nov 292011
 

1974, 111 bladzijden, Fryske Akademy nr. 453 “Noed en Nocht foech hûndert jier lyn”

Inhoud:

Voor wie zijn voorvaderen afkomstig weet uit de Dongeradelen is dit boekje eigenlijk verplichte kost. Het beschrijft op schitterende wijze het leven op de dorpen rond 1900 en is geïllustreerd met een aantal tekeningen en foto’s die zeer toepasselijk zijn. Om een indruk te geven van de verscheidenheid aan onderwerpen die de schrijver, aan de hand van eigen, vaders en grootvaders herinneringen, beschrijft, diene de volgende opsomming van hoofdstukjes:

Lyk Heit it my fortelde en ik it sels bilibbe
Oerpake
De boeren
It doarp
De arbeiders
De arbeidersfroulju
De skoalle en de skoalmaster
De bern
De sélju
De fiskjagers
De fiskrinders
Japik-om
Yn en om de pleats
It lotsjen en wat dêrmei gearhong
De merke
Minne tiden
Bitebouwen yn opkomst
Fan alles hwat
De winter
Lou
De notaris
It keatsen
Alderheljen en Maeije
It Waed
Hoewel het boek in het Frysk is geschreven hoeft dat geen belemmering te zijn om te kunnen genieten van de beschrijvingen van het sociale en economische leven in de Dongeradelen. Tevens krijgt de lezer inzicht in het leven van eigen voorvaderen in De Dongeradelen. Helaas is het boek alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen (ong. f 15,-)

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

Cover boek

De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
Herma M. van den Berg, 1983, 484 bl. groot formaat.

Inhoud:

Deze geïllustreerde beschrijving, uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving, is zeer belangrijk voor de kennis van de monumenten in de voormalige gemeenten Oost- en Westdongeradeel. Van elk dorp in deze beide gemeenten wordt eerst een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis gegeven aan de hand van oude kaarten waarbij de kadastrale kaart van 1832 de leidraad vormt. Daarna komen alle monumenten aan beurt voor een uitvoerige beschrijving waarbij het kerkgebouw als eerste aan beurt komt en ook de uitvoerigste (bouwkundige) beschrijving krijgt. Daarna komen States en Stinsen aan beurt, overige terpen, overige bebouwing, oude schoolgebouwen en molens. Een aantal kenmerkende foto’s en (oude) tekeningen sluit elk dorpsgedeelte af. De uitvoerige literatuur en verantwoording is voor een goede documentatie van belang. Dit boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

In deze serie zijn, ook van de hand van Herma van der Berg en op dezelfde manier vormgegeven, verschenen:
Ferwerderadeel, 1981, 329 bl
Dantumadeel, 1984, 254 bl.
Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1989, 255 bl.

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

1. “Het Hattumsvolk uit Veenwouden”. Beschrijving van de kwaadaardige activiteiten van Albert Hattums, zijn vrouw Antje Martens en hun zeven kinderen
2. “Inwoners van Smallingerland in vroeger jaren, slecht en recht”. Beschrijving van een aantal zaken die dienden voor het Hof van Friesland en de Rechtbank Heerenveen. Gelijmde uitvoering.
3. “Kerfstokjes van onze voorouders”. Beschrijving van een groot aantal zaken dienende voor het Hof van Friesland betreffende inwoners van Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Kollumerland. Gelijmde uitvoering
Doorzoek de index op namen van betrokkenen hier.
4. “Dokkumers van vroeger”. Alfabetische lijst van personen genoemd in dossiers van het Hof van Friesland met vermelding van de nieuwe dossiernummers.
5. “Dominee in liefde verstrikt”. Beschrijving hoe ds. Tiberias de Baar uit Witmarsum de jonge weduwe Trijntje Jetses verleidde en haar achterliet met een kind, maar daarvoor uiteindelijk gestraft werd.
6. “Zaken betreffende de families Posthuma en Reiding uit Drachten”. Gelijmde uitvoering
7. “Teake Brands uit Surhuisterveen naar de galg”.
8. ” Ds. Pielat in conflict met de sociniaan Marten Jacobs uit Slappeterp. Beschrijving van een conflict over de leer van Lelio en Faustus Socinus. Geniet.
9. “De kerk van Kollum gerepareerd met geld van de inwoners”.

N.B. Deze boeken zijn niet meer te koop, maar wel te raadplegen in het Streekarchivariaat te Dokkum of bij Tresoar te Leeuwarden.

