Jong 46j gard. en Minne Wijtzes Visser 46j gard.  15-3-1910.

    1243. TRIJNTJE FEENSTRA 54j vv Johannes Faber gard. dv wln Ate Thijssens Feenstra en 

    Antje Hendriks Adema. buren Ale Groen 67j gard. en Joeke Oosterling 52j arb.  24-3-1910.

    1244. JANTJE de GROOT 19j ongehuwd dv Jan de Groot gard. en Menke Steegstra.

    buren Minne Boelens 59j gard. en Egbert Boelens 52j gard.  9-5-1910.

    1245. TIETJE FABER 25j ongehuwd dv Johannes Faber gard. en wln Trijntje Ates Feenstra.

    buren Sjoerd Steegstra 42j wagenmaker en Willem Dijkstra 41j arb.  24-5-1910.

    1246. TJITSKE BIJLAND 11 maanden dv Frans Bijland arb. en Janke Meinsma. buren 

    Christiaan de Vries 46j arb. en Tjeerd Elzenga 26j gard.  9-6-1910.

    1247. ALE GROEN 6 maanden zv Marten Groen koopman en Janke Post. buren Johannes

    Lolkema 65j verver en Willem Kruizinga 37j veldwachter te Metslawier.  9-7-1910.

    1248. TJALLING SLOOT 1j en 4 mnd. zv Folkert Sloot en Renske Dijkstra. buren Willem

    Dijkstra 42j arb. en Anne Steegstra 23j arb.  9-11-1910.

    1249. GRIETJE HAMMING 16j dv Harm Hamming grofsmid en Aaltje Eisenga. buren 

    Joeke Oosterling 52j arb. en Machiel Faber 33j gard.  24-11-1910.

    1250. FREERK ALES BOELENS 76j arb. geb. te Anjum wdnv Goikje Pieters Holwerda.

    zv wln Ale Minnes Boelens en Gertje Machiels Dijkstra. buren Eelke Dijkstra 53j arb. en 

    Jan Douwes 25j arb.  9-12-1910.

    1251. PIETER VISSER 56j schipper wdnv Katharina de Vries zv wln Jan Pieters Visser en

    Janke Taedes Borst.  16-12-1910 te Utrecht. 

1911

    1252. FEIJE BORST 27j varensgezel ongehuwd zv wln Taede Feijes Borst en Minke Faber.

    overleden te Leeuwarden  22-1-1911.

    1253. JAN JANS de GROOT 90j wdnv Renske Nannes Brantsma zv wln Jan Hendriks de 

    Groot en Sijtske Klazes Visser. buren Marten Holwerda 29j arb. en Ate de Jong 27j 

    arb. 26-1-1911.

    1254. TJALLING HENDRIKS DIJKSTRA 60j arb. wdnv Sijtske Jans de Groot zv wln 

    Hendrik Foppes Dijkstra en Tietje Tjallings Meinsma. buren Willem Dijkstra 42j arb. en 

    Anne Steegstra 23j arb.  30-1-1911.

    1255. HAUKJEN PIETERS de JONG 77j wv Hauke Klazes Dijkstra dv Pieter Jans de Jong en 

    Baukjen Harmens Jansma. buren Gooitzen Groen 32j gard. en Pier Dijkstra 46j

               schipper.  8-2-1911.

    1256. TJIPKE de VRIES 13 maanden geb. te Slochteren zv Jacob de Vries schipper en 

    Elisabeth Geertruida Petronella Wildschut.  16-3-1911 te Leeuwarden.

    1257. BAUKJE de JONG 15j dv Age de Jong arb. en Dieuke Oosterling. buren Minne 

    Boelens 60j gard. en Jan de Groot 51j arb.  31-8-1911.

    1258. JACOB KAMMA 19 dagen zv Wijtze Kamma arb. en IJbeltje Kamma. buren 

    Hendrik Sijtsma 59j gard. en Jelle Groen 36j arb.  3-10-1911.

    1259. PIER BIJLAND 3 dagen zv Doede Bijland arb. en Stijntje van der Zee. buren

    Hendrik Sijtsma 59j gard. en Gijsbert Jaarsma 33j herbergier te Metslawier.  18-10-1911.

1912

    1260. TRIJNTJE LIEUWES KOUDENBURG 88j geb. te Nes wv Meindert Harmens Jansma

    dv wln Lieuwe Aatzes Koudenburg en Aafke Gerlofs Hoekstra. buren Marten Ales Groen 

    koopman 35j en Kornelis Post 34j visscher.  28-1-1912.

    1261. levenloos kind mnl. van Gooitzen Groen gard. en Titia Bol. aang. Gijsbert Jaarsma 34j

    herbergier te Metslawier en Age Postma 33j koopman te Anjum.  2-3-1912.

    1262. BAUKJE VEENMA 17j dv Feitze Veenma timmerman en Tjitske Dorhout. buren

    Anne de Jong 55j arb. en Dirk Groen 54j arb.  22-4-1912.

    1263. HARMEN van der PLOEG 73j arb. wdnv Klaaske Ales Boelens zv wln Tiete Eelzes 

    van der Ploeg en IJnske Jans de Vries. buren Douwe de Jong 52j wegwerker en 

    Sijtze Visser 23j arb.  29-4-1912.

    1264. HAIKE de BOER 78j geb. te Ternaard wonende te Lioessens wdnv Doetje Cahais.

    zv wln Wieger Pieters de Boer en Saapke Haikes Faber. buren Kornelis van Eisenga 37j

    arb. en Jan van der Wagen 39j arb. beide te Lioessens.  18-5-1912 te Paesens.

    1265. AALTJE DIRKS BRAAKSMA 89j geb. te Nes wv Henne Pieters Holwerda en 

    Folkert Kornelis Visser. dv wln Dirk Tammes Braaksma en Moeder Tjepkes Wierstra. buren

    Hendrik van der Leij 28j hoofd eener school en Jan Martens Groen 48j arb.  7-7-1912.

    1266. TRIJNTJE de JONG 80j geb. te Nes wv Lijkele de Boer dv wln Theunis Eintes de Jong

    en Sijtske Dirks Gardenier. buren Egbert Boelens 54j arb. en Douwe Dijkstra 55j

    arbeider.  11-7-1912.

    1267. levenloos kind vrl. van Rinze Jaspers 34j werkman wonende te Ferwerd en Hendrikje

    Zoethout. aang. de vader en IJnze Baumfalk 27j ambtenaar te Metslawier.  22-8-1912.

    1268. AALTJE TILLEMA 72j dv wln Roelof Aants Tillema en Sijtske Benjamins Botter.

    buren Hendrik Elzinga 64j voerman en Piebe Veenma 53j timmerman.  1-10-1912.

    1269. KORNELIS CUPERUS 14j zv Romke Cuperus voerman en Jochina Riederus. 

    buren als nr 1268.   2-10-1912.

