mrt 012012
 

Het kwam even kort voorbij op Twitter: De reeks Broncommentaren is nu ook in digitale versies beschikbaar. Pas toen ik dit via de mail doorstuurde naar enkele collega-sneupers kreeg ik de reactie dat dit toch wel bijzonder is.
Ons erelid Reinder Tolsma had tot nu toe een soort abonnement op de papieren reeks (wat hem inmiddels al gauw enkele honderden euro’s heeft gekost) maar was desalniettemin blij met de online beschikbaarheid van deze waardevolle bronnen voor onderzoekers in de genealogie en streekgeschiedenis.
Reinder had met name veel gehad aan het deel over onroerend goed en dan vooral natuurlijk het kadaster (in deel 4).
Daarnaast de registres civique omdat die hem onbekend waren (en niet overal bewaard), alsmede de allereerste conscriptie die hij toen pas ontdekte terwijl die wel in  het streekarchief te Dokkum aanwezig was.
Let op: De diverse delen zijn per hoofdstuk of als geheel te downloaden als pdf.
Het overzicht:
Broncommentaren I – IV
    I. De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag, 1851-1922. P.M.M. Klep, A. Lansink en W. van Mulken
    II. De registers van patentplichtingen, 1805-1893. P.M.M. Klep, A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga
    III. De Volkstelling van 1807/08. J.L. van Zanden
    IV. De Registres Civiques 1811 (1812,1813). J.L. van Zanden
Broncommentaren deel I-IV, de gehele aflevering

Broncommentaren V
    De militie-registers Deel 1: 1815-1922. B. Koerhuis en W. van Mulken
    De militie-registers Deel 2: 1815-1816. B. Koerhuis en W. van Mulken
    De militie-registers Deel 3: 1817-1861. B. Koerhuis en W. van Mulken
    De militie-registers Deel 4: 1862-1912. B. Koerhuis en W. van Mulken
    De militie-registers Deel 5: 1913-1922. B. Koerhuis en W. van Mulken
Broncommentaren V, de gehele aflevering

Broncommentaren VI – IX
    VI. De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886. B.M.A. de Vries
    VII. De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816. M. Duijghuisen en P.M.M. Klep
    VIII. De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 december 1819. M. Duijghuisen
    IX. De Hinderwetbescheiden, 1811-1952. F.F.J.M. Geraedts
Broncommentaren deel VI – IX, de gehele aflevering

Broncommentaren X – XII
    X. De registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1924. H.W. Lintsen
    XI. Registrum Memorialis Parochiae, het parochiememoriaal. P.J. Margry
    XII. De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795. P.W. van Wissing
Broncommentaren deel X – XII, de gehele aflevering

Broncommentaren 1
    Woord vooraf. D. Haks
    De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914. W. Fritschy en R.H. van der Voort
    De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1848-1917. J.K.S. Moes
    Bescheiden met betrekking tot beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten op grond van publiekrechtelijke wetten 1815-1850: Militie en schutterij. L.M. Koenraad
    Lijst van illustraties
    Personalia van de auteurs
    Overzicht broncommentaren
Broncommentaren deel 1, de gehele aflevering

Broncommentaren 2
    Woord vooraf. D.Haks
    Boedelinventarissen. Th.F. Wijsenbeek-Olthuis
    De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920. A. Knotter en A.C. Meijer (red.)
    Lijst van illustraties
    Personalia van de auteurs
    Overzicht broncommentaren
Broncommentaren deel 2, de gehele aflevering

Broncommentaren 3: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw
    Inleiding
    De kadastrale legger en aanverwante bronnen, 1812-1990. P. Kruizinga
    De kadastrale kaart, 1812-1990. P. Kruizinga m.m.v. S.E.M. van Doornmalen
    De registers van overschrijving van akten van eigendomsovergang vanaf 1811. F.J.M. Otten
    De registers met de uitkomsten van de herzieningen van de grondbelasting, 1873-1904. F.J.M. Otten
    De notariële akten met betrekking tot de registratie van onroerend goed, 1811-1920. B. Duinkerken
    Het systematisch woningonderzoek omstreeks 1900. P. Kooij
    Lijst van illustraties
    Personalia van de auteurs
    Overzicht broncommentaren
Broncommentaren deel 3, de gehele aflevering

