dec 252012
 

BIJEENVERZAMELD DOOR
H. VAN ROLLEMA

INHOUD.
I. Inleiding: Toebereidselen tot de voetreis. Kennismaking met den wandelaar. Aanvang van de
wandeling langs den Zwarteweg. Ontmoeting met een visscher. Verhaal van zijne
krijgsbedrijven onder Prins Jan Willem Friso, en van diens onverwacht omkomen. blz. 1-15.
II. Verdere wandeling naar Tietjerk. Bezoek bij den Predikant VITRINGA te Suawoude; diens
verhaal van de merkwaardigheden dezer dorpen, en van de levensbijzonderheden van GEORG
SCHENCK VAN TOUTENBURG, Spaansche Stadhouder in Friesland. Opschriften in de
kerk van Tietjerk en Suawoude. blz. 15-30.
III. Voortzetting van de wandeling over de Langemeer naar Garijp. Bezoek bij een kennis, met
wien WIEKSTRA de plaats van het voorm. klooster Sigerswolde bezoekt. Geschiedenis van
dit klooster. Togtje naar Eernewoude. Beschrijving van Garijp en deszelfs merkwaardigheden.
blz. 30-44.
IV. Komst te Suameer in de herberg. Mededeeling van de daar gehoorde bijgeloovige
volksverhalen. Beschrijving van dit dorp. Ontmoeting op de wandeling naar Oostermeer.
blz. 44-50.
V. Bezoek bij den Staats-secretaris JETSE VAN SMINIA, die hem de bijzonderheden van het
dorp verhaalt, en hem eene beschrijving geeft van den oorsprong en de pligten van een
Grietman, zoowel als van de andere leden van het plattelands bestuur in Friesland. Lijst der
Grietmannen en Secretarissen van Tietjerksteradeel. Bezoek van de kerk. Verdere wandeling
over Schuilenburg naar Eestrum. Verhaal van de opkomst van dit dorp deszelfs kerk, en
beschrijving van een boeren-binnen-huis aldaar en van de levenswijze der landbewoners.
Verdere wandeling over de Essen. Schoonheid van dit landschap. Huisterheide. blz-59-80.
VI. Komst te Bergum en bezoek bij den Grietman HECTOR WILLEM VAN GLINSTRA op
het Hooghuis, die WIEKSTRA zijn huis, hof en beplantingen laat zien. Voorlezing over de
geschiedenis van het Bergklooster. blz. 80-98.
VII. Verdere voorlezing over de geschiedenis van het dorp Bergum, deszelfs stinzen en
vermaarde mannen, inzonderheid over MENNO Baron VAN COEHOORN. blz. 98-115.
VIII. Gesprek over de voor- en nadelen van den vroegeren en tegenwoordigen toestand en
levenswijze der ingezetenen, en beschrijvende vergelijking tusschen deze beide.
Avondwandeling naar Bergum terug. Beschrijving van dit dorp, deszelfs kerk en grafzerken,
van Bergumerdam, van den Poppesteen en van de voormalige Hillema-state. blz. 115-131.
IX. Uitvoerige beschrijving van de antieke Grovestins onder Gaastmaburen. Wandeling naar
Hardegarijp, Rijperkerk en Giekerk. Beschrijving van deze dorpen, derzelver kerken en
grafschriften. blz. 131-147.
X. Aankomst te Oenkerk en onthaal bij den Predikant, die WIEKSTRA de kerk met derzelver
grafschriften laat zien, en hem een verhaal geeft van de bijzonderheden van het dorp, en van de
staten en derzelver bewoners. Verdere wandeling naar Oudkerk, waar hij ook de kerk met hare
grafschriften opneemt, waar hij bij de overblijfsels van het klooster Bethlehem deszelfs
geschiedenis leest. Terugtogt van Oudkerk over Oenkerk naar Wijns, waar WIEKSTRA in de
trekschuit naar Leeuwarden gaat, en onderwijl nog verschillende bijzonderheden van de
Grietenij Tietjerksteradeel verneemt. blz. 147-171.WANDELINGEN
VAN MIJNEN
OUD-OOM DEN OPZIGTER
DOOR EEN GEDEELTE VAN FRIESLAND
Uit de nagelaten Papieren van eenen Dorpspredikant.

Klik op de link voor het boek: Wandelingen

 Posted by at 00:30

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.