dec 272011
 
In de provincie Groningen hebben vele gemeenten, musea en historische verenigingen hun collecties met foto's samengebracht in een online beeldbank. Hoewel de meeste deelnemende organisaties in de stad Groningen of ten oosten daarvan liggen, zitten er toch diverse interessante foto's voor Friezen in de database.
Doe maar eens een zoekopdracht met een van de volgende plaatsnamen:
Moddergat,
Dockum,
Dokkum,
Metslawier,
Holwerd,
Blija,
Buitenpost,
Vriesland,
Friesland
. Bij elk zult u een resultaat vinden! Probeer het dus zelf maar eens in de online Beeldbank Groningen.
 Posted by at 10:46
dec 222011
 
De Historische Vereniging Noordoost Friesland begon ooit als klein clubje van liefhebbers die samenkwamen op het Streekarchivariaat boven de Brandweerkazerne aan de Rondweg Noord in Dokkum. Dat was ruim 25 jaar geleden en de naam was in het begin, heel bescheiden, Vereniging van Amateur Archiefonderzoekers. Na een paar jaar, in 1990, durfde men het woord amateur te verwijderen uit de naam en werd het verenigingsblad verbeterd. In 1993 werd zelfs een cover in kleur geïntroduceerd en werd het formaat A5.
Medio 2000 was het ledenaantal uitgegroeid tot een kleine 200 en werd voorzichtig een website in de lucht gebracht.
Nu, eind 2011 groeien we nog steeds, met momenteel zo'n 485 leden.
Voor 2012 staan er mooie plannen op stapel. De verenigingswebsite is kortgeleden aangepakt en is vrijwel klaar om weer een tijdje vooruit te kunnen. En ons icoon, verenigingsblad De Sneuper, gaat mogelijk geheel in kleur verschijnen, als de financiën het toelaten.
Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat u binnenkort uw schenking of legaat soepeltjes van de belasting kunt aftrekken.
Als u dus lid of sponsor van de vereniging wilt worden, meldt u zich gerust bij onze bruisende vereniging!

De inhoud van Sneuper 104, December 2011 (nu in een oplage van 510 stuks!):
Genealogie
211, Sjoeks is de naam (Shooks in USA), K. Postma
241, Van der Galiën, naam uit Frankrijk of Friesland?, D. Halbesma
252, Van Bergsma naar Hepburn, D. Halbesma
Streekgeschiedenis
224, De familie Hartmans in de Dongeradelen, 3, P. Hartmans
237, Vermist: Harmen Gerbens uit Nes (Van der Ploeg), D. Halbesma
242, Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect, A. van der Mark
245, Liedboek Nicolaus Aengwarda, Dokkum 1757, H. Zijlstra
248, Begrafenis van twee Canadezen, 1945 Aalzum (1st Armoured Car Regiment Royal Canadian Dragoons), E. Smits
250, Jonker Willem Maurits van Hanecroot, K. Pera
258, Welk eenen bitteren religie-haat (Surhuisterveen: Doopsgezinden versus gereformeerden), A. Musquetier
Varia
223, Onverwachte bronnen in archief Rotterdam, H. Zijlstra
236, Principes kosten geld, P. Idsardi
249, Vondsten uit Rotterdam, H. Zijlstra
253, Lezing Bauke van der Pol over VOC in India, 11 januari 2012 te Dokkum, B. v.d. Pol
254, Het doktersboek van Douwe Ales, recensie, H. Zijlstra
255, Aankondiging boek “Jacob Bodes, kooiker”, P. de Haan
256, Nogmaals de eendenkooi te Waaxens, G. Mast
257, Een arbeidsovereenkomst uit 1850, E. Smits
261, Bijna 800 stokoude menschen..., H. Zijlstra
262, Diaconieboeken: cryptische omschrijvingen, P. de Haan
269, ‘Dood bij de molen’ (Johannes Anthony Albragt, 1801), P. de Haan
Mocht u, als lid, van een mede-lid het emailadres willen opvragen dan kunt u contact met ons opnemen. Van enkele nieuwe leden is nl abusievelijk het emailadres niet vermeld. Ook de door de voorzitter in Bestuurlijk genoemde URL van onze website klopt niet (meer). Die nieuwe verenigingssite staat niet op www.sneuperdokkum.nl maar op http://www.HVNF.nl (De oude site zullen we overigens wel zo snel mogelijk doorverwijzen naar de nieuwe.)

