dec 062011
 

P.F. Visser (reacties graag via email Sneuper). Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Heer en Feer, Schiermonnikoog.

In een scheepsverklaring of zeeprotest, legde de kapitein direct na aankomst in een haven verantwoording af over zijn laatste reis ten behoeve van eventuele latere juridische procedures. In de 17 en 18e eeuw werden deze verklaringen afgelegd voor een notaris. Na 1811 voor de daartoe aangewezen rechtbank, echter incidenteel ook nog wel voor een notaris.

Dat deed ook Livius Gerhardus Dubblinga, wonende te Paesens. 1) Op 5 mei 1835 verschijnt hij voor notaris Frederik Witteveen te Metslawier en doet verslag van zijn belevenissen. Hij is kapitein van het tjalkschip “De Vier Gezusters”, dat wegens opgelopen schade binnen de Ezumerzijl is afgemeerd. Op 2 april 1835 heeft hij in Wismar 2) een lading rogge ingeladen en is met bestemming van de Maas op 4 april met Oostelijke wind naar zee gezeild. Vooraf heeft hij de luiken en mast en pompen met voldoende kragen 3) voorzien en zijn schip verder “volgens zeecostuum voorzien”. Op 29 en 30 april is hij ter hoogte van Helgoland door een zware storm belopen. Hij wordt genoodzaakt het grootzeil, de kluiffok en een overboord geslagen kabel te kappen. Eén van de zwaarden slaat aan stukken. Het schip wordt lek. In deze toestand is hij genoodzaakt het Friesegat binnen te lopen. Al varende als bijligger is hij ingeklaard en met behulp van vier mannen is hij hedenmorgen binnen de Ezumerzijl gekomen. Een gedeelte van de lading heeft hij vooraf in een ligter overgezet. Dubblinga protesteert 4) bij deze tegen stormen, hoge zee en allerhande oorzaken waardoor hij schade aan schip en lading heeft bekomen. In het bijzijn van Jan Piers de Vries, winkelier en Fokke Pieters Fokkema, arbeider, beiden te Metslawier werd de verklaring op schrift gezet en getekend.

Livius Gerhardus Dubblinga, geboren op 20 nov 1787 te Paesens 5) behoort tot het Schiermonnikoger geslacht Dubblinga en is afstammeling van ds Livius Dubblinga, die in 1688 predikant werd op Schiermonnikoog. Livius Gerhardus ging op 19 oktober 1810 op Schiermonnikoog in ondertrouw met Meinsina Clasens Kievit, geb. op 4 maart 1787 te Schiermonnikoog . Zijn vader , ook een Livius Gerhardus Dubblinga, ged. in 1744 op Schiermonnikoog, trouwde in Paesens met Sibbeltje Taedes.

Noten: 1. Tresoar, toegang 26, inventaris 104021, akte 83.
2. in Mecklenburg aan de Lübeckerbocht.
3. een oproep aan deskundigen om uitleg over kragen
4. protesteren betekent in dit geval een schriftelijke verklaring dat men zich verzet tegen een gebeuren waardoor men in zijn rechten verkort wordt.
5. zie H.D. Teensma pag. 93. Hier is overigens sprake van een zetfout, waar als geboortejaar 1782 is vermeld. Dit moet dus zijn 1787.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

J. Portengen, Delft, 1993, 299 pag. Adres samensteller (1993): Burg. Lotsystraat 15, 2235 CX Valkenburg (Z.H.)

Op een mooi verzorgde en gestructureerde wijze is het boek over de familie De Boer-Zuidema, afkomstig uit Kollumerland, uitgegeven. Centraal staat het echtpaar Willem de Boer (1855-1932) en Dieuwke Zuidema (1857-1952), dat in Burum, Westergeest en Zuidhorn een veehouderij heeft gehad.
In het eerste deel komt het voorgeslacht van De Boer en wat korter van Zuidema aan de orde. De familie De Boer stamt af van Meindert Jouts, die circa 1617 werd geboren. Zijn nazaten leefden vooral in Kollumerzwaag. De familie Zuidema stamt af van Popke Willems (1756-1828), afkomstig uit Surhuisterveen. Het zijn beide typische boerenfamilies.
In het tweede deel komt het volledige nageslacht van bovengenoemd echtpaar aan bod. Opvallend is dat in de jongere generaties vooral het beroep van onderwijzer/leraar populair is.
De genealogie is ‘versierd’ met vele familiefoto’s. Ook zijn familieverhalen opgenomen, deels uit overlevering, deels uit archiefbronnen. Het bronnenonderzoek is zeer uitgebreid geweest, waarbij behalve de DTBL-registers ook rechterlijke archieven en belastingregisters zijn geraadpleegd.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

J. Goodijk, Bussum, 1998, 81 pag.

De naam Polstra werd in Friesland in 1811 door 4 families aangenomen. In deze genealogie staat het geslacht Polstra centraal, dat afstamt van Johannes Douwes (ca. 1667-ca. 1723), een kleine boer uit Anjum, gelegen in het Noordoosten van Friesland.
Zijn nakomelingen trokken in westelijke richting naar Het Bildt en omgeving, waar ze onder meer landbouwer en gardenier in dorpen als Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Hallum waren.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

N.A. Huizing-De Vries, Enschede, 1995, 188 pag. Adres samensteller (1995): Venderinklanden 45, 7542 ML Enschede.

De eerste bekende generaties van deze familie De Vries leefden in Noordoost Friesland in de omgeving van Tietjerksteradeel (o.a. Bergum) en Dantumadeel. De genealogie begint bij Pieter Jacopsz., die aan het einder van de 16e eeuw in Tietjerk woonde. Dit doopsgezinde geslacht verdiende de kost in de landbouw.
De prominentste vertegenwoordiger van deze familie is de bekende letterkundige Theun de Vries (1907), die bij deze familiegeschiedenis een nawoord schreef.
De samenstelster heeft diverse fragment-genealogieën van aanverwante families aan het boek toegevoegd, te weten Van Leijen, Veenstra, Buruma, Moning en Wijbenga.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

F. Richert, Lunteren, 1995, 112 pag. Adres samensteller (1995): Hertenlaan 29, 6741 BG Lunteren.

De familienaam Grijpstra is in het noorden van ons land door verschillende families aangenomen. Voor dit boekje is onderzoek gedaan naar alle Grijpstra-stammen die er zijn (geweest) in Groningen en Friesland. Wel ligt de nadruk op de Groningse Grijpstra’s uit de dorpen Niezijl en Grijpskerk. Van de overige families zijn de gegevens veel incompleter.
De herkomst van de naam is af te leiden uit enkele plaatsnamen. In Groningen was dat Grijpskerk, in Friesland Garijp. Andere plaatsen waar Grijpstra’s voorkwamen zijn Bergum, Murmerwoude, Ee, Brantgum, Het Bildt, Wierum en Nes in Friesland en tenslotte Leens in Groningen.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

R.H. Postma en M. Holwerda, Oudwoude/Metslawier, 1993, 164 pag. ISBN 9080160725.

Dit familieboek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel omvat de kwartieren van het echtpaar Geert te Nijenhuis (1867-1938) en Hiltje Dijkstra (1869-1952) terwijl het tweede deel bestaat uit een beschrijving van de nakomelingen van bovengenoemd echtpaar evenals die van de broers en zusters van Geert te Nijenhuis.
De familie Te Nijenhuis heeft een Achterhoekse oorsprong. De grootvader van Geert te Nijenhuis, Jan Willem (1791-1854), was in Eibergen geboren en trok rond 1820 waarschijnlijk als hannekemaaier of seizoensarbeider naar Blija in Noord Friesland. Hij werd daar linnenwever. De familie verspreidde zich later over Noord- en Oost-Nederland.
De kwartierstaten bevatten veel gegevens over oude Friese families zoals Halbetsma, Fogelsangh, Mancandan, Jarichsma/Jaersma, Atsma, Van Hania, Siccama, Doenga en Hummersma. Van sommige families is het wapen afgebeeld.

 Posted by at 12:13

Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
dec 042011
 

M. Holwerda, Metslawier, 1993, 164 pag.

De familie Holwerda stamt uit het Noordoosten van Friesland. De genealogie begint met Thomas Hendriks, die rond 1665 te Bergum werd geboren en in Garijp arbeider was. Zijn nakomelingen trokken geleidelijk in noordelijke richting via Kollumerzwaag en Oudwoude naar Oosternijkerk, Metslawier en omgeving.
In de vierde generatie werd de naam Holwerda aangenomen, die volgens de samensteller van holle wierde of terp afkomstig is. In de 18e eeuw zou de familie op een terp hebben gewoond. Het merendeel van de Holwerda’s had beroepen als gardenier (kleine boer) en arbeider, maar herbergiers, timmerlieden, slagers, transportondernemers en walvisvaarders kwamen in deze familie ook voor.
De door de samensteller zelf verzorgde uitgave ziet er goed uit met portretfoto’s en landschapstekeningen die het geheel aanzienlijk verfraaien.

 Posted by at 12:13

Drie eeuwen geslacht Jaarsma.

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
dec 042011
 

K. De Graaf en L. Jaarsma. 217 pag. Adres samensteller (1993): Butendyksebinnenwei 13, 9132 LN Engwierum

De familienaam Jaarsma is afkomstig van de ‘Jaarsma Sathe’ (boerderij) onder Anjum, die voorvader Willem Lieuwes in 1807 voor F 17.500 aankocht. In 1811 nam hij als familienaam Jaarsma aan.
Dit geslacht gaat terug tot Jan Lieuwes, die in de eerste helft van de 18e eeuw te Anjum als landbouwer woonde en werkte.
Overigens staat het echtpaar Lieuwe Willems Jaarsma (1788-1852) en Petronella W.C.S. Beilanus (1794-1841) in deze genealogie centraal. Ook het geslacht Beilanus, een predikantenfamilie waarvan voorvader Henricus Beilanus in 1577 of 1578 te Beilen werd geboren, wordt uitvoerig besproken. Daarnaast wordt het volledige nageslacht van bovengenoemd echtpaar uitgewerkt. Aangezien in dit boek (vooral in de parenteel) veel familienamen voorkomen, is het extra jammer dat er geen namenregister is opgenomen.

 Posted by at 12:13

Het geslacht Witteveen

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Het geslacht Witteveen
dec 042011
 

langs de lijn der voorvaderen van Ane G. Witteveen, A.G. Witteveen, 161 bl. met veel foto’s en kaarten, A-4 formaat. Verkrijgbaar bij de schrijver (0519 –349096) .

Inhoud:

Dit boek onderscheidt zich van andere genealogieën omdat de nadruk ligt op de beschrijving van de genoemde personen en minder op de gebruikelijke gegevens van geboorte, huwelijk enz.
Al bij de verklaring van de familienaam (veen dat gekenmerkt werd door het witte wollegras) blijkt dat door een uitvoerige beschrijving van de vervening rond Noordwolde. De schrijver geeft alleen een beschrijving van zijn rechtstreekse voorouders, van vader op zoon, waarbij wel in het kort de andere kinderen van het gezin worden behandeld.
Steeds wordt geprobeerd ook enig inzicht in leven en handels- wijze, aan de hand van tientallen archiefstukken, van de personen te geven. Een zoektocht langs woonplaatsen Lemmer, Amsterdam, Heerenveen en Sneek brengt de lezer daarom ook veel politieke, sociale, kerkelijke en economische wederwaardigheden.
Op twee plaatsen wijkt de schrijver af: Barteld, de broer van voorouder Ane, krijgt een uitvoerige beschrijving omdat hij meedeed aan de Tiendaagse Veldtocht; Barteld, broer van voorouder Siebe, omdat hij meedeed aan de Atjeh-oorlog maar vooral bootsman was tijdens een Poolreis naar Nova Zembla.
Het is jammer dat in dit zeer lezenswaardige boek, afgesloten met een kort historsch overzicht, een register ontbreekt.

 Posted by at 12:13

Het geslacht Ferwerda uit Dokkum

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
dec 042011
 

(alsmede het dubbelgeslacht Kiestra)

door Drs. M. van der Velden, Rotterdam, eigen uitgave, 1996, 25 blz., 3 afbeeldingen, index.

De uitgave bestaat uit zes onderdelen. Naast een inleiding tot de genealogie van het geslacht Ferwerda/Kiestra, dat begin 1600 in Dokkum woont, volgt een overzicht in rechte lijn vanaf Jantje Ferwerda, geb. 25 juli 1904 en dochter van Dr. Sytze Rense Ferwerda, naar de stamvader. Het is gemakkelijk om in geval van andere takken een aansluitpunt op deze rechte lijn te vinden.
De uitgebreide genealogie zelve begint met de stamvader Egbert, die omstreeks 1590 in Kollum/Dokkum gewoond moet hebben en wordt 12 generaties voortgezet.
De familienaam komt eerst rond 1800 voor. Er ontstaan dan twee hoofdtakken en wel met naamdragers Ferwerda en naamdragers Kiestra. Vóór die tijd is sprake van patronimica, d.w.z. voornamen.
Het vierde onderdeel geeft een beknopt inzicht in een tiental familie-actes Ferwerda, die betrekking hebben op de periode 1841 tot 1928. Overigens zij vermeld, dat alle nakomelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn van Elisabeth Sinia, gehuwd met Marten Sytzes Ferwerda in 1841, gerechtigd zijn tot twee lenen.
De uitgave besluit met een index op de namen, zowel patronimica als familienamen, voorkomend in de genealogie en een handleiding bij de genealogie.

 Posted by at 12:13
 1. DOUMA IS DE NAAM
 2. 400 jaar Postma in woord en beeld
 3. Hoannen fan ‘e klaai.
 4. De geur van versgemaaid gras
 5. De ondergang van de Batavia
 6. Tusken Boedapest en Burgerheide
 7. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 8. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 9. Achter het lijk wordt niet gesproken
 10. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 11. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 12. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 13. Schatgraven in de kerk van Ee
 14. Dokkum op de penning
 15. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 16. Huis ter Noord – Oudwoude