jan 022014
 
Kerk van Ee

In het memorieboek van vroedvrouw Catharina Schrader (bijgehouden van 1693-1745) komt in een passage een meester voor die de oorspronkelijke bezorger van het gepubliceerde boek met ca 25% van de transcripties  (Mart van Lieburg) niet kon thuisbrengen.
Op pagina 89 staat de volgende transcriptie:
(72a) 1696 den 22 juny bij Zitze wagemacker sin wif Jancke. War een meyster (en) een predikant present. Doch is noch met de hulpe van Godt dor mij verlost. Doch seer hart dat men alle twifelde vor de muder ent kint. Doch beyde wel.
(72b) 1696 dingesdag den 22 juny ben ick gehalt bij Zitse wagemacker bij sijn wif Jancke bij de drogerspipe. En har dor de hulpe van mijn Godt-anders war het onmogelick gewest- van een jonge son verlost. Ginck ser beswarlick dar domene Schregardus ock bij war met noch een meyster Pitter Vanij. Mar hebe, Godt lof, de saeke selves geredt. Lag het kyndt in de rechter side, ser wonderlick. 3-0
In het Belastingkohier van 1703 van Dokkum vinden we Bij de Dragers Piep de genoemde Sijtse Jochums, een wagenmaker, wiens vrouw Janke Martens geholpen werd.
Toevallig had ik nog aantekeningen uit de Protocolboeken Nedergerecht Oostdongeradeel waarin onder inv.nr. 103 (vroeger M7) Sijtse Jochums, in Altena (een buurtschap/streek tegen Dokkum aan), als verkoper van een huisinge, wagenmakerij en gereedschap staat vermeld. In 1713 verkoopt hij dit aan Jan Jochums, van Bornwird, en Saapke IJsbrants (fol. 107).
In DTB nr: 194, 1681 – 1700 vinden we de vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 september 1695, Dokkum, Sijtse Jochums, Hantum en Jancke Martens, Holwerd.

Dominee Schregardus was de bekende Henricus Schregardus (ca. 1636-1702), die tevens als medisch doctor optrad. Het moet er dus ernstig hebben uitgezien.

Met ‘meyster Pitter Vanij‘ wordt de chirurgijn Pieter (Pijtter) Alma uit Ee (1648-1721) bedoeld. Dit blijkt uit aantekeningen van de oud-bezitter van het Schrader manuscript, de vroed- en heelmeester Jan Jans Kiestra uit Ee, dat zich in de bibliotheek van het KNMG in de Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam bevindt (evenals het originele memorieboekje van Catharina Schrader). Kiestra kocht het manuscript uit de boedel van de Leeuwarder doctor Fockema. Er is bij Tresoar zelfs nog een klein archiefje van Jan Jans Kiestra bewaard waarin oa vermeld: J.J. Kiestra is waarschijnlijk van 1837 tot ca. 1890 arts geweest te Ee bij Dokkum. Echter, stukken betreffende het uitoefenen van zijn beroep ontbreken geheel. Uit de schaars aanwezige stukken blijkt een grote interesse voor veel onderwerpen buiten zijn vakgebied, maar vooral een fascinatie voor de heelmeester Hendrik van Deventer (1651-1724) en de Labadisten.

Ons lid Douwe Zwart, kenner van de geschiedenis van Ee, is ook een grote bewonderaar van Kiestra. Hij kan er nog diverse anecdotes over oplepelen, zoals ooit over de verdwenen stenen uit het geboortehuis van Foeke Sjoerds!

Wat vinden we nog in de DTB over Pieter Alma?
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Wijgerius
Gedoopt op 27 april 1704 in Ee
Kind van Pijtter Alma, meester en niet genoemde moeder

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1706
Dopeling: Tiaerdt
Gedoopt op 13 mei 1706 in Ee
Zoon van Pijtter Alma, mr. chirurgijn en niet genoemde moeder

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1709
Dopeling: Heebeltie
Gedoopt op 1 november 1709 in Ee
Dochter van Pijtter Alma, mr. chirurgijn en niet genoemde moeder

Dokkum, huwelijken 1701
Vermelding: Attestatie afgegeven op 13 november 1701
Man       : Petrus Alma afkomstig van Kollum
Vrouw     : Gaatske Wijbrens Faber afkomstig van Roordahuizum
Opmerking : hij is mr.

Oostdongeradeel, huwelijken 1701
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1701 in Ee
Man       : Petrus Alma afkomstig van Ee
Vrouw : Gatske Wybrens Faber afkomstig van Roordahuizum

Maar wat ik eigenlijk nog wilde weten over Pieter Alma: Er moet een grafsteen van hem bewaard gebleven zijn. Tenminste, volgens Jan Jans Kiestra. Die meldt in zijn papieren: Zijn grafsteen is bewaard in de kerk van Ee, in het voorportaal met de tekst: Anno 1721 den 15 september is in de Heere gerust den Eersamen en seer discrete Pijtter Alma, in sijn leven geweest Mr. Chirurgijn tot Ee, oud sijnde omtrent 73 jaren en leit alhier begraven.
Hessel de Walle heeft er wel eens naar gezocht maar niks kunnen vinden. Iemand een idee waar die steen in Ee gebleven is (toch ergens in de toren verstopt)?

 Posted by at 15:36

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.