okt 212011
 

Het leven van kooiker Jacob Bodes kende vele hoogte- en dieptepunten. Hij was ondernemend, boerde goed,ving in zijn kooi te Engwierum geweldige hoeveelheden vogels en verloor uiteindelijk alles. Wellicht was hij ooit de beste kooiker van Fryslân. Aan het einde van zijn leven maakte hij in 1753 voor keizer Frans Stephan van Oostenrijk een nieuwe eendenkooi op het landgoed Holics bij Wenen in het toenmalige Hongarije. Tegenwoordig ligt Holics in Slowakije, ten noorden van Bratislava.

Eendenkooienspecialist Gerard Mast heeft een nieuw boek geschreven in zijn reeks van publicaties over Friese eendenkooien: De levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes (ca. 1689 ca.1755).

Op 27 oktober vindt de boekpresentatie plaats in Tresoar. Sneupers zijn welkom.
In het Friese landschap is de eendenkooi een kostbaar en interessant element. Naar aanleiding van het verschijnen van deze studie is er in Tresoar een kleine tentoonstelling over Jacob Bodes en het historisch fenomeen ‘eendenkooi’.

Programma:
14.30 inloop met koffie en thee
15.00 welkom door de heer Bert Looper, directeur Tresoar
15.10 lezing door de heer Gerard Mast over Jacob Bodes
15.40 Pauze
16.00 lêzing troch mefrou Joke Oppenoorth oer har ûnderfinings by de syktocht nei de einekoai fan de keizer.
16.30 aanbieding van het eerste exemplaar en bekijken van de tentoonstelling

Nei 27 oktober is de publikaasje te keap yn Stiens: G. Mast, Noardkromp 28, 9051 MS Stiens foar €10,=. As men it oer de post hawwe wol dan komt it op €12,=. Earst betelje op girorekken 1664889 op namme fan G. Mast.( Contact via de mail kan ook).

Namenindex
Acker, Dr. 18, 21
Albada, Sicco van 37
Alberts, Drevis 16, 18, 19
Alberts, Rixtie 4, 5, 6
Andla, Jhr. Ulbe Sixma van 18, 19
Arriens, Pieter zie Bergsma, Petrus
Aijlva, Vrouwe Agata Willemina Baronesse van 15
(douarière van Jhr. Hans Willem van Aijlva)
Bartels, Tjeerd 20
Berg, Hans-Martin 37
Bergsma, Petrus (Pieter Arriens of P.A.) 5, 6, 7, 8, 9, 15
Bergsma, Wilhelmus 8, 16, 20, 29
Bodena (Bodes), Jacoba (Jacob) 35, 37
Bodes (Kooistra), Jacob 35
Bodes, Bode zie Radbodus, Radbodus
Bodes, Wijpkien 4
Bonnema, Ype 23, 24, 29
Borduijnsma (Beduinsma), Claas 19
Bosman, Maria van zie Haersma
Botma, Gerrit Sakes 9, 10, 17, 18
Botma, Saake 17, 20
Bouritius 15
Brants, Jan 5
Brequin, Jean-Baptiste 32
Breuker, Phiippus H. 37
Burmania, Jhr. Edzard van 5
Burmania, Jhr. Jarich Georgh van 18
Burmania, zusters 29
Clases, Tjitske 35
Cornelis, Johannes 4, 5, 6, 7
Crans, Willem 17
Crumpipen 24
Czobor, Graf Joseph 32
Diepen, Harry van 37
Dirks, Bauke 19
Dirks, Johannes 16
Dirks, Paulus 4
Douwes, Claes 18, 20
Douwes, Sasker 18
Eekhoff, Wopke 8
Eelkes, Boele 4
Fejes, Antie 9
Fenema, Hetto/Hette 4
Finger, J. 32, 34
Formers (Wiersma), Folkert 17, 18, 19, 20
Fransen (Vransen), Tomas 9, 15, 19, 21
Freerks, Aafke 21
Freerks (Freerx), Grietje (Grytie) 20, 21, 24, 29
Geerts, Freerk 20
Gerbens, Jan 16
Gerrits (Gerrijts), Hoppe 15, 16
Grayer-Barkmeijer, Renée 37
Haarsma, grietman 20
Haersma (Haarsma)-Bosman, mevrouw Maria van 11, 17, 20
Halbertsma, ds. Joost Hiddes 25
Haren (Baron de Haren), Jhr. Willem van 21, 22, 23, 24, 25, 29, 36
Haren, Onno Zwier van 25
Hayes (Haejes), Johannes 10, 13, 19
Hedmans, Tjaert 16
Heeringa, Jaap 37
Helder, Ytje Jans 35
Hellema (Helma), Claes 21
Hendriks, Klaas 19
Heringa, Rinse 19
Hoeve, Sytse ten 37
Hylkes, Auke 20
Jacobs, Aaltie (Aeltie of Aaltje) 13, 14, 15, 16, 17
Jacobs, Boode (Bodes of Boodes) 8, 13, 18, 19, 35
Jacobs, Dirk 13, 15, 18, 19
Jacobs, Gerrit (Gerried) 4, 7, 14
Jacobs, Harmen 13
Jacobs, Ids 15
Jacobs, Pyttrik (Pytrick of Pytie) 8, 13, 18, 19
Jacobs, Titie 13
Jacobs, Wiepk (Wijpk of Wypke of Wypkien) 10, 13, 18, 19
Jacobs, Ympk 3
Jacobs, Ymkje (Impkjen) 8, 13, 19
Jacobs, Ype 12, 15, 18
Jans, Antje 9
Jans, Bocke 12
Jans, Bouke 10
Jans, Folkert 13
Jans, Gosling 7
Jans, Meinse 15, 19
Jans, Sijmen 16
Jansen, Jan 9
Jantjes, Romke 12, 16
Jelles, Hessel 16
Jelkes, Teunis 20
Jetses, Hiltje 9, 20
Johannes, Frans 15
Johannes, Haie 10
Johannes, Lieuwe 16, 18, 19
Johannes, Trijntje (Wytske) 16, 18, 19
Joukes, Antje 20
Jurriens, Wijtske 15, 19
Ketelaar, Eric (F.C.J.) 37
Koenes, Pijtter (Pieter) 17, 20
Kooistra, Jacob Bodes 35, 36
Kramer, André 37
Lammerts, Gerrijt 19
Lieuwes, Trijntje 16
Lotharingen, Keizer Frans (I) Stephan van 3, 23, 24, 30, 32, 35, 36
Lotharingen, Prins Karel van 21, 23, 24, 36
Lubberts, Jan 12, 14, 16
Lupkes, Gerben 12
Lijkles, Meine 18
Mackes, Jacob 13, 14
Martens, Claes (Klaas) 11, 16, 19
Martens, Jan (Johannes) 13, 14, 20
Martens, Taeke (Tako) 13, 20
Martens, Trijntie 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19
Matthey, Ignaz 37
Michiels, Sjoerdtie 17, 19
Minnema, Michiel Freerx 20
Minzes, Tjerk 9
Muller, J.G. 29
Nammes, Jantie 18, 19
Oppenoorth, Joke 37
Paulus, Dirck 4
Paulus, Eelke 13
Paulus, Jacob 3, 4
Paulus, Siouke 20
Paulus, Thomas 11
Pieters, Goslingh 7
Prinsen, dames 4
Pytters (Pieters), Dirk 17, 20
Pijtters, Marten 19
Radbodus (Bodes/Bodis), Radbodus (Bodes/Bodis) 3, 4, 36
Reijners, Reinouw 14
Reitses, Jan 7
Reneman, ds Harmanus 11
Rinsma, Pyter (Pytter) 18, 19
Ruirds (Ruyrth), Baukien (Baukje) 17, 19
Schotanus à Sterringa, Bernardus 5, 9, 10
Schwartzenberg en H., Anna Dodonea Baronesse toe 5, 6
(wede Schwartzenberg of wede Burmania, douarière B.)
Schwartzenberg, Baron 16
Schwartzenberg en Hohenlansberg, familie 5
Suiderbaan (Suiderbaen), Jan Lolkes 15, 16
Swieten, Gerard van 23
Sijbes, Marten 8
Sybrandi, Wybius 4
Sijnea (Sinia), Reinder Rinses 16, 18, 19
Sijtses, Tjetske 16
Talma, Sjoerd 20, 23, 24, 29
Tepperberg, Joachim 30, 37
Theresia, Erzherzogin Maria 30
Thomas, Jan 11
Tierx (Tierks), Minze (Minse) 9, 12, 15, 16, 19, 20
Tolsma, Reinder 37
Uylkes (Uilkes), Hiltie 7
Verstraeten, André 37
Visser, Simon 37
Vransen zie Fransen
Wassenaar, Sijmen 17
Went, Catharina 9
Willems, Pijtter 13
Wijbes, Sijmen 4
Wijgers, Johannes 16
Wijgers, Wopke 17
Wijtsma, Juff. Maria Clara van 9
Ypes, Doede 11
Ypes, Griet 15
Ypes, Jacob 12, 15
Ypes, Lieuwe 17
Zedinger, Renate 30, 37

 Posted by at 10:55