Een mooi voornemen voor 2012: Lid of sponsor worden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland. Een gezond en succesvol sneupjaar 2012 gewenst allemaal!
 Posted by at 10:46
dec 212011
 
Bij het begin van de winter is het natuurlijk gepast om aandacht te besteden aan een regionaal boek dat bij het jaargetijde past. De uitreiking vond vrijdag 16 december plaats in Hústerwâld te Oudwoude
Reinder Postma reikte namens de redactiecommissie: Iko Hoekstra, Ulbe de Jong en Jan de Boer, Yvonne te Nijenhuis en Reinder Postma het eerste exemplaar uit aan Sije Fennema uit Oudwoude die de grond heeft gekocht waarop de nieuwe baan is aangelegd. Door hulp en medewerking van Sije kan 'IJsclub Oudwoude e.o.' over een fraai gelegen en goed bereikbare ijsbaan beschikken. 

Bij voorintekening zijn al veel boeken verkocht maar er is nog voorraad. Het boek werd zeer goed ontvangen, bevat veel foto's, gevarieerde teksten en waardevolle informatie. Daarnaast is het fraai vormgegeven en een must voor de liefhebbers van de sport maar ook van de geschiedenis van Oudwoude en omgeving. Meer informatie en gegevens voor het bestellen van het boek vindt u in ons artikel met de vooraankondiging van dit boek.
 Posted by at 10:46
dec 192011
 
Rienk Jelgerhuis (13 April 1729 – 17 April 1806) werd geboren in Leeuwarden en was als portretschilder zeer productief. Hij heeft 7.763 portretten op zijn naam staan. Dit zou uit zijn eigen aantekeningen blijken (ik ben wel benieuwd waar die gebleven zijn. Heeft iemand een tip?)
Een van de portretten was die van de Friese schoenmaker, schoolmeester en geschiedschrijver uit Ee, Foeke Sjoerds.
In Sneuper 103, september 2011, schreef Douwe Leij een uitgebreid artikel over zijn voorouder Foeke Sjoerds, waarbij ook zijn door Jelgerhuis gemaakte afbeelding werd besproken. Een van de afstammelingen van Foeke Sjoerds, de op 1 maart 1822 geboren Foeke Annes Foekens werd naast cargadoor in Harlingen, tevens viceconsul van Mecklenburg-Schwerin. Hij was firmant van Repko en Co te Harlingen en trad vaak op als koper en verkoper van schepen. Foeke Annes Foekens overleed in 1902 en liet een voor die tijd groot vermogen na. Deze Foeke gaf in 1847 aan de hem uit vriendenkring bekende schilder Pieter Willem Sebes opdracht een door Rienk Jelgerhuis geschilderde portret van Foeke Sjoerds, dat onherstelbaar was beschadigd, na te schilderen.
In het Biografisch Woordenboek van Van der Aa staat o.a. over Jelgerhuis:  In het laatst van zijn leven een bril behoevende, vond hij een dubbelde bril uit, door welks bovenglazen hij het model zag en door de ondersten zijn werk wanneer hij portretteerde. Zijne afbeelding, hem vertoonende met dien bril, schilderde en graveerde hij zelf. De dichter A. Jeltema maakte daarop het volgende bijschrift:

Hier ziet gij 't beeld, maar geenszins 't spits vernuft
Van Jelgerhuis, die onvermoeid, bij trappen,
Beklimt een reeks van nutte wetenschappen,
En nimmer wordt door zwarigheên verbluft;
Die 't ijvervuur zoo vaak in anderen verdooven,
Maar streeft die langs den weg van taai geduld te boven.

