nov 192011
 

Links naar homepages van Sneupers/families uit N.O.-Friesland

Let op: Daar waar oude websites verdwenen of verplaatst zijn is er voor gekozen de versie te tonen uit het Internet archief via www.archive.org. Hierdoor duurt het laden soms iets langer. Controleer altijd de gegevens op de website met de originele bron! De praktijk wijst uit dat fouten snel gemaakt en gekopieerd worden.

Amelander historieAmelander historie

Genealogie Startpagina

Geschiedenis Startpagina

Genealogie Startpagina

Geschiedenis Startpagina

Renze Petersohn Families Rekker, Petersohn, van der Meulen, van Houten
Ljibbe Jaap Bergema Families Terpstra, Kampstra, Kloosterman
Sinia Familie Sinia
Klaas Jansen Families Mullender, Schregardus, de Vries (Hantumhuizen), de Vries(Westergeest/Oudwoude), Schaafstra
Dan Gamber Families Hemminga, Liezenberg, Steffan, Heeringa en Ronner
Henk Zomer Familie Ronner
Weijtse Torenstra Familie Torenstra
Sylvia Talma Familie Talma
Jeroen vd Brink Families Lolkema, Riddersma, vd Wiel, Broekstra, Poort, vd Wal, Kuipers en Kooistra
Hessel de Walle Families Bandstra, Banga, Benthem, Boitsma, Botma, Dantuma, Van Eizinga, Folkertsma, Gerbranda, Hania, Hartmans, Heeringa, Idsardi, Jilderda, Van Kleffens, Raap, Reneman, Rintjema, Schregardus, Sinia, Sjoorda, Tania, De Walle, Wynia
Martin Alta Familie Alta
Ron de Ruyter Families Helder, Heeringa, Halbesma, Haverschmidt, Joustra, Van Kleffens, Noordewier, De Vries (bestanden op aanvraag beschikbaar)
Andre Buwalda Familie Buwalda
Hans Jansma Families Jansma, Zijlstra
Roelof Varkevisser Families Braak, Buursma, Dreijer, Papma, Swart, kaarten Friese grietenijen rond 1860, en grafstenen Westernijkerk, Blija en Ferwerd
Sieds Bijker Families Bijker, Hoekstra
Tjip Wijma Families Wijma, Haakma, vd Ploeg, Bremer, Loonstra
Annemieke Vriese Familie Wiersma
George Kempenaar Families Kempenaar, Kingma, Van der Schaaf, Visser, Wijnberg, Joustra, Loonstra en De Jong
Jaap-Sip Faber Familie Faber
Detje vd Laan Families Bosma, Elzenga, Elsinga, Elzinga
Pieter Kloosterman Families Kloosterman, Van Kammen, Veenstra
Wybo Palstra Families De Bruin (Salomon Levi), Jilderda
Lucas van Heeren Familie Hijlke Oenses De Vries (Anjum)
Metha Hoeksema Families Postmus, Westra en Buwalda
Gary Verver Familie De Boer (Kollum, Oudwoude)
Meindert Frouws Families Banga, Bosch, Bruinsveld, Hania, Haringhoek, Hettema, Krab, Reneman, Schregardus, Terpstra
Petra Timmenga Families Tibma, Hansma
Ruben Woudsma Familie Woudsma
Gerrit Zweers Families Prins, De Vries, S(Z)einstra, Visser (Wierum, Ternaard)
Jan Kuitert Familie Kuitert
Frans Dijkstra Families Dijkstra, Veerman
Ico Smit Familie Spriensma
Gina Damsma Familie Damsma
Kees de Boer Familie De Boer (Lioessens)
Henk Raap Familie Raap
Ynke Houkes Families (o.a.) Bouma, Braaksma, Monsma, Viersen, Visser, Wouda
André Metz Families Metz, De Jong (Ameland)
Danny vd Schaaff Familie Van der Schaaff (Dokkum)
Wijtske Jousma Familie Jousma
Fred Boer Familie Lieuwma
Henk Wijbenga Families Wijbenga, Walstra en Wijnsma
Sietze Elsinga Families Elsinga, Elzinga
Bouke Meindersma Familie Meindersma
Auke Jans/ Jansma Familie Jansma
Kees Braaksma Families Braaksma, Van der Galiën
Nienke Zwart Families Zwart, De Jong, Haitsma, Jousma
Edgar Stapelveld Familie Thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg
Marten Kramer Families Kramer, Cuperus
Jaap Groen Familie Koolstra/ Cooistra
Halma Families Halma, Dijkstra en unieke aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra van 1791-1848 (op te vragen via redactie)
Rob de Bruijn Families Kingma
Jan Klaver Familie Klaver
Wilco Boek Familie Ondersma
P. de Vries Familie De Vries
Rudy Schoonveld Families Antonides, Hekke, Van Santen
Henk Remiens Families Buwalda, Schaap