Broncommentaren 4: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime
    Inleiding
    De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem. C.L. Verkerk
    De protocollen van verzegelingen in de Groningse oud-rechterlijke archieven. R.F.J. Paping en P. Brood
    De bonboeken te Leiden. E.T. van der Vlist
    De Groningse provinciale rekeningen van de voormalige kloosterlanderijen. R.F.J. Paping
    De leenregisters. J.C. Kort
    De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. A. de Kraker
    De morgenboeken van Rijnland. M.H.V. van Amstel-Horák
    De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten in Groningen tot circa 1800. R.F.J. Paping
    De Groningse verpondingsregisters. R.F.J. Paping
    De kohieren van de tiende penning in Holland, 1543-1564. J.A.M.Y. Bos-Rops
    De floreenkohieren. J.A. Mol en P.N. Noomen
    Lijst van illustraties
    Personalia van de auteurs
    Overzicht broncommentaren
Broncommentaren deel 4, de gehele aflevering

Broncommentaren 5: Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw
    Inleiding. Corrie van Eijl en Marlou Schrover
    Registers van verstrekte en geweigerde reis- en verblijfpassen (1849-1923). Louk Pöckling en Marlou Schrover
    Registratie van vreemdelingen in het Algemeen Politieblad (1852-1947). Corrie van Eijl
    Registratie van vreemdelingen in het bevolkingsregister (1850-1920). Marlou Schrover
    Lokale vreemdelingenregisters en vreemdelingendossiers (1918-1940). Leo Lucassen
    Persoonsdossiers in het archief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en haar rechtsvoorgangers (1906-) 1945-1985 (-1999). Corrie Berghuis en Marlou Schrover
    Het Oudpaspoortarchief (1950-1959). Peter Christiaans en Marlou Schrover
    Literatuurlijst
    Lijst van illustraties
    Personalia van de auteurs
    Overzicht broncommentaren
Broncommentaren deel 5, de gehele aflevering

Broncommentaren 6: Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw
    Inleiding. A.C.M. Kappelhof
    De registers van bedeelden en bedeling van het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht, vanaf de Franse Tijd tot 1920. J. Luijten
    De persoonsdossiers van de gemeentelijke armenzorg tot aan de invoering van de Algemene Bijstandswet (1965). A. Knotter en P.Th. Kok
    De tabellen van onderstand: een statistiek van bedeelde en bedeling, 1854-1964. A.L. Kort
    Verslagen omtrent het Armwezen en Statistiek van de sociale zorg in Nederland, 1814-1964. V. Kingma en M.H.D. van Leeuwen
    De jaarrekeningen en begrotingen van de armbesturen in de negentiende en twintigste eeuw. A.L. Kort
    Statistieken van de werkloosheid in Nederland, 1902-1943. J.G.S.J. van Maarseveen en P. Rodenburg
    Literatuurlijst
    Lijst van illustraties
    Personalia van de auteurs
    Overzicht broncommentaren
Broncommentaren deel 6, de gehele aflevering

Broncommentaren 7: Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtpleging vanaf 1811 tot heden
    Inleiding
    De parket- of weeklijstregisters vanaf 1811. L. Oldersma
    De vonnissen en processen-verbaal van terechtzittingen van 1811 tot heden. H. van Felius
    De inschrijvingsregisters van gedetineerden/gevangenen van 1811 tot 1940. W. Lindemann
    Bronnen voor gratieverlening tot 1987. P. Brood
    De gerechtelijke statistieken van het CBS tot 1940. R. J. van der Bie
    Bijlagen

Broncommentaren 8: Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005
    Inleiding
    1. Historische situering
    2. Administratieve onstaansgeschiedenis
    3. Visuele kennismaking
    4. Bronkritisch commentaar
    BijlagenNeem dus een kijkje voor de details op de website van de Digitale Broncommentaren.

 Posted by at 10:42

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.