sep 172015
 

    Door Gerrit de Jong

 (zoeken kan met ‘Ctrl-toets plus F-toets’; dan krijg je een zoekvenster, waar je de naam kunt typen; dan op ‘Enter’ en de naam wordt overal gekleurd weergegeven)

1812

    1.  IJMKJE LIEUWES HOEKSTRA 6 weken dv Lieuwe Lieuwes Hoekstra en wln 

    IJmkje Gerrits Reitsma. buren Aant Alderts Klazinga en Louw Jemkes de

    Liefde.  31-1-1812.

    2. KASPER LIEUWES BLOM 29j guardenier zv Lieuw Abrahams Blom landb. en 

    Antje Wierds. buren Sipke Durks Oozinga en Sijbren Durks Oozinga. 17-2-1812.

    3. TJITSKE TJIPKES 34j vv Albert Jacobs de Vries dv Tjipke Jacobs en Trijntje

    Sijbrens. buren Romke Wijbrens Doedema en Renze Hendriks Oozinga. 2-4-1812.

    4. ANTJE HIDDES POSTHUMUS  1j  dv  Hedzer Andries Posthumus  stoelwinder en Sipkje 

    Bouwes te Zwaagwesteinde.  9-5-1812. buren Pieter Wijtzes Boersma en Durk Tammes

    Braaksma.

    5. IDS TAEKES JOUWSMA 14j  zv Taeke Tjerks Jouwsma landb. en wln Lamke Idzes. 

    overl. 20-5-1812.

    6. JACOB JACOBS DIJKSTRA 36j  arb.  zv Jacob Jurjens Dijkstra en Klaske Jacobs in tijden 

    arb. te Nijkerk.  5-10-1812.  buren  Geert Ates Jongsma en Foppe Johannes Dijkstra.

1813

    7. EELZE JANS van der PLOEG  4 weken  zv Jan Eelzes vd Ploeg en  Antje Sipkes Ozinga.        

    overl. 23-1-1813 buren  Taeke Tjerks Jouwsma en  Hendrik Daniels Sijtsma.

    8. RUURD EELKES TOORNSMA  23j  marinier  zv Eelke Ruurds en Baukje Dirks.

    overl.  28-1-1813 te Leeuwarden.

    9. SIJBE GERRITS BOLTJES  49j  zv Gerrit Gerrits en Minke Melis beide overl.  22-3-1813.

    buren  Hartman Dirks Hartman en Kornelis Pieters Heeringa.

    10. FRANS NOORDHOEK  67j  won.te Vlaardingen.  24-3-1813.  buren  Martines vd Struis 

    en Kornelis den Boogaard.

    11. ANTJE LOLKES  75j  dv  Lolke Jans en Doetje Jochems.  1-10-1813.

    buren  Marten Jans v Peezens en Aant Alderts Klazinga.

    12. ANTJE JANS  68j  dv  Jan Tjerks en Luurtske Everts.  30-10-1813.

    buren  Balling Klazes Mollema en Berend Nannes Bouma.

1814

    13. HENDRIK PIETERS van der MEULEN 18j  zv  Pieter Liepkes en Grietje Jans.

    geb. 7-10-1795 overl. 20-3-1814. buren   Romke Wijbrens Doedema en Hendrik Schregardus.

    14. DIRK SIJBES  76j  zv Sijbe Jans en Doetje Sijbes.  6-4-1814.

    buren  Klaas Pieters Bosch en Feike Faber.

    15. IJTJE HARMENS BRUNIA 14j  dv  Harmen Gerbens en  Janke Lucas Brunia.  

    buren  Balling Klazes Mollema en  Jacob Jacobus Rittenberg.  19-5-1814

    16. SIJTZE SIJTZES de WAART 10 weken  zv Sijtze Teunis de Waart en Trijntje    

IJsbrandsGalema.  buren Doede Wijbrens Doedema en Marten Jacobs van Paesens.                                 

    overl 22-5-1814.

    17. DANIEL SIJTSES SIJTSMA  71j  zv  Sijtse Daniels en Jeltje Klazes.  18-10-1814.

    buren  Teake Tjerks Jousma en Tjipke Wierds Wierdstra.

    18. JELLE PIETERS de VRIES  26j  zv Pieter Jelles en Boukje Ruurds  17-12-1814  overl. in                      

                militair hospitaal te Den Haag. Fuselier.

1815

    19. BAUKJE JOUKES  19j  dv Jouke Tjerks en Riemke Hendriks  huisnr 27  10-1-1815.

    buren  Balling Klazes Mollema en Sijtze Teunis de Waart.

    20. JAN JANS SIXMA  15 weken  zv  wln Jan Wopkes Sixma en Trijntje Wijbes Klaver             

    nr 16. buren  Sipke Dirks Ozinga en Sijbren Dirks Ozinga.  28-1-1815.

    21. MINKE HILLES JOUWSMA 1j  dv  Hille Tjerks Jouwsma en Jantje Jouws Zwart  nr 138.

    buren  Nanne Berends Bouma  en Gerrit Jans Dijkstra.  27-4-1814.

    22. DIRK SJOERDS OSINGA  13j  zv  Sjoerd Dirks Osinga en Grietje Willems.  nr 5.

    buren als nr 21.  29-4-1815.

    23. WIJBE BARTELS JONGSMA 1j  zv  Bartel Minnes Jongsma en Grietje Wijbes Klaver.    

nr 9. buren  Rienk Hendriks Hettinga en Kriene Sjoerds vd Wal.  23-5-1815.

    24. ANTJE BEERENDS BOUMA 4j  dv Berend Nannes Bouma en Jeltje Gerrits Koopmans.              

    nr 19. buren  Balling Klazes Mollema en Sijtze Teunis de Waart.  17-10-1815.

    25. BEREND NANNES BOUMA 32j  grofsmid  mv Jeltje Gerrits Koopmans . nr 19. zv 

    Nanne Berends Bouma en Antje Teekes.  7-11-1815. buren als nr 24.

    26. TJIPKJE DIRKS BRAAKSMA  5 weken  dv  Dirk Tammes Braaksma en Moeder    

    Tjipkes  Wierdstra.  nr 13.  buren Jan Dirks Osinga en Pieter Wijtzes Boersma.  7-11-1815.

    27. ANTJE WIJNZENS de VRIES  2 weken  dv Wijnzen Metskes de Vries en Maaike Feddes   

    Keegstra.  nr 9.  buren Aant Alderts Klazinga en Marten Jacobs v  Peezens.  12-11-1815.

    28. WELMOED SAMUELS  47j  arbeidster  wv  Jan Rinzes Huizinga, dv  Samuel Christiaans     

en  Jantje Jans, beide overl. te Wierum.  nr 146.  buren Cornelis Pieters Heeringa en Rinse

    Hendriks Osinga.  11-12-1815.

    29. ANTJE TEEKES  52j  vv Nanne Beerends Bouma, herbergier.  dv  Teeke Gerbens en 

    Aaltje Foekes beide overl. te Nijkerk.  nr 4.  buren  Romke Wijbrens Doedema en Hendrik

                Frederiks Schregardus.  11-12-1815                           

30. SJOLLE JANS van der PLOEG 43j, boerenknecht.  zv  Jan Sjolles en Beitske Jans.  nr 43.          

                buren  Kornelis Pieters Heeringa en Renze Hendriks Osinga.  19-12-1815.

    31. LUCAS BRONGERS  76j, gardenier  zv  Bronger Fokkes en Geertje Lucas.  nr 22. buren 

    Jacobus Jacobs Rittenberg en Balling Klazes Mollema.  21-12-1815.

1816

    32. SIJTZE TEUNIS de WAART  32j, onderwijzer der jeugd  mv Trijntje IJsbrands Galema.  

    nr 31. zv Tunnis de Waart en Louwkjen ? buren Doede Wijbrens Doedema en Marten Jacobs

    Peezens.  12-1-1816.

    33. BALLING KLAZES MOLLEMA  33j, veldwachter mv Betske Jelles Boersma  nr 24  zv   

Klaas Ballings en Nieske Sijbrens. buren  Johannes Piers de Groot en Gerrit Sijbes vd Gang.

    geb. 4-10-1782 en overl. 17-1-1816.

    34. HENDRIK DANIELS SIJTSMA  33j  zv Daniel Sijtsma en ?.  nr 23.  buren  Romke 

    Wijbrens Doedema en Thijs Willems Walsma.  20-1-1816.

    35. NIESKE SIJBRENS  60j  vv Klaas Ballings Mollema  nr 36  dv Sijbren Bouwkes en 

    Eibertje    buren als nr 34.  23-1-1816.                           

36. AAFKE JACOBS  50j  vv  Bouwke Sapes  nr 35  dv  Jacob Ettes en Grietje Jacobs. buren

    Romke Wijbrens Doedema en Hendrik Frederiks Schregardus.  6-2-1816.

    37. GRIETJE BOUWKES  21j  dv Bouwke Sapes en wln Aafke Jacobs.  nr 35.  

    buren als nr  36.   7-2-1816.

    38.  BOUWJE MENTJES  60j  dv  Mentje Rienks  nr 8.  buren  Nanne Berends Bouma, 

    herbergier en  Sjoerd Dirks Osinga, timmerman.  7-4-1816.

    39. JARENT van der VEEN  5j  zv  Antje Douwes.  nr 138.  buren Hille Tjerks Jousma en 

    Nanne Berends Bouma.  9-4-1816.

    40. DURK PIETERS van der MAAT  80j  zv Pieter Cornelis en Pietje Durks  nr18  buren  

    Doede Wijbrens Doedema, landb. 40j en Aage Aages Wijma, grofsmid  33j.  12-8-1816.

    41. DURKJE RUURDS  58j  wv Willem Folkerts  nr 8  dv Ruurd Rienks en Martjen Eeltjes

    beideoverl.  buren  Thijs Foppes de Graaf, arb. 51j en Wijnzen Metskes de Vries, arb. 34j. 

        15-10-1816

1817

    41. EELZE JANS van der PLOEG  1j  zv Jan Eelzes vd Ploeg, gard. en Antje Sipkes  nr 27. 

    buren Thijs Willems Walsma, adsistent en Jan Louws vd Gang, arb.  27-2-1817.

    42. KLAAS MELIS WIJNIA  35j,  landb.  nr 137  zv

    buren Thijs Willems Walsma,adsistent en Gerrijt Jacobs de Ruiter, arb.  5-5-1817.

    43. JAN JANS OSINGA  29 weken zv Jan Dirks Osinga, gard. en Antje Sipkes  nr 12

    buren  Pieter Wijtzes Boersma en Durk Tammes Braaksma.  17-7-1817.

    44. TEAKE SJOERDS BRAAKSMA 51j  mv Stijntje Jacobs  nr 51  zv wln Sjoerd Teakes en 

    Janke ?buren  Thijs Willems Walsma, adsistent 41j en Jurjen Pijls Dijkstra. gard. 49j.  

    overl. 28-7-1817.

1818

    45. BONTJE POPPES  70j  vv Atze IJnia, schipper zonder vaste domicili.  nr 25.  8-5-1818.

    46. MAAIKE HENDRIKS van der MEI  62j  wv Jan Harmens Rintjema in leven landb. te 

    Hantumhuizen nr 30  buren  Willem Dirks Jager, onderwijzer 27j en Gerrit Pieters Reitsma,

                schoenmaker oud 64j.  10-6-1818.

    47. JAPKE PIETERS  78j  geb. te Bergum wv Douwe Hendriks, opzichter.  nr 36

    buren  Romke Wijbrens Doedema 51j en Thijs Willems Walsma 41j.  2-10-1818.

    48. TRIJNTJE AGES van der WAGEN 3 weken  dv Age Jacobs vd Wagen  en Antje Ates 

    nr 53  buren Hartman Melis Wijnia, landb.  33j  en Krine Sjoerds vd Wal.  24-11-1818.

1819

    49. HILLEBRAND HEINS de JONG  82j    nr 32  buren  Rienk Ruurds Boscha 52j en Thijs 

    Willems Walsma  41j.  6-1-1819.

    50. PETRUS DIONISIUS ROMAR  48j  geb. te Franeker  predikant te Nes en Wierum

    van  1793-1819. mv  Aaltje Renzes Huizinga  nr 1  zv  Dionisius Pieter Romar, boekbinder en 

    wln Hester Piebes. buren Taeke Sjoerds de Jong  55j voerman en Ieme Menzes Meinsma  30j

    gardenier.  26-8-1819.

1820

    51. GERRIT ULBES BUWALDA  7 weken  zv  Ulbe Gerrits Buwalda en Teatske Hendriks     Schregardus.  nr 10.  buren  Aant Alderts Klazinga 50j en Cornelis Sijtzes Gaasterland 33j 

    beide gardeniers.  9-1-1820.

    52. PIETER DOUWES STALLINGA  2j  zv Douwe Ruurds Stallinga landb. en Geertje 

    Pieters Heeringa nr 43.  buren  Hartman Durks Hartmans en Cornelis Pieters Heeringa 

    landbouwers. 22-1-1820.

    53. HARMEN DURKS VOOGD  2 weken  zv  Durk Johannes Voogd en Barber Harmens 

                nr 139 buren Louw Gerrits Brouwer 63j gard. en Frederik Frederiks Schregardus 25j  

    kastelein. nr 139 is het armenhuis.  6-5-1820.

    54. JOHANNES DURKS VOOGD  2 weken nr 139 ouders en buren als nr 53. 6-5-1820.

    55. LOUW GERRITS BROUWER  63j  gard. nr 139 buren Hille Tjerks Jousma 46j landb. en 

    Frederik Schregardus  25j kastelein.  17-6-1820.

    56. PIETER DOUWES STALLINGA 3 weken ouders als nr 52.  nr 43. buren als nr 52. 

    overl.  22-10-1820.

1821

    57. TRIJNTJE SIJMONS  54j  wv Bouke Jietzes schoolmeester  te Nes nr 8  buren Rienk 

    Ruurds Boscha 59j arb. en Renze Hendriks Oozinga 32j. gard.  14-2-1821.

    58. GEERTJE HESSELS KEEGSTRA  68j  vv Johannes Metskes de Vries  nr 10  buren Aant 

    Alderts Klazinga 52j en Cornelis Sijtzes Gaasterland beide gard.  5-6-1821

    59. PIETER WILTJES MEINDERTSMA  60j landb. nr 133. buren  Gerrit Ulbes Buwalda 49j 

    korenmolenaar en Jenne Reins Kamstra 39j arb.  22-11-1821.

1822

    60. JOHANNES DURKS VOOGD  6 dagen nr 139.  buren Frederik Schregardus 26j kastelein 

    en Gerrit Louws Brouwer  gard.   22-1-1822.

    61. HEEBELTJE BROERS HUIZINGA  48j  vv  Arjen Jans Faber  nr 36.  buren Bauke Sapes 

    Bandsma 56j schipper en Romke Wijbrens Doedema 55j.  28-2-1822.

    62. STEVEN PIETERS van der MEULEN  23j zv Pieter Liepkes van der Meulen en Grietje

    Jans. 7-3-1822 in militair hospitaal te Groningen.

    63. IJTJE ANNES   80j  wv Jan Heerkes  nr 47.  buren  Jan Durks Dijkstra 50j arb. en 

    Hartman Durks Hartman  41j landb.  24-3-1822.

    64. TAEKE TJERKS JOUWSMA  55j  wednv Lamke Idzes  nr 26  buren Pieter Liepkes vd 

    Meulen arb.  66j en Tjerk Jans Linkerhand 25j opzigter.  7-7-1822.

    65. HISKE JANS HUIZINGA 22j  dv wln Jan Renzes Huizinga molenaar en Welmoed 

    Samuelsnr 136.  buren Gerrit Jacobs de Ruiter 67j arb. en Pope Tammes Klaver 58j landb.  

    overl. 10-8-1822.

    66. TEETSKE FREDERIKS SCHRGARDUS 9 dagen  dv Frederik Frederiks Schregardus    

kastelein en IJtje Feddes Huizinga.  nr 4.  buren  Albert Jacobs de Vries 43j arb. en Sijbren 

    Klazes Mollema  arb.  16-10-1822.

    67. SIPKE DIRKS OSINGA  59j  slagter  wdnv Eelkje Keimpes  nr 15.  zv Dirk Hendriks 

    linnenwever en Saakje Sipkes.  buren Lemme Jelles Boersma 24j arb. en Wijtze Pieters 

    slagter.  2-10-1822.

1823

    68. TRIJNTJE HENDRIKS WIJNIA 57j vv Klaas Pieters Bosch landb. od Nes.  buren Wiltje 

    Pieters Meindertsma 22j landb. en Jenne Reins Kamstra 40j arb.  5-1-1823.

    69. JAN DIRKS OOZINGA  57j wdnv Sijke Geales  mv Dieuwke Jans Boltjes.  zv Dirk 

    Hendriks en Saakje Sipkes.  buren Jan Klazes de Bruin 27j arb. en Wijtze Pieters Boersma  

    slagter  21j  9-2-1823.

    70. TRIJNTJE DOUWES STALLINGA  1j  dv  Douwe Ruurds Stallinga en Geertje Pieters 

    Heeringa. buren  Hartman Dirks Hartmans 42j landb. en Cornelis Pieters Heeringa 37j landb.  

    overl. 7-4-1823

.    71. TRIJNTJE PIETERS FABER  69j geb. te Paesens  wv  Pieter Hanzes  dv  Pieter Douwes 

    in leven    grofsmid en Trijntje ?.  buren Albert Jacobs de Vries 24j arb. en Sijbren Klazes 

    Mollema 28j opzichter.  12-6-1823.

    72. PIETER LIEPKES van der MEULEN 67j arb. mv Grietje Jans.  buren Wijtze Harmens 

    Sijtsma 53j  wagenmaker en Tjerk Jans Linkerhand  26j koopman  23-7-1823.

    73. TEATSKE GERRITS DIJKSTRA  8j  dv  Gerrit Jans Dijkstra en Saakje Frederiks 

    Schregardus nr 9. buren Aant Alderts Klazinga 54j gard. en Thijs Willems Walsma  46j 

    adsistent.  12-11-1823.

1824

    74. LOUW JEMKES de LIEFDE 55j  arb. wednv Antje Klazes  zv  Jemke Louws arb. en  

    Aaltje Gosses.  nr 139.  buren Siebren Klazes Mollema 29j arb. en Frederik Frederiks 

    Schregardus kastelein 29j.  24-1-1824.                           

75. TRIJNTJE GERRITS DIJKSTRA  11 maanden  ouders als nr 71  nr 9  buren  Aant Alderts 

    Klazinga 55j gard. en Gerrit Sijbes vd Gang 34j gard.  10-4-1824.

    76. JOHANNA JENNES KAMSTRA  1j  dv  Jenne Reins Kamstra arb. en Renske Johannes 

    Koning.  nr 132.  buren  Tjeerd Jans Hiemstra  26j arb. en Wiltje Pieters Meindertsma  24j

    landb.  11-6-1824.

    77. WIJTZE HARMENS SIJTSMA  55j  wagenmaker geb. te Huizum  mv Antje Tjeerds

                nr 28 zv Harmen Sijtzes arb. en Fokje Wijtzes beide overl. in tijden echtelieden te Huizum.

    buren  Gerrit Pieters Reitsma  71j schoenmaker en Jan Pieter vd Meulen  34j 

    gard.  24-6-1824.

    78. TIJTJE JANS DIJKSTRA  53j  arbst. geb. te Holwerd  vv Jan Jans Stooker arb. te Nes

                nr 139. buren Feike Sijbouts Faber 46j arb. en Albert Jacobs de Vries  45j arb.  10-8-1824.

    79. JAN SIJMONS van der VEEN  55j arb. mv IJtske Jacobs  nr 139.  zv  Sijmon Sjoerds 

    gard. en  Trijntje Jans.  buren als nr 78.  14-8-1824.

    80. AALTJE JACOBS ROORDA  82j  wv Hilbrand de Jong schoolmeester te Paesens  nr 42.

    buren  Willem Dirks Jager  34j schoolmeester en Samuel Jans Huizinga  28j

    gard.  29-9-1824.

    81. FOKELTJE TJERKS PAUZINGA  81j wv Paulus Johannes arb. nr 139.  dv Tjerk Pieters 

    en Trijntje Jans te Nijkerk.  buren  Feike Sijbouts Faber 46j arb. en Dirk Johannes Voogd 42j.

    arb.  8-10-1824.

    82. KLAAS TEEKES BRAAKSMA 17j  nr 30 zv wln Teake Sjoerds Braaksma en wed. 

    Stijntje Klazes winkeliersche. buren Willem Dirks Jager 34j schoolmeester en Rense Petrus 

    Romar 23j mr kleermaker.  16-11-1824.

    83.  JOHANNES THIJSSENS WALSMA  15j  zv  Thijs Willems Walsma en Trijntje Metskes 

    de Vries.  nr 34. buren Samuel Jans Huizinga 28j gard. en Metske Thijssens Walsma  21j

    gard.  24-11-1824.

    84.  HENDRIK FREDERIKS SCHREGARDUS  50j  meester bakker  wdnv Liskje Renses 

    Huizinga  mv Antje Tjepkes Wierstra  zv Frederik Frederiks Schregardus meester bakker en 

    Taetske Jans te Wierum.  22-12-1824  nr 38.  buren Romke Wijbrens Doedema 57j landb. en 

    Ruurd Rienks Bosscha 24j arb.

    85.  MICHIEL REINDERS KLOP  77j gard. nr 36  buren als nr 83.  25-12-1824.

1825

    86. FEIKE SIJBOUTS FABER  46j geb te Munnekezijl  nr 139  buren Eeltje Ruurds 

    Torensma 57j arb. en Dirk Johannes Voogd  42j arb.  26-1-1825.

    87.TRIJNTJE DIRKS VISSER  70j  geb.te Aalzum.  nr 139  wv Johannes Johannes in leven

    wagenmaker. buren als nr 86.  31-1-1825.

    88. LAMKE AUKES  62j  nr 139.  wv nr  83  dv  wl Auke Jacobs landb. en Johanna Everts.

    buren als nr 86.   24-2-1825.

.     89. EELKJE SIJBES BAKKER  52j  nr 7  wv Hille Louw Jousma lanb. vv Renze Hendriks 

    Oozinga    buren Gerrit Sijbes vd Gang 35j arb. en Lemme Jelles Boersma 27j arb.  28-3-1825.

    90. TJEPKE  WIERDS WIERSTRA  75j  nr145. geb te Nijkerk  mv Dieuwke Pieters.  buren 

    Theunis    Pieters Idsinga 44j landb te Hantum en Geert Jacobs Douma  36j landb.  15-4-1825.

    91. RIENK RUURDS BOSSCHA  63j  arb. nr 36  mv Saakje Pieters.  buren Gerrit Jacobs de 

    Ruiter arb.  70j en Romke Wijbrens Doedema  58j landb.  25-4-1825.

    92. JAN SIJBES van der GANG  38j  nr 139  wdnv  Sophie van Hateren  mv Janke Jans 

    Huizinga gardenier.  buren Pope Tammes Klaver 62j landb. en Berend Ates Jongsma  41j 

    arb.  28-4-1825.

    93. JOHANNES WILLEMS JAGER  1j  nr 31  zv Willem Dirks Jager schoolmeester en Maria 

    Johan    Daniel Siegmans.  buren Thijs Willems Walsma 49j en Hillebrandus Martens v 

    Paesens kleermaker 22j. 28-4 1825.                               

94. MARTEN  JACOBS van PEESENS  53j timmerman  nr 32. buren Willem Dirks Jager 

    schoolmeester en Samuel Jans Huizinga 28j gard.  28-5-1825.

    95. TEETSKE RUURDS BOSSCHA  53j  nr 36.  vv Evert Jans van Kuiken. 

    buren als nr 88.  22-6-1825.

    96. GERRIT ULBES BUWALDA  52j  nr 134.  molenaar.  buren Wijbe Tammes Klaver  68j 

    landb. en Wiltje Pieters Meindertsma 27j landb.  20-7-1825.

    97. TJEERDTJE HENDRIKS KUIPERS  29j  nr 13  vv Wijtze Pieters Boersma slagter.  

    buren Dirk Tammes Braaksma  48j arb. en Dirk Jans Oozinga  25j gard.  10-8-1825.

    98. TEATSKE GERRITS van der GANG  8 maanden  nr 135.  dv  Gerrit Sijbes van der Gang  

    gard. en  Aaltje Gerrits Buwalda. buren als nr 96.

1826

    99. HANS POPES  KLAVER  22j  nr 140.  zv  Pope Tammes Klaver landb. en Elizabeth 

    Hanzes buren  Gerrit Jans Boltjes  60j arb. en Berend Ates Jongsma  41j gard.   16-1-1826.

    100. GAUKJE DIRKS VISSER  65j  nr 139.  geb. te Wierum  vv Eeltje Ruurds Toorensma  

    arb. dv  Dirk Wiltjes Visser en Janke Jans.  buren Dirk Johannes Voogd  43j arb. en Sijbren

    Klazes Mollema  31j gard.  27-1-1826.

    101. JOCHUM JANS VELLINGA  63j  nr 139   arb. ongeh. zv Jan Jochems en Antje Lolkes.

    buren Albert Jacobs de Vries 46j arb en Sijbren Klazes Mollema 31j gard.  17-2-1826.

    102. JETSKE JACOBS  48j  nr 139  arbeidster  geb. te Jouswier  wv Jan Simons van der Veen

    buren als nr 101.  25-2-1826.

    103. JACOB HARKES SCHIPPERS  87j  nr 21 geb.te Ee.  wdnv Maaike Jans. buren Pieter

    Sijbes    Boltjes  31j arb en Ruurd Everts van Kuiken  29j arb  17-3-1826.

    104. DIRKJE KORNELIS  58j  nr 15  vv  Sijbren Dirks Oozinga landb. dv Kornelis Aukes en 

    Grietje Aukes. buren  Dirk Tammes Braaksma 50j arb en Wijtze Pieters Boersma  25j

    slagter.  9-5-1826.

    105. TJERK KEIMPES de JONG  19 dagen  nr 11  zv Keimpe Tjerks de Jong  mr 

    schoenmaker en Antje Hijlkes de Jong.  buren Arend Alderts Klazinga 57j gard. en Gerrit 

    Louws Brouwer  31j gard.   24-6-1826.                           

106. GEISKE PIETERS  59j  139. arbeidster  wv Sijbe Gerrits Boltjes. buren Dirk Johannes

                Voogd arb. 42j en Sijbren Klazes Mollema 31j gard.  30-6-1826.

    107. DIEUKE JANS van der GANG  64j  nr 36  vv  Thijs Foppes de Graaf  arb. buren Bauke

    Sapes Bandsma 60j Schipper  en Krijne Sjoerds van der Wal  39j arb.  19-7-1826.

    108. ARJEN JANS FABER 65j  nr 139  wdnv Haebeltje Broers  zv wijlen Jan Arjens 

    grofsmid en Trijntje Rienks.  buren  Eeltje Ruurds Torensma  72j arb. en Dirk Johannes 

    Voogd  42j arb.  7-8-1826.

    109. LIEUWE BROERS HUIZINGA  48j  nr 148  arb.  geb. te Ternaard  mv  Aaltje    

Gooitzens buren Wijbe Tammes Klaver 68j landb. en Hartman Annes Wijnia landb.

    overl. 19-8-1826.

    110. TAETSKE JANS van der GANG  1j  nr 145  dv  wijlen Jan sijbes van der Gang en 

    Janke Jans Huizinga  buren Gerrit Jans Boltjes 60j arb en Tamme Popes Klaver

    arb. 33j   30-8-1826.

    111. DOUWE OTTES de VRIES  23j  nr 144  boerenknegt  geb. onder Nijkerk. buren Berend

    Ates Jongsma  41j gard. en Geert Jacobs Douma  38j landb.  21-9-1826.

    112. DOEDE JOHANNES BOOITSMA  68j  nr 40  landb. mv Sijke Pieters  zv wln Johannes

    Taekes en Martijntje Jacobs.  buren Jacobus Rittenberg  53j mr verver en Age Ages

    Wijma 39j mr grofsmid.  23-9-1826.

    113. TRIJNTJE BRUNIA  1j nr 139. onechte dv Sijmkje Baukes Brunia arbeidster. buren

    Albert Jacobs de Vries 47j arb. en Sijbren Klazes Mollema 31j  gard.  24-9-1826.

    114. JOHANNES WATZES 72j  nr 139  arb  ongeh.  buren als nr 113.  25-9-1826.

    115. JAN TJERKS GLINSTRA  53j nr 139.  arb.  wdnv IJnske Tjeerds  

    buren als nr 113.  29-9-1826.

    116. GERRIT JANS van der GANG 7 maanden zv Jan Gerrits van der Gang arb. en Antje

    Adolfs Hemminga.  buren Hille Tjerks Jousma 53j landb. en Sijbren Klazes

    Mollema  31j gard.  8-10-1826.

    117. EVERT JANS van KUIKEN 66j nr 139  arb. wdnv Taetske Ruurds

    buren als nr 113.  17-10-1826.

    118. GRIETJE MEINDERTS MEINDERTSMA 2 maanden  nr 16  dv  Meindert Eesgers 

    Meindertsma slagter en Menke Hendriks de Wei.  buren Geele Jans Oozinga 24j schipper

    en Dirk Sijbrens Oozinga  23j landb.  10-11-1826.

    119. TRIJNTJE RENZES 88j  nr 6  wv Hendrik Rienks  dv wln Rense Michiels arb. en   

AntjeHarmens.  buren Frederik Frederiks Schregardus  37j mr bakker en Willem

    Sjoerds Oozinga  21j timmerman.  11-11-1826.

    120. IJEME SJOERDS BOERSMA  1 maand nr 24  geb. te Nijkerk verblijvende te Nes

    buren Wijbe Ruurds van der Woude 59j gard. en Jan Louwrens van der Gang

    gard. 39j.   17-11-1826.

    121. WIJTZE JACOBS de JONG  2 maanden  nr 28  zv  Jacob Tjerks de Jong en Fokje 

    Wijtzes Sijtsma.  buren Jan Pieters van der Meulen 37j arb. en Ruurd Willems

    van der Ploeg 28j arb.  15-11-1826.

    122. NANNE BERENDS BOUMA 62j nr 139 timmerman geb. te Anjum  wdnv Antje Teekes

    zv Berend Nannes en Grietje ?  buren Dirk Johannes Voogd  44j arb en Sijbren Klazes 

    Mollema 31j gard.   27-11-1826.

    123. RENSKE LUBBERTS  46j  nr 48 geb. te Nijkerk  vv Gerrit Jans van der Gang arb.

    buren Wijnzen Metskes de Vries 46j arb. en Hartman Dirks Hartmans  46j

    vrederechter.   5-12-1826.

    124. HENDRIK HARMENS de RUITER  1j nr 155  zv Harmen Hendriks de Ruiter en Jantje

    Gerrits de Ruiter.  buren Jan Dirks Dijkstra 60j arb. en Hartman Dirks Hartmans 46j

    landb.  6-12-1826.

    125. LIEUWKJE JOHANNES DIJKSTRA 64j nr 139  wv Opt Tjerks.

    buren als nr 113.  17-12-1826.

1827

    126. PIETER WIJTZES BOERSMA  60j  nr 13. gard. geb. te Nijkerk  mv Baatje Goslings.

    buren Dirk Tammes Braaksma  51j gard. en Geele Jans Oozinga 25j gard.  8-2-1827.   

    127. JOHANNA POPES KLAVER  25j  nr 140  dv Pope Tammes Klaver landb. en Elizabeth

    Hanzes Veldema.  buren Gerrit Jans Boltjes 62j arb. en Berend Ates Jongsma 43j

    gard.  23-2-1827.

    128. TAMME POPES KLAVER  34j nr 140.  geb. te Nijkerk. ouders als nr 124.  buren Wierd 

    Tjepkes Wierstra  35j landb. en Ids Pieters van der Velde  26j landb. te Wierum  2-3-1827.

    129. SIEDS KRIJNES van der WAL  1j nr 36  zv Krijne Sjoerds van der Wal en Trijntje Jans

    Linkerhand.  buren  Bauke Sapes Bandsma 61j schipper en Romke Wijbrens Doedema

    landb. 60j.   17-6-1827.

    130. FOKELTJE TJERKS HIEMSTRA  59j  nr 49.  wv Jurjen Pijls Dijkstra dv wln Tjerk 

    Opts en Trijntje Willems od Nijkerk.  buren Wijnzen Metskes de Vries 46j arb. en Jan Klazes

    de Bruin  arb.   22-6-1827.

    131. TRIJNTJE JOHANNES  74j  nr 53  geb. te Nijkerk wv Ate Ages de Haan landb. te 

    Zwaagwesteinde.  Wijbe Tammes Klaver 68j  landb. en Broer Douwes Eizinga  33j

    arb.   11-7-1827.

    132. GRIETJE KORNELIS GAASTERLAND  5j  nr 139  dv  Kornelis Sijtzes Gaasterland  

    arb. en Tjetske Baukes Bandsma.  Buren Gerrit Jacobs de Ruiter  72j arb en Sijbren Klazes 

    Mollema.   11-8-1827.

    133. ALBERT JACOBS de VRIES  47j  nr 139.  arb  wdnv Grietje Tjepkes  mv Sjoukje 

    Minkes.  buren als nr 132.  17-8-1827.

    134.  AALTJE DOEDES DOEDEMA  25j  nr 18  dv Doede Wijbrens Doedema gard.en

    Hijlkjen Doedes Havinga. buren Sijbren Dirks Oozinga  58j landb. en Age Ages

    Wijma  31j  mr smid.   15-8-1827.

    135.JAN DIRKS DIJKSTRA  58j  nr 47  arb. geb. te Morra  mv  Jetske Jacobs ( Pieters)

    buren  Gerrit Jans van der Gang  55j arb. en Wijnzen Metskes de Vries  47j

    arb.  beide geen schrijven geleerd.  8-9-1827.

    136. JACOBUS JACOBUS RITTENBERG  54j  nr 26  mr verver  geb. te Zierikzee  mv 

    Maaike Botes.  buren  Jan Everts van Kuiken  36j  gard. en Pieter Sijbes Boltjes  32j

    gard.   30-10-1827.

    137. GERRIT JELLES de VRIES  66j  nr 6  geb. te Driezum  arb.  wdnv Grietje Jans mv

    Riemke Hendriks Hettinga.  zv wln Jelle Pieters arb en Aafke Gerrits te Nijkerk

    buren  Sjoerd Dirks Oozinga 52j mr timmerman en Sijbren Klazes Mollema 33j

    gard.  11-11-1827.

    138. THIJS WILLEMS WALSMA  53j  nr 34 policidienaar  mv Trijntje Metskes de Vries.

    buren Krijn Sjoerds van der Wal  40j arb. en Samuel Jans Huizinga 32j

    gard.   18-11-1827.

    139. LIEUWINA HARTMANS WIJNIA  1 dag  nr 54  dv  Hartman Annes Wijnia en 

    Neents Douwes Bosch.   19-12-1827.

    140. DIEUKE JANS van DIJK  32j  nr  27  vv Jan Pieters van der Meulen.  buren

    Jacob Tjerks de Jong  29j gard. en Metske Thijssens Walsma  gard.  18-12-1827.

1828

    141. ANTJE TJEERDS  65j  nr 28.  geb.te Ee wv  Wijtze Harmens Sijtsma wagenmaker

    buren Jan Pieters van der Meulen gard en Metske Thijssens Walsma  

    gard.  18-1-1828.

    142. EELTJE RUURDS TORENSMA  73j  nr 139  arb.  wdnv Baukje Dirks.  zv wln  Ruurd

    Rienks en Martje Eelzes.  buren Dirk Johannes Voogd  47j arb. en Sijbren Klazes

    Mollema.  3-2-1828.

    143. ROMKE DIRKS DOEDEMA  2 dagen  nr 38  zv Dirk Romkes Doedema mr bakker

    en Liskje Hendriks Schregardus.  buren Bauke Sapes Bandsma  62j schipper en

    Krine Sjoerds van der Wal  41j arb.   12-2-1828.

    144. TRIJNTJE HEERKES HOOGAKKER  47j  nr 139  arbeidster  wv  Jacob ?  dv wln 

    Heerke Sjolles Hoogakker en Antje Andries. buren Sijbren Klazes Mollema 

    opziener in het armhuis en Gerrit Lourens Brouwer  33j arb.  18-2-1828.

    145. GRIETJE MEINDERTS MEINDERTSMA  8 weken  nr 16.  dv Meindert Eesgers

    Meindertsma en Menke Hendriks de Wey. buren  Dirk Jans Oozinga 28j schipper

    en Dirk Sijbrens Oozinga 25j gard.  7-4-1828.

    146. JANKE LOUWRENS JOUWSMA 3j  nr 42  dv Lourens Hilles Jouwsma en Bregtje

                Romkes Doedema.  buren Kornelis Pieters Heeringa 43j landb. en Douwe Ruurds

    Stallinga ontvanger.  3-5-1828.

    147. IDS JANS van der GANG  5j  nr 53  zv Jan Lourens van der Gang arb. en Maaike   

 Idzes Banga.  buren Jan Everts van Kuiken 37j gard. en Keimpe Tjerks de Jong

    mr schoenmaker 32j.  12-5-1828.

    148. ANTJE TEEKES JOUWSMA  9j  nr 21  dv wln Teeke Tjerks Jouwsma en wed. 

    Stijntje Eelzse Visser. buren Pieter Metskes de Vries 60j voerman en Keimpe Tjerks

    de Jong  32j mr schoenmaker.  12-6-1828.

    149. KORNELIS ALBERTS de VRIES  4j  nr 39  zv wln Albert Jacobs de Vries arb. en  wed.

    Sjoukje Menkes.  buren Dirk Johannes Voogd  47j arb en Sijbren Klazes Mollema

    opziener der armen.  21-6-1828.

    150. TAEKE NANNES BOUMA 32j  nr 147  gard.  geb. te Nijkerk  mv Trijntje Wijbes 

    Klaver zv wln Nanne Berends Bouma en wln Antje Taekes. buren Krine Sjoerds van der

                Wal arb.  41j en Metske Thijssens Walsma  25j  policiedienaar.   6-11-1828.

    151. PIETER METSKES de VRIES  60j  nr 21  geb. te Ternaard  voerman  mv Grietje Jacobs

    zv wln Metske Johannes en Dieuke Pieters.  buren  Pieter Sijbes Boltjes  33j  arb. en

    Ruurd Everts van Kuiken  31j schipper.  22-11-1828.

    152. RIENK HENDRIKS HETTINGA  52j  nr 6  gard.  ongeh.  zv wln Hendrik Rienks en 

    Trijntje Rinzes.  buren  Sijbren Klazes Mollema opziener der armen en Metske 

    Thijssens Walsma  policiedienaar.   23-11-1828.

    153. TAEKE SJOERDS de JONG  64j nr 3 voerman  geb. te Hantumhuizen  mv Aukje

    Wijbrens Doedema.  zv wln Sjoerd Willems arb. en Detje Tjeerds vroeger te Hantum-

    huizen.  buren Bauke Sapes Bandsma 63j gard. en Metske Thijssens Walsma  25j

    policiedienaar.   24-12-1828.

1829

    154. BARTELTJE GOSLINGS LEVERLAND  60j nr 13  geb. te Hantumhuizen  wv Pieter 

    Wijtzes Boersma.  buren Dirk Tammes Braaksma  52j arb. en Dirk Jans Osinga 

    schipper.  31-1-1829.

    155. DIEUKE PIETERS  75j  nr 143.  wv  Tjipke Wierds Wierstra.  buren Theunis Pieters

    Idzinga  48j landb. en Geert Jacobs Douma  41j  landb.   16-3-1829.

    156. WIJBE KASPERS BLOM  21j  ongenummerd  arb.  zv wln Kasper Lieuwes Blom en

    wed. Trijntje Wijbes.  buren  Romke Wijbrens Doedema 62j landb. en  Sape Baukes 

    Bandsma  23j schippersknecht.   25-4-1829.

    157. TIJTJE POPES KLAVER  33j  nr 140  ongeh.  dv Pope TammesKlaver en Elizabeth 

                Hanzes buren Beernt Ates Jongsma arb en Oebele Pieters Walstra  35j arb.   7-5-1829.

    158. KORNELIS SIJTZES GAASTERLAND  43j  nr 139  geb. te Lioessens.  mv Tjitske 

    Baukes Bandsma.  buren Dirk Johannes Voogd  47j  arb en Sijbren Klazes Mollema 

                opziener der armen.   30-5-1829.

    159. HENDRIK MEINDERTS MEINDERTSMA  5j  nr 16.  zv Meindert Eesgers 

    Meindertsma slagter en Minke Hendriks de Wei.  buren  Wijtze Pieters Boersma 28j slagter 

    en Dirk Sijbrens Osinga  26j gard.  7-8-1829.

    160. FROUKJE JOHANNES de GROOT  2j  nr 41  dv Johannes Piers de Groot  landb. en 

    Saakje Douwes Bosch. buren Keimpe Tjerks de Jong  33j schoenmaker en Willem

    Dirks van Dijk  33j  mr timmerman.   30-8-1829.

    161. ABE JEMKES DIJKSTRA  7j  nr 139.  geb.te Paesens onechte zv Lieutske Abes 

    Kooistra arbeidster.  buren als nr 158.  9-9-1829.

    162. LISKJE FREDERIKS SCHREGARDUS  11j  wonende te Nes overleden te Anjum

    nr 81. dv Frederik Frederiks Schregardus bakker en IJtje Feddes Vlietstra.   30-9-1829.

1830

    163. KEIMPE TJERKS de JONG  33j  nr 23. mr schoenmaker  mv Antje Hijlkes Jongsma  zv

    wln Tjerk Ages  landb. en wed. Jenke Keimpes.  buren Jan Louws van der Gang 43j

    gard. en Jan Everts van Kuiken  39j gard.   4-1-1830.

    164. HENDRIK MEINDERTS MEINDERTSMA  7 weken  nr 16  zv Meindert Eesgers 

    Meindertsma slagter en Minke Hendriks de Wei.  de vader en buurman Gaele Jans 

    Osinga  26j schipper.   24-1-1830.

    165. ANTJE MONTES  69j  nr 139 ongeh.  buren Dirk Johannes Voogd en Sijbren Klazes

    Mollema.  23-1-1830.

    166. DETJE TAEKES de JONG  37j  nr 3  ongeh.  dv wln Taeke Sjoerds de Jong en wed.

    Aukje Wijbrens Doedema  gardeniersche.  buren  Dirk Johannes Voogd en Dirk 

    Taekes Jouwsma  14-2-1830.

    167. KORNELIS JANS DIJKSTRA  4j  nr 139  zv wln Jan Dirs Dijkstra arb. en wed. IJtske 

    Pieters. buren  als nr 165.  18-2-1830.

    168. TJERK KORNELIS STELLEMA  5 weken  nr 28  zv Kornelis Tjerks Stellema 

    wagenmaker enAaltje Sakes Faber.  de vader en buurman Jacob Tjerks de Jong 31j

    gard.  31-3-1830.

    169. LIEUWE KLAVER  1j  nr 139.  geb. onder Lioessens. onechte zv Grietje Wijbes Klaver

    gewoond hebbende en overleden te Morra.  buren Dirk Johannes Voogd  arb en Sijbren 

    Klazes Mollema opziener der armen.  2-4-1830.

    170. TRIJNTJE WILLEMS WIERINGA  12j  nr 139  dv Willem Sijtzes Wieringa en Jeltje 

    Andries.  buren als nr 169.   19-4-1830.

    171. JELLE SIEMONS BOERSMA  12j  ongenummerd.  zv Siemon Jelles Boersma 

    boerenknegt en wln Saapke Baukes Bandsma.  buren Wijnzen Metskes de Vries 50j arb en

    Jan Eelzes van der Ploeg  arb.  9-5-1830.

    172. PIETER JANS BOS 22j  nr 7  mr verver  mv Henke Hendriks van der Meulen.  buren

    Aant Alderts Klazinga 61j gard. en Rense Hendriks Osinga  gard.

    173. SIJKE KRISTIAANS KUPERUS 5 maanden  nr 35..dv Kristiaan Martens Kuperus 

    voerman en Rixtje Waeltjes Post.  buren Gerrit Jans van der Gang 57j arb. en Willem 

    Thijssens Walsma  24j gard.  30-5-1830.

    174. LOURENS GERRITS van der GANG  22j  nr 36  fuselier  zv Gerrit Jans van der Gang

                arb en wln Renske Lubberts.  buren Romke Wiebrens Doedema 63j gerd. en Krine Sjoerds 

    van der Wal.  arb.   11-7-1830.

    175. WIERD HILLES JOUWSMA  12j  nr 38.  zn Hille Tjerks Jouwsma landb. en Jantje

    Siemons Swart.  buren Sijbren Klazes Mollema opziener der armen en Jelle Gerrits de

    Vries   30j gardenier.   19-7-1830.

    176. ANTJE JANS GLINSTRA  21j  nr 139.. ongeh. dv Jan Tjerks Glinstra en IJnske ?. buren 

    Sijbren Klazes Mollema en Tjerk Jans Linkerhand  33j arb.  9-8-1830.

    177. GAUKE JENTJES de HAAN  3 maanden  nr 140.  zv Jentje Gaukes de Haan en Grietje 

    Popes Klaver.  de vader en buurman Jacob Tjerks de Jong  33j  gard.   28-9-1830.

    178. GRIETJE TJERKS  76j  nr 10.  wv Lourens Gerrits Brouwer arb. dv wln Tjerk Johannes 

    landb. en Trijntje Pieters.  buren Aant Alderts Klazinga  61j turfmeter en Petrus Sjouke

    Crop  22j mr verver.   12-10-1830.

    179. ZWETZE WIJTZES BOERSMA  5 weken  nr 13.  zv Wijtze Pieters Boersma slagter en 

    Stijntje Zwetzes de Vries.  buren Dirk Tammes  Braaksma 55j arb. en Dirk Jans Osinga

    gardenier  31j.   30-10-1830.

1831 

    180. GERRIT JACOBS de RUITER  76j  nr 139  geb. te Kollum  wdnv  Trijntje Gerlofs  

    buren Dirk Johannes Voogd en Tjerk Jans Linkerhand  33j  arb.  2-1-1831.

    181. ANTJE TABES  62j  nr 139  geb. te Lioessens  wv Harmen Alderts Dijkstra  arb. buren

    Liepke Annes Smidt  43j arb. en Tjerk Jans Linkerhand  33j arb.   13-2-1831

    182. EELKJE WILLEMS van der PLOEG  36j  nr 139  geb. te Wetzens  vv  Sijbren Klazes 

    Mollema dv  wln Willem Folkerts  arb. en Dirkje Ruurds.  buren Dirk Johannes Voogd 50j  

    arb. en Tjerk Jans Linkerhand  33j arb.   24-2-1831.

    183. TJIBBE RINNERTS  51j  ongenummerd  arb. geb. te Dantumawoude  ongeh.  buren  

    Jan Louws van der Gang  44j arb. en Lemme Jelles Boersma  34j arb.   8-3-1831.

    184. DIEUKE WIJNZENS de VRIES 24j nr 47 ongeh. dvWijnzen Metskes de Vries  arb. en

    Maaike Feddes Keegstra.  buren  Jan Eelzes van der Ploeg  44j arb  en Lemme Jelles

    Boersma  34j  arb.   13-3-1831.

    185. DIRK JOHANNES VOOGD  50j  nr 139.  arb. mv Barber Harmens Smits.  zv wln 

    Johannes Johannes Voogd wagenmaker en Trijntje Dirks.  buren  Sijbren Klazes Mollema 

    en Tjerk Jans Linkerhand 33j  arb.   12-4-1831.

    186. BAUKE SAPES BANDSMA  65j  nr 32. wdnv Aafke Jacobs  zv  wln Sape Lieuwes en

    Sijtske Jans.  buren Willem Dirks Jager  40j  onderwijzer der jeugd en Abe Scheltes 

    Kooistra  21j  arb.   1-6-1831.

    187. GERRIT PIETERS REITSMA  78j nr 29  schoenmaker  wdnv Sijtske ?  mv Jenke 

    Keimpes zv  wln Pieter Wijnzens schoenmaker en IJmkje Gerrits.  buren Rense Romar  29j

    kleermaker en Kornelis Tjerks Stellema  26j wagenmaker.  2-8-1831.

    188. PIETER WILLEMS JAGER  2j en 5 maanden nr 31  zv Willem Dirks Jager  40j 

    schoolm. enMaria Johan Daniel Siegmans.  buren  Willem Dirks van Dijk  35j timmerman en 

    Kornnelis Tjerks Stellema 26j wagenmaker.  6-9-1831.

    189. AUKJE FIJNJE  2 maanden  nr 139.  onechte dv Wijtske Jans Fijnje arbeidster. buren

    Jan Jans Stooker  65j arb. en Tjerk Jans Linkerhand 33j arb.   28-9-1831.

    190. IJEME MENSES MEINSMA  44j  nr 2 geb. te Metslawier  winkelier  mv Antje Feddes

    Huizinga. buren Sijbren Klazes Mollema opzichter in het armegesticht en Douwe Adolfs

    Hemminga  34j bakker.   17-10-1831.

    191. ANTJE ZOUTMAN  32j  nr1 geb. te Bolsward  vv Sijds van Kleffens predikant.  dv wln

    Foppe Andries Zoutman  in leven mr zilversmid te Bolsward en wed. Aaltje Sakes Feenstra

    buren Jelle Gerrits de Vries  31j gard. en Dirk Taekes Jouwsma 27j gard.   25-10-1831.

    192. GERRIT JOHANNES de VRIES  34j  nr 149  geb. te Wierum timmerman  mv Neeltje 

    Thijssens Walsma.  buren Romke Wijbrens Doedema 64j gard. en Krine Sjoerds van der Wal  

    gardenier.  10-11-1831.

    193.  BAUKJE KLAZES SCHEEPSTRA  44j  nr 139  geb. te Aalzum  vv Gerardus Paulus 

    van der Ploeg  arb. thans gedetineerd te Hoorn.  buren  Liepke Annes Smits  44j arb. en Tjerk 

    Jans Linkerhand  arb.  11-11-1831.

    194. LEUTSKE ABES KOOISTRA  37j  nr 139  ongeh.  arbeidster  dv wln Abe Fokkes 

    Kooistra en Antje Jans van Kuiken.  buren Sijbren Klazes Mollema armenvader en Tjerk Jans 

    Linkerhand 33j arb.  12-11-1831.

    195 JANKE GERHARDUS van der PLOEG 7j nr 139 geb. te Hantumeruitburen dv Gerhardus 

    Paulus van der Ploeg vh arb. te Ternaard, thans gedetineerd en wln Baukje Klazes Scheepstra.

    buren Sijbren Klazes Mollema armenvader en Tjerk Jans Linkerhand 33j arb. 29-11-1831.

    196. SIEDS KRINES van der WAL  11 maanden  nr 36  zv Krine Sjoerds van der Wal arb. en

    Trijntje Jans Linkerhand.  buren  Romke Wijbrens Doedema 64j gard. en Willem Thijssens

    Walsma 25j gard.  22-12-1831.

    197. JAN STOOKER 64j nr 139.  wdnv Tijtje ?  onechte zv Janke Andries  in leven arbeidster

    te Nes. buren Sijbren Klazes Mollema  en Tjerk Jans Linkerhand  33j arb.   28-12-1831.

1832   

    198. SIJKE PIETERS  67j  nr 26  landbouwersche geb. te Nijkerk  wv Doede Johannes 

    Booitsma in leven landb. buren Pieter Sijbes Boltjes  37j arb. en Hilbrand Martens van 

    Peesens  29j kleermaker.  13-1-1932.

