jul 042011
 

In het julinummer van 11en30, de publicatie van NGV Friesland, vond ik weer enige interessante artikelen.
Amelanders in Duinkerkense gevangenis?
Dit korte artikel van Harry Zanting uit Maartensdijk beschrijft in globale lijn de ontwikkeling van de Heerlijkheid Ameland vanaf eind 15e eeuw tot begin 17e eeuw. De adellijke familie Camminga was eeuwenlang Heer van Ameland. Als in 1624 Sicco Camminga overlijdt wordt zijn zoon Pieter de nieuwe ‘vrij- en erfheer van Amelant’. Zus Catharina is getrouwd met de sluwe Ernst Zumm, officier in het leger van de Verenigde Nederlanden en edelman uit Pommern. Deze probeert het aloude leenrecht bij de Duitse keizer te ondermijnen en heeft daarvoor contact met de rijke Roelof van Echten. In ruil voor tenminste 2000 gulden zou deze recht krijgen op de helft van de in te dijken gronden op Ameland. Als vervolgens in 1638 Pieter overlijdt probeert Zumm van de ontevredenheid van de Amelander bevolking te profiteren om de macht over te nemen. Via de rentmeester van Roelof van Echten, Carst Pieters, probeert hij een huurlingenleger op de been te krijgen. Carst Pieters rapporteert over de voortgang aan Van Echten en vermeld daarbij ook dat Zumm brieven geschreven heeft om de Amelander schippers die door Duinkerker kapers gevangen zijn genomen vrij te krijgen. Niet alleen de Duinkerker kapers leefden van roofbuit en losgelden, in de Friese lidmatenboeken wordt ook regelmatig een collecte vermeld ’ter lossing van personen die bij den Turck gevangen zitten’, ofwel Friezen als slaven van Barbarijse kapers.
Een boekje van 84 blz ‘Carst Pieters, een aparte voorvader’ is te bestellen bij Zanting voor 8,75.

In ‘Op de vlucht voor de buurman’ beschrijft Mattie Bruining-Hoeksma hoe haar moeder als buurmeisje van IJe Wijkstra de moord op de vier politiemannen had meegemaakt. Haar grootvader bleek een uitgebreide getuigenverklaring te hebben afgelegd die bewaard is in een online dossier bij Tresoar waar ook situatietekeningen in zijn opgenomen.

Tresoar kwam zelf vandaag ook met een nieuwe editie van het internetmagazine Friesland zoals het was. Nu met aflevering 48. Ook daarin een adellijk lid van de familie Camminga, die in dit geval het kasteel Wiarda State te Goutum te koop aanbiedt.
Tevens de geboorte-acte van Anno Sjoerd Brandsma op 23 februari 1881, bij de katholieken bekend onder de naam Titus Brandsma. Dat was dus eigenlijk de naam van zijn vader, een veehouder. Ze woonden in de gemeente Wonseradeel, gelegen in Noordwest Friesland, over welke gemeente de heren Bonnema en Martens een zeer informatieve site hebben gelanceerd. Hierop is een database beschikbaar met inwoners van Wonseradeel waarbij informatie uit Speciekohieren gekoppeld is aan de Quotisatiekohieren en Personele kohieren.

Een mooie reportage over de resten van het Klooster Klaarkamp in Rinsumageest is verschenen in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zomernummer 2011. Zowel digitaal door te bladeren als gratis op papier aan te vragen via de site van RCE.

En last but not least heeft de Fryske Akademy haar publicatie Ut de Smidte, het dubbelnummer van juni 2011 ook online gezet. Hierin informatie over Genealogysk Jierboek 2010, It Beaken en de Vrije Fries deel 90.
U kunt ook weer nieuwe leden voordragen om Lid te worden van de Fryske Akademy. U moet dan wel even toelichten wat hun speciale verdiensten voor de Friese cultuur zijn!

 Posted by at 13:06

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.