Alexander de Groot Families Leegstra, Vaatstra, Postma, De Boer, Westra
Hans Zijlstra Familie Zijlstra
Wim Sels Familie Veenstra
Familie Van der Kooij Families Van der Kooij
Jouke Families Holwerda
Sytske Barkhuis Families Draaysma, Vlint, Rosema, Beitstra, Postma, Ruwersma, Pol, Poelstra, Boersma, Buwalda, Braaksma, Merkus, Stulpstra, Kloosterveen, Broersma, Schaafsma, Van der Steeg, van der Veer, Wijma
Koen Fijma Familie Feyma, (Ternaard, Ferwerd
Klaas Jelle Bekkema Familie Holwerda, afstamming Hein Botes en families uit Noordoost Friesland
Roel Loonstra Families Loonstra en Westerlaan
Co Pomstra Familie Pom(p)stra
B. Beimers Familie Buimer
Taeke van der Leij Familie Van der Leij
Jelle Kooistra Families Van der Meulen, Hoekstra, Kooistra
Willem Poerink Familie Huber
Sietske en Peter Familie Vormsma/Formsma
Tymen Wierstra Families Wierstra, Pijpstra, Van der Horn
Jetze Luhoff Familie Luhoff, Luehof
Klaas de Winkel Families Bock
Henk van Dijke Familie Van Dijke
Eddy van der Wal Familie Van der Wal (Ferwerd)
Onno Elgersma Familie Elgersma
Frans Jordan Familie Van der Veen
Martinus Jongsma Families uit Achtkarspelen e.o.
Sake Wagenaar Families Wagenaar, De Haan, Luimstra, van der Meulen
Hans Schripsema Families uit Westerkwartier/Kollumerland met o.a. Eeuwe Ennes
Lukas Cazemier Familie Cazemier (Westerkwartier)
Gerrit Veldman Familie Wagenaar
Roel Teeninga Familie Teeninga
Dick van Santbrink Familie Folkert Wijbes (de Vries e.a.)
Fred Reenders Familie Reenders
Linda Jansma Families Jansma, Vonk
Jakob Wierd Rinsma Families Rinsma, Bijma, Kooistra, van Kammen (Achtkarspelen)
Mattie Bruining Families Bruining, Hoeksma, Loonstra, Saterdag, Bijlsma, Arkema, Veenstra
Miranda, Fabiola Holtewes Familie Holtewes
Jannes Veenstra Familie Meinema
Taede van der Weit Families Van der Weit, Vellema
Dirk Piet Feitsma Familie Feitsma, Kollumerland
Fedde van Eck Families Van der Bij, Sikkema, Sipma, Halbesma, De Vos, Van der Veen
Pama Familie Pama
Nico vd Woude Familie Van der Woude
Lieuwe Heins Families Heins, Kollumerland
Abe Jan Nauta Families Nauta, Sipma, Stenekes, Hansma
Johan Vlaskamp Familie Vlaskamp, Wierum
Hans Smedema Familie Smedema, met oude kaart Dokkum
Hugo de Vries Familie Joha, Dokkum
Renze Wouda Familie Wouda, Bos(ch), Beintema, Dijkstra, van der Hoek, Hiemstra, Kooistra, Reiding, Terpstra en Weidenaar.
Tjalling Kramer Families Kramer, Bijlsma, Scholte, Bos
Sabina Talstra Families Talstra, Prins, Van der Zee, Kingma
Bert Clewits Familie Clewits
Freeke Sijtsma Families Sytsma/Sijtsma, Elsinga, Dijkstra en Zwart.
Gerke Somer Familie Groen (Kollumerland).
Ywema Familie Iwema (Westerkwartier).
Jolanda Fennema Families Fennema, Postma, van der Bij, Van der Velde, Kooistra, Sytsma, Van Dekken, en Van der Heide.
Jan Jousma Families Jousma, Smits, Elgersma, Botma.
DC Kruis Familie Minnema.
Bert Westra Familie Westra.
Atty de Waard Familie De Waard.
Kees Hoogakker Familie Hoogakker.
Theo Spoelstra Familie Spoelstra.
Geert Leistra Familie Leistra.
J. Zeldenrust Familie Peterson (Murmerwoude).
Jan Albert Jansma Familie Jansma.
Martin den Ouden Familie Bontekoe.
Wistra Familie Bontekoe (uitgebreider).
Rob/Feike Boomsma Familie Boomsma.
Jurgen Polstra Familie Polstra.
Johannes Dijkstra Families Dijkstra, Streekstra, Sipma.
Alyt Vlieg Families Vlieg, Van der Laan, Hoek, Van der Velde, De Jong, Van der Schaaf.
Tjeerd P. Inia Families Inia.
Johan Wobbes Families Wobbes, Masson, Huisma en Huizingh.
Klaas Loonstra Families Loonstra.
Auke Schaafsma Familie Schaafsma.
Pieter Runia Familie Wiersma.
Gerard Nijboer Familie Wiersma, Hiemstra, Terpstra.
Klaas Willem de Jong Families De Jong, De Beer, Sijtsma, Barwegen, Banga, Wiersma, Prins etc.
Warrink Familie Zoodsma, Ferwerderadeel
Jan Vrij Familie Vrij
Frans Erich Familie Erich

Genealogische en historische links

Nederlandse Genealogische Vereniging Homepage van de NGV.
NGV Friesland NGV Friesland.
Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag Deze site biedt veel nuttige informatie en in beperkte mate toegang tot de beschikbare bronnen.
Nationaal Archief Nieuws uit het verleden en overzicht van de rijksarchieven in Nederland. Diverse algemene gegevens over genealogie en historisch onderzoek.
Fasol Tips voor online stamboom uitzoeken.
Archiefinventarissen Doorzoek duizenden inventarissen.
Tresoar/ Ryksargyf Informatie over genealogisch onderzoek en de aanwezige bronnen. Database met alle geboorten en huwelijken in Friesland uit de periode 1811-1922 en alle overlijdens uit de periode 1811-1942. Naamsaannames 1811 in Friesland. Overzicht DTB. Friese plaatsen en een database met oude beroepen.
Bronnenoverzicht AlleFriezen Bronnenoverzicht Alle Friezen met Nedergerechten, Friezen onder Napoleon, Volkstelling 1744, Quotisatie etc.
FAF Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslan.
Friezen onder Napoleon Friezen in het leger van Napoleon 1795-1815.
Fries Archiefnet Het FriesArchiefNet is een gezamenlijke website van de provincie Fryslân, alle Friese waterschappen en bijna alle gemeenten. Per instelling staat vermeld: algemene informatie, een kort historisch overzicht en een overzicht van aanwezige archieven.
Grafschriften Grafstenen in Friesland, Groningen, Drente.
Oude dorpsfilms Fries Filmarchief.
Rootsweb Friesland forum (Engelstalig).
Friese heraldiek Fryske Rie foar Heraldyk
Stichting Erfskip Terpdoarpen Genealogie en historie in Ferwerderadeel, met o.a. Emigratie naar Argentinië en armenhuizen
Cultuurhistorie Friesland Informatie over tolhuizen, kerkepaden, bouwhistorie etc.
Cultuurhistorie Nederland Digitaal geheugen van cultureel Nederland.
Zeebrieven Register van schippers uit o.a. Ameland, Anjum, Dokkum, Texel en Vlieland, 1705-1715
Oostzeehandel Info over Oostzeehandel Baltische staten
Sontregister Database met o.a. 507 namen van schippers met thuishaven Dokkum die tol betaalden in Elseneur, 1721-1763
Opvarenden in VOC Database met o.a. 192 namen van opvarenden met herkomst Dokkum/Dockum/Doccum (zoek op: Do**um) die voor de VOC uitvoeren, 1700-1794
VOC Kenniscentrum rond VOC
WIC De Westindische Compagnie
Instituut NL geschiedenis Dutch Asiatic Shipping, kerngegevens VOC opvarenden en voorcompagnieen 1595-1795
Tolregister Elbing Database met namen van schippers die tol betaalden in Elbing tussen 1585 en 1700
Schippers & veldwachters Database met namen van Friese schippers en veldwachters vanaf 1813
Maritieme bronnen Database met namen en voorwerpen uit de maritieme geschiedenis.
Kadastrale kaarten 1832 Kaarten van dorpen in 1832.
Historisch GIS Fryslan Geografisch informatiesysteem Fryslan 1832.
Transcripties (1) Oude boeken van Wybo Palstra, o.a. Aardrijkskundig woordenboek van der Aa en Algemene Beschrijving van oud en nieuw Friesland (1765).
Transcripties (2) Oude akten van Geert Zijlstra, o.a. Paspoort Friesche Oostindiëvaarders en de trouwpenning.
Vriesland, Michigan Dopen tussen 1848-1875
Emigratie schepen Passagierslijsten met emigranten vanuit Amsterdam en Rotterdam 1729-1888
Emigratie verslag Verslag uit 1855 van emigratie naar USA
Jan Luyken Afbeeldingen uit Het Menselyk Bedryf (oude ambachten), 1694
Schiermonnikoger Geslachten Boek Schiermonnikoger Geslachten. Hendrik Douwe Teensma, Stichting Jonas in de Walvis Schiermonnikoog, 1989. Circa 7000 namen. Onderdeel van Engelstalige Rootsweb site met vele internationale links.