    1270. PIETJE VISSER 48j geb. te Nes wv Derk Wierds Braaksma vv Anne Dubblinga. dv

    wln Taeke Kornelis Visser en Akke Pieters de Jong. buren Eelke Dijkstra 56j arb. en

    Abraham Lolkema 22j huisschilder.  22-11-1912.

1913

    1271. PIETER HOLWERDA 80j geb. te Nes wdnv Pietrikje Borst zv wln Jacob Hanzes 

    Holwerda en Aaltje Pieters Visser. buren Marten Holwerda 31j arb. en Jelle van der Zee 26j 

    visscher.  1-2-1913.

    1272. DOUWTZEN FABER 72j wv Paulus Pausma dv wln Douwe Douwes Faber en Trijntje 

    Jans Bakker. buren Wijtze van der Leij 43j arb. en Lieuwe Koudenburg 29j arb.  13-3-1913.

    1273. ELISABETH POST 82j geb. te Nes vv Anne Ages de Jong dv wln Aarnt Kornelis Post 

    en Fredrikje Gerlofs de Haan. buren Jan Cuperus 32j arb. en Wiebe Stellema 40j

               arbeider.  4-4-1913.

    1274. AAFKE van der ZEE 36j vv Kornelis Post dv wln Sape Gooitzens van der Zee en wed.

    Feikje Aants Post. buren Harmen Groen 45j gard. en Marten Groen 36j koopman.  11-5-1913.

    1275. JOHANNES LOLKEMA 66j schilder geb. te Dockum wdnv Dieuwke Wijbrens de Jong 

    zv wln Abraham Lolkema en Mike Kuurstra. buren Marten Ales Groen 36j koopman en 

    Willem Faber 56j gard.  8-9-1913.

    1276. FREDERIK LOLKEMA 59j huisschilder mv Rinske Oosterling. zv wln Abraham 

    Lolkema en Mieke Kuurstra. buren Arjen Tamsma 60j koopman en Hendrik Dijkstra 31j 

    arbeider.  24-12-1913.

1914

    1277. HARM HOEKSTRA 11 maanden zv Hendrikus Hoekstra melkrijder en Tetje Faber. 

    buren Sape Dijkstra 45j arb. en Douwe Stiemsma 30j arb.  1-1-1914.

    1278. TETJE FABER 2j dv Magchiel Faber gard. en Eelkje Elzinga. buren Sjoerd 

    Steegstra 45j wagenmaker en Taede Oosterling 30j arb.  6-1-1914.

    1279. JAN BOELENS 72j geb te Anjum mv Sepkje Jans Braaksma zv wln Ale Minnes 

    Boelens en Gertje Machiels Dijkstra. buren Egbert Pranger 48j koopman en Wietze 

    Koning 52j visscher.  16-1-1914.

    1280. AALTJE SIJTSMA 1j dv Sijtze Sijtsma arb. en IJnske Braaksma. buren Siebren 

    Elgersma 30j voerman en Frans Bijland 33j arb.  21-1-1914.

    1281. TJEERD SIJTSMA 4j zv Sijtze Sijtsma arb. en IJnske Braaksma. buren Doede 

    Bijland 61j arb. en Marten Cuperus 49j gard.  17-3-1914.

    1282. JAN VISSER 72j geb. te Zwaagwesteinde wdnv Jantje Luinstra zv wln Foppe Visser en 

    Grietje Verhage. buren Pieter Sjoerdsma 44j arb. en Hendrikus Hoekstra 41j

                melkrijder.  24-12-1914. 

1915

    1283. WIJTSKE MEINEMA 85j wv Jan Hendriks de Groot en Gerhardus Sijtzes de Jong. dv

    wln Jan Meinsma en Jantje Havinga. buren Egbert Boelens 57j arb. en Jan Post 34j 

    arbeider.  16-1-1915.

    1284. TRIJNTJE KONING 88j geb. te Nes wv Siemen Dijkstra dv wln Eeltje Johannes 

    Koning en Sibbeltje Dirks Sinia. buren Jan Livius de Jong 41j gard. en Jan Johannes 

    Visser 35j arb.  22-1-1915.

    1285. AGE de JONG 51j arb. mv Dieuke Oosterling zv Tjerk Ages de Jong en Baukjen Jans

    Kuipers. buren Jan de Groot 54j arb. en Gooitzen Groen 37j gard.  20-2-1915.

    1286. JELSKE LUINSTRA 75j geb. te Anjum vv Doede Douma dv wln Sjouke Gerrits 

    Luinstra en Grietje Harmens van Meekeren. buren als nr 1282.  7-3-1915.

    1287. TJITSKE DORHOUT 46j geb. te Nes vv Feitze Veenma timmerman dv Jan Joekes 

    Dorhout en Baukje Willems Huizinga. buren Sjoerd Lei 59j schipper en Menze Kuiper 28j

    arbeider.  12-6-1915.

    1288. PIETER KOLK 77j broodbakker geb. te Zoutkamp wdnv Nieske Kruizinga en 

    Gesina de Vries. zv wln Rijpko Gosens Kolk en Teetje pieters Buitjes. 

    overleden te Leeuwarden  3-7-1915.

    1289. MINNE BOELENS 19j arb. zv Egbert Boelens arb. en Antje Wiersma. 

    overleden  24-9-1915 te Nes.

    1290. levenloos kind mnl. van Hendrikus Hoekstra arb. en Tetje Faber. buren

    Douwe Stiemsma 32j arb. en Schelte Scheepstra 26j arb.  12-10-1915.

    1291. TAEDE TAMSMA 61j koopman geb te Wierum zv wln Ernst Arjens Tamsma en

    Stijntje Taedes Borst. buren Anne de Jong 59j arb. en Abraham Lolkema 24j

    schilder.  20-10-1915.

    1292. DIRK de BOER 65j arb. mv Minke Faber. zv wln Thijs Dirks de Boer en Trijntje 

    Andries Dijkstra. buren Hendrik de Groot 59j gard. en Minne Visser 51j

    gardenier.  16-11-1915.

    1293. PIETER KLIMSTRA 77j wdnv Klaske Faber zv wln Fokke Pieters Klimstra en 

    Jeltje Jans van der Veen. buren Hendrik Hoekstra 41j arb. en Schelte Scheepstra 26j

    arbeider.  13-12-1915.

1916

    1294. FOPPE DIJKSTRA 68j arb. geb. te Nes zv Hendrik Foppes Dijkstra en Tietje

    Tjallings Meinsma. Buren Douwe de Jong 56j wegwerker en Aatze Koudenburg 34j

    Arbeider.  6-2-1916.

    1295. MAAIKE IEDEMA74j geb. te Anjum wv Klaas Sijtsma en Wieger Dijkstra.

    dv wln Harke Pieters Iedema en Tjitske Jacobs Schaafsma. Buren Siebren Elgersma 32j

               voerman en Jelle Groen 40j arb.  8-3-1916.

    1296. IJTJE DIJKSTRA 15j dv Andries Dijkstra arb. en IJtje Rozendal. Buren Folkert

               Sloot 34j koopman en Gerhardus de Jong 21j arb.  30-4-1916.

    1297. HARMEN MEINSMA 75j landb. ongehuwd zv wln Jan Harmens Meinsma en 

    Aukje Douwes Stallinga. buren Simon Tietsma 44j arb. en Lieuwe Jansma 57j

    arbeider.  27-6-1916.

    1298. EELKE DIJKSTRA 59j arb. mv Atje Donga zv wln Hendrik Geerts Dijkstra en 

    Dieuwke Kornelis Ferwerda. buren Frans Bijland 36j arb. en Hinne Visser 38j

    arbeider.  11-7-1916.

    1299. JOCHEM POST 68j geb. te Nes wdnv Hiltje Visser zv wln Aant Jans Post en 

    Janke Jans Bakker. Buren Douwe de Jong 56j wegwerker en Douwe Meinsma 31j

    arbeider.  21-9-1916.

    1300. SJOERD HUIZENGA 44j arb. mv Lijsbert de Vries zv wln IJnske Sjoerds 

Huizenga. Buren Magchiel Faber 39j gard. en Jasper Meinsma 45j arb. 7-12-1916.

1301. JAN ZUIDEMA 76j geb. te Nijkerk wdnv Jantje Dijkstra zv wln Jan Zuidema en 

Grietje Bakker. Buren Pier Dijkstra 52j beurtschipper te Nes en Albert Steegstra 27j

    timmerman.  18-12-1916.

1917

    1302. TJERKJE FEENSTRA 87j geb. te Nijkerk wv Frans Doedes Bijland vv Haaije

    Dijkstra. dv wln Pier Jacobs Feenstra en Sjoerdtje Tjerks Sjoerdinga. buren Tjeerd

    Elzinga 31j landb. en Hendrik Dijkstra 34j arb.  12-1-1917.

    1303. TJITSKE DIJKSTRA 71j vv Wijtze de Groot dv wln Hendrik Foppes Dijkstra en 

    Tietje Tjallings Meinsma. buren Tjeerd Braaksma 56j arb. en Aant de Jong 50j 

    gardenier.  30-1-1917.

    1304. KLAAS de JONG 23j varensgezel ongehuwd wonende te Nes zv Geert de Jong arb. te Nes

    en wln Antje Pranger. Buren Menze Kuipers 30j arb. en Douwe Meinsma 31j gard. 19-3-1917.

    1305. JANTJE de JONG 85j geb. te Nes vv Freerk van der Ploeg dv wln Jacob Meinderts de Jong

    en Ettje Taekes Booitsma. Buren Albert Steegstra 27j timmerman en Klaas Lolkema 29j

    verver.  31-3-1917.

    1306. SIJBE de JONG 23j voerman ongehuwd zv wln Sjouke de Jong en wed. Pieterkje

    Boltjes.  14-4-1917 te s ‘Gravenhage.

    1307. HENDRIK POST 31j arb. mv Hendrikje Sikkema zv Johannes Kornelis Post arb. en

    Wijtske Visser te Moddergat. buren Marten Holwerda 36j arb. en Douwe de Jong 57j 

    wegwerker.  2-7-1917.

    1308. FREERK van der PLOEG 86j wdnv Jantje de Jong zv wln Harmen Eelzes van der Ploeg en 

    Lijsbeth Freerks de Jong. buren als nr 1305.  11-7-1917.

1918

    1309. ANNE de JONG 86j wdnv Elisabeth Post zv wln Age Nuttes de Jong en Hendrikje Ates van der 

Velde. Buren Jan Cuperus 57j arb. en Wiebe Stellema 45j arb.  7-5-1918.

1310. PIETER HOEKSTRA 13j zv Hendrikus Hoekstra arb. en Tetje Faber. buren Douwe 

    Stiemsma 35j arb. en Schelte Scheepstra 28j arb.  9-5-1918.

    1311. lijk van onbekend manspersoon aangespoeld, in verregaande staat van ontbinding.

    Ate Visser 48j arb.  3-7-1918.

    1312. TIETJE ELZINGA 30j geb. te Nes vv Anne Steegstra gard. dv Klaas Tjeerds Elzinga gard.

    en Sieuke Gerlofs Visser te Nes. buren Andries Dijkstra 56j gard. en Folkert Sloot 36j

    koopman.  27-8-1918.

    1313. MARTEN DIRKS GROEN 85j gard. wdnv IJnske de Jong zv wln Dirk Martens Groen en 

    Akke Martens Cuperus. buren Geert Bakker 40j bakker en Doede Sijtsma 22j arb.  24-11-1918.

    1314. GRIETJE JANSMA 57j vv Hendrik de Groot dv wln Dirk Harmens Jansma en Joukje

    Kornelis Heemstra. buren Harmen Douwes 70j arb. en Jan Post 37j arb.  29-11-1918.

    1315. JAN ZEILMAKER 28j slager geb. te Ee mv Geertje Dijkstra zv Sjoerd Zeilmaker slager

    te Ee en Hendrika Barwegen. buren Arjen Eit Tamsma 65j koopman en Machiel Faber 41j

    gardenier.  6-12-1918.

    1316. ELISABETH FABER 32j ongehuwd dv Willem Faber gard. en Fredrikje de Jong.

    buren als nr 1315.  6-12-1918.

    1317. LISKJE van der LEIJ 18j geb. te Nes ongehuwd dv Wijtze van der Leij arb. en Antje

    Woudwijk. buren Roelof Kits 44j bakker en Bote Koning 28j arb.  8-12-1918.

    1318. ATE de JONG 35j mv Pietje Dijkstra zv Anne de Jong arb. en Bontje Botstra. buren

    Arjen Eit Tamsma 65j koopman en Marten Holwerda 37j arb.  10-12-1918.

    1319. ALE STEEGSTRA 12j zv Sjoerd Steegstra arb. en Geertje Boelens. buren Jan de 

    Groot 57j arb. en Harke Oosterling 57j arb.  11-12-1918.

    1320. FEITZE VEENMA 53j timmerman wdnv Tjitske Dorhout mv Jitske Jongedijk zv

    Wln Jacob Jelles Veenma en Tjitske Simons Sinnema. buren Sjoerd Gerbens Lei 63j

    visscher en Aatze Koudenburg 37j arb.  12-12-1918.

1919

    1321. DOUTZEN FABER 89j wv Gerrit Oosterling dv wln Joeke Douwes Faber en Rinske 

    Harkes Tilstra. buren Siebren Elgersma 35j gard. en Jelle Groen 43j arb.  16-2-1919.

    1322. TAEKE KLIM 62j arb. mv Trijntje Aalsma zv wln Pieter Taekes Klim en Aaltje Heins

              Louma. buren Jacob Dam 33j gard. en Minne Faber 23j arb.  5-3-1919.

    1323. JAN CUPERUS 58j arb. mv Rixtje de Vries zv wln Kornelis Jans Cuperus en Tjamke

    Romkes Meinsma.  12-3-1919 te Leeuwarden.

