jun 262012
 

We zitten natuurlijk niet stil bij de Historische Vereniging Noordoost Friesland. Zoals eerder gemeld wordt er door een kleine projectgroep in samenwerking met het Streekarchief in Dokkum gewerkt aan de digitale ontsluiting van de Marieboeken uit de Franse tijd.
De redactie is druk met het samenstellen van zo mooi en gevarieerd mogelijke nummers van De Sneuper in kleur en de diverse specialisten zijn continu bezig hun verzameling aan oude foto’s uit de regio (Jan de Jager) of informatie over eendenkooien (Gerard Mast) te vergroten.
Maar dat blijft natuurlijk een kleine groep ten opzichte van de ruim 500 leden die we in den lande hebben.

In Sneuper 106 schreef ik al over zogenaamde crowdsourcing projecten als velehanden.nl
En nu doet zich ook een praktische mogelijkheid voor voor een dergelijk project met alleen Friese gegevens. Vanachter uw eigen computer in uw vrije tijd meehelpen aan het digitaal ontsluiten van de Volkstelling 1744 van Friesland. Dat is notabene een project dat we zelf aangezwengeld hebben na het winnen van een prijsvraag van Tresoar via Twitter. De oude lijsten met namen zijn weliswaar digitaal gefotografeerd maar ze zijn daarmee nog niet doorzoekbaar! Dat kan pas als de namen op een gestructureerde wijze zijn overgenomen in een spreadsheet. En dat is best eenvoudig. Vandaar bij deze een oproep van Tresoar voor vrijwilligers:

Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 1744 ?

Begin
dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter
gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto’s van
de vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.

Nog
mooier zou het zijn als er aan de foto’s ook een database gekoppeld zou
kunnen worden met daarin de namen en overige gegevens van de personen
die in de volkstelling genoemd worden. Daar is in het verleden al eens
een begin mee gemaakt en de eerste 5 gemeenten zijn al ingevoerd. Voor
de overige 36 gemeenten willen wij graag een beroep doen op
vrijwilligers.
Voelt u ervoor om één van de onderstaande gemeenten voor uw rekening te nemen? Neem dan contact op met Aly de Boer (adeboer@tresoar.nl).
U ontvangt dan van ons een Excel-bestand waarin de gegevens ingevoerd
kunnen worden, met een invoerinstructie. Invoeren kunt u gewoon thuis
doen aan de hand van de foto’s van de Volkstelling zoals ze in de
Digicollectie getoond worden
.

Stand van zaken:

Nog in te voeren gemeenten:

deel 1:
Ferwerderadeel
Westdongeradeel
Oostdongeradeel
Kollumerland c.a.
Dantumadeel
Achtkarspelen
Tietjerksteradeel
Smallingerland
Idaarderadeel
Rauwerderhem

deel 2:
Menaldumadeel
Franekeradeel
Barradeel
Baarderadeel
Hennaarderadeel
Wonseradeel
Wymbritseradeel (in bewerking)
Het Bildt

deel 3:
Aengwirden
Haskerland
Schoterland
Lemsterland
Opsterland
Stellingwerf Oosteinde
Stellingwerf Westeinde

deel 4:
Leeuwarden
Bolsward
Franeker
Sneek
Dokkum
Harlingen
Stavoren
Sloten
Workum (in bewerking)
IJlst
Hindelopen

Reeds ingevoerd:

Leeuwarderadeel
Gaasterland
Hemelummer Oldevaart
Doniawerstal
Utingeradeel

Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens
klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten
overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In
plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven
worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen,
werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden
aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt
samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd,
het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden
vermogend of “insolvent” dan wel “gealimenteerd” was en de aangeboden
vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten. Nagenoeg de
hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van
een volkstelling kan worden gesproken.

De Volkstelling van 1744 (4 delen) is gefotografeerd door vrijwilligers van de FAF en is te vinden in de Digicollectie. Zie bv Deel 4 met de stad Dokkum.

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.