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

Yn it skiednisûnderwiis op de skoallen yn Fryslân hat lange tiid de skiednis fan ús hiele lân, en dan benammen fan it wichtige Hollân, it útgongspunt west. Der waard wolris wat fan de Fryske skiednis ferteld, mar dat wie meast te tankjen oan it entûsjasme fan de ûnderwizer dy ’t foar de klasse stie. Alle metoaden giene ek fan de Hollânske skiednis út. De Fryske skiednis waard dêrby gauris ynliifd by de Hollânske. Tink bygelyks mar ris oan de tiid fan it Grut Fryslân doe ’t Fryske keningen regearden oer in gebiet fan it Swin (yn België) oant Noard Fryslân ta (tsjin de Deenske grins oan). Folle stof om op skoalle te behanneljen wie der ek net. Sûnt it MSU (Mienskiplik Sintrum foar Underwiisbegelieding) úteinset is mei it sels meitsjen fan materiaal foar de skoallen yn Fryslân waard dat wat oars. Dat materiaal koe brûkt wurde by de Fryske skoalleradio en “Teleboerd” útstjoeringen. Dat wie lykwols in hap en in snap út de skiednis. Pas yn 1985 doe ’t in wurkgroep begûn oan it gearstallen fan lessen yn it ramt fan “Skiednisbylden fan Fryslân” kaam der wat lijn yn. Dizze metoade, meast kronologysk fan opset, behannelet yn 50 lessen de hiele Fryske skiednis en is geskikt foar de boppebou fan de basisskoalle en de earste klassen fan it ferfolchûnderwiis.

De hiele metoade bestiet út: 50 lessen ferwurkingsstof, in hantlieding, boekjes mei ferhalen en koarte ienfâldige lessen (dit fjirde ûnderdiel moat noch ferskine). By de metoade binne hiel goed de tillevyzjelessen te brûken dy ’t it MSU útstjoert en yn de rin fan de jierren al útstjoerd hat (op de tiisdei-temiddei fan 14.00 oere ôf).

De 50 lessen binne al earder ferskynd mar dit jier komme de boekjes mei ferhalen op de merk. Dizze ferhalen binne geskikt om foar te lêzen as bern sels lêze te litten en passe by de 50 earder ferskynde lessen. Se kinne in ynlieding wêze as in ferdjipping fan de yn de lessen behannele learstof. Bern kinne har prachtich ynlibje yn de helden dy ’t in rol spylje yn de ferhalen: yn de measte ferhalen spylje bern de haadrol. Yn guon ferhalen is ek keazen foar de anti-held as haadrolspiler De leden fan de wurkgroep ha dizze ferhalen skreaun om ’t der op dit mêd eins neat is foar de skoallebern, se binne doe sels mar útein set. De earste ferhalen, oer de âldste skiednis fan Fryslân, kinne oeral yn Fryslân spylje, mar de measte ferhalen binne op in bepaald plak lokalisearre, men kin oan de beskriuwing fernimme dat it oer in bepaald plak giet. Om ’t kollega-sneuper Reinder Postma in protte fan de ferhalen (de measte!) foar syn rekken naam hat, spylje der nochal wat ferhalen yn ús omkriten. It soe dus foar ús leden oan te rieden wêze om harren bern dizze boekjes lêze te litten: se komme dêryn in hiele protte te witten oer de skiednis fan de eigen omkriten. Foarbylden fan ferhalen út ús omkriten:

8. De Friezen en de krústochten: spilet yn Dokkum at yn 1217 it krúsleger fuortsylt
9. De kleasters: Sytse op besite yn it kleaster Klaarkamp (De Geast)
15. De tachtichj. oarloch: Geuzen yn de stêd Dokkum
21. De Fryske Admiraliteit Dokkum
27. De Frânske Tiid: Giet oer it Kollumer oproer yn 1797
32. De fersteurde tsjinst: In gearkomste fan dolearjenden yn Ie, 1890
33. De Walfiskfeart: Spilet op it Amelân, ek út de Dongerdielen kamen in protte walfiskfarders
35. Earmoed yn it fean: De heide by Surhústerfean
36. Fiskerij: It bekende ferhaal fan Gerben Basteleur fan Moddergat
40. De krisisjierren: It oanmeitsjen fan lân yn de wurkferskaffing. “Ezelsbokkewurk” efter dyk by Peazens
45. De befrijjing Striid fan de BS tsjin de Dútsers by Dokkumer Nijesilen
48. Striid tsjin it wetter: De keningin komt op besite by de Lauwersseewurken
50. Dyn eigen ferline Fokke Jans, hynstekeapman te Kollumersweach

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

R. Nouta, 1997
108 pagina’s, Uitgeverij Banda, Kollum, ISBN 90-802638-6-9

Inhoudsopgave:

