sep 252011
 

De bijeenkomst van de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy werd deze keer gehouden in Makkum. De Openbare Bibliotheek was de gastheer in het ogenschijnlijk voormalige schoollokaal.
Er stonden twee presentaties op het programma deze middag.
Als eerste de werkgroep Marhisdata. De heren Esman en Lindenboom vertelden over het digitaliseren van logboeken en kronieken (jaaroverzichten) van de Nederlandse koopvaardij vanaf 1813 tot nu. Een grote groep vrijwilligers werkt op grondige wijze de database op www.marhisdata.nl bij, die dus steeds groeiende is. Tijdens de presentatie werd een oproep gedaan om ook data over Friese koopvaardijschepen aan te leveren, want behalve een actieve medewerker op Schiermonnikoog is er niemand op het vasteland van Friesland actief voor de werkgroep. Aangezien er bij Tresoar weinig of geen relevante informatie over dit onderwerp en tijdvak beschikbaar lijkt zal er veel uit gemeentelijke of regionale archieven moeten komen (zeebrieven, bijlbrieven etc.). Hanno Brand benadrukte nog eens het belang van deze noeste arbeid van vrijwilligers.
Als tweede spreker trad Jelle Jan Koopmans op, die aan de Rijksuniversiteit Groningen een studie heeft gemaakt van de koopvaardij van Makkum in de 17e en 18e eeuw. Hiervoor gebruikte hij o.a. gegevens uit het Sonttolproject en Quotisatiekohieren. Met name in de tweede helft van de 18e eeuw was men actief op de Sont, vooral met dakpannen en kalk. Vaak werd onder het mom van ballast (waarover geen tol geheven werd) toch het nodige bouwmateriaal verhandeld. Makkum was ooit de wereldhoofdstad van de kalkproductie met zijn vele kalkovens, aldus een van de heren van de historische vereniging Ald Makkum.

Voorzitter Jan de Vries vestigde nog even de aandacht op het meest recente nummer van Historisch Tijdschrift Fryslan, met 950 jaar Staveren als thema. Hierin diverse maritieme artikelen van leden van de werkgroep.

 Posted by at 21:04