Schiermonnikoog en Zoutkamp families Website Menne Glas met families Balk, Bol, Buitjes, Coldewey, Donama, Engelsman, Frik, Hitman, Kolk, Kolle, Loots, Mellema, Zwart.
Kees Stada Genealogie Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog.
Pieter Jan Borsch Genealogie Ameland.
Museum Sorgdrager Cultuurhistorisch museum Sorgdrager, Ameland
Leeuwarden Gemeentearchief Leeuwarden.
Amsterdam Gemeentearchief Amsterdam.
Digitale Bronnenbewerking Actueel overzicht van genealogische bronnen per provincie van Nederland en België. Verder informatie over dagelijks leven, beroepen, belastingen etc. in de FAQ sectie.
Toevalsvondsten Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland, website Anton Musquetier.
Genealogische database YSA Index met vele Friese families, alfabetisch gerangschikt op voornaam, achternaam, en geboorteplaats.
Fryske Akademie Het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in en aangaande Fryslân en zijn maatschappij, zijn taal en cultuur. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Wumkes.nl Digitale versies van standaardwerken uit de Friese cultuur- en literatuurgeschiedenis.
Fries Genootschap Organisatie ter bevordering van belangstelling voor en het onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van Friesland. Met de Vrije Fries en Fryslân. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Friesch Dagblad Dossier Geschiedenis van de kerken in de Dongeradelen (o.a. Morra).
Cyndis List of Genealogical Resources on the Internet Grootste, Engelstalige, site op gebied van internationale genealogie, met duizenden verwijzingen.
Familysearch (Mormonen) De database van de mormonen in Salt Lake City met uitgebreide zoekmogelijkheden.
Castle Garden Database met immigranten in de USA (1830-1892), binnenkomend via Castle Garden(New York).
Ellis Island Database met immigranten in de USA (1892-1924), binnenkomend via Ellis Island (New York).
Brieven Database met brieven van/naar emigranten in de USA.
Molenaars, Koren- en Pelmolens in NO-Friesland (geheel), door dhr. Keune Integrale tekst (inclusief plaatjes) van het boek van oud-streekarchivaris Keune uit 1970.
Rechtspraak Historie van de rechtspraak in Friesland.
Advocaten Advocaten Hof van Friesland 1577-1849.
Secretarissen Stadssecretarissen van Friesland ca. 1500 – ca. 1950.
Notarissen Protocollen/contracten van notarissen in Kollum, Buitenpost en Dokkum tussen 1809 en 1886.
Grote Kerk Dokkum Namen en jaartallen op grafzerken in de Grote Kerk te Dokkum
Garnizoensplaatsen Garnizoensplaatsen tot 1795, o.a. Regimenten in Dokkum.
Nederlandse Familienamen Databank Database met betekenissen van familienamen.
Leenprotocol Kollum Broesmahuys en state, 1566-1738, Van Holdinga, Van Eminga, Van Walta.
Rob vd Meer Handschrift Ruurd Jans Deelstra over o.a. Tiendaagse Veldtocht (1831) en het weer en oogst (1854-1869).
Ebe Rinses Kooistra Handschrift Ebe Rinses Kooistra over o.a. Tiendaagse Veldtocht (1831) en Vreemdelingenlegioen(?-1843).
Wietze Koops van der Velde Handschrift Wietze Koops van der Velde over Tiendaagse Veldtocht (1831).
GCO Fryslân Alfabetische lijst van begrippen, termen en namen uit de Friese geschiedenis.
Koning Radboud Geschiedenis Friesland vanaf 2000 v. Chr.
Friese taal Geschiedenis Friese taal.
Lex Frisionum Een 12 eeuwen oud Fries wetboek.
Klaes Sierksma Leven en werk van Liudger.
Oorlogslachtoffers Gegevens van 180.000 Nederlandse oorlogslachtoffers wereldwijd.

Algemene links

It Fiskersskip Bouw van originele Wierumer Aek bij oud garnalenfabriekje te Moddergat.
Volksverhalen Database met meer dan 30.000 volksverhalen, incl. collectie Jaarsma.
Telefoon Telefoonboek van Dokkum in 1915.
Rampen Informatie over branden, overstromingen en epidemieën tussen de jaren 1500-2000.
Boek watervloeden Nederlandsche watervloeden, door Simon Abbes Gabbema, 1703.
Dongeradelen Vlaggen en kaart van dorpen in de Dongeradelen.
Windmolens in Friesland Informatie over de molens van o.a. Anjum, Birdaard, Dokkum, Ezumazijl, Holwerd en Paesens.
Organum Frisicum Informatie over de orgels van o.a. Anjum, Engwierum, Morra, Rinsumageest en Ternaard.
It Heitelan Tijdschrift It Heitelan, 1952, over Dokkum.
Noorderbreedte Tijdschrift over de natuur, cultuurhistorie en het landschap van de noordelijke provincies.
Onderwijs Onderwijsinspectie in 1845 in Dokkum, Holwerd, Aalsum, Lioessens, Metslawier, Morra, Ferwerd, Marrum en Hallum.
Henk Nieuwenhuis Zonsverduistering 3 mei 1715 beschreven in Dronrijps Memoriael van Hoyte Roucoma.
Volmaking Gedicht ter gelegenheid van de in 1854 in Dokkum gehouden Landbouwtentoonstelling.
Admiraliteitshuis Officiele website Museum het Admiraliteitshuis te Dokkum.
Admiraliteitshuis Informatie over Museum het Admiraliteitshuis te Dokkum.
Admiraliteit te Dokkum Notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licentien van 1599 en1601.
Museum ’t Fiskershuske Beschrijving van museum met oude vissershuisjes te Moddergat. Met foto’s en openingstijden.
Musea Beschrijving van alle musea in Nederland.
Oude Friese kerken Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Schierstins Beschrijving van de Schierstins te Veenwouden.
Stinsen Overzicht stinsen in Friesland.
VVV Dokkum Bezienswaardigheden in Noordoost Friesland.
Streekmuseum Burgum Beschrijving van streekmuseum en sterrenwacht te Burgum
Fries Museum Beschrijving van Fries Museum.
Ottema-Kingma Stg Beschrijving collectie Ottema-Kingma Stichting.
Fries Scheepvaart Museum Beschrijving van Fries Scheepvaartmuseum.
Monumenten Beschrijvingen en afbeeldingen van monumenten in Noordoost Friesland.
Bonifatius Achtergrondinformatie over Bonifatius.
HCC Genealogie Genealogische afdeling van Hobby Computer Club (HCC)
Noord Friese spoorlijnen/It Dockumer Lokaeltsje Foto’s en beschrijvingen van de beroemde railverbinding.
Dokkumer paardetram Nederlandsche Tramweg Maatschappij(NTM),historie in foto’s.
Foto’s Dokkum Oude foto’s van Dokkum.
Beelddatabank UvA Prentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek UvA.
RK parochie H. Bonifatius Informatie over de H. Bonifatius parochie te Dokkum en boeken over Bonifatius.
Hervorming in Friesland Geschiedenis van de Hervorming in Friesland 1500-1600.
Testamenten Friese testamenten van voor 1550.
Notarissen Notarissen in Friesland 1606-1636.
Kapiteins/ hopmannen Kapiteins en hopmannen in Friesland 1600-1636.
Bouwmeesters Bouwmeesters, klerken, ontvangers en secretarissen van Friesland 1520-1800.
Procureurs Procureurs Generaal en griffiers Hof van Friesland 1515-1811.
Jan Abels Watergeus Jan Abels uit Dokkum.
Verbod op katholicisme Staten van Friesland verbieden katholicisme (1580).
Koninklijke Bibliotheek Zoekmogelijkheid op alle in Nederland verschenen publicaties.
Middeleeuwen in beeld Middeleeuwse manuscripten en afbeeldingen.
Atlas van Stolk De atlas van historische gebeurtenissen in de Nederlanden.
Volksprenten Museum ’t Oude Slot.
Oprechte Haerlemse Courant Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1660-1675.
Gemeente Dongeradeel Informatie over de gemeente en alle plaatsen.
Internet Gemeentegids Dongeradeel Nog meer informatie over de regionale activiteiten.
Rottumeroog Eiland, in 1731 eigendom van Dokkumer Pieter Pivé.
Lauwersmeerkoerier Route langs 7 musea in NO Friesland.
Openbare Bibliotheek Dongeradeel Informatie over de openbare bibliotheek.
Seniorweb te Dokkum Informatie voor ouderen in Noordoost Friesland om kennis te maken met internet.
Noord-Oost Friesland Lokale websites met o.a. digitale dorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens.
Ee Het dorp Ee.
Vlasmuseum Vlasmuseum It Braakhok te Ee.
Grafzerk Grafzerk van Frans van Humalda en Tiempck van Osinga te Ee.
Munnekezijl Digitaal dorp Munnekezijl.
Oosternijkerk Digitaal dorp Oosternijkerk.
Anjum Historie Anjum.
Holwerd Digitaal dorp Holwerd (geschiedenis).
Wierum Digitaal dorp Wierum.
Oostrum Digitaal dorp Oostrum.
Marrum Marrum in oude ansichten.
Jan Jans Wolbeek Schoolmeester (1884-1915) te Holwerd (met foto’s).
Grietje SIegers Levensverhaal Grietje Siegers (Holwerda?)
Nes Nieuws en historie van Nes.
4h side Digitale dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.
Westergeest Digitaal dorp Westergeest.
Rinsumageest Digitaal dorp Rinsumageest.
Wetsens Geschiedenis van Wetsens (Wetzens). Ook in het Fries.
Ferwerd Hervormde kerk (geschiedenis) van Ferwerd (Ferwert).
Dokkum Oude plaatjes van Dokkum (Premonstratenzers).
Gemma Frisius Instrumentmaker, cosmograaf en arts, geboren 1508 te Dokkum. Leermeester van de beroemde cartograaf Mercator.
Dockumer skotsploech Klederdracht, muziek en volksdansen uit 1850-1860.
Noorderkerk Afscheid kostersechtpaar Bandstra, Noorderkerk Dokkum.
Jacob van Lennep Verslag van een wandeltocht in 1823 in Dokkum.
Radio NOF N.O.-Friese radio op Internet.
I-Friesland Amerikaanse website met geschiedenis en genealogie van Friesland.
Oude munten De muntslag van Friesland.
Abel Tasman Het Abel Tasman Kabinet te Lutjegast.
Landkaart Geografische spreiding van uw familienaam.
Genealogie termen Trefwoorden en begrippen in de genealogie.
Barjesteh van Waalwijk van Doorn Publicaties op o.a. gebied van heraldiek en genealogie.
Friese boekjes Scans van historische Friese boekjes rond 1783.
Sneuper Weblog over verzamelen van boeken.
 Zeemansleed  Geboren of overleden aan boord van 1800 tot heden
 Schippersgilden  Noordnederlandse schippersgilden en aanverwante gilden
Telefoongids Start  Telefoonboek, telefoongids en gouden gids van Nederland
 Posted by at 23:03

  3 Responses to “Links”

 1. Beste redactie,

  Ik ben op zoek naar mijn voor ouders welke uit de omgeving van Westergeest komen.
  Het zijn :  Fokje Gaukes geb. rond 1737 te Wouterswoude ,
                  Maaike Gaukes geb ?  overl. voor 1846.
                  Jitske Gaukes geb. rond 1776.
  Van deze mensen kan ik geen ouders en grootouders vinden. Is er iemand die aanwijzingen kan geven of heeft naar de voorouders ?

  m.vr.d.  A.Westerlaan, v/h Dokkumerwoude-Bartlehiem nu HOOGEVEEN

   
 2. Misschien is het ook aardig om een actuele website hierbij te vermelden.
  Het laatste nieuw uit Dokkum is te vinden op:
  http://www.in-dokkum.nl

   
 3. Beste beheerder,

  Bent u misschien geïnteresseerd in een linkruil?

  Ik heb een of meerdere websites die ik op uw linkpartner-pagina kwijt zou kunnen, zelf beheer ik ook diverse pagina’s om een link op te plaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Tom van den Hoogen

   

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.