Kwelder, vee en mensen
De stichter van het Engwierumer polderhuisje (Goffe Jans Jensma)
Bewoners van het polderhuisje in de periode 1880-1958
Pieter Johannes Hovinga – Janke Jans Aartsma
Folkert Jarigs de Braak – Froukje Lubbes Koezema
Tjibbe Dirks Dijkstra – Doetje Klazes Jeltema
Dirk Jans Dijkstra – Janke Jilts Braaksma
Aant Jacobs Kingma – Klaaske Klazes Postmus
Jan Jilts Braaksma – Tjitske Alberts Braaksma
Douwe Durks Boersma – Tietje Gerrits van der Kooi
Gerrit Douwes Boersma – Elisabeth Meints Oosterhof
Bereikbaarheid van het polderhuisje
De verkoop van het polderhuisje
De werkzaamheden van de Boersma’s
Het jachtseizoen
Een bijzondere klant
Een jachtpartij met een noodlottige afloop
Water, licht en verwarming
Saamhorigheid…gezelligheid
Bommen op de Engwierumer polder
Een luchtgevecht boven de Lauwerszee
Het polderhuisje als vluchtplaats
Welvaartsstijging in vogelvlucht
De stranding van de O.L. 34
Het vervoer van een varken
De laatste jaren van het polderhuisje
Terugblik

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

H. Zijlstra

Catharina Schrader, gewassen pentekening door Jacob Folkema, 1714

Ruim 300 jaar na de geboorte van Vrouw Schrader (1656-1746) is een heruitgave gepubliceerd van haar Memoryboeck door de naar haar genoemde Catharina Schrader Stichting.
De lange periode die het handschrift bestrijkt, de nauwkeurigheid van haar beschrijvingen en de hoge kwaliteit van de door haar geleverde verloskundige hulp maken het boek tot een unieke medisch-historische bron.
Tot haar negentigste assisteerde zij nog bij bevallingen, uiteindelijk zo’n ‘4000, waaronder 64 tweelingen en 3 drielingen’, zoals ze zelf in haar dagboek vermeld! De Amerikaanse historicus Simon Schama wijdt in zijn boek ‘Overvloed en onbehagen, De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw’, vele bladzijden aan deze unieke vrouw en haar document.
Na het overlijden van haar eerste man, Ernst Willem Cramer, hertrouwde ze in 1713 met goudsmid en burgemeester van Dokkum, Thomas Higt. Haar familiewapen staat afgebeeld en beschreven in het Genealogysk Jierboek 1993 van de Fryske Akademy.

Burgerwapen Catharina Schrader
Onder nummer 205.1 is de door de Dokkumse kunstschilder Van Kammen gemaakte namen- en beroepenindex van de door Catharina Schrader begeleide geboortes tussen 1693-1745 aanwezig op het Streekarchivariaat Dokkum, met de bijbehorende transcripties. Voor de index klik hier.
Cover boek

Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost Friesland. Deze zeer bijzondere bron voegt vaak interessante informatie toe aan de op zich droge data. In het Friese tijdschrift It Beaken van 1954 zijn enkele artikelen gewijd aan het memoryboeck.
Het originele manuscript is in handen van de KNMG die het in de universiteitsbibliotheek van Amsterdam bewaart (aan te vragen onder (HS.II.E1). Destijds werd het aangekocht van de Friese heel- en vroedmeester Jan Jans Kiestra uit Ee (1814-1891). Deze had het weer uit de boedel van de Leeuwarder Sybrandus Fockema (1771-1848).
In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UvA) is ook een gebonden maar handgeschreven publicatie aanwezig van Jan Jans Kiestra, die een afschrift met annotaties heeft gemaakt van een deel van het dagboek. Deze publicatie staat onder HS.IV.G7 in de Bijzondere Collecties, Handschriften, van de UB. Het heeft de titel ‘Levensschets van Catharina Geertruida Schrader en afschrift van het belangrijkste uit haar dagboek van verrigte verlossingen 1693-1745’. Op de achterkant: Bibliotheek van het Genootschap ter bevordering der genees- en heelkunde te Amsterdam.

Voor talloze voorbeelden en een manier van onderzoek, klik hier.

