mei 262013
 

Bij Tresoar zag ik in een inventaris Metinge der Landen ende het slijk van Doccum gelegen, begonnen den 7e May 1638.No. 6970. Toegang 5 Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795. Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). 
Via Anton Musquetier kreeg ik foto’s van betreffende document. Ik heb het een tijdje bewaard bij mijn digitale gegevens en aan mede-sneupers gevraagd of ze een transcriptie wilden maken of er een artikel aan wilden wijden, maar de animo was niet groot. Vandaar dat ik de scans nu maar gewoon online zet en alleen de namen en sommige toponiemen vermeld heb die in de documenten voorkomen. Het zijn ‘Metinghe der Landen aenden Noorder en Zuyderzyde van t Doccomer Diept.‘ Bij deze voor het gemak nogmaals:

No. 14 Jr Gerrit van Wijtsma (een katholiek uit Ee wonende op Obbema state en van wie een portret in collectie Fries Museum), Otto Swalue, Wybe Annes cum socys toe behorende
No. 15 Noch eenighe Greidlanden gemeten desen Landtschappe toebehorende bij Jan Henrijckx
No. 16 Zes … noch …bij verscheijdene personen gebruijckt wordende Jr Douwe van Walta cum socys

 Jr Rienck van Burmania toebehorende…

No. 14 Noch gemeten no.14 Wytske Scheltingha cum sociis toebehorenden bij Opt Sijbes en Lijuwe Fockes gebruijckt…

No.
15 Item gemeten no.15 den erffgenamen van Jr Caerl van Unia cum socijs
toe behorende, sijnde bij Wopke Jeltes gebruickt; is groot bevonden drie
en vartich pondemaeten…

No. 16 Noch gemeten twee parten (?) Landtschaps landen, … bij Mintie Idses op het…Aucke Wijtses tegenwoordich gebruijckt….

No. 17 Noch gemeten no.17 Wijtske Scheltingha cum sociis toebehorende…

No. 18 ….bij Folckert Luijtiens gebruijckt…

No. 19 … Orck van Doyem…. Jr Douwe van Aylva, Wijtske Scheltingha ende andere personen toebehorende
No. 20 Noch gemeten no.20 sijnde Landtschaps Landen bij Jacob Isonis (?) gebruijckt…

No. 21 …. Tiaerdt Riencx en Jelger Cornelis cum sociis gebruijckt…

No. 22 …. Anne Pijters, Jan Jansen, Lijuwe Sijmens, ende Sijmen Fransen tegenwoordich gebruijckt…

het
geheele Buijtenlandt geleghen aende Noorder zijde van t Doccomer Diept,
beginnende van Doccomer Sluijtboom oostwaert tot aen Watma wiel is in
eender somma groot bevonden een duijsent, vier hondert, acht en tachtich
pondematen, ses penninghen ende acht …

No. 4. Noch gemeten no.4 sijnde bij Bocke Sioerdts als
meijer van Jr Tiepke Iske Popma van Aylva gebruijckt, is groot bevonden
twee en dartich pondemaeten…

No. 5… gebruijckt bij Jelcke Walinghs als meijer van Drijsumer Sijlgenoten….

No. 6 … bij Harmen Aents als eijgenaer selffs gebruijckt

No. 7 … sijnde bij Douwe Douwes als eijgenaer gebruijckt

No. 8 …mede bij Douwe Douwes als eijgenaer gebruijckt
No. 9. …bij Iepe Sijbrandts ende Haije Bauckes gebruijckt

No. 10… Harmen Aernts, en Tamme Jurians erffgenaemen cum socys

No.
12 … Greyd-Landt geleghen tusschen Oldwoldmer Groot ende Cleijn
Schoor
aen beijde zijden vanden Oldwoldmer Zijlried geteeckent met no.12
sijnde bij verscheijdene …

No. 13 … Collomer Zijlrijd alles gebruijckt wordende…

Blader dus eens online door het album met scans en laat me weten of er interessante namen tussen staan en mogelijk zelfs een artikel voor De Sneuper geschreven kan worden.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.