In de database van het RKD/Iconografisch Buro komt werk van Jelgerhuis regelmatig voor.
 Posted by at 10:46
dec 162011
 
Afgelopen woensdag werd in Dokkum het grote schilderij dat o.a. bekend staat onder de titel Maaltijd te Dokkum met tsaar Peter de Grote ingepakt voor een kleine verhuizing. Dit in 1697 door Gerardus Wigmana geschilderde doek verbeeld een copieuze maaltijd ten huize van het burgemeestersechtpaar van Dokkum ten tijde van het schilderij. Er is diverse malen gepubliceerd over het schilderij maar nog nooit was er diepgaand cultuurhistorisch en genealogisch onderzoek naar gedaan. Maar daar komt verandering in!
In het eerste kwartaalnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, maart 2012, zal een uitgebreid artikel verschijnen waarin dit schilderij nader ontleed wordt. Ook wordt er aandacht besteed aan de kleine kopie (van veel mindere kwaliteit) die eveneens nog in Dokkum is, net terug van een restauratie. Maar nu gaat de grote broer dus in restauratie, om hopelijk net op tijd in maart 2012 terug te keren. Het zou dan mooi zijn als we het eerste exemplaar van de ook in 2012 geheel vernieuwde (in kleur!) De Sneuper aan kunnen bieden aan burgemeester Waanders, onder het oog van de originelen!
Oh, en nu we het toch over restaureren en vernieuwen hebben: kijkt u ook eens op onze fris gerestaureerde Sneuper website http://www.HVNF.nl 
U kunt er zelfs al op stemmen voor de Geschiedenis Online prijs 2011 via deze link
 Posted by at 10:46
dec 112011
 
De Vrienden van de Archieven in Friesland hebben weer een staaltje van noeste arbeid afgegeven met het invoeren van ruim 800.000 nieuwe records van het online Notarieel Archief van Tresoar. Het bestand bevat nu meer dan 2 miljoen records, ofwel 897.965 akten. Het vormt daarmee het grootste genealogische bestand van Tresoar. In de notariële akten is informatie vastgelegd die betrekking heeft op testamenten, hypotheken, (on)roerend(e) goed transacties, obligaties etc.

De akten zijn voor de provincie Friesland beschikbaar voor de periode 1809-1925. In totaal dienen nu nog ca. 270.000 records te worden ingevoerd. De gegevens worden door vrijwilligers overgetypt uit de originele bronnen en gestructureerd vastgelegd in een database. Dit moderne monnikenwerk wordt gedaan door zowel vrijwilligers van Tresoar als vrijwilligers van de Freonen van de Argiven yn Fryslân/Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF/VAF). Mede dankzij hun inzet is de familiegeschiedenis voor de amateur-genealoog en andere geïnteresseerden thuis, vanachter de computer en waar ook ter wereld, binnen handbereik. Het Notarieel Archief Friesland kunt u doorzoeken via de site van Tresoar.

Neemt u overigens ook eens een kijkje op de geheel vernieuwde website van de FAF/VAF op www.stichtingfaf.nl.
 Posted by at 10:46
dec 102011
 