Inhoudsopgave:

M.J. van Lieburg, Het Memoryboeck als medisch-historische bron
Het Memoryboeck in de medisch-historische literatuur
Catharina Geertruida Schrader
Het handschrift en zijn bewerking
Geld en geldzaken in het Memoryboeck
De omvang en geografische spreiding van Vrouw Schraders praktijk.
Dokkum
De maatschappelijke positie van Vrouw Schraders patiënten
Het Memoryboeck als spiegel van het dagelijks leven
Vrouw Schrader en het verloskundig beroep

G.J. Kloosterman, De verloskunde in Vrouw Schrader’s Memoryboeck
Het verloskundig ambacht
Maternale sterfte
Placenta praevia
Perinatale sterfte
Meerlingzwangerschappen
Liggingsafwijkingen
Kunsthulp
Manuele placentaverwijdering
Slotwoord

Memoryboeck van de Vrouwens

Appendix 1: Memoires
Appendix 2: Gynecologie

 

Beschrijving van ‘Bevallingen en de rol van vroedvrouwen en vroedmannen.’

 Posted by at 20:51

Reboelje yn de Dongeradielen 1749

 Geen categorie  Reacties uitgeschakeld voor Reboelje yn de Dongeradielen 1749
nov 292011
 

(Noardeasthoek-rige nr.8) – D.P. Keizer, 1980, 128 pagina’s, Fryske Akademy, ISBN 90 06 272 2318
Een digitale versie vindt u hier in 2 delen: Deel 1 en Deel 2.

Dit boek is geheel in het Fries geschreven en nog beperkt antiquarisch te koop. Het boek beschrijft de opstand in 1749 die met name in Westdongeradeel (Ternaard/Holwerd/Wierum) de kop op stak maar niet werkelijk van de grond kwam. Helaas mist het boek een index op namen (maar wel aanwezig bij onze indexen op de website).
In Sneuper no.17, september 1991, staan diverse transcripties van getuigenverhoren, in een artikel over Taeke Jans, van de hand van Reinder Postma.
Om een indruk te geven van het genealogische belang van het boek Reboelje yn de Dongeradielen volgt hieronder een lijst van namen van veroordeelden naar aanleiding van het ‘reboelje’. Vele echte oproerkraaiers bleven echter buiten schot.

Veroordeelden naar aanleiding van het Reboelje van 1749, met plaats van herkomst en straf

Jacob Thomas, Anjum, 150 goudguldens boete
Sytse Clases, Engwierum, 100 goudguldens boete
Gerben Pyters, Nijkerk, 50 goudguldens boete
Marten Jans, Paesens, 50 goudguldens boete
Claes Wynsen, Nijkerk, 50 goudguldens boete
Wybren Pytters, Ternaard, gegeseld, gebrandmerkt en 7 jaar verbanning uit Friesland
Lammert Hendriks, Brantgum, gegeseld, gebrandmerkt en 7 jaar verbanning uit Friesland
Dirk Pytters Stoeltie, Nes, gegeseld, en 5 jaar verbanning uit Friesland
Hendrik Wynsen, Wierum, gegeseld, en 5 jaar verbanning uit Friesland
Symon Wybes, Anjum, 8 dagen op water en brood
Hoyte Pytters, Ternaard, 1 jaar verbanning uit Friesland
Lieupke Melis, Lioessens, 1 jaar verbanning uit Friesland
Jan Pytters, Lioessens, 1 jaar verbanning uit Friesland
Tjerk Thomas, Wierum, 2 jaar verbanning uit Friesland
Paulus Popes, 2 jaar verbanning uit Friesland
Teake Jans, Anjum, 2 jaar verbanning uit Friesland
Jan Pytters Sjoeks, Ee, 1 jaar verbanning uit Friesland
Jacob Sybes, Ternaard, doodstraf (onthoofd door de beul met het zwaard)

Personen die vluchtten naar Hamburg en daardoor niet werden veroordeeld:
Sicke Pyters
Claes Cornelis
Lolke Hulshuis

Ynhald

Hoe’t it ta it pachtersoproer en de Doelistebeweging kaam
It pachtersoproer en de Doelistebeweging in Fryslan
Wat oan de twadde july fan 1749 foarofgyng; de opperteurs en har motiven
Woansdei 2 July 1749: de mannichte tsjocht op nei Ternaard
Woansdei 2 July 1749: de oanbuorjende doarpen wurde der yn behelle
Woansdei 2 July 1749: op nei Holwert!
De ein fan it oproer
‘Al het sijn saken van quade gevolge’
Ljouwerter Hof makket regaad
Hoe’t it de oare dieders ofgyng

Bylage: It deiboek van Lolke Hulshuis. Een deel van dit dagboek is beschreven in het boek ‘De Friese Geschiedenis in meer dan 100 verhalen’, Kerst Huisman, 18 euro (november 2003). Hierin staat o.a. dat hij vluchtte via het huis van Jacob Freerks op de Streek en bijzitter Gosse Heeringa.