    1324. MAAIKE BOELENS 75j wv Jan Faber dv wln Gosse Mennes Boelens en Antje Geerts 

Dijkstra. buren Marten Holwerda 37j arb. en Klaas Elzinga 30j gard.  21-4-1919.

1325. WIJTZE de GROOT 80j arb. wdnv Tjitske Dijkstra zv wln Hendrik Jans de Groot en

              Maaike Pieters Visser. buren Aant de Jong 52j gard. en Tjeerd Braaksma 59j arb. 27-4-1919.

    1326. KORNELIS KONING 38j schipper wonende te Lioessens mv Tjitske Tienstra zv Age

    Koning arb te Nes en wln Trijntje Botter. aang. Frederik Lei 39j schipper te Augustinusga en 

    Cornelis Kruizinga 21j klerk te Metslawier.  27-7-1919.

1920

                          laatste vermelding van buren. overgenomen door begrafenis vereniging.

    1327. ANTJE de GROOT 17j dv Hendrik de Groot gard. en wln Grietje Jansma. 5-1-1920.

    1328. ANTJE VISSER 23j geb. te Westdongeradeel wonende te Diever vv Jan Oosterhaven.

    dv Ate Haijes Visser schipper en Reinou Pieters van der Leij.  26-1-1920.

  1. ANTJE BAKKER 3j dv Geert Bakker bakker en Tjitske Faber.  4-2-1920.
  2. AUKJE SJOERDSTRA 77j geb. te Jouswier wv Foppe Sjoerdsma dv wln Tjitse Baukes

Sjoerdstra en Klaaske Jantjes Stiemstra.  4-2-1920.

  1. KLAAS de GROOT 11 maanden geb. te Metslawier zv Jan de Groot arb. en Fokje

Siedsma.  7-3-1920.

  1. FOLKERT SLOOT 38j winkelier geb. te Anjum mv Renske Dijkstra zv wln Thijs Jans Sloot 

    en Pietje Johannes Velda.  22-4-1920.

  1. AGE de JONG 2 maanden zv Tjerk de Jong arb. en Antje Hoekstra.  10-6-1920.
  2. ETTJE SIKKEMA 2 dagen dv Taeke Sikkema arb. en Antje Visser.  7-7-1920.
  3. MENKE KLOOSTRA 83j geb. te Niawier wv Willem Dijkstra en Ale Groen dv wln

Sieger Simons Kloostra en IJmkje Harmens de Vries.  24-11-1920.

  1. JOHANNES POST 9j zv Jan Post arb. en Janke de Boer.  24-11-1920 te Nes.

1921

    1337. JAN TEITSMA 89j wdnv Menke Jacobs Katsma mv Luitske Meinema zv Grietje Pieters

    Teitsma.  31-1-1921.

    1338. KORNELIS POST 4 weken zv Feikje Post.  12-2-1921.

    1339. MINKE DUBLINGA 65j geb. te Nes vv Jan de Groot dv wln Teen Livius Dublinga en

    Wijtske Mennes Zeilinga.  25-5-1921.

    1340. JACOB VISSER 1j zv Douwe Visser timmerman en Tijtje Pauzenga.  10-9-1921.

1922

    1341. MINKE FABER 67j geb. te Akkerwoude wv Dirk de Boer wln Diemer Pieters Faber en

    Janke Harmens Broersma.  12-1-1922.

    1342. MARTEN GROEN 20j arb. geb. te Lioessens zv Ale Groen vrachtrijder en wln Emke

    Dijkstra.  18-2-1922.

    1343. MARTJE VISSER 92j geb. te Nes wv Jan Botsra dv wln Eelse Taekes Visser en Bontje

    Gerbens van der Lei.  22-2-1922.

    1344. PIETER STEEGSTRA 2 weken zv Klaas Steegstra arb. en Trijntje Dijkstra.  17-3-1922.

    1345. JOHANNA SCHROOR 46j geb. te Hantumhuizen vv Dirk Weidenaar dv Hendrik Jogchums 

Schroor en Geertje Annes Teitsma.  20-3-1922.

1346. GERTJE MEINDERTSMA 78j vv Ale Groen dv wln Lieuwe Eesges Meindertsma en 

Trijntje Botes Koudenburg.  25-3-1922.

1347. HARM HAMMING 8 maanden zv Harm Hamming smid en Antje Faber.  21-5-1922.

1348. MINKE de JONG 71j geb. te Birdaard vv Harmen Douwes dv wln Age Jacobs de Jong

    en IJtske Klazes Talsma.  11-7-1922 te Leeuwarden.

    1349. MINNE BOELENS 71j gard. mv Gerritje Walsma zv wln Gosse Minnes Boelens en 

    Antje Geerts Dijkstra.  30-10-1922.

1923

    1350. LUITZEN SIKKEMA 58j arb. geb. te Wierum mv Antje Visser zv wln Sjoerd Renzes

    Sikkema en Klaaske Kornelis Kamma.  1-3-1923.

    1351. KLAAS MEINSMA 53j arb. mv Dieuke de Jong zv Meindert Meinsma en Janke

    Minnema.  12-7-1923.

    1352. DOUTSEN OOSTERLING 32j vv Jan de Groot dv Joeke Oosterling arb. en 

    Aaltje Botstra.  10-11-1923.

1924

    1353. HENDRIKJE SIKKEMA 36j geb. te Nes wv Hendrik Post dv wln Luitzen Sikkema en wed. 

    Antje Taekes Visser.  21-1-1924.

    1354. JAN OOSTERLING 12 weken zv Taede Oosterling arb. en Margje Jongedijk.  2-4-1924.

    1355. RINZE STIEMSMA 20j arb. ongehuwd zv Douwe Stiemsma arb. en Antje Visser.

    overleden te Leeuwarden 5-4-1924.

    1356. levenloos kind mnl. van Harmen Minnema 29j arb. en Feikje Post.  21-4-1924.

    1357. levenloos kind vrl. van Anne de Jong en Geertje Japin.  29-4-1924.

    1358. HENDRIK ELZINGA 75j gard. wdnv Jitske Cuperij zv wln Tjeerd Jacobs Elzinga en 

    Tietje Hendriks Adema.  20-9-1924.

1925

    1359. MARTEN GROEN 85j mv Gertje Aalsma zv wln Tjipke Jacobs Groen en Jeltje

    Theunis Boersma.  23-3-1925.

    1360. GOOITZEN GROEN 47j gard. mv Titia Bol zv wln Marten Tjipkes Groen en wed.

    Geertje Jans Aalsma.  25-5-1925 te Leeuwarden.

    1361. JANKE POST 48j vv Marten Groen dv wln Jogchum Aants Post en Hiltje Douwes

    Visser.  18-6-1925 te Zuidlaren.

    1362. PETRUS van UCHELEN 7 dagen zv Antoon Cornelis van Uchelen predikant en

    Johanna Jozefine Henzel.  11-7-1925 te Leeuwarden.

    1363. JAN DAM 75j molenaar geb. te Westergeest mv Pietje van Kuiken zv wln Fokke Jans

    Dam en Trijntje Wijbrens Postema.  6-12-1925.

    1364. IDSKE OOSTERLING 6 maanden dv Romke Oosterling arb. en Minke de 

Jong.  8-12-1925.

1365. MEINDERT MEINSMA 83j mv Janke Minnema zv Klaas Broers Meinsma en Janke

Jans Hiddema.  18-12-1925.

1926

    1366. RINSKE OOSTERLING 69j wv Frederik Lolkema dv wln Gerrit Hendriks Oosterling 

    en Doutzen Joekes Faber.  26-3-1926.

    1367. KORNELIS DIJKSTRA 61j schoenmaker mv Jipke Schroor zv Siemen Andries Dijkstra

    en Trijntje Eeltjes Koning.  5-5-1926 te Leeuwarden.

    1368. GEERTJE BANDSTRA 6 maanden dv Freerk Bandstra arb. en Mina de Jong. 11-5-1926.

    1369. AAFKE JANSMA 72j ongehuwd dv wln Meindert Harmens Jansma en Trijntje Lieuwes

    Koudenburg.  20-7-1926.

    1370. PIETER DIJKSTRA 62j schipper geb. te Nes mv Rixje Visser zv wln Hauke Klazes 

    Dijkstra en Haukje Pieters de Jong.  21-7-1926 te Leeuwarden.

    1371. MAAIKE de GROOT 47j vv Hinne Visser dv Wijtze Hendriks de Groot en Tjitske

    Hendriks Dijkstra.  1-8-1926.

    1372. KLAAS GROEN 21j arb. ongehuwd zv Marten Groen en Antje Faber.  29-9-1926.

    1373. JOHANNES FABER 76j wdnv Trijntje Feenstra zv wln Magchiel Pieters Faber en

    Tettje Minnes Boelens.  13-10-1926.

1927

    1374. FREDRIKJE de JONG 63j vv Willem Faber dv Anne Ages de Jong en Elisabeth 

    Aants Post.  19-2-1927.

    1375. SJOERD LEIJ 71j geb. te Nes mv Berber van der Lei zv wln Gerben Martens Leij en 

    Froukje Sjoerds de Vries.  7-3-1927.

    1376. JOOSJE de BOER 74j geb. te Brantgum wv Heerke Meinsma dv wln Klaas Folkerts

    de Boer en Tjitske Philippes Holdinga.  1-8-1927.

    1377. HARM HAMMING 86j geb. te Aduard mv Aaltje Eisenga zv wln Lammert Derks

    Hamming en Grietje Pieters Klunder.  3-10-1927.

    1378. JELLE HOEKSTRA 78j geb. te Engwierum wonende te Hantum wdnv Wietske Alberts

    Bosma en Dieuwke Tjipkes Oosterling zv wln Dirk Martens Hoekstra en Antje Ales

    Smedema.  4-12-1927.

    1379. IJNSKE VISSER 81j geb. te Nes vv Livius de Jong dv wln Jan Wijtzes Visser en 

    Sibbeltje Taedes Borst.  18-12-1927.

1928

    1380. GERRITJE WALSMA 74j geb. te Nes wv Minne Boelens dv wln Metske Thijssens Walsma 

    en Beitske Aukes Visser.  14-2-1928.

    1381. WIJTSKE TAMSMA 70j geb. te Wierum wv Jan Meinsma dv wln Ernst Arjens Tamsma en 

    Stijntje Taedes Borst.  15-2-1928.

    1382. AALTJE BOTSTRA 73j geb. te Nes vv Joeke Oosterling dv wln Jan Taedes Botstra en 

    Martje Eelzes Visser.  24-3-1928.

    1383. TRIJNTJE BOELENS 64j wv Eeltje Dijkstra vv Anne Dubblinga dv wln Freerk Ales

               Boelens en Goikje Pieters Holwerda.  6-6-1928.

    1384. levenloos kind mnl. van Jacob Hamming smid 35j en Antje Faber.  16-8-1928.

    1385. TAEDE OOSTERLING 45j kruidenier geb. te Nes mv Margje Jongedijk zv Joeke 

    Oosterling en wln Aaltje Jans Botstra.  13-9-1928 te Groningen.

    1386. DOEDE BIJLAND 75j arb. geb. te Nijkerk mv Stijntje van der Zee zv wln Frans Doedes 

    Bijland en Tjerkje Piers Feenstra.  15-10-1928.

    1387. HARMEN DOUWES 80j geb. te Anjum wdnv Willemke Tjeerds Elzinga en Minke de

    Jong zv wln Jan Jans Douwes en Geeske Harmens Miedema.  13-11-1928.

    1388. JOEKE OOSTERLING 70j wdnv Aaltje Botstra zv wln Gerrit Hendriks Oosterling en

    Doutzen Joekes Faber.  30-12-1928.

1929

    1389. IDSKE OOSTERLING 12 dagen dv Romke Oosterling arb. en Minke de Jong. 6-1-1929.

    1390. DOUWE de JONG 69j geb. te Nes mv IJmkje Dijkstra zv wln Kornelis Andries de Jong en

    Sijtske Joekes Faber.  11-2-1929.

    1391. ARJEN TAMSMA 75j geb. te Wierum ongehuwd zv wln Ernst Arjens Tamsma  en

    Stijntje Taedes Borst.  30-7-1929.

    1392. ANTJE FABER 50j vv Marten Groen dv wln Johannes Magchiels Faber en Trijntje

    Ates Feenstra.  17-10-1929.

    1393. MINKE de JONG 55j vv Wijbe Stellema dv wln Sjouke Sijtzes de Jong en Trijntje 

    Minnes Adema.  20-10-1929 te Leeuwarden.

    1394. BREGTJE POST 80j wv Marten Koudenburg dv wln Kornelis Martens Post en

    Eelkje Makkes Makkes.  6-12-1929.

1930

    1395. levenloos kind mnl. van Krine Faber 27j hoofd eener school en Janke Meinema. 2-2-1930.

    1396. MINNE VISSER 8 maanden zv Nutte Visser landb. en Riemke Meinema.  7-2-1930.

    1397. HENDRIK de GROOT 73j arb. wdnv Grietje Jansma zv wln Jan Hendriks de Groot en

    Wijtske Jans Meinsma.  7-3-1930.

    1398. HARKE OOSTERLING 68j mv Idske Torenmans zv wln Gerrit Hendriks Oosterling en

    Doutzen Joekes Faber.  7-4-1930.

    1399. TJITSKE WIJTSMA 81j geb. te Niawier vv Willem Meinsma dv wln Jan Tjommes

              Wijtsma en Dieuwke Gerrits Dijkma.  19-5-1930.

    1400. FREERKJE KAMMA 81j geb. te Wierum wv Willem Bandsma dv wln Christiaan Freerks 

Kamma en Antje Pieters Visser.  25-8-1930.