Op het forum van Tresoar werd naar aanleiding van een vraag van ene Simkos informatie uitgewisseld over een bijzondere man uit Noordoost Friesland, Worp van Peyma. Er werd bij de vraag al verwezen naar de plaats Lancaster in de USA, wat mij deed herinneren dat er in ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 77, een foto heeft gestaan van het grafmonument van Worp van Peyma in deze plaats. Ons lid A. Van der Wel-Prins correspondeerde met een verre achterneef in de USA, Reinder (Ray) Tjallings Prins, die op bijgaande foto dan ook poseert bij het graf. Omdat lang niet iedereen regelmatig op het Tresoar forum kijkt breng ik hierbij de informatie nog even samen, merendeels aangeleverd door ons lid Pieter Hartmans. Het laatste woon-adres in Friesland van Worp van Peyma was boerderij Nutma Zathe onder Ternaard. In april 1849 hielden zij daar boelgoed en verbleven daarna nog enkele dagen te Waaxens (zie ook afscheidsadvertentie Leeuwarder Courant 16 mei 1849). Zij zullen hier waarschijnlijk bij de familie Koopmans/ Idsardi gelogeerd hebben. Worp van Peyma (1796–1881) landbouwer, dijksgedeputeerde en assessor van Westdongeradeel. Kreeg mede bekendheid vanwege zijn werktuigbouwkundige uitvindingen en wetenschappelijke verhandelingen. Ook hield hij zich bezig met de strijd tegen het water en een mogelijke verbinding van Ameland met het vasteland. Werd voor zijn verdiensten onderscheiden in de orde van de Nederlandse Leeuw. Opvolger op Nutma Zathe onder Ternaard. Op 18 januari 1849 wordt hij nog benoemd tot lid van de Commissie van Landbouw. Zij houden op 6 april 1848 en 28 april 1849 boelgoed te Ternaard. Zij vertrekken 8 mei 1849 met kinderen naar USA. Het vertrek van de niet onbemiddelde Van Peyma’s veroorzaakte heel wat opschudding in de regio. Zij emigreerden niet vanwege economische redenen, maar meer vanwege ontevredenheid met de situatie in de provincie. Worp van Peyma was overigens nog een bliksemactie begaan die zelden vermeld wordt. De groep medereizigers was al op 8 mei 1849 vanuit Friesland vertrokken om in drie dagen naar Bremerhaven te reizen en daar aan boord te gaan. Op 9 mei waren zij nog per schip onderweg naar Emden. Worp van Peyma, de initiator en reisleider van het gezelschap, was echter in Friesland achtergebleven. Daar trouwde hij op 9 mei in allerijl met de 29-jarige Yttje Jacobs van der Meer van Irnsum (Worp was in 1847 weduwnaar geworden van zijn eerste echtgenote Sijke Rinzes Posthumus). Het is maar de vraag of de medereizigers en de kinderen op de hoogte waren van deze bijzondere actie. Worp en Yttje moeten daarna hals-over-kop naar Bremer Haven vertrokken zijn. Er is een reisverslag bewaard gebleven, geschreven door Tjeerd Ebes Idsardi (geb. 1839). Op 15 mei schreef hij: “...At three o’clock this morning there was great rejoicing on account of the arrival of the small steamship which carried W. Van Peyma, Mr. Koopmans and the Idsardi families’ baggage... They had been delayed on account of the high seas and contrary winds, arriving just in time to transfer the baggage on board the steamer, for at five o’clock the steamer weighed anchor and we were on our way”. De oversteek is destijds in twee groepen gegaan. Ten eerste de groep van 29 pioniers met: de Van Peyma’s, Dijkstra’s, Koopmansen, Zuidema’s en Idsardi’s die per stomer Hermann vanuit Bremer Haven vertrokken. Ten tweede een groep met hoofdzakelijk personeel die per zeilschip ging. Citaat van Tjeerd Ebes Idsardi: “...After arriving in the City of New York, the difficult; part was the people all speaking English. None of us could understand what they said”. Genoemde Peyma’s (“May 8 1849 