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

D.A. Zwart, 1994, 210 pagina’s

Inhoudsopgave:

 • Ee in vogelvlucht:
  Historisch overzicht
  Ee in 1880
  Wandeling door het dorp
 • Rond kerk en toren:
  De geschiedenis van een oude baas; dorpskerk en toren
  De hervormde pastorie van 1834
  Predikanten van de oude dorpskerk 1580-1990
 • Onderwijs in de 19e en 20e eeuw:
  De openbare school
  De hervormde school
  De gereformeerde school
 • Middelen van bestaan:
  Boereark en hynders
  De mune
  De zuivelfabriek
 • Saten, staten en stinzen:
  Aebma sate
  Humalda of Aebinga sate en Cleyn Humalda sate
  Koaipleats
  Meindersma’s pleats

  Mockema sate:
  De belegering van 1501
  Drie boerderijen

  Obbema sate:
  Obbema of Obma
  Geheime samenkomsten van Jezuïeten

  Olt Holdinga sate
  Roersma sate
  Unia sate
  Warmoltspleats
  Wygara sate

 • Dorpsleven:
  De inbraak bij schoenmaker Pijtter Pijtters in 1710
  Foeke Sjoerds (1713-1770)
  Verenigingsleven
  Een vraaggesprek met dorpsomroeper Ulbe de Haan
  De herberg op het steenvak
 • Buurtschappen:
  Dijkshorne
  Tibma
 • Bijlagen:
  De wapens van de families Mockema en Van Wijtsma, 1581
  Koopacte van Obbema sate, 1656
  Kaart van Ee en omgeving uit 1693
  Bouwtekening van de boerderij van de weduwe P.J. Sjoeks te Tibma, 1923
  Bouwtekening van de stelpboerderij van M.A. Castelein op Dijkshorne onder Ee, 1934
   
 Posted by at 20:51
nov 292011
 

historische roman, 119 pagina’s, nov. 2001, met een veertigtal illustraties door Johannes Boersma.
Prijs € 9,-, exclusief verzendkosten. Verkrijgbaar bij de schrijver, Douwe A. Zwart, Herweystrjitte 10, 9145 SL Ternaard, tel. 0519-572188 of Galerie De Swarte Mossel, De Koarte Bun 2, 9131 LK Ee, tel. 0519-518442.
Uitgeverij Trion, Kollum, email: gac@trion-kollum.nl

Inhoud:

De historische belegering van de Mockema Stins te Ee door de Saksers in 1501 waarbij met behulp van zogenaamde “bussen” de verdediging werd doorbroken is het onderwerp van deze roman.
De aanloop en de afloop, waarin historische personen als Jelle (it Bern), Poppe Obbema en de gebroeders Popke, Tjaerdt en Gerbrandt Mockema als opgejaagden een rol spelen, wordt eveneens uit de doeken gedaan. Daarnaast is er een groot aantal figuranten ten tonele geroepen die de sfeer van deze roerige tijd helpen oproepen.
De illustraties, gemaakt met een bijzondere “duistere” techniek (waterverf en oostindische inkt), dragen daar ook het nodige aan bij.

 Posted by at 20:51
nov 292011
 

Een beschrijving met kadastrale gegevens en eigenaren – E. Smits

Inhoud:

Voorwoord
De Friezen
Het ontstaan (de periode tot ca. 1832)
De Visbuurt (de periode na 1832)
a. het werk
b. de jeugd
c. de watervoorziening
d. de vlasbouw
e. het volkslied
Jacob Sybes 1749
Inleiding tot de perceelsbeschrijving
De percelen
Kaart 1832 met eigenaars
Kaart ca. 1980 met eigenaars
Statistieken
Slotwoord
Bijlagen
Bronnen

 Posted by at 20:51
 1. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 2. Kollum c.a. 1960
 3. Elfstedentocht 1963
 4. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 5. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 6. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 7. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 8. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 9. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 10. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 11. Film De Schaduw van Bonifatius
 12. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 13. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 14. Hellinghus Dokkum
 15. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 16. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 17. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 18. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 19. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 20. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 21. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 22. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 23. Lezing linnenweversfamilies 2008
 24. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 25. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 26. Civiele Sententies Hof van Friesland
 27. Criminele Sententies Hof van Friesland
 28. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 29. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 30. Sneuper 100 tekst bij fotos
 31. Fotopresentatie Ee
 32. Vlasteelt Noordoost Friesland
 33. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 34. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 35. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 36. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 37. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 38. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 39. Collaterale Successie Friesland
 40. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 41. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 42. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 43. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 44. Links
 45. De galg van Ezumazijl
 46. Voordelen
 47. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 48. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 49. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 50. Vele handen maken licht archiefwerk
 51. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 52. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes