dec 012011
 

Cover boek

 C. Boschma, Leeuwarden, 1978 (De Tille bv) ISBN 90 70010569 , 319 pagina’s.

Het bijzondere aan dit boek is de grote hoeveelheid afbeeldingen van schilderijen. Op zich niet vreemd voor een schilder, maar zeker van Friese schilders is niet veel gepubliceerd.
Willem Bartel van der Kooi werd geboren op 13 mei 1768 te Augustinusga, als zoon van Binne Clases van der Kooi en Teetske Willems. Binne Clases was klerk en ontvanger-generaal van de floreenrente van Achtkarspelen en bezat een eendekooi, de verklaring van zijn familienaam. Binne kocht in 1795 de sate Sarabosch te Gerkesklooster. Willem Bartels broer Tede Sjouke huurde dit met zijn vrouw Antje Dirks Zijlstra maar stierf al op 31-jarige leeftijd op 11 november 1802. Binne Clases stierf te Augustinusga op 17 mei 1803, ruim 70 jaar oud.
Willem Bartel van der Kooi trouwde op 21 april 1805 te Bergum met Jetske Hayes, geboren 19 mei 1779 te Bergum als dochter van Haye Tjallings en Sytske Floris Groenia, die op 19 januari 1777 te Bergum getrouwd waren. In 1806 vestigde Willem Bartel van der Kooi zich in Franeker.

In het boek wordt de biografie van Willem Bartel van der Kooi opgetekend, het tekenonderwijs aan Frieslands Hogeschool te Franeker, het werk van de kunstschilder, nalatenschap (waaronder zijn brieven) en leerlingen. Voor de genealogen zal hieronder met name vermeld worden wie op zijn schilderijen zijn afgebeeld. De afbeelding zelf kunt u dan in het boek nakijken of in de musea, voorzover ze niet in particulier bezit zijn.

Portretten geschilderd door Willem Bartel van der Kooi (1768-1836)
Zie ook de database van het RKD met afbeeldingen van zijn portretten.

Dirk Jacobs Ploegsma, geboren Leeuwarden 19 februari 1769 als zoon van Jacob Dirks en Christina Idzardi.
Hotse Johannes (van der Veen), herbergier te Augustinusga (1760-1827) en Klaske Sybrens Ruardi (1757-1843).
Anna Charlotte Didier de Boncour (1748-1802), Henricus van der Haer (1751-1811, Bonifacius van der Haer (1778-1827), Elisabeth Catharina van der Haer (1776-1823), Daniel Bonifacius van der Haer (1781-1831).
Georgius Coopmans (1717-1800)
Johannes Mulder, geboren Franeker 15 mei 1769, overleden 18 november 1810 te Groningen, trouwt te Dronrijp 30 november 1794 Hyke Sophia Saagmans.
Gelske Wierts / Wierds , waarvan door Mulder in 1798 op 18-jarige leeftijd te Dronrijp een dijbeen werd afgezet. Ze herstelde geheel en leefde 26 jaar later nog, was inmiddels gehuwd en kreeg 5 kinderen. Zie Huwelijksakte Menaldumadeel (mairie Dronrijp), 1816. Man: Tjalling Paulus Tuinstra, oud 40 jaar. Ouders: Paulus Johannes en Japke Akkes. Vrouw: Gelske Wierds, oud 33 jaar. Ouders: Wierd Sipkes en Antje Johannes. Datum: 29 september 1816, akte nr. 11. De verblijfplaats van het schilderij is onbekend.
Nicolaas Pierson Tholen, geboren Franeker 3 maart 1797, overleden 7 april 1819 te Leiden.
Jan Coopmans, geboren Franeker 10 maart 1767 als zoon van Georgius, overleden 29 maart 1848 te Franeker
Magdalena Hilarius, geboren Franeker 6 april 1778, overleden 1855 te Brummen
Haye Tjallings, geboren Bergum 5 juni 1736, overleden 15 januari 1806 te Bergum.
Jetske Hayes, geboren 19 mei 1779 te Bergum.
Johannes Caspar ten Behm Wentholt, geboren 6 maart 1780 te Leeuwarden, overleden Franeker 6 september 1806.
Everwinus Wassenbergh, geboren Lekkum 25 september 1742, overleden Franeker 3 december 1826.
Harmanus Bosscha, geboren Leeuwarden 18 maart 1755, overleden Amsterdam 12 augustus 1819.
Albertus Brondgeest, geboren Amsterdam 2 december 1786, overleden 30 juli 1849.
Immanuel Capadoce, geboren Amsterdam 1751, overleden 9 januari 1820.
Adriaan Pieter Twent, geboren Delft 5 februari 1745, overleden Wassenaar.
Jeronimo de Vries, geboren Amsterdam 9 april 1776, overleden 1 juni 1853, trouwt 26 juni 1803
Maria Gijsberta Verhoesen, ged Amsterdam 25 februari 1780, overleden 2 september 1833.
Tjalling Hayes Haisma, geboren Bergum 21 oktober 1781, overleden Bergum 12 mei 1867.
Johanna Schaap, ged Leeuwarden 20 juli 1763, overleden 26 juli 1810.
Johannes Baptist Kobell, geboren Delfshaven 8 november 1778, overleden Amsterdam 23 september 1814.
Jan Wentholt, geboren Franeker, overleden Alkmaar 17 september 1857.
Pieter ten Behm Wentholt, geboren Franeker, overleden 21 november 1864.
Jan Hulswit, geboren Amsterdam 11 april 1766, overleden Nieuwer Amstel 8 augustus 1822.
Bernard Walraad van Welderen Rengers, geboren Ysbrechtum 29 maart 1777, overleden Leeuwarden 23 september 1823.
Louisa Christina Alberda van Bloemersma, geboren Niekerk, overleden Leeuwarden 19 mei 1855.
Nieskia Reiniera Wentholt, geboren Franeker 18 juni 1789, overleden Franeker 9 mei 1862.
Binne van der Kooi, geboren Franeker 23 april 1806, overleden 22 juli 1830 Leeuwarden.
Haye van der Kooi, geboren Franeker 18 oktober 1807, overleden Velp 10 november 1890.
Sybrandus Fockema, geboren Dokkum 7 mei 1777, overleden Leeuwarden 13 december 1848, trouwt Leeuwarden 13 januari 1806
Johanna Jacoba Bekius, geboren Dokkum 21 mei 1778, overleden Leeuwarden 16 november 1845.

Sybrandus Fockema Johanna Jacoba Bekius

N. Kerstjes, 1814 commissaris politie te Harlingen.
Sjuck van Welderen Rengers, geboren Groningen 8 november 1799, overleden Leeuwarden 22 oktober 1870.
Edzart Reint van Welderen Rengers, geboren Groningen 23 mei 1801, overleden Den Haag 28 december 1848.
Willem Carel Gerard van Welderen Rengers, geboren Groningen 27 mei 1802, overleden Lemmer 5 juli 1836.
Henriette Maria Elisabeth van Welderen Rengers, geboren Ysbrechtum 9 juni 1804, overleden Leeuwarden 6 juli 1866.
Egbert van Welderen Rengers, geboren Ysbrechtum 5 juni 1809, overleden Utrecht 14 januari 1837.
Hessel Risselada, geboren Franeker 21 april 1762, overleden Franeker 14 december 1823.
Willem Hylles Swart, geboren Oostermeer 9 januari 1751, overleden Oostermeer 18 augustus 1831.
Nicolaas Baur, geboren Harlingen 23 september 1767, overleden Harlingen 28 maart 1820.
Robert van Breugel, geboren Den Bosch 26 juli 1791, overleden Den Haag 23 november 1873.
Willemina Geertruida van Idsinga, geboren Leeuwarden 20 november 1788, overleden 3 mei 1819 Leeuwarden.
Quirina Jacoba van Andringa de Kempenaer, geboren 10 oktober 1801 te Lemmer, overleden Leeuwarden 7 juli 1873.
Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Rinsumageest 21 juli 1776, overleden Den Bosch 26 augustus 1863.
Catharina Maria Johanna Hermanna van Asbeck, geboren Leeuwarden 1 januari 1790, overleden Den Bosch 7 maart 1855.
Geertruida Stijl, geboren Harlingen 17 december 1751, overleden Leeuwarden 14 december 1826.
Antje Weidema, geboren Leeuwarden 16 mei 1766, overleden Bolsward 9 februari 1850.
Lucia Petronella Wentholt, geboren Franeker 6 augustus 1794, overleden Franeker 12 mei 1867.
Antoon Anne van Andringa de Kempenaer, geboren Lemmer 3 december 1777, overleden Den Haag 13 juni 1825.
Anna Maria Catharina Alberda van Ekenstein, geboren Groningen 16 april 1779, overleden Groningen 29 september 1854.
Jacobus Scheltema, geboren Franeker 14 maart 1767, overleden Utrecht 25 september 1835.
Pieter Koumans Smeding, oud-uitgever Leeuwarder Courant, collectie Leeuwarder Courant
(wordt vervolgd)

 Posted by at 20:11

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.