narrative”, Tjeerd Ebes Idsardi): - Worp Van Peyma, 53 (= Worp van Peyma) - Ytje van der Meer-Van Peyma, 30 (= Ytje Jacobs van der Meer, tweede echtgenote Worp) - Nieske Van Peyma, 13 (= dochter Nieske van Peyma) - Jacobus W. Van Peyma (= zoon Jacob/ James van Peyma) - Jetske Klaassez Boekhout-Van Peyma (= echtgenote Jacob/ James van Peyma) - Syke Van Peyma (= dv. Jacob Worp van Peyma en Jetske Klaasesz) - Worp Van Peyma (= zv. Jakob Worp van Peyma en Jetske Klaasesz) - Jan Van Peyma (= zv. Jakob Worp van Peyma en Jetske Klaasesz) - Anna Hartmans-Van Peyma (= Adriaantje Hartmans, echtgenote Renze Worp van Peyma jr.) - Evert Borgman (= Evert Ipes Borgman, echtgenoot Reinou Worp van Peyma) - Reino Borgman, his wife (= Reinou Worp van Peyma, echtgenote Evert Borgman). Het gezin vestigde zich te Lancaster, Erie, New York. Census 1870 Lancaster Erie New York: “...W. van Peyma 74 jr. retired farmer, Jelze van Peyma 51 jr. housekeeping, Peter M. van Peyma 19 jr studying medicine, Helen van Peyma 17 jr. at home”. Overlijdensbericht Leeuwarder Courant 11 juli 1881: “...De Heer Worp van Peyma, vroeger te Ternaard is den 16 Junij l.l. te Lancaster (N.-A), in den ouderdom van ruim 85 jaren overleden”. Tweede echtgenote Yttje Jacobs van der Meer keert na de dood van Worp weer terug naar Friesland, maar overlijdt tijdens de bootreis en werd begraven te Irnsum. Inscriptie: “...Rustplaats van Ytje v.d. Meer weduwe van Worp v. Peyma. Overl. op de Atlant. Oseaan, 24 Mei 1883”. Gezinssamenstelling: MAN: Worp van Peyma (25 mrt. 1796 te Ternaard – 16 jun. 1881 te Lancaster/ USA), zv. Jacob Worps van Peima en Reinouw Freerks. GETR 1): 17 aug. 1815 te Ternaard. VROUW: Sijke Rinzes Posthumus (ca1796 – 12 okt. 1847 te Ternaard), dv. Renze Renzes Posthumus en Nieske Theunis Rensma. UIT DIT HUWELIJK: 1. Reinou Peima (2 jun. 1816 te Ternaard – 10 mrt. 1817 te Ternaard). 2. Jacob (James) van Peima (6 sep. 1817 te Ternaard – 1899 te Lancaster USA), tr. 20 dec. 1841 met Jetske Klaasesz Boekhout. Vertrekt mei 1849 met ouders naar USA. 3. Renze/ Rinze Worp van Peyma (30 mrt. 1820 te Ternaard – 1900 te Leavenworth, Kansas/ USA), tr. 27 mei 1841 met Adriaantje Kornelis Hartmans. Vertrekt mei 1849 met ouders naar USA (reist met het personeel per zeilschip). 4. Pieter Worp van Peima (26 jun. 1821 te Ternaard – 5 dec. 1829 te Ternaard). 5. Reinou Worp van Peyma (16 nov. 1824 te Ternaard – overl. te USA), tr. 24 feb 1849 met Evert Ipes Borgman. Vertrekt mei 1849 met ouders naar USA. 6. Pieter Worp van Peyma (30 apr. 1830 te Ternaard – 31 mei 1830 te Ternaard). 7. Nieske van Peyma (14 jun. 1835 te Ternaard – 8 jul. 1856 te Lancaster/ USA). Vertrekt mei 1849 met ouders naar USA. GETR. 2): 9 mei 1849 te Ternaard. VROUW: Yttje Jacobs van der Meer (3 jul. 1819 te Rauwerderhem – 24 mei 1883 tijdens overreis vanuit USA), dv. Jakob Abrahams van der Meer en Hylkjen Jentjes Harsta. UIT DIT HUWELIJK: 8. Pieter (Peter) W. van Peyma.(1850 te Lancaster/ USA – 30 nov. 1921 te Buffalo/ USA). 9. Elske (Ellen/ Ella) van Peyma (19 aug. 1852 te Lancaster/ USA - >1911 te USA). In de Kroniek van een Friese boer, Doeke Wijgers Hellema, staat genoteerd: "Worp van Peyma doorgescheept op 11 mei 1849". Nog in 1843 zag Dr. Worp van Peyma in Anjum ineens de dode persoon van generaal Burmania, de vroegere bewoner van Holdinga state, voor zich staan. Het oude slot was in 1832 afgebroken en in 1842 door een nieuw huis vervangen. Generaal Burmania hield toen even inspectie! Meer over Worp van Peyma in De Vrije Fries , deel 64, 1984, p. 79-83: J. Swart, Emigraasje as útwei foar driigjend ûnk, de lânferhuzer Woarp van Peyma.
 Posted by at 10:46
dec 082011
 