1401. BERBER van der LEI 73j geb. te Nes wv Sjoerd Leij dv wln Menne Montes van der Lei en

Sijke Sipkes de Jong.  14-9-1930.

1402. LIVIUS de JONG 84j wdnv IJnske Visser zv wln Sjouke Gerhardus de Jong en Sibbeltje

    Livius Dublinga.  30-10-1930.

1931

    1403. LIEUWE JANSMA 71j mv Baukje Visser zv wln Meindert Harmens Jansma en 

    Trijntje Lieuwes Koudenburg.  20-1-1931.

    1404. WILLEM MEINSMA 83j geb. te Nes wdnv Tjitske Wijtsma zv wln Broer Jans Meinsma en 

    Aafke Douwes Jansma.  17-3-1931.

    1405. LIJSBET HUIZINGA 1j dv Johannes Huizinga en arb. en Trijntje Stellema.  25-7-1931.

    1406. HARMEN MEINEMA 17 dagen zv Anne Meinema koopman en Anna Aalsma. 28-7-1931

    te Leeuwarden.

    1407. HENDRIK SIJTSMA 78j geb. te Ee mv Aaltje Visser zv wln Jan Hendriks Sijtsma en

    Elske Pieters de Haas.  31-7-1931.

    1408. AAFKE BUWALDA 3j dv Pieter Buwalda arb. en Trijntje Post.  22-8-1931.

    1409. DIRK GROEN 74j wdnv Geertje Boonstra mv Ettje Donga zv wln Marten Dirks Groen en 

    IJnske Jans Jansma.  2-10-1931.

    1410. JANKE MINNEMA 86j geb. te Niawier wv Meindert Meinsma dv wln Jasper Douwes

    Minnema en Jantje Beerends Boersma.  2-12-1931. 

1932

    1411. AALTJE VONK 23j geb. te Nes vv Jacob Meinsma dv wln Pieter Lieuwes Vonk en

    wed. Pietje Gerbens Basteleur te Nes.  3-5-1932 te Leeuwarden.

    1412. THEUNIS WOUDWIJK 78j arb. geb. te Lioessens mv Grietje Tijtsma zv wln Kornelis 

Theunis Woudwijk en Brechtje Martens Post.  26-11-1932.

1933

    1413. DOUWE KUIPER 70j mv Hijlkje Buwalda zv wln Wiebe Martens Kuiper en Antje

    Johannes Hoekstra.  18-1-1933.

    1414. MARTEN GROEN 56j koopman wdnv Janke Post zv wln Ale Martens Groen en 

    Menke Siegers Kloostra.  21-3-1933.

    1415. DOUWE DIJKSTRA 76j mv Grietje Koning zv wln Jitze Dijkstra en Renske 

    Douwes de Vries.  15-4-1933.

    1416. JAN CUPERUS 3 weken zv Tjipke Cuperus arb. en Grietje Barwegen.  19-9-1932.

    1417. FOLKERT BUURMANS 80j geb. te Nes wdnv Hiltje Faber zv wln Jan Martens 

    Buurmans en Dieuwke Folkerts de Boer.  16-12-1933.

1934

    1418. levenloos kind mnl. van Lijkele de Roos arb. en Hiltje Bijland.  29-1-1934.

    1419. ALE GROEN 91j wdnv Gertje Meindertsma zv Durk Martens Groen en Akke Martens

               Cuperus.  29-1-1934.

    1420. levenloos kind mnl. van Brant Groen arb. en Jeltje Groen.  20-5-1934.

    1421. MARTJE de JONG 78j vv Piebe Veenma dv wln Wiebren Klazes de Jong en 

    Aukje Annes Jouksma.  9-8-1934.

    1422. SIEBEREN ROSIER 76j geb. te Morra wdnv Riemke Ozinga zv wln Geert Fokkes 

Rosier en Klaaske Klazes Douma.  12-9-1934.

1423. ANTJE MEINSMA 60j ongehuwd dv wln Heerke Romkes Meinsma en Joosje de

    Boer.  13-10-1934.

1935

    1424. FOLKERT MEINSMA 47j landb. ongehuwd zv wln Heerke Romkes Meinsma en 

Joosje de Boer.  14-4-1935.

1425. ANNE de JONG 78j mv Bontje Botstra zv wln Ate Ages de Jong en Antje Annes

Walda.  21-4-1935.

1426. JAN de GROOT 74j mv Menke Steegstra zv wln Jan Hendriks de Groot en 

Wijtske Jans Meinsma.  2-5-1935.

1427. PIETER STEEGSTRA 71j mv Trijntje Elzenga zv wln Anne Klazes Steegstra en 

Hendrikje Pieters Faber.  18-11-1935.

1428. FEIKJE POST 31j geb. te Nes vv Harmen Minnema dv Kornelis Post vischventer en

wln Aafke van der Zee.  16-12-1935 te Leeuwarden.

1936

    1429. MARTEN CUPERUS 71j gard. geb. te Nes wdnv Klaaske Bakker mv Aaltje Groen

    zv wln Kornelis Jans Cuperus en Tjamke Romkes Meinsma.  6-1-1936.

    1430. HILTJE TEITSMA 42j vv Jacob Talsma dv wln Pieter Teitsma en wed. Wijtske 

Kampstra te Nes.  20-3-1936 te Leeuwarden.

1431. HARMEN VISSER 51j arb. geb te Nes mv Hendrikje de Groot zv wln Tiete Visser en 

Aukje Bosklopper.  22-3-1936 te Leeuwarden.

1432. GRIETJE TIJTSMA 79j wonende te Dantumawoude wv Theunis Woudwijk dv Jan 

Tijtsma en Menke Jacobs Katsma. 31-8-1936.

1433. GERHARDUS de JONG 41j gard.  mv Tjamke Cuperus zv wln Sjouke de Jong en 

wed. Pietertje Boltjes.  30-10-1936.

1434. levenloos kind mnl van Lijkele de Roos arb. en Hiltje Bijland.  17-11-1936.

1937

    1435. JITSKE VISSER 81j geb. te Nes wv Lieuwe Koudenburg dv wln Sjolle Pieters Visser en

    Froukje Martens Post.  3-2-1937.

    1436. IDSKE TORENMANS 73j geb. te Nes wv Harke Oosterling dv wln Romke Pieters

Torenmans en Aaltje Idzes van der Velde.  23-3-1937.

1437. TJITSKE PAUSMA 11 weken dv Paulus Pausma arb. en Aukje Meinsma.  22-7-1937

te Leeuwarden.

1438. levenloos kind vrl. van Doede Pausma gard. en Menke Boonstra.  31-7-1937.

1439. ANDRIES ZEILINGA 86j geb. te Nes wdnv Chrisje Visser zv wln Sjolle Minnes Zeilinga en 

Jantje Andries Hoekstra.  21-12-1937.

1440. JAN POST 57j arb. geb. te Nes mv Janke de Boer zv wln Johannes Kornelis Post en

Wijtske Jans Visser.  27-12-1937.

1938

    1441. JANNEKE van der SCHAAF 92j geb. Zwaagwesteinde wonende te Nes wv Johannes Ates

               Visser dv Fokke Tjallings van der Schaaf en Grietje Jans Haagen.  6-1-1938.

    1442. TRIJNTJE BOELENS 49j ongehuwd dv Egbert Boelens en Antje Wiersma.  22-2-1938.

    1443. TJITSKE MEINSMA 59j ongehuwd dv wln Heerke Romkes Meinsma en Joosje de 

Boer.  6-3-1938.

1444. STIJNTJE van der ZEE 63j wv Doede Bijland dv wln Jan Geerts van der Zee en

Hiltje Klazes Dijkstra.  25-3-1938.

1445. ATE FABER 30j gard. mv Stijntje Bosch zv Magchiel Faber gard. en Eelkje

Elzinga.  25-7-1938.

1446. SIJTZE de JONG 71j mv Tjitske Holwerda zv wln Gerhardus Sijtzes de Jong en Wijtske

Jans Meinsma.  13-8-1938.

1447. TRIJNTJE HOLWERDA 79j vv Wijtze Koning dv wln Pieter Jacobs Holwerda en 

Pietrikje Taedes Borst.  3-12-1938.

1939

    1448. AALTJE VISSER 82j wv Hendrik Sijtsma dv wln Sijtze Haijes Visser en Trijntje

    Tietes Hiemstra.  21-3-1939.

    1449. TRIJNTJE FABER 78j vv Kornelis Logterman dv wln Diemer Pieters Faber en 

    Janke Harmens Broersma.  20-5-1939.

    1450. DIEUWKE BOLMAN 38j geb. te Nes vv Anne Stallinga landb. dv wln Dirk 

    Hartman Bolman en Gerbrigje Ates Noordenbos. 5-6-1939.

    1451. levenloos kind mnl. van Paulus Pausma gard. en Aukje Meinema.  21-7-1939.

    1452. EGBERT BOELENS 81j mv Antje Wiersma zv wln Minne Minnes Boelens en

    Klaaske Romkes Meinsma.  31-7-1939.

    1453. CHRISTJE KAMMA 95j geb. te Wierum wonende te Nes ongehuwd dv Christiaan 

    Freerks Kamma en Antje Pieters Visser.  11-9-1939.

    1454. DOUWE PAUSMA 69j gard. mv Jitske Dijkstra zv wln Paulus Pausma en Doutzen 

Faber.  13-9-1939.

1455. PIETJE DIJKSTRA 74j vv Klaas Groen dv wln Haije Haijes Dijkstra en Tjerkje

Piers Feenstra.  26-11-1939.

1456. JANTJE SCHREGARDUS 74j geb. te Nes vv Jacob Post dv wln Eelze Schregardus en 

Goike Sijtzes Visser.  6-12-1939.

1457. MARIA BOSGRA 72j huishoudster geb. te Wierum ongehuwd dv wln Berend Tietes 

Bosgra en Trijntje IJsbrands Banga.  20-12-1939.

1458. KORNELIS VISSER 33j landarbeider ongehuwd zv Hinne Visser landarb. en wln 

Maaike de Groot.  28-12-1939.

1940

    1459. KLAAS MEINSMA 67j ongehuwd landb. zv wln Heerke Romkes Meinsma en Joosje de

    Boer.  7-1-1940.

    1460. ANTJE WIERSMA 82j geb. te Lioessens wv Egbert Boelens dv wln Melis Wiersma en

    Trijntje Liepkes Dijkstra.  10-3-1940.

    1461. KLAAS IJTSMA 12 dagen geb. en wonende te Kollumerpomp zv IJtzen IJtsma landarb. en

    Grietje Brinkman.  10-5-1940.

    1462. KLAASKE MEINSMA 60j ongehuwd dv wln Heerke Romkes Meinsma en Joosje 

Klazes de Boer.  22-5-1940.

1463. ANNE GROEN 77j mv Tietje de Groot zv wln Jacob Martens Groen en Dieuke Annes

Walda.  19-6-1940.

1464. IJMKJE DIJKSTRA 72j geb. te Lioessens wv Douwe de Jong dv wln Willem Jacobs 

Dijkstra en Minke Siegers Kloostra.  30-8-1940.

1941

    1465. ANTJE VISSER 80j wv Luitzen Sikkema dv wln Taeke Kornelis Sikkema en 

    Akke Pieters de Jong.  1-2-1941.

    1466. TRIJNTJE HOLWERDA 89j geb. te Niawier wv Kornelis Visser dv wln Hinne

    Pieters Holwerda en Aaltje Dirks Braaksma.  3-3-1941.

    1467. PIEBE VEENMA 82j geb. te Finkum wdnv Martje de Jong zv wln Jacob Jelles 

Veenma en Tjitske Simons Sinnema.  7-4-1941.

1468. MARTJE GROEN 82j wv Reinder Holwerda dv wln Marten Dirks Groen en

IJnske Jans Jansma.  25-4-1941.

1469. GOSEN KOLK 67j geb. te Anjum ongehuwd zv wln Pieter Kolk en Nieske

Kruisinga.  11-8-1941.

1470. HARMEN GROEN 73j wdnv Martje Koudenburg zv wln Marten Dirks Groen en

    IJnske Jans Jansma.  18-11-1941.

    1471. MARTZEN de JONG 84j geb. en wonende te Nes wv Jitze Donga dv wln Age Jacobs de 

Jong en IJtske Klazes Tolsma. 21-11-1941.

1472. ALE GROEN 71j gard. wdnv Emke Dijkstra en Hendrikje Sikkema mv Renske Dijkstra 

zv wln Marten Dirks Groen en IJnske Jans Jansma.  3-12-1941.

1473. MAGCHIEL FABER 64j landb. mv Eelkje Elzinga zv wln Johannes Magchiels Faber en

Trijntje Ates Feenstra.  10-12-1941.

1942

    1474. NEELTJE MEINSMA 59j ongehuwd dv wln Heerke Romkes Meinsma en Joosje de

    Boer.  6-2-1942.

    1475. MINKE HAAKSMA 72j geb. te Nijkerk wonende te Nes ongehuwd dv wln Ids Taekes 

Haaksma en Jantje IJpes Jousma.  5-5-1942.

1476. FREERKJE VISSER 81j geb. en wonende te Nes wv Age Koning dv wln Douwe Jacobs 

Visser en Doetje Freerks de Jong.  12-5-1942.

1477. HIJLKJE BUWALDA 78j geb. te Lioessens wv Douwe Kuiper dv wln Jan Annes Buwalda 

en Janke Isaaks Cahais.  6-9-1942.

1478. WIJTZE van der LEIJ 72j geb. te Nes mv Antje Woudwijk zv wln Pieter Montes van der 

Leij en Liskje Jans Post. 28-10-1942.

1479. REINOU van der LEIJ 76j geb. te Nes vv Ate Visser dv wln Pieter Montes van der Leij en 

Liskje Jans Post.  28-10-1942.

1480. HENDRIK de JONG 42j gard. mv Hiltje Stellema zv wln Age de Jong en wed. Dieuke

Oosterling.  7-11-1942.

1481. JASPER MEINSMA 3j zv Livius Meinsma landarb. en IJmkje Stiemsma.  11-12-1942 te

Leeuwarden.

1943

    1482. JEMKE GROEN 42j schipper geb. te Nes wonende te Anjum mv Antje Wagenaar zv

    Jan Martens Groen en Heiltje Jemkes Post.  3-2-1943.

    1483. JETSKE van der LAND 72j geb. te Kollumerzwaag wonende te Wouterswoude wv

    Meindert Hoekstra dv wln Jentje Sierks van der Land en Eelkje Kloosterman.  28-3-1943.

    1484. BROER de JONG 73j ongehuwd zv wln Gerhardus de Jong en Wijtske 

Meinsma.  14-5-1943.

1485. KORNELIS VISSER 22j bakkerknecht ongehuwd zv Bote Visser armvader te Holwerd en 

Jantje Westra.  29-4-1943 te Dessau.

1486. levenloos kind vrl. van Johannes Groen landarb. en Trijntje Post.  5-11-1943.

1487. FOLKERT VISSER 69j landarb. mv Klaaske Posthumus zv wln Kornelis Visser en 

Trijntje Holwerda.  10-12-1943 te Leeuwarden.

1488. TIETJE POST 53j geb. te Nes vv Fetze Dijkstra dv Jemke Post en Antje Visser.

overleden te Leeuwarden 12-12-1943.

1944

1489. KLAAS GROEN 77j wdnv Pietje Dijkstra zv wln Jacob Martens Groen en Dieuke

Annes Walda.  7-1-1944.

1490. JAN VISEE 20j metaalbewerker geb. en wonende te Baarn zv Jan Visee broodbakker en

Jacoba Klaasje Ligtermoet.  5-4-1944.

1491. SIJTZE de JONG 66j koopman mv Doutzen Oosterling zv wln Sjouke Sijtzes de Jong en

Trijntje Minnes Adema.  29-4-1944.

1492. HILTJE KAMMA 90j geb. te Wierum wonende te Nes wv Jan Paesens en Minne Boelens

dv Christiaan Freerks Kamma en Antje Pieters Visser.  10-10-1944.

1493. DURK JEPMA 73j schoenmaker geb. te Ee mv Antje Koopal zv wln Wijbe Simens Jepma

en Sjoerdtje Andries Zwart.  27-11-1944

1945

1494. JACOB BOERSMA 74j geb. te Oostrum mv IJnske Dijkstra zv wln Jelle Sjoerds Boersma 

en Johanna Reinders Hoekstra.  28-1-1945.

1495. ANNE DUBBLINGA 86j geb. te Leeuwarden wdnv Trijntje Boelens zv wln Lourina

Livius Dubblinga.  4-2-1945.

1496. RIJPKO KOLK 81j cafehouder geb. te Ulrum ongehuwd zv wln Pieter Kolk en Nieske

Kruizenga.  12-5-1945 te Leeuwarden.

1497. SJOERD STEEGSTRA 77j mv Geertje Boelens zv wln Anne Klazes Steegstra en 

Hendrikje Pieters Faber.  10-9-1945.

1498. DOUWE OOSTERLING 18j molenaarsknecht zv Romke Oosterling landarb. en

Minke de Jong.  10-9-1945 te Lioessens.

1499. DOUTZEN OOSTERLING 66j wv Sijtze de Jong dv wln Hendrik Oosterling en 

Mietje Lolkama.  7-11-1945.

1500. IJME BOERSMA 74j cafehouder geb. te Oostrum mv Gepke Zeilinga zv wln Jelle

Sjoerds Boersma en Johanna Reinders Hoekstra.  12-12-1945

1946

1501. WILLEM FABER 88j gard. wdnv Fredrikje de Jong zv wln Magchiel Pieters Faber en 

Tetje Minnes Boelens.  6-1-1946.

1502. ATE VISSER 76j wdnv Reinou van der Leij zv wln Haije Ates Visser en Antje 

Doekes de Vries.  1-2-1946.

1503. PIETJE van KUIKEN 84j geb. te Nes wv Jan Dam dv wln Jacob Jans van Kuiken en

Antje Freerks van der Bos.  1-2-1946.

1504. JOEKE OOSTERLING 23j landarb. ongehuwd zv wln Taede Oosterling en wed. 

Margje Jongedijk.  6-2-1946.

1505. JASPER GROEN 9 weken zv Pieter Groen distributieambtenaar en Aukje

Post. 13-2-1946.

1506. FETJE ELZINGA 73j vv Jan de Jong dv wln Albert Fetzes Elzinga en Tjitske

Hendriks de Groot.  27-2-1946.

1507. IJTJE ROZENDAL 78j vv Andries Dijkstra dv wln Fetze Rozendal en IJtje

Gaasterland.  15-3-1946.

1508. ANDRIES DIJKSTRA 84j geb. te Nes wdnv IJtje Rozendal zv wln Simon

Andries Dijkstra en Trijntje Eeltjes Koning.  25-3-1946.

1509. JELTJE GROEN 45j vv Brant Groen dv Klaas Groen landarb. en Pietje

Dijkstra.   20-11-1946 te Appelscha.

1510. JANTJE GROEN 9 dagen dv Pieter Groen distributieambtenaar en Aukje

Post.  27-12-1946 te Leeuwarden.

1947

1511. WIJBE STELLEMA 74j geb. te Nes wdnv Minke de Jong zv wln Tjerk Wijbes

Stellema en Akke Jans Cuperus.  14-5-1947.

1512. ANTJE WOUDWIJK 74j wv Wijtze van der Leij dv wln Kornelis Woudwijk en

Bregtje Post.  26-5-1947.

1513. HAIJE WAGENAAR 17j landarb. geb. en wonende te Nes zv Hille Wagenaar landarb.

en Eelkje Dijkstra.  2-6-1947.

1514. AUKE VISSER 68j geb. te Nes mv Bregtje Koudenburg zv wln Tiete Aukes Visser en

Aukje Harmens Bosklopper.  13-6-1947.

1515. HILBRAND HIJLARIDES 78j geb. te Heeg wonende te Leeuwarden mv Sipkje de

Jong zv wln Lammert Hijlarides en Baukje Boschma.  16-6-1947.

1516. JANTJE BUURMANS 57j dv wln Folkert Buurmans en Hiltje Faber. 6-7-1947 te 

Zuidlaren.

1517. TRIJNTJE ELZENGA 78j wv Pieter Steegstra dv wln Albert Fetzes Elzenga en 

Tjitske Hendriks de Groot.  20-8-1947.

1948

    1518. MENKE STEEGSTRA 86j wv Jan de Groot dv wln Anne Klazes Steegstra en 

    Hendrikje Pieters Faber.  24-9-1948.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.