jan 292012
 

152

 Portefeuille 368, Dossier 5348: Eeuwe Ennes van Burum COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum

Geextraheerd uijt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt. No.1. Jan Poulus huijsrnan onder Ausbuurt oud 36 jaaren, … deponeert dat hij op Zaturdag den 4den Februarij 1797 ‘s avonds ongeveer vier a vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide waar is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen; die onder de genoodschappen zyn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen; waar op gemelde Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, … meer van de saak met wetende, etc.,  actum den 7e  Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschrvn Mederegter en Secretaris actum den 6e en 7e Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak)

COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum

No.2. Hendrik Gerrits arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, … deponeert dat hij ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4~ Februarij 1797 ‘s nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide staan jemme hier nog; is ‘t nog geen tyd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden; dat Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wede Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den deponent Hendrik ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar; dat zij lieden daar op hun weg hebben vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent ‘s nagts gelegentheid krijgende om weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder terug gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc…. actum den ie April 1797.

No.3. COPIA Antje Jans huijsvrouw van hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum oud 29 jaaren, … deponeert dat zij op Zaturdag den 4~ Februarij 1797 ‘S nademiddags ongeveer twee a drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na Munnekezijl; hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 4e Februarij 1797 na dat de meenigte yolk van Collum ‘s deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het yolk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren (‘t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daar op ook dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser havenchergier in de leegte onder Buurum voorschn; en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder terug is gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe Ennes tegen hun seide zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn; meer van de zaak niet wetende, etc…. actum den ie April 1797.

No.4. COPIA Dieuwke Minnes wede Else Jacobs wonende in de Leegte onder Buurum oud 52 jaaren, … deponeert dat op Saturdag den 4e Februarij 1797 ‘s middags ongeveer twaalf uur

 

 Posted by at 16:33
jan 262012
 

Het maandblad van de NGV, Gens Nostra, opende zijn editie van januari 2012 met een interessant artikel van de hand van Martha Kist. Het toont een mooie combinatie van archief-speurwerk in online bronnen en het bezoek van fysieke archieven. In Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer (1798-1838). Een moderne zoektocht naar een zeeman uit het begin van de 19e eeuw wordt beschreven hoe deze Lemster Fries uiteindelijk in de buurt van de Kaapverdische eilanden een zeemansgraf vond. En dat tot op de precieze kaartcoördinaten!

Eerst werd online bij de Memories van Successie van Tresoar gevonden dat hij in 1838 was overleden op het marinefregat Diana. Meer informatie over dit fregat werd gevonden via www.archieven.nl en via www.dekrantvantoen.nl (zoektermen: 1838, fregat Diana). Ook op de site van het Scheepvaartmuseum werd aanvullende info gevonden. Op Maritiem Digitaal staat verder nog een afbeelding.

In de marine-archieven van het Nationaal Archief in Den Haag bleek verder het scheepsjournaal van de Diana bewaard gebleven te zijn. Hierin werd vermeld dat Kramer op 9 oktober 1838 om 9 1/4 uur was overleden. Ook stonden de coordinaten vermeld van de plaats van overlijden op zee en zijn zeemansgraf (zie eerdere link naar Google Maps).

In de rubriek afgebeelde oude foto’s in Gens Nostra herkennen we o.a. familie van Anton Musquetier, met 2 prachtige kleurenfoto’s van portretschilderijen van zeeman en vice-admiraal Daniel Musquetier en Neeltje Maria Vetter. De schilderijen zijn in 1829 gemaakt door Cornelis Cels en eigendom van het Frans Hals museum te Haarlem.

Ook zijn er mooie oude foto’s uit ca. 1860 afgedrukt van het Hindelooper echtpaar Feike Jacobs Kooij en An Draaijer (Syl-Ame, ofwel sluis-grootmoeder) die aan de schutsluis te Hindeloopen woonden.

Huwelijksakte Hindeloopen, 1860 Man : Feike Jacobs Kooy, oud 22 jaar, geboren te Hindeloopen Ouders: Jacob Jans Kooy en Trijntje Jacobs de Konck Vrouw : An Andries Draayer, oud 20 jaar, geboren te Hindeloopen Ouders: Andries Doedes Draayer en Tietjen Gerbens Fekkes Datum : 10 juni 1860, akte nr. 4. 

Het januarinummer bevat de volgende artikelen:

– Martha Kist. Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer (1798-1838) Een moderne zoektocht naar een zeeman in het begin van de 19e eeuw.

– Cor de Graaf. Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig, Breuhaus de Groot.

– Hans Wendte. De nakomelingen van soldaat Johan Valentijn Reith (1726-1808)

– Harmen Snel. Overpeinzingen van een archivaris (3) De ‘versluierde’ doop. Of gewoon falsificatie?

– P.A.T. Miebies. ‘Mededelingenrubriek onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur.

(hierin o.a. Zilveren speld voor Aad de Fouw, Gilles Bek, Theo Roose, J. Uitenbogaart en W.J. van der Horst-Harkema. Tiende Duitslanddag op 4 febr. en Heraldisch Compendium op Hogenda)

– P. Klaaren. Het portret van … Feike Jacobs Kooij en An Draaijer

– Paul Harthoorn. Uit het bezit van het NGV-verenigingscentrum: Zijn Laatste brief? Een brief van Pieter Gem (1747-1783), vanuit Kaap de Goede Hoop tijdens zijn tussenstop met de VOC. Hij werd tijdens een opstand van Chinezen aan boord vermoord. Hij was inmiddels luitenant zeeman op het VOC-schip Java.

– Dirk Jan van Werkum. Het portret van … Abraham Judel Cohen en Sosina Eliazer Rosen.

– Ton Hokken. Project Sailing Letters[interview met Nicoline van der Sijs, oproep mee te helpen met het transcriberen van de brieven]

– Cor de Graaf. Rubriek GensData. De website vpnd.nl

– Anton Musquetier. Het portret van Daniel Musquetier en Neeltje Maria Vetter

– L.F. van der Linden. Jaarverslag van de hoofdredacteur van Gens Nostra over 2011 !!!

– Arie Jan Stasse. Bij de kwartierstaat van vaderskant van Hella Haasse (1918-2011)

Rubriek boekrecensies.

Rubriek nakomers.

– Anneke Bos-Bliek. Het portret van … Abraham Stoppels

 Posted by at 16:33