Sneuper Sake Meindersma is bezig met het finaliseren van een familieboek met de (voorlopige) titel: Meindersma’s en Meindertsma’s, een geslacht uit de Dongeradelen. Het boek is 170 pagina’s, inclusief een namenindex van 14 pagina’s. Het vermeldt vrijwel alle Meindersma’s. Zoals u ziet uit de inhoudsopgave hieronder, ligt de nadruk op de nazaten van Meindert Wiggers (1740-1785),(hoofdstuk 7,8 en 9). Mocht er belangstelling zijn, laat het dan per omgaande weten (smeindersma apestaartje kpnplanet.nl). Het boek moet voor de kerstdagen gedrukt zijn. Het boek, in full-color, kost € 35,-. In Noordoost Friesland gratis bezorgd. Inhoud Woord vooraf. Meindersma's, waar komen ze vandaan en hoe zijn ze verwant... ……………...7 2. Nazaten van Meindert Wiggers en Antje Douwes/ Eelkje Visser……………...17 3. Nazaten van Bokke Wiggers en Doetje Postmus………………………….........29 4. Meindersma's in Ee…………………………………………………………....45 5. Nazaten van Ernst Wiggers en Pietje Crameris…………………………..........62 6. De vierde tak………………………………………………………………….74 7. De tak 2A,Meindert Wiggers(1740-1785) en zijn nazaten nader beschreven....78 8. De lotgevallen van Eelke Meinderts Meindersma……………………….........88 9. De kinderen en kleinkinderen van Eelke Meindersma en Minke van der Wal…………………………………………………………....95 10. Brood van Meindersma….………………………………………………......123 11. Meindersma's in den vreemde……………………………………………….135 12. Schetsen van tijden en plaatsen waarin Meindersma’s leefden. Kerk en politiek.…………..............................................................................141 13. Namenindex.…………………………………………………………………150 14. Bronvermelding…………………………………………………...…………166 En hieraan gerelateerd heeft ons lid Brink een vraag of er mensen zijn die oude foto's in een album met Meindersma's en Botma's herkent. Reacties zijn welkom, zie de pagina met de gescande foto's.
 Posted by at 10:46
dec 062011
 

P.F. Visser (reacties graag via email Sneuper). Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Heer en Feer, Schiermonnikoog.

In een scheepsverklaring of zeeprotest, legde de kapitein direct na aankomst in een haven verantwoording af over zijn laatste reis ten behoeve van eventuele latere juridische procedures. In de 17 en 18e eeuw werden deze verklaringen afgelegd voor een notaris. Na 1811 voor de daartoe aangewezen rechtbank, echter incidenteel ook nog wel voor een notaris.

Dat deed ook Livius Gerhardus Dubblinga, wonende te Paesens. 1) Op 5 mei 1835 verschijnt hij voor notaris Frederik Witteveen te Metslawier en doet verslag van zijn belevenissen. Hij is kapitein van het tjalkschip “De Vier Gezusters”, dat wegens opgelopen schade binnen de Ezumerzijl is afgemeerd. Op 2 april 1835 heeft hij in Wismar 2) een lading rogge ingeladen en is met bestemming van de Maas op 4 april met Oostelijke wind naar zee gezeild. Vooraf heeft hij de luiken en mast en pompen met voldoende kragen 3) voorzien en zijn schip verder “volgens zeecostuum voorzien”. Op 29 en 30 april is hij ter hoogte van Helgoland door een zware storm belopen. Hij wordt genoodzaakt het grootzeil, de kluiffok en een overboord geslagen kabel te kappen. Eén van de zwaarden slaat aan stukken. Het schip wordt lek. In deze toestand is hij genoodzaakt het Friesegat binnen te lopen. Al varende als bijligger is hij ingeklaard en met behulp van vier mannen is hij hedenmorgen binnen de Ezumerzijl gekomen. Een gedeelte van de lading heeft hij vooraf in een ligter overgezet. Dubblinga protesteert 4) bij deze tegen stormen, hoge zee en allerhande oorzaken waardoor hij schade aan schip en lading heeft bekomen. In het bijzijn van Jan Piers de Vries, winkelier en Fokke Pieters Fokkema, arbeider, beiden te Metslawier werd de verklaring op schrift gezet en getekend.

Livius Gerhardus Dubblinga, geboren op 20 nov 1787 te Paesens 5) behoort tot het Schiermonnikoger geslacht Dubblinga en is afstammeling van ds Livius Dubblinga, die in 1688 predikant werd op Schiermonnikoog. Livius Gerhardus ging op 19 oktober 1810 op Schiermonnikoog in ondertrouw met Meinsina Clasens Kievit, geb. op 4 maart 1787 te Schiermonnikoog . Zijn vader , ook een Livius Gerhardus Dubblinga, ged. in 1744 op Schiermonnikoog, trouwde in Paesens met Sibbeltje Taedes.

Noten: 1. Tresoar, toegang 26, inventaris 104021, akte 83.
2. in Mecklenburg aan de Lübeckerbocht.
3. een oproep aan deskundigen om uitleg over kragen
4. protesteren betekent in dit geval een schriftelijke verklaring dat men zich verzet tegen een gebeuren waardoor men in zijn rechten verkort wordt.
5. zie H.D. Teensma pag. 93. Hier is overigens sprake van een zetfout, waar als geboortejaar 1782 is vermeld. Dit moet dus zijn 1787.

 Posted by at 10:46
dec 052011
 
Ons lid Reinder Postma heeft de afgelopen tijd diverse boeken geschreven met persoonlijke verhalen van mensen uit Noordoost Friesland die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt (zie De Oorlog een gezicht gegeven). Zijn volgende onderzoek naar de oorlog schuift op naar Dongeradeel. Specifiek is hij geïnteresseerd in de rol van dokter Jarl Ruinen, huisarts uit Ee (zie foto rechts) die in januari 1945 aan de Woudweg in Dokkum met 19 anderen is gefusilleerd door de Duiters. De oproep behelst de vraag of er nog iemand is die vanuit eigen stukken of overlevering feiten kan aandragen over de rol van Ruinen in de oorlog. Deze persoon wordt gevraagd dit bij Reinder Postma te melden, een kopie te sturen enz. Hij weet onderhand dat Ruinen vele joden heeft ondergebracht in Oost-Dongeradeel, tussen de 35 en 50 (er komen steeds meer bij). Hij had kontakt met ds. Frevel, de doopsgezinde predikante uit Dokkum, met Klaas Wijbenga uit de Valom, met Sipkes en Humalda uit Dokkum, met Yme Holwerda uit Oosternijkerk en nog veel andere mensen. Alle aanvullingen zijn welkom! Voor inlichtingen kunt u Reinder Postma rechtstreeks mailen.
 Posted by at 10:46
 1. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 2. De familie Polstra
 3. De Vries -en van het Swaddegebied
 4. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 5. Te Nijenhuis, De Friese tak
 6. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 7. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 8. Het geslacht Witteveen
 9. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 10. DOUMA IS DE NAAM
 11. 400 jaar Postma in woord en beeld
 12. Hoannen fan ‘e klaai.
 13. Scheepsmodellen in Friese kerken
 14. De geur van versgemaaid gras
 15. De ondergang van de Batavia
 16. Tusken Boedapest en Burgerheide
 17. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 18. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 19. Achter het lijk wordt niet gesproken
 20. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 21. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 22. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 23. Schatgraven in de kerk van Ee
 24. Dokkum op de penning
 25. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 26. Huis ter Noord – Oudwoude
 27. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 28. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 29. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 30. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 31. Skiednisbylden fan Fryslân
 32. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 33. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 34. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 35. Schetsen uit de historie van Ee
 36. Mockema state, Douwe A. Zwart
 37. De Visbuurt o/d Ternaard
 38. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 39. Kollum c.a. 1960
 40. Elfstedentocht 1963
 41. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 42. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 43. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 44. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 45. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 46. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 47. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 48. Film De Schaduw van Bonifatius
 49. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 50. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 51. Hellinghus Dokkum
 52. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 53. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 54. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 55. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 56. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 57. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 58. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 59. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 60. Lezing linnenweversfamilies 2008
 61. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 62. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 63. Civiele Sententies Hof van Friesland
 64. Criminele Sententies Hof van Friesland
 65. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 66. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 67. Sneuper 100 tekst bij fotos
 68. Fotopresentatie Ee
 69. Vlasteelt Noordoost Friesland
 70. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 71. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 72. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 73. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 74. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 75. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 76. Collaterale Successie Friesland
 77. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 78. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 79. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 80. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 81. Links
 82. De galg van Ezumazijl
 83. Voordelen
 84. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 85. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 86. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 87. Vele handen maken licht archiefwerk
 88. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 89. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 90. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 91. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 92. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 93. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 94. Saapke Goslings en de merklap
 95. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 96. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 97. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 98. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 99. Schatzoeken in museumcollecties
 100. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 101. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 102. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 103. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 104. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 105. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 106. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 107. Dokkum digitaal
 108. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 109. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 110. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 111. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 112. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 113. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 114. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 115. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 116. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 117. VOC-database bron voor vele verhalen
 118. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 119. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 120. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 121. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 122. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 123. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 124. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 125. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 126. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 127. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 128. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 129. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 130. Zoeken in Google boeken
 131. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 132. Met de bus op de sneup door Friesland
 133. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 134. Zeepaard in Moddergat
 135. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 136. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 137. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 138. Boek historisch reddingstation Moddergat
 139. iPad app Markant Friesland musea live
 140. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 141. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 142. Geboren in 1811 in Friesland
 143. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 144. Dwaande in Noordoost Friesland
 145. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 146. Muntschatten in collectie Fries Museum
 147. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 148. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 149. Maritieme historici actief bijeen
 150. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 151. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 152. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 153. Oude kaart Noordoost Friesland
 154. Rijdende en varende historie in Dokkum
 155. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 156. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 157. Amelander historie aan zee
 158. Sonttolproject naar volgende fase
 159. Collectie Fries Museum in online database
 160. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 161. Amelander historie online
 162. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 163. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 164. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 165. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 166. Baron Van Sytzama
 167. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 168. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 169. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 170. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 171. Meine Tosk
 172. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 173. URL verkorten met Lyt.sr
 174. Meer historie op de proppen
 175. Walvisstrandingen toen en nu
 176. Film De schaduw van Bonifatius
 177. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 178. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 179. Proppen oud papier als historische bron
 180. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 181. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 182. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 183. Buurtschap De Oere te Moddergat
 184. Fiskershuske en VPRO
 185. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 186. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 187. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 188. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 189. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 190. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 191. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 192. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 193. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 194. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 195. De Sneuper als social magazine op de iPad
 196. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 197. Friezen in het leger van Napoleon
 198. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 199. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 200. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 201. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 202. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 203. De Slag in de Sont, 1658
 204. Maritiem digitaal vernieuwd
 205. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 206. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 207. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 208. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 209. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 210. Registres Civiques Friesland online
 211. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 212. Ons verenigingswapen
 213. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 214. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 215. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 216. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 217. Diaconieboeken als genealogische bron
 218. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811