dec 062011
 

P.F. Visser (reacties graag via email Sneuper). Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Heer en Feer, Schiermonnikoog.

In een scheepsverklaring of zeeprotest, legde de kapitein direct na aankomst in een haven verantwoording af over zijn laatste reis ten behoeve van eventuele latere juridische procedures. In de 17 en 18e eeuw werden deze verklaringen afgelegd voor een notaris. Na 1811 voor de daartoe aangewezen rechtbank, echter incidenteel ook nog wel voor een notaris.

Dat deed ook Livius Gerhardus Dubblinga, wonende te Paesens. 1) Op 5 mei 1835 verschijnt hij voor notaris Frederik Witteveen te Metslawier en doet verslag van zijn belevenissen. Hij is kapitein van het tjalkschip “De Vier Gezusters”, dat wegens opgelopen schade binnen de Ezumerzijl is afgemeerd. Op 2 april 1835 heeft hij in Wismar 2) een lading rogge ingeladen en is met bestemming van de Maas op 4 april met