dec 012011
 

Ervaringen over het dorps leven in de jaren 1933-47 van de Ternaarder (N-O Fr.) kapper, voetspecialist en later dominee die in 1951 naar Canada emigreerde.

In het Fries. Bron voor (streek)geschiedenis en genealogie.
Softcover, +/_ 144 blz met 158 voetnotes, index (375 namen), 50 illust. en 6 bijlagen
Prijs: $20. (incl. post)
Meld Uw belangstelling aan: K.Veldhuis RR 1, Ilderton ON Canada, N0M 2A0
e-mail: campegius@yahoo.ca

 Ynhâld

               List fan yllustraasjes
                 Wurd foarôf

               1 Fan de Boksumer smid
                2 In eigen saak
              3 Fan ôfbraak en opbouw
       4 Fan in proastige, in oprjuchte, en in dankbre klant
            5 "Overmits hij een huurling is"
            6 "Alle hout is gjin timmerhout"
               7 Húmor yn in wite jas
        8 Fan in panne dy net, en in tekst dy wol betelle
            9 "Reitsje myn profeten net oan"
             10 Is de klant kening as net?
               11 Oer lêstige klanten
            12 Fan kosthúzen en de kost thús
            13 De earste wente en de nije saak
            14 De nije saak en in dikke skuld
               15 Min ken wat belibje
     16 "?dêr is in freon dy tige oan jin hinget." Spreuken 18:24m
                17 As de klok lied
             18 It teken fan de Esculaep
         19 Kweajongens, in skrúten famke, en salmiak
        20 'Minne' klanten en keaplju, en ien tusken yn
            21 Segaren, piipen en rukesguod
               22 De kachel op'e kop
            23 Mei de thúskomst nei de takomst
               24 Út de Dútske tiid
              25 Yn in muoilik parket
             26 Ûnderdukers en boppedûkers
          27 Fan in keninklike died en oare dingen
                28 Wat wie't wat!
               29 Triumf en Tragedy
              30 Oarsaken mei gefolgen
               31 Wat de lju sizze
             32 It ein kaam net ûnferwachts
              33 "Een gelukkig mens"?
                  34 Beslút

                  Byblêden
                   Yndeks:

Abesynia 22
Aldreed, fan de, in famke 19
Almen (Grins) 3
Amersfoort 26
Amsterdam 6
Anjum 17, 21
Anne Hitsje, 10
Arnhem 28, 32
Baas Geale, smid út Hantum 5
Bakkefean 29
Berchtesgaden 29
Berend 8
Berghuis, reiziger út Dokkum 21
Bergsma, kapper yn Dokkum 31
Bernhard, Prins 29
Bierma, Anne Bienses, greatboer 3, 17
Bierma, Biense 12, 17, 27,
Bierma, Klaas, 34
Bierma-Heeringa, Mefr Lieuwke 3, 12, 17
Bijlsma, Frank 26
Bijlsma, Gem 26
Birdaerd 30
Boargemaster 28
Boersma, reiziger foar Fa Schumacher, út Ljouwert 21
Boltsjes, Marten 13
Boltsjes, Yt, wyf fan Marten 13
Borger, Eeltsje en Anna, buorljue 16, 28
Bos, R, Ds, fan Ealsum 31
Bouma, rokerij, Dokkum 3, 21
Braak, de heer 15, 30, 34
Braak, Gepke, sister fan Kobe 15
Braak, Kobe 15
Brantgum 26
Broeijer, âlde 18
Brouwer, Kees, út Hantum 24
Buffel, de, training skip fan de marine 22
Buwalda, plysje 26
Byland, Ette 17
Coree, Jan, omropper 34
de Beer, Ette 27
de Betuwe 28
de Boer, Wessel, smid út Boksem 1, 2
de Graaf, Foppe 14
de Graaf, Gelt Sije(n)s, fytsmakker 13, 16, 27
de Grebbeberg 23
de Haan, Akke 32
de Haan, Jan, winkelman 14
de Haan, Ype (oannimmer, branmaster) 3, 14, 28, 32
de Jong , Tsjerk Nuttes 30
de Jong, Hendrik en Pietje 28
de Piip 28
de Spiker 27, 33
de Vries, Fedde, fan Nijtsjerk, kappersfeint 6, 22, 29
de Vries, Jabek Eelkes 4
de Vries, Sikke ('Koaiker') 4
den Helder 13, 15, 23, 24
Dijkstra, Douwe 8
Dijkstra, Holk, wyf fan Douwe 8
Dijkstra, Piet Fokjes 30
Dijkstra, Piet, graenkeapman yn 'de Stadt Rijssel' 13
Dijkstra, Ulke, ald Anjumer 17
Dijkstra, Waling, segaren 21
Dimter (Deventer) 3, 10, 30, 32, 33
Dokkum 7, 12, 21, 31
Douwe Ates, boer út de Gouden Swipe 26
Dralle, parfumerie, Hamburg 3
Drijfhout, Fa., kappersspullen 21
Drost, Lutzen, frachtriider 16
Dútsers 22, 23, 24, 25
Ealsum 31
Easternijtsjerk 6
Elba 26
Elzinga, Dr., húsdokter 32, 33
Elzinga, Mevr 33
Elzinga, oan't Skoar 18
Enschede 32
Ernst, Doet (dochter fan Jelle) 31
Ernst, Jelle 31
Faber (reiziger fan Grypma en de Hossen, ut Ljouwert) 21, 27
Feenstra, âldkapper 2
Feenstra, Jehannes 22
Feijma, Eelke, postkantoarhâlder 8
Feima, Anne, frachtrider (broer fan Eelke) 7, 12
Ferwerda, Sjoerd (út St. Anna, ûnderduker, kappersfeint) 6, 27
Foetspecialist 32
Fokkema, Gerrit, boer 27, 31
Fonteine, Jaap (út Zierikzee, kappersfeint) 6
Foppe, âlde 13
Frankryk 32
Fricke, evangelist út Ljouwert 1
Frij, Fokje( skjinmakster by van der Kooi) 3
Fryske Bibel, fan Dr. Wumkes 31
Fryske krite 30
Gaikhorst, Anton, evacuee, skilder 28
Geerling, Ds, herfoarme dûmny 30
Gorter, Klaas, Ds, menniste dûmny 9
Grand Rapids, MI, USA 26
Grasma, de heer Klaas 30
Grins 21
Groendyk, notaris 29
Grou 18
Grutte Tsjerke, Ljouwert 31
Grypma en de Hossen (út Ljouwert, leverancier fan drogisterijen) 14, 21
Gulmans, Jabik (koster fan de Formanje) 18
Hamburg 24
Hannema, Berend J 3, 28
Hans, dútse soldaat, kapper 24
Hantum 6, 18, 24, 26, 28
Hantumhuzen 7, 18, 26
Hartmans, Jetse, oan de Hollewei (heit fan Reiner) 17, 18, 31
Hartmans, Reiner (boer út de Wieringermarpolder) 17
Hartog, Dr 13, 27
Havinga, Willem, yn Hantumhuzen 18
Heeringa, Janke, wyf fan Pieter 12
Heeringa, Pieter 12
Hempenius, Geart postrinner 12
Hempenius, Rennie, dochter fan Geart en Tine 12
Hempenius, Tine, wyf fan Geart 12
Hengelo 9
Herweij 25
Hiddema, Mattie 30
Hiddema, Mefr 30
Hiemstra, âlde Bakker, út Grou 18
Hiemstra, Tietsje, Juffrou 13
Hilverda, Sjoerd, kappersfeint 28, 63 Himmelom 30
Hizkia, kening 18
Hoekstra, Arjen, slachter 3
Hoekstra, J, Ds, herfoarme dûmny 2, 10, 23, 29, 31, 33
Hoekstra, Jan en Syte 33
Hoekstra, Mevr, fan dûmny 9
Hoekstra, Roel, soan fan Arjen en earste klant 3
Hoekstra, Sybe, Ds, fan dûmny 29, 31
Hoekstra, Ulco, fan dûmny 10
Holwerda, Jaap, boer, fan Bollingwier 23, 25
Holwert 6, 11
Hoogakker, reiziger fan Fa Schumacher, út Ljouwert 21
Hoogland, Mevr, wyf fan Watze 27
Hoogland, Watze, boer 26, 27
Hoving, Mhr, boargemaster 30, 31
Hulshof, Ds Jac menniste dûmny 3, 7, 9, 12, 31
Idsardi 28
Israel 10
it 'Wite Hus' 33
Jansen, Hitsje (widdo) 10
Jansen, winkelman 10
Jansma, Kees, fan Hantum 26
Jona, profeet 8
Juda 31
Keuning, Gjalt, timmerman 4
Kingma, kapper yn Easternijtsjerk 22
Kloasterman, bakker 2, 5, 11, 16, 16b
Kloasterman, Sikke 12, 16, 20
Kooistra, Master 29
Kramer, timmerman 14
Krol, Master 30, 31
Kubaerd 22
Kuipers, Been 20, 51
Kuipers, Riemer 5, 32
Leefsma, âlde 21
Leefsma, Fa. 21,
Lei, Mevr 26
Lemson, plysje 26
Limburg, Noord 28
Ljouwert 13, 15, 16, 21, 30, 31, 32
Ljussens 8
Lolkema, Teake 24
Luther, Marten 21
Lutske, âlde út de Diakenwenten 4
Maarsingh, Ds, herfoarme dûmny 9, 31
Meijer, Ds, menniste dûmny 9, 10, 24, 28
Meinema, Anne Harms 16
Meinema, Klaas (Willems, neef fan Anne) 4, 16, 24
Meinema, sekretaris fan de gemeente 2
Meinema, Willem 18
Meinsma, út Dokkum, fertsjinwurdiger fan Tromp út
 Snits 21
Meir, Golda, Premier fan Israel 21
Meulenaar, Frou, wyf fan Knillis 33
Meulenaar, Jan, soan fan Knillis 33
Meulenaar, Knillis, fan 't Skoar 33
Midwolda (Gr) 29
Miedema, Jaap, boer 17, 34
Miedema, Teunis 17
Montreal (Quebec) 11
Mozes, profeet 18
Muoije Rins (Waaksma) baakster 13
Mussolini 22
N. S. B. 25
Naomi, út it boek Ruth 16
Nauta, Albert 29
Nauta, Bertus 16
Nauta, Bram, soan fan Douwe 2
Nauta, Douwe, sakenman 2, 33
Nauta, Ds 3,
Nauta, Mefr, wyf fan Douwe 13,
Nauta, Tine, wyf fan Bertus 16
Nauta, Tjitte, ferver 9, 14
Nes 6, 26, 28
Neve, C, kleanmakker 16, 19
Neve, Piet, soan fan C. 19, 28
Newfoundland, Canada 14
Nijewier 30
Nijman, Jan, Mhr, túnman 14
Noarwegen 4
Nunspeet 16
Oosterhuis, Ds 18
Osinga, Symen, reiziger út Dokkum 21
P. E. B. 28
Paulus, apostel 10
Paulus, Paus 21
Peasens 26
Pel, hotelier 14, 16, 28
Pel, Lena 28
Petrus, de apostel 8
Pieter, âlde (Pieter en Maai), op de Wjuk 18
Pieter, de Hantumerhuster 7
Plato, filosoof 6
Posthumus, Anne (út Hantum, kappersfeint) 6, 22
Postma, Jan 19, 49
Postma, Klaske 19, 49
Postma, Sytske (Streekstra) 19, 49
Pousma, Ale 18
Priisbehearsingskommissie 30
Procee, Geart 3
Prodent, (toskputsersguod) reiziger fan 24
Radsma, Akke 2
Rensma, Hieke, wyf fan Pieter 16
Rensma, Knillis, boer 13, 16
Rensma, Pieter (boer, soan fan Knillis) 12, 16, 24, 27, 33
Rhenen 32
Rollingswier, Jan Martens 3
Rotterdam 23
S. S. 24
Schaaf, boek en papierhandel
Schaaf, Boek en Pepierhandel yn Dokkum 21
Schaaf, Sjoerd 21
Schoorstra, Ruurd, kappersfeint 5, 6
Schoorstra, Styn, winkeltsje frou 5
Schreuder, Dr, chirurg yn Ljouwert 32
Schumacher, J Th, Fa (grossier yn kappersbenodigheden, Ljouwert) 3, 15, 21
Siep, Mhr, evakuee út Renkum 29
Sikkema, Bakker 18
Sikkes, plysje 19
Sinnema, Gooitzen 29
Sjoerdsma, Klaas (soan fan Sybren en Tsjits) 19
Sjoerdsma, Sjoerd, fan Ynse en Djo 28
Sjoerdsma, Sybren 19
Sjoerdsma, Tsjits, wyf fan Sybren 19
Slútingswet 30
Snits 21
St. Anna 6
Stap, Bet, wyf fan Piet 12, 18
Stap, Piet 12, 18
Sterk, Juffrou Janke 30
Sterkenburg, Aukje 16
Sterkenburg, Mame 16, 18
Stiemsma, Germ 17
Streekstra, Sytske 19
Talma, Klaas 18
Talsma, Jabik, út Peasens 26
Talsma, Rom, twadde man fan Ytje Waaksma 16, 30
Terpstra, Douwe, fan Hantum 26
Terpstra, Leentsje (Talma), wyf fan Sake 18
Terpstra, Sake, skoansoan fan Klaas Talma 18
Tilma, Jan, boer 26
Toren, Ruurd 26
Trentelman, Rennie (Hempenius), Mevr 12
Trijeboerehuzen 26
Tromp, Fa, út Snits 21
Tsjalsma, Jaep, út Kubaerd 22
Utbuorren 26
van der Heide, Pieter 29
van der Iest, ryksplysje 9
van der Kooi, Pieter 3
van der Kooi, Sytse, fan de Wjuk, 33
van der Kooi, Sytske, wyf fan Pieter 3
van der Ploeg , Wieger 18
van der Ploeg, Filipus 30
van der Ploeg, Rindert 31
van der Velde, chauffeur 32
van der Vliet, Anne 6, 22
van der Wal, Jaen 10
van der Wal, Jochem's Maei 28, 28
van der Wal, master yn Wierum 26
van der Wal, Minke (Sytsma), wyf fan Jaen 10
van der Weg, Master 30
van der Werf, ynstrukteur 15
van der Woude, Jelle, boekhalder 31 van der Woude, 'Jelle' Wytske 31
van Huzen, Andries (út Holwert, kappersfeint) 6
van Ruler, Dr. A. A. 22
Veld, Henk, evacuee út Arnhem 27, 28, 29
Veld, Mevr, mem fan Henk 27
Veldhuis, Anna (Kuipers), frou kapper 9, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 34
Veldhuis, Atze 5, 10
Veldhuis, Douwe (Siebren) 32
Venema, Jeane, oan' t Skoar 18
Verbeek, master yn Wierum 26
Visser, Jildert 31
Vlasman, Pieter, autoverhuur 32
Vonk, Mina 24
Waaksma, Anna, suster fan Rienk 16
Waaksma, Bokke Hinke, mem fan Rienk en Anna 16
Waaksma, Mefr Age, 'Muoije Rins' 13, 33
Waaksma, Rienk, ferver 14, 16
Waaksma, Ytje, wyf fan Rienk 16
Wallinga (fertsjinwurdiger fan Fa Leefsma yn Grins) 21
Westerhof 12
Westra, Geertsje, húshaldster by Sikke de Vries 4
Wierda, Auke 27
Wieringa, Mrs, wyf fan Kees Jansma 26
Wieringa, Symen 25
Wieringermarpolder 17
Wiersma, Goasse, âld barbier - skuonmakker 4, 5, 31
Wiersma, Jan 17
Wiersma, Klaas, op de Wjuk 18
Wiersma, Lieuwe, soan fan Klaas 18
Wierum 11, 26
Wildeboer, Roel, elektrisjean 14
Wilhelmina, Keninginne 22, 29,
Willemskazerne 23
Winkelman, Generaal 23
Woeste Hoeve 29
Woudwyk, Tsjip 26
Woudwyk, Tsjitske 33
Wumkes, Dr 31
Wybenga, Minne Ates 30
Wynia, Boate 18
Wytzes, Master 32
Zacharias, it boek 22
Zierikzee 6
Zutfen 10
Zylstra, Ds, menniste dûmnyske 10
 Posted by at 19:51

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.