    199. SIJKE JANS OSINGA  24j  nr 12  dienstmaagd  ongeh. dv wln Jan Dirks Osinga en Sijke 

    Geeles.  buren Dirk Tammes Braaksma  55j arb. en Wijtze Pieters Boersma  31j 

    slagter  16-1-1832.

    200. AARNT ALDERTS KLAZINGA 62j nr 10 geb. te Anjum  turfmeter  mv Hiltje Gerrits 

    Brouwerburen Gerrit Jans Dijkstra 43j  koopman en Jan Gerrits van der Gang 32j 

    arb.  27-1-1832.

    201. LIJSBETH HANZES VELDEMA  67j  nr 140  geb. te Waaxens  boerin  vv Pope 

    Tammes Klaver  boer.  buren Oebele Pieters Walstra  38j arb. en Jacob Tjerks de Jong 34j  

    gardenier  25-1-1832.

    202. HILTJE GERRITS BROUWER  66j  nr 10  wv Klaas Tjerks in leven voerman  – Lieuwe 

    Hijlkes in leven bakker en Aant Alderts Klazinga in leven turfmeter.  dv wln Gerrit Louws arb. 

    en Korneliske Simons. buren Sijbren Klazes Mollema gard. en Jan Gerrits van der Gang  33j

    gardenier.   21-2-1832.

    203. GRIETJE JANS HOEKSTRA  69j  nr 27  geb. te Wierum  wv Pieter Liepkes van der 

    Meulen arb.  dv Jan Jans in leven visser en Antje Pieters te Wierum. buren Sijbren Klazes

                Mollema en Tjerk Jans Linkerhand.  7-3-1832.

    204. SIJKE DIRKS OSINGA  2j  nr 12  dv Dirk Jans Osinga schipper en Trijntje Gerrits 

    Reitsma. buren Dirk Tammes Braaksma  55j arb. en Wijtze Pieters Boersma 31j 

    slagter.  14-3-1832.

    205. SAAKJE PIETERS  52j  nr 139  wv Ruurd Rienks Boscha  dv Pieter Kornelis en Tetje 

    Jans. buren Sijbren Klazes Mollema en Tjerk Jans Linkerhand.    12-4-1832.

    206. BEERNT ATES JONGSMA  49j gard.  nr 142  geb. te Nijkerk  mv Aaltje Tjepkes 

    Wierstra.buren Geert Jacobs Douma 44j landb. en Samuel Jans Huizinga 36j

    landb.  26-5-1832.

    207. OEBELE PIETERS WALSTRA  39j  nr 141 arb.  geb. te Amsterdam  mv Reinouw 

    Jelles. ouders laatst woonachtig te Hantum.  buren als nr 206.   6-7-1832.

    208. SIJKE PIETERS BOITSMA  8j  nr 40  geb. te Nijkerk  dv wln Pieter Doedes Boitsma en

    Sjoukje Harmens de Lang.  buren Pieter Sijbes Boltjes 37j gard. en Hilbrand Martens van

    Peesens  29j kleermaker.  12-9-1832.

    209. ANTJE FREERKS  67j  nr 145 geb. te Akkerwoude wv Sieds Johannes vv Wijbe 

    Tammes Klaver gard. buren Geert Jacobs Douma  44j landb. en Jacob Tjerks de Jong 43j 

    gardenier  1-10-1832.

    210. WIJBE TAMMES KLAVER  71j  nr 142. gard. geb. te Driesum  wdnv Geeske Johannes 

    -Dieuwke Gerrits –  Durkje Hendriks en Antje Freerks. buren Samuel Jans Huizinga 37j

    landb. en Jacob Tjerks de Jong 34j  gard.  5-11-1832.

1833.

    211. GEERT ATES JONGSMA  64j  nr 139  arb. geb. te Nijkerk  wdnv Aafke Pieters en 

    Beitske Fransen. buren Sijbren Klazes Mollema en Tjerk Jans Linkerhand.   2-1-1833.

    212. DOEDTJE IJMES MEINSMA  10j  nr 2.  dv wln IJme MensesMeinsma en wed. Antje 

    Feddes Huizinga winkeliersche.  buren Douwe Hemminga 34j bakker en Tjerk Hilles 

    Jouwsma 73j landbouwer.   7-1-1833.

    213. HENDRIK van KUIKEN 39j schutter overleden te Bergen op Zoom (oorlog Nederland –

    Belgie) zv Evert van Kuiken en Teatske Ruurds.  27-1-1832

    214. JACOB GERRITS de RUITER 23j nr 139  arb. zv wln Gerrit Jacobs de Ruiter en 

    Trijntje Gerlofs buren Krine Sjoerds van der Wal 45j arb. en Sijbren Klazes 

    Mollema.  11-1-1833.

    215. GRIETJE MEINDERTS MEINDERTSMA  2j  nr16.  dv Meindert Easges Meindertsma 

    slagter en Menke Hendriks Osinga.  buren Dirk Tammes Braaksma 56j arb. en Wijtze Pieters 

    Boersma slagter 31j.   20-1-1833.

    216. AGE JACOBS van der WAGEN  64j nr 53 landb. mv Antje Ates de Haan.  zv wln Jacob

    Ages voerman en Tjiske Elisabeths. buren Rense Hendriks Osinga 43j gard. en Ruurd 

    Jacobs Dijkstra  33j arb.   30-1-1833.

    217. JOHANNES WILLEMS JAGER  6j nr 31 zv Willem Dirks Jager onderwijzer der jeugd   

en Maria Johan Daniel Siegman.  buren Kornelis Tjerks Stellema 27j wagenmaker en Tjerk 

    Gosses Visser  22j timmerknegt.  4-2-1833.

    218. JELTJE JEMKES DIJKSTRA  15j  nr 139  geb. te Lioessens onechte dv wln Jemke 

    Klazes Dijkstra arb. en wln Leutske Abes Kooistra. buren Sijbren Klazes Mollema en Tjerk 

    Jans Linkerhand.  14-2-1833.

    219. THEUNTJE RUURDS van KUIKEN 9j nr 17 dv Ruurd Everts van Kuiken arb. en Pietje 

    Theunis Wouter.  buren Age Ages Wijma 46j grofsmid en Sijbren Klazes

    Mollema   14-2-1833.

    220. THIJS FOPPES de GRAAF  78j nr 139 arb. geb. te Lioessens. wdnv Dieuwke Jans van 

    der Gang. buren als nr 214.  27-2-1833.

    221. MEINDERT EESGERS MEINDERTSMA 46j  nr 11  slagter geb. te Paesens  mv Menke 

    Hendriks Osinga.  buren Doede Wijbrens Doedema 63j landb. en Wijtze Pieters Boersma 32j

    slagter   6-4-1833.

    222. BENJAMIN JENNES KAMSTRA 4j nr 132  zv Jenne Reins Kamstra arb. en Renske 

    Johannes Koning. buren Tjeerd Jans Hiemstra 35j boerenknegt en Wiltje Pieters

    Meindertsma  33jlandbouwer.   6-4-1833.

    223. JAN BOKKES van der PLOEG  22j  nr 140  arb. geb. te Wetzens wonende te Nijkerk. 

    zv Bokke Sapes van der Ploeg arb. onder Nes en wln Maria Jans.  buren Pope Tammes Klaver

    landb. 70j en Hendrik Joukes Hettinga gard.  12-4-1833.

    224. FOKELTJE BALLINGS MOLLEMA 19j nr 24 arbeidster  dv wln Balling Klazes 

    Mollema  gard. en wed. Beitske Jelles Boersma. buren Jan Louws van der Gang 46j arb en 

    Kristiaan Martens Kuperus  26j voerman.  4-5-1833.

    225. DIEUWKE DIRKS BRAAKSMA  23j  nr 13 arbeidster  dv Dirk Tammes Braaksma arb. 

    en Moeder Tjepkes Wierstra.  buren  Dirk Jans Osinga 33j schipper en Wijtze Pieters

    Boersma  32j slagter.  12-5-1833.

    226. AALTJE WILLEMS MIEDEMA  45j  nr 19  geb. te Britzum  vv Age Ages Wijma 

    grofsmid buren Doede Wijbrens Doedema 63j landb. en Ruurd Everts van Kuiken 36j

    arb.  6-6-1833.

    227. RINSKE TAEKES de JONG 33j  nr 3 ongeh.naaister  dv wln Teake Sjoerds de Jong 

    voerman en Aukje Wijbrens Doedema.  buren Sijbren Klazes Mollema en Douwe 

    Hemminga  35j bakker.   30-6-1833.

    228. DIRK TAMMES BRAAKSMA 57j nr 13  arb. geb. te Anjum  mv Moeder Tjepkes 

    Wierstra onechte zv Rinske Dirks.  buren als nr 225.  7-7-1833.

    229. FREDERIK JANS van der GANG 1 week  nr 10  zv Jan Gerrits van der Gang arb. en 

    Antje Adolfs Hemminga. buren Gerrit Jans Dijkstra  43j koopman en Gerrit Arents 

    Klazinga 30j schoenmaker.  15-7-1833.

    230. AUKJE WIJBRENS de JONG 68j nr 3 wv Teake Sjoerds de Jong voerman dv wln 

    Wijbren Doedes landb. en Bregtje Romkes.  buren Sijbren Klazes Mollema 38j gard en 

    Douwe Hemminga  35j bakker.  27-7-1833.

    231. ANTJE ADOLFS HEMMINGA  33j  nr 10 geb. te Paesens  vv Jan Gerrits van der Gang 

    arb. buren Tiete Obma 39j verver en Gerrit Arents Klazinga  30j schoenmaker.  9-8-1833.

    232. LISKJE HENDRIKS SCHREGARDUS  32j  nr 38  huishoudster vv Dirk Romkes 

    Doedema bakker. dv wln Hendrik Frederiks Schregardus bakker en wln Liskje Renzes 

    Huizinga. buren Jelle Gerrits de Vries 33j gard en Dirk Taekes Jouwsma 29j gard.   8-9-1833.

    233. GERRIT LOURENS BROUWER  38j overl. in de gem. Huijbergen NB. schutter.  zv 

    Louw Brouwer en Grietje Tjerks.  15-9-1833.

    234. IJTJE PIETERS HOEKSTRA  4j  ongenummerd  geb. te Morra  dv Piter Simons 

    Hoekstra arb. en Sijke Kornelis  buren Willem van Dijk 37j timmerman en Abraham 

    Lammerts van der Wal schoenmaker.   5-10-1833.

    235. AUKE PIETERS FABER 48j  nr 135 arb. geb. te Nijkerk  mv Batje Lieuwes Jaarla. 

    buren  Willem Jeltes Kooistra  59j arb. en Ids Lieuwes Sijtsma 49j koopman.  20-10-1833.

    236. JITSKE PIETERS 53j nr 139. arbeidster  wv Jan Dirks Dijkstra arb. dv  Pieter Kornelis 

    arb. en Tettje Jans.  buren Liepke Annes Smidt 47j arb. en Sijbren Klazes Mollema 39j

    arbeider.  27-10-1833.

    237. ARJEN WILLEMS van DIJK 10 dagen nr 33 zv Willem Dirks van Dijk timmerman en 

    Rinske Arjens van Andringa. buren Willem Dirks Jager 36j onderwijzer der jeugd en

    Abraham Lammerts van der Wal 36j kastelein.  17-12-1833.

1834

    238. SAAKJE DOUWES BOSCH 40j  nr 41 boerin geb. te Foudgum vv Johannes Piers de 

    Groot landb.  buren Gerrit Jans van der Gang 62j gard. en Jan Everts van Kuiken 43j

    gard.  2-7-1834

    239. TJEERD JANS HIEMSTRA  36j nr 132 boerenknegt geb. te Lioessens ongeh.  buren 

    Jenne Reins Kamstra 52j arb. en Wiltje Pieters Meindertsma 35j landbouwer.  31-11-1834.

1835

    240. JAN JACOBS BRAAKSMA 6 weken ongenummerd zv Jacob Kornelis Braaksma arb. en 

    IJbeltje Annes Val. buren Anne Tjipkes Poutsma 30j arb. en Melis Hartman Hartmans 21j

    landbouwer.  15-1-1835.

    241. AGE ROELOFS BOERSMA  2 dagen  nr 40  zv Roelof Ages Boersma arb. en Grietje 

    Lieuwes Sijtsma . buren Jan Everts van Kuiken 44j gard. en Pieter Sijbes Boltjes 41j

    gard.  8-4-1835.

    242. GRIETJE WILLEMS BEINTEMA 65j nr 5 geb. te Blija vv Sjoerd Dirks Osinga  buren 

    Tiete Tjeerds Obma 41j mr verver en Douwe Adolfs Hemminga 38j mr bakker.   21-7-1835.

    243. PIETJE EERENTS van der LAAN 33j  nr 42 geboren en wonende te Dokkum. buren 

    Roelof Ages Boersma 35j arb. en Frederik Hendriks Schregardus 28j gard.  12-9-1835.

    244. GRIETJE LIEUWES SIJTSMA 37j nr 42 geb. te Metslawier  vv Roelof Ages Boersma 

    arb. dv Lieuwe Jans en Jeltje Daniels.  buren Frederik Hendriks Schregardus 28j gard en 

    Marten Jans Looijenga 22j schoenmaker.  29-10-1835.

    245. ANTJE FEDDES VLIETSTRA  41j nr 2  wv IJeme Menses Meinsma vv Age Ages 

    Wijma grofsmid.  dv wln Fedde Hijlkes broodbakker en Liskje Renses.  buren Rense

    Osinga 45j gard. en Douwe Adolfs Hemminga 38j bakker.  1-11-1835.

    246. TEAKE JOHANNES BOUTSMA 84j nr139 geb. te Wierum wdnv Trijntje Jacobs mv 

    Jantje Jacobs Groen. buren Sijbren Klazes Mollema en Liepke Annes Smidts 48j 

    arb.  8-12-1835.

    247. PIETJE JELLES de HAAN 3 maanden nr 54 dv Jelle Jans de Haan arb. en IJbeltje 

    Gerrits van der Gang.  buren Frans Pijls Dijkstra 55j gard. en Gatze Gerrits Hofman 47j 

    gardenier.  21-12-1835.

1836

    248. AALTJE GERRITS BUWALDA 39j nr 153 geb. onder Betterwird  vv Gerrit Sijbes van 

    der Gang gard. dv wln Gerrit Ulbes Buwalda rog en pelmolenaar te Nes en wed. Jeltje Klazes 

    Oosterbaan te Dokkum.  buren Wiltje Pieters Meindertsma 36j landb. en Andries Heep 35j

    rog en pelmolenaar.  22-1-1836.

    249. FOEKE HEINS LOUWMA 15 weken overl. in het schip.  geb. te Oostrum  zv Hein 

    Oedzes Louwma arb. en Aukje Deddes Wiersma wonende in het schip zonder vaste domicilie.

    buren Metske Thijssens Walsma 32j veldwachter en Frederik Hendriks Schregardus 29j

    gardenier.  16-4-1836.

    250. WILLEM RUURDS van der PLOEG  4 maanden nr 26  zv Ruurd Willems van der Ploeg 

    arb. en Trijntje Aukes Dijkstra.  buren Abraham Lammerts van der Wal 38j kastelein en Sijbe

    Louws Dijkstra 25j arb.  11-10-1836.

    251. SJOERD DIRKS OSINGA 62j nr 5 mr timmerman wdnv Grietje Willems Beintema.  zv 

    Dirk Hendriks en Saakje Sipkes.  buren Douwe Adolfs Hemminga 38j broodbakker en Marten

    Jans Looijenga 22j schoenmaker.  28-10-1836

    252. PIETJE THEUNIS WOUTER  41j  nr 20  geb. op Schiermonnikoog  vv Ruurd Everts 

    van Kuiken.  buren Metske Pieters de Vries 32j gard. en Age Ages Wijma 26j 

    grofsmid  10-12-1836.

1837

    253. LIEUKE JACOBS 76j nr 139 geb. te Wierum  wv Pieter Aukes Kabbellau.  buren 

    Sijbren Klazes Mollema en Tjerk Jans Linkerhand.  24-1-1837.

    254. JOUW SIMONS ZWART  44j  nr 139  arb. geb te Nijkerk  mv Sjoukje ? arbeidster te 

    Ferwerd  zv Simon Jouws Zwart en Antje Wierds.  buren Liepke Annes Smits 49j arb en 

    Tjerk Jans Linkerhand arb.  15-3-1837.

    255. ABE SCHELTES KOOISTRA  27j nr 39 arb. mv IJmkje Louws Dijkstra  zv Schelte 

    Abes Kooistra afwezig en Pietje Jochems Ruurdsma.  buren Metske Thijssens Walsma 33j

    policidienaar en Dirk Romkes Doedema 35j bakker.   7-4-1837.

    256. AAFKE GERRITS KLAZINGA 1j nr 10  dv Gerrit Aants Klazinga schoenmaker en 

    Japke Baukes Bandsma  buren Jan Gerrits van der Gang  38j arb. en Metske Thijssens

    Walsma 33j policidienaar.  18-7-1837.

    257. IJMKJE PIETERS REITSMA 23j  nr 53 dv wln Pieter Gerrits Reitsma en wed. Tetje 

    Thijssen. buren Sijbe Hilles Jouwsma 35j landb. en Willem Hendriks Huizinga 30j 

    arb.  27-8-1837.

    258. ANDRIES JOEKES HEEP 37j nr 134 korenmolenaar geb. te Dokkum  ongeh. zv Joeke 

    Heep en Maria Broekens.  buren Jacob Cornelis van der Meulen 53j molenaarsknegt en

    Rense Hendriks Osinga 48j arb.  1-11-1837.

    259. SIJBE HILLES JOUWSMA 35j nr 54 landb. mv Pietje Tjallings Meindertsma  zv Hille 

    Louws Jouwsma en Eelkje Sijbes Bakker. buren Ids Pieters van der Velde 37j landb. en 

    Jan Ages van der Wagen 23j landb.  15-12-1837.

    260. WILLEM RUURDS van der PLOEG 1 dag nr 39  zv Ruurd Willems van der Ploeg arb. 

    en Trijntje Aukes Dijkstra. buren Dirk Romkes Doedema 36j broodbakker en Jochem

    Scheltes Kooistra 25j arb.  23-12-1837.

1838

    261. HIJLKJE DOEDES HAVINGA 60j nr18 vv Doede Wijbrens Doedema landb. dv Doede 

    Jans en Aaltje Mennolts. buren Age Ages Wijma 52j grofsmid en Kornelis Sijbrens Osinga 30j

    landbouwer.  25-4-1838.

    262. SEESKE TJERKS VISSER 4 maanden nr 32  geb. te Wierum  dv Tjerk Gosses Visser 

    timmerknecht en Sieuke Jans Dieter.  buren Willem Dirks Jager 48j onderwijzer en Willem 

    van Dijk timmerman 42j   1-8-1838.

    263. RUURD JACOBS VISSER fuselier overleden te Breda in 1837.

1839

    264. JAN TJALLINGS MEINDERTSMA 23j  nr 24 gard. geb. te Paesens  zv wln Tjalling 

    Lieuwes Meindertsma en Franske Pijls Dijkstra winkeliersche te Nes. buren Hendrik Jans 

    Buning gard. 33j en Metske Thijssens Walsma 34j politieagent.  6-3-1839.

    265. SAKE HENDRIKS HOEKSTRA 39j nr 52  arb. geb. te Rinsumageest  mv Grietje Sipkes 

    Osinga buren Ids Pieters van der Velde 38j landb. en Kornelis Sijbrens Osinga 32j 

    landb.  27-4-1839.

    266. EELKE JANS de VRIES  2j nr 51 geb. te Lioessens  zv Jan Pieters de Vries en Hittje 

    Eelkes Eelkema  buren Frans Pijls Dijkstra 59j arb. en Johannes Teakes Klim 23j

    arb.  29-8-1839.

    267. JELTJE KLAZES OOSTERBAAN 66j nr 3 geb. te Dokkum  wv Gerrit Ulbes Buwalda  

    dv Klaas Hilles Oosterbaan en Aaltje Thijssens.  buren Gerrit Jans van der Gang 67j 

    turfmeter en Dirk Taekes Jouwsma 34j gard.   13-9-1839.

    268. ANTJE HANZES 78j  nr 12 geb. te Waaxens  wv Age Jans.  buren Wijtze Pieters 

    Boersma gard. 38j en Metske Thijssens Walsma 35j politiedienaar.  3-10-1839.

    269. SIJBREN DIRKS OSINGA 70j nr 15 landb. wdnv Dirkje Kornelis Visser. zv Dirk 

    Hendriks en Saakje Sipkes.  buren IJpe Oebeles Viersen 31j landb. en Wijtze Pieters

    Boersma 38j veearts.  22-11-1839.

1840

    270. TRIJNTJE RENDERTS BROEKSTRA 36j  nr 26 geb. te Burum vv Abraham Lammerts 

    van der Wal kastelein. buren Metske Thijssens Walsma 36j politie en Jan Minnes 

    Boelens 35j. gardenier   29-2-1840.

    271. FOLKERTJE RUURDS van KUIKEN 2 maanden nr 20  dv Ruurd Everts van Kuiken 

    arb. en Hiltje Douwes de Vries. buren Age Wijma 53j grofsmid en Metske Pieters de

    Vries 36j voerman  2-7-1840.

    272. JOHANNES JOHANNES de GROOT 1j nr 131 zv Johannes Piers de Groot landb. en 

    Wemalina Albertus Wiersma buren Rense Hendriks Osinga 52j arb en Willem Gerrits 

    Rasker 46j arbeider.   3-12-1840.

    273. EESGE MEINDERTS MEINDERTSMA 19j nr 15  slagter zv wln Meindert Eesges 

    Meindertsma en Menke Hendriks.  buren Jan Minnes Boelens 36j gard. en Marten Everts

    van Kuiken 27j arbeider   8-12-1840.

1841

    274. BAUKJE DOEDES DIJKSTRA 46j nr 17 naaister geb. te Ternaard ongeh. buren Age 

    Wijma 53j grofsmid en Jan Minnes Boelens  36j gard.   12-1-1841.

    275. HILLE TJERKS JOUWSMA 68j nr 138 landb. mv Jantje Sijmons Zwart. zv Tjerk Hilles 

    en  Minke Dirks. buren Sijbren Klazes Mollema 46j opziener in het armhuis en Klaas Ballings

    Mollema 30j gard.  13-2-1841.

    276. ANTJE ENGELS de Jong 67j nr 139 geb. te Wierum wv Age Wijtzes de Jong. buren 

    Sijbren Klazes Mollema 46j opziener der armen en Jacob Tjerks de Jong 43j arb.  18-3-1841.

    277. GRIETJE JANS van der MEULEN 13 dagen nr 27  dv Jan Pieters van der Meulen arb. 

    en Pietje Willems van der Ploeg. buren Douwe Thijssens de Jong 43j arb. en Metske Thijssens

    Walsma 37j politie.  30-4-1841.

    278. KLAAS FOLKERTS de VRIES 27j nr 39 arb. geb. te Paesens mv Trijntje Gerrits de 

    Vries  buren Jacob Gerrits Wilman 33j arb. en Jochem Scheltes Kooistra 28j arb.  9-6-1841.

    279. WIEGERTJE TJITZES VISSER 52j nr 139  geb. te Oudwoude wv Liebke Annes Smits. 

    buren Sijbren Klazes Mollema 46j opziener der armen en Sijtze Willems Wieringa 38j

    arb. 2-9-1841

    280. POPE TAMMES KLAVER 78j nr 140 gard. geb. te Driesum  wdnv Elizabeth Hanses  

    mv Johanna Heeres Blank.  zv Tamme Popes en Grietje Wijbes. buren Hendrik Joukes 

    Hettinga gard. 43j en Klaas Wijbrens Terpstra 29j gard.  2-12-1841.

    281. ANTJE EELZES van der PLOEG 24j nr 32 geb. te Paesens ongeh. buren Willem Dirks 

    van Dijk timmerman 46j en Willem Thijssens Walsma 35j gard.  15-12-1841.

1842

    282. JAN HERMANUS HOUWER 12j nr 41 geb. te Obergum wonende te Grijpskerk verblijf     houdende te Nes. zv wln Hermanus Kornelis Houwer en Antje Jans Sluiter te Grijpskerk. 

    buren Rense Hendriks Osinga 53j arb. en Ids Pieters van der Velde 41j landb.  30-1-1842.

    283. WILLEM JELTES KOOISTRA 61j nr 139 geb. te Ternaard wdnv Pietje Martens  en 

    Froukje Pieters.  buren Jacob Tjerks de Jong 42j arb. en Jan Pieters van der Meulen 52j

    arb. 17-2-1842

    284. levenloos kind mnl van nr 285  22-3-1842.

    285. ANTJE JOHANNES van der PLOEG 33j nr 7 geb. te Ternaard vv Tjeerd Thijssens de 

    Jong koopman  buren Louw Hilles Jouwsma 44j landb en Jan Gerrits van der Gang 42j

    arbeider 24-3-1842.

    286. TRIJNTJE METSKES de VRIES 69j nr 34  wv Thijs Willems Walsma dv Metske de 

    Vries en Dieuke Pieters. buren Jan Mames Hiemstra 25j gard. en Tjerk Jans Linkerhand 

    arb. 24-4-1842

    287. MAAIKE TIJMENS 68j nr 139  dv Tijmen Jitzes en Janke ? buren Jan Pieters van der 

    Meulen 52j arb. en Sijtze Willems Wieringa arb.  11-5-1842.

    288. WIJNZEN METSKES de VRIES 61j nr 40 arb. mv Maaike Feddes Keegstra  zv Metske 

    de Vries en Dieuke Pieters. buren Evert Everts van Kuiken 42j schipper en Jochem Scheltes

    Kooistra 29j arb. 18-5-1842.

    289. SAAKJE JOHANNES de GROOT 3 weken nr ? dv Johannes Piers de Groot landb. en 

    Wemelina Albertus Wiersma. buren Wiltje Pieters Meindertsma 42j landb. en Willem Gerrits 

    Rasker 48j arbeider.   7-6-1842.

    290. RIEMKE HENDRIKS HETTINGA 70j  nr 39 wv Jouke Tjerks en Gerrit Jelles de Vries  

    dv Hendrik Rienks en Trijntje Renzes. buren Tjerk Jans Linkerhand en Metske Thijssens

    Walsma 38j politie.  17-6-1842.

    291. ANTJE ULBES POSTMA 9 dagen nr 4  dv Ulbe Wiegers Postma bakker en Joukje 

    Kornelis Heemstra.  buren Klaas Ballings Mollema 31j gard. en Metske Thijssens Walsma 38j

    politiedienaar.  29-7-1842.

    292. PIER JOHANNES de GROOT 18j nr 131  zv Johannes Piers de Groot landb. en wln 

    Saakje Douwes Bosch.  buren als nr 289.  31-7-1842.

    293. LIVIUS KLAZES MOLLEMA 5 dagen nr 3 zv Klaas Ballings Mollema gard. en Janke 

    Livius Dublinga. buren Tjerk Jans Linkerhand 45j arb. en Ulbe Wiegers Postma  29j

    broodbakker.  9-8-1842.

    294. GERRIT WILLEMS RASKER 5j nr 132 geb. te Wierum  zv Willem Gerrits Rasker en 

    Maaike Pieters Posthuma buren Wiltje Pieters Meindertsma 43j landb. en Eppe Jans

    Sluiter 35j molenaar.  21-8-1842.

    295. JANKE KLAZES TERPSTRA 3j ongenummerd dv Klaas Wijbrens Terpstra en Jantje 

    Jentjes de Vries.  buren Jentje Gaukes de Haan 52j gard en Frans Popes Klaver 35j 

    gard. 2-10-1842

    296. KORNELISKE FREERKS van der PAAL 48j nr 139 geb. te Ternaard  vv Dirk Pieters 

    van der Meulen.  buren Sijbren Klazes Mollema en Klaas Ballings Mollema 32j 

    gard.  26-11-1842.

1843

    297. SIEDS  PIETERS MEINDERTSMA 54j nr 133 landb. geb. te Lioessens ongeh. zv wln 

    Pieter Meindertsma en Janke Sieds. buren Willem Gerrits Rasker 49j arb en Rense Hendriks

    Osinga 54j arb.  17-2-1843.

    298. JANKE SIEDS 80j nr 133 geb te Lioessens wv Pieter Meindertsma.

    buren als nr 297  21-2-1843.

    299. GEERT JANS HIEMSTRA 15 weken nr 35  zv Jan Mames Hiemstra en Antje Geerts 

    Douma buren Metske Thijssens Walsma 39j politie en Henry Bierman 25j genees en 

    heelmeester te Nes.   19-3-1843.

    300. GRIETJE JANS van der MEULEN 3 dagen nr ? dv Jan Pieters van der Meulen en Pietje 

    Willems van der Ploeg. buren Roelof Ages Boersma 43j arb. en Sijtze Willems Wieringa

    arbeider 39j.  4-4-1843.

    301. NYSKE  WIJBES MOLLEMA bijna 1j nr 46 dv Wijbe Klazes Mollema en Antje Gerlofs

    Wieringa  buren Krine Sjoerds van der Wal 56j gard. en Jan Franzen Wijnia 25j 

    boerenknecht  4-5-1843.

    302. ANTJE IJPES DOUMA 47j nr 54 ongeh. dv IJpe Douma en Pietje Tjallings 

    Meindertsma buren Ids Pieters van der Velde 43j landb. en Kornelis Sijbrens Osinga 36j 

    landb. 8-5-1843

    303. JENKE KEIMPES 75j nr 29 wv Tjerk Ages de Jong en Gerrit Pieters Reitsma.  dv 

    Keimpe Kornelis en Trijntje Jacobs. buren Rense Petrus Romar 41j kleermaker en Cornelis 

    Tjerks Stellema 37j wagenmaker.  8-5-1843.

    304. BAUKJE HENDRIKS HETTINGA 3j nr 145 dv Hendrik Joukes Hettinga en Maaike 

    Ruurds. buren Jentje Gaukes de Haan 53j gard en Klaas Wijbrens Terpstra 31j

    gard.  18-5-1843.

    305. HENRY BIERMAN 23j nr 36 genees-heel en vroedmeester geb. te sGravenhage  mv

    Wijtske Lijkles Hellema zv Hendrik Bierman rijksontvanger en Marij Gouwland te Stiens.

    buren Metske Thijssens Walsma 39j policiedienaar en Jan Mames Hiemstra 26j

    gardenier   31-5-1843.

    306. GRIETJE JANS TEENSMA 28j nr 34 geb. op Schiermonnikoog vv Metske Thijssens 

    Walsma. buren Tjerk Jans Linkerhand 46j arb. en Jan Mames Hiemstra 27j gard.  3-7-1843.

    307. GERRIT AANTS KLAZINGA 41j nr 10b schoenmaker mv Japke Baukes Bandsma  zv 

    Aant Klazinga en Hiltje Gerrits Brouwer. buren Anneus Petrus Romar 39j gard. en Jan 

    Gerrits van der Gang 45j arb.  21-11-1843.

1844

    308. PIETJE JOCHEMS KOOISTRA 17 weken nr 39 dv Jochem Scheltes Kooistra arb. en 

    Antje Fokkes Feenstra . buren Tjeerd Thijssens de Jong 30j koopman en Gerrit Ages 

    Wijma 28j gardenier.  29-1- 1844.

    309. levenloos kind vr van Hendrik Roelofs Moes smidsknecht en Geeske Harmens Clevering

    aangevers de vader en Dirk Hans Boersma 39j timmerknecht.  nr 31  10-2-1844.

    310. JANTJE SIJMENS ZWART 57j nr 138 geb. te Nijkerk wv Hille Tjerks Jouwsma. dv 

    Sijmen Jouws Zwart en Antje Wierds.  buren Sijbren Klazes Mollema opziener in het armhuis 

    en Jan Klazes de Bruin 47j arb.  24-3-1844.

    311. JANKE DIRKS OSINGA 73j nr 37 vv Romke Wijbrens Doedema gard. dv Dirk 

    Hendriks Osinga en Saakje Sipkes. buren Metske Thijssens Walsma 40j policiedienaar en 

    Pieter Jans Slagman 26j timmerman.  31-3-1844

    312. HAEBELTJE JOHANNES de GROOT 30j nr 41 vv IJpe Oebeles Viersen landb. dv 

    Johannes Piers de Groot en Saakje Douwes Bosch.  buren Rense Hendriks Osinga 54j arb. en 

    Marten Everts van Kuiken 31j arb.  14-6-1844.

    313. HENDRIK FREDERIKS SCHREGARDUS 8 dagen nr 27 zv Frederik Hendriks 

    Schregardus gard. en Tjetske Jans Havinga. buren Kornelis Tjerks Stellema 39j smid en 

    wagenmaker en Pieter Jans Slagman 28j mr timmerman.  28-7-1844.

    314. KORNELIA JITZES WIJMA 31j nr 52 geb. te Leeuwarden vv Sape Baukes Bandsma. 

    buren Kornelis Sijbrens Osinga 37j landb. en IJpe Pieters Douma 34j landb.  27-8-1844.

    315. ROMKE WIJBRENS DOEDEMA 77j nr 37 gard. wdnv Janke Dirks Osinga. zv Wijbren 

    Doedes en Bregtje Romkes. buren Jan Mames Hiemstra 28j gard. en Johan Daniel Willems 

    Jager 26j verver.  16-10-1844.

    316. HILTJE KRINES 87j nr 16 geb. te Wouterswoude wv Sjoerd Jans en Sieds Riekeles 

    Ferwerda dv Krijne Jans en Klaaske Egberts. buren Gaele Jans Osinga 42j gard. en Joost Jans 

    Havinga arbeider 26j   21-11-1844.

1845

    317. WIJBEREN DIRKS DOEDEMA 5 maanden nr 38 zv Dirk Romkes Doedema 

    broodbakker en Trijntje Jemkes Boscha. buren Eelze Taekes Jouwsma 28j gard. en Johan 

    Daniel Willems Jager 27j mr verver.  11-1-1845.

    318. KORNELIS PIETERS HEERINGA 57j nr 44 landb. mv Martijntje Doedes Booitsma zv 

    Pieter Kornelis Heeringa en Akke Louws. buren Hartman Dirk Hartmans 64j assessor en Eelke

    Sijmens Stallinga 56j arb.  16-2-1845.

    319. EELKJE RUURDS van der PLOEG 11j nr 139 dv Ruurd Willems van der Ploeg arb. en 

    Trijntje Aukes Dijkstra. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 44j arb. en Sijtze Willems 

    Wieringa 41j arbeider.   1-3-1845.

    320. JENNE REINS KAMSTRA 66j nr 139 arb. mv Renske Johannes Koning.  

    buren als nr 319.  8-4-1845.

    321. HARMEN WIJTZES BOERSMA 74j nr 139 wdnv Eelkje Willems zv Wijtze Harmens 

    en Geertje Harmens. buren als nr 319.  6-6-1845.

    322. JELTJE GERRITS van der GANG 28j nr 13 ongeh. dv Gerrit Sijbes van der Gang  arb. 

    en Aaltje Gerrits Buwalda. buren Gaele Jans Osinga 43j gard. en Pieter Dirks Braaksma 25j

    arbeider  26-6-1845.

    323. levenloos kind vr van Sijtze Lieuwes Wieringa arb. en Trijntje Makkes Makkes. 

    aangevers de vader en Kornelis Jacobs Visser 66j arb.  nr 138  27-8-1845.

    324. IDS PIETERS van der VELDE 45j nr 55 landb. mv Janke Jans Huizinga zv Pieter Klazes 

    van der Velde en Aaltje Idzes buren IJpe Pieters Douma 35j landb en Kornelis Sijbrens Osinga

    38j landb.  16-10-1845.

1846

    325. AGE AGES WIJMA 59j nr 19 mr grofsmid geb. te Wieuwerd wdnv Aaltje Willems

    Miedema en Antje Feddes Vlietstra. buren Ruurd Everts van Kuiken 48j arb.en

    Doede Doedes Doedema 39j gard. 13-1-1846

    326. EVERT MARTENS van KUIKEN 1j nr 23 zv Marten Everts van Kuiken arb. en 

    Cornelia Jacoba Vervoort.  buren Lemme Jelles Boersma 49j gard. en Dirk Jans Osinga 46j 

    gard.  24-1-1846.

    327. JAN LOUWS van der GANG 59j nr 23 arb. mv Maaike Idses Banga zv Jan Louws van 

    der Gang en Froukje Kornelis. buren Frans Popes Klaver 39j gard. en Joost Jans

    Havenga 28j gard. 28-1-1846.

    328. MARTEN EVERTS van KUIKEN 33j nr ? arb. mv Cornelia Jacoba Vervoort zv Evert 

    Jans van Kuiken en Teatske Ruurds. buren Eelke Stallinga 57j arb. en Dirk Jans Dijkstra 32j 

    arbeider. 9-3-1846.

    329. MELIS HARTMAN HARTMANS 32j nr 137 landb. mv IJtje Harmens Meinsma. zv 

    Hartman Dirks Hartmans assessor en Maaike Melis Wijnia. buren Tjerk Hilles Jouwsma 33j 

    landb.en Lieuwe Idses Sijtsma 32j landb.  25-3-1846.

    330. RENSKE KLAZES STIELSTRA 47j nr 37 geb. te Foudgum vv Jarig Gerbens Adema 

    schoenmaker te Nes. buren Dirk Romkes Doedema 45j mr broodbakker en Johan Daniel 

    Willems Jager mr verver.  19-4-1846.

    331. PIETJE RUURDS 57j nr 39 wv Schelte Abes Kooistra  buren Gerrit Ages Wijma 31j 

    gard. en Eelze Taekes Jouwsma 29j gard.  22-4-1846.

    332. IJTJE WILLEMS RASKER 18j nr 132 geb. te Anjum dv Willem Gerrits Rasker arb. en 

    Maaike Pieters Posthumus. buren Meindert Teekes de Vries 24j boerenknecht en Jelle 

    Meinderts Jansma 24j gard.  23-5-1846.

    333. HENDRIK RITSKES RITSKES 16 maanden. in hun schip te Nes. geb. te Nes wonende 

    te Leek verblijf houdende te Nes. zv Ritske Jans Ritskes turfschipper wonende te Leek en 

    Hendrikje Renses Bruinsma. aangevers Gerben Meinderts Lei turfschipper te Hardegarijp en

    Tiete Kornelis Post 30j arb.  17-8-1846.

    334. ANTJE HARKES 68j nr 139. geb. te Anjum arbeidster wv Wijbe Ruurds van der Ploeg.

    buren Sijtze Willems Wieringa 43j arb en Tiete Kornelis Post 30j arb.  4-9-1846.

    335. IJTJE SIJTZES WIERINGA 11j nr 139 dv Sijtze Willems Wieringa en Sijbrigje Pieters

    Ferwerda. buren Lieuwe Kaspers Blom 41j arb en Tiete Kornelis Post 30j arb. 4-9-1846.

    336. DOUWE TJEERDS de JONG 11 maanden nr 37. zv Tjeerd Thijssens de Jong en Jitske

    Douwes Soepboer.  buren Joost Jans Havinga 28j gard. en Metske Thijssens Walsma

    policiedienaar 42j.  6-9-1846.

    337. TRIJNTJE KLAZES TERPSTRA 4j nr 139 dv Klaas Wijbrens Terpstra en Jitske Jentjes 

    de Vries. buren Jelte Willems Kooistra 35j arb. en Tiete Kornelis Post 30j arb. 12-9-1846.

    338 BENJAMIN KAMSTRA 9j nr 139 zv Geertje Jennes Kamstra, de vader onbekend.

    buren als nr 335.  11-9-1846.

    339 IJTJE KLAZES TERPSTRA 2j en 6 maanden nr 139 dv Klaas Wijbrens Terpstra en 

    Jitske Jentjes de Vries. buren Jelte Willems Kooistra 35j arb. en Tiete Kornelis

    Post 30j arb.  14-9-1846.

    340. KASPER LIEUWES BLOM 2j nr 139 zv Lieuwe Kaspers Blom en Sijke Klazes de 

    Kleine. buren als nr 339.  17-9-1846.

    341. JAN ROELOFS BOERSMA 6 maanden nr 139 zv Roelof Ages Boersma en Eelkje Jans 

    van der Ploeg. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 46j arb. en Tiete Kornelis Post 30j 

    arbeider.   21-9-1846.

    342. TJITSKE LIEUWES BLOM 7j nr 139 dv Lieuwe Kaspers Blom en Sijke Klazes de 

    Kleine. buren als nr 341.   21-9-1846.

    343. REIN JACOBS HOOGAKKER 1j nr 139 geb. te Wouterswoude zv Jacob Hoogakker en

    Geertje Jennes Kamstra. buren als nr 341.  8-10-1846.

    344. JACOB DIRKS DIJKSTRA 1j nr 139 zv Dirk Harmens Dijkstra en Sijtske Pieters 

    Visser.  buren als nr 341.  17-10-1846.

    345. JOUKE HENDRIKS HETTINGA 3j nr 139 zv Hendrik Joukes Hettinga en Maaike 

    Ruurds Huizinga. buren Lieuwe Kaspers Blom 41j arb. en Klaas Wijbrens Terpstra 34j 

    arbeider  21-10-1846.

    346. GERRIT JANS van der GANG 75j nr 139  wdnv Renske Lubberts Keegstra.  buren

    Lieuwe Kaspers Blom 41j arb. en Jelte Willems Kooistra 35j arb.  31-10-1846.

    347. DOUWE JITZES DIJKSTRA 69j nr 139  mv Hiltje Kornelis. buren Sijtze Willems 

    Wieringa arbeider 43j en Klaas Wijberens Terpstra 33j arb.  1-12-1846.

    348. WILLEMKE HARMENS BOERSMA 41j nr 139  ongeh. dv Harmen Boersma en Eelkje 

    Willems. buren als nr 347.  4-12-1846.

    349. JAN EELZES van der PLOEG 59j nr 41 mv Antje Sipkes Osinga zv Eelze van der Ploeg

    en Antje Aales.  buren Metske Thijssens Walsma 43j politie en Wijbe Tjerks Stellema

    smidsknegt 36j  18-12-1846.

    350. SAAKJE SIPKES OSINGA 52j nr 139 ongeh. dv Sipke Dirks Osinga en Eelkje ?

    buren als nr 347.  30-12-1846.

    351. PIETER SIJBES BOLTJES 51j nr ? arb. mv Stijntje Eelzes Visser zv wln Sijbe Gerrits 

    en Geeske Pieters buren Dirk Sijbrens Osinga 43j gard. en Jacob Pieters de Vries 35j

    schipper.   31-12-1846.

1847

    352. JINNE KORNELIS POST 29j nr 139 arb. ongeh. zv Kornelis Aants Post en Elizebeth 

    Nuttes. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 46j arb. en Klaas Wijbrens Terpstra 34j arb.  5-1-1847.

    353. TIETE KORNELIS POST 31j nr 139 arb. ongeh. zv Kornelis Aants Post en Elizabeth 

    Nuttes. buren als nr 352.  8-1-1847. 

    354. ANTJE LIEPKES SMITS 17j nr 139 geb. te Brantgum dv wln Liepke Annes Smits en 

    Wiegertje Tjitzes. buren als nr 352.   8-1-1847.

    355. SAPE BAUKES BANDSMA 42j nr 23 arb. wdnv Cornelia Jitzes Wijma. mv Aagtje 

    Dirks Schregardus zv Bauke Sapes Bandsma en Aafke Jans beide overl.  buren Hilbrand 

    Martens van Paesens 44j winkelier en Louw Jans van der Gang 30j koopman 16-1-1847.

    356. BERBER WIJBRENS ZIJLSTRA 74j nr 51 geb. te Anjum vv Frans Pijls Dijkstra dv 

    Wijbren Klazes en Dirkje ? buren Wijbe Klazes Mollema 45j arb. en Rindert Wijbrens 

    Hoogakker arbeider 29j   20-1-1847.

    357. KORNELIS SIJBRENS OSINGA 40j nr 53 landb. mv Lijsbeth Ages van der Wagen zv 

    wln Sijbren Dirks Osinga en Dirkje Kornelis Visser. buren Sjoerd Dirks Elzinga 44j arb en

    Dirk Dirks Gardenier 31j   2-2-1847.

    358. FREDERIK FREDERIKS SCHREGARDUS 7 maanden nr 9 zv Frederik Frederiks 

    Schregardus mr bakker en Geertje Arjens Tamsma. buren Jan Gerrits van der Gang  47j

    gard. en Sjoerd Sijtzes Tuinstra 24j boerenknecht.   7-2-1847.

    359. JAN AGES van der WAGEN 33j nr 28 gard. mv Antje Jans Osinga zv wln Age Jacobs

    van der Wagen en wed. Antje Ates de Haan.  buren Ritske Engels Dijkstra 36j gard. en

    Jelle Meinderts Jansma  25j gard.   8-2-1847.

    360. MAAIKE IDSES BANGA 54j nr ? arbeidster geb. te Hantumhuizen wv Jan Louws van

    der Gang. dv Ids Banga en Romkje ?. buren als nr 359.   8-2-1847.

    361. SIJBE GERRITS van der GANG 32j nr 139 arb. wdnv Antje Jelles Smidt zv Gerrit 

    Sijbes van der Gang en Aaltje Gerrits Buwalda.  buren Klaas Wijbrens Terpstra 35j arb. en 

    Thomas Goslings van der Ploeg 27j arb.  18-2-1847.

    362. DIEUWKE JANS BOLTJES 67j nr 53 arbeidster wv Jan Dirks Osinga vv Rense 

    Hendriks Osinga arb. dv Jan Gerrits Boltjes en Antje IJedes beide overl. buren Wiltje 

    Pieters Meindertsma 47j landb. en Pieter Gerrits Dijkstra 28j molenaar.  20-2-1847.

    363. HILTJE WIEBES KLAVER 45j nr 12  vv Geele Jans Osinga schipper dv wln Wijbe 

    Tammes Klaver en Dirkje Hendriks.  buren Wijtze Pieters Boersma 46j slagter en Pieter 

    DirksBraaksma 26j arb.  3-3-1847.

    364. TETTJE PIETERS FABER 60j nr 23 geb. te Nijkerk vv Lemme Lelles Boersma arb. dv 

    Pieter Aukes Faber en Theuntje Sjoeks. buren Eelke Stallinga 56j arb. en Hillebrand

    Martens van Paesens winkelier.  14-3-1847.

    365. ANTJE FOKKES FEENSTRA 42j nr ? geb. te Westergeest vv Jochem Scheltes Kooistra

    arb. dv Fokke Abes Feenstra en Lieuke Popkes. buren Gerrit Ages Wijma 31j gard. en

    Meindert Wijbrens Hoogakker 27j arb.  17-3-1847.

    366. GRIETJE JANS GLINSTRA 45j nr 139 geb. te Paesens ongeh. dv wln Jan Tjerks 

    Glinstra en IJnske Tjeerds. buren Lieuwe Kaspers Blom 41j arb. en Klaas Wijbrens

    Terpstra 35j arbeider.  22-3-1847.

    367. JAN KLAZES de BRUIN 52j nr ? arb. geb. te Brantgum mv Menke Pieters Boersma 

    buren Dirk Jans Osinga 47j schipper en Louw Jans van der Gang 30j koopman 25-4-1847

    368. JITSKE JENTJES de VRIES 34j nr 139 geb. te Paesens vv Klaas Wijbrens Terpstra arb. 

    dv Jentje Aukes de Vries en IJtje Joekes Dijkstra. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 44j arb.

    Lieuwe Kaspers Blom 41j arb.  28-4-1847.

    369. TRIJNTJE MAKKES MAKKES 45j nr 139 vv Sijtze Lieuwes Wieringa arb. dv Makke 

    Jacobs Makkes en Sijbrigje Johannes Havinga. buren Sijtze Willems Wieringa 44j arb en 

    Dirk Harmens Dijkstra 41j arb.  12-5-1847.

    370. FREDERIK HENDRIKS SCHREGARDUS 39j nr 27 arb. mv Tjitske Jans Havinga  zv 

    Hendrik Frederiks Schregardus overl en wed. Antje Tjepkes Wierdstra. 

    buren als nr 369.   13-5-1847.

    371. SIJKE KLAZES de KLEINE 34j nr 139 vv Lieuwe Kaspers Blom arb. dv Klaas Ages de 

    Kleine overl. en wed. Tjitske Jans Hantuma. buren Sijtze Willems Wieringa 44j arb. en

    Sijtze Lieuwes Wieringa 46j arb.   17-5-1847.

    372. RENSKE JOHANNES KONING 65j nr 139.wv Jenne Reins Kamstra  dv Johannes 

    Koning en Wijtske Kornelis. buren Sijtze Willems Wieringa 44j arb. en Lieuwe Kaspers

    Blom arbeider 40j   4-6-1847.

    373. HENDRIK JOUKES HETTINGA 47j nr 139 binnenvader mv Maaike Ruurds Huizinga 

    zv wln Jouke Tjerks Hettinga en Riemke Hendriks Hettinga. buren Ulbe Wiegers Postma 35j

    broodbakker en Balling Ballings Mollema 31j gard.  12-6-1847.

    374. MAAIKE AUKES FIJNJE 3j nr 139 dv Auke Jans Fijnje en Antje Hijlkes Jongsma. 

    buren Sijtze Willems Wieringa 45j arb en ?   24-6-1847.

    375. ROELOF AGES BOERSMA 47j nr 139 geb. te Niawier mv Eelkje Jans van der Ploeg zv

    Age Roelofs Boersma en Tjitske Tjeerds. buren Jelte Willems Kooistra 47j arb en

    Kornelis Ruurds Huizinga 24j binnenvader  8-7-1847.

    376. JAN JOHANNES de JONG 37j nr 31 genees heel en vroedmeester geb. te Hallum ongeh.

    zv Johannes Jans de Jong timmerman en wln Antje Sijtzes de Vries. buren Sijbren Klazes 

    Mollema 52j gard en Renze Romar 37j kleermaker.   26-7-1847.

    377. HILTJE ENGELS de JONG 67j nr 139 geb. te Wierum wv Douwe Jitzes Wiersma. buren 

    Gooitzen Andries Botstra 73j arb. en Kornelis Jacobs Visser 5-8-1847.

    378. HENDRIK MARTENS VISSER 6j nr 139 zv Marten Kornelis Visser en Froukje 

    Zoethout gedomiliceerd te Nes beide gedetineerd in Leeuwarden. buren Jelte Willems 

    Kooistra 37j arb en Nutte Jacobs de Jong 35j arb.  10-9-1847.

    379. DOUWE GOSLINGS van der PLOEG 24j nr 139 ongeh. zv Gosling Douwes van der 

    Ploeg en Antje Visser. buren Sijtze Willems Wieringa 45j arb en Nutte Jacobs de Jong 35j

    arbeider.  22-9-1847.

    380. KORNELIS MARTENS VISSER 9j nr 139 dezelfde ouders als nr 378. buren Sijtze 

    Willems Wieringa 45j arb. en Jelte Willems Kooistra 37j arb.  5-10-1847.

    381. TJERK JANS LINKERHAND 50j nr 23 mv Sipkje Klazes Postma zv Jan Tjerks en 

    Baukje Mintjes.  buren Dirk Jans Osinga 48j schipper en IJpe Oebeles Viersen 39j

    landb. 6-10-1847

    382. TRIJNTJE ATES de JONG 61j nr 139 geb. te Nijkerk vv Gooitzen Andries Botstra dv 

    Ate Geerts en Fokeltje Jarigs.  buren Jelte Willems Kooistra 36j arb. en Jacob Hoogakker 25j

    arbeider.  20-10-1847.

    383. KORNELIS JACOBS VISSER 68j nr 139 geb. te Anjum mv Trijntje Jeppes.

    buren als nr 382.  20-10-1847.

    384. WILLEM RUURDS van der PLOEG 4j nr 139 zv Ruurd Willems van der Ploeg en 

    Trijntje Aukes Dijkstra. buren Sijtze Willems Wieringa 45j arb. en Jelte Willems Kooistra 37j 

    arbeider.  12-11-1847.

    385. TJITSKE JOHANNES KONING 60j nr 139 vv Jacob Jelles de Wilde dv Johannes 

    Eeltjes Koning en Wietske Kornelis.  buren als nr 384   7-12-1847.

1848

    386. GOOITZEN ANDRIES BOTSTRA 76j nr 139 wdnv Trijntje Ates de Jong. buren Sijtze 

    Lieuwes Wieringa 47j arb. en Dirk Harmens Dijkstra 41j arb.   12-1-1848.

    387. WIJBREN HEERKES HOOGAKKER 70j nr 50 mv Grietje Rinderts Talma zv Heerke 

    Sjolles en Antje Wijbrens. buren Krine Sjoerds van der Wal 60j gard. en Pieter Harmens 

    Koree 48j arbeider  11-1-1848.

    388. ANTJE ATES de HAAN 72j nr 53 geb. te Hantumhuizen wv Age Jacobs van der 

    Wagen dv Ate de Haan en Elizabeth Johannes. buren Sjoerd Durks Elzinga 45j gard. en 

    Tabe Harmens Dijkstra 41j arb.   15-1-1848.

    389. GERRIT AGES WIJMA 32j nr 3 gard. geb. te St Anna Parochie mv Saakje Sijbrens 

    Hoop zv Age Ages Wijma en Aaltje Willems Miedema. buren Jarig Gerbens Adema 45j 

    schoenmaker en Dirk Taekes Jousma 43j winkelier.  17-1-1848.

    390. FRANSKE PIJLS DIJKSTRA 72j nr 26 wv Tjalling Lieuwes Meindertsma dv Pijl 

    Jurjens en Antje Franzes. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 47j arb. en Tjipke Dirks

    Braaksma 31j arbeider.   19-1-1848.

    391. JANTJE HILBERTS BOS 45j nr 139 geb. te Ee wv Klaas Jans Bokma. buren Sijtze 

    Lieuwes Wieringa 47j arb. en Jelte Willems Kooistra 37j arb.  21-1-1848.

    392. HENRIKJE GERRITS van DEDEN 50j nr 139 arbeidster ongeh. dv Gerrit van Deden

    en Antje Eelkes Huisman. buren als nr 391   21-1-1848.

    393. ANTJE GOOITZENS BOTSTRA 43j nr 139 ongeh. dv Gooitzen Andries Botstra en 

    Trijntje Ates de Jong.  buren als nr 391   2-2-1848.

    394. THIJS GERRITS de VRIES 17j nr 5 arb. zv. wln Gerrit Johannes de Vries en wed. 

    Neeltje Thijssens Walsma. buren Dirk Romkes Doedema 46j gard. en Jarig Gerbens

    Adema 46j schoenmaker.  4-2-1848.

    395. AUKE RUURDS van der PLOEG 19j nr 139 zv Ruurd Willems van der Ploeg en Trijntje

    Aukes Dijkstra. buren als nr 391.   6-2-1845.

    396. IDS JANS van der GANG 19j nr 23 arb. zv Jan Louws van der Gang en Maaike Idses

    Banga. buren Evert Jans van Kuiken 28j gard. en Abe Pijpstra 28j kleermaker 8-2-1848.

    397. KLAAS JANS de BRUIN 23j nr 23 boerenknecht ongeh. zv wln Jan Klazes de Bruin arb. 

    en wed. Menke Pieters Boersma. buren IJpe Oebeles Viersen 43j landb. en Metske Pieters de 

    Vries 43j voerman.   12-2-1848.

    398. WIJTSKE AUKES VIJNJE 6j nr 139 dv wln Auke Jans Vijnje en wed. Antje Hijlkes 

    Jongsma buren Sijtze Lieuwes Wieringa 47j arb. en Pieter Geerts Valda 29j

    schoenmaker. 12-2-1848.

    399. STIJNTJE KLAZES BRAAKSMA 76j nr ? geb. te Surhuisterveen wv Teeke Sjoerds 

    Braaksma buren Jacob Tjerks de Jong 47j arb. en Pieter Geerts Valda 29j 

    schoenmaker.  13-2-1848.

    400. TETJE PIETERS BOERSMA 1j nr 23 geb. te Ternaard dv Pieter Lemmes Boersma arb. 

    en Seaske Pieters van der Kooij. buren Eelke Stallinga 58j arb. en Abe Pijpstra 28j

    kleermaker.  14-2-1848.

    401. RUURD HENDRIKS HETTINGA 2j nr 139 zv wln Hendrik Joukes Hettinga en wed. 

    Maaike Ruurds Huizinga binnenvoogdes in het armhuis  buren Willem Dirks van Dijk 52j

    timmerman en Jarig Gerbens Adema 46j schoenmaker.   20-2-1848.

    402. DIRK HEINS BOERSMA 43j nr 32  timmerknecht geb. te Kollum wdnv Antje ? 

    buren als nr 401.   20-2-1848.

    403. TRIJNTJE WILLEMS WALSMA 3j nr 5 dv Willem Thijssens Walsma gard. en Sijbrigje 

    Fokkes Osinga.  buren als nr 401.   21-2-1848.

    404. ELSKE KLAZES BOKMA 9j nr 139 dv wln Klaas Jans Bokma en Jantje Hilberts Bos.

    buren Sijtze Lieuwes Wieringa 47j arb. en Jelte Willems Kooistra 37j arb.   22-2-1848

    405. LAMKE DIRKS JOUSMA 2j nr 2 dv Dirk Teakes Jousma gard. en Menke Hilles Jousma

    buren Sijtze Willems Wieringa 45j arb. en Lieuwe Kaspers Blom 42j arb.  28-2-1848.

    406. HENDRIK FREDERIKS SCHREGARDUS 2j nr 27 zv wln Frederik Hendriks 

    Schregardus en wed. Tjitske Jans Havinga. buren Jarig Gerbens Adema 46j schoenmaker en 

    Pieter Geerts Valda 29j schoenmaker.  22-3-1848.

    407. JELTJE DIRKS DOEDEMA 2j nr 6 dv Dirk Romkes Doedema gard. en Trijntje Jemkes

    Boschakker. buren Willem Thijssens Walsma 41j gard. en Metske Thijssens Walsma 

    politiedienaar 44j    31-3-1848.

    408. SIJMEN JELLES BOERSMA 54j nr 3 geb.te Hantum arb. wdnv Saapke Baukes 

    Bandsma zv Jelle Lemmes Boersma en Fokeltje Sijmens. buren Jarig Gerbens Adema 36j

    schoenmaker en Hendrik Ages Wijma 35j gard.  1-4-1848.

    409. TEATSKE MARTENS van KUIKEN 7j nr 21 dv wln Marten Everts van Kuiken en wed.

    Cornelia Johanna Vervoort. buren Dirk Jans Osinga 48j schipper en Abe Pijpstra 28j

    kleermaker.  14-4-1848.

    410. LIEUWE IJPES DOUMA 1j nr 54 zv IJpe Pieters Douma landb. en Pietje Tjallings 

    Meindertsma. buren Johannes Ages van der Wagen 32j gard. en Hendrik Jans

    de Haan 27j arb.  12-5-1848.

    411. PIETER JANS DIJKSTRA 5 weken nr 9 zv Jan Gerrits Dijkstra koopman en Trijntje 

    IJmes Stiemsma. buren Dirk Romkes Doedema 46j gard. en Frederik Frederiks Schregardus 

    bakker 28j  31-5-1848.

    412. IJTJE TJEERDS de JONG 9 weken nr 37 dv Tjerd Thijssens de Jong gard. en Jitske 

    Douwes Soepboer.  buren Joost Jans Havinga 29j gard. en Sjoerd Sijtzes Tuinstra

    boerenknecht 25j   16-6-1848.

    413. AALTJE RENZES HUIZINGA 74j nr 30 wv Petrus Romar in leven predikant te Nes en 

    Wierum. dv Renze Jans Huizinga en Antje Douwes. buren Sijbren Klazes Mollema 

    53j gard. en Metske Thijssens Walsma 44j politiedienaar.   25-6-1848.

    414. KLAAS BOLLINGS MOLLEMA 12 weken nr 23 zv Bolling Bollings Mollema gard. en 

    Aukje Annes van der Zee. buren Eelke Stallinga 58j arb. en Sjoerd Dirks Elzinga 46j

    arbeider   3-8-1848.

    415. TEATSKE GERRITS van der GANG 19j nr ? arbeidster dv Gerrit Sijbes van der Gang 

    en wln Aaltje Gerrits Buwalda. buren Ulbe Wijbrens Elgersma 55j gard. en Jan Ages 

    Wijma gard.   13-9-1848.

    416. HENDRIK RUURDS van KUIKEN 3j nr 20 zv Ruurd Everts van Kuiken arb. en Hiltje 

    Douwes de Vries. buren Metske Pieters de Vries 44j gard en Kornelis Tjerks

    Stellema 43j grofsmid.  15-9-1848.

    417. levenloos kind vr van Willem Thijssens Walsma gard. en Sijbrigje Fokkes 

    Osinga. nr 5.  aangevers de vader en Dirk Romkes Doedema 47j gard.  23-11-1848.

    418. WIJBREN DOEDES DOEDEMA 49j nr 17 landb. ongeh. zv Doede Wijbrens Doedema

    landb. en wln Hijlkje Doedes Havinga. buren Kornelis Tjerks Stellema 43j grofsmid

    en Hendrik Jelles Sijtsma 27j gard.  24-11-1848.

    419. FOKKE WILLEMS WALSMA 5 dagen nr 5 zv Willem Thijssens Walsma gard. en 

    Sijbrigje Fokkes Osinga  buren Metske Thijssens Walsma 45j politiedienaar en Jarig 

    Gerbens Adema 46j schoenmaker.  26-11-1848.

    420. ANTJE GERLOFS WIERINGA 40j nr 46 vv Wijbe Klazes Mollema dv Gerlof Sijtzes 

    arb. en IJtske Jitzes Osinga.  buren Krine Sjoerds van der Wal 61j gard. en Jan Franzens 

    Wijnia boerenknecht 31j  22-12-1848.

1849                             nieuwe huisnummers

    421. KLAAS MELIS HARTMANS 6j nr 34 zv wln Melis Hartman Hartmans en Wed. IJtje 

    Harmens Meinsma. buren Theunis Aukes Faber 32j arb. en Willem Aukes

    Posthuma.   7-2-1849.

    422. HILTJE UILKES DIJKSTRA 21j nr 3 geb. te Metslawier vv Sijvert Gerkes Ganzinga dv 

    wln Uilke Douwes Dijkstra en wed, Berber Harmens Rijpersma landbouwersche te Metslawier

    buren Jarig Gerbens Adema 47j schoenmaker en Sijtze Willems Wieringa.  15-2-1849.

    423. GEERTJE IJZES BOERSMA 51j nr 24 geb. te Workum vv Eelke Sijmens Stallinga. 

    buren  Dirk Jans Osinga 49j schipper en Sjoerd Dirks Elzinga 46j gard.  24-2-1849.

    424. JELTE WILLEMS KOOISTRA 36j nr 61 geb. te Hantum mv Eelkje Baukes Wierda. 

    buren Sijtze Lieuwes Wieringa 47j arb. en Sijtze Willems Wieringa 46j arb.  17-4-1849.

    425. ANTJE SIPKES OSINGA 63j nr 39 wv Jan Eelzes van der Ploeg dv Sipke Dirks Osinga 

    en Eelkje Keimpes. buren Metske Thijssens Walsma politie en Dirk Taekes Jousma 44j

    gardenier.   20-4-1849.

    426. FRANS PIJLS DIJKSTRA 69j nr 61 wdnv Barber Wijbrens Zijlstra zv Pijl Fransen en 

    Antje Jurjens. buren als nr 424.  28-4-1849.

    427. LIEUWE KASPERS BLOM 43j nr 16 arb. wdnv Sijke Johannes de Kleine zv wln 

    Kasper Lieuwes Blom en wed. Trijntje Wijbes Klaver. buren Pieter Dirks Braaksma 28j arb

    en Pieter Wijtzes Boersma 23j arb.  13-5-1849.

    428. MOEDER TJEPKES WIERDSTRA 65j nr 13 wv Dirk Tammes Braaksma dv Tjipke 

    Wierds enDieuwke Pieters. buren Wijtze Pieters Boersma 48j slager en Hendrik Jelles 

    Sijtsma 27j schipper.   8-6-1849.

    429. AGE JOHANNES van der WAGEN 3 maanden nr 15 zv Johannes Ages van der Wagen

    en Grietje Jans Havinga. buren als nr 428.  8-6-1849.

    430. AUKJE DIRKS DOEDEMA 14j nr 6 dv Dirk Romkes Doedema arb. en Trijntje Jemkes 

    Boschakker. buren Ritske Engels Dijkstra 39j gard. en Pieter Lemmes Boersma 29j

    arbeider.  23-6-1849.

    431. SJOERD DIRKS ELZINGA 47j nr ? arb. geb. te Anjum mv Froukje Jans van der Gang 

    zv Dirk Andries Elzinga en Aaltje Sjoerds. buren Jan Pieters van der Meulen 59j arb. en

    Dirk Jans Osinga 49j schipper.   30-6-1849.

    432. AGE KORNELIS OSINGA 12j nr 51 zv Kornelis Sijbrens Osinga en Elizabeth Ages van 

    der Wagen. buren IJpe Douma 38j landb. en Hendrik Jans de Haan 29j arb.  15-8-1849.

    433. KORNELIS TJERKS STELLEMA 44j nr 19 wagenmaker en grofsmid geb. te Ternaard 

    mv Aaltje Sakes Faber zv wln Tjerk Kornelis Stellema en wed. Antje Wijbes. buren Ruurd 

    Everts van Kuiken 52j arb. en Doede Doedes Doedema 42j landb.  28-8-1849.

    434. WILLEM HENDRIKS HUIZINGA 42j nr 57 arb. geb. te Wierum mv Tjitske Baukes 

    Bandsma zv wln Hendrik Kornelis Huizinga  en wed. Sieuke Willems. buren Samuel Jans 

    Huizinga 54j landb. en Harmen Geerts Douma 24j landb.  16-11-1849.

    435. EMKJE PIETERS TILKEMA 32j nr 54 vv Theunis Aukes Faber arb. dv Pieter Douwes 

    Tilkema wagenmaker en Antje Tjeerds Holwerda te Nijkerk. buren Eelze Jacobs de Jong 31j 

    boerenknecht en Wijbe Johannes de Boer 25j arb.  29-1-1849.

1850

    436. TRIJNTJE ABRAHAMS van der WAL 21j nr 5 ongeh. dv wln Abraham Lammerts van 

    der Wal en Trijntje Rinderts Broekstra.  buren Hendrik Joekes van der Net 57j arb. en Dirk 

    Jans Bruinsma 47j arb.  14-4-1850.

    437. EELKJE BAUKES WIERDA 41j nr 5 geb. te Holwerd wv Jelte Willems Kooistra dv wln 

    Bauke Jacobs Wierda en wed. Grietje Kornelis van Gelder te Holwerd. buren Dirk Jans 

    Bruinsma arb. 47j en Klaas Willems Terpstra 48j arb.  21-5-1850.

    438. KRINE JANS van der WAL 4j nr 18 zv Jan Krines van der Wal arb. en Hijlkje Jans 

    Havinga buren Jan Ages Wijma 30j gard. en Jan Franzens Wijnia 32j gard.  7-11-1850.

    439. KLAASKE HILBRANDS de JONG 78j nr 35 geb. te Paesens wv Marten Jacobs van 

    Paesens. dv Hilbrand Jans de Jong en Aaltje Jacobs Roorda. buren Dirk Sijbrens Osinga 47j 

    landb. en Jacob Tjerks de Jong 51j arb.   18-1-1850.

    440. HOITE JACOBS MELLEMA 30j nr 175 geb. te Holwerd gard. mv Neeltje Popkes 

    Elzinga zv Jacob Hoites Mellema en Lieuke Pieters Heeringa. buren Sijbren Klazes

                Mollema 56j gard. en Hepke Sijtzes Tuinstra 25j boerenknecht.   23-11-1850.

    441. JAN JOOSTENS HAVINGA 6j nr 45 zv Joost Jans Havinga en Tjamke Lemmes 

    Heslinga. buren Metske Thijssens Walsma 47j politie en Romke Pieters Torenmans 31j

    grofsmid.   24-12-1850.

1851

    442. WIJBREN HEERKES HOOGAKKER 1j nr 72 zv Heerke Wijbrens Hoogakker en 

    Tjitske Jans Havinga. buren Lubbert Jans van der Gang 48j arb. en Krine Sjoerds van der 

    Wal 63j arbeider.   26-1-1851.

    443. GRIETJE JACOBS SCHIPER 75j nr 24 geb. te Engwierum wv Pieter Metskes de Vries.     buren Ruurd Everts van Kuiken 53j arb. en Jan Sipkes van der Kooi 27j bakker.  14-2-1851.

    444. TJITSKE JANS HAVINGA 35j nr 71 geb. te Ee vv Heerke Wijbrens Hoogakker arb. dv

    Jan Doedes Havinga en Baukje Andries Havinga. buren Wijbe Klazes Mollema 49j arb.

    en Eelze Taekes Jousma 34j arb.  8-2-1851.

    445. IJTJE TJEERDS de JONG bijna 8 maanden nr 47 dv Tjeerd Thijssens de Jong gard. en 

    Jitske Douwes Soepboer. buren Romke Pieters Torenmans 32j grofsmid en Haebele 

    Faber 23j boerenknecht.  19-3-1851.

    446. WIJNZEN KLAZES DIJKSTRA 7j nr 57 geb. te Wierum zv Klaas Jacobs Dijkstra arb. 

    en Antje Wijnzens de Vries. buren Pieter Rienks Boscha 47j arb. en Frans Popes Klaver

    gard. 44j.  13-4-1851.

    447. JANTJE SAMUELS HUIZINGA 27j nr 24 vv Jan Sipkes van der Kooi bakker. dv 

    Samuel Jans Huizinga landb. en Elizabeth Geerts van der Zee. buren Hillebrand Martens van 

    Paesens 48j winkelier en Metske Pieters de Vries 47j gard.  20-4-1851.

    448. STIJNTJE ZWETZES de VRIES 47j nr 16 geb. te Brantgum vv Wijtze Pieters Boersma 

    gard. dv Zwetse Ulbes de Vries en Mentje Mentjes Postma. buren Jan Ages Wijma 31j gard. 

    en Pieter Lemmes Boersma 30j arb.  8-6-1851.

    449. SIPKE JANS van der KOOI 11 weken nr 24 zv Jan Sipkes van der Kooi bakker en wln 

    Jantje Samuels Huizinga. buren Dirk Sijbrens Osinga 48j gard. en Metske Pieters de Vries

    gardenier 48j.  20-6-1851.

    450. ANTJE JOHANNES van der WAGEN 1j nr 33 dv Johannes Ages van der Wagen gard. 

    en Grietje Jans Havinga. buren Louw Jans van der Gang 34j arb. en Jan Pieters van der

    Meulen 49j arb.  2-7-1851.

    451. ANNE JOCHUMS KOOISTRA 11 weken nr 50 zv Jochem Scheltes Kooistra timmerman 

    en Wijbrigje Franzens Pijlinga. buren Jelle Gerrits de Vries 51j arb. en Evert Everts van 

    Kuiken arbeider 51j  8-7-1851.

    452. TRIJNTJE JANS LINKERHAND 62j nr 70 vv Krijne Jans van der Wal arb. dv Jan 

    Tjerks Linkerhand en Baukje Mentjes. buren Pieter Harmens Coree 52j arb. en Lubbert Gerrits 

    van der Gang 48j arb.  15-7-1851.

    453. TRIJNTJE JACOBS HOOGAKKER 2j nr 5 dv Jacob Hoogakker arb. en Geertje Jennes 

    Kamstra buren Metske Thijssens Walsma 47j politie en Douwe Ruurds Stallinga 37j

    landb. 13-9-1851.

    454. GEERTJE LOUWS de JONG 46j nr 5 arbeidster wv Foppe Gerlofs Hoekstra dv Louw 

    Ates de Jong en Jantje Jitzes. buren Kornelis Ruurd Huizinga 29j armen opziener en Sijtze 

    Willems Wieringa 49j arb.  8-10-1851.

    455. TRIJNTJE van KLEFFENS 20j nr 1 dv Sieds Gerardus van Kleffens predikant en wln 

    Antje Soutman. buren Dirk Taekes Jousma 47j gard. en Pieter Gerrits Dijkstra 33j

    koopman  18-10-1851.

    456. HENDRIK PIETERS MAAIKES 52j nr 5 arb. mv Sijtske Taekes Werkstra zv Pieter 

    Hendriks Maaikes en Fokje Pijls Dijkstra beide overl. buren Sijtzes Willems Wieringa 48j arb. 

    en Dirk Jans Bruinsma 48j arb.  6-11-1851.

    457. TRIJNTJE KLEISMA 52j nr 1 dienstmeid geb. te Dockum wv Bartel Gerbens Boekhout. 

    buren Dirk Taekes Jousma 48j gard. en Jitze Jacobs Sipsma 23j molenaarsknecht. 7-12-1851.

1852

    458. WEMELINA ALBERTUS WIERSMA 42j nr ? geb. te Nijkerk vv Johannes Piers de 

    Groot landb. dv Albertus Geerts Wiersma en Sijke Sakes Kamminga. buren Hepke Sijtzes 

    Tuinstra 27j boerenknecht en Jitze Jacobs Sipsma 23j molenaarsknecht.  17-1-1852.

    459. GEERTJE JENNES KAMSTRA 39j nr 5 arbeidster vv Jacob Hoogakker arb. dv Jenne 

    Reins Kamstra en Renske Johannes Koning. buren Hendrik Joekes van der Net 59j arb. en 

    Sijtze Willems Wieringa 49j arb.  27-1-1852.

    460. JAN EVERTS van KUIKEN 61j nr 33 gard. mv Betske Jelles Boersma zv Evert Jans van 

    Kuiken en Grietje Jacobs. buren Louw Jans van der Gang 35j arb. en Dirk Sijbrens

    Osinga 40j gard.   6-4-1852.

    461. JAN PIETERS van der MEULEN 63j nr 29 arb. mv Pietje Willems van der Ploeg zv

    Pieter Liepkes van der Meulen en Grietje Jans. buren Dirk Jans Osinga 52j schipper en

    Jelle Jacobs de Wilde 30j arb.   23-4-1852.

    462. RUURD WILLEMS van der PLOEG 56j nr 5 arb. geb. te Wetzens mv Trijntje Aukes 

    Dijkstra buren Sijtze Willems Wieringa 49j arb. en Hendrik Joekes van der Net 60j 

    arb. 24-5-1852.

    463. GEERTRUIDA JANS REITSMA 34j nr 46 geb. te Ligtaard vv Romke Pieters 

    Torenmans grofsmid. dv Jan Lieuwes Reitsma en IJtje Piers Prins. buren Jan Martens

    Cuperus 50j en Metske Thijssens Walsma 48j beide politiedienaars.  17-6-1852.

    464. GRIETJE JANS van KUIKEN 26j nr 33 arbeidster ongeh. dv wln Jan Everts van Kuiken 

    en Betske Jacobs van der Werff. buren Dirk Jans Osinga 51j arb. en IJpe Douma 41j

    landbouwer  17-7-1852.

    465. WIERD TJIPKES BRAAKSMA 1j nr 43 zv Tjipke Dirks Braaksma en Japke Hendriks 

    van der Veen. buren Metske Thijssens Walsma 48j politie en Eelze Jacobs deJong 33j

    arb. 21-7-1852.

    466. KLAAS SJOERDS SIPMA 10 weken nr 68 zv Sjoerd Klazes Sipma landb. en Maaike 

    Dirks Hartmans. buren Krine Sjoerds van der Wal 64j gard. en Pieter Harmens Coree 52j

    arbeider.  23-7-1852.

    467. KORNELIS JOHANNES BONGA 1j en 6 maanden nr 172 zv Johannes Montes Bonga 

    landb. en Geertje Kornelis Hartmans. buren Wiltje Pieters Meindertsma 53j landb. en Pieter 

    Gerrits Dijkstra 34j molenaar.  14-8-1852.

    468. IJTJE ROMKES TORENMANS 3 maanden nr 46 dv Romke Pieters Torenmans 

    grofsmid en wln Geertruida Jans Reitsma. buren Joost Jans Havinga 34j gard. en Hendrik 

    Jelles Sijtsma 31j gardenier.   31-8-1852.

    469. JAN KRINES van der WAL 40j nr 16 gard. mv Hijke Jans Havinga zv Krine Sjoerds van 

    der Wal arb. en wln Trijntje Jans Linkerhand. buren Pieter Lemmes Boersma 32j arb. en Jitze

    Kornelis Wieringa 28j arb.  8-1-1852.

1853.

    470. HARMEN JACOBS HUIZINGA 9 maanden nr 10 zv Jacob Samuels Huizinga 

    koophandel drijvende te Nes en Eelkje Harmens Jansma. buren Frederik Frederiks 

    Schregardus 33j bakker en Gerrit Jans van der Gang 24j gard.   15-2-1853.

    471. EELZE MIENTS WENDELAAR 27j nr 37 geb. te Paesens ongeh. arb. zv wln. Mient 

    Geerts Wendelaar en IJtje Ates Wester. buren Sijtze Willems Wieringa 50j arb. en Metske

    Thijssens Walsma 49j veldwachter.  9-5-1853.

    472. WIJBRIGJE FRANZES PIJLLENGA 40j nr 51 geb. te Lioessens vv Jochem Scheltes 

    Kooistra timmerman dv Frans Pijls Pijllenga en Barber Wijbrens. buren Arend Klazes de

    Boer 32j wagenmaker en Eelze Jans van der Ploeg 32j arb. 29-5-1853.

    473. levenloos kind mnl van Jochem Scheltes Kooistra en wln Wijbrigje Franzes Pijllenga.

    buren als nr 472.  29-5-1853. 

    474. JACOB HOOGAKKER 30j nr 5 (armhuis) arb. wdnv Gertje Jennes Kamstra. onechte zv

    Trijntje Heerkes Hoogakker. buren Dirk Jans Bruinsma 50j arb. en Sijtze Willems Wieringa

    arbeider 50j.  7-6-1853.

    475. AUKJE SJOERDS DIJKSTRA 33j nr 5 ongeh. dv Sjoerd Johannes Dijkstra en Grietje 

    Aukes. buren als nr 474.  7-6-1853.

    476. MAAIKE GERRITS BUWALDA 5 dagen nr 176 dv Gerrit Ulbes Buwalda 

    molenaarsknecht en Maaike Pieters Iedema. buren Ate Meinderts Jansma 29j voerman en 

    Gerrit Foppes Dijkstra 27j molenaar.  31-8-1853.

    477. ULBE WIEGERS POSTMA 40j nr 6 bakker geb. te Akkerwoude mv Joukje Kornelis 

    Heemstra zv Wieger Jans Postma winkelier en Antje Ulbes Posthuma te Akkerwoude. buren 

    Dirk Taekes Jousma 49j gard. en Jacob Romkes Dijkstra 33j gard.  9-11-1853.

    478. FOLKERT JANS van der MEULEN 20j nr 22 boerenknecht ongeh. zv wln Jan Pieters 

    van der Meulen en Pietje Willems van der Ploeg. buren Hillebrand Martens van Paesens 51j

    winkelier en Pieter Jans Slagman 38j timmerman.  24-12-1853.

    479. RINSE PETRUS ROMAR 52j nr 40 rentenier ongeh. zv wln Petrus Romar predikant en

    Aaltje Rinses Huizinga. buren Jacob Tjerks de Jong 51j arb. en Ritske Engels Dijkstra 40j

    gardenier  29-12-1853.

1854

    480. AGE WIJTZES de VRIES 1j nr 74 zv Wijtze Jans de Vries landb. en Elizabeth Ages van 

    der Wagen. buren Sieds Bernardus Sijtsma 36j arb. en Liebe Johannes Riemersma 28j 

    arbeider  24-2-1854.

    481. DIRK SIJBRENS OSINGA 51j nr 26 gard. mv Trijntje Hijlkes Hoekstra. zv wln Sijbren 

    Dirks Osinga en Dirkje Kornelis Visser. buren Hillebrand Martens van Paesens 52j winkelier 

    en Sijbe Pieters Boltjes 29j boerenknecht.  15-3-1854.

    482. TRIJNTJE WIJBES KLAVER 70j nr 15 vv Sijbe Gerrits van der Gang arb. dv Wijbe 

    Tammes Klaver en Geeske ?  buren Pieter Lemmes Boersma 32j arb en Pieter Wijtzes 

    Boersma 28j arbeider  12-4-1854.

    483. MAAIKE JELLES de VRIES 15j nr 49 dv Jelles Gerrits de Vries arb. en Grietje 

    Wijnzens de Vries. buren Pieter Pieters Torenmans 66j koopman en Paulus Jans Hiemstra 35j 

    arbeider  25-4-1854.

    484. AAFKE RITSKES DIJKSTRA 9 weken nr ? dv Ritske Engels Dijkstra gard. en Akke 

    Tjallings Meinsma. buren Dirk Taekes Jousma 49j kastelein en Ate Meinderts Jansma 29j

    voerman  9-6-1854.

    485. SIJTZE KORNELIS GAASTERLAND 34j nr 19 boerenknecht ongeh. zv wln Kornelis 

    Sijtzes Gaasterland en wed. Tjitske Baukes Bandsma. buren Sijbren Klazes Mollema 59j gard. 

    en Doede Doedes Doedema 47j landb.  7-7-1854.

    486. LEMME JELLES BOERSMA 58j dagloner geb. te Hantum wdnv Tetsje Pieters Faber. 

    zv Fogeltje Sijmens Pijpstra, de vader onbekend. overl. te Warffum Gr.   24-8-1854.

    487. KLAASKE KLAZES de JONG 38j nr 17 vv Jan Ages Wijma gard. zv Klaas Sijbes de 

    Jong en Dieuwke Wijbrens Elgersma. buren Wijtze Pieters Boersma 53j arb. en Pieter 

    Lemmes Boersma 33j arb.   10-9-1854.

    488. MAAIKE PIETERS POSTHUMUS 63j nr 37 geb. te Anjum vv Willem Raskes arb. 

    buren  Frans Tabes Klaver 48j landb. en Tjalling Romkes Meinsma 31j arb.  16-11-1854.

    489. JANKE WEPKES 74j nr 46 geb. te Anjum vv Pieter Pieters Torenmans dv Wepke Jans

    en Antje Jans. buren Joost Jans Havinga 36j gard. en Hendrik Jelles Sijtsma 33j

    gardenier  11-12-1854.

1855

    490. IJTJE ATES WESTRA 68j nr 5 geb. te Moddergat wv Mient Wendelaar. dv Ate en 

    Gaatske. buren Dirk Jans Bruinsma 52j arb. en Sijtze Willems Wieringa 52j arb.  21-1-1855.

    491. KLAAS LIEUWES BLOM 8j nr 5 zv Lieuwe Caspers Blom en Sijke Ages beide overl. 

    buren  Dirk Jans Bruinsma 52j arb. en Metske Thijssens Walsma 51j veldwachter.  27-1-1855.

    492. JENTJE GAUKES de HAAN 65j nr 63 geb. te Ternaard mv Grietje Popes Klaver. zv  

    wln Gauke Jentjes de Haan en Jantje Jans. buren Willem Gerrits Rasker 61j arb en Pieter

    Rienks Boscha 50j arb.  26-2-1855.

    493. GRIETJE POPES KLAVER 65j nr 63 geb. te Nijkerk wv Jentje Gaukes de Haan dv Pope

    Tammes Klaver en Elizabeth Jans. buren als nr 485.  26-2-1855.

    494. ANTJE TJALLINGS MEINDERTSMA 36j nr 34 geb. te Paesens vv Pieter Jans Slagman

    timmerman dv wln Tjalling Lieuwes Meindertsma en Franske Pijls Dijkstra. buren

    Metske Walsma 51j veldwachter en Klaas Ulbes Buwalda 23j arb.  19-3-1855.

    495. TIJNTJE EELZES JOUWSMA 4j nr 53 dv Eelze Taekes Jouwsma veerschipper en

    Geertje Kornelis Ferwerda. buren Paulus Jans Hiemstra 36j arb. en Evert van Kuiken

    arbeider 54j  17-4-1855.

    496. TETJE PIETERS BOERSMA 4j nr 15 dv Pieter Lemmes Boersma en Saeske Lieuwes

    van der Kooi. buren als nr 495.  18-4-1855.

    497. MONTE JOHANNNES BONGA 6j nr 73 zv Johannes Montes Bonga landb. en Geertje

    Kornelis Hartmans. buren Jan Martens Cuperus 53j arb. en Frans Jans Meinema

    arbeider 41j.  6-5-1855.

    498. IDS ROMKES TORENMANS 19 dagen nr 46 zv Romke Pieters Torenmans grofsmid en

    Aaltje Idzes van der Velde. buren Joost Jans Havinga 37j gard. en Hendrik Jelles

    Sijtsma 34j gard.  28-8-1855.

    499. DIRKJE KLAZES de JONG 31j nr 17 arbeidster geb. te Paesens ongeh. dv Klaas Sijbes

    de Jong en Dieuwke Wijbrens Elgersma. buren Dirk Jans Dijkstra 43j arb. en Willem

    Gerrits Rasker 4-10-1855.

    500. BETSKE JELLES BOERSMA 64j nr 33 gardeniersche geb. te Hantumeruitburen wv 

    Balling Klazes Mollema en Jan Everts van Kuiken. dv Jelle Lemmes Boersma en Fokeltje 

    Sijmens Pijpstra. buren IJpe Pieters Douma 45j landb. en Louw Jans van der Gang inlandsch

    kramer.  24-11-1855.

1856

    501. JACOBA HENDRIKS van der VEEN 40j nr 77 geb. te Rainer in Frankrijk vv Tjipke 

    Dirks Braaksma. dv Hendrik Douwes van der Veen en Trijntje Jans Blom. buren Wijtze Jans

    de Vries 40j landb. en Willem Kornelis Brunia 32j landb.  14-3-1856.

    502. KRINE SJOERDS van der WAL 69j nr 70 geb. te Jislum wdnv Trijntje Jans Linkerhand

    zv Sjoerd Jans en Hiltje Krines. buren Pieter Harmens Coree 56j arb. en Sjoerd Klazes

    Sipma 28j landb. 8-5-1856.

    503. HIJLKJE DOEDES DOEDEMA 16j nr 21 dv Doede Doedes Doedema landb en Saakje 

    Sijbrens Osinga. buren Sijbren Klazes Mollema 61j arb. en Jan Tjerks Linkerhand

    arbeider 33j.  20-6-1856.

    504. levenloos kind mnl van Johannes Christiaan Reeder en Liskje Dirks Doedema.

    aangevers de vader en Metske Thijssens Walsma 53j veldwachter.  27-10-1856.

    505. ANTJE JANS WIJMA 5j nr 14 dv Jan Ages Wijma gard. en wln Klaaske Wijbrens 

    Elgersma. buren Willem Gerrits Rasker 62j arb. en Dirk Jans Dijkstra 44j arb. 1-11-1856.

    506. JAN PIETERS van der MEULEN 6 weken nr 176 zv Pieter Jans van der Meulen en

    Antje Annes Kootstra. buren Jan Harmens Steiger 36j arb. en Gerrit Foppes Dijkstra

    molenaar 31j  8-12-1856.

    507. GRIETJE RINDERTS TALMA 78j nr 72 geb. te Driesum wv Wijbren Heerkes 

    Hoogakker dv Rindert en Trijntje. buren Pieter Harmens Coree 57j arb. en Jan Minnes 

    Boelens gardenier 52j.  9-12-1856.

    508. GRIETJE SIPKES OSINGA 59j nr 27 arbeidster wv Sake Hendriks Hoekstra dv Sipke 

    Dirks Osinga en Eelkje Keimpes. buren Louw Jans van der Gang 39j koopman en

    Johannes Ages van der Wagen 40j gard.  14-12-1856.

    509. levenloos kind mnl van Jan Harmens Steiger arb. en Gerritje Pieters Reitsma.

    aangevers de vader en Pieter Jans van der Meulen 27j arb.  24-12-1856.

    510. RENSE HENDRIKS OSINGA 67j nr 5 arb. wdnv Dieuke Boltjes zv Hendrik Dirks 

    Osinga en Dirkje Hendriks Hettinga. buren Hendrik Joekes van der Net 62j arb. en Sijtze

    Willems Wieringa 53j arb.  26-12-1856.

1857

    511. TRIJNTJE WIERINGA 5 weken nr 16 onechte dv Martje Lieuwes Wieringa dienstmeid.

    buren Willem Gerrits Raskes 63j arb en Dirk Jans Dijkstra 44j arb.  23-1-1857.

    512. WIJTZE RITSKES DIJKSTRA 5j nr 39 zv Ritske Engels Dijkstra gard. en Akke 

    Tjallings Meinsma. buren Dirk Taekes Jousma 52j tapper en Ate Meinderts Jansma 32j

    gardenier.  3-2-1857.

    513. ELIZABETH GERRITS DIJKSTRA 36j nr 64 geb. te Niawier vv Evert Ruurdsvan 

    Kuiken dv wln Gerrit Jans Dijkstra en Pietje Eelkes Dijkstra arbeisdster te Niawier. buren 

    Tjalling Romkes Meinsma 33j gard. en Jan Idses van der Velde 24j gard. 1-4-1857.

    514. EELKE JANS de BOER 1j nr 71 zv Jan Gijsberts de Boer arb. en Meintje Klazes de 

    Vries buren Jan Paulus van der Ploeg 47jarb en Marten Minnes Zeilinga 34j visser. 16-4-1857.

    515. BONTJE FRANZES MEINEMA 17j nr 187 arbeidster geb. te Wierum dv Frans Jans 

    Meinema en Sijbrigje Sijtzes Tuinstra. buren Douwe Jacobs Eijsinga 26j arb. en Metske 

    Thijssens Walsma 53j veldwachter 22-4-1857.

    516. JANTJE JITZES STUMA 25j nr 52 geb. te Metslawier vv Wijtze Markus Postma dv

    Jitse Gerbens Stuma en Trijntje Douwes Douma. buren Jan Renses Aalsma 39j

    schippersknecht en Pieter Montes van der Lei 36j   21-6-1857.

    517. levenloos kind vrl van Sijbe Berends Visser en Jantje Jentjes de Haan. nr 57.

    aangevers de vader 27j gard en Jan Idzes van der Velde 25j arb.  6-8-1857.

    518. levenloos kind mnl van Louw van der Gang en Sijke Jans Braaksma. nr 28

    aangevers de vader 40j koopman en Johannes Ages van der Wagen 41j gard. 23-8-1857.

    519. ANTJE JACOBS DIJKSTRA 6 maanden nr 3 dv Jacob Romkes Dijkstra gard. en Antje

    Hendriks Schregardus. buren Tjerk Hilles Jousma 47j landb. en Metske Thijssens

    Walsma 53j veldwachter.  28-9-1857.

    520. PIETER JANS de BRUIN 22j nr 16 boerenknecht zv wln Jan Klazes de Bruin en wed. 

    Minke Pieters Boersma arbeidster. buren Willem Gerrits Rasker 64j arb. en Sijbe

    Pieters Boltjes 33j arb.  3-12-1857.

    521. STIJNTJE JANS van der KOOI 3j nr 25a dv Jan Sipkes van der Kooi arb. en Lamke 

    Taekes Jousma. Buren Anne Roelofs Beetsma 28j bakker en Harmen Louws Coree 29j 

    arbeider.  13-12-1857.

    522. JANKE DIRKS DIJKSTRA 1j nr 17a dv Dirk Jans Dijkstra en Dirkje Rienks Boscha. 

    buren Jan Ages Wijma 38j gard. en Pieter Wijtzes Boersma 33j gard.  22-12-1857.

    523. MAAIKE MELIS WIJNIA 78j nr 67 vv Hartman Dirks Hartmans dv Melis Klazes 

    Wijnia en IJtje Hartmans. buren Ruurd Douwes Stallinga 43j landb. en Louw Kornelis 

    Heeringa landbouwer 31j   22-12-1857.

    524. SIJBREN EELZES van der PLOEG 12 dagen nr 51 zv Eelze Jans van der Ploeg arb. en

    Saakje Sijbrens van Hoog. buren Dirk Harmens Dijkstra 51j arb. en Pieter Jochems Kooistra

    timmerknecht 23j   24-12-1857.

1858

    525. JOHAANES DOEDES POUSMA 38j nr 37 arb. geb. te Morra mv Grietje Jelles de 

    Vries. buren Klaas Faber 24j arb. en Klaas Ulbes Buwalda 26j arb.  12-3-1858.

    526. HARTMAN DIRKS HARTMANS 77j nr 67 landb. geb. te Wierum wdnv Maaike Melis 

    Wijnia zv Dirk Hartmans en Adriaantje Kornelis Heeringa. buren Ruurd Douwes Stallinga 43j 

    landb. en Pieter Kornelis Heeringa landb.   21-3-1858.

    527. TRIJNTJE WIERINGA 3 maanden nr 16 dv Martzen Sijtzes Wieringa de vader 

    onbekend. buren Dirk Jans Dijkstra 45j arb. en Pieter Wijtzes Boersma 33j arb.   16-4-1858.

    528. levenloos kind vrl. van Pieter Jans van der Meulen arb. en Antje Annes Kooistra. nr 176

    buren Jan Harmens Steiger 39j arb. en Gerrit Foppes Dijkstra 33j molenaar.  14-6-1858.

    529. ANTJE ANNES KOOISTRA 33j nr 176 vv Pieter Jans van der Meulen. 

    buren als nr 528.   14-6-1858.

    530. RUURD JANS RIJPSTRA 21j nr 56 geb. te Ee zv Jan Pieters Rijpstra en Neeltje Ruurds 

    Nicolai buren Taeke Daniels Wiersma 29j arb. en Hartman Melis Hartmans 23j 

    landb.  5-10-1858.

    531. levenloos kind vrl van Albertus Minderts Bokma de Boer predikant en 

    Dieuwke Klaazesz. nr 1.   11-10-1858.

    532. NEELTJE RUURDS NICOLAI 38j nr 56 geb. te Ee vv Jan Pieters Rijpstra dv wln Ruurd 

    Nicolai en wed. Eelkje Johannes Douma  buren Pieter Harmens Coree 58j arb. en Teeke 

    Daniels Wiersma 29j arb.  12-10-1858.

    533. GRIETJE JASPERS van der PLOEG 41j nr 51 arbeidster vv Lieuwe Jans Steiger. dv 

    Jasper van der Ploeg en Aafke Gerrits de Vries. aangevers Lieuwe Jans Steiger 45j arb en 

    Eelze Taekes Jousma 42j schipper.   28-12-1858.

    534. DOEDE WIJBRENS DOEDEMA 88j nr 20 landb. wdnv Hijlkje Doedes Havinga zv 

    Wijbren Doedes en Bregtje Romkes. buren Sijbren Klazes Mollema 64j gard.  30-12-1858.

1859

    535. WILLEM SIJTZES WIERINGA 22j nr 5 arb. zv Sijtze Willems Wieringa arb. en 

    Sijbrigje Pieters Ferwerda. buren Dirk Jans Bruinsma 56j arb. en Sijtze Lieuwes Wieringa 58j

    arbeider.  15-2-1859.

    536. DOEDE DOEDES DOEDEMA 52j nr 21 landb. mv Saakje Sijbrens Osinga zv Doede 

    Wijbrens Doedema en Hijlkje Doedes Havinga. buren Sijbren Klazes Mollema 64j gard. en 

    Jan Tjerks Linkerhand 35j arb.   19-2-1859.

    537. WIJBREN WEIDENAAR 16 dagen nr 30 onechte zv Saakje Hessels Weidenaar 

    arbeidster. buren Pieter Lemmes Boersma 38j gard. en Bolling Bollings Mollema 41j

    schipper. 25-2-1859 

    538. HILLEBRAND SIJBES BOLTJES 57j nr 5 geb. te Paesens arb. mv Trijntje Aukes 

    Dijkstra zv Sijbe Gerrits Boltjes en Geiske Pieters. buren Gerrit Sijbes van der Gang 69j arb. 

    en Sijtze Willems Wieringa 56j arb.  29-4-1859.

    539. GERRIT GERRITS de VRIES 14j nr 5 arb. zv Gerrit Gerrits de Vries arb. en wln Aaltje 

    Liepkes van der Meulen. buren als nr 538.  22-5-1859.

    540. JOHANNES DOUWES de GROOT 5j nr 75 zv Douwe Johannes de Groot landb. en 

    Aaltje Engberts Botma. buren Wijtze Jans de Vries 44j landb. en Pieter Louws Coree 26j

    boerenknecht   14-6-1859.

    541. LIEPKE GERRITS de VRIES 12j nr 5 zv Gerrit Gerrits de Vries arb. en wln Aaltje 

    Liepkes van der Meulen.  buren als nr 538.  20-6-1859.

    542. ENGBERT DOUWES de GROOT 3j nr 75 zv Douwe Johannes de Groot landb. en 

    Aaltje Engberts Botma. buren Wijtze Jans de Vries 44j landb. en Willem Kornelis Brunia 35j

    landbouwer.  27-6-1859.

    543. MARIA DANIELS de JAGER 2j nr 29 dv Daniel Willems de Jager verver en Antje 

    Pieters Toorenmans. buren Louw Jans van der Gang 42j koopman en Heerke Wijbrens 

    Hoogakker arbeider 44j    27-6-1859.

    544. JANKE KOENES WILDSCHUT 7j geb. te Drachten dv Koene Jacobs Wildschut 

    schipper en IJmkje Jans Eekhof.  25-7-1859 overl. te Driesum.

    545. SIJKE JOHANNES de GROOT 15j nr 174 dv Johannes Piers de Groot landb en 

    Wemelina Albertus Wiersma. buren Johannes Theunis Woudwijk 38j arb. en Pieter Rienks 

    Posthuma landbouwer 31j.   25-7-1859.

    546. JANTJE JELTES KOOISTRA 78j nr 29 geb. te Ternaard wv Jan Martens Brandsma dv 

    Jelte Willems en Sijtske Hendriks. buren Johannes Ages van der Wagen 41j gard. en Daniel

    Willems Jager 41j verver.  30-7-1859.

    547. ADRIAANTJE JOHANNES BONGA 40 weken nr 172 dv Johannes Montes Bonga 

    landb. en Geertje Kornelis Hartmans. buren Johannes Theunis Woudwijk 38j arb. en Willem

    Kornelis Brunia 35j landb.   30-7-1859.

    548. levenloos kind mnl van Geert Theunis Boersma en Antje Hanzes Koesema. nr 15

    aangevers de vader 39j arb. en Wijtze Pieters Boersma 58j gard.  20-8-1859.

    549. levenloos kind vrl van Harm Geerts Douma en Teatske Kornelis Hartmans nr 66.

    aangevers de vader 34j landb. en Egbert Kijlstra klerk te Ternaard.  13-9-1859.

    550. GEERT HARMS DOUMA 3 dagen nr 66 zv Harm Geerts Douma landb. en Teatske

    Kornelis Hartmans. buren Dirk Dirks Hartmans 37j landb. en Harmen Renzes Dijkstra

    arbeider 26j.  19-9-1859.

    551. LOUW HARMENS COREE 1 dag nr 30 zv Harmen Louws Coree en Dirkje Sijbrens

    Osinga. aangevers de vader 31j gard. en Balling Ballings Mollema 43j gard. 7-10-1859

    552. GERRIT GERRITS de VRIES 50j nr 5 wdnv Aaltje Liepkes van der Meulen zv Gerrit 

    Jelles de Vries en Riemke Hendriks. buren Gerrit Sijbes van der Gang 70j arb. en Sijtze

    Willems Wieringa 56j arb.  6-10-1859.

    553. DIRK JANS van der MEULEN 22j nr 30 arb. zv wln Jan Pieters van Meulen en wed.

    Pietje Willems van der Ploeg. buren Daniel Willems Jager 41j verver en Harmen Louws

    Coree 31j gard.

    554. HILBRAND KORNELIS van GELDER 3j nr 8 zv Kornelis Hilbrands van Gelder 

    wagenmaker en Antje Kornelis Stellema. buren Pieter Gerrits Dijkstra 41j koopman en Willem

    Kornelis Brunia 35j landb.  11-11-1859.

    555. JACOB MARTENS van PEESENS 61j nr 35 zv Marten Jacobs van Peesens en Klaaske

    Hilbrands de Jong. buren Harmen Louws Coree 31j gard. en Hille Sijbes Jousma

    landbouwer 24j   12-11-1859.

    556. SAAKJE DIRKS OSINGA 15j nr 26 naaister dv wln Dirk Sijbrens Osinga gard. en 

    Trijntje Hijlkes Hoekstra. buren Jan Sipkes van der Kooi 36j arb. en Lammert Abrahams

    van der Wal 27j arb.  14-12-1859.

    557. HIDDE EELTJES HALBERTSMA 9j nr 43 zv Eeltje Tjallings Halbertsma en Teatske 

    Gerrits Dijkstra. het beroep en de woonplaats van de vader is onbekend. buren Joost Jans

    Havinga 42j gard. en Johannes Christiaans Reeder 40j schoenmaker.  20-12-1859.

    558. ANTJE TJALLINGS MEINSMA 11 dagen nr 63 dv Tjalling Romkes Meinsma gard. en

    Elizebeth Jentjes de Haan. buren Folkert Pieters de Vries 27j arb. en Jan Idzes

    van der Velde 27j arb.  28-12-1859.

1860

    559. HARMEN MEINDERTS JANSMA 32j nr 47 arb. mv Tetje Wessels van der Weg zv

    Meindert Jans Jansma wagenaar en wln Gooitske Jans Visser. buren Romke Pieters 

    Torenmans 40j grofsmid en Fedde IJmes Meinsma 34j gard.  13-1-1860.

    560. ANTJE DIRKS OSINGA 5j nr 26 dv wln Dirk Sijbrens Osinga gard. en Trijntje Hijlkes

    Hoekstra. buren als nr 556.  19-1-1860.

    561. GRIETJE LIEUWES STEIGER 1j nr 52 dv Lieuwe Jans Steiger arb. en Grietje Jaspers 

    van der Ploeg. Buren Eelze Teakes Jouwsma 43j schipper en Metske Thijssens Walsma

    veldwachter 56j   14-2-1860.

    562. GEERTJE KORNELIS HARTMANS 35j nr 72 geb. te Wierum vv Johannes Montes 

    Bonga landb. dv Kornelis Dirks Hartmans landb. te Wierum en Lolkje Frederiks Schregardus.

    buren Pieter Rienks Posthumus 31j arb. en Johannes Theunis Woudwijk 38j arb. 24-2-1860.

    563. levenloos kind vrl van Jitze Kornelis Wieringa en Hiltje Gerrits Klazinga. nr ?

    aangevers de vader 35j en Jan Gerrits van der Gang 60j gard.   12-3-1860.

    564. LOUW HILLES JOUSMA 3 dagen nr 48 zv Hille Louws Jousma en Sijtske Martens 

    Faber. buren Ritske Engels Dijkstra 48j gard. en Johannes Christiaans Reeder 40j

    schoenmaker.   13-3-1860.

    565. EELKJE METSKES WALSMA 17 maanden nr 50a dv Metske Thijssens Walsma 

    veldwachter en Beitske Aukes. aangevers komen uit Ternaard.   23-3-1860.

    566. GERLOF  SIJTZES WIERINGA 1j nr 5 zv Sijtze Lieuwes Wieringa en Antje Teades 

    Botstra. buren Sijtze Willems Wieringa 57j arb. en Dirk Jans Bruinsma 57j arb.   29-3-1860.

    567. DIEUWKE KLAZES de JONG 45j nr 35 dienstmeid dv Klaas Sijtzes de Jong en 

    Dieuwke Wijbrens Elgersma. buren IJpe Douma 49j landb. en Harmen Louws Coree 31j

    gardenier.  29-4-1860.

    568. IDS ROMKES TORENMANS 13 maanden nr 46 zv Romke Pieters Torenmans grofsmid 

    en Aaltje Idzes van der Velde. buren Joost Jans Havinga 41j gard. en Fedde IJmes Meinsma

    gardenier 34j  11-6-1860.

    569. levenloos kind mnl van Anne Jacobs Holwerda en Grietje Pieters Zaadsma. aangevers

    de vader 26j gard. en Pieter Jans van der Meulen 30j arb.  19-6-1860.

    570. WIJTZE RITSKES DIJKSTRA 1j nr 39 zv Ritske Engels Dijkstra gard. en Akke 

    Tjallings Meinsma . buren Evert Everts van Kuiken 60j arb. en Ate Meinderts Jansma 37j

    voerman.  21-7-1860.

    571. Levenloos kind mnl van Gerrit Jans van der Gang en Stijntje Popkes Elzinga. nr ?

    aangevers de vader en Anne Hilles Jousma 47j landb.   15-8-1860.

    572. MELIS WIJTZES BOERSMA 16j nr 42 schoenmakersknecht zv Wijtze Harmens 

    Boersma en Gerritje Melis Visser. buren Jacob Tjerks de Jong 60j arb. en Tjerk Jacobs de 

    Jong arbeider 25j.  16-10-1860.

1861

    573. levenloos kind mnl van Sieds Gabes van der Ploeg en Aukje Willems Rasker. aangevers

    devader 34j arb. en Jacob Jans van Kuiken 37j gard.  14-1-1861.

    574. SIJTSKE MARTENS FABER 25j nr 48 geb. te Betterwird vv Hille Louws Jousma dv 

    Marten Simons Faber te Dokkum en wln Nieske Harmens Vink. buren Metske Thijssens 

    Walsma veldwachter 57j en Heerke Wijbrens Hoogakker 47j arb.  12-8-1861.

    575. WIJBREN HEERKES HOOGAKKER 12 dagen nr 29 zv Heerke Wijbrens Hoogakker 

    arb. en Saakje Hessels Weidenaar. buren Jelle Jacobs de Wilde 38j arb. en Metske Thijssens

    Walsma 57j veldwachter.  23-8-1861.

    576. NIESKE SIMINA JOUSMA 14 dagen nr 48 dv Hille Louws Jousma en wln Sijtske 

    Martens Faber. buren Ritske Engels Dijkstra 49j gard. en Johannes Christiaans Reeder 41j

    schoenmaker.   22-8-1861.

    577. MENKE HENDRIKS OZINGA 66j nr 18 geb. te Metslawier wv Meindert Eesgers 

    Meindertsma dv Hendrik Andries en Grietje Dirks. buren Sijbren Klazes Mollema 66j arb. en 

    Sijbe Pieters Boltjes 36j arb.  3-9-1861.

    578. RUURD EVERTS van KUIKEN 63j nr 23 timmerman wdnv Pietje Theunis Wouter. mv 

    Hiltje Douwes de Vries. zv Evert Jans van Kuiken en Teatske Ruurds. buren Metske Pieters de 

    Vries 58j arb. en Hilbrand Martens van Paesens 59j arb.  9-9-1861.

    579. STIJNTJE EELZES VISSER 82j nr 27 arbeidster wv Taeke Jousma en Pieter Boltjes. dv 

    Eelze Taekes Visser en Gerritje Melis. buren Evert Everts van Kuiken 61j arb. en

    Anne Roelofs Beetsma 32j bakker.  14-9-1861.

    580. ANTJE TJIPKES WIERDSTRA 81j nr 3 wv Hendrik Frederiks Schregardus dv Tjipke 

    Wierds Wierdstra en Dieuke Pieters. buren Heerke Wijbrens Hoogakker 47j arb. en Taeke  

    Dirks Jousma 24j gard.   4-12-1861.

    581. SIJKE KORNELIS HEERINGA 43j nr 60 ongeh. dv wln Kornelis Pieters Heeringa en 

    wed. Martijntje Doedes Boitsma landbouwersche. buren Meindert Wijbrens Hoogakker 43j

    arb. en Minne Samuels Huizinga 32j landb.  15-12-1861.

1862

    582. TIETJE THEUNIS POSTHUMUS 35j nr 76 geb. te Ternaard vv Willem Kornelis Brunia 

    dv wln Theunis Renzes Posthumus en Eke Tjallings Koopmans landbouwersche te Ternaard

    buren Wijtze Jans de Vries 46j landb. en Douwe Johannes de Groot 32j landb. 23-1-1862.

                 583. EELKE SIMONS STALLINGA 73j nr 27 geb. te Workum wdnv Gertje IJnzes 

    Boersma zv Simon Eelkes Stallinga en Jeltje Koenes van der Wal. buren Johannes Ages van 

    der Wagen gard. 44j en Pieter Lemmes Boersma 41j gard.  7-2-1862.

    584. TRIJNTJE KLAZES FABER 14 dagen nr 16 dv Klaas Faber en Janna Freerks Cuperij 

    buren. Wijtze Pieters Boersma 60j arb. en Nutte Jacobs de Jong 47j voerman.  2-4-1862.

    585. WILLEM DIRKS van DIJK 66j nr 7 timmerman geb. te Berlikum mv Renske Andries 

    van Andringa. zv Dirk en Aaltje. buren Hendrik Jelles Sijtsma 40j arb. en Jelle Gerrits de

    Vries 62j arb.  19-4-1862.

    586. MARTIJNTJE DOEDES BOOITSMA 73j nr 66 landbouwersche wv Kornelis Pieters 

    Heeringa dv Doede Johannes Booitsma en Sijke Pieters. buren Minne Samuels Huizinga 33j 

    landb. en Jacob Samuels Huizinga 36j gard.  5-5-1862.

    587. ENGBERT DOUWES de GROOT 3 weken nr 75 zv Douwe Johannes de Groot en Aaltje

    Engberts Botma. buren Willem Kornelis Brunia 38j landb. en Wijtze Jans de Vries 47j

    landbouwer.   21-5-1862.

    588. DOETJE SIJBES BOLTJES 69j nr 5 wv Klaas Sapes van der Ploeg dv Sijbe Gerrits 

    Boltjes en Geiske Pieters. buren Sijtze Willems Wieringa 61j arb. en Tiete Gerlofs Visser 59j

    arbeider.  19-6-1862.

    589. JANTJE LIEUWES STEIGER 6 maanden dv Lieuwe Jans Steiger en Tetje Johannes 

    Klinkhamer. overl. te Franeker   18-7-1862.

    590. levenloos kind van Folkert Pieters de Vries en Harmke Jans van Dijk. aangevers

    de vader 31j arb. en Sjoerd Klazes Sipma 33j landb.  7-8-1862.

    591. HARMEN JANS STEIGER 66j nr 175 arb. geb. te Paesens  won. te Lioessens buren Jan 

    Pieters van der Meulen 33j arb. en Ale Mennes Boelens 52j arb.  9-8-1862.

    592. DOUWE RUURDS STALLINGA 76j nr 65 landb. geb. te Workum mv Geertje Pieters 

    Heeringa zv Ruurd Eelkes Stallinga en Trijntje Klazes van der Zijl. buren Sjoerd Klazes 

    Sipma 34j landb. en Menne Samuels Huizinga 33j landb.  8-9-1862.

    593. TJERK HILLES JOUSMA 53j nr 4 landb. ongeh. zv Hille Tjerks Jousma en Jantje 

    Simons Zwart. buren Jacob Romkes Dijkstra 42j gard en Gerrit Jans van der Gang 34j 

    gard. 20-9-1862

    594. EVERT EVERTS van KUIKEN 62j nr 26 mv Trijntje Dirks Dijkstra zv Evert Jans van 

    Kuiken en Teatske Ruurds Boscha. buren Klaas Sijbrens Mollema 42j gard. en Hijlke Dirks 

    Osinga gardenier 25-9-1862.

    595. IDSKE BARTELS MEIRINK 51j nr 13 geb. te Ee vv Anneus Petrus Romar dv Bartel 

    Fokkes Meirink rentenier en wln Rikstia Florison. buren Jan Gerrits van der Gang 64j arb. en 

    Jitze Kornelis Wieringa 37j gard.  19-10-1862.

    596. GEERTJE MICHIELS DIJKSTRA 56j nr 174 arbeidster geb. te Niawier vv Ale Mennes 

    Boelens dv Michiel Freerk Dijkstra en Elizabeth IJedes. buren Pieter Rienks Posthuma 34j 

    landb. en  Gijsbert Sjoerds Heeringa gard. te Ternaard.  6-12-1862.

    597. HARMEN GEERTS DOUMA 37j nr 59 landb. mv Teatske Kornelis Hartmans zv Geert 

    Douma rentenier te Nijkerk en wln Tjamke Rijpersma. buren Kornelis Dirks Hartmans 30j 

    landb. en Sijbe Berends Visser 32j gard.  8-12-1862.

    598. DIRK HENNES HOLWERDA 8j nr 23 geb. te Nijkerk zv wln Henne Pieters Holwerda 

    en wed. Aaltje Dirks Braaksma. aangevers komen uit Moddergat.  24-12-1862.

1863

    599. GABE SIEDSES van der PLOEG 66j nr 16 arb. geb. te Anjum wdnv Trijntje Wiersma zv

    Sieds Gabes en Gerroltje Andries buren Frederik Frederiks Schregardus 42j arb. en 

    Jacob Jans van Kuiken 39j gard.  19-1-1863.

    600. GERRIT ULBES BUWALDA 41j nr 176 molenaarsknecht mv Maaike Pieters Iedema zv 

    wln Ulbe Gerrits Buwalda en wed . Teatske Hendriks Schregardus, buren Jan Harmens

    Steiger 43j arb. en Pieter Jans van der Meulen 33j arb.  22-2-1863.

    601. MAAIKE PIETERS IEDEMA 44j nr 176 geb. te Ee wv Gerrit Ulbes Buwalda dv Pieter

    Iedema en Maaike Jacobs. buren als nr 600.  1-3-1863.

    602. TRIJNTJE HARKES TILLEMA 8j nr 5 dv Harke Folkerts Tillema en wed. Dirkje 

    Ruurds van der Ploeg. buren Tiete Gerlofs Visser 59j arb en Sijtze Willems Wieringa 61j 

    arb. 29-5-1863.

    603. SAMUEL JANS HUIZINGA 68j nr 43 gard. geb. te Bornwird mv Elizabeth Geerts van 

    der Zee zv Jan Renses Huizinga en Welmoed Samuels beide overl. buren Jacob Tjerks de

                 Jong 63j arb. en Joost Jans Havinga 45j gard.  14-7-1863.

    604. levenloos kind mnl van Frederik Frederiks Schregardus en Geertje Arjens Tamsma.

    aangevers de vader 43j arb. en Sieds Gabes van der Ploeg 37j arb.  22-7-1863.

    605. SIJBRIGJE PIETERS FERWERDA 66j nr 5 geb. te Paesens vv Sijtze Willems Wieringa 

    dv  Pieter Freerks Ferwerda en Gertje Freerks. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 62j arb. en

    Tiete Gerlofs Visser 59j arb.  30-10-1863.

    606. JATTJE HARTMANS 6 maanden nr 56 dv Hartman Melis Hartmans en Geertje 

    Johannes Hannema. buren Sijbren Klazes Mollema 69j gard. en Anne Hilles Jousma 48j 

    landbouwer.  14-11-1863.

1864

    607. levenloos kind mnl van Pieter Jans van der Meulen en Tjitske Joekes Dorhout. nr ?

    aangevers de vader 34j arb. en Rense Siedses van Dijk 28j arb.   18-1-1864.

    608. JELLE JANS van der VELDE 6 maanden nr 45 zv Jan Idzes van der Velde en Eke Jelles 

    Wiersma. buren Joost Jans Havinga 45j gard. en Fedde IJmes Meinsma 38j gard. 19-1-1864.

    609. FREERK KLAZES FABER 14 dagen nr 3 zv Klaas Faber en Janna Freerks Cuperij. 

    buren Jacob Romkes Dijkstra 43j gard. en Jan Klazes Bokma 31j arb.  29-1-1864.

    610. DIRK THIJSSENS de BOER 76j nr 5 wdnv Marijke Lijkeles. zv Thijs Haaijes de Boer 

    en  Trijntje ?. buren Dirk Pieters van der Meulen 58j arb. en Jan Tjerks Linkerhand 40j

    arbeider.   23-2-1864.

    611. THOMAS GOSLINGS  van der PLOEG 44j nr 5 arb. ongeh. zv wln Gosling Douwes van 

    der Ploeg en Antje Thomas Visser. buren Dirk Pieters van der Meulen 48j arb. en Sijtze 

    Lieuwes Wieringa 63j arb.  4-3-1864.

    612. SIJTZE WILLEMS WIERINGA 62j nr 5 arb. wdnv Sijbrigje Pieters Ferwerda. zv 

    Willem Sijtzes Wieringa en IJtje Andries. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 63j arb. en Dirk Jans 

    Dijkstra 51j arbeider.  10-3-1864.

    613. NUTTE JACOBS de JONG 51j nr 17 geb. te Paesens mv Gaatske Mients Wendelaar zv 

    wln Jacob Nuttes de Jong en wed. Martje Eelzes Visser. buren Jacob Jans van Kuiken 40j 

    gard. en Heerke Wijbrens Hoogakker 50j arb.  21-3-1864.

    614. JAN IDZES van der VELDE 32j nr 45 arb. mv Eelkje Jelles Wiersma. zv Ids Pieters van 

    der Velde en wed. Janke Jans Huizinga. buren Jitze Kornelis Wieringa 39j gard. en Joost Jans

    Havinga 39j arb.   15-4-1864.

    615. levenloos kind vrl. van Pieter van der Hoek en Antje Dirks Dijkstra. nr ?  aangevers

    de vader 29j arb. en Tjalling Romkes Meinsma 40j gard.  21-5-1864.

    616. DIRK SIJBRENS MOLLEMA 36j nr 10 arb. ongeh. zv Sijbren Klazes Mollema en 

    Eelkje Willems van der Ploeg. buren Kornelis van Gelder 44j wagenmaker en Minne Samuels

    Huizinga 36j landb.   14-6-1864.

    617. REINDER JITZES DOUMA 7j nr 5 geb. te Hantum zv wln Jitze Douma en wed. 

    Johanna Jennes Kampstra. buren Dirk Pieters van der Meulen 58j arb. en Tiete Gerlofs

                Visser 61j arbeider.  18-6-1864.

    618. TRIJNTJE DIRKS van der MEULEN 7j nr 5 dv Dirk Pieters van der Meulen arb. en 

    Jantje Jacobs Dijkstra. buren Tiete Gerlofs Visser 61j arb. en Dirk Jans Dijkstra 51j 

    arb. 23-6-1864.

    619. JENTJE TJALLINGS MEINSMA 5j nr 63 zv Tjalling Romkes Meinsma gard. en 

    Elizabeth Jentjes de Haan. buren Lubbert van der Gang 60j arb. en Pieter Harrits van der

                Hoek 29j arbeider.  25-6-1864.

    620. WIJNZEN KLAZES DIJKSTRA 5j nr 49 zv Klaas Jacobs Dijkstra arb. en Antje 

    Wijnzens de Vries. buren Metske Thijssens Walsma 60j veldwachter en een

                Ternaarder. 1-7-1864.

    621. ELIZABETH NUTTES de JONG 7j nr 17 dv wln Nutte Jacobs de Jong en wed.

    Gatske Mients Wendelaar. buren Jacob Jans van Kuiken 40j gard. en Gerrit Jans van der

                Gang 35j gardenier.  12-7-1864.

    622. PIETJE EELTJES FERWERDA 1j nr 12 dv Eeltje Jelmers Ferwerda genees, heel en 

    vroedmeester en Stijntje Sijbes Jousma. buren Gerrit Jans van der Gang 35j gard. en Jitze 

    Kornelis Wieringa 39j gard.  13-7-1864.

    623. ROMKE JACOBS DIJKSTRA 11j nr 3 zv Jacob Romkes Dijkstra gard. en Antje 

    Hendriks Schregardus. buren Anne Hilles Jousma 50j landb. en Jan Klazes Bokma 32j 

    arb. 28-7-1864.

    624. TJITSKE ANNES HOLWERDA 8 maanden nr 62 dv Anne Jacobs Holwerda arb. en 

    Grietje Pieters Zaadsma. buren Lubbert van der Gang 60j arb. en Pieter Harrits van der

                Hoek 29j arbeider.  1-8-1864.

    625. MAAIKE JANS BOKMA 4j nr 32 dv Jan Klazes Bokma arb. en Pieteje Willems Rasker.

    buren Tjerk Keimpes de Jong 37j arb. en Louw van der Gang 47j koopman. 14-8-1864.

    626. GELT JANS de GRAAF 39j nr 71 arb. geb. te Ternaard. mv Haebeltje Sijbes Venema zv

    Jan Gelts de Graaf en Renske Jans Palma. buren Sjoerd Klazes Sipma 35j landb. en 

    Minne Samuels Huizinga 35j landb.  16-8-1864.

    627. MAAIKE SIEDZES van der PLOEG 3j nr 15 dv Sieds Gabes van der Ploeg arb. en 

    Aukje Willems Rasker. buren Metske Thijssens Walsma 60j veldwachter en Frederik 

    Frederiks Schregardus 44j arb.  18-8-1864.

    628. TRIJNTJE SIEDZES van der PLOEG 1j nr 15 ouders als nr 620. buren Metske Thijssens 

    Walsma 60j veldwachter en Jacob Jans van Kuiken 40j gard.  27-8-1864.

    629. FREDERIK ULBES BUWALDA 29j nr 37 arb. geb. te Anjum mv Tjitske Tjerks 

    Pauzinga zv wln Ulbe Gerrits Buwalda en wed. Taetske Hendriks Schregardus naaister.

    buren als nr 628.  27-8-1864.

    630. JINKE HARMENS COREE 12j nr 13 geb. te Wierum won. te Paesens verblijf houdende

    te Nes. dv van Harmen Pieters Coree arb. en Pietje Annes Jouksma te Paesens. buren

    Anneus Petrus Romar 60j gard. en Jitze Kornelis Wieringa 39j gard.  6-9-1864.

    631. levenloos kind mnl van Wieger Hendrks Dijkstra en Tjitske Annes Dijkstra. nr ?

    aangevers de vader 35j arb. en Metske Thijssens Walsma 60j veldwachter. 19-8-1864.

    632. FEDDE IJMES MEINSMA 39j nr 65 gard. ongeh. zv wln IJme Menzes Meinsma en 

    Antje Feddes Vlietstra. buren Romke Pieters Torenmans 45j grofsmid en Hendrik

    Willems Huizinga 32j gard.  14-11-1864.

1865                                                  nieuwe huisnummers

    633. KLAASKE LIJKELES KOUDENBURG 83j nr 101 geb. te Wierum wv Taeke Gerbens 

    de Vries dv Lijkele Koudenburg en Taetske Jacobs. buren Wijtze Jans de Vries 49j landb. en 

    Douwe Johannes de Groot 34j landb.  5-1-1865.

    634. JACOB ROMKES DIJKSTRA 45j nr 3 arb. geb. te Ee mv Antje Hendriks Schregardus 

    zv Romke Gerrits Dijkstra en Tetje Jacobs. buren Anne Hilles Jousma 50j landb. en Jan

    Klazes Bokma 32j arb.   8-1-1865.

    635. WILLEM HENDRIKS HUIZINGA 1j nr 65 zv Hendrik Willems Huizinga gard. en 

    Janke Pieters Leij. buren Romke Pieters Torenmans 45j grofsmid en Hille Louws Jousma 34j 

    landbouwer.   13-1-1865. 

    636. TAEKE DIRKS JOUSMA 27j nr 58 gard. ongeh. zv Dirk Taekes Jousma kastelein en 

    Menke Hilles Jousma. buren Halbe Roelofs Beetsma 38j hoofdonderwijzer en Metske 

    Thijssens Walsma 60j veldwachter.  16-1-1865.

    637. AALTJE HENDRIKS SIJTSMA 2j nr 67 dv Hendrik Jelles Sijtsma arb. en Liskje IJmes 

    Meinsma. buren Metske Thijssens Walsma 61j veldwachter en Hille Louws Jousma 34j 

    landb. 23-1-1865

    638. DIRKJE RUURDS van der PLOEG 38j nr 5 arbeidster wv Harke Folkerts Tillema. dv 

    wln Ruurd Willems van der Ploeg en wed. Trijntje Aukes Dijkstra. buren Dirk Pieters van der

    Meulen 58j arb. en Dirk Jans Dijkstra 52j arb.   13-2-1865.

    639. GATZE DIRKS van der WAL 22j nr 92 arb. geb. te St Anna Parochie ongeh. zv Dirk 

    Hendriks van der Wal arb. en wln Jitske Gatzes Sittema. buren Metske Thijssens Walsma 61j 

    veldwachter en Willem Idzes van der Velde28j gard.  20-2-1865.

    640. JAN MINNES BOELENS 6 maanden nr 49 te Wierum zv Minne Jans Boelens arb. en 

    Jeltje Jeltes van der Kooi. Sjoerd Klazes Sipma 36j landb. en Minne Samuels Huizinga 36j

    landbouwer.  20-2-1865.

    641. MAAIKE FEDDES KEEGSTRA 82j nr 70 geb. te Wierum wv Wijnzen Metskes de 

    Vries. dv Fedde Ruurds Keegstra en Grietje Hessels. buren Hendrik Jelles Sijtsma 44j arb en 

    Dirk Jans Bruinsma 62j arb. 1-3-1865.

    642. IJTJE KORNELIS HARTMANS 8 maanden nr 83 dv Kornelis Dirks  Hartmans landb. 

    en Antje Jacobs Sinia. aangevers Dirk Dirks Hartmans 42j oom landb. te Hantum en Anne

    Hartmans Wijnia 39j landb. te Ternaard.  25-3-1865.

    643. GRIETJE MEINDERTS MEINDERSMA 31j nr 32 vv Wijnzen Jelles de Vries dv 

    Meindert Eesgers Meindersma en Menke Hendriks Ozinga beide overl. buren Anne Roelfs 

    Beetsma bakker 35j en Fokke Jochems Kooistra 26j timmerman.  8-4-1865.

    644. AALTJE IDZES van der Velde 31j nr 64 vv Romke Pieters Torenmans grofsmid dv wln 

    Ids Pieters van der Velde en wed. Janke Jans Huizinga gardeniersche. buren Metske Thijssens 

    Walsma 61j veldwachter en Wierd Dirks Braaksma 38j arb.  14-4-1865.

    645. JOCHEM ROELOF BEETSMA 47j nr 2 landb. geb. te Hantumhuizen mv IJtje Harmens 

    Meinsma zv Roelof Jochems Beetsma en Sijbregje Willems Fokkema. buren Jelle Gerrits

    de Vries 65j arb. en Pope Ales Visser 25j arb.  1-6-1865.

    646. ANNE FOKKES KOOISTRA 7 dagen nr 31 zv Fokke Jochems Kooistra timmerman en 

    Pietje Annes Jouksma. buren Metske Pieters de Vries 60j gard. en Tjerk Kornelis Stellema 25j

    grofsmid.   18-6-1865.

    647. HIJLKJE JANS  HAVINGA 44j nr 25 arbeidster geb. te Aalsum wv Jan Krines van der 

    Wal vv Sijbe Pieters Boltjes. dv Jan Doedes Havinga en Baukje Andries. buren Dirk Jans

    Osinga 65j schipper en Metske Thijssens Walsma 61j veldwachter.  23-6-1865.

    648. levenloos kind van Pieter Kornelis Heeringa en Nieske Pieters Hoogstra. aangevers

    de vader 56j rentenier en Jan Sipkes van der Kooi 41j arb.  30-6-1865.

    649. KORNELIS DIRKS HARTMANS 33j nr 84 landb. geb. te Nijkerk mv Antje Jacobs 

    Sinia. zv Dirk Dirks Hartmans en IJtje Popes Wijnia beide overl. buren Dirk Gerbens de 

    Jong 25j landb. en Pieter Idzes van der Velde 34j arb.  4-7-1865.

    650. TJIPKE PIETERS BOERSMA 3 weken nr 72 zv Pieter Wijtzes Boersma arb. en Wietske

    Tjipkes de Vries. buren Dirk Jans Bruinsma 62j arb en Metske Thijssens Walsma 61j

    veldwachter.  20-7-1865.

    651.  IJTJE HARMENS MEINSMA 52j nr 2 landbouwersche geb. te Paesens wv Melis 

    Hartmans en Jochem Roelofs Beetsma dv Harmen Hendriks Meinsma en Tjitske Jans. buren 

    Jelle Gerrits de Vries 65j arb. en Pope Ales Visser 25j arb.  21-7-1865.

    652. DIRK RUURDS CUPERIJ 2 maanden nr 58 zv Ruurd Sipkes Cuperij kastelein en Grietje 

    Klazes Haaksma. buren Dirk Taekes Jousma 60j gard. en Ritske Engels Dijkstra 54j

    gardenier.  28-7-1865.

    653. JANNES KOENES WILDSCHUT 17j nr 92 schippersknecht zv Koene Jacobs Wildschut

    turfschipper en IJmkje Jans Eekhof. buren Sijbren Klazes Mollema 70j arb. en Metske

    Thijssens Walsma 61j veldwachter.  4-9-1865.

    654. GEERTJE JOHANNES HANNEMA 24j nr 80 geb. te Engwierum vv Hartman Melis 

    Hartmans dv Johannes Willems Hannema en Jattje Willems Idsardi. buren Sijbe Berends 

    Visser 35j arb. en Johannes Baukes Holwerda 40j boerenknecht.  4-10-1865.

    655. WIJTSKE JOOSTENS HAVINGA 3 maanden nr 63 dv Joost Jans Havinga arb. en 

    Tjamke Liemes Heslinga. buren Metske Thijssens Walsma 61j veldwachter en Wopke Sijverts

    Posthuma veldwachter te Ternaard.  10-10-1865.

    656. PIETER WIJTZES BOERSMA 40j nr 72 arb. mv Wijtske Tjipkes de Vries zv Wijtze 

    Pieters Boersma arb. en wln Tjeerdje Kuipers. buren Dirk Jans Bruinsma 62j arb. en Metske 

    Thijssens Walsma 61j veldwachter.  12=10-1865.

    657. WIERD TJIPKES WIERDSTRA 74j nr 82 gard. ongeh. zv Tjipke Wierds Wierdstra en

    Dieuwke Pieters. buren Harmen Renzes Dijkstra 32j arb en Pieter Idzes van der Velde 35j

    arbeider.  26-11-1865.

    658. levenloos kind mnl van Hille Louws Jousma landb. en Tjitske Martens Faber. nr ?

    buren Hendrik Jelles Sijtsma 44j arb. en Jan Ruurds van Kuiken 33j arb.  6-12-1865.

1866

    659. ANTJE DIRKS DIJKSTRA 32j nr 89 arbeidster geb. te Paesens vv Pieter Harrits van der 

    Hoek dv Dirk Harmens Dijkstra en Sijtske Pieters Kabeljouw. buren Anne Jacobs 

    Holwerda 32j gard. en Tjalling Romkes Meinsma 42j gard.  21-1-1866.

    660. GRIETJE JANS HAVINGA 42j nr 39 geb. te Ee vv Johannes Ages van der Wagen. dv 

    Jan Doedes Havinga en Baukje Andries beide overl.  buren Pieter Lemmes Boersma 45j 

    gard. en Johan George Veldkamp 31j wegwerker.  4-2-1866.

    661. IJSBRAND DIRKS BANGA 5 maanden nr 141 zv Dirk IJsbrands Banga en Sieuke Dirks

    Dijkstra. buren Gerrit Foppes Dijkstra 40j molenaar en Tjerk Jacobs de Jong 30j

    arbeider.  20-2-1866.

    662. AUKJE WILLEMS RASKER 45j nr 19 geb. te Anjum vv Sieds Gabes van der Ploeg dv

    Willem Gerrits Rasker arb. en wln Maaike Pieters Posthumus. buren Jacob Jans van

    Kuiken 42j gard. en Frederik Frederiks Schregardus 46j arb.  6-3-1866.

    663. RUURD DOUWES STALLINGA 52j nr 93 landb. ongeh. zv wln Douwe Ruurds 

    Stallinga en wed. Geertje Pieters Heeringa. buren als nr 655.  28-5-1866.

    664. TAEKE EELZES JOUSMA 23j nr 76 arb. ongeh. zv Eelze Taekes Jousma en Geertje 

    Kornelis Ferwerda. buren Anneus Petrus Romar 62j arb. en Foelkert Ruurds van Kuiken 25j

    arbeider.  14-6-1866.

    665. PIETJE WILLEMS van der PLOEG 65j nr 34 arbeidster geb. te Wetzens wv Jan Pieters 

    van der Meulen. dv Willem Folkerts van der Ploeg en Dirkje Ruurds Boscha. buren Johannes 

    de Wendt 26j gard. en Jacob Piers de Graaf 27j bakker.  13-8-1866.

    666. JANKE FOKKES KOOISTRA 9 dagen nr 31 dv Fokke Jogchums Kooistra timmerman 

    en Pietje Annes Jouksma. buren Hendrik Jager 27j verver en Tjerk Kornelis Stellema 25j 

    grofsmid.  7-11-1866.

    667. ANTJE TJERKS de JONG bijna 2 jaar nr 48 dv Tjerk Keimpes de Jong arb. en Berber

    Wijbrens de Jong. buren Hendrik Willems Huizinga 34j arb. en Metske Thijssens

    Walsma 63j veldwachter.  8-1-1866.

    668. ULBE FREDERIKS BUWALDA 5j nr 55 zv wln Frederik Ulbes Buwalda en wed. 

    Tjitske Tjerks Pausinga. buren als nr 655.  12-11-1866.

    669. ANTJE DIRKS van der GANG 10j nr 41 geb. te Hantum won. te Hantumeruitburen 

    verblijfhoudende te Nes. dv Dirk Jans van der Gang arb. en wed. Antje Louws Hoekstra. buren

    Pieter Lemmes Boersma 46j arb. en Harmen Dirks Voogd 42j arb.  13-12-1866.

    670. ENGBERT DOUWES de GROOT 3 weken nr 103 zv Douwe Johannes de Groot landb. 

    en Aaltje Engberts Botma. aangevers Metske Thijssens Walsma 63j veldwachter en Gerben 

    Bierma te Ternaard.  1812-1866.

    671. STIJNTJE HENDRIKS HETTINGA 29j nr 59 naaister ongeh. dv wln Hendrik Joukes 

    Hettinga en wed. Maaike Ruurds Huizinga. buren Tjalling Romkes Meinsma 43j gard. en 

    Metske Thijssens Walsma 63j veldwachter.  30-12-1866.

1867

    672. JAN JANS van der WAGEN 20j nr 56 ongeh. zv wln Jan Ages van der Wagen en wed. 

    Antje Jans Ozinga. buren Klaas Ulbes Buwalda 35j arb. en Tjalling Romkes Meinsma 43j

    kastelein.  27-1-1867.

    673. LIEUWE PIETERS BOSCHA 27j nr 55 arb. ongeh. zv Pieter Rienks Boscha arb. en 

    Trijntje Lieuwes Wieringa. buren Klaas Ulbes Buwalda 35j arb. en Age Jans van der 

    Wagen 25j gardenier.  31-1-1867.

    674. PIETJE RUURDS van KUIKEN 26j nr 77 arbeidster ongeh. dv wln Ruurd Everts van 

    Kuiken en wed. Hiltje Douwes de Vries arbeidster. buren Eelze Taekes Jousma 50j gard. en

    Klaas Ulbes Buwalda 35j gard.  17-3-1867.

    675 levenloos kind vrl. van Minne Jans Boelens en Jeltje Jeltes van der Kooi. 29-7-1867.

    676. ATE MEINDERTS JANSMA nr 56 gard. mv Antje Jans Ozinga zv Meindert Jans 

    Jansma en Gooike Jans Visser. buren Metske Thijssens Walsma 64j veldwachter en een

    Ternaarder.  29-8-1867.

    677. JAN WILLEM FERWERDA 2j nr 60 zv Eeltje Jelmer Ferwerda geneesheer en Stijntje 

    Sijbes Jousma. buren Jitze Kornelis Wieringa 42j koopman en Gerrit Jans van der Gang 39j

    gardenier.  18-9-1867.

    678. TRIJNTJE LIEUWES WIERINGA 64j nr 55 arbeidster vv Pieter Rienks Boscha dv 

    Lieuwe Sijtzes Wieringa en Martzen Tietes Groen. buren Metske Thijssens Walsma 64j

    veldwachter en Johan George Veldkamp 33j wegwerker.  13-12-1867.

    679. PIETER RIENKS BOSCHA 62j nr 55 arb. wdnv nr 670 zv Rienk Ruurds Boscha en 

    Saakje Pieters. buren als nr 678.  16-12-1867.

1868

    680. JAPKE de JONG 4 maanden nr 5 onechte dv Jinke Jacobs de Jong arbeidster. buren

    Sijtze Lieuwes Wieringa 67j arb. en Tiete Gerlofs Visser 65j arb.  15-2-1868.

    681. PIETRIKJE EELZES de JONG 2 j nr 87 dv Eelze Jacobs de Jong arb. en Tjeerdje 

    Wijtzes Boersma. buren Pieter Idzes van der Velde 37j arb. en Anne Jacobs Holwerda 34j

    arbeider.  31-3-1868.

    682. KORNELISKE GERRITS de VRIES 7 dagen nr 38 dv Gerrit Jelles de Vries arb. en 

    IJbeltje Kornelis Stellema. buren Johannes Ages van der Wagen 51j gard. en Klaas Sijbrens

    Mollema 47j arb.  7-4-1868.

    683. LOUW HILLES JOUSMA 3 maanden nr 66 zv Hille Louws Jousma landb. en Tjitske

    Martens Faber. buren Hendrik Jelles Sijtsma 46j arb. en Johannes de Wendt 28j

    gardenier.  8-7-1868.

    684. JELLE GERRITS de VRIES 68j nr 68 arb. geb. te Wierum mv Grietje Wijnzens de Vries 

    zv Gerrit Jelles de Vries en Grietje Jans. buren Hendrik Jelles Sijtsma 46j gard. en Jan

    Dirks Osinga 35j gard.  14-8-1868.

    685. WIJTZE JANS de VRIES 53j nr 102 landb. geb. te Hantumhuizen wdnv Antje Douwes 

    mv Elisabeth Ages van der Wagen. zv wln Jan Sipkes de Vries en Antje Tjipkes de Vries.

    buren Tjipke Dirks Braaksma 51j arb. en Douwe Johannes de Groot 38j landb. 1-9-1868.

    686. levenloos kind mnl van Pieter Kornelis Heeringa en Nieske Pieters Hoogstra.

    nr ?.  24-9-1868.

    687. DIEUKE WIJBES KLAVER 73j nr 4 arbeidster wv Wijbren Johannes  dv Wijbe 

    Tammes Klaver en Dieuke Gerrits. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 67j arb. en Tiete Gerlofs

    Visser 65j arb.  23-10-1868.

    688. JAN JELLES de VRIES 32j nr 68 arb. mv Tjeerdje Wessels van der Weg. zv wln Jelle

    Gerrits de Vries en wed. Grietje Wijnzens de Vries. buren Hendrik Jelles Sijtsma 47j

    arb. en Metske Thijssens Walsma 65j veldwachter.  30-10-1868.

1869

    689. TIETE LIEUWES WIERINGA 59j nr 59 vischverkooper zv Lieuwe Sijtzes Wieringa en 

    Martje Tietes Visser.  20-1-1869.

    690. JAN JANS KLOOSTERMAN 48j nr 81 arb. mv Antje Ruurds Huizinga zv Jan Jitzes

    Kloosterman en Antje Broers Broersma beide overl. buren Anne Jacobs Holwerda 35j

    arb. en Eelze Jacobs de Jong 51j arb.  2-2-1869.

    691. GRIETJE PIETERS ZAADSMA 38j nr 90 arbeidster geb. te Nijkerk vv Anne Jacobs 

    Holwerda dv Pieter Jans Zaadsma arb. en wln Tjitske Louws Dijkstra. buren Dirk Taekes 

    Jousma 65j landb. en Willem Idzes van der Velde 32j gard.  7-4-1869.

    692. MARTJE BOTES GROEN 71j nr 73 wv Gosling Wiersma dv Bote Tietes Groen en 

    Elizabeth Foppes Dijkstra. buren Dirk Pieters van der Meulen 63j arb. en Metske Thijssens

    Walsma 65j veldwachter.  30-4-1869.

    693. DIRKJE FOKKES MEIRINK 28j nr 16 geb. te Engwierum vv Eelke Fokkes Fokkema dv

    Fokke Bartels Meirink kastelein onder Engwierum en Antje Jorrits Bierma. buren Jan

    Gerbens Koopmans 64j landb. en Wijnzen Jelles de Vries 36j arb.  31-5-1869.

    694. FRANSKE FOKKES OZINGA 41j nr 81 arbeidster geb. te Anjum vv Pieter Idzes van 

    der Velde. dv Fokke Jans Ozinga en Baukje Franzes Teertstra beide overl. buren Jacob Tjerks 

    de Jong 70j arb. en Anne Jacobs Holwerda 34j arb.  7-7-1869.

    695. AALTJE KORNELIS WIERINGA 42j nr 32 arbeidster ongeh. dv Kornelis Tjeerds 

    Wieringa en wed. Trijntje Jitzes Post arbeidster. buren Jacob Piers de Graaf 29j bakker en Jan 

    Ruurds van Kuiken 36j arb.  10-7-1869.

    696. LOUW HILLES JOUSMA 3 maanden nr 66 zv Hille Louws Jousma en Tjitske Martens 

    Faber. buren Hendrik Jelles Sijtsma 48j arb. en Kornelis Eelzes Jousma 23j arb.  9-8-1869.

    697. TAETSKE LIJKELES de BOER 2 maanden geb. te Usquert dv Lijkele Dirks de Boer en 

    Trijntje Jacobs de Jong. in een schip liggende in de vaart te Nes. aangevers de vader 46j arb. 

    en Metske Thijssens Walsma 65j veldwachter.  27-9-1869.

1870

    698. MARTEN SIMONS FABER 62j nr 66 rentenier geb. te Betterwird wdnv Nieske 

    Harmens Vink. zv Simon Jacobs Faber en Tjitske Martens. buren Johannes Willems de 

    Wendt 29j gard. en Metske Thijssens Walsma 66j veldwachter.  6-1-1870.

    699. GATSKE MIENTS WENDELAAR 50j nr 19 arbeidster geb. te Paesens wv Nutte Jacobs 

    de Jong dv Mient Roelofs Wendelaar en IJtje Ates Westra. buren Sieds Gabes van der

                Ploeg 43j arb. en Jan Geales Ozinga 32j arb.  22-1-1870.

    700. levenloos kind mnl van Douwe Johannes de Groot landb. en Aaltje Engberts Botma.

    buren Meindert Taekes de Vries 48j arb. en Metske Thijssens Walsma 66j 

    veldwachter.  23-1-1870.

    701. RENSKE ANDRIES van ANDRINGA 71j nr 7 geb. te Leeuwarden wv Willem Dirks van 

    Dijk. buren Hendrik Jelles Sijtsma 48j gard. en Halbe Jouwerts Turkstra 40j

                bakker. 11-2-1870.

    702. JACOB TJERKS de JONG 71j nr 81 arb. mv Fokje Wijtzes Sijtsma. zv Tjerk Ages de 

    Jong en Jenke Keimpes. buren Folkert Lieuwes Sijtsma 38j arb en Pieter Idzes van der Velde 

    arbeider 39j.  25-2-1870.

    703. KLAAS JOGCHUMS BEETSMA 20j nr 80 ongeh. zv wln Jogchum Roelofs Beetsma en 

    IJtje Harmens Meinsma. buren Hendrik Jelles Sijtsma 48j gard. en Jan Klazes Bokma 37j

    arbeider  25-2-1870.

    704. ELIZABETH MINNES HUIZINGA 9j nr 2 dv Minne Samuels Huizinga gard. en Tjitske 

    Melis Hartmans. buren Frederik Frederiks Schregardus 59j arb. en Anne Jelles de Vries 25j

    arbeider  20-3-1870.

    705. JANTJE JANS BRAAKSMA 71j nr 55 arbeidster geb. te Niawier wv Tjerk Paulus 

    Pausinga dv Jan Lubberts Braaksma en Tjitske IJnzes. aangevers Metske Thijssens

                Walsma 66j veldwachter en W.S Posthumus van Ternaard.  25-3-1870.

    706. AALTJE TJIPKES WIERDSTRA 81j nr 87 wv Berend Ates Jongsma dv Tjipke Wierds 

    Wierdstra en Antje Pieters. buren Tjalling Romkes Meinsma 45j arb. en Uilke Douwes 

    Dijkstra 26j landbouwer.  5-4-1870.

    707. CATHARINA GERARDINA BOKMA de BOER 15j nr 1 dv Albertus Minderts Bokma 

    de Boer predikant en Dieuwke Klaazes. buren Renze Samuels Huizinga 34j gard. en Metske 

    Thijssens Walsma 66j veldwachter.  9-4-1870.

    708. PIETER HARMENS COREE 70j nr 17 arb. geb. te Dockum mv Jenke Paulus van der 

    Ploeg zv Harmen Pieters Coree en Johanna Louws. buren Eeltje Jelmer Ferwerda 35j 

    geneesheer en Metske Thijssens Walsma 66j veldwachter.  18-4-1870.

    709. JUSTUS BAUKES van der WOUD 25j nr 84 boerenknecht geb. te Lioessens ongeh. zv

    Bauke Jans van der Woud arb. en Trijntje Folkerts de Boer te Lioessens. buren

    Tjalling Eelkes Idsardi 53j landb. en Uilke Douwes Dijkstra26j landb.  6-5-1870.

    710. ANNE HILLES JOUSMA 57j nr 4 landb. mv Nieske Sijbrens Mollema zv Hille Louws

    Jousma en Jantje Simons Zwart. buren Gerrit Jans van der Gang 41j gard. en Jan

    Kornelis Stellema 27j koopman.  20-5-1870.

    711. ANTJE BOKKES MIEDEMA 35j nr 35 arbeidster geb. te Metslawier vv Tjerk Jacobs de 

    Jong dv Bokke Sapes Miedema en Korneliske Postma. buren Anne Pieters Zoutsma 29j arb.en

    Jan Folkerts Dijkstra 27j gard.  4-6-1870.

    712. NIESKE HILLES JOUSMA 5j nr 66 dv Hille Louws Jousma en Tjitske Martens Faber. 

    buren. Hendrik Jelles Sijtsma 48j arb. en Johannes Willems de Wendt 30j gard.  20-7-1870.

    713. MENKE PIETERS BOERSMA 72j nr 20 wv Jan Klazes de Bruin dv Pieter Wijtzes 

    Boersma en Barteltje Goslings Postma. buren Jacob Jans van Kuiken 46j gard. en Laurense 

    Dirks Bruinsma 29j arb.  23-8-1870.

    714. TJITSKE BAUKES BANDSMA 73j nr 56 wv Kornelis Sijtzes Gaasterland en Willem 

    Hendriks Huizinga. dv Bauke Sapes Bandsma en Aafke Jacobs. buren Klaas Faber 36j arb en 

    Rense Samuels Huizinga 35j arb.  4-9-1870.

    715. ANTJE MONTES van der LEIJ 54j nr 5 arbeidster wv Geert Andries de Jong dv Monte 

    Martens van der Leij en Barber Gerbens van der Leij. buren Tiete Gerlofs Visser 67j 

    arb. en Pieter Jans van der Meulen 41j arb.  22-9-1870.

    716. SAAKJE WIJMA 2j nr 232 onechte dv Aaltje Gerrits Wijma. buren Jan Zuidema 31j

    en Anne van der Meulen 23j arb.  2-11-1870.

    717. SAAKJE SIJBRENS van HOOG 53j nr 233 geb. te Oostrum arbeidster wv Gerrit Ages 

    Wijma vv Eelze Jans van der Ploeg dv Sijbren Jans van Hoog en Saapke Pieters Hekstra. 

    buren Jan Zuidema 31j arb en Dirk IJsbrands Banga 31j arb.  7-11-1870.

    718. EEUWE HILLES JOUSMA 3j nr 52 geb. te Twijzel zv Hille Sijbes Jousma landb. en 

    Lutske Eeuwes Klaver. buren Evert Jans van Kuiken 51j arb. en Tjerk Jacobs de Jong 35j

    arbeider.  3-12-1870.

    719. levenloos kind mnl van Hendrik Willems Huizinga en Janke Pieters Leij. nr 49

    aangevers de vader en Tjerk Keimpes de Jong 43j arb.  15-12-1870.

1871

    720. JAN JACOBS DIJKSTRA 64j schipper mv Janke Freerks Stellingwerf. zv Jacob Jacobs 

    Dijkstra en Jantje Gerrits de Vries. buren 2 schippers uit Moddergat. 4-1-1871 in een schip in 

    de vaart te Nes.

    721. GERRIT DIRKS OZINGA 34j nr 27 ongeh. zv Dirk Jans Ozinga en Trijntje Gerrits

    Reitsma. buren Minne Samuels Huizinga 42j gard. en Wijnzen Jelles de Vries 37j

    arbeider.  1-2-1871.

    722. JANKE JANS HUIZINGA 72j nr 91 wv Ids Pieters van der Velde dv Jan Renses 

    Huizinga en Welmoed Samuels. buren Dirk Taekes Jousma 67j landb. en Anne Jacobs 

    Holwerda 38j arbeider.  29-4-1871.

    723. DIRK SJOERDS SIPMA 14j nr 96 zv Sjoerd Klazes Sipma en Maaike Dirks Hartmans. 

    buren Doede Kornelis Heeringa 50j landb. en Harmen Melis Hartmans 30j landb.  14-6-1871.

    724. TRIJNTJE ARJENS FABER 74j nr 62 arbeidster ongeh. dv Arjen Jans Faber en 

    Haebeltje Broers. buren Jan Joekes Dorhout 37j en Oege Bouwes Bergmans 25j

                gard.  5-7-1871.

    725. TJALLING EELKES IDSARDI 55j nr 83 landb. geb. te Hantumhuizen mv Dooike 

    Willems Ruisch. zv zv Eelke Idzes Idsardi en Baukje Tjallings Kampstra. buren Folkert 

    Lieuwes Sijtsma 40j arb en Pieter Idzes van der Velde 40j arb.  29-7-1871.

    726. HENDRIK RUURDS van KUIKEN 22j nr 77 ongeh. zv Ruurd Everts van Kuiken en 

    wed. Hiltje Douwes de Vries. buren Metske Thijssens Walsma 67j veldwachter en een

    Ternaarder.  16-9-1871.

    727. JOHANNES MONTES BONGA 49j nr 228 landb. geb. te Holwerd wdnv Geertje 

    Kornelis Hartmans. zv Monte Johannes Bonga en Trijntje Heeringa. buren Hendrik Jelles 

    Sijtsma 50j arb. en Pieter Rienks Posthumus 43j landb.  2-10-1871.

    728. DIRK JANS BRUINSMA 68j nr 72 arb. mv Antje Feikes Heida zv Jan Dirks Bruinsma 

    en Renske Sapes Bandsma. buren Metske Thijssens walsma 68j veldwachter en Frederik 

    Frederiks Schregardus 51j arb.  27-10-1871.

    729. EELZE JACOBS de JONG 53j nr 19 arb. geb. te Paesens mv Tjeerdtje Wijtzes Boersma

    zv Jacob Nuttes de Jong en wed. Martje Eelzes Visser. buren Sieds Gabes van der

    Ploeg 45j arb. en Rense Dirks Bruinsma 30j arb.  30-11-1871.

1872

    730. TJEERDTJE WIJTZES BOERSMA 46j nr 20 arbeidster wv Eelze Jacobs de Jong dv 

    Wijtze Pieter Boersma voerman en wln Tjeerdtje Hendriks Kuipers. buren Sieds Gabes van 

    der Ploeg 45j arb. en Tjerk Jacobs de Jong 35j arb.  4-1-1872. 

    731. KORNELIS PIETERS DIJKSTRA 15j zv Pieter Jans Dijkstra arb. en Meintje Ruurds 

    van Kuiken. buren Anne Jacobs Holwerda 39j arb. en Willem Idzes van der Velde 35j 

    gard. 16-1-1872. in een schip te Nes. 

    732. HILBRAND MARTENS van PAESENS 69j nr 53 winkelier ongeh. zv Jacob Martens 

    van Paesensen Klaaske Hilbrands de Jong. buren Jan Klazes Bokma 38j arb. en Jan Geales 

    Ozinga 34j arbeider.  20-1-1872.

    733. ANTJE EELKES FOKKEMA 8 maanden nr 16 dv Eelke Fokkes Fokkema en Antje Jans 

    van der Wagen. buren Metske Thijssens Walsma 68j veldwachter en een

                Ternaarder.  24-1-1872.

    734. GERRIT JITZES WIERINGA 7j nr 13 zv Jitze Kornelis Wieringa koopman en Hiltje 

    Gerrits Klazinga. buren Metske Thijssen Walsma 68j veldwachter en Jacob Samuels 

    Huizinga 45j winkelier.  6-2-1872.

    735. KORNELIS JANS STELLEMA 25 dagen nr 3 zv Jan Kornelis Stellema koopman en 

    Menke Dirks Geertsma. buren Minne Samuels Huizinga 42j gard. en Ruurd Broekens 47j

    postbode.  27-2-1872.

    736. PIETER JANS DIJKSTRA 52j arb. mv Meintje Ruurd van Kuiken zv Jan Dirks Dijkstra 

    en Jitske Pieters. buren Anne Jacobs Holwerda 38j arb en Willem Idzes van der Velde 35j arb.

    in een schip te Nes. 26-2-1872

    737. BOUWE OEGES BERGMANS 4 dagen nr 63 zv Oege Bouwes Bergmans gard. en Antje 

    Melis Hartmans. buren Douwe Ages Swart 28j grofsmid en Klaas Faber 38j arb. 18-3-1872.

    738. AGE GERRITS WIJMA 29j nr 233 ongeh. arb. zv wln Gerrit Ages Wijma en Sijbrens 

    van Hoog. buren Gerrit Foppes Dijkstra 47j molenaar en Jan Zuidema 32j arb.  21-4-1872.

    739. KORNELIS EELZES JOUSMA 25j nr 77 arb. ongeh. zv Eelze Taekes Jousma gard. en 

    Geertje Kornelis Ferwerda. buren Jan Ruurds van Kuiken 39j arb. en Douwe Ruurds

    van Kuiken 30j arb.  12-5-1872.

    740. JAN GERRITS van der GANG 72j nr 12 arb. wdnv Antje Adolfs Hemminga mv Johanna

    Jennes Kamstra zv Gerrit Jans van der Gang en Renske Lubberts. buren Ruurd Broekens

    postbode 47j en Jan Ruurds van Kuiken 39j arb.  25-5-1872.

    741. AALTJE RENZES HUIZINGA 4 maanden nr 61 dv Rense Samuels Huizinga gard. en 

    Saakje Kornelis Stellema. buren Metske Thijssens Walsma 68j veldwachter en Egbert Dirks

    van der Meulen 27j arb.  7-6-1872.

    742. TETJE PIETERS GEERTSMA 11 maanden nr 30 dv Pieter Dirks Geertsma grofsmid en

    Aafke Feikes Radersma. buren Johannes Baukes Holwerda 48j arb en Fokke Jogchums

    Kooistra 33j timmerman.  21-9-1872.

    743. SIJBRIGJE BAUKES van der WOUD 41j nr 89 geb. te Lioessens vv Willem Jilderts 

    Huizinga dv Bauke van der Woud en Trijntje de Boer. buren Anne Jacobs Holwerda 39j arb. 

    en Ids Lieuwes Steiger 27j arb.  11-11-1872.

    744. JOOST JANS HAVINGA 54j nr 32 arb. geb. te Aalsum mv Tjamke Liemes Heslinga. zv

    Jan Doedes Havinga en Baukje Andries. buren Fokke Jogchums Kooistra 33j timmeman

    en Willem Jager 27j verver  19-11-1872.

    745. EELKJE KLAZES MOLLEMA 7j nr 37 dv Klaas Sijbrens Mollema arb. en Aafke 

    Kornelis Gaasterland. buren Gerrit Jelles de Vries 44j arb. en Hijlke Dirks Ozinga 34j 

    gard. 28-11-1872

    746. LUUTSKE SIJBES BOLTJES 82j nr 5 armhuis wv Tjeerd Sijbes Jongeling en Berend 

    Dirks Visser. dv Sijbe Gerrits Boltjes en Geiske Pieters. buren Tiete Gerlofs Visser 70j arb. en

    Dirk Jans Dijkstra 60j arb.  30-12-1872.

1873

    747. GERRIT FOPPES DIJKSTRA 47j nr molenaar mv Grietje IJpes Kingma. zv Foppe Jans 

    Dijkstra en Jantje Meinderts de Jong. buren Pieter Rienks Posthumus 44j landb. en Eelze Jans 

    van der Meulen 50j arb. 1-1-1873 in een sloot onder het behoor van het dorp Nes.

    748. levenloos kind mnl van Jan Kornelis Stellema en Menke Dirks Geertsma nr 3 aangevers

    de vader 30j koopman en Minne Samuels Huizinga 44j gard.  7-3-1873.

    749. IJTJE OEGES BERGMANS 23 dagen nr 63 dv Oege Bouwes Bergmans gard. en Antje 

    Melis Hartmans. buren Klaas Faber 39j arb. en Douwe Ages Swart 29j grofsmid.  12-3-1873.

    750. ANNEUS PETRUS ROMAR 69j nr 75 arb. wdnv Idske Bartels Meirink zv Petrus 

    Dionisius Romar en Aaltje Renses Huizinga. buren Eelze Taekes Jousma 56j gard. en Jan 

    Ruurds van Kuiken 40j arb.  19-3-1873.

    751. SIJTZE LIEUWES WIERINGA 72j nr 5 arb. mv Antje Teades Botstra. zv Lieuwe 

    Sijtzes Wieringa en Martzen Tietes Visser. buren Daniel Willems Jager 54j verver en Ruurd

    Broekens 48j postbode.  4-4-1873.     armhuis.

    752. JOHANNES BAUKES HOLWERDA 47j nr arb. geb. te Ee wdnv Trijntje Jacobs 

    Hofman mv Antje Jacobs de Jong. zv Bauke Sijtses Holwerda en Tjitske Martens Sloterdijk. 

    buren Pieter Dirks Geertsma 29j grofsmid en Jan Jacobs Eelkema 43j arb.  7-5-1873.

    753. TJITSKE MARTENS FABER 36j nr 1 geb. te Betterwird vv Hille Louw Jousma dv 

    Marten Simons Faber en Nieske Harmens Vink. buren Eelze Taekes Jousma 56j arb. en Jan

    Metskes Walsma 32j gard.  1-6-1873.         J.P.Visser.

    754. SIEDS GABES van der PLOEG 47j nr 19 arb. geb. te Niawier wdnv Aukje Willems 

    Rasker zv Gabe Siedses van der Ploeg en Trijntje Pieters Wiersma. buren Metske Thijssens

    Walsma 69j veldwachter en Minne Jans Bouta 25j arb.  24-9-1873.

    755. TRIJNTJE JANS van der VEEN 71j nr 5 wv Geert Johannes Smedema dv Jan Simons 

    van der Veen en Jetske Jacobs. buren Pieter Jans van der Meulen 44j arb. en Tiete Gerlofs 

    Visser 70j arb.  25-1-1873.

    756. KLAAS WIJBRENS TERPSTRA 61j nr 47 geb. te Holwerd arb. wdnv Jitske Jentjes de 

    Vries mv Eelkje van der Ploeg. zv Wijbren Jans Terpstra en Trijntje Pieters Bosch. buren 

    Metske Thijssens Walsma 69j veldwachter en Tjerk Keimpes de Jong 46j arb. 26-12-1873.

1874

    757. GRIETJE JANS BAKKER 72j nr 45 geb. te Kimswerd wv Age Ages Postma dv Jan 

    Jogchums Bakker en Trijntje Jacobs. buren Balling Ballings Mollema 58j gard. en Jan Sipkes 

    van der Kooi 50j arb.  3-1-1874.

    758. LOUW SAKES WIERSMA 5j geb. te Wetzens zv wln Sake Thomas Wiersma en wed.

    Janke Louws Jousma. buren Hendrik Jelles Sijtsma 52j gard. en Pieter Kornelis 

    Heeringa 65j rentenier.  16-2-1874  nr 66.

    759. FRANS POPES KLAVER 67j nr 3 rentenier zv Pope Tammes Klaver Elizabeth Hanzes 

    Klazinga. buren Metske Thijssens Walsma 70j veldwachter en Jan Kornelis Stellema 31j

    koopman.  5-4-1874.

    760. JAN PIETERS FEDDEMA 16 dagen nr 79 zv Pieter Pieters Feddema landb. en Antje 

    Jans Wiedema. buren Jacob Martens Posthumus 50j arb. en een Ternaarder.  30-4-1874.

    761. FOLKERT ARJENS DREIJER 5 maanden nr 81 zv Arjen Martens Dreijer arb. en Betje 

    Folkerts Kamstra. buren Ate Jacobs Paesens 43j timmerknecht en Bote Martens

    Koudenburg 31j arbeider.  3-6-1874.

    762. AGE IJMES SEVENSTER 5 maanden nr 228 zv IJme Livius Sevenster landb. en 

    Gerritje Aukes van Tuinen. buren Pieter Rienks Posthumus 46j landb. en Jacob Martens

    Posthumus 50j arb.  27-6-1874.

    763. AUKJE JANS FINIA 79j nr 81 geb. te Hantum ongeh. dv Jan Jans Finia en Wikje Jans.

    buren als nr 761.  14-8-1874.

    764. WILLEM JANS DORHOUT 10 dagen nr 62 zv Jan Joekes Dorhout en Baukje Willems

    Huizinga. aangevers de vader 40j en Klaas Faber 40j arb.  14-8-1874.

    765. KORNELIS JANS STELLEMA 5 maanden nr 3 zv Jan Kornelis Stellema slagter en 

    Menke Dirks Geertsma. buren als nr 764.  13-8-1874.

    766. MEINTJE RUURDS van KUIKEN 52j nr 47 arbeidster wv Pieter Jans Dijkstra dv Ruurd 

    Everts van Kuiken en Pietje Theunis. buren Jan Klazes Bokma 41j arb. en Minne Jans

                Bouta 25j arbeider.  1-9-1874.

    767. JAN GERBENS KOOPMANS 69j nr 28 landb. geb. te Holwerd wdnv Antje Pieters 

    Koopmans mv Saakje Sijbrens Osinga. zv Gerben Hijltjes Koopmans en Dieuke Klazes. buren 

    Jan Joekes Dorhout 40j arb. en Lourense Dirks Bruinsma 34j arb.  27-9-1874.  n.o. herv. kerk.

    768. MARKUS BOTES KOUDENBURG 3j geb. te Hantum zv Bote Martens Koudenburg 

    arb. en Wijtske Martens Posthuma. buren Ate Jacobs Paesens 43j timmerknecht en Arjen

    Martens Dreijer 30j arb.  17-10-1874 in de dorpsvaart te Nes.

    769. GERRITJE AUKES van TUINEN 29j nr 228 geb. te Oosterlittens vv IJme Livius 

    Sevenster dv Auke van Tuinen koemelker en Grietje Ages van der Bij. buren als 

    nr 762. 27-10-1874.

    770. DIRK TAEKES JOUSMA 70j nr 89 gard. mv Menke Hilles Jousma zv Taeke Tjerks 

    Jousma en Lamke Idzes. buren Anne Jacobs Holwerda 40j arb. en Klaas Idzes van der

                Velde 33j arbeider.  3-11-1874.              Gouden Leeuw.

    771. GAATSKE PIETERS SLAGMAN 32j nr 35 dienstmeid ongeh. dv Pieter Jans Slagman 

    timmerknecht te Leeuwarden en wln Antje Tjallings Meindertsma. buren Jan Folkerts

    Dijkstra 61j voerman en Metske Thijssens Walsma 70j veldwachter.  27-11-1874.

    772. levenloos kind vrl van nr 771. buren als van nr 771.  27-11-1874.

    773. SIJTSKE JAKKELES BLEINSMA 29j nr 80 geb. te Holwerd vv Ate Fokkes 

    Noordenbos dv Jakkele Reintjes Bleinsma en wed. Gelske Hartmans landbouwersche te 

    Holwerd. buren Bote Martens Koudenburg 32j arb en Frans Aukes Smidt 36j arb.  1-12-1874.

    774. JOGCHUM SCHELTES KOOISTRA 61j nr 73 timmerman wdnv Antje Fokkes Feenstra 

    en  Wijbrigje Franzes Pijlenga mv Geertje Wessels van der Weg. zv Schelte Abes en Pietje 

    Jogchums. buren Jan Ruurds van Kuiken 42j arb. en Metske Thijssens Walsma 71j

    veldwachter.  5-12-1874.        D. Torensma.

    775. THOMAS TJALLINGS KAMSTRA 87j nr 84 rentenier geb. te Hantum ongeh. zv 

    Tjalling Watzes en Trijntje Thomas. buren Tjalling Romkes Meinsma 51j gard. en Pieter

    Idzes van der Velde 43j arb.  5-12-1874.

    776. FOKKE ATES NOORDENBOS 12 dagen nr 80 zv Ate Fokkes Noordenbos landb. en 

    wln Sijtske Jakkeles Bleinsma. buren als nr 773.  10-12-1874.

    777. JAN FOLKERTS DIJKSTRA 61j nr 35 voerman geb. te Anjum wdnv Romkje van der 

    Gang. mv Trijntje Hijlkes Hoekstra. zv Folkert Jans Dijkstra en Tjitske Annes Walda. buren 

    Metske Thijssens Walsma 70j veldwachter en Jan Metskes Walsma 34j gard.  10-12-1874.

    778. IJME DIRKS OSINGA 20 dagen nr 24 zv Dirk Kornelis Osinga gard. en Janneke IJmes

    van der Schaaf. buren Jacob Jans van Kuiken 51j gard. en Pope Ales Visser 31j

    arbeider.  27-12-1874.

1875

    779. AATZE BOTES KOUDENBURG 1j nr 81 zv Bote Martens Koudenburg en Wijtske 

    Markus Posthuma. buren Ate Jacobs Paesens 44j timmerknecht en Arjen Martens Dreijer 30j

    arbeider.  7-1-1875.

    780. GRIETJE HENDRIKS HAMSTRA 13 maanden nr 39 dv Hendrik Meemts Hamstra arb. 

    en Doutzen Willems Postma. buren Johannes Ages van der Wagen 58j gard. en Ruurd

    Broekens 50j postbode.  12-1-1875.

    781. PIETJE HILLES JOUSMA 3j nr 49 dv Hille Sijbes Jousma landb. en Lutske Eeuwes 

    Klaver. buren Evert Jans van Kuiken 56j gard. en Pope Jacobs de Vries 29j arb.  19-1-1875.

    782. JOHANNA JINNES KAMSTRA 49j nr 12 wv Jitze Douma en Jan Gerrits van der Gang 

    vv Andries Geerts de Jong. dv Jinne Reins Kamstra en Renske Johannes Koning. buren

    Jitze Kornelis Wieringa 50j gard. en Jan Metskes Walsma 34j rijksveldwachter

    te Wierum.  21-1-1875.

    783. JAN DIRKS van der GANG 18j nr 41 geb. te Hantum zv Dirk Jans van der Gang en

    Antje Louws Hoogstra. buren Eelze Jans van der Ploeg 53j arb. en Ruurd Broekens

    postbode 50j.  4-2-1875.

    784. HILBRAND ATES PAESENS 5j nr 81 zv Ate Jacobs Paesens arb. en Hiltje Pieters 

    Hoekstra. buren Bote Martens Koudenburg 32j arb. en Arjen Martens Dreijer 30j

                arb.  15-2-1875.

    785. TRIJNTJE GERRITS REITSMA 71j nr 26 vv Dirk Jans Ozinga dv Gerrit Pieters 

    Reitsma en Jenke Keimpes. buren Folkert Ruurds van Kuiken 33j arb. en Kornelis Pieters 

    Smit 32j arbeider.  14-2-1875.

    786. LIJSBETH AGES van der WAGEN 62j nr 61 renteniersche wv Kornelis Sijbrens Ozinga

    en Wijtze Jans de Vries. dv Age Jacobs van der Wagen en Antje Ates de Haan. buren 

    Johannes Christiaan Reeder 55j schoenmaker en Jan Joekes Dorhout 40j arb. 19-2-1875.

    787. JELTJE ANDRIES TIJSMA 21j nr 6 geb. te IJlst vv Murk Lamminga bakker dv Andries

    Tijsma verver en Fokeltje Visser te IJlst. buren Klaas Roelofs Dijkman 39j timmerman

    en Ruurd Broekens 50j postbode.  25-2-1875.    bakkerij Hibma. kaatsbuurt.

    788. HENDRIK JELLES SIJTSMA 55j nr 67 geb. te Paesens mv Liskje IJmes Meinsma zv

    Jelle Sijtzes Sijtsma en Tijtje Klazes Groen. buren Jan Jacobs Eelkema 44j arb. en 

    Anne Jelles de Vries 31j arb.  3-3-1875.     Kaatsbuurt.

    789. 2 levenloze kinderen mnl van Pieter Pieters Feddema landb. en Antje Jans Wiedema

    buren Frans Aukes Smidt 36j arb. en Hermanus Baukes van der Woud 25j boerenknecht

    nr 79. dit is de boerderij van Kinske, nu Riemersma.  22-3-1875.

    790. JAPKE BAUKES BANDSMA 71j nr 13 wv Jan Harmens van der Weide en Gerrit 

    Arends Klazinga. dv Bauke Sapes Bandsma en Aafke Jacobs. buren Ruurd Broekens 50j 

    postbode en Jan Metskes Walsma rijksveldwachter te Wierum.  21-3-1875.

    791. levenloos kind vrl van Arjen Martens Dreijer en Pietje Folkerts Kamstra. nr 71.

    aangevers de vader 30j arb. en Ruurd Broekens 50j postbode.  26-3-1875.

    792. lijk van onbekend manspersoon aangespoeld nevens Nes. aangevers Tjeerd Jelles 

    Hiemstra 54j en Pieter Dirks Hiemstra 54j V. beiden te Wierum.  13-4-1875.

    793. DIRK JANS OZINGA 75j nr 40 gard. wdnv Trijntje Gerrits Reitsma. zv Jan Dirks 

    Ozinga en Sijke Geales. buren Johannes Ages van der Wagen 58j gard. en Ruurd Broekens 50j

    postbode.  15-4-1875.

    794. JAN DIRKS OZINGA 41j nr 40 mv Sijke Dirks Ozinga . zv Dirk Jams Ozinga en 

    Trijntje Gerrits Reitsma. buren Gerrit Jans van der Gang 47j gard. en Hendrik Meints

                Hamstra 40jarbeider.  24-4-1875.

    795. TIETE GERLOFS VISSER 71j nr 5 arb. wdnv Sieuke Tjeerds Wieringa zv Gerlof Tietes 

    en Aaltje Martens. buren als nr 794.  25-4-1875.  armenhuis.

    796. JAN SIPKES van der KOOI 51j nr 46 arb. geb. te Wierum wdnv Jantje Samuels 

    Huizinga. mv Lamke Idzes Jousma. zv Sipke Folkerts van der Kooi en wed. Hiltje Jans

    Westendorp. buren Jan Klazes Bokma 42j arb. en Jacob Ages Postma 30j arb. 29-4-1875.

    797. EEUWE HILLES JOUSMA 11 maanden nr 52 zv Hille Sijbes Jousma landb. en Lutske

    Eeuwes Klaver. buren Metske Thijssens Walsma 71j velwachter en Evert Jans van

    Kuiken 56j gard.  10-6-1875.

    798. PIETER LEMMES BOERSMA 55j nr 40 gard. mv Seaske Pieters van der Kooi zv 

    Lemme Jelles Boersma en Tetje Pieters Faber. buren Jan Wijtzes de Vries 26j landb. en Ruurd

    Broekens 50j postbode.  13-6-1875.

    799. BAUKJE JOHANNES van der WAGEN 20j nr 39 ongeh. dv Johannes Ages van der 

    Wagen gard. en wln Grietje Jans Havinga. buren Ruurd Broekens 50j postbode en Gerrit Jelles

    de Vries 46j arb.  14-6-1875.

    800. TAETSKE HENDRIKS SCHREGARDUS 76j nr 55 wv Ulbe Gerrits Buwalda dv 

    Hendrik Schregardus en Liskje Rinzes Huizinga. buren Jacob Piers de Graaf 36j bakker en

    Age Jans van der Wagen 33j gard.  15-7-1875.     winkel Bremer.

    801. GRIETJE WIJNZENS de VRIES 71j nr 68 wv Jelle Gerrits de Vries. dv Wijnzen 

    Metskes de Vries en Maaike Feddes. buren Ruurd Broekens 50j postbode en Anne Pieters

    Zoorsma 33j voerman.  17-7-1875.

    802. TRIJNTJE EVERTS van KUIKEN 1 maand nr 72 dv Evert Everts van Kuiken arb. en 

    Jantje Ages Waaksma. buren Ruurd Broekens 50j postbode en Metske Thijssens

    Walsma 71j veldwachter.  20-9-1875.

    803. JACOB SAMUELS HUIZINGA 48j nr 11 winkelier mv Eelkje Harmens Jansma zv 

    Samuel Jans Huizinga en wed. Elizabeth van der Zee. buren als nr 792.  24-9-1875.

    804. JAN GERRITS van der WAGEN 3j nr 14 zv Gerrit Jacobs van der Wagen en Trijntje 

    Jans van der Wal. buren als nr 802.  25-9-1875.

    805. GRIETJE SJOERDS SIPMA 6j nr 96 dv Sjoerd Klazes Sipma landb. en Maaike Dirks 

    Hartmans. buren Harmen Melis Hartmans 34j landb. en Johannes Jans Boelens 30j

    gardenier.  3-10-1875.

    806. AALTJE WILLEMS BRUNIA 2 maanden nr 105 dv Willem Kornelis Brunia landb. en 

    Antje IJmes Bergmans. buren Jan Wijtzes de Vries 26j landb en Douwe Johannes de

    Groot 45j landb.  4-10-1875.  mosselbankweg Jacob en Gerda de Vries.

    807. PIETER PIETERS BOERSMA 22j nr 40 ongeh. zv Pieter Lemmes Boersma en Saeske 

    Pieters van der Kooi. buren Johannes Ages van der Wagen 59j gard. en Ruurd

    Broekens 51j postbode.  27-11-1875.

    808. SIJBREN HARMENS BIJLAND 4j nr 98 zv Harmen Jans Bijland en Martje Sijtzes 

    Wieringa. buren Ruurd Broekens 51j postbode en Johannes Jans Boelens 31j arb.  9-12-1875.

1876

    809. IDSKE DIRKS BANGA 2 maanden nr 26 dv Dirk IJsbrands Banga en Sieuke Dirks 

    Dijkstra. buren Poppe Ales Visser 35j arb. en Gerardus Sjoukes de Jong 26j arb.  12-1-1876.

    810. levenloos kind mnl van Hijlke Dirks Osinga en Folkertje Renzes Renzema. nr 36.

    aangevers de vader 37j gard. en Ruurd Broekens 51j postbode.  23-1-1876.

    811. STEVEN PIETERS van der MEULEN 3j nr 5 zv Pieter Jans van der Meulen arb. en 

    Tjitske Joekes Dorhout. buren Daniel Willems Jager 57j verver en Ruurd Broekens 51j

    postbode.  11-2-1876.

    812. levenloos kind vrl van Sjoerd Jans de Jong landb. en Janke Louws Jousma. nr 66

    buren Pieter Kornelis Heeringa 67j en Harmen Dirks Voogd 52j arb.  22-2-1876.

    813. WIJTZE PIETERS BOERSMA 74j nr 47 slagter wdnv Tjeerdje Hendriks Kuipers en 

    Stijntje Zwetzes de Vries. zv Pieter Wijtzes Boersma en Barteltje Gosses Leverland. buren

    Tjerk Keimpes de Jong 48j arb. en Jan Klazes Bokma 43j arb.  23-3-1876.

    814. MARTEN ANDRIES ADEMA 62j nr 101 gard. mv Teatske Taekes de Vries zv Andries 

    Eesgers Adema en Trijntje Martens Zeilinga. buren Tjipke Dirks Braaksma 59j arb.

    en Marten Kornelis Woudwijk 25j arb.  7-4-1876.

    815. FRANS JOGCHUMS KOOISTRA 26j nr 73 timmerknecht ongeh. zv Jogchum Scheltes

    Kooistra en Wijbrigje Franzes Pijlinga. buren Metske Thijssens Walsma 72j 

    veldwachter en Ruurd Broekens 51j postbode.  29-5-1876.

    816. JAN PIETERS FEDDEMA 1 maand nr 79 zv Pieter Pieters Feddema landb. en Antje 

    Jans Wiedema. buren Frans Aukes Smidt 38j arb. en Dirk IJsbrands Banga 36j arb. 9-6-1876.

    817. MEINDERT WIJBRENS HOOGAKKER 56j nr 99 arb. mv Aukje Andries Sijma zv 

    Wijbren Heerkes Hoogakker en Grietje Rinderts Talma. buren Louw Kornelis Heeringa 49j 

    landb. en Harmen Jans Bijland 45j arb.  13-9-1876.

    818. ELIZABETH van der ZEE 81j nr 2 geb. te Morra wv Samuel Jans Huizinga onechte dv

    Minke Geerts. buren Jan Kornelis Stellema 33j slagter en Anne Jelles de Vries 32j

    arbeider.  23-9-1876.

    819. GERRIT ULBES BUWALDA 2 maanden nr 55 zv Ulbe Gerrits Buwalda arb. en Meintje 

    Jans Zuidema. buren Jacob Piers de Graaf 38j bakker en Meindert Ates Jansma 25j 

    arbeider.  17-10-1876.

1877                                             nieuwe huisnummers                                                                                

820. PIETJE GERRITS van der WAGEN 3 maanden nr 18 dv Gerrit Jacobs van der Wagen

    arb. en Trijntje Jans van der Wal. buren Johannes Christiaan Reeder 57j schoenmaker

    en Sijbren Dirks Osinga 29j schipper.  2-1-1877.

    821. WILLEM SIJBRENS MOLLEMA 57j nr 12 arb. ongeh. zv Sijbren Klazes Mollema arb. 

    en wln Eelkje Willems van der Ploeg. buren Metske Thijssens Walsma 73j veldwachter en Jan 

    Metskes Walsma rijksveldwachter te Wierum.  17-1-1877.

    822. levenloos kind vrl van Jacob Nuttes de Jong en Klaaske Rinderts Hoogakker. nr 20

    aangevers de vader 33j arb. en Ruurd Broekens 52j postbode.  9-3-1877.

    823. HIJLKJE GERRITS van der WAGEN 2j nr 18 dv Gerrit Jacobs van der Wagen arb. en 

    Trijntje Jans van der Wal. buren Johannes Christiaan Reeder 57j schoenmaker en Ruurd 

    Broekens 52j postbode.   17-3-1877.

    824. DIEUKE HENDRIKS SCHREGARDUS 67j nr 20 naaister wv Jan Ages Wijma dv 

    Hendrik Frederiks Schregardus en Antje Tjepkes Wierdstra. buren Eelke Fokkes Fokkema 39j

    gard. en Ruurd Broekens 52j postbode.  7-4-1877.

    825. GEESKE HARMENS DIJKSTRA 51j nr 59 geb. te Anjum vv Simon Jans van Kuiken dv 

    Harmen Jimkes Dijkstra en Aaltje Wijtzes Dijkstra. buren Metske Thijssens Walsma 73j

    veldwachter en Hendrik Willems Huizinga 44j arb.  10-4-1877.

    826. JACOB ANNES HOLWERDA 18 maanden nr 99 zv Anne Jacobs Holwerda en Saapke

    Bokkes Miedema. buren Willem Idzes van der Velde 40j gard. en Johannes

    Riemersma 27j arb.  12-8-1877.

    827. KORNELIS JANS STELLEMA 4 maanden nr 6 zv Jan Kornelis Stellema koopman en 

    Menke Dirks Geertsma. buren Minne Samuels Huizinga 48j gard. en Douwe Ruurds van

    Kuiken 34j arb.  24-11-1877.

    828. EELTJE JELMER FERWERDA 43j nr 19 geneesheer geb. te Oldeboorn mv Stijntje 

    Sijbes Jousma. zv Jan Willem Ferwerda en wed. Doetje Eeltjes Huisman te Oldeboorn.

    buren Eelke Fokkes Fokkema 39j gard. en Ruurd Broekens 52j postbode.  9-12-1877.

1878

    829. ATE JACOBS PAESENS 48j nr 15 timmerknecht geb. te Paesens mv Hiltje

    Pieters Hoekstra. zv Jacob Ates Paesens en Neeltje Folkerts Dijkstra. buren

    Metske Thijssens Walsma 74j veldwachter en Jan M. Walsma te Wierum. 1-2-1878.

    830. HEERKE WIJBRENS HOOGAKKER 64j nr 5 arb. wdnv Tjitske Jans Havinga  mv 

    Saakje Hessels Weidenaar. zv Wijbren Heerkes Hoogakker en Grietje Rinderts Talma.

    buren Andries Arjens Kingma 51j arb. en Ruurd Broekens 53j postbode.  2-4-1878.

    831. levenloos kind vrl van Jacob Nuttes de Jong en Klaaske Rinderts Hoogakker. nr 22

    aangevers de vader 35j arb. en Ruurd Broekens 53 j postbode.  7-5-1878.

    832. GIJSBERT BERENDS van der MEER 13 maanden nr 234 geb. te Nijkerk zv Berend 

    Klazes van der Meer arb. en Ettje Gijsberts Zijlstra. buren Waeltje Christiaans Cuperus 33j

    arb. en Jan Buwalda 39j arb.  10-5-1878.

    833. JAN de JONG 2 maanden zv IJbeltje Sjoukes de Jong dienstmeid te Nes .

    overl. te Peins op 23-7-1878.

    834. PIETRIKJE TJIPKES WIERDSTRA 82j nr 92 dv Tjipke Wierds en Dieuke Pieters. 

    buren Dirk Dirks Hartmans 56j landb. te Hantum en Ids Tjallings Idsardi 29j landb. 6-9-1878.

    835. levenloos kind vrl van Jacob Piers de Graaf bakker en Trijntje Renzes Renzema. nr 64.

    aangevers Metske Thijssens Walsma 74j veldwachter en een Ternaarder.  27-10-1878.

    836. levenloos kind vrl van Waeltje Christiaans Cuperus en Martje Nuttes de Jong nr 235.

    buren Frans Aukes Smidt 40j arb. en Auke Metskes Walsma 26j arb.  20-11-1878.

1879

    837. SAESKE SIJBRENS SLAGTER 61j nr 42 geb. te Anjum wv Renze Renzema dv Sijbren 

    Slagter en Folkertje Sonnema. buren Klaas Sijbrens Mollema 58j arb. en Age Jans van der

    Wagen 37j gard.  17-3-1879.

    838. KLAAS FABER 45j nr 73 arb. mv Janna Freerks Cuperij. onechte zv Trijntje Arjens 

    Faber. buren Johannes Christiaans Reeder 60j schoenmaker en Oege Bouwes Bergmans 37j

    gardenier.  26-3-1879.

    839. HALBE ROELOFS BEETSMA 55j nr 69j hoofdonderwijzer geb. te Hantumhuizen 

    ongeh. zv Roelof Jochems Beetsma en Sijbrigje Willems Fokkema. buren Johannes Christiaan

    Reeder 60j schoenmaker en Ruurd Broekens 54j postbode.  19-4-1879.

    840. EVERT JANS van KUIKEN 60j nr 60 gard. ongeh. zv Jan Everts van Kuiken en Betske 

    Jelles Boersma. buren Hille Sijbes Jousma 43j landb. en Hendrik Willems Huizinga 46j

    arbeider, geen schrijven geleerd.  21-4-1879.   laatste vermelding van het huisnummer !

    841. GEALE JANS OZINGA 77j arb. wdnv Hiltje Wijbes Klaver. zv Jan Dirks Ozinga en 

    Sijke Geales. buren Pope Jacobs de Vries 33j arb. en Dirk Johannes Reeder 29j arb.  8-8-1879.

    842. ELISABETH CHRISTIAANS SINIA 3 maanden dv Christiaan Gerrits Sinia en Eelkje 

    Annes Jousma. buren Gerrit Jans van der Gang 51j gard. en Hille Louws Jousma 50j 

    gard. 27-9-1879

    843. levenloos kind vrl van Dirk Kornelis Ozinga en Janneke IJmes van der Schaaf.

    aangevers de vader 38j gard. en Ruurd Broekens 54j postbode.  20-10-1879.

    844. levenloos kind mnl van Jan Kornelis Stellema slagter en Menke Dirks Geertsma.

    buren Douwe Reinders Wielinga 37j grofsmid en Ruurd Broekens 54j postbode.  4-11-1879.

    845. JANKE ROUKES STELLINGWERF 78j geb. te Arum wv Jan Jacobs Dijkstra dv Rouke 

    Stellingwerf en Houkje Jans. buren Eelze Jans van der Ploeg 58j arb. en Evert Everts

    van Kuiken 29j arb.  22-12-1879.

1880

    846. levenloos kind vrl van Arjen Frederiks Schregardus arb. en Sibbeltje Jelles de Vries.

    buren Folkert Ruurds van Kuiken 39j arb. en Evert Everts van Kuiken 29j arb.  12-1-1880.

    847. ANTJE MINNES BOELENS 22 maanden dv Minne Jans Boelens en Jeltje Jeltes van der

    Kooi. buren Ruurd Broekens 55j postbode en Klaas Sipma 26j landb.  19-1-1880.

    848. MAAIKE ULBES BUWALDA 5 weken dv Ulbe Gerrits Buwalda arb. en Meintje Jans 

    Zuidema buren Auke Metskes Walsma 27j gard. en een Ternaarder.  12-3-1880.

    849. MEINDERT ATES JANSMA 28j gard. mv Geertje Gosses Boelens zv wln Ate 

    Meinderts Jansma en wed. Antje Jans Ozinga gardeniersche. buren Harmen Dirks Voogd 57j 

    arb. en Anne Jelles de Vries 35j arb.  31-3-1880.

    850. EPKE JANS de ROOS 11 maanden zv Jan IJskes de Roos arb. en Antje Annes 

    Posthumus. buren Anne Jelles de Vries 35j arb. en Ruurd Broekens 55j postbode.  11-4-1880.

    851. RINDERT WIJBRENS HOOGAKKER 63j arb. mv Tetje Botes Boermans zv Wijbren 

    Heerkes Hoogakker en Grietje Rinderts. buren Pieter Jans van der Meulen50j arb. en Ruurd 

    Broekens 55j postbode.  1-5-1880.

    852. METSKE PIETERS de VRIES 77j arb. ongeh. zv Pieter Metskes de Vries en Grietje 

    Jacobs Schippers. buren als nr 851.  5-5-1880.

    853. FOKJE WIJTZES SIJTSMA 77j arbeidster wv Jacob Tjerks de Jong dv Wijtze Harmens 

    Sijtsma en Antje Tjeerds. buren als nr 851.  11-5-1880.

    854. ELISABETH JENTJES de HAAN 57j arbeidster geb. te Ternaard vv Tjalling Romkes 

    Meinsma dv Jentje Gosses de Haan en Grietje Popes Klaver. buren Andries Arjens

                Kingma 54j arb.

    en Jelle Hendriks Sijtsma 26j arb.  6-6-1880.

    855. JAN PIETERS DIJKSTRA 28j koopman ongeh. zv Pieter Gerrits Dijkstra koopman en 

    Trijntje Wiggers Heerma. buren Minne Samuels Huizinga 51j gard. en Klaas Dijkman 45j

    timmerman.  11-6-1880.

    856. DUIFKE LAURENSES BRUINSMA 6 dagen dv Laurense Dirks Bruinsma arb. en Anna 

    Catharina Aalet van der Mei. buren Johannes Christiaan Reeder 60j schoenmaker en Jan 

    Joekes Dorhout 45j arb.  16-6-1880.

    857. DOUWE RUURDS van KUIKEN 36j arb. ongeh. zv Ruurd Everts van Kuiken en wed. 

    Hiltje Hendriks de Vries. buren Harmen Dirks Voogd 57j arb. en Willem Daniels Jager 35j

    verver.  15-7-1880.

    858. JOHANNES ATES NOORDENBOS 5 maanden zv Ate Fokkes Noordenbos landb. en 

    Lolkje Johannes Bonga. buren Folkert Lieuwes Sijtsma 49j arb. en Jacob Markus 

    Posthuma 56j arbeider.  22-7-1880.

    859. HARTMAN OEGES BERGMANS 10 dagen zv Oege Bouwes Bergmans landb. en Antje 

    Melis Hartmans. buren Pieter Jans de Graaf 29j arb. en Rinse Jans de Graaf 27j

    arbeider.  14-11-1880.

    860. JOHANNES CHRISTIAANS REEDER 61j schoenmaker geb. te Dockum mv Liskje 

    Dirks Doedema. zv Christiaan Reeder en Anna Maria Kramer. buren Laurense Dirks Bruinsma

    koopman 39j en Gerrit Jacobs van der Wagen 41j arb.  14-11-1880.

    861. FOKKE EELKES FOKKEMA 14j zv Eelke Fokkes Fokkema gard. en wln Dirkje Fokkes 

    Meirink. buren als nr 860.  15-11-1880.

    862. HIJLKJE GERRITS van der WAGEN 8 maanden dv Gerrit Jacobs van der Wagen arb. 

    en Trijntje Jans van der Wal. buren Pieter Gerrits Dijkstra 62j koopman en Eelke Fokkes

    Fokkema 34j gard.  8-12-1880.

    863. TJALLING EELKES IDSARDI 9j geb. en wonende te Lioessens overl te Nes. buren 

    Oege Bouwes Bergmans 34j landb. en Rense Jans de Graaf 27j arb.  30-12-1880.

1881

    864. GEERTJE PIETERS HEERINGA 89j wv Douwe Ruurds Stallinga dv Pieter Kornelis 

    Heeringa en Aukje Louws Jousma. buren Sjoerd Klazes Sipma 52j landb. en Harmen Melis

    Hartmans 40j landb.  8-1-1881.

    865. ANNE PIETERS ZOUTSMA 40j geb. te Holwerd mv Teatske Everts van Kuiken zv 

    Pieter Frederiks Zoutsma en Grietje de Kleine. buren Jacob Nuttes de Jong 36j arb. en Dirk

    Johannes Reeder 30j arb.  12-1-1881.

    866. TEATSKE WIJTZES de VRIES 15 maanden dv Wijtze Pieters de Vries 

    hoofdonderwijzer en Saakje Eeltjes Halbertsma. buren Pieter de Zwart 36j schoenmaker en 

    Klaas Ritskes Dijkstra 24j arb.  26-1-1881.

    867. WILLEM FOLKERTS de VRIES 4 maanden geb. te Wierum zv Folkert Pieters de Vries 

    en Sijtske Jans van der Wal buren Ruurd Broekens 56j postbode en Johannes Boelens

    arbeider 34j.  27-1-1881.

    868. BETSKE JELLES van KUIKEN 10 maanden dv Jelle Jans van Kuiken gard. en Sijke 

    Dirks Osinga. buren Johannes Ages van der Wagen 63j gard. en Lieuwe Pieters Boersma

    arbeider 24j.  3-2-1881.

    869. SEASKE JACOBS de GRAAF 9j dv Jacob Piers de Graaf kastelein en Trijntje Renzes 

    Renzema buren Klaas Ulbes Buwalda 49j gard. en Anne Eelzes Jousma 32j arb.  7-2-1881.

    870. PIETER KORNELIS HEERINGA 73j mv Nieske Pieters Hoogstra zv Kornelis Pieters 

    Heeringa en Martijntje Doedes Booitsma. buren Douwe Reinders Wielinga 39j grofsmid en 

    Jacob Nuttes de Jong 36j voerman.  4-5-1881.

    871. IJTJE OEGES BERGMANS 10 dagen dv Oege Bouwes Bergmans landb. en Antje Melis

    Hartmans. buren Folkert Sipkes van der Kooi 55j arb en Rense Jans de Graaf 28j

    arbeider.  24-11-1881.

1882

    872. HAIKE GERRITS BUWALDA 24j arb. ongeh. zn wln Gerrit Ulbes Buwalda en Maaike 

    Pieters Iedema. buren Jacob Piers de Graaf 42j kastelein en Jelle Jansma 28j gard.  8-1-1882.

    873. MARKES LIEUWES van der MEULEN 41j geb. te Holwerd mv Janke Jas Kuipers zv 

    Lieuwe Johannes van der Meulen arb. en wln Tjerkje Markus de Vries. aangevers Hendrik 

    Douma veldwachter te Holwerd 45j en Auke walsma 29j gard.  17-2-1882.

    874. FOLKERT SIPKES van der KOOI 56j arb. geb. te Wierum mv Adriana Antonius Rood 

    zv  Sipke Folkerts van der Kooi en Hiltje Jans Westerdorp. buren Ids Tjallings Idsardi 32j

    landb. en Pieter Jans de Graaf  31j arb. 16-3-1882.

    875. EELKE FOKKES FOKKEMA 43j gard. geb. te Rinsumageest wdnv Dirkje Fokkes 

    Meirink mv Antje Jans van der Wagen zv Fokke Jacobs Fokkema en wln IJtje Eelkes van der 

    Woude. overleden op 30-4-1882.

    876. DIRK ANDRIES ELZINGA 50j schoenmaker geb. te Metslawier mv Maaike Wijnzens 

    de Vries zv Andries Dirks Elzinga en Trijntje Jans Bokma. buren Auke Metskes Walsma 29j 

    gard. en Tjalling Romkes Meinsma 58j arb.  4-7-1882.

    877. DIRK PIETERS van der MEULEN 76j arb. mv Jantje Jacobs Dijkstra zv Pieter Liepkes 

    van der Meulen en Grietje Jans Hoekstra. buren Andries Arjens Kingma 56j arb. en Ruurd

    Broekens 57j postbode.  10-8-1882.

    878. KORNELIS HILBRAND van GELDER 65j kastelein geb. te Holwerd. mv Antje 

    Kornelis Stellema zv Hilbrand Kornelis van Gelder en Antje Gerbens Koopmans. buren Klaas 

    Ritskes Dijkstra arb. 25j en Ruurd Broekens 57j postbode.  12-8-1882.

    879. AUKJE PIEBES HAAIMA 74j geb. te Anjum wv Lieuwe Jans Bandsma en Riemer 

    Johannes Riemersma. dv Piebe Simons Haaima en Antje Hillebrands. buren als

    nr 877.  19-9-1882.

    880. SIJBREN KLAZES MOLLEMA 87j omroeper wdnv Eelkje Willems van der Ploeg mv 

    Trijntje Jitzes Post. zv Klaas Ballings Mollema en Nieske Sijbrens. buren Jan Gerbens

                Keizer 53j schipper en Gerrit Pieters Dijkstra 32j koopman.  7-10-1882.

    881. WIJBE TJERKS STELLEMA 72j arb. geb. te Engwierum wdnv Jeltje Lemmes Boersma 

    mv Saakje Jans Ozinga. zv Tjerk Willems Stellema en Antje Kornelis Stellema. buren Harmen

    Louws Coree 53j arb. en Minne Jans Boelens 42j arb.  10-12-1882.

    882. TJERK WIJTZES de VRIES 28j gard. ongeh. zv Wijtze Jans de Vries en Elizabeth Ages

    van der Wagen. buren als nr 881.  12-12-1882.

    883. METSKE THIJSSENS WALSMA 79j veldwachter wdnv Grietje Jans Teensma mv 

    Beitske Aukes Visser. zv Thijs Willems Walsma en Trijntje Metskes. buren Christiaan 

    Johannes Reeder 30j gard. en Ruurd Broekens 58j postbode.  22-12-1882.

1883

    884. levenloos kind vrl van IJme Jans Steiger arb. en Trijntje Meinderts de Vries. buren

    Ale Bandstra 23j arb. en Egbert Minnes Boelens 25j boerenknecht.  15-1-1883.

    885. JELLE ATES JANSMA 29j gard. ongeh. zv Ate Meinderts Jansma en wed. Antje Jans

    Ozinga. buren Auke Metskes Walsma 30j gard. en Ruurd Broekens 58j postbode. 10-2-1883

    886. JANTJE EGBERTS van der MEULEN 7j dv Egbert Dirks van der Meulen arb. en IJtje 

    Nuttes de Jong. buren Jacob Ates Paesens 30j arb. en Hendrik Gerrits Buwalda 28j 

    arb. 7-3-1883.

    887. TRIJNTJE JITZES POST 88j wv Kornelis Tjeerds Wieringa en Sijbren Klazes Mollema. 

    dv Jitze Martens Post en Beitske Klazes Dijkstra, buren Jan Gerbens Keizer 54j schipper en

    Sijbren Dirks Osinga 31j arb.  26-3-1883.

    888. levenloos kind mnl van Wijtze Petrus de Vries hoofdonderwijzer en Saakje Eeltjes

    Halbertsma. buren Balling Ballings Mollema 67j arb. en Christiaan Johannes Reeder

    koopman 30j.  30-3-1883.

    889. SAAKJE EELTJES HALBERTSMA 30j geb. te Grouw vv Wijtze Petrus de Vries 

    hoofdonderwijzer. dv Eeltje Tjallings Halbertsma beroep en woonplaats onbekend en Teatske 

    Gerrits Dijkstra. buren Wijtze Jacobs de Jong 38j arb. en Harmen Jans Steiger 33j

                arb. 31-4-1883.

    890. DOUWE DIRKS REEDER 3 weken zv Dirk Johannes Reeder schipper en Henke 

    Douwes Ritskes. buren Dirk Geales Ozinga 42j arb. en Jacob Ates Paesens 30j arb.  4-5-1883.

    891. BALLING BALLINGS MOLLEMA 67j arb. mv Akke Annes van der Zee. zv Balling 

    Klazes Mollema en Betske Jelles Boersma. buren Harmen Louws Coree 54j arb. en Teake 

    Jans van der Kooi 24j arb.  2-6-1883.

    892. ANTJE TJEERDS van der NET 46j arbeidster geb. te Paesens vv Louw Foppes Hoekstra

    dv Tjeerd Joekes van der Net en Japke Harmens Dijkstra. buren IJme Jans Steiger 25j 

    arb. en Klaas Ruurds de Haas 27j molenaar.  13-8-1883.

    893. JAN MINNES BOELENS 79j arb. geb. te Paesens mv Hiltje Krines van der Wal. zv 

    Minne Jans Boelens en Klaaske Johannes Hannema. buren Sjoerd Klazes Sipma 55j landb. en

    Ruurd Broekens 58j postbode.  1-9-1883.

1884

    894. IJTJE NUTTES de JONG 38j geb. te Paesens vv Egbert Dirks van der Meulen dv Nutte

    Jacobs de Jong en Gaatske Mients Wendelaar. buren Minne Jans Boelens 43j arb. en

    Dirk Johannes Reeder 33j schipper.  31-1-1884.

    895. HARTMAN OEGES BERGMANS 1j zv Oege Bouwes Bergmans landb. en Antje Melis

    Hartmans. buren Renze Jans de Graaf 30j arb. en Dirk Pieters Feitsma 23j landb. 26-3-1884.

    896. SIJTSKE PIETERS KABELJAU 81j vv Dirk Harmens Dijkstra dv Pieter Aukes 

    Kabeljau en Sieuke Jacobs. buren Harmen Louws Coree 54j arb. en Kornelis Pieters Smit 40j 

    arbeider.  26-3-1884.

    897. MEINDERT MEINTS de JONG 6 maanden zv Meint Nuttes de Jong en Aafke Meinderts

    Hoogakker. buren Sjoerd Klazes Sipma 55j landb. en Louw Kornelis Heeringa 55j

    landbouwer.  2-6-1884.

    898. JELE ANNES de VRIES 2j zv Anne Jelles de Vries en Haebeltje Willems Mellema. 

    buren Kornelis Pieters Smidt 42j arb. en Ruurd Broekens 60j postbode.  8-6-1884.

    899. HILTJE ANDRIES RAM 39j geb. te Ferwerd vv Wijtze Jacobs de Jong dv Andries 

    Hendriks Ram en IJtske Jacobs Tolsma. aangevers Wijtze Jacobs de Jong 39j arb. en Hille 

    Dirks Jousma 32j gard.  25-6-1884.

    900. levenloos kind mnl van Atze Johannes de Boer gard. en Jantje Meinderts Dijkstra.

    buren Douwe Johannes de Groot 54j landb. en Meindert Taekes de Vries 63j arb. 29-6-1884

    901. JANTJE JACOBS DIJKSTRA 71j geb. te Boxum wv Dirk Pieters van der Meulen. dv 

    Jacob Martens Dijkstra en Trijntje Egberts Meulenhuis. buren Minne Jans Boelens 44j arb.

                en Tjerk Jacobs de Jong 48j arb.  27-8-1884.

    902. PIETER JANS van der MEULEN 3 weken zv Jan Pieters van der Meulen arb. en Tjitske

    Pieters Boersma. buren Pieter de Zwart 40j schoenmaker en Dirk Geales Ozinga 43j

    arbeider.  12-10-1884.

    903. KLAAS JACOBS DIJKSTRA 72j mv Antje Wijnzens de Vries zv Jacob Jacobs Dijkstra 

    en Jantje Gerrits. buren Eelke Metskes Walsma 25j arb. en Renze Watzes Kampstra 26j

    arbeider.  13-10-1884.

    904. TRIJNTJE TJEBBES TURKSTRA 11j dv Tjebbe Hendriks Turkstra molenaar en 

    Elisabeth Jans van der Herberg. buren Sijbe Gerbens Venema 27j arb. en Auke Metskes 

    Walsma 32j veldwachter.  21-10-1884.

1885

    905. KORNELIS ATES PAESENS 12j zv Ate Jacobs Paesens en wed. Hiltje Pieters 

    Hoekstra. buren Wijtze Jacobs de Jong 40j arb. en Klaas Ballings Mollema 31j schipper.

    Verdronken tijdens het schaatsen in een wak in de vaart.  19-1-1885.

    906. JAN GERRITS de VRIES 10j zv Gerrit Jelles de Vries en IJbeltje Kornelis Stellema. 

    buren en oorzaak als nr 905.  19-1-1885.

    907. ANTJE PIETERS TORENMANS 69j arbeidster geb. te Morra vv Daniel Willems Jager. 

    dv Pieter Pieters Torenmans en Janke Wepkes Torenmans. buren Klaas Ballings Mollema 31j

    schipper en Jan Joostes Havinga 31j arb.  22-1-1885.

    908. KORNELIS JANS STELLEMA 9 mmanden zv Jan Kornelis Stellema slagter en Menke 

    Dirks Geertsma. Douwe Reinders Wielinga 43j grofsmid en Auke Metskes Walsma 32j

    veldwachter.  9-3-1885.

    909. JELLE JACOBS de WILDE 62j arbeidster mv Froukje Jans van der Gang. zv Jacob 

    Jelles de Wilde en Tjitske Johannes Koning. buren Harmen Louws Coree 56j arb. en Hendrik 

    Sinia gardenier 26j.  15-3-1885.

    910. JITSKE RITSKES de VRIES 61j geb. te Akkrum wonende te Oldeboorn schipper mv 

    Klaaske Dekema zv Ritske de Vries en Grietje Drost. buren Klaas Vellinga 51j schipper te 

    Niawier en Hendrik Douwes Ritskes 28j schipper te Hantumhuizen.  16-4-1885.

    911. MEINDERT ANDRIES HOOGAKKER 1 maand zv Andries Meinderts Hoogakker en 

    Baukje Jans van der Wal. buren Folkert Ruurds van Kuiken 42j arb. en Dirk Kornelis

                Ozinga 42j arbeider.  27-4-1885.

    912. BAUKJE BALLINGS MOLLEMA 40j arbeidster vv Jacob Ages Postma dv Balling 

    Ballings  Mollema en wed. Akke Annes van der Zee arbeidster. buren Harmen Louws

                Coree 56j arb. en Taeke Jans van der Kooi 26j arb.  27-6-1885.

    913. TETTJE FOKKES KOOISTRA 7j dv Fokke Jogchums Kooistra timmerman en Pietje 

    Annes Jouksma. buren Auke Metskes walsma 32j veldwachter en Ruurd Broekens 61j

    postbode.  6-8-1885.

    914. MEINDERT TAEKES de VRIES 64j geb. te Paesens mv Doutzen Hendriks van der 

    Veen zv Taeke Jacobs de Vries en Klaaske Lijkeles Koudenburg. buren Pieter Ates

    Paesens 30j arb. en Arjen Frederiks Schredardus 42j arb.  22-11-1885.

1886

    915. KORNELIS JANS STELLEMA 13 dagen zv Jan Kornelis Stellema slagter en Menke 

    Dirks Geertsma. buren Douwe Reinders Wielinga 44j grofsmid en Ruurd Broekens 62j

    postbode.  24-2-1886.

    916. SIPKE JANS van der KOOI 24j arb. ongeh. zv Jan Sipkes van der Kooi en wed. Lamke

    Taekes Jousma arbeidster. buren Jan Klazes Bokma 53j arb. en Jacob Ages Postma 41j

    arbeider.  12-5-1886.

    917. DIRKJE RIENKS BOSCHA 74j arbeidster vv Dirk Jans Dijkstra dv Rienk Ruurds 

    Boscha en Saakje Pieters. buren Wijtze Jacobs de Jong 41j arb. en Ruurd Broekens 62j

    postbode  11-6-1886.

    918. IJPE PIETERS DOUMA 75j geb. te Ee wdnv Trijntje Gosses Douma mv Pietje Tjallings

    Meindertsma. zv Pieter Johannes Douma en Antje IJpes. buren Auke Walsma 33j

    veldwachter en Ruurd Broekens 62j postbode.  30-7-1886.

    919. HARMEN DIRKS COREE 7 weken zv Dirk Harmens Coree arb. en Hiltje Gerrits 

    Cahais. buren Jouke Jans Wouda grofsmidsknecht en Jacob Jelles de Wilde 35j arb. 1-9-1886.

    920. HILTJE KRINES van der WAL 72j arbeidster wv Jan Minnes Boelens dv Krine Sjoerds

    van der Wal en Trijntje Jans Linkerhand. buren Sjoerd Klazes Sipma 58j landb. en

    Ruurd Broekens 62j postbode.  15-9-1886.

    921. levenloos kind vrl. van Jan Jacobs Zijlstra onderwijzer en Sijtske Hilles Jousma.

    buren Pieter Dirks Geertsma 42j grofsmid en Ruurd Broekens 62j postbode. 13-10-1886.

    922. DIRK JANS DIJKSTRA 73j arb. wdnv Dirkje Rienks Boscha zv jan Dijkstra en IJtske 

    Pieters. buren IJte Jans Elzinga 41j koopman en Rense Watzes Kamstra 29j arb. 9-12-1886

    923. HILLE DIRKS JOUSMA 44j gard. ongeh. zv Dirk Taekes Jousma en wed. Menke Hilles

    Jousma. buren Rense Watzes Kamstra 29j arb. en Auke Metskes Walsma 34j

    veldwachter.  29-12-1886.

1887

    924. ATE JANS PAESENS 9 dagen zv Jan Ates Paesens arb. en Jitske Dirks Dijkstra.

    buren Hendrik Willems Huizinga 54j arb. en Willem Jans van der Meulen 53j arb. 8-2-1887.

    925. JINKE PAULUS van der PLOEG 83j wv Pieter Harmens Coree dv Paulus Gerhardus van 

    der Ploeg en Janke Jilles. buren Dirk Johannes Reeder 36j arb. en Dirk Pieters Dijkstra 25j

    arbeider.  15-2-1887.

    927. JOHANNES IJMES BERGMANS 50j schipper geb. te Holwerd ongeh. zv IJme Haukes 

    Bergmans en Aaltje Johannes Stolta. buren Willem Jans Sijtsma 26j arb. en Auke Walsma

    veldwachter 34j .  26-4-1887.

    928. HILTJE DOUWES de VRIES 79j geb. te Ternaard wv Ruurd Everts van Kuiken. dv 

    Douwe Hendriks de Vries en Janke Folkerts. buren Auke Metskes Walsma 34j veldwachter en 

    Ruurd Broekens 62j postbode.  4-6-1887.

    929. JELLE JANS van KUIKEN 66j gard. mv Sijke Dirks Ozinga zv Jan Everts van Kuiken 

    en Betske Jelles Boersma. buren Hille Louws Jousma 58j gard. en Dirk Johannes Reeder

    arbeider 37j.  2-9-1887.

    930. LOUW HOEKSTRA 7 maanden buiten huwelijk geboren en niet erkende zv Japke 

    Louws Hoekstra arbeidster. buren Arjen Frederiks Schregardus 43j arb. en Keimpe Tjerks

               de Jong 30j arb.  18-9-1887.

    931. TRIJNTJE WIGGERS HEERMA 69j geb. te Nijkerk vv Pieter Gerrits Dijkstra.dv 

    Wigger Douwes Heerma en Aaltje Enneus Rijpma. buren Klaas Roelofs Dijkman 52j 

    timmerman en Sijbren Dirks Osinga 40j arb.  21-10-1887.

    932. levenloos kind vrl van Jan Pieters Dijkstra en Trijntje Jacobs Kloosterman. buren

    Anne Jacobs Holwerda 53j arb. en Auke Metskes Walsma 35j veldwachter. 14-11-1887.

1888

    933. TRIJNTJE LUITZENS BOS 76j arbeidster geb. te Paesens wv Jan Jans Douwes dv 

    Luitzen Pieters Bos en Trijntje IJbeles. buren Hille Sijbes Jousma 52j landb. en Pope Jacobs 

    de Vries 41j schipper.  5-2-1888.

    934. JACOB MEINTS de JONG 9 dagen zv Meint Nuttes de Jong arb. en Aafke Meinderts

    Hoogakker. buren Pieter Taekes Lolkema 44j arb. en Pieter Pieters Dijkstra 33j arb. 5-2-1888

    935. AALTJE ENGBERTS BOTMA 53j geb. te Anjum vv Douwe Johannes de Groot. dv 

    Engbert IJpes Botma en Wijtske Doedes Booitsma. buren Tjerk Wijbes Stellema 46j arb. en 

    Louw Foppes Hoekstra 50j arb.  27-2-1888.

    936. DOEDE KORNELIS HEERINGA 67j landb. mv Akke Wepkes Miedema zv Kornelis 

    Pieters Heeringa en Martijntje Doedes Booitsma. buren Gerhardus Sjoukes de Jong 39j arb. en 

    Doede Johannes Pousma 31j arb.  4-6-1888 van de schuur gevallen.

    937. ANTJE DIRKS BRUINSMA 41j geb. te Leeuwarden ongeh. dv Dirk Jans Bruinsma en 

    wed. Antje Feitzes Heida. buren Jan Joekes Dorhout 54j arb. en Pieter Feddes Wielinga 31j

    arbeider.  1-7-1888.

    938. MEINTJE PIETERS DIJKSTRA 5 dagen dv Pieter Pieters Dijkstra arb. en Maaike Jans 

    Bokma. buren Pieter Taekes Lolkema 45j arb. en Meint Nuttes de Jong 34j arb.  19-9-1888.

    939. TJERK FREDERIKS BUWALDA 25j arb. ongeh. zv Frederik Ulbes Buwalda en wed. 

    Tjitske Tjerks Pausinga buren Jacob Piers de Graaf 49j bakker en Willem Sijtsma 27j

    arb. 23-9-1888

    940. JANTJE EVERTS van KUIKEN 3 weken dv Evert Everts van Kuiken arb. en Jantje 

    Ages Waaksma. buren Jan Joostens Havinga 34j arb. en Gerben Jacobs Schreiber 34j

    arbeider.  24-10-1888.

1889

    941. MAAIKE JANS BOKMA 23j arbeidster vv Pieter Pieters Dijkstra dv Jan Klazes Bokma 

    arb. en Pietje Willems Rasker. buren Gerhardus Sjoukes de Jong 39j arb. en Meint Nuttes de 

    Jong 35j arb.  2-1-1889.

    942. PIETER JANS van der MEULEN 59j arb. wdnv Antje Annes Kootstra mv Tjitske Joekes

    Dorhout. zv Jan Pieters van der Meulen en Pietje Willems van der Ploeg, buren Gerrit

    Klazes Dijkstra 38j arb. en Anne Wijbrens de Jong 36j arb.  14-3-1889.

    943. WAELTJE CHRISTIAANS CUPERUS 43j arb. mv Martje Nuttes de Jong. zv Christiaan 

    Martens Cuperus en Rigtje Waeltjes Post. buren Dirk Pieters Feitsma 28j landb. en Jan 

    Hedzers van der Kooi 35j landb.  5-5-1889.

    944. IDSKE DIRKS BANGA 12j dv Dirk IJsbrands Banga en Sieuke Dirks Dijkstra. buren 

    Minne Jans Boelens 49j arb. en Anne Pieters van der Meulen 24j arb.  6-5-1889.

    945. TJITSKE GERBENS SCHREIBER 1 maand dv Gerben Jacobs Schreiber gard. en Betske 

    Willems van der Meulen. buren Evert Everts van Kuiken 38j arb. en Tjerk Jacobs de Jong 51j

    arbeider.  1-6-1889.

    946. TRIJNTJE GERHARDUS de JONG 13 maanden dv Gerhardus Sjoukes de Jong arb. en 

    Tijtje Botes Wieringa. buren Jelle Gerrits de Vries 26j arb. en Age Johannes van der Wagen

    gardenier 31j.  16-6-1889.

    947. EELZE TAEKES JOUSMA 72j arb. mv Geertje Kornelis Ferwerda. zv Taeke Tjerks 

    Jousma en Stijntje Visser. buren Daniel Willems Jager 70j verver en Lieuwe Sijbes

                Venema 50j arbeider.  17-10-1889.

1890

    948. TAEKE JANS van der KOOI 30j arb. ongeh. zv Jan Sipkes van der Kooi en wed. Lamke

    Taekes Jousma. buren Jacob Ages Postma 44j arb. en Klaas Jans Bokma 28j arb. 5-1-1890

    949. GEERTJE JITZES de JONG 48j vv Andries Geerts de Jong dv Jitze Louws de Jong en

    wln Antje Douwes van Dijk. buren Wijtze Jacobs de Jong 45j arb. en Sijtze Harmens

    Bijland 25j arb.  21-1-1890.

    950. JANNEKE IJMES van der SCHAAF 48j arbeidster geb. te Hantum vv Dirk Kornelis 

    Osinga dv IJme Tjallings van der Schaaf en Sara Andries Botma. buren Wijnzen Jelles de 

    Vries voerman 56j en Jan Joostens Havinga 36j gard.  23-1-1890.

    951. AALTJE DIRKS ROFFEL 75j geb. te Leek vv Douwe Jans Ritskes. dv Dirk Roffel en 

    Jeltje Fokkes Wolters. buren Sake van der Meer 39j timmerknecht en Willem Jans Sijtsma 29j

    arbeider.  24-1-1890.

    952. ANNE JELLES de VRIES 46j arb. geb. te Wierum mv Haebeltje Mellema. zv Jelle 

    Gerrits de Vries en Grietje Wijnzens de Vries. buren Kornelis Pieters Smidt 48j arb. en IJme 

    Hendriks Sijtsma 32j arb.  24-2-1890.

    953. GRIETJE ALBERTUS WIERSMA 78j geb. te Nijkerk wv Jacob Harmens Zijlstra. dv 

    Albertus Geerts Wiersma en Sijke Sakes Kamminga. buren Andries Arjens Kingma 63j arb.

    en Sijbe Gerbens Venema 32j arb.  13-3-1890.

    954. JOHANNES AGES van der WAGEN 73j gard. wdnv Grietje Jans Havinga zv Age 

    Jacobs van der Wagen en Antje Ates de Haan. buren Gerhardus Sjoukes de Jong 41j arb. 

    en Hendrik Sinia 31j gard.  1-6-1890.

    955. FRANSKE RENZES de GRAAF 7j dv Renze Jans de Graaf en Baukje Pieters van der 

    Velde. buren Lemme Allerts de Boer 33j arb. en Jan Hedzers van der Kooi 37j 

    landb. 26-7-1890.

    956. HARMEN JANS BIJLAND 58j arb. geb. te Nijkerk mv Martje Sijtzes Wieringa. zv Jan 

    Jans Bijland en Tjitske Harmens Broeksma. buren Wijtze Jacobs de Jong 45j arb. en Andries

    Geerts de Jong 45j arb.  15-8-1890.

1891

    957. AALTJE SAKES FABER 84j geb. te Lioessens wv Kornelis Tjerks Stellema dv Sake 

    Jans Faber en IJebeltje Jacobs. buren Jan Joekes Dorhout 57j arb. en Douwe Reinders

    Wielinga 48j grofsmid.  10-2-1891.

    958. ANTJE FEITZES HEIDA 85j geb. te Dragten wv Dirk Jans Bruinsma. dv Feitze Jans 

    Heida en Duifke Teades van Maanen. buren Pieter Feddes Wielinga 34j arb. en Douwe

    Broekens 25j postbode.  19-2-1891.

    959. JACOB GERBENS SCHREIBER 1 maand zv Gerben Jacobs Schreiber gard. en Betske 

    Willems van der Meulen. buren Douwe Broekens 26j postbode en Evert Everts van 

    Kuiken 40j arbeider.  21-4-1891.

    960. JOHANNES GERRITS van der MEULEN 3 maanden zv Gerrit Johannes van der 

    Meulen kleermaker en Antje Jans Terpstra. buren Pieter de Zwart 46j schoenmaker en Dirk 

    Geales Osinga 50j gard.   7-5-1891.

    961. GRIETJE TJALLINGS DIJKSTRA 18j ongeh. dv Tjalling Ritskes Dijkstra voerman en 

    Trijntje Metskes Walsma.  5-5-1891 te Paesens.

    962. ANNE FOKKES KOOISTRA 23j timmerknecht ongeh. zv Fokke Jogchums Kooistra en 

    Pietje Annes Jouksma. buren Douwe Ruurds Broekens 26j postbode en Auke Metskes 

    Walsma 38j veldwachter.  28-6-1891.

    963. EELKJE JANS van der PLOEG 80j wv Roelof Ages Boersma en Klaas Wijbrens 

    Terpstra dv Jan Eelzes van der Ploeg en Antje Sipkes. buren Wijtze jacobs de Jong 47j arb. en 

    Andries Arjens Kingma 65j arb.  18-7-1891.

    964. TRIJNTJE SIJBRENS OSINGA 17j ongeh. dv Sijbren Dirks Osinga en Pietje Pieters    Meindertsma. buren Gerrit Pieters Dijkstra 41j koopman en Doede Hendriks Buning 37j

    winkelier.  12-9-1891.

    965. PIETER GERRITS DIJKSTRA 73j graanhandelaar wdnv Trijntje Wiggers Heerma. zv 

    Gerrit Jans Dijkstra en Saakje Frederiks Schregardus. buren Sijbren Dirks Osinga 44j arb. en 

    Willem Klazes Dijkman 28j timmerman.  21-9-1891.

    966. DIRK GEALES OSINGA 50j gard. ongeh. zv Geale Jans Osinga en Hiltje Wijbes 

    Klaver. buren Dirk Johannes Reeder 41j schipper en Douwe Broekens 26j

    postbode.  3-10-1891.

    967. RITSKE ENGELS DIJKSTRA 80j geb. te Engwierum mv Akke Tjallings Meinsma zv 

    Engel Harmens Dijkstra en Wijtske Botes. buren Gerrit Klazes Dijkstra 41j arb. en Anne

    Wijbrens de Jong 39j arb.  31-11-1891.

    968. SIJBE BERENDS VISSER 61j arb. geb. te Wierum mv Jantje Jentjes de Haan. zv 

    Berend Dirks Visser en Lieutske Sijbes Boltjes. buren Keimpe Tjerks de Jong 35j arb. en 

    Willem Jans Sijtsma 30j arb.  25-12-1891.

    969. ANTJE WIGGERS HEERMA 75j geb. te Nijkerk wv Gerrit Sinia dv Wigger Douwes 

    Heerma en Aaltje Ennes Rijpma. buren Taeke Fokkema 46j arb en Willem Jans Sijtsma 30j

    arbeider.  26-12-1891.

1892

    970. AUKJE WIJBRENS de JONG 61j geb. te Lioessens vv Jan Jacobs Eelkema dv Wijbren

    Taekes de Jong en Zwaantje Jacobs Huizinga. buren Hendrik Willems Huizinga 59j

    arb. en Gerlof Sijtzes Wieringa 27j arb.  17-1-1892.

    971. DOUWE REINDERS WIELINGA 49j grofsmid geb. te Holwerd mv Geertje Renzes 

    Kamstra zv Reinder Douwes Wielinga en Lieukje Japkes. buren Jan Kornelis Stellema 48j 

    slager en Kornelis Jitzes Wieringa 29j gard. 23-1-1892 opgehangen in de steeg tusen de 

    huizen.

    972. levenloos kind vrl van Evert Everts van Kuiken en Jantje Ages Waaksma. buren

    Tjerk Jacobs de Jong 55j arb. en Gerben Jacobs Schreiber 39j arb.  22-2-1892.

    973. GEERTJE KORNELIS FERWERDA 75j geb. te Nijkerk wv Eelze Taekes Jousma dv 

    Kornelis Pieters Ferwerda en Trijntje Jans Bijland. buren Jacob Piers de Graaf 53j bakker 

    en Jan Pieters van der Meulen 31j arb.  25-6-1892.

    974. GERRIT JELLES de VRIES 63j arb. mv IJbeltje Kornelis Stellema zv Jelle Gerrits de 

    Vries en Grietje Wijnzens de Vries. buren Gerhardus Sjoukes de Jong 43j arb. en Klaas 

    Ballings Mollema 39j schipper.  2-7-1892.

    975. JAN GEALES OZINGA 54j ongeh. zv Geale Jans Ozinga en Hiltje Wijbes Klaver. buren

    Andries Geerts de Jong 47j arb. en Douwe Broekens 27j postbode.  29-7-1892.

    976. AUKJE ANDRIES SIJMA 82j geb. te Paesens wv Meindert Wijbrens Hoogakker dv

    Andries Lubbes Sijma en Aafke Minnes. buren Pieter Taekes Lolkema 50j arb. en

    Pieter Pieters Dijkstra 38j arb.  27-9-1892.

1893

    977. FROUKJE JANS van der GANG 73j wv Jelle Jacobs de Wilde dv Jan Louws van der 

    Gang en Maaike Idzes Banga. buren Jouke Jelles Wouda grofsmid en Age Johannes van der 

    Wagen 34j gard. 21-2-1893.

    978. CHRISTIAAN GERRITS SINIA 38j geb. te Betterwird mv Eelkje Annes Jousma zv 

    Gerrit Renzes Sinia en Elizebeth Christiaans Sinia. buren Reinder Dirks Hartmans 51j en Sierk 

    Taekes Halma 33j verver.  27-2-1893.

    979. DOUWE HILLE ZIJLSTRA 1 maand zv Jan Jacobs Zijlstra onderwijzer en Sijtske Hilles 

    Jousma. buren Douwe Broekens 27j postbode en Pieter Dirks Geertsma 48j 

    grofsmid.  9-3-1893.

    980. JAN ARJENS KINGMA 1 maand zv Arjen Andries Kingma arb. en Jacoba Klazes 

    Dijkstra. buren Pieter Daniels Jager 39j arb. en Douwe Broekens 27j postbode.  28-3-1893.

    981.  PIETER DANIELS JAGER 39j arb ongeh. zv Daniel Willems Jager verver en wln Antje

    Pieters Torenmans. buren Willem Jans Bokma 25j arb. en Douwe Ruurds Broekens 27j

    postbode.  27-5-1893.

    982. WILLEM ANNES de VRIES 17j ongeh. zv wln Anne Jelles de Vries en wed. Habeltje 

    Mellema. buren Auke Metskes Walsma veldwachter en Douwe Ruurs Broekens 28j

    postbode.  21-6-1893.

    983. BERBER WIJBRENS de JONG 60j arbeidster geb. te Lioessens vv Tjerk Keimpes de 

    Jong dv Wijbren Taekes de Jong en Zwaantje Jacobs Huizinga. buren Hendrik Willems 

    Huizinga 61j arb. en Sake van der Meer 43j timmerman.  20-7-1893.

    984. AALTJE DOEDES POUTSMA 3 weken dv Doede Johannes Poutsma en Trijntje Jans 

    Linkerhand. buren als nr 982.  5-9-1893.

    985. AAFKE KORNELIS GAASTERLAND 76j vv Klaas Sijbrens Mollema dv Kornelis 

    Sijtzes Gaasterland en Tjitske Baukes Bandsma. buren als nr 982.  1-10-1893.

    986. levenloos kind mnl van Willem Jans Bokma en Gatske Lieuwes van der Kooi.

    aangevers de vader 24j arb. en Anne van der Meulen 28j arb.  8-10-1893.

    987. DOUWE TJERKS de JONG 17j arb. ongeh. zv Tjerk Jacobs de Jong en Hiltje Jitzes de

    Jong. buren Pieter Jenzes Wibalda 60j arb. en Gerben Jacobs Schreiber 40j arb. 9-11-1893.

    988. AKKE ANNES van der ZEE 75j geb. te Wirdum wv Balling Ballings Mollema. dv

    Anne Johannes van der Zee en Baukje IJnzes Ringnalda. buren Dirk IJsbrands Banga 

    arb. 54j en Jan Jelles de Wilde 38j gard.  13-12-1893.

1894

    989. DOUWE JANS RITSKES 82j turfschipper geb. te Oudkerk wdnv Aaltje Dirks Roffel . 

    zv  Jan Ritskes en Henke Hendriks. buren Sijbe Gerbens Venema 36j voerman en Dirk

    Pieters Dijkstra 33j molenaarsknecht.  10-1-1894.

    990. JINKE JACOBS de JONG 63j arbeidster ongeh. dv Jacob Tjerks de Jong en Fokje 

    Wijtzes Sijtsma. buren Andries Kingma 67j arb. en Douwe Broekens 28j

                postbode.  16-1-1894.

    991. FOKKE JOGCHUMS KOOISTRA 55j timmerman mv Pietje Annes Jouksma. zv 

    Jogchum Scheltes Kooistra en Antje Fokkes Feenstra. buren Tjalling Ritskes Dijkstra 47j 

    voerman en Jelle Jans de Vries 29j arb.  19-1-1894.

    992. WIJTSKE JACOBS de JONG 66j arbeidster ongeh. dv Jacob Tjerks de Jong en Fokje

    Wijtzes Sijtsma. buren als nr 990.  27-1-1894.

    993. HARMEN LOUWS COREE 64j arb. mv Dirkje Dirks Osinga. zv Louw Harmens Coree 

    en  Hiltje Johannes Aagtjes. buren Douwe Broekens 29j postbode en Jan Jelles de

    Wilde 38j arb.  30-1-1894.

    994. TRIJNTJE JANS DIJKSTRA 83j wv Evert Everts van Kuiken. dv Jan Dirks Dijkstra en 

    Jitske Pieters. buren Tjerk Jacobs de Jong 58j arb. en Dirk Johannes Reeder 43j

    schipper.  7-2-1894.

    995. DIRK NUTTES de JONG 3 maanden zv Nutte Nuttes de Jong en Hiltje Harmens Coree

    buren Krine Jans Boelens51j arb. en Sijbren Dirks Talma 25j bakker.  12-2-1894.

    996. NIESKE SIJBRENS MOLLEMA 70j wv Anne Hilles Jousma dv Sijbren Klazes 

    Mollema en Eelkje Willems van der Ploeg. buren Reinder Hartmans 52j gard. en Douwe 

    Meinsma 37j landb.  22-2-1894.

    997. SAAKJE SIJBRENS OSINGA 82j landbouwersche wv Doede Doedes Doedema en Jan

    Gerbens Koopmans. dv Sijbren Dirks Osinga en Dirkje Kornelis. buren Jan Zijlstra 32j

    onderwijzer en Douwe Broekens 29j postbode. 7-3-1894.

    998. LOURENS KORNELIS HEERINGA 67j landb. mv Jantje Dirks Jousma. zv Kornelis 

    Pieters Heeringa en Martijntje Doedes Booitsma. buren Minne Jans Boelens 53j arb. en 

    Pieter Taekes Lolkema 51j arb.  8-3-1894.

    999. EINTE SIJBES MINNEMA 1 maand zv Sijbe Eintes Minnema arb. en Aukje Jans 

    Bokma. buren Jacob Ages Postma 48j arb. en Douwe Broekens 29j postbode.  1-4-1894.

    1000. WILLEM KLAZES DIJKMAN 31j timmerman mv Wijtske Joostens Havinga. zv Klaas

    Roelofs Dijkman gemeentearchitect en Aaltje Willems van Dijk. buren Sijbren Dirks 

    Osinga 47j arb. en Sijbren Dirks Talma 25j bakker.  3-4-1894.

    1001. DIRKJE DIRKS OSINGA 58j arbeidster wv Harmen Louws Coree. dv Dirk Sijbrens 

    Osinga en wed. Trijntje Hijlkes Hoekstra. buren Dirk IJsbrands Banga 54j arb. en Douwe

    Broekens 29j postbode.  19-4-1894.

    1002. levenloos kind vrl van Jan Broers Meinsma en Wijtske Ernstes Tamsma. aangevers

    de vader 43j gard. en Dirk van der Ploeg 23j boerenknecht.  12-5-1894.

    1003. PIETER DIRKS FEITSMA 25 dagen zv Dirk Pieters Feitsma landb. en Riemke Klazes

    Wiersma. buren Willem Sijtsma 33j arb. en Douwe Broekens 29j postbode.  2-6-1894.

    1004. WIJNZEN JELLES de VRIES 61j voerman wdnv Grietje Meinderts Meindertsma mv

    Tietje Wilman. zv Jelle Gerrits de Vries en Grietje Wijnzens de Vries. buren Dirk

    Johannes Reeder 44j schipper en Pieter Jans de Vries 28j arb.  12-6-1894.

    1005. TIJTJE JANS de BRUIN 64j arbeidster wv Ruurd Klazes de Haas vv Jan Jacobs de 

    Vries dv Jan Klazes de Bruin en Menke Pieters Boersma. buren Minne Jans Bouta 45j arb. 

    en Jelle Wijnzens de Vries 23j arb.  15-6-1894.

    1006. JAN ARJENS KINGMA 4 maanden zv Arjen Jans Kingma arb. en Jacoba Klazes 

    Dijkstra.buren Auke Metskes Walsma 41j veldwachter en Douwe Broekens 29j

                postbode. 27-6-1894

    1007. AAFKE DIRKS DIJKSTRA 20 maanden dv Dirk Pieters Dijkstra molenaarsknecht en 

    Neeltje Pieters Wibalda. buren Dirk Johannes Reeder 44j schipper en Tjerk Jacobs de 

    Jong 56j arbeider.  2-7-1894.

    1008. MEINDERT ANDRIES HOOGAKKER 5j zv Andries Meinderts Hoogakker en Baukje 

    Jans van der Wal. buren als nr 1006.  13-7-1894.

    1009. TJITSKE ANNES de JONG 10 maanden dv Anne Wijbrens de Jong en Maaike Jelles 

    de Wilde buren Rense Watses Kamstra 36j arb. en Douwe Broekens 29j postbode.  20-7-1894.

    1010. levenloos kind mnl van Doede Johannes Poutsma en Trijntje Jans Linkerhand.

    aangevers de vader 37j arb. en Douwe Broekens 29j postbode.  20-7-1894.

    1011. JOHANNES DOEDES POUTSMA 17 dagen zv Doede Johannes Poutsma en Trijntje 

    Jans Linkerhand. buren als nr 1006.  6-8-1894.

    1012. JOHAN DANIELS JAGER 76j verversknecht wdnv Antje Rimkes Torenmans. zv 

    Willem Dirks Jager en Maria Johan Daniel Siegman. buren als nr 1006.  29-8-1894.

    1013. NUTTE NUTTES de JONG 33j mv Hiltje Harmens Coree. zv Nutte Jacobs de Jong en 

    Gatske Mients Wendelaar. buren Jan Zijlstra 33j onderwijzer en Douwe Broekens 29j

    postbode.  1-10-1894.

1895

    1014. ANTJE SIJBES FENEMA 61j geb. te Ternaard vv Jan Ruurds van Kuiken. dv Sijbe 

    Dirks Fenema en Gatske Gerbens de Vries. buren Andries Geerts de Jong 50j arb. en Jan 

    Pieters van der Meulen 37j arb.  9-1-1895.

    1015. KLAAS SIJBRENS MOLLEMA 74j arb. wdnv Aafke Kornelis Gaasterland. zv Sijbren 

    Klazes Mollema en Eelkje Willems van der Ploeg. buren Auke Metskes Walsma 42j 

    veldwachter en Anne Koopmans 29j postbode.  25-1-1895.

    1016. ANNA CHRISTIAANS SINIA 9j dv wln Christiaan Gerrits Sinia en wed. Eelkje Annes 

    Jousma gardeniersche. buren Reinder Dirks Hartmans 53j landb. en Douwe Jans Meinsma 38j

    landbouwer.  24-2-1895.

    1017. ZWAANTJE TJERKS de JONG 36j geb. te Wierum vv Jan Joostens Havinga dv Tjerk 

    Keimpes de Jong arb. en wln Berber Wijbrens de Jong. buren Gerben Jacobs Schreiber 42j 

    gard. en Ulbe Johannes Pauzinga 28j arb.  14-5-1895.

    1018. JAN ARJENS KINGMA 13 dagen zv Arjen Andries Kingma en Jacoba Klazes Dijkstra.

    buren als nr 1015.  13-5-1895.

    1019. AALTJE JANS van der KOOI 1 maand dv Jan Hedzers van der Kooi landb. en Aaltje 

    Gerrits Sinia. buren Pieter Taekes Lolkema 52j arb. en Rense Jans de Graaf 41j

    arb.  23-5-1895.

    1020. WEALTJE NUTTES CUPERUS 3 maanden zv Nutte Wealtjes Cuperus arb. en 

    Louwina Harmens Coree. buren als nr 1015.  27-6-1895.

    1021. PIETJE PIETERS MEINDERTSMA 52j geb. te Paesens vv Sijbren Dirks Osinga arb. 

    dv  Pieter Ernstes Meindertsma en wed Trijntje Gaatses Hofman. buren Pieter Dirks Geertsma

    grofsmid 51j en Hendrik Willems Huizinga 63j arb.  7-8-1895.

    1022. LISKJE IJMES MEINSMA 75j wv Hendrik Jelles Sijtsma dv IJme Menzes Meinsma en 

    Antje Feddes. buren Kornelis Jitzes Wieringa 33j arb en Anne de Jong 35j arb.  3-9-1895.

    1023. MEINDERT SIJBRENS TALMA 8 weken zv Sijbren Dirks Talma bakker en Baukje 

    Meinderts Wiersma. buren Gerrit Walings Dijkstra 35j timmerman en Kornelis Smit 51j 

    arb.  15-9-1895.1024.

                ATE FOKKES NOORDENBOS 50j geb. te Marrum landb. wdnv Sijtske Jakkeles 

    Bleinsma mv Lolkje Johannes Bonga. zv Fokke Ulbes Noordenbos en Gerbrigje Ates 

    Jongbloed. buren Anne de Jong 34j arb. en Ate Andries Hoogakker 49j arb.  20-11-1895.

    1025. SIJBE SEVENSTER 67j zv Jan Sijbes Sevenster en Reina Ebelina van der Fuik.

    overleden te Franeker op 15-12-1895.

1896

    1026. POPE ALES VISSER 55j geb. te Niawier arb. mv Eeuwkje Sijbrens Mollema zv Ale 

    Lolkes Visser en Baukje Popes de Vries. buren Gerben Jacobs Schreiber 43j arb. en Wijbren 

    Jans Eelkema 24j arb.  13-1-1896.

    1027. DIRKJE FEDDES KEEGSTRA 40 dagen dv Fedde Hessels Keegstra en Trijntje 

    Harmens Coree. buren Foppe Harmens Dijkstra 29j bakker en Auke Metskes Walsma 43j

    veldwachter.  20-2-1896.

    1028. KAAS ULBES BUWALDA 64j geb. te Anjum zv Ulbe Gerrits Buwalda en Taetske 

    Hendriks Schregardus. buren Age Jans van der Wagen 54j gard. en Kornelis Pieters Smit 53j

    arbeider.  28-2-1896.

    1029. LOUW JANS van der GANG 79j mv Sijke Jans Brandsma zv Jan Louws van der Gang 

    en Maaike Idzes Banga. buren Age Johannes van der Wagen 38j gard. en Jan Eelkes

    Fokkema 23j arb.  1-3-1896.

    1030. ANTJE HIJLKES JONGSMA 90j geb. te Engwierum wv Tjerk Keimpes de Jong en 

    Auke Jans Vienje. dv Hijlke Botes Jongsma en Geertje Geales. buren Jochum Fokkes Kooistra

    schilder en Dirk Gerbens Venema 31j arb.  16-5-1896.

    1031. MIENT JOCHUMS DIJKSTRA 50j timmerknecht geb. te Paesens mv Minke Theunis 

    Dijkstra zv Jochum Machiels Dijkstra en Renske Mients van der Woud. buren Jan Ates 

    Paesens 38j arb. en Anne Koopmans 30j postbode.  29-5-1896.

    1032. TRIJNTJE RUURDS DIJKSTRA 71j geb. te Dokkum vv Jan Gerbens Keizer dv Ruurd 

    Joekes Dijkstra en Rinske Rinses van der Ploeg. buren Anne Koopmans 30j postbode en 

    Wijtze Jacobs de Jong 51j arb.  6-7-1896.

    1033. HILLE LOUWS JOUSMA 67j wdnv Tjitske Martens Faber zv Louw Hilles Jousma en 

    Brechtje Romkes Doedema. buren Jan Kornelis Stellema 53j slager en Kornelis Pieters

    Heeringa 32j landb.  1-10-1896.

    1034. levenloos kind mnl van Age Jacobs Postma arb. en Dieuke Minnes Boelens.

    aangevers de vader 24j arb. en Auke Metskes Walsma 44j velwachter.  15-10-1896.

    1035. TJEERDJE WESSELS van der WEG 66j geb. te Anjum wv Harmen Meinderts Jansma

    en Jan Jelles de Vries dv Wessel Dirks van der Weg en Martje Hendriks de Vries.

    buren Pieter Lolkema 53j arb. en Kornelis Willems Brunia 40j landb.  28-11-1896.

1897

    1036. CHRISTIAAN JOHANNES REEDER 44j koopman mv Saapke Ballings Mollema zv

    Johannes Christiaans Reeder en wed. Liskje Dirks Doedema winkeliersche. buren

    Auke Metskes Walsma 44j veldwachter en Jacob Jans Eelkema 28j arb.  8-1-1897.

    1037. TJAMKE LIEMES HESLINGA 72j geb. te Stiens wv Joost Havinga dv Lieme Heslinga

    en Akke Dirks Leerling. buren Sijbren Dirks Osinga 49j gard. en Auke Metskes Walsma 

    veldwachter 44j.  13-1-1897.

    1038. JAN  JACOBS EELKEMA 66j geb. te Anjum arb. wdnv Aukje Wijbrens de Jong zv 

    Jacob Eelkes Eelkema en Aaltje Jans Sjoordema. buren Jan Andries Kingma 25j arb. en Dirk

    Popes Visser 24j arb.  22-1-1897.

    1039. PIETJE GERBENS SCHREIBER 6 weken dv Gerben Schreiber gard. en Betske van der 

    Meulen. buren Anne Eelzes Jousma 48j gard. en Tjerk Jacobs de Jong 60j arb. 3-4-1897.

    1040. WILLEM JANS van der MEULEN 66j arb. mv Etje Jans van Kuiken zv Jan Pieters van 

    der Meulen en Pietje Willems van der Ploeg. buren Jan Bokma 65j arb. en Auke Metskes

    Walsma 44j veldwachter.  25-4-1897.

    1041. BALLING JACOBS POSTMA 23j arb. zv Jacob Ages Postma gard. en wln Baukje 

    Ballings Mollema. buren Pieter Ates Paesens 42j arb. en Pieter Dirks Geertsma 53j 

    grofsmid  13-5-1897.

    1042. MAAIKE BOKMA 2j dv Klaas Bokma schipper en Gaatske Boersma. 15-5-1897 te

    Groningen.

    1043. TJITSKE JOHANNES BROEKSTRA 75j geb. te Anjum wv Ids Gerrits van Eizinga vv 

    Feike Harkes Radersma. dv Johannes Rinderts Broekstra en Metje Pieters Dijkstra. buren

    Sijbren Dirks Osinga 50j gard. en Anne Koopmans 32j postbode.  29-5-1897.

    1044. levenloos kind vrl van Anne Wijbrens de Jong en Maaike Jelles de Wilde. aangevers

    de vader 44j arb en Auke Metskes Walsma 45j veldwachter.  9-6-1897.

    1045. NIESKE PIETERS HOOGSTRA 65j geb. te Metslawier wv Pieter Cornelis Heeringa vv 

    Simon Jans van Kuiken. dv Pieter Jantjes Hoogstra en Trijntje Wijtzes Talsma. buren

    Auke Metskes Walsma 45j veldwachter en Anne Koopmans 32j postbode.  1-7-1897.

    1046. JAN DOUWES MINNINGA 3j zv Douwe Douwes Minnema en Trijntje Eddes 

    Damstra. buren Douwe Meinsma 40j landb. en Jochum Kooistra 26j verver.  23-7-1897.

    1047. AAFKE RENZES de GRAAF 17j dv Renze Jans de Graaf en Baukje Pieters van der 

    Velde. buren Dirk Pieters Feitsma 36j landb. en Johannes van der Ploeg 32j arb.  14-11-1897.

    1048. RIENK PIETERS BOSCHA 63j arb. mv Grietje Jelles de Vries zv Pieter Rienks 

    Boscha en Trijntje Lieuwes Wieringa. buren Reinder Dirks Hartmans 56j landb. en Jelle 

    Hendriks Sijtsma 44j. arb.  21-11-1897.

    1049. BAUKJE PIETERS van der VELDE 42j geb. te Wierum vv Renze Jans de Graaf dv 

    Pieter Idzes van der Velde en Franske Fokkes Osinga. buren Hendrik Cremer 45j arb. en 

    Johannes van der Ploeg 32j arb.  2-12-1897.

1898

    1050. levenloos kind mnl van Age Jacobs Postma en Dieuke Minnes Boelens. buren 

    Gerben Schreiber 45j gard. en Jan Willems van der Meulen 29j slager.  5-1-1898.

    1051. TJITSKE TJERKS PAUZINGA 63j geb. te Nijkerk wv Frederik Buwalda. dv Tjerk 

    Paulus Pauzinga en Jantje Jans Braaksma. buren Age Jans van der Wagen 56j gard. en 

    Kornelis Pieters Smit 55j arb.  12-1-1898.

    1052. HEDZER JANS van der KOOI 9 dagen zv Jan Hedzers van der Kooi landb. en Aaltje

    Gerrits Sinia. buren Renze Jans de Graaf 44j arb. en Pieter Taekes Lolkema 55j 

    arbeider.  16-3-1898.

    1053. DIRK HENDRIKS GEERTSMA 79j geb. te Burum wdnv Elizabeth Pieters Koop. zv 

    Hendrik Hendriks Geertsma en Sijtske Martins Dijkstra. buren Douwe Douwes Wijnalda 34j

    grofsmid en Joeke Jans Dorhout 24j arb.  24-3-1898.

    1054. JOEKE ANNES DORHOUT 92j geb. te Hallum wdnv Pietje Jans Bakker zv Anne 

    Joekes Dorhout en Tjitske Jans. buren Jan Kornelis Stellema 55j slager en Laurense

    Bruinsma 57j koopman.  16-4-1898.

    1055. levenloos kind gevonden in de sloot nabij de pastorie mnl. niets bekend over ouders of

    woonplaats. buren Auke Metskes Walsma 45j veldwachter en Gerrit Walings Dijkstra 38j

    timmerman.  3-5-1898.

    1056. ANNA CATHARINA AALET BRUINSMA 7 dagen dv Dirk Lourense Bruinsma en 

    Antje Hermanus Huizing. buren Auke Metskes Walsma 45j veldwachter en Jouwert Annes

    de Vries veldwachter te Ternaard.  17-5-1898.

    1057. DIRK HARMENS DIJKSTRA 93j wdnv Sijtske Pieters Kabeljouw zv Harmen Alderts 

    Dijkstra en Antje Tabes. buren Pieter Ates Paesens 43j arb. en Jacob Jelles de Wilde 46j 

    arbeider  22-5-1898.

    1058. ANTJE DIRKS BOLMAN 1j dv Dirk Hartman Bolman landb. en Gerbrichje Ates

    Noordenbos. buren Anne de Jong 38j arb. en Willem Huizinga 31j arb.  9-7-1898.

    1059. PIETRIKJE WILLEMS RASKER 65j vv Jan Klazes Bokma dv Willem Gerrits Rasker 

    en Maaike Pieters Posthumus. buren Pieter Hoogstra 52j arb. Wijbren de Jong 36j

    arbeider.  26-7-1898.

    1060. EINTE SIJBES MINNEMA 2 maanden zv Sijbe Eintes Minnema en Antje Jans Bokma.

    buren als nr 1059.  22-8-1898.

    1061. PIETJE KORNELIS HEERINGA 27 dagen dv Kornelis Pieters Heeringa en Aaltje 

    Pieters Hoogstra. buren Douwe Douwes Wijnalda 34j grofsmid en Kornelis Jitzes

    Wieringa 36j gardenier.  14-11-1898.

    1062. ANTJE JANS van der PLOEG 80j ongeh. dv Jan Eelzes van der Ploeg en Antje Sipkes 

    Osinga. buren Andries Arjens Kingma 72j arb. en Auke Metskes Walsma 46j

    veldwachter.  2-12-1898.

    1063. EDDE DOUWES MINNINGA 13j geb. te Aalzum zv Douwe Douwes Minnema en 

    Trijntje Eddes Damstra. buren Jochum Fokkes Kooistra 28j schilder en Arjen Andries 

    Kingma 34j arbeider.  17-12-1898.

1899

    1064. NIESKE KORNELIS HEERINGA 3 maanden dv Kornelis Pieters Heeringa gard. en 

    Aaltje Pieters Hoogstra. buren Douwe Douwes Wijnalda 34j grofsmid en Kornelis Jitzes 

    Wieringa gardenier 36j.  14-1-1899.

    1065. JELLE JANS de WILDE 10 maanden zv Jan Jelles de Wilde en Antje Dirks Banga. 

    buren Pieter Ates Paesens 43j arb. en Wijtze Jacobs de Jong 54j arb.  12-2-1899.

    1066. FOKELTJE BALLINGS MOLEMA 39j vv Jouke Jans Wouda grofsmid dv Balling 

    Ballings Mollema en Akke Annes van der Zee. buren Pieter Ates Paesens 43j arb en Pieter

    Hoogstra 53j arb.  27-2-1899.

    1067. MAAIKE DIRKS HARTMANS 68j vv Sjoerd Klazes Sipma dv Dirk Hartman 

    Hartmans en Grietje Rintjes Bleinsma. buren Pieter Wibalda 65j gard. en Sijtze Harmens 

    Bijland 30j arbeider.  1-3-1899.

    1068. levenloos kind vrl van Sjoerd Johannes Dijkstra arb. en Dirkje Sijbrens Osinga. buren

    Reinder Dirks Hartmans 57j landb. en Pope Jacobs de Vries 53j winkelier.  19-4-1899.

    1069. MINKE THEUNIS DIJKSTRA 55j geb. te Nijkerk wv Mient Jochums Dijkstra dv 

    Theunis Pieters Dijkstra en Klaaske Klazes de Vries. buren Anne de Jong 46j arb. en Auke

    Metskes Walsma 46j veldwachter.  30-4-1899.

    1070. HARMEN FOPPES DIJKSTRA 75j wdnv Bregtje Nuttes Visser. zv Foppe Jans 

    Dijkstra en Jantje Meinderts de Jong. buren Pieter Wibalda 65j gard. en Willem Sijtsma 38j 

    arbeider. 5-8-1899.

    1071. TRIJNTJE HIJLKES HOEKSTRA 85j geb. te Metslawier wv Dirk Sijbrens Osinga en 

    Jan Folkerts Dijkstra. dv Hijlke Jaspers Hoekstra en Zijke Ates de Haan. buren Jacob Jelles

    de Wilde 49j en Jan Johannes van der Wagen 39j arb.  7-11-1899.

    1072. JELLE WIJNZENS de VRIES 28j gard. mv Liskje Christiaans Reeder zv wln Wijnzen 

    Jelles de Vries en wed. Tietje Jacobs Wilman winkeliersche. buren Gerrit Johannes van der

    Meulen 31j kleermaker en Jan Andries Kingma 28j arb.  12-12-1899.

    1073. ANNA CATHARINA AALET BRUINSMA 7 dagen dv Dirk Lourensen Bruinsma en 

    Antje Hermanus Huging. buren Folkert Ruurds van Kuiken 58j en Ulbe Johannes 

    Pauzinga 33j arbeider.  27-12-1899.

1900

    1074. ANTJE JACOBS BRAAKSMA 79j geb. te Ee wv Gelt Klazes de Graaf. dv Jacob 

    Hendriks Braaksma en Elisabeth Jans Zijlstra. buren Jan Dirks Gardenier 40j landb. en Rense 

    Watzes Kamstra arb.  3-2-1900.

    1075. MINKE DOUWES MINNINGA 2j dv Douwe Douwes Minninga arb. en Trijntje Eddes 

    Damstra. buren Douwe Jans Meinsma 43j landb. en Jochum Fokkes Kooistra 29j

    schilder.  8-2-1900.

    1076. SIEUKE DIRKS DIJKSTRA 62j vv Dirk IJsbrands Banga dv Dirk Harmens Dijkstra en 

    Sijtske Pieters Kabbelauw. buren Pieter Ates Paesens 44j arb. en Wijtze Jacobs de 

    Jong 54j arb.  16-2-1900.  geb. te Wierum.

    1077. ANTJE WIJNZENS de VRIES 83j wv Klaas Jacobs Dijkstra dv Wijnzen Metskes de 

    Vries en Maaike Feddes Keegstra. buren Anne de Jong 39j arb. en Jan Bruning 29j

    stoelmatter.  24-2-1900.

    1078. PIETER DOUWES STALLINGA 76j landb. mv Tjitske Gerrits Lijzinga zv Douwe 

    Ruurds Stallinga en Geertje Pieters Heeringa. buren Andries Meinderts Hoogakker arb.

    en Jan Jelles van Kuiken 23j arb.  16-4-1900.

    1079. JAPKE SJOERDS SJOERDSMA 55j geb. te Morra vv Pieter Pieters Hoogstra dv 

    Sjoerd Sapes Sjoerdsma en Aaltje Jans Triemstra. buren Jacob Ages Postma 55j gard. en

    Gerrit Jans Bokma 26j arb. 27-4-1900.

    1080. PIETER JINZES WIBALDA 66j geb. te Metslawier wdnv Duifke Gerrits Elzinga 

    gescheiden van Tjitske Martens de Haan mv Teatske Everts van Kuiken. zv Jinze Pieters 

    Wibalda en IJbeltje Malles van der Meulen. buren Dirk Johannes Reeder 50j schipper en Jan

    Andries Kingma 28j arb.  29-4-1900.

    1081. KORNELIS KORNELIS HEERINGA 2j zv Kornelis Pieters Heeringa gard. en Aaltje 

    Pieters Hoogstra. buren Douwe Dirks Wijnalda 36j grofsmid en Kornelis Jitzes Wieringa 38j

    gardenier.  21-5-1900.

    1082. EELZE JANS van der PLOEG 78j wdnv Saakje Siebrens van Hoog mv Wijtske Tjipkes 

    de Vries. zv Jan Eelzes van der Ploeg en Antje Sipkes Osinga. buren Andries Arjens Kingma

    arbeider 74j en Auke Metskes Walsma 47j veldwachter.  5-6-1900.

    1083. SIJKE JANS BRANDSMA 78j geb. te Ternaard wv Jan Louws de Jong dv Jan Martens 

    Brandsma en Jantje Jeltes Kooistra. buren Age Johannes van der Wagen 42j gard. en

    Kornelis Gerrits de Vries 30j arb.  22-6-1900.

    1084. AGENIETJE JOHANNES SEEPMA 66j geb. te Wierum vv Folkert Ruurds van Kuiken 

    dv Johannes Sakes Seepma en Jantje Piers Kamma. buren Auke Metskes Walsma 47j

    veldwachter en Gerlof Bierma postbode te Nes. 3-7-1900.

    1085. HENDRIKJE DIRKS van der PLOEG 8 maanden dv Dirk Everts van der Ploeg en 

    Fokeltje Jacobs Bosgra. buren Tiete van der Ploeg 26j arb. en Jan de Vries 36j

    arb.  27-7-1900.

1901

    1086. MINKE HILLES JOUSMA 84j wv Dirk Taekes Jousma dv Hille Tjerks Jousma en 

    Jantje  Siijmens Zwart. buren Dirk Dijkstra 39j arb. en Johannes van der Ploeg 35j 

    arb.  14-1-1901.

    1087. JITZE DIRKS DIJKSTRA 2 maanden zv Dirk Pieters Dijkstra arb. en Neeltje Pieters 

    Wibalda. buren Jan Fokkema 28j arb. en Anne Holwerda 66j arb.  14-3-1901.

    1088. ELISABETH CHRISTIAANS SINIA 19j dv wln Christiaan Gerrits Sinia en wed. 

    Eelkje Annes Jousma. buren Tiete van der Ploeg 27j arb. en Klaas Hoekstra 29j

    arb.  1-5-1901.

    1089. BAUKJE WILLEMS HUIZINGA 62j vv Jan Joekes Dorhout dv Willem Hendriks 

    Huizinga en Tjitske Baukes Bandsma. buren Jan Kornelis Stellema 58j gard. en Lourense 

    Bruinsma 60j gardenier.  11-5-1901.

    1090. SAAPKE BALLINGS MOLLEMA 50j winkelierse wv Christiaan Johannes Reeder dv 

    Balling Ballings Mollema en Akke Annes van der Zee. buren Pieter Dirks Geertsma 56j smid 

    en Krine Jans Boelens 58j gard.  31-5-1901.

    1091. EDDE DOUWES MINNEMA 11 maanden zv Douwe Minnema arb. en Trijntje 

    Damstra. buren Gooitzen Braaksma 40j arb. en Dirk van der Ploeg 30j arb.  14-6-1901.

    1092. HARMEN DIRKS VOOGD 78j arb. mv IJbeltje Lubberts Tamminga  zv Dirk Johannes 

    Voogd en Barber Harmens Smids. buren Dirk Sikkes Broekens 32j brievengaarder en Jelle de 

    Beer arbeider 32j.  31-7-1901.

    1093. JAN JANS KINGMA 2 maanden zv Jan Andries Kingma arb. en Antje Harmens de 

    Vries. buren Jan Willems van der Meulen 33j slager en Auke Metskes Walsma 49j

    veldwachter.  27-8-1901.

    1094. KLAAS BOLLINGS MOLLEMA 48j vrachtschipper mv Taetske Gerrits Buwalda. zv 

    Bolling Bollings Mollema en Akke Annes van der Zee. buren Anne Jousma 52j gard. en 

    Meint Nuttes de Jong 47j arb.  1-10-1901.

    1095. ANTJE FREERKS van der BOS 77j geb. te Wierum vv Jacob Jans van Kuiken. dv 

    Freerk Pieters van der Bos en Pietje Sipkes Visser. buren Jan Ates Paesens 43j gard. en 

    Auke Metskes Walsma 49j veldwachter.  21-11-1901.

    1096. levenloos kind vrl van Tjerk Hilles Jousma melkrijder en Wijtske Pieters Rijpma. 

    buren Gerrit Bokma 28j arb. en Auke Metskes Walsma 49j veldwachter.  21-11-1901.

    1097. SJOUKE TIETES BOSGRA 25 dagen zv Tiete Jacobs Bosgra arb. en Riemke Sijbes 

    Viser. buren Pieter Feddes Wielinga 44j arb. en Douwe Minnema 47j arb.  30-12-1901.

1902

    1098. WILLEM KORNELIS BRUNIA 77j landb. geb. te Metslawier wdnv Tietje Theunis 

    Posthumus mv Antje IJmes Bergmans. zv Kornelis Gerrits Brunia en IJnske Willems van

    der Linde. buren als nr 1097.  1-1-1902.

    1099. GERRIT JANS van der GANG 73j armvader mv Stijntje Popkes Elzinga zv Jan Gerrits 

    van der Gang en Antje Adolfs Hemminga. buren Auke Metskes Walsma 49j veldwachter

    en Eelke Metskes Walsma 41j voerman. 2-1-1902.

    1100. JAN HENDRIKS SIJTSMA 77j geb. te Oostrum wdnv Elske Pieters de Haas zv 

    Hendrik Sijtses Sijtsma en Fogeltje Willems Minnema. buren Jan Jelles de Wilde 45j arb. en 

    Jouke Jans Wouda 50j grofsmid.  19-5-1902.

    1101. GERBRIGJE ATES NOORDENBOS 29j vv Dirk Hartman Bolman dv wln Ate Fokkes 

    Noordenbos en Sijtske Jakkeles Bleinsma te Nijkerk. buren Willem Hendriks Huizinga

    jager 35j en Anne de Jong 42j arb. 19-5-1902.

    1102. KLAAS DURKS FEITSMA 3 dagen zv Durk Pieters Feitsma en Riemke Klazes 

    Wiersma. buren Albert van der Kooi 42j arb. en Christiaan Cuperus 27j arb.  18-6-1902

    1103. JANTJE DOUWES BROEKENS 2 maanden dv Douwe Ruurds Broekens 

    brievengaarder en Geertje Kornelis Schregardus. buren Pieter Wielinga 45j arb. en 

    Doeke Turkstra 27j molenaar.  30-7-1902.

    1104. JACOB de ZWART 20j schoenmaker zv Pieter de Zwart en Sijke Zijlstra.

    overleden te Groningen 29-7-1902.

    1105. JACOB BERENDS BOSGRA 17 maanden geb. te Wierum zv Berend Jacobs Bosgra 

    arb. en Sijtske Jans Postma. buren Jan Gardenier 43j landb. en Sijbren Osinga 29j

    gard. 15-9-1902.

    1106. SJOERDTJE DIRKS BRUINSMA 6j zv Dirk Laurenzes Bruinsma arb. en Antje 

    Hermanus Huging. buren Folkert Ruurds van Kuiken 60j arb. en Jelle Gerrits de Vries 39j

    arbeider.  13-12-1902.

1903

    1107. DIRKJE JANS de WILDE 9 maanden dv Jan Jelles de Wilde arb. en Antje Dirks 

    Banga. buren Wijtze de Jong 58j arb. en Jouke Jans Wouda 52j grofsmid.  7-1-1903.

    1108. PIETER TJERKS JOUSMA 30 dagen zv Tjerk Hilles Jousma gard. en Wietske Pieters

    Rijpma. buren Keimpe Tjerks de Jong 46j arb. en Remmeren Vaderloos arb.  18-1-1903.

    1109. SIJKE JACOBS ZIJLSTRA 57j geb. te Nijkerk vv Pieter Gerrits de Zwart. dv Jacob 

    Harmens Zijlstra en Grietje Alberts Wiersma. buren Jan Zijlstra 41j onderwijzer en

    Gerrit Johannes van der Meulen 44j kleermaker.  26-1-1903.

    1110. DOETJE KORNELIS HEEMSTRA 86j geb. te Nijkerk wv Jan Franzes Wijnia. dv 

    Kornelis Klazes Heemstra en Grietje Jacobs Koopmans. buren Dirk Coree 46j arb. en

    Jacob Holwerda 31j arb.  10-4-1903.

    1111. DETJE RIENTSES TURKSTRA 26j geb. te Anjum ongeh. dv Rients Hendriks

    Turkstra molenaar en Durkje Jans Banga. buren Auke Metskes Walsma 50j veldwachter en 

    Nutte Zeilinga 44j arb.  10-7-1903.

    1112. JITZE DIRKS DIJKSTRA 1j zv Dirk Pieters Dijkstra arb. en Neeltje Pieters Wibalda. 

    buren Auke Metskes Walsma 50j veldwachter en Dirk Johannes Reeder 53j gard.  23-7-1903.

    1113. HELENA CATHARINA BRUINSMA 18 maanden dv Dirk Laurenses Bruinsma arb.

    en Antje Hermanus Huging. buren Auke Metskes Walsma 50j veldwachter en Jelle Gerrits 

    de Vries 40j arb.  21-8-1903.

    1114. LISKJE DIRKS DOEDEMA 77j wv Johannes Christiaans Reeder dv Dirk Romkes

    Doedema en Liskje Hendriks Schregardus. buren Johannes Boelens 58j koopman en

    Ulbe Pauzenga 36j gard.  23-8-1903.

    1115. levenloos kind vrl van Jan Kooistra timmerman en Tjitske Wijma.  25-8-1903.

    1116. TJERK JACOBS de JONG 4 maanden zv Jacob Tjerks de Jong arb. en Aaltje Dirks

    Reeder. buren Jochum Fokkes Kooistra 32j verver en Freerk Klazes Faber 26j

    arbeider.  8-9-1903.

    1117. MAAIKE WIJNZENS de VRIES 81j wv Dirk Andries Elzinga vv Harmen Jans van 

    Dijk. dv Wijnzen Metskes de Vries en Maaike Feddes Keegstra. buren Anne de Jong 43j 

    arb. en Fedde Keegstra 35j koopman.  16-10-1903.

    1118. MENKE DIRKS GEERTSMA 57j geb. te Hantumhuizen vv Jan Kornelis Stellema 

    dv Dirk Hendriks Geertsma en Elisabeth Pieters Koop. buren Laurense Bruinsma 62j

    gard. en Sjuk Brandsma 32j grofsmid.  10-11-1903.

    1119. DURKJE JANS BANGA 62j geb. te Aalsum vv Rients Hendriks Turkstra dv Jan Jans

    Banga en Detje Bruinsma. buren Auke Metskes Walsma 51j veldwachter en Douwe

    Broekens 38j brievengaarder.  17-11-1903.

1904

    1120. TJITSKE JOEKES DORHOUT geb. te Genum wv Fedde Klazes Wielinga en Pieter 

    Jans van der Meulen dv Joeke Annes Dorhout en Pietje Jans Bakker. buren Auke

    Metskes Walsma 51j veldwachter en Meindert de Jong 49j arb.  19-1-1904.

    1121. IJTJE GERBENS SCHREIBER 1j dv Gerben Schreiber en Betske van der Meulen. 

    buren Jan Kingma 32j arb. en Dirk Visser 31j arb.  6-2-1904.

    1122. PIETER KORNELIS HEERINGA 8j zv Kornelis Pieters Heeringa en Aaltje Pieters 

    Hoogstra. buren Sjuck Brandsma 31j grofsmid en Tjeerd Wieringa 35j gard.  6-3-1904.

    1123. JELLE ARJAANS 1j geb. te Bolsward wonende te Leeuwarden zv Arjaan Arjaans

    kermisreiziger en Maaike Haak. aangevers de vader Arjaan Arjaans 37j en Hendrik

    Daan secretarisklerk te Ternaard.  20-6-1904.

    1124. PIETER WESSELS de VRIES 15 dagen zv Wessel Jans de Vries en Fokeltje Jans 

    Sijtsma. buren Pieter Pieters Hania 46j landb. en Sieger Andries Barwegen 37j

    gard.  17-8-1904.

    1125. HARMEN RENZES DIJKSTRA 71j geb. te Oosternijkerk arb. wdnv Jantje Remmerens 

    Vaderloos zv Renze Harmens Dijkstra en Sipkje Tjibbes Westra. buren Dirk Pieters

    Feitsma 43j landb. en Albert Sipkes van der Kooi 45j arb.  16-10-1904.

    1126. PIETER JANS KOOISTRA 1 maand zv Jan Fokkes Kooistra timmerman en Tjitske 

    Pieters Wijma. buren Auke Metskes Walsma 52j veldwachter en Jan Visser 25j

    arbeider.  17-10-1904.

    1127. levenloos kind mnl van Sijtze Harmens Bijland en Geeltje Klazes Brouwer.

    aangevers de vader en Auke Walsma 52j veldw.  22-11-1904.

1905

    1128. FOKKE ANNES de JONG 9 maanden zv Anne de Jong arb. en Jeltje Tjerks Stellema.

    buren Arjen Andries Kingma 40j arb. en Jelle Hendriks Sijtsma 51j arb.  29-1-1905.

    1129. JELTJE DOUWES RITSKES 64j geb. te Leek wv Pieter Aebes Feenstra vv Pieter

    Taekes Lolkema. dv Douwe Jans Ritskes en Aaltje Derks Roffel. buren Renze Jans

    de Graaf 51j gard. en Albert Sipkes van der Kooi 45j arb.  3-2-1905.

    1130. ANTJE HARTMANS 59j wv Oege Brouwer dv Melis Hartmans en Jetje Jans 

    Meinsma. 16-2-1905 in de gem. Utrecht.

    1131. TJEBBE ANNE TURKSTRA 4j zv Doeke Rients Turkstra molenaar en Nieske 

    Chritiaans Sinia. buren Freerk Faber 27j arb en Bokke Holwerda 25j arb.  12-3-1905.

    1132. ANNA GERRITS DIJKSTRA 19j dv Gerrit Pieters Dijkstra en Sijbrigje Jochums 

    Beetsma. buren Jacobus Jillardus Penninga 37j hoofd der school en Gerrit Walings 

    Dijkstra 45j timmerman.  3-4-1905.

    1133. IJBELTJE KORNELIS STELLEMA 70j wv Gerrit Jelles de Vries dv Kornelis Tjerks 

    Stellema en Aaltje Sakes Faber. buren Kornelis Smidt 62j arb en Jan Johannes van der

    Wagen gardenier 45j.  12-5-1905.

    1134. AUKE METSKES WALSMA 52j veldwachter mv Janke Johannes Knijff. zv Metske

    Thijssens Walsma en Beitske Aukes Visser. buren Douwe Ruurds Broekens 40j

    brievengaarder en Freerk Klazes Faber 28j arb.  2-8-1905.

    1135. ANTJE KLAZES FABER 35j ongeh. dv wln Klaas Faber en wed. Janna Freerks Cuperij

    winkeliersche. buren Ritske Tjallings Dijkstra 34j arb. en Sjoek Johannes Brandsma 34j

    grofsmid.  28-10-1905.

    1136. MEINDERT MEINTS de JONG 20j zv Meint Nuttes de Jong en Aafke Meinderts 

    Hoogakker. buren Gerrit Johannes van der Meulen 47j kleermaker en Tjerk Folkerts

    Smidt 26j arb.   25-12-1905

1906

    1137. RUURD JOOSTES BROEKENS 81j geb. te dockum mv Gesina Michiels Bijl zv Joost 

    Harmens Broekens en Akke Douwes Eijzinga. buren Pieter Wielinga 48j arb en Tjerk

    Smidt 26j arbeider.  11-1-1906.

    1138. ANTJE JACOBS de JONG 73j wv Johannes Baukes Holwerda dv Jacob Tjerks de Jong 

    en Fokje Wijtzes Sijtsma. buren Jetze Hartmans 30j landb. en Gerrit Bokma 32j

    arb.  9-2-1906.

    1139. RENZE NUTTES CUPERUS 4 maanden zv Nutte Wealtjes Cuperus arb. en Louwina

    Harmens Coree. buren Jelle Gerrits de Vries 43j arb en Frans Wijnia 50j arb.  5-6-1906.

    1140. ZWAANTJE JACOBS EELKEMA 1j dv Jacob Jans Eelkema arb. en Hiltje Minnes 

    Boelens. buren Gerrit Kingma 35j landb. en Pieter Hoogland 34j landb.  19-7-1906.

    1141. DIRK ATES van der WOUDE 2 maanden zv Ate Dirks van der Woude arb. en Tjamke 

    Annes Jousma. buren Wikke Bouma 34j veldwachter en Jacob Wijnzens de Vries 28j

    voerman.  5-11-1906.

    1142. MARIJKE TJERKS SMIT 5 maanden  dv Tjerk Folkerts Smit arb. en Maaike Pieters

    Wielinga. buren Andries Hoogakker 59j arb. en Dirk Bruinsma 35j koopman. 10-11-1906.

    1143. LIEUWE JANS van der MEULEN 4j zv Jan Willems van der Meulen slager en Aafke

    Lieuwes Dijkstra. buren Jan Kingma 35j arb. en Eeuwe Jousma 30j gard.  24-11-1906.

    1144. levenloos kind vrl. van Jan Willems van der Meulen slager en Aafke Lieuwes

    Dijkstra. buren als nr 1130.  29-11-1906.

    1145. JELTJE JELTES van der KOOIJ 68j geb. te Ternaard vv Minne Jans Boelens dv Jelte 

    Folkerts van der Kooij en Dieuke Feijes Braaksma. buren Dirk Albertus de Groot 33j arts

    te Nes en Pieter Klazes Hoogland 34j landb.  29-12-1906.

1907

    1146. levenloos kind mnl van Wijbren Tjerks de Jong arb. en Grietje Hijlkes Soepboer.

    aangevers de vader en Wikke Bouma 34j veldwachter.  7-3-1907.

    1147. LIEUWE SIJBES VENEMA 70j geb. te Ternaard arb. ongeh. zv Sijbe Dirks Venema 

    en  Gatske Gerbens de Vries. buren Jan Kooistra 31j timmerman en Fedde Keegstra 39j

    koopman.  7-4-1907.

    1148. TIETJE BOTES WIERINGA 56j vv Gerhardus Sjoukes de Jong dv Bote Lieuwes

    Wieringa en Korsje Dirks Sijtsma. buren Jouke Jans Wouda 56j grofsmid en Jacob

    de Jong 34j arb.  23-4-1907.

    1149. BEREND TIETES BOSGRA 1 maand zv Tiete Jacobs Bosgra en Riemke Sijbes Visser.

    buren Eelze Jousma 25j arb. en Eelke Soorsma 27j arb.  25-4-1907.

    1150. HAEBELE FABER 79j arb. ongeh. zv Trijntje Arjens Faber. buren Ritske Dijkstra 35j 

    gard. en Sjuk Brandsma 35j grofsmid.  1-5-1907.

    1151. JAN EELKES SOORSMA 4 maanden zv Eelke Frederiks Soorsma en Jitske Jans 

    Jouksma. buren Minne Bouta 58j arb. en Jan Paesens 49j gard.  16-5-1907.

    1152. IJBELTJE DIRKS DIJKSTRA 3 maanden dv Dirk Pieters Dijkstra voerman en Neeltje 

    Pieters Wibalda. buren Kornelis van der Meulen 36j arb. en Jan Bruning 36j

    stoelmatter.  28-6-1907.

    1153. EEUWKJE SIJBRENS MOLLEMA 74j wv Poppe Alles Visser. dv Sijbren Klazes 

    Mollema en Trijntje Jitzes Post. buren Minne Bouta 58j arb. en Jan Andries Kingma 36j

    arbeider.  6-7-1907.

    1154. PIETJE JANS KOOISTRA 5 maanden dv Jan Fokkes Kooistra timmerman en Tjitske

    Pieters Wijma. buren Jan Visser 29j arb. en Metske Dijkstra 29j gard.  8-7-1907.

    1155. JACOB PIERS de GRAAF 68j geb. te Hantum mv Trijntje Renzes Renzema. zv Pier

    Jans de Graaf en Adriaantje Jacobs Tuininga. buren Douwe Broekens 42j

    brievengaarder en Tjerk Smidt 27j arb.  21-9-1907.

    1156. TAEKE TAMMES LOLKEMA 8 maanden geb. te Nijkerk zv Tamme Pieters Lolkema

    en Hittje Jacobs de Vries. buren Renze de Graaf 54j gard. en Renze Dijkstra 47j

    arbeider.  29-12-1907.

1908

    1157. HENDRIK WILLEMS HUIZINGA 75j mv Janke Pieters van der Lei zv Willem 

    Hendriks Huizinga en Tjitske Baukes Bandsma. buren Anne van der Meulen 42j arb. en

    Dirk Visser 35j arb.  11-1-1908.

    1158. PIETER WESSELS de VRIES 7 maanden zv Wessel Jans de Vries arb. en Fokeltje 

    Jans Sijtsma. buren Sieger Barwegen 39j gard. en Sijtse van der Ploeg 25j

    arbeider.  31-1-1908.

    1159. ANDRIES ARJENS KINGMA 81j geb. te Paesens wdnv Jantje Jans Vienje zv Arjen

    Jans Kingma en Jeltje Andries Dijkstra. buren Renze Damstra 41j arb. en Jan

    Paesens 50j gard.  29-2-1908.

    1160. HITTJE NUTTES CUPERUS 11 maanden dv Nutte Wealtjes Cuperus arb. en Lauwina

    Harmens Coree. buren Jelle Gerrits de Vries 45j arb. en Frans Jans Wijnia 53j

    arbeider.  16-3-1908.

    1161. HILTJE JITZES de JONG 69j vv Tjerk Jacobs de Jong dv Jitze Louws de Jong en

    Antje Douwes van Dijk. buren Sijbe van Kuiken 45j koopman en Eelke Walsma 48j

    voerman.  14-4-1908.

    1162. JITZE DIRKS DIJKSTRA 3j zv Dirk Pieters Dijkstra arb. en Neeltje Pieters Wibalda.

    buren Kornelis van der Meulen 37j arb. en Jan Bruning 36j arb.  16-4-1908.

    1163. GERRIT DIRKS DIJKSTRA 2j zv Dirk Pieters Dijkstra arb. en Neeltje Pieters 

    Wibalda. buren als nr 1162.  19-4-1908.

    1164. AALTJE KORNELIS HEERINGA 1j dv Kornelis Pieters Heeringa landb. en Aaltje 

    Pieters Hoogstra. buren Sjuk Brandsma 36j grofsmid en Tjeerd Wieringa 39j

    gardenier.  27-4-1908.

    1165. GERKE PIETERS TEITSMA 21j geb. te Niawier arb. zv Pieter Gerbens Teitsma en 

    Wijtske Gerkes Kampstra. buren Jan Broers Meinsma 57j landb. en Jan Dirks 

    Gardenier 49j landb.  18-5-1908.

    1166. PIETJE JANS KOOISTRA 15 dagen dv Jan Fokkes Kooistra timmerman en Tjitske 

    Pieters Wijma. buren Fedde Keegstra 40j landb. en Jan Visser 29j arb.  4-6-1908.

    1167. MINNE JANS BOELENS 68j wdnv Jeltje Jeltes van der Kooi mv Hiltje Chritiaans

    Kamma. zv Jan Minnes Boelens en Hiltje Krines van der Wal. buren Gerrit Kingma

    landb. 38j en Romke Wustman 27j gard.  15-6-1908.

    1168. JAN van der KOOI 55j landb. geb. te Oostrum mv Aaltje Sinia. zv Hedzer Keimpes

    van der Kooi en Jantje Gerrits Bosch.  28-7-1908 te Groningen.

    1169. levenloos kind vrl van Jan Bruning koopman en Maria Bruinsma. aangevers

    de vader en Wikke Bouma 36j veldwachter.  4-8-1908.

    1170. TRIJNTJE JEMKES POST 26j vv Sjouke Gerhardus de Jong. dv Jemke Tietes Post

    visser en Antje Kornelis Visser. buren Jacob de Jong 35j arb. en Gerrit Bokma 34j

    arbeider.  22-9-1908.

    1171. LISKJE ULBES BUWALDA 81 geb. te Anjum ongeh. dv Ulbe Gerrits Buwalda en

    Teatske Hendriks Schregardus. buren Kornelis Jitzes Wieringa 46j gard. en 

    Pier Jacobs de Graaf 36j bakker.  16-10-1908.

    1172. AAFKE ATES van der WOUDE 3 maanden dv Ate Dirks van der Woude arb. en 

    Tjamke Annes Jousma. buren Sjouke de Jong 26j arb. en Wikke Bouma 36j

    veldwachter.  29-10-1908.

    1173. KLAAS IDZES van der VELDE 67j ongeh. zv Ids Pieters van der Velde en Janke Jans

    Huizinga. buren Jan Fokkema 36j arb. en Johannes van der Ploeg 43j arb.  12-11-1908.

    1174. JANTJE ANDRIES HOOGAKKER 27j vv Dirk Sijbrens Osinga dv Andries Meinderts

    Hoogakker en Baukje Jans van der Wal. buren Pieter Geertsma 64j grofsmid en

    Kornelis Smit 36j arb.  21-11-1908.

    1175. JACOBUS JILLARDUS PENNINGA 41j geb. te Holwerd ongeh. hoofd der school 

    ols. zv Tjeerd Jacobs Penninga en Geertje Folkerts van der Ploeg.  26-12-1908.

1909

    1176. BAUKJE DIRKS OSINGA 10 maanden dv Dirk Sijbrens Osinga gard. en wln Jantje 

    Andries Hoogakker. buren Dirk Bruinsma 37j koopman en Sipke van Sinderen 28j

    arbeider.  4-1-1909.

    1177. GEERTJE FOLKERTS van der PLOEG 69j geb. te Ee wv Tjeerd Jacobs Penninga dv

    Folkert Willems van der Ploeg en Sieuwke Jans Boersma. buren Wikke Bouma 36j

    veldwachter en Foppe Harmans Dijkstra 42j bakker.  16-1-1909.

    1178. NIESKE KORNELIS HEERINGA 7j dv Kornelis Pieters Heeringa en Aaltje Pieters 

    Hoogstra. buren Sjoek Brantsma 37j grofsmid en Tjeerd Wieringa 40j gard.  18-2-1909.

    1179. PIETER GERRITS de ZWART 64j geb. te Nijkerk wdnv Sijke Jans Zijlstra. zv Gerrit

    Hendriks de Zwart en Maaike Geertje Wiersma. buren Wikke Bouma 36j veldwachter en 

    Foppe Groen 35j koopman.  2-3-1909.

    1180. levenloos kind vrl van Fedde Bruinsma en Maria Duipmans. buren Jan Kingma 38j

    arb. en Jan Huizinga 30j arb.  9-4-1909.

    1181. levenloos kind mnl van Jacob Eelkema arb. en Hiltje Boelens. aangevers de vader en

    Gerrit Kingma 39j landb.  18-4-1909.

    1182. PIETER PIETERS HOOGSTRA 63j geb. te Metslawier arb. wdnv Japke Sjoerds 

    Sjoerdsma zv Pieter Jantjes Hoogstra en Trijntje Wijtzes Talma. buren Pier de Graaf 36j 

    bakker en Jan Kooistra 33j timmerman.  21-4-1909.

    1183. IJTJE POPES HARTMANS 52j geb. te Nijkerk vv Klaas Sjoerds Sipma dv Pope Dirks 

    Hartmans en Tetje Idzes Sijtsma. buren Keimpe de Jong 52j arb. en Jacob Holwerda 37j

    arbeider.  30-5-1909.

    1184. POPE JACOBS de VRIES 63j geb. te Holwerd gard. mv Henke IJmes Bergmans zv 

    Jacob Popes de Vries en Sijbrigje Pieters Aagtjes. buren Eeuwe Jousma 32j gard. en Jacob

    Holwerda 37j arb.  25-6-1909.

    1185. JACOB JANS van KUIKEN 85j wdnv Antje Freerks van der Bos. zv Jan Jelles van 

    Kuiken en Betske Jelles van Kuiken. 12-9-1909 te Paesens.

    1186. KLAAS FREERKS FABER 12j zv Freerk Klazes Faber arb. en Sibbeltje Gerhardus de 

    Jong. buren Hendrik Turkstra 42j molenaar en Johannes Walsma 22j timmerman.  25-9-1909.

    1187. TJERK JACOBS de JONG 73j wdnv Antje Bokkes Miedema en Hiltje Jitzes de Jong

    zv Jacob Tjerks de Jong en Fokje Wijtzes Sijtsma. buren Jouke Wouda 57j grofsmid en

    Douwe van der Kooi 23j arb.  29-10-1909.

1910

    1188. WIETSKE HANZES KOEZEMA 28j geb. te Metslawier vv Pier Reinders Agema 

    bakker dv Hans Koezema en Jetske Steen. buren Gerrit Walings Dijkstra 50j timmerman en 

    Kornelis van der Meulen 39j arb.  5-3-1910.

    1189. JOHANNES PIETERS van der PLOEG 44j geb. te Paesens mv Geertje Harmens van 

    der Ploeg zv Pieter van der Ploeg en Trijntje Folkerts Wiersma. buren Renze Dijkstra 49j 

    arb. en Pieter Dijkstra 55j arb.  5-4-1910.

    1190. SIJTSKE JELLES HIEMSTRA 77j geb. te Wierum wv Sipke Sipkes van der Kooi. dv 

    Jelle Thomas Hiemstra en Trijntje Tjeerds van der Zee. buren Douwe Broekens 45j 

    brievengaarder en Johannes Walsma 22j timmerman.  10-4-1910.

    1191. MEINTJE JANS ZUIDEMA 59j geb. te Nijkerk vv Ulbe Gerrits Buwalda. dv Jan 

    Zuidema en Grietje Bakker. buren Johannes van der Wagen 50j gard. en Hille Wijtzes de 

    Jong 25j arbeider.   26-4-1910.

    1192. levenloos kind vrl van Jacob Jans Eelkema en Hiltje Minnes Boelens. aangevers

    de vader en Gerrit Alberts Kingma 40j landb.  30-4-1910.

    1193. REINDER KORNELIS van der MEULEN 5j zv Kornelis Pieters van der Meulen en 

    Renske Pieters Waaksma. buren Renze Damstra 43j beurtschipper en Ruurd Torensma 24j

    boerenknecht.  4-6-1910 verdronken in de dorpsvaart.

    1194. PIETER TAEKES LOLKEMA 68j geb. te Hantumeruitburen arb. wdnv Sibbeltje 

    Tammes van der Wal en Jeltje Douwes Ritskes. zv Taeke Pieters Lolkema en Hendrikje 

    Engberts Kuipers. buren Renze de Graaf 57j gard. en Rense Dijkstra 50j arb.  15-8-1910.

    1195. JAN KLAZES BOKMA 77j geb. te Dockum wdnv Pietje Willems Rasker zv Klaas

    Jans Bokma en Jantje Hilberts Bos. buren Sipke van Sinderen 29j arb. en Jacob de

    Jong 35j arb.  3-9-1910.

    1196. LOUWINA HARMENS COREE 38j vv Nutte Wealtjes Cuperus dv Harmen Louws 

    Coree en Dirkje Dirks Osinga. buren Frans Wijnia 56j gard. en Boele Terpstra 60j

    voerman.  12-9-1910.

    1197. levenloos kind vrl. van Douwe Alberts van der Kooiarb. en Aafke Andries Hoogakker

    aangevevers de vader en Pieter de Boer te Ternaard.  25-9-1910.

    1198. NUTTE WEALTJES CUPERUS 38j wdnv Louwina Harmens Coree. zv wln Wealtje 

    Christiaans Cuperus en Martzen Nuttes de Jong. buren als nr 1196.  27-10-1910.

    1199. levenloos kind vrl van Jan Andries Kingma arb. en Antje Harmens de Vries. aangevers

    de vader en Fedde Bruinsma 32j arb.  1-11-1910.

1911

    1200. JITZE KORNELIS WIERINGA 86j gard. mv Hiltje Gerrits Klazinga zv Kornelis 

    Tjeerds Wieringa en Trijntje Jitzes Post. buren Kornelis van der Meulen 40j arb. en

    Kornelis Heeringa 47j landb.  29-7-1911.

    1201. TIETE JACOBS BOSGRA 45j geb. te Wierum arb. mv Riemke Sijbes Visser zv Jacob 

    Tietes Bosgra en Pietje Remmerens Vaderloos. buren Pieter Teitsma 48j gard. en Ernst Jans

    Meinsma 22j landb.  13-8-1911.

    1202. levenloos kind vrl van Jacob Holwerda arb. en Antje Huizinga. aangevers de vader

    en Jan Wijnia 23j arb.  2-9-1911.

    1203. levenloos kind vrl. van Jacob Holwerda arb. en Antje Huizinga.

    aangevers als nr 1202.  2-9-1911.

    1204. JANTJE JACOBS HOLWERDA 10 dagen dv Jacob Holwerda arb. en Antje Huizinga. 

    buren. Tiete van der Ploeg 38j arb. en Pieter Dijkstra 57j arb.  12-9-1911.

    1205. PIETER DIRKS GEERTSMA 67j geb. te Hantumhuizen grofsmid mv Aafke Feikes 

    Radersma zv Dirk Hendriks Geertsma en Elisabeth Pieters Koop. buren Willem Sijtsma 50j 

    gard. en Eelke Walsma 51j gard.  30-10-1911.

    1206. SJOERD KLAZES  SIPMA 83j geb. te Hallum wdnv Maaike Dirks Hartmans zv Klaas 

    Siemens Sipma en Maaike Sjoerds de Groot. buren Anne Jouwerts de Vries 32j bakker

    en Dirk Freerks Visser 30j timmerman.  10-11-1911.

    1207. JITSKE DIRKS DIJKSTRA 65j vv Jan Ates Paesens dv Dirk Jans Dijkstra en Dirkje 

    Rienks Boscha. buren Jan Kingma 40j arb. en Hille de Jong 27j arb.  14-12-1911.

1912

    1208. ETTJE JANS van KUIKEN wv Willem Jans van der Meulen dv Jan Everts van Kuiken 

    en Betske Jelles Boersma. buren Eeuwe Jousma 35j landb. en Remmeren van der Kooi 22j

    arbeider.  12-1-1912.

    1209. DIRK IJSBRANDS BANGA 72j geb. te Wierum wv Sieuke Dirks Dijkstra zv IJsbarand 

    Idzes Banga en Maaike Gerrits de Ruiter. buren Jacob de Wilde 60j arb. en Dirk Bruinsma 40j

    arbeider.  29-1-1912. 

    1210. FEIJKE HAIKES RADERSMA 90j geb. te Hallum wdnv Tetje Jorrits Hartmans en 

    Tjitske Johannes Broekstra. zv Haike Andries Radersma en Afke Joetzes Brouwer. buren 

    Keimpe de Jong 55j arb. en Willem Huizinga 45j arb.  29-1-1912.

    1211. AGE JANS van der WAGEN 70j landb. mv Doetje Ouwes Postmus zv Jan Ages van der 

    Wagen en Antje Jans Osinga. buren Wikke Bouma 39j veldwachter en Dirk Venema 47j

    arbeider.  8-2-1912.

    1213. Levenloos kind vrl. van Jan Bruning koopman en Maria Bruinsma. aangevers de

    vader en Wikke Bouma 39j veldwachter.  16-7-1912.

    1214. levenloos kind mnl van Freerk Faber en Sibbeltje de Jong. aangevers de vader en 

    Bertus Walsma 23j gard.  31-7-1912.

    1215. METJE GERBENS SIKKEMA 34j geb. te Wierum vv Jelle Lammert Ernst dv Gerben 

    Elias Sikkema en Geertje Hettes de Jong. buren Jan Zijlstra 51j onderwijzer en Pieter

    Boelens 29j winkelier.  3-8-1912.

    1216. GRIETJE DOEDES POUTSMA 18j dv DoedeJohannes Poutsma arb. en Trijntje 

    Linkerhand. buren Doeke Turkstra 37j molenaar en Theunis Meinema 25j arb.  9-8-1912.

    1217. PIETJE ANNES JOUKSMA 74j geb. te Niawier wv Fokke Jochums Kooistra dv Anne 

    Joukes Jouksma en Janke Pieters Reitsma. buren Wijbren de Jong 50j arb. en 

    Jacob de Vries 37j arb.  24-10-1912. 

    1218. HILTJE TJERKS HIEMSTRA 10 maanden wonende te Wierum overleden te

    Nes 2-11-1912.

    1219. GERRIT DIJKSTRA 62j wdnv Sijbrigje Beetsma zv Pieter Gerrits Dijkstra en Trijntje

    Wiggers Heerma. 17-11-1912 te Groningen.

    1220. HILTJE JACOBS de JONG 3j dv Jacob Tjerks de Jong arb. en Johanna Tjeerds 

    Wieringa. buren Sipke van Sinderen 31j arb. en Remmeren van der Kooi 23j arb.  4-12-1912.

    1221. BAUKJE JANS KINGMA 8j dv Jan Andries Kingma en Antje Harmens de Vries. buren

    Jan Ates Paesens 54j arb en Fedde Bruinsma 34j gard.  7-12-1912.

1913

    1222. TJERK KEIMPES de JONG 85j arb. wdnv Berber Wijbrens de Jong mv Doetje 

    Renderts Jouksma. zv Keimpe Tjerks de Jong en Antje Hijlkes de Jong. buren Doede 

    Pousma 56j arb. en Klaas Bokma 51j turfschipper.  25-1-1913.

    1223. levenloos kind vrl. van Jan Andries Kingma arb. en Antje Harmens de Vries. buren

    Gerben Schreiber 60j gard. en Ulbe Pauzenga 46j gard.  5-2-1913.

    1224. MAAIKE KLAZES DIJKSTRA 65j winkeliersche ongeh. dv Klaas Jacobs Dijkstra en 

    Antje  Wijnzens de Vries. buren Anne de Jong 52j arb. en Metske Dijkstra 34j

    arb.  11-2-1913.

    1225. HERMANUS JACOBUS PARLEVLIET 5j geb. te Wierum zv Marinus Bastiaan 

    Parlevliet geref. predikant te Nes en Wierum en Maria Roest. buren Ernst Jans Meinsma 23j 

    landb. en Dirk Jans Gardenier 27j landb.  verdronken in de gracht bij Meinsma  15-2-1913.

    1226. levenloos kind vrl van Broer Everts Meinema arb en Hijlkje Andries Hoogakker.

    aangevers de vader en een Ternaarder.  18-2-1913.

    1227. levenloos kind vrl. van Lolke Tijtsma en Antje Arjens Kingma. aangevers de vader 

    en Anne de Jong 52j tuinman.  22-2-1913.

    1228. KORNELIS SIPKES van SINDEREN 3 maanden zv Sipke Dirks van Sinderen arb. en 

    Sara Dirks Osinga. buren Jacob de Jong 40j arb. en Sijtze Prins 49j arb.   21-8-1913.

    1229. PIETER ENNEUS RIJPMA 71j geb. te Nijkerk kastelein wdnv Trijntje Rijpma mv 

    Wikje Alberts Douma zv Enneus Pieters Rijpma en Wijtske Pieters Wobma. buren Pieter

    Feddes Wielinga 56j arb. en Meindert Nuttes de Jong 59j arb.  15-8-1913.

    1230. JANTJE DIRKS JOUSMA 73j wv Lourens Kornelis Heeringa dv Dirk Taekes Jousma 

    en Minke Hilles Jousma. buren Tjeerd Fokkema 34j arb. en Pieter Dijkstra 26j arb. 4-10-1913.

    1231. levenloos kind mnl. van Douwe Alberts van der Kooi arb. en Aafke Andries Hoogakker

    aangevers de vader en Sipke van Sinderen 32j arb.  4-10-1913.

    1232. IJNSKE SJOERDS HUIZENGA 75j dv Sjoerd Sieverts Huizenga en Neeltje Fetzes 

    Elzinga. buren Dirk Bruinsma 43j arb. en Sipke van Sinderen 32j arb.  3-11-1913.

    1233. TJITSKE GERRITS LIJZENGA 61j geb. te Rinsumageest wv Pieter Douwes Stallinga 

    dv Gerrit Annes Lijzenga en IJbeltje Sijtzes Sijtema. buren Andries Hoogakker 67j arb. en

    Jan Fokkema 41j arb.  6-11-1913.

    1234. POPE DIRKS HARTMANS 57j geb. te Hantum mv Baukje Paulus van Kleffens zv 

    Dirk Dirks Hartmans en Trijntje Idzes Idzinga. buren Pieter Wielinga 56j arb. en Willem

    Huizinga 47j arb.  2-12-1913.

    1235. SIPKJE TJERKS DEUNSTRA 68j geb. te Wierum vv Renze Harmens Dijkstra dv 

    Tjerk Ties Deunstra en Trijntje Sipkes Posthuma. buren Pieter Oevering 41j arb. en Jacob

    Soorsma 21j arb.  6-12-1913. 

    1236. TRIJNTJE RENSES RENZEMA 76j geb. te Anjum wv Jacob Piers de Graaf dv Rense 

    Harmens Renzema en Seeske Siebrens Slagter. buren Bertus Aukes Walsma 24j gard. en 

    Anne de Jong 53j tuinman.  11-12-1913.

1914

    1237.JAN JOEKES DORHOUT 80j geb. te Bornwird wdnv Baukje Willems Huizinga zv 

    Joeke Annes Dorhout en Pietje Jans Bakker. buren Johannes Christiaans Reeder 33j

    beurtschipper en Willem Kortendijk 27j arb.  2-1-1914.

    1238. JACOBA LOLKES TIJTSMA 8 weken dv Lolke Tijtsma arb. en Antje Kingma. buren

    Anne de Jong 54j tuinman en Metske Dijkstra 37j gard.  4-4-1914.

    1239. HABELTJE GERRITS de ZWART 76j geb. te Oosternijkerk ongeh. dv Gerrit Hendriks 

    de Zwart en Maaike Geerts Wiersma. buren Wijbren Eelkema 42j beurtschipper en Johannes 

    Dirks Reeder 37j koopman.  25-4-1914.

    1240. TIJTJE JACOBS WILMAN 72j winkelierster wv Wijnzen Jelles de Vries dv Jacob 

    Gerrits Wilman en Neeltje Thijssens Walsma. buren Wikke Bouma veldwachter en Renze 

    Damstra 47j beurtschipper.    2-5-1914.

    1241. WIKJE ALBERTS DOUMA 69j geb. te Lioessens wv Paulus Theodorus van Kleffens 

    en Pieter Enneus Rijpma. dv Albert Sjolles Douma en IJmkje IJmes Stiemsma. buren 

    Anne de Jong 54j tuinman en Sijtze Hoites Prins 50j arb.  17-5-1914.

    1242. SIJBRIGJE ANNES de VRIES 1j dv Anne Jouwerts de Vries bakker en Jantje Jans 

    Bakker.buren als nr 1219.  17-5-1914.

    1243. JOUWERT ANNES de VRIES 1j zv Anne Jouwerts de Vries bakker en Jantje Jans 

    Bakker. buren Anne de Jong 54j tuinman en Johannes Christiaans Reeder 33j 

    beurtschipper 6-6-1914

    1244. AUKJE RUURDS van der PLOEG 74j ongeh. dv Ruurd Willems van der Ploeg en 

    Trijntje Aukes Dijkstra. buren Sieger Barwegen 46j gard. en Freerk de Beer 40j

    arb.  12-6-1914.

    1245. ANNE JACOBS HOLWERDA 80j geb. te Nijkerk wdnv Grietje Pieters Zaadsma mv 

    Saapke Bokkes Miedema. zv Jacob Tjeerds Holwerda en Antje Popkes Klaver. buren

    Theunis Meinema 27j arb. en Wikke Bouma 42j veldwachter.  30-11-1914.

1915

    1246. SAESKE van der KOOI 89j geb. te Ternaard wv Pieter Boersma dv Pieter Lieuwes van

    der Kooi en Gaatske Lammerts Brandsma. buren Gerrit Ulbes buwalda 29j arb. en Renze 

    Aedes Damstra 47j beurtschipper.  3-1-1915.

    1247. Levenloos kind mnl van Rients de Jong kastelein en Jitske Kamstra. aangevers 

    de vader en Sijbe van Kuiken 52j koopman.  10-2-1915.

    1248. STIJNTJE ELZINGA 84j geb. te Lioessens wv Gerrit van der Gang dv Popke Jacobs 

    Elzinga en Aafke Douwes Bonia. buren Gerrit van der Meulen 57j kleermaker en Frans

    Wijnia 60j gardenier.  12-3-1915.

    1249. ANTJE de VRIES 41j vv Jan Kingma dv Harmen Taedes de Vries en Doetje Renderts 

    Jouksma.  24-3-1915 te Leeuwarden.

    1250. RIGTJE MOLLEMA 5 maanden dv Balling Mollema en Wijpkje Sijtsma. buren Wikke

    Bouma veldwachter en Nutte de Jong 35j arb.  19-4-1915.

    1251. GEESKE BIJL 87j geb. te Dokkum wv Ruurd Broekens dv Michiel Bijl en Grietje van

    Dijk. buren Broer Meinema 36j arb. en Bertus Walsma 26j gard.  11-6-1915.

    1252. SJOUKE DIJKSTRA 48j geb. te Nijkerk arb. mv Antje Terpstra zv Harmen Renzes 

    Dijkstra en Jantje Remmerens Vaderloos. buren Klaas de Jong 48j arb. en Hille de Jong 31j

    arbeider.  12-6-1915.

    1253. Levenloos kind vrl. van Sipke van der Kooi arb. en Jantje Dijkstra. aangevers 

    de vader en Pieter Oevering 43j arb.  11-10-1915.

    1254. JOHANNES HOLWERDA 6j zv Jacob Holwerda en Antje Huizinga.  24-12-1915

    te Leeuwarden.

1916

    1255. PIETER BUWALDA 66j gard. mv Trijntje Eelzes Jousma zv Gerrit Ulbes Buwalda en 

    Maaike Pieters Iedema. buren Pier Jacobs de Graaf 43j bakker en Dirk Coree 59j

    arbeider.  23-1-1916.

    1256. ANTJE BERGMANS 76j geb. te Holwerd wv Wilem Brunia dv IJme Haukes Bergmans

    en Aaltje Johannes Stoltz. buren Anne de Jong 56j tuinman en Tjerk Smit 37j

    schipper.  6-3-1916.

    1257. WILLEM BRUNIA 9j zv Kornelis Brunia landb. en Lieuwkje Sminia. buren Wikke 

    Bouma veldwachter en Anne de Jong 56j tuinman.  3-7-1916.

    1258. JITSKE MEINDERTSMA 71j vv Krine Boelens dv Pieter Ernstes Meindertsma en 

    Trijntje Gaatzes Hofman. buren Anne de Jong 56j tuinman en Durk Holwerda 42j 

    koopman.  21-8-1916.

    1259. levenlos kind vrl. van Tamme Lolkema en Hittje de Vries. buren Christiaan

    Cuperus 41j arb. en Sipke van der Kooi 32j arb.  22-9-1916.

    1260. BAUKJE van der WAL 65j vv Andries Hoogakker. dv Jan Krines van der Wal en

    Hijlkje Jans Havinga. buren Albert van der Kooi 57j arb. en Jelle Jans de Vries 52j

    arbeider.  9-12-1916.

    1261. SIMON SIPMA 54j gard. mv Hiske Bonga zv Sjoerd Klazes Sipma en Maaike Dirks 

    Hartmans.  18-12-1916 te Leeuwarden.

1917

    1262. AGE van der WAGEN 58j gard. ongeh. zv Johannes Ages van der Wagen en Grietje

    Jans Havinga. buren Wikke Bouma veldwachter en Anne de Jong 56j tuinman. 14-2-1917

    1263. BAUKJE van der KOOI 1 dag dv Douwe van der Kooi arb. en Aafke Hoogakker. 

    buren Jacob de Jong 44j arb. en Sijtze Prins 53j arb.  22-2-1917.

    1264. JAN STELLEMA 74j gard. wdnv Menke Geertsma zv Kornelis Tjerks Stellema en 

    Aaltje Sakes Faber. buren Sjuk Brantsma 45j grofsmid en Johannes Christiaans Reeder 36j

    beurtschipper.  7-4-1917.

    1265. PIETJE VADERLOOS 75j geb. te Wierum vv Jacob Bosgra dv Remmeren Sjoukes 

    Vaderloos en Heiltje Hotzes Boom. buren Dirk Dijkstra 57j arb. en Jan Huizinga 38j

    arbeider.  15-4-1917.

    1266. IJPE HUIZINGA 47j geb. te Nijkerk mv Heiltje Bosgra zv Lolke Jilderts Huizinga en

    Antje IJpes Heeringa. buren Eelze Jousma 35j arb. en Douwe van der Kooi 31j

    arbeider.  21-4-1917.

    1267. JAN MEINSMA 66j landb. mv Wijtske Tamsma zv Broer Jans Meinsma en Aafke 

    Douwes Jansma. buren als nr 1244.  28-4-1917.

    1268. Lijk van onbekend manspersoon gevonden aan den zeedijk onder Nes.

    donkere trui, lichte linnen werkkiel, linnen onder en bovenbroek met het woord

    Nitsche. aangevers Wikke Bouma veldwachter en Kornelis Heeringa 52j.  1-7-1917.

    1269.HENDRIK ROZENDAL 1j geb. te Kollumrzwaag zv Sijbren Rozendal arb. en 

    Sjoukje van Kooten.  7-7-1917 te Groningen.

    1270. KRINE BOELENS 74j gard. wdnv Jitske Meindertsma zv Jan Minnes Boelens en

    Hiltje Krines van der Wal. buren Renze Damstra 50j arb. en Dirk Holwerda 43j

    graankoopman.  16-7-1917.

    1271. TJERKJE van der WAL 95j wv Luitzen Sjoerds Tuinstra en Aatze Botes Koudenburg.

    dv Crijne Sjoerds van der Wal en Trijntje Jans Linkerhand. buren Anne de Jong 57j

    tuinman en Romke Wustman 36j gard.  7-8-1917.

    1272. DOUWINA de JONG 3j dv Klaas de Jong arb. en Jantje Barwegen. buren Fedde

    Bruinsma 39j gard. en Jan Dijkstra 21j arb.  30-10-1917.

    1273. ULBE PAUZNGA 51j gard. geb. te Nijkerk mv Neeltje de Vries zv Johannes Tjerks

    Pauzenga te Surhuizum en wln Jeltje Ulbes Buwalda. buren Jan van der Wagen 58j

    gard. en Wikke Bouma 45j veldwachter.  10-12-1917.

    1274. SIPKJE van der KOOI 6j dv Sipke van der Kooi arb. en Jantje Dijkstra. buren

    Tamme Lolkema 40j arb. en Jacob Bosgra 23j arb.  26-12-1917.

    1275. ANTJE de JONG 46j vv Wijbren Eelkema dv Tjerk Keimpes de Jong en Berber

    Wijbrens de Jong. buren Jochum Kooistra 47j schilder en Gerrit de Zwart 39j

    melkrijder.  29-12-1917.

    1276. GERHARDUS FABER 18j arb. zv Freerk Faber voerman en Sibbeltje de Jong. buren

    Dirk Venema 53j arb. en Jan Walsma 24j gard.  30-12-1917.

1918

    1277. RIENTS TURKSTRA 84j geb. te Anjum wdnv Durkje Jans Banga zv Hendrik Rients

    Turkstra en Hiltje Tjebbes Smits. buren Anne de Jong 57j tuinman en Jacob de 

    Jong 26j arb.  21-1-1918.

    1278. HILLE JOUSMA 83j mv Lutske Klaver zv Sijbe Hilles Jousma en Pietje Tjallings

    Meindertsma. buren Anne de Jong 57j tuinman en een Ternaarder.  30-1-1918.

    1279. PIETERKJE DIJKSTRA 77j ongeh. dv Dirk Harmens Dijkstra en Sijtske Pieters

    Kabellauw. buren Dirk Bruinsma 57j gard. en Wijbren de Jong 56j arb.  1-2-1918.

    1280. Jelle de Wilde 28j arb. zv Jacob de Wilde en Tietje Sijtsma.  31-1-1918

    te Groningen.

    1281. DIRKJE KAMSTRA 30j vv Jan Tijtsma dv Rense Kamstra en Saakje Dijkstra.

    buren Sjoerd Dijkstra 41j gard. en Kornelis de Vries 47j gard.  10-5-1918.

    1282. BAUKJE van der KOOI 2 maanden dv Douwe van der Kooi en Aafke Hoogakker.

    buren Hendrik de Vries 49j arb. en Sijtze Prins 54j arb.  2-6-1918.

    1283. SIEUKE HUIZINGA 84j ongeh. dv Willem Huizinga en Tjitske Bandsma. buren

    Anne de Jong 58j tuinman en Pope Visser 26j beurtschipper.  4-6-1918.

    1284. JAN van der MEULEN 57j mv Tjitske Boersma zv Pieter Jans van der Meulen en

    Tjitske Joekes Dorhout. buren Gerrit Buwalda 35j gard. en Hendrik Sijtsma 25j

    gardenier.  15-6-1918.

    1285. WIJTSKE de VRIES 86j geb. te Hantumhuizen wv Pieter Boersma en Eelze van der 

    Ploeg dv Tjepke de Vries en Tjitske Prins. buren Hendrik Buwalda 64j gard. en Hendrik

    Sijtsma 26j landb.  4-11-1918.

    1286. GEERTJE MEINEMA 10j dv Broer Meinema en Hijlkje Hoogakker. buren Kornelis 

    de Vries 49j gard. en Eelze Jousma 37j arb.  20-11-1918.

    1287. DIRK OSINGA 77j arb. wdnv Janneke van der Schaaf zv Kornelis Sijbrens Osinga

    en Elisabeth Ages van der Wagen. buren Pier Jacobs de Graaf 46j bakker en Tjerk

    Folkerts Smidt 39j arb.  4-12-1918.

1919

    1288. WIJTZE de JONG 74j wdnv Hiltje Ram zv Jacob Tjerks de Jong en Fokje Sijtsma. 

    buren Wikke Bouma 46j veldwachter en Gerrit Buwalda 34j arb.  9-2-1919.

    1289. TJEERDTJE de JONG 66j vv Minne Bouta dv Eelze Jacobs de Jong en Tjeerdtje 

    Wijtzes Boersma. buren Harmen Dijkstra 28j arb. en Metske Dijkstra 41j arb.  28-2-1919.

    1290. JACOB de WILDE 67j arb. mv Tietje Sijtsma zv Jelle Jacobs de Wilde en Froukje Jans

    van der Gang..buren Wijbren de Jong 57j arb. en Dirk Bruinsma 47j gard.  8-4-1919.

    1291. DIRK REEDER 68j gard. mv Hinke Ritskes zv Johannes Christiaans Reeder en Liskje

    Dirks Doedema. buren Freerk de Beer 45j arb. en Jan Tijtsma 30j gard.  15-4-1919.

    1292. LAURENSE BRUINSMA 78j gard. geb. te Dockum mv Catharina Aalet van der Mei. 

    zv Durk Jans Bruinsma en Anna Feitzes Heida. buren Pieter Boelens 36j winkelier en 

    Ritske Dijkstra 48j gard.  15-4-1919.

    1293. FOLKERT van KUIKEN 84j wdnv Sijke Visser zv Jan van Kuiken en Betske Boersma.

    buren Jacob de Jong 27j arb. en Dirk Dijkstra 58j arb.  6-5-1919. 

    1294. ALBERT van der KOOI 59j gard. geb. te Wierum mv Sijtske de Jong zv Sipke Sipkes 

    van der Kooi en Sietske Jelles Hiemstra. buren Anne de Jong 59j tuinman en Joeke

    Dorhout 46j gard.  24-5-1919.

    1295. DOUWE de VRIES 70j geb. te Niawier mv Aaltje Wieringa zv Harmen Douwes de 

    Vries en Trijntje Johannes de Vries. buren Jan Fokkema 47j gard. en Ruurd Torensma 33j

    gardenier.  28-6-1919.

    1296. AAFKE DIJKSTRA 47j geb. te Wierum vv Jan Willems van der Meulen slager dv 

    Lieuwe Willems Dijkstra en Jeltje Jauws Grijpstra. buren Tjeerd Fokkema 40j gard. en Dirk

    Visser 46j arb.  22-7-1919.

    1297. SIJBREN VISSER 19 dagen zv Pope Visser arb. en Tjitske Bosch. buren Jan

    Bruning 48j koopman en Jan Tijtsma 30j gard.  1-8-1919.

    1298. HARMANUS HUGING 71j geb. te Niawier wonende te Dockum wdnv Sjoerdtje 

    Blumers zv Johannes Harmens Huging en Eelkje Harmens Duipmans. buren Remmeren 

    van der Kooi 30j arb. en Hendrik de Wilde 29j arb.  13-8-1919.

    1299. TETJE STELLEMA 80j vv Kornelis Smit dv Wijbe Tjerks Stellema en Jeltje Lemmes

    Boersma. buren Jan Sijtsma 26j arb. en Jacob Walsma 22j landb.  17-9-1919.

    1300. HENDRIK BUWALDA 65j gard. mv Grietje Keegstra zv Gerrit Ulbes Buwalda en 

    Maaike Pieters Iedema. buren Jan Kooistra 45j timmerman en Hendrik Sijtsma 27j 

    landb. 27-12-1919.

1920

    1301.RENZE KAMSTRA 62j arb. geb. te Hantumhuizen mv Saakje Dijkstra zv Watze 

    Tjallings Kamstra en Antje Renzes Kampstra. buren Ate van der Woude 42j wegwerker en

    Jacob de Jong 44j beurtschipper.  8-1-1920.

    1302. levenloos kind vrl. van Douwe van der Kooi en Aafke Hoogakker. aangevers de 

    vader en Lucas van der Ploeg 48j schoenmaker te Ternaard.  9-2-1920.

    1303. HILTJE KLAZINGA 86j wv Jitze Wieringa dv Gerrit Arends Klazinga en Japke 

    Baukes Bandsma. buren Harmen Dijkstra 29j arb. en Renze Linthof 30j arb.  8-2-1920.

    1304. JAN GREVINK 2j zv Bart Grevink arb. en Aafke Dijkstra. buren Fedde Bruinsma 42j

    gard. en Hille de Jong 35j arb.  24-2-1920.

    1305. KLAAS HOOGLAND 72j landb. geb. te Hoogebeintum mv Jitske Wassenaar. zv Pieter

    Watzes Hoogland en Dieuke Jans Hogendijk.  Anne de Jong 59j tuinman en Wikke

    Bouma 47j veldwachter.  4-3-1920.

    1306. AAFKE RADERSMA 73j geb. te Marrum wv Pieter Geertsma dv Feike Radersma en 

    Tetje Jorrits Hartmans. buren Pieter Boelens 36j winkelier en  Kornelis Wieringa 58j 

    gardenier. 9-3-1920.

    1307. AAFKE HOOGAKKER 37j vv Douwe van der Kooi dv Andries Meinderts Hoogakker 

    en Baukje Jans van der Wal. buren Eelze Jousma 8j arb. en Kornelis de Vries 50j

    gardenier.  13-3-1920.

    1308. GERRIT de VRIES 5j zv Jacob de Vries gard. en Antje van der Gang. buren Ate van 

    der Woude 42j wegwerker en Sijtze Groen 22j slager.  8-4-1920.

    1309. RENSCHE SLAGMAN 5 maanden geb. te Spekholzerheide wonende te Heerlen dv 

    Freerk Slagman opzichter en Antje Venema wonende te Heerlen. buren Joeke Dorhout 48j 

    gard. en Freerk Faber 43j voerman.  16-5-1920.

    1310. SIEUKE BONGA 62j vv Hartman Sipma dv Johannes Montes Bonga en Geertje 

    Kornelis Hartmans. buren Anne de Jong 60j tuinman en Eeuwe Jousma 44j gard.  3-11-1920.

    1311. DIRK HEERINGA 58j ongeh. zv Lourens Heeringa en Jantje Jousma.  19-11-1920

    te Zuidlaren.

    1312. JAN van KUIKEN 88j wdnv Antje Fenema zv Ruurd Everts van Kuiken en Pietje

    Theunis Wouter. buren Broer Meinema 40j arb. en Douwe van der Kooi 35j arb. 13-12-1920

1921

    1314. HEMKE BERGMANS 74j geb. te Holwerd wv Pope de Vries dv IJme Houkes 

    Bergmans en Aaltje Johannes Stoltz. buren Foppe Groen 47j koopman en Ale Bouma 22j 

    ambtenaar ter cecretarie. 26-1-1921.

    1315. WILLEM BANDSMA 67j arb. geb. te Wierum mv Freerkje Kamma zv Kornelis Everts 

    Bandsma en Lieuwkje Wouters Dijkstra. buren Durk Holwerda 47j graanhandelaar en

    Jan Kooistra 45j timmerman.  16-3-1921.

    1316. AAFKE JAARSMA 49j geb. te Wierum vv Pier de Graaf dv wln Lammert Simons 

    Jaarsma en Aafke Gijsberts Heeringa te Metslawier. buren Sipke van Sinderen 40j arb. en 

    Metske Dijkstra 43j gard.  25-3-1921.

    1317. BOELE TERPSTRA 71j geb. te Oostrum wdnv IJnske Pieters Hiemstra en Jacoba 

    Doornbos mv Elske Jaarsma zv Broer Wijtzes Terpstra en Antje Boeles Mellema. buren 

    Sijbren Meinema 22j arb. en Gerrit Gardenier 25j landb.  26-3-1921.

    1318. HILTJE HOEKSTRA 93j wv Ate Jacobs Paesens en Andries de Jong. dv Pieter 

    Siemons Hoekstra en Sijke Kornelis Zaadsma. buren Douwe van der Kooi 35j arb. en Jan 

    Venema voerman 22j.  5-6-1921.

    1319. JANKE van KUIKEN 69j vv Jacob Ages Postma dv Ruurd Eveverts van Kuiken 

    en Hiltje Douwes de Vries. buren Joeke Dorhout 49j gard. en Freerk Faber 44j

    voerman.  10-9-1921.

    1320. PIETER de JONG 25j arb zv Keimpe Tjerks de Jong gard. en Janke Pieters van der

    Velde buren Hendrik Geertsma 34j smid en Jan Wijnia 33j gard.  15-9-1921.

    1321. DOEDE DOUMA 39j schoenmaker geb. te Paesens mv Doetje Dijkstra. zv Doede 

    Douma en Jelske Luimstra. buren Freerk de Beer 47j arb. en Wikke Bouma 48j 

    veldwachter.  10-10-1921. 

    1322. TJALLING Dijkstra 74j mv Trijntje Walsma zv Ritske Engels Dijkstra en Akke 

    Tjallings Meinsma. buren Pier de Graaf 49j bakker en Harmen Dijkstra 30j arb.  3-12-1921.

    1323. JANNA CUPERIJ 84j geb. te Hantum wv Klaas Faber dv Freerk Klazes Cuperij en 

    Antje Jans van Dam. buren Joeke Dorhout 49j gard. en Dirk Venema 57j arb.  6-12-1921.

    1324. JACOB POSTMA 76j gard. wdnv Baukje Mollema en Janke van Kuiken zv Age Ages

    Postma en Grietje Jans Bakker. buren Joeke Dorhout 49j gard. en Anne de Jong 61j

    tuinman.  14-12-1921.

    1325. ANTJE BOONSTRA 78j geb. te Wanswerd wv Klaas Dijkstra dv Merk Boonstra en 

    Trijntje Dijkstra. buren Minne Eelkema 24j arb. en Gatze de Beer 23j arb.  27-12-1921.

1922

    1326. SAAPKE MIEDEMA 84j geb. te Metslawier wv Anne Holwerda dv Bokke Sapes 

    Miedema en Korneliske Kornelis Postma. buren Anne de Jong 61j tuinman en Ale Bouma 

    secretariebeambte 23j.  29-1-1922.

    1327. JOHANNES van der WAGEN 35j ongeh. zv Age Jans van der Wagen en Doetje Ouwes

    Postmus. buren Theunis Meinema 35j arb. en Jacob Soorsma 28j arb.  18-2-1922.

    1328. JANKE LEIJ 86j geb. te Ee wv Hendrik Huizinga  dv Pieter Johannes Leij en Marten

    Tjommes Wijtsma. buren Anne van der Meulen 57j arb. en Dirk Visser 49j arb.  18-2-1922.

    1329. ANTJE TIJTSMA 1j dv Jan Tijtsma gard. en Chrisje Kamma. buren Jan Bruning 51j

    koopman en Jan Hoekstra 37j arb.  11-4-1922.

    1330. JAN MEINSMA 26 dagen zv Ernst Meinsma landb. en Dieuke van der Wagen.

    overleden te Groningen op 17-5-1922.

    1331. ARJEN KINGMA 58j gard. geb. te Lioessens mv Jacoba Dijkstra zv Andries Arjens 

    Dijkstra en Jantje Jans Finia. buren Sjoek Brantsma 50j smid en Anne de Jong 62j

    tuinman.  25-5-1922.

    1332. levenloos kind mnl van Jan Dijkstra en Anna de Vries. aangevers de vader 26j 

    veldarbeider en Remmeren van der Kooi 33j.  14-8-1922.

    1333. JAN GARDENIER 63j landb. geb. te Wierum mv Taetske van der Gang zv Dirk 

    Dirks gardenier en Baukje Krines van der Wal. buren Ernst Meinsma 33j landb. en Gerrit 

    Gardenier zoon landb. 26j.  30-9-1922.

    1334. GRIETJE KEEGSTRA 71j geb. te Wierum wv Hendrik Buwalda dv Klaas Hessels 

    Keegstra en Houweltje Klazes de Kleine. buren Jan Kooistra 46j timmerman en

    Jan Dijkstra 26j veldarb.  6-10-1922.

    1335. HENDRIK GEERTSMA 35j grofsmid mv Beitske Walsma zv Pieter Dirks Geertsma

    en Aafke Feikes Radersma. buren Anne de Jong 62j tuinman en Jan Wijnia 34j

    gardenier.  19-11-1922.

    1336. PIETER JOHANNES de MAAGD 2 maanden zv Johannes Jacobus de Maagd hoofd

    eener school o.l.s. en Hillegonda de Laat. buren Anne de Jong 62j tuinman en

    Jacob Kingma 26j timmerman.  11-12-1922.

1923

    1337. GERBEN KEIZER 70j schipper geb. te Vrouwenparochie mv Grietje Hovinga zv

    Jan Gerbens Keizer en Hendrikje Piers Wagenaar. buren Anne de Jong 62j tuinman en

    Marten Cuperus 34j arb.  8-3-1923. 

    1338. TJITSKE van der MEULEN 34j vv Remmeren van der Kooi dv Jan Pieters van der

    Meulen en Tjitske Boersma. buren Hendrik Sijtsma 30j arb. en Jan Dijkstra 25j

    arbeider.  11-3-1923.

    1339. TIETJE SIJTSMA 72j wv Jacob de Wilde dv Hendrik Jelles Sijtsma en Liskje IJmes

    Meinsma. buren Dirk Bruinsma 52j arb. en Lolke Tijtsma 30j arb.  2-4-1923.

    1340. JACOB FREDERIK de ZWART 17 maanden zv Gerrit de Zwart schoenmaker en 

    Wijtske de Boer. buren Johannes Reeder 46j commissionair en Jan Eelkema 25j

    veldarbeider.  27-4-1923.

    1341. TAETSKE BUWALDA 71j wv Klaas Mollema dv Gerrit Ulbes Buwalda en Maaike

    Pieters IJdema. buren Jan Wijnia 35j gard. en Andries de Jong 28j 

    vrachtrijder.  31-7-1923.

    1342. LUTSKE KLAVER 85j geb. te Twijzel wv Hille Sijbes Jousma dv Eeuwe Tjerks 

    Klaver en Tjitske Harkes Gorter. buren Anne de Jong 63j tuinman en Jan Hoekstra 38j

    arbeider.  19-9-1923.

    1343. DOUWE BROEKENS 58j kantoorhouder geb. te Dockum mv Geertje Schregardus zv

    Ruurd Broekens en Geeske Bijl. buren Marten Cuperus 34j veldarbeider en Jan

    Faber 21j veldarbeider.  29-9-1923.

1924

    1344. MAAIKE PAUTSMA 85j geb. te Nijkerk wv Andries Huizinga dv Anne Tjepkes 

    Pautsma en Idske Jacobs Monsma. buren Anne de Jong 64j tuinman en Andries de Jong 28j

    vrachtrijder.  6-2-1924.

    1345. JAN TIJTSMA 35j wdnv Dirkje Kamstra mv Chrisje Kamma zv wln Jacob Jans Tijtsma 

    en Antje Wijtzes Visser. buren Jan Bruning 53j koopman en Bart Grevink 33j 

    koopman.  17-3-1924.

    1346. LIEUWE SMIT 1 maand zv Tjerk Smit arb. en Maaike Wielinga. buren Theunis 

    Meinema arb. 37j en Wijbren Dijkstra 31j arb.  23-5-1924.

    1347. GRIETJE SIJTSMA 26j vv Andries de Jong dv Jelle Hendriks Sijtsma en Stijntje 

    Andries Huizinga. buren Rients de Jong 34j cafehouder en Jan Wijnia 36j gard.  7-7-1924.

    1348. PIETER DIJKSTRA 69j veldarb. wdnv Maaike Bokma. zv Pieter Jans Dijkstra en 

    Meintje Ruurds van Kuiken. buren Jacob Soorsma 32j veldarb. en Ale Bouma. 21-7-1924.

    1349. SIBBELTJE de VRIES 76j geb. te Ternaard vv Arjen Schregardus dv Jelle Gerrits de

    Vries en Grietje Wijnzens de Vries. buren Douwe van der Kooi 38j veldarb. en Jacob

    Walsma 27j landb.  6-11-1924.

1925

    1350. KORNELIS SMIT 82j geb. te Hantumhuizen wdnv Tijtje Stellema zv Pieter Hilles Smit 

    en Obtje Jans Bokkema. buren Metske Dijkstra 47j gard. en Harmen Dijkstra 34j

    veldarbeider.  1-2-1925.

    1351. JANTJE BAKKER 44j geb. te Kooten vv Anne Jouwerts de Vries bakker. dv Jan 

    Poppes Bakker en Sijbrigje Daniels Sijtsma. buren Anne de Jong 64j tuinman en Sipke van

    Sinderen 44j veldarb.  28-2-1925.

    1352. FOLKERT van KUIKEN 83j wdnv Agenietje Johannes Seepma mv Attje de Jong. zv 

    Ruurd Everts van Kuiken en Hiltje Douwes de Vries. buren Douwe van der Kooi 39j arb. en

    Pieter de Vries 33j landb.  15-3-1925.

    1353. ULBE BUWALDA 77j arb wdnv Mientje Jans Zuidema zv Gerrit  Ulbes Buwalda en 

    Maaike Pieters IJdema. buren Lolke Tijtsma 38j arb. en Johannes Pauzenga 29j

    gardenier.  21-6-1925.

    1354. JOHANNES BOELENS 80j mv Antje Sijtsma zv Jan Minnes Boelens en Hiltje Krines

    van der Wal. buren Sipke van Sinderen 44j veldarb. en Willem Kortendijk 39j

    veldarbeider.  22-7-1925.

    1355. GERBEN KEIZER 11dagen geb. te Zuidhorn zv Jahannes Keizer schipper en Geeske

    Harder.  20-8-1925 te Dockum.

    1356. IJEMKJE SIJTSMA 66j geb. te Paesens vv Pieter Paesens dv Jan Hendriks Sijtsma en

    Elske Pieters de Haas. buren Fedde Bruinsma 47j gard. en Jan Meinema 23j

    veldarbeider.  31-8-1925.

    1357. ANDRIES HOOGAKKER 78j wdnv Baukje van der Wal zv Meindert Wijbrens 

    Hoogakker en Aukje Annes Sijma. buren Eelze Jousma 43j veldarb. en Jan Venema 26j

    voerman.  6-9-1925.

    1358. levenloos kind mnl van Waeltje Cuperus en Grietje Venema. aangevers de vader 29j

    veldarbeider en Joeke Dorhout 53j veldarb.  2-10-1925.

    1359. FOKKE de JONG 9 maanden zv Jacob de Jong barbier en Elizabeth Fokkema. buren

    Anne de Jong 65j tuinman en Ritske Dijkstra 54j gard.  19-11-1925.

1926

    1360. JELTJE STELLEMA 59j vv Anne de Jong dv Tjerk Wijbes Stellema en Akke Jans 

    Cuperus. buren Klaas Zijlstra 63j gard. en Wikke Bouma 53j veldwachter.  18-6-1926.

    1361. FREERK FABER 49j voerman mv Sibbeltje de Jong zv Klaas Faber en Jantje Freerks 

    Cupery. buren Tjeerd Fokkema 47j gard. en Douwe Soepboer 32j gard.  30-8-1926.

1927

    1362. FOKKE FOKKEMA 59j landb. geb. te Driesum mv Rigtje Kingma zv Jacob Fokkes 

    Fokkema en Wijke Tjebbes de Vries. buren Romke Wustman 46j gard. en Pieter

    Stallinga 40j landb.  29-1-1927.

    1363. FRANS WIJNIA 72j landb. geb. te Nijkerk mv Tjitske de Wilde zv Jan Franzes Wijnia 

    en Doetje Kornelis Heemstra. buren Kornelis Wiersma 33j smid en Pieter Visser 43j

    zeevisser.  10-2-1927.

    1364. EEUWE JOUSMA 50j gard. ongeh. zv Hille Sijbes Jousma en Lutske Eeuwes Klaver.

    buren Douwe van der Kooi 41j veldarb. en Sipke van Sinderen 45j veldarb.  11-2-1927.

    1365. levenloos kind mnl van Ernst Meinsma landb. en Dieuke van der Wagen. buren

    Tiete van der Ploeg 53j veldarb. en Dirk de Jager 47j veldarb.  29-7-1927.

    1366. ANTJE SIJTSMA 78j wv Johannes Boelens dv Hendrik Jelles Sijtsma en Liskje IJmes

    Meinsma. buren Willem Kortendijk 41j veldarb. en Sipke van Sinderen 47j

    veldarbeider.  3-12-1927.

1928

    1367. ELIZABETH FOKKEMA 34j vv Jacob de Jong barbier dv Fokke Fokkema en Hinke

    Kamminga.  8-3-1928 te Leeuwarden.

    1368. GERHARDUS de JONG 79j geb. te Paesens wdnv Tietje Wieringa zv Sjouke 

    Gerhardus de Jong en Sibbeltje Livius Dublinga. buren Dirk Visser 55j veldarb. en Jacob de 

    Vries 29j veldarb.  10-4-1928.

    1369. JAN van der WAGEN 68j ongeh. zv Johannes Ages van der Wagen en Grietje Jans 

    Havinga. buren Sipke van Sinderen 48j veldarb. en Johannes Reeder 48j winkelier. 21-8-1928

    1370. EELKE WALSMA 68j landb. mv Betske van Kuiken zv Metske Thijssens Walsma en

    Beitske Aukes Visser. buren Bauke Smits 43j kantoorhouder en Hendrik Sijtsma 36j

    kweeker.  23-9-1928.

    1371. TRIJNTJE WALSMA 89j wv Tjalling Dijkstra dv Metske Thijssens Walsma en Grietje

    Jans Teensma. buren Jan Huizinga 49j veldarb. en Jacob de Graaf 26j bakker. 17-10-1928.

    1372. BETSKE van der MEULEN 66j vv Gerben Schreiber dv Willem Jans van der Meulen 

    en Ettje Jans van Kuiken. buren Dirk Visser 36j veldarb.en Sjoerd Dijkstra 52j 

    gard.  9-11-1928

    1373. ANNE de JONG 12j zv Rients de Jong autodienstondernemer en Jitske Kamstra. buren

    Sipke van Sinderen 48j veldarb. en Andries de Jong 33j kweeker.  16-12-1928.

1929

    1374. ANNE de JONG 3 weken zv Rients de Jong autobusondernemer en Jitske Kamstra.

    buren Jacob de Jong 37j veldarb. en Minne Dijkstra 21j bakkersknecht.  9-2-1929.

    1375. SIJBREN OSINGA 81j wdnv Pietje Pieters Meindertsma zv Dirk Sijbrens Osinga en 

    Trijntje Hijlkes Hoekstra. buren Sipke van Sinderen 48j veldarb. en Jan Schreiber 28j

    landbouwer.  17-2-1929.

    1376. FREERK de BEER 5 dagen zv Anne de Beer gard. en Dirkje Visser. buren Anne Sloot 

    veldarb. 26j en Bauke Regnerus 32j veldarb.  26-2-1929.

    1377. ANNA KINGMA 3 dagen dv Harmen Kingma melkrijder en Anna Faber. buren Jacob 

    de Jong 54j gard. en Harmen Dijkstra 31j veehouder.  19-3-1929.

    1378. JACOB KAMMA 15j zv Wijtze Kamma en Ijbeltje Kamma. buren Aant Dijkstra 51j 

    veldarb. en Pieter Dijkstra 42j timmerman.  5-4-1929.

    1379. ANNA CATHARINA AALET van der MEI 89j geb. te Murmerwoude wv Laurense 

    Bruinsma dv Fedde Abes van der Mei en Marianne Hilner. buren Pieter Boelens 45j winkelier 

    en Joeke Dorhout 57j gard.  5-4-1929.

    1380. DIRK DIJKSTRA 5 maanden zv Jan Dijkstra veldarb. en Anna de Vries. buren Watze 

    Talsma 34j veldarb. en Marten Cuperus 40j veldarb.  8-4-1929.

    1381. TJERK BOELENS 80j ongeh. zv Jan Minnes Boelens en Hiltje Krines van der Wal. 

    buren Jippe Holwerda 28j koopman en Anne de Jong 69j tuinman.  13-4-1929.

    1382. DOEDE POUTSMA 72j veldarb. mv Trijntje Linkerhand zv Johannes Doedes Poutsma 

    en Grietje Jelles de Vries. buren Dirk Visser 56j veldarb. en Jacob Soorsma 37j 

    veldarbeider. 19-4-1929.

    1383. JELLE de VRIES 65j gard. mv Grietje Elzinga zv Jan Jelles de Vries en Tjeerdje 

    Wessels van der Weg. buren Waeltje Cuperus 32j veldarb. en Douwe van der Kooi 43j

    veldarbeider.  20-5-1929.

    1384. SIJBE van KUIKRN 66j commissionair mv Maaike Feijma zv Jan Ruurds van Kuiken 

    en Antje Sijbes Venema. buren als nr 1360.  21-5-1929.

    1385. TRIJNTJE LINKERHAND 65j wv Doede Poutsma dv Jan Tjerks Linkerhand en Aaltje 

    Berends Dijkstra. buren als nr 1382.  30-5-1929.

    1386. DOETJE SIKKEMA bijna 11 maanden dv Sape Sikkema veldarb. en Grietje 

    Meindertsma. buren Tjerk Dijkstra 44j gard. en Pier Wiersma 40j landb.  17-10-1929.

    1387. JAN ZIJLSTRA 68j geb. te Wetzens mv Sijtske Jousma zv Jacob Reitzes Zijlstra en 

    Emke Jans Wiedema. buren Minne Boelens 42j gard. en Jippe Holwerda 28j 

    koopman.  25-10-1929.

    1388. ANTJE van der WEG 66j geb. te Ternaard vv Jelle de Vries dv Ruurd Gerbens van der

    Weg en Pietje Pieters de Vries. buren Douwe van der Kooi 43j arb. en Jan Renzes de

    Graaf 43j gard.  2-11-1929.

    1389. SIJTZE PRINS 66j geb. te Wierum mv Jantje Bokma zv Hoite Pieters Prins en Lieukje

    Sijtzes Visser. buren Jacob Soorsma 37j veldarb. en Jacob de Vries 31j veldarb. 9-12-1929.

1930

    1390.JAN PAESENS 72j geb. te Paesens wdnv Jitske Durks Dijkstra mv Hiltje Kamma zv Ate

    Jacobs Paesens en Hiltje Pieters Hoekstra. buren Douwe van der Kooi 44j veldarb en

    Pieter de Vries 37j gard.  1-2-1930.

    1391. METSKE WALSMA 31j landb. ongeh. zv wln Eelke Walsma en Betske van Kuiken.

    buren Bauke Smits 44j kantoorhouder en Hendrik Sijtsma 37j kweeker. 12-2-1930.

    1392. levenloos kind mnl van Pieter van der Meulen gard. en Tjitske Smit. aangevers

    de vader en Sipke van der Kooi 46j gard.  15-5-1930.

    1393. DIEUKE WESTERHOF 87j geb. te Nijkerk wv Johannes Kingma dv Jan Eelkes 

    Westerhof en Nieske Dirks Sijtsma. buren Enne Ozinga 41j wagenmaker en Romke

                Boelens 26j motorschipper.  19-5-1930.

    1394. AALTJE SINIA 77j geb. te Nijkerk wv Jan van der Kooi dv Gerrit Sjolles Sinia en 

    Antje Wiggers Heerma. buren Pier Wiersma 41j landb. en Hedzer Wiersma 54j

    veldarb. 20-6-1920

    1395. DIRK HARTMAN BOLMA 58j landb. geb. te Hardegarijp wdnv Gerbrigje 

    Noordenbos mv Geertje Sipma. zv Dieuwko Hajonides Andries Bolman en Antje Dirks 

    Hartmans. buren Anne Stallinga 42j landb te Paesens en Sjoerd Dijkstra 54j

    landb.  14-12-1930.

    1396. BAUKJE HAVINGA 82j vv Anne Jouwsma dv Joost Jans Havinga en Tjamkje Liemes

    Heslinga. buren Foppe Groen 57j koopman en Klaas Dijkstra 33j veldarb.  14-12-1930,

1931

    1397. GAATSKE SOEPBOER 20j geb. te Hantum ongeh. dv Pieter Soepboer gard. en Tjitske 

    van der Woude. buren Sape van der Zee 29j veldarb. en Sijtze Smit veldarb.  1-3-1931.

    1398. PIETER WIELINGA 74j geb. te Nijkerk mv Jitske Visser zv Fedde Klazes Wielinga en 

    Tjitske Joekes Dorhout. buren Theunis Meinema 44j gard. en Jan Sijtsma 38j

    gardenier.  15-3-1931.

    1399. MARTZEN de JONG 82j wv Waeltje Christiaans Cupurus vv Rinse de Graaf. dv Nutte

    Jacobs de Jong en Gatske Mients Wendelaar. buren Freerk de Beer 57j gard. en

    Jan Bruning 60j koopman.  31-5-1931.

    1400. ANNE MEINEMA 79j geb te Bornwird mv Hendrikje Faber zv Jenne Annes Meinema

    en IJtje Bokkes van der Ploeg. buren Tjerk Smit 52j veldarb. en Kornelis Wiersma 37j

    grofsmid.  18-6-1931.

    1401. GEERTJE BANDSMA 90j geb. te Wierum wv Evert Meinema dv Kornelis Everts 

    Bandsma en Lieuwkje Wouters Dijkstra. buren Hedzer Wiersma 55j veldarb. en Nutte de

                Jong 50j veldarbeider.  27-8-1931.

    1402. ANTJE van der WAGEN  87j wv Eelke Fokkema dv Jan Ages van der Wagen en Antje

    Jans Osinga. buren Aant Dijkstra 53j veldarb. en Jacob Tjerks de Jong 56j veldarb. 23-8-1931

    1403. AKKE MOLLEMA 48j vv Gerrit Ulbes Buwalda dv Klaas Ballings Mollema en 

    Taetske Gerrits Buwalda. buren Minne Jacobs Eelkema 34j landb. en Wijnzen Ulbes

                Pauzenga 21j landbouwer.  18-11-1931.

1932

    1404. levenloos kind mnl van Jan van der Ploeg en Antje Hoekstra. aangevers de vader

    en Tjipke Schoonbergen 47j veldarb.  6-2-1932.

    1405. JELLE de VRIES 69j gard. wdnv Antje van der Weg zv Gerrit Jelles de Vries en 

    IJbeltje Stellema. buren Douwe van der Kooi 46j gard. en Jan de Graaf 46j gard.  21-5-1932.

    1406. JAN DIJKSTRA 27j arb. mv Berber Eelkema zv Sjoerd Johannes Dijkstra en Dirkje 

    Sijbrens Osinga. buren Jan Gerbens Schreiber 31j arb. en Hendrik Willems Huizinga 32j

    arbeider.  13-6-1932.

    1407. DIRK DIJKSTRA 71j veldarb. wdnv Neeltje Wibalda zv Pieter Jans Dijkstra en 

    Meintje Ruurds van Kuiken. buren Schelte Postmus 50j veldarb. en Rients de Jong 42j

    cafehouder.  28-6-1932.

    1408. KLASKE BARWEGEN 11 maanden geb. te Leeuwarden dv Andries Barwegen 

    winkelier en Akke Brouwer. buren als nr 1407.  28-6-1932.

    1409. ANTJE DIJKSTRA 11 maanden dv Harmen Dijkstra veldarb. en Dieuke Kingma. buren

    Jan Huizinga 53j veldarb. en Remmeren van der Kooi 42j gard.  12-7-1932.

    1410. EKKE SCHREGARDUS 59j geb. te Wierum ongeh. dv Cornelis Machiels Schregardus 

    en Jantje Doedes Bijland. buren Tjeerd Fokkema 53j gard. en Jan Faber 30j

    autoverhuurder.  18-11-1932.

    1411. FOPPE GROEN 59j koopman mv Hiltje van Kuiken zv Sijtze Foppes Groen en Jeltje 

    Douwes Douma.  22-11-1932 te Nijkerk.

    1412. levenloos kind mnl van Hendrik de Vries vrachtrijder en Anna Huizinga. aangevers

    de vader en Jan Hoekstra 47j veldarb.  30-11-1932.

    1413. ELISABETH van der WAGEN 69j vv Kornelis Wieringa dv Johannes Ages van der 

    Wagen en Grietje Jans Havinga. buren Johannes Christiaans Reeder 52j winkelier en Sipke 

    van Sinderen 52j veldarb.  12-12-1932.

1933

    1414.  SIJBRIGJE BEETSMA 81j wv Gerrit Dijkstra dv Jogchum Roelofs Beetsma en IJtje

    Harmens Meinsma. buren Jan Eelkema 35j beurtschipper en Sipke van Sinderen 52j

    veldarbeider.  8-1-1933.

    1415. HENDRIKJE FABER 77j geb. te Nijkerk wv Anne Meinema dv Theunis Aukes Faber 

    en Fokje Hendriks Maaikes. buren Kornelis Wiersma 39j grofsmid en Jan Wiersma 50j

    veldarbeider.  9-1-1933.

    1416. SIJTSKE JOUSMA 69j wv Jan Zijlstra dv Hille Louws Jousma en Tjitske Martens 

    Faber. buren Dirk Holwerda 59j koopman en Minne Boelens 48j gard.  8-2-1933.

    1417. WIJBREN EELKEMA 61j gard. wdnv Antje de Jong zv Jan Jacobs Eelkema en Aukje 

    Wijbrens de Jong. buren Enne Ozinga 44j wagenmaker en Gerrit de Zwart 54j

    vrachtrijder.  10-3-1933.

    1418 ANNE JOUWSMA 84j wdnv Baukje Havinga zv Eelze Taekes Jouwsma en Geertje 

    Kornelis Ferwerda. buren Klaas Dijkstra 35j landarb. en Jan Groen 27j

    commissionair.  20-5-1933.

    1419. GERBEN KEIZER 5j geb. te Leeuwarden zv Johannes Keizer vrachtschipper en 

    Geeske Harder. aangevers Ternaarders.  8-6-1933.

    1420. FOPPE DIJKSTRA 66j bakker mv Dirkje Adema zv Harmen Foppes Dijkstra en 

    Bregtje Nuttes Visser. buren Rients de Jong 43j cafehouder en Sipke van Sinderen 52j

    veldarbeider.  17-6-1933. 

    1421. PIETJE DORHOUT 56j vv Ritske Dijkstra dv Jan Joekes Dorhout en Baukje Willems

    Huizinga. buren Willem Kortendijk 47j veldarb. en Marten Groen 28j 

    motorschipper.  31-7-1933.

    1422. HENKE RITSKES 87j wv Dirk Reeder dv Douwe Jans Ritskes en Aaltje Derks Roffel.

    buren Jippe Holwerda 32j koopman en Harmen Kingma 33j veldarb.  28-12-1933.

1934

    1423. levenloos kind vrl. van Jan van der Ploeg en Antje Hoekstra. aangevers 

    de vader en Tjipke Schoonbergen 48j veldarb.  26-1-1934.

    1424. KORNELIS MEINEMA 66j geb. te Wierum mv Renske Bijland zv Evert Jans

    Meinema en Geertje Kornelis Bandsma. buren Arjen Kingma 27j veldarb. en Ate Terpstra 23j

    veldarbeider.  13-2-1934.

    1425. HARTMAN SIPMA 75j gard. wdnv Sieuke Bonga zv Sjoerd Klazes Sipma en Maaike 

    Dirks Hartmans. buren Enne Ozinga 45j wagenmaker en Harmen Kingma 33j

    veldarbeider.  31-3-1934.

    1426. HABELTJE MELLEMA 89j geb. te Dockum wv Anne de Vries dv Willem Iggeles 

    Mellema en Attje Zijlstra. buren Jan Huizinga 55j veldarb. en Metske Dijkstra 56j

    gardenier.  27-5-1934.

    1427. EELKJE JOUWSMA 80j wv Christiaan Sinia dv Anne Hilles Jouwsma en Nieske 

    Sijbrens Mollema. buren Dirk van der Wagen 50j gard. en Auke walsma 25j

    landbouwer.  5-7-1934.

    1428. JELLE SIJTSMA 81j gard. mv Stijntje Huizenga zv Hendrik Jelles Sijtsma en Liskje

    IJmes Meinsma. buren Egbert Hiemstra 30j winkelier en Watze Kingma 24j 

    veldarbeider.  14-9-1934.

    1429. IJTJE CUPERUS 49j vv Tjerk Dijkstra dv Waeltje Cuperus en Martzen Nuttes de Jong.

    buren Pier Wiersma 45j landb. en Jacob Kooistra 35j veldarb.  10-12-1934.

1935

    1430. HABELTJE van der ZEE 23j dienstbode geb. te Wierum ongeh. dv Klaas van der Zee

    en Maaike de Vries.  31-3-1935  Jan Huizinga 56j veldarb.

    1431. JACOBA DIJKSTRA 80j wv Arjen Kingma dv Klaas Jacobs Dijkstra en Antje 

    Wijnzens de Vries.  27-4-1935  Dirk van der Wagen 50j gard.

1936

    1432. KORNELIS WIERSMA 42j smid geb. te Niawier mv Johanna Boersma zv Johannes 

    Wiersma gard. en Froukje Huizenga te Ee.  11-2-1936 te Leeuwarden.

    1433. JANTJE de VRIES 41j vv Pieter de Vries dv Jelle de Vries en Antje van der Weg. 

    te Leeuwarden 15-2-1936.

    1434. JAN KINGMA 64j petroleumventer geb. te Paesens wdnv Antje de Vries zv Andries

    Arjens Kingma en Jantje Jans Vienje.  21-4-1936  Jan Wiersma 53j landarb.

    1435. levenloos kind van Tjerk de Jong en Stijntje Haaksma. 15-5-1936 de vader 31j gard.

    1436. ANDRIES van der KOOI 24j zv Douwe van der Kooi en wln Aafke Hoogakker.

    te Ermelo 26-5-1936.

    1437. JAN de WILDE 80j mv Antje Banga zv Jelle Jacobs de Wilde en Froukje Jans van 

    der Gang.  2-10-1936.

1937

    1438. HOITE JONGELING 84j wdnv Dirkje Minnema zv Dirk Jans Jongeling en IJtje Jans 

    van der Berg.  15-1-1937. Gosse Sijens 64j gard. te Wierum.

    1439. ETTJE BOSGRA 73j geb. te Wierum wv Arjen Gosma dv Geert Tietes Bosgra en 

    Renske Klazes van der Kooij.  26-1-1937  Gosse Sijens 64j gard. te Wierum

    1440. TAETSKE van KUIKEN 95j wv Anne Pieters Zoutsma en Pieter Wibalda. dv Evert 

    Everts van Kuiken en Trijntje Jans Dijkstra.  27-1-1937  Hendrik de Vries 37j vrachtrijder.

    1441. KORNELIS BRUNIA 81j landb. mv Lieukje Sminia zv Willem Kornelis Brunia en 

    Tijtje Theunis Posthumus.  5-3-1937  Pieter van der Meulen 39j gard.

    1442. BROER MEINEMA 57j gard. geb. te Wierum mv Hijlkje Hoogakker. zv Evert 

    Meinema en Geertje Bandsma.  1-5-1937 te Leeuwarden.

    1443. RENZE DIJKSTRA 77j geb. te Nijkerk wdnv Sipkje Duinstra zv Harmen Renzes 

    Dijkstra en Jantje Rimmerens Vaderloos.  8-6-1937  Pieter van der Meulen 39j gard.

    1444. Maria de Vries 9j dv Jacob de Vries en Grietje Bosgra.  4-8-1937 te Leeuwarden.

    1445. JAN VISSER 59j landb. geb. te Anjum mv Antje Venema zv Gerrit Jans Visser en 

    Baukje IJpes Douma.  13-8-1937 te Groningen.

1938

    1446. DAVID KOOISTRA 28j schilder mv Frijke Visser zv Jochum Fokkes Kooistra en 

    Grietje Davids de Jong.  29-1-1938  Romke Boelens expediteur.

    1447. DURK FEITSMA 77j geb te Kollum mv Riemke Wiersma zv Pieter Durks Feitsma en 

    Gertje Jacobs Reiding.  1-2-1938  Minne Boelens 52j gard.

    1448. SIMON SCHREIBER 33j ongeh. zv Gerben Schreiber en Betske van der Meulen.

    overl. 12-6-1938.  Tjerk de Jong 33j landarb. 

    1449. NIESKE SINIA 59j vv Doeke Turkstra dv Christiaan Sinia en Eelkje

    Jousma.  17-6-1938. Jacob de Jong 63j landarb.

    1450. FOPPE DIJKSTRA 2 dagen zv Minne Dijkstra bakker en Trijntje van der Wielen. 

    te Wetzens.  18-6-1938.

    1451. METSKE DIJKSTRA  60j ongeh. zv Tjalling Dijkstra en Trijntje Walsma.  12-9-1938

    te Leeuwarden.

1939. 

    1452. GERBENTJE STERK 59j vv Dirk Visser dv Pieter Jacobs Sterk en Antje Lubberts 

    Westra. Sijbe Minnema 49j landarb.  12-2-1939.

    1453. JOUKJE STEEN 84j geb. te Anjum wv Jan Minnema  en Freerk de Boer. dv Hendrik

    Lammerts Steen en Wijtske Pieters Kloosterman. 13-3-1939. Dirk de Beer 39j koopman.

    1454. BAUKJE van KLEFFENS  70j wv Pope Hartmans dv Paulus Theodorus van Kleffens

                en Wikje Douma.  11-9-1939  Wilem Kortendijk 53j landarb.

    1455. CHRISTJE KAMMA 95j geb. te Wierum ongeh. dv Christiaan Freerks Kamma en 

    Antje Pieters Visser.  11-9-1939 te Paesens.

    1456. JACOB EELKEMA 71j gard. mv Hiltje Boelens zv Jan Jacobs Eelkema en Aukje 

    Wijbrens de Jong.  28-9-1939  Ate van der Woude 62j wegwerker.

    1457. JITSKE VISSER 82j geb. te Paesens wv Pieter Wielinga dv Folkert Kornelis Visser en

    Maaike IJsbrands Hiemstra.  24-11-1939  Wijbren Dijkstra 47j landarb.

    1458. FREERK VISSER 1j zv Gerrit Visser landb. en Trijntje de Beer.  30-12-1939.

    Hartman Bergmans 54j landb.

1940

    1459. levenloos kind mnl van Pier Soepboer 34 gard. en Catharina Faber.  29-1-1940.

    1460. KLAAS de GRAAF  84j geb. te Paesens mv Maaike Veenma zv Gelt Klazes de Graaf 

    en Antje Jacobs Braaaksma.  22-2-1940.  Nutte de Jong 58j gard.

    1461. FOPPE ADEMA 87j geb. te Moddergat onder Nes ongeh. zv Minne Andries Adema 

    en Aafke Foppes Hoekstra.  6-3-1940.  Tiete van der Ploeg 66j landarb.

    1462. WIJBREN de JONG 78j landb. mv Grietje Soepboer zv Tjerk Keimpes de Jong en 

    Berber Wijbrens de Jong.  1-4-1940 te Groningen.

    1463. DIRKJE ADEMA 73j wv Foppe Dijkstra dv Minne Andries Adema en Aafke Foppes

    Hoekstra.  23-5-1940 te Leeuwarden.

    1464. levenloos kind mnl van Sijtze Ekema melkventer en Jisselina van Houten. 29-5-1940.

    Pieter van der Meulen 42j gard.

    1465. JAN WIJNIA 52j landb. ongeh. zv Frans Wijnia en Tjitske de Wilde.  14-7-1940.

    Theunis Meinema 53j gard.

    1466. DIEUWKE TALSTRA 43j geb. te Lichtaard vv Andries de Jong dv Aebele Talstra en 

    Baafke Douwes Douma te Wierum.  4-8-1940.  Pieter van der Meulen 42j gard.

    1467. EELZE JOUSMA 59j tuinder mv Maaike Mollema zv Anne Eelzes Jousma en Baukje

    Joostes Havinga.  14-12-1940  Jan Groen 34j aardappelhandelaar.

    1468. ZWAANTJE EELKEMA 77j vv Anne van der Meulen dv Jan Jacobs Eelkema en Aukje

    Wijbrens de Jong.  31-12-1940.  Jacob de Vries 42j landarb.

1941

    1469. SIJTSKE MEINEMA 47j geb. te Lioessens vv Wijbren Dijkstra dv Anne Meinema en

    Hendrikje Faber.  11-1-1941.  Waeltje Cuperus 44j landarb.

    1470. levenloos kind vrl. van Tjerk de Jong landarb. en Akke van der Hoek.  9-2-1941.

    Hendrik Sijtsma 48j tuinder.

    1471. MAAIKE MOLLEMA 60j wv Eelze Jousma dv Klaas Mollema en Taetske Buwalda.

    Jan Groen 35j koopman  22-2-1941.

    1472. HENDRIK SMIT 19j landarb. zv Tjerk Smit en Maaike Wielinga  4-7-1941.

    Wikke Bouma 68j. 

    1473. TIETE SIJTSMA 17j landarb. zv Ette Sijtsma en Janna Woudwijk.  4-7-1941.

    Wikke Bouma 68j.

    1474. levenloos kind mnl. van Hemmo Willem Hemmes ned. herv. pred. en Akke Stoel.

    Pieter van der Meulen 43j gard.

    1475. GERBEN SCHREIBER  88j geb. te Ee wdnv Betske van der Meulen zv Jacob Gerbens 

    Schreiber en Tjitske Siemens Tibstra.  22-9-1941.  Pieter van der Meulen 44j gard.

    1476. RINSE de GRAAF  88j geb. te Ternaard wdnv Baukje Pieters van der Velde en 

    Martzen de Jong. zv Jan Jans de Graaf en Aafke Pieters Riemersma.  27-11-1941.

    Hendrik de Wilde 51j landarb.

1942

    1477. DOEDTJE POSTMUS  90j geb. te Niawier wv Age van der Wagen dv Ouwe Jans 

    Postmus en Janke Gerbens Vlasma.  28-1-1942  Pieter van der Meulen 44j gard.

    1478. TJITSKE de WILDE 84j wv Frans Wijnia dv Jelle Jacobs de Wilde en Froukje 

    Jans van der Gang.  27-3-1942.

    1479. ANNE van der MEULEN 77j geb. te Oostdongeradeel wdnv Zwaantje Eelkema 

    zv Pieter van der Meulen en Tjitske Dorhout.  23-6-1942 te Zuidlaren.

    1480. AAFKE HOOGAKKER  88j vv Meint de Jong dv Meindert Wijbrens Hoogakker en

    Aukje Andries Siema.  4-7-1942.  Jelle Wijnia 47j landb.  

    1481. SIJBE VENEMA 85j geb. te Ternaard mv Pietje van Kuiken zv Gerben Sijbes Venema

    en Grietje Dirks de Graaf.  7-11-1942.  Hendrik de Vries 43j vrachtrijder.

1943

    1482. RIEMKE WIERSMA 82j geb. te Ee wv Durk Feitsma dv Klaas Jelles Wiersma en 

    Dieuke Idzes Sijtsma.  31-1-1943  Minne Boelens 56j gard.

    1483. RENSKE FEIJMA 83j wv Sipke Havinga dv Anne Jelles Feijma en Leentje Tjerks 

    Terpstra.  1-2-1943.  Klaas Faber 32j landarb.

    1484. TRIJNTJE GREIJDANUS 61j geb. te Cubaard vv Jan de Jong dv Geert Greijdanus en 

    Hijlkje de Jong.  7-5-1943.  Jelle Wijnia 48j landb.

    1485. TETTJE GEERTSMA 69j ongeh. dv Pieter Dirks Geertsma en Aafke Feikes Radersma.

    Jippe Holwerda 42j koopman.  13-5-1943.

    1486. DOUWE ANEMA 5 weken zv Douwe Anema landb. en Willemke Zuidema. 

    overl. 31-7-1943.    Pieter Stallinga 56j landb.

1944

    1487. ANDRIES KINGMA  1j zv Harmen Kingma melkrijder en Anna Faber.  23-2-1944.

    Balling Mollema 57j kweeker.

    1488. PIETJE van KUIKEN 84j wv Sijbe Venema dv Jan Ruurds van Kuiken en Antje Sijbes

    Venema.  22-4-1944  Andries Meinema 26j gard.

    1489. JACOB HOLWERDA 72j landarb. mv Antje Huizinga zv Johannes Baukes Holwerda 

    en Antje Jacobs de Jong.  23-4-1944.  Wijbren Dijkstra 51j landarb.

    1490. KORNELIS WIERINGA  82j wdnv Elisabeth van der Wagen zv Jitze Kornelis 

    Wieringa en Hiltje Gerrits Klazinga.  10-6-1944.  Watze Kingma 35j landarb.

    1491. GRIETJE  WALSMA 87j wv Tjalling Inia en Andries Westra dv Metske Thijssens 

    Walsma en Beitske Aukes Visser.  17-6-1944.  Jacob de Jong  52j barbier.

    1492. HILTJE KAMMA 90j geb. te Wierum wv Minne Boelens en Jan Paesens. dv Christiaan 

    Freerks Kamma en Antje Pieters Visser.  10-10-1944 te Oostdongeradeel.

    1493. HENDRIK de VRIES  76j mv Maria Banga zv Jacob de Vries en Habeltje Noordman.

    Wealtje Cuperus 48j landarb.  5-11-1944.

    1494. ARJEN  TIJTSMA  21j landarb. zv Lolke Tijtsma en Antje Kingma.  8-11-1944.

    Willem Kortendijk 58j landarb.  

    1495. PETRUS ARNOLDUS LEIJSER  5 maanden geboren en wonende te Huissen. zv    

Jacobus Everhardus Leijser warmoezenier en Hendrina Wilhelmina Schriever.  1-12-1944.

    Balling Mollema 58j kweeker.   

    1496. KLAAS  van DIJK 51j schoenhandelaar wonende te Dockum mv Reintje van der Werf.

    zv Jan van Dijk en Trijntje Rijs.  8-12-1944 doodgeschoten onder Nes.

    1497. IJBELTJE  KOREE 5 maanden dv Jelle Koree los arb. en Jetske van der Zee. 

    overl. 20-12-1944 te Leeuwarden.

1945

    1498. BAUKE  SMITS 59j kantoorhouder bij de posterijen geb. te Hantum mv Trijntje van 

    der Ploeg. zv Steven Jochum Smits en Menke Baukes Stelma.  6-1-1945.

    Gerke Kampstra 48j landb.

    1499. HARKE WOUDWIJK  62j landarb. geb. te Lioessens wdnv Tjitske Faber en Elske    

Feenstra mv IJnske Holwerda. zv Renze Woudwijk en Maria van der Woud.  19-1-1945.

    Jan Minnema 36j landarb.

    1500. GERRIT de ZWART 66j expediteur geb. te Nijkerk mv Wijtske de Boer zv Pieter 

    Gerrits de Zwart en Sijke Jacobs Zijlstra.  16-2-1945.  Dirk de Beer 45j tuinder.

    1501. JOCHUM KOOISTRA  74j mv Grietje de Jong zv Fokke Jogchums Kooistra en Pietje 

    Annes Jouksma.  9-2-1945 te Zuidlaren.

    1502. ERNST  MEINSMA 55j landb. mv Dieuke van der Wagen zv Jan Broers Meinsma en 

    Wijtske Ernstes Tamsma.  22-1-1945 11.30uur vermoord in de gem. Dockum.

    1503. Aaltje Kingma 2j dv Watze Kingma arb. en Grietje Postmus.  22-4-1945 te Leeuwarden.

    1504. TJITSKE de GRAAF  60j ongeh. dv Klaas Gelts de Graaf en Maaike Jacobs Veenma.

    Tjerk de Jong 39j gard.  19-8-1945.

    1505. RIGTJE BIJLAND  82j vv Willem Sijtsma dv Johannes Doedes Bijland en Wijpkje 

    Wijbes Veldema.  26-11-1945.  Marten Cuperus 57j landarb.

    1506. FOKJE de JONG  39j huishoudster ongeh. dv Anne de Jong en Jeltje Stellema.

    overl.  8-12-1945. Klaas de Graaf 29j landb.

1946

    1507. ANNA FABER  40j vv Harmen Kingma dv Freerk Faber en Sibbeltje de Jong.

    overl.   21-1-1946 te Leeuwarden.

    1508. AALTJE  KINGMA  5 maanden dv Watze Kingma arb. en Grietje Postmus.  13-2-1946.

    Renze Cuperus 25j landarb.

    1509. KLAASKE  EKEMA  4j dv Sijtze Ekema melkventer en Jisselina van Houten.  

    overl. 23-2-1946 te Leeuwarden.

    1510. JOHANNES REEDER  69j mv Trijntje Elzinga zv Dirk Johannes Reeder en Henke 

    Douwes Ritskes.  6-3-1946  Anne van der Meulen 22j arb.

    1511. HENDRIK  EGBERT VEENSTRA  63j timmerman geb. te Metslawier mv Pietje 

    Boonstra zv Ritske Hendriks Veenstra en Saakje Annes Bosgra.  19-7-1946

    Remmeren van der Kooi 56j landarb.

    1512. levenloos kind mnl van Tjerk de Jong landarb. en Stijntje Haaksma.  2-11-1946.

    Sijtze Ekema 36j melktapper.

1947

    1513. ANTJE BANGA  80j wv Jan de Wilde dv Dirk IJsbrands Banga en Sieuke Dirks 

    Dijkstra. Jacob Eelkema 39j landb.  17-4-1947.

    1514. KLAASKE  VENEMA  57j vv Marten Cuperus dv Sijbe Gerbens Venema en Pietje 

    Jans van Kuiken.  20-6-1947.  Anne Eelkema 33j bode.

    1515. WIJPKJE SIJTSMA  60j vv Balling Mollema dv Willem Sijtsma en Rigtje Bijland.

    te Leeuwarden  21-7-1947.

    1516. JAN van der MEULEN  79j wdnv Aafke Dijkstra zv Willem Jans van der Meulen en

    Ettje Jans van Kuiken.  13-8-1947.  Pieter van der Meulen 49j bode.

    1517. JOHANNES WIERSMA  82j geb. te Anjum wdnv Froukje Huizenga zv Popke Daniels 

    Wiersma en Grietje Johannes de Boer.  12-12-1947.

    Eelke Flootman 31j timmerman.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.