Reboelje yn de Dongeradielen 1749

 Niet gecategoriseerd
nov 292011
 

(Noardeasthoek-rige nr.8) – D.P. Keizer, 1980, 128 pagina’s, Fryske Akademy, ISBN 90 06 272 2318
Een digitale versie vindt u hier in 2 delen: Deel 1 en Deel 2.

Dit boek is geheel in het Fries geschreven en nog beperkt antiquarisch te koop. Het boek beschrijft de opstand in 1749 die met name in Westdongeradeel (Ternaard/Holwerd/Wierum) de kop op stak maar niet werkelijk van de grond kwam. Helaas mist het boek een index op namen (maar wel aanwezig bij onze indexen op de website).
In Sneuper no.17, september 1991, staan diverse transcripties van getuigenverhoren, in een artikel over Taeke Jans, van de hand van Reinder Postma.
Om een indruk te geven van het genealogische belang van het boek Reboelje yn de Dongeradielen volgt hieronder een lijst van namen van veroordeelden naar aanleiding van het ‘reboelje’. Vele echte oproerkraaiers bleven echter buiten schot.

Veroordeelden naar aanleiding van het Reboelje van 1749, met plaats van herkomst en straf

Jacob Thomas, Anjum, 150 goudguldens boete
Sytse Clases, Engwierum, 100 goudguldens boete
Gerben Pyters, Nijkerk, 50 goudguldens boete
Marten Jans, Paesens, 50 goudguldens boete
Claes Wynsen, Nijkerk, 50 goudguldens boete
Wybren Pytters, Ternaard, gegeseld, gebrandmerkt en 7 jaar verbanning uit Friesland
Lammert Hendriks, Brantgum, gegeseld, gebrandmerkt en 7 jaar verbanning uit Friesland
Dirk Pytters Stoeltie, Nes, gegeseld, en 5 jaar verbanning uit Friesland
Hendrik Wynsen, Wierum, gegeseld, en 5 jaar verbanning uit Friesland
Symon Wybes, Anjum, 8 dagen op water en brood
Hoyte Pytters, Ternaard, 1 jaar verbanning uit Friesland
Lieupke Melis, Lioessens, 1 jaar verbanning uit Friesland
Jan Pytters, Lioessens, 1 jaar verbanning uit Friesland
Tjerk Thomas, Wierum, 2 jaar verbanning uit Friesland
Paulus Popes, 2 jaar verbanning uit Friesland
Teake Jans, Anjum, 2 jaar verbanning uit Friesland
Jan Pytters Sjoeks, Ee, 1 jaar verbanning uit Friesland
Jacob Sybes, Ternaard, doodstraf (onthoofd door de beul met het zwaard)

Personen die vluchtten naar Hamburg en daardoor niet werden veroordeeld:
Sicke Pyters
Claes Cornelis
Lolke Hulshuis

Ynhald

Hoe’t it ta it pachtersoproer en de Doelistebeweging kaam
It pachtersoproer en de Doelistebeweging in Fryslan
Wat oan de twadde july fan 1749 foarofgyng; de opperteurs en har motiven
Woansdei 2 July 1749: de mannichte tsjocht op nei Ternaard
Woansdei 2 July 1749: de oanbuorjende doarpen wurde der yn behelle
Woansdei 2 July 1749: op nei Holwert!
De ein fan it oproer
‘Al het sijn saken van quade gevolge’
Ljouwerter Hof makket regaad
Hoe’t it de oare dieders ofgyng

Bylage: It deiboek van Lolke Hulshuis. Een deel van dit dagboek is beschreven in het boek ‘De Friese Geschiedenis in meer dan 100 verhalen’, Kerst Huisman, 18 euro (november 2003). Hierin staat o.a. dat hij vluchtte via het huis van Jacob Freerks op de Streek en bijzitter Gosse Heeringa.

 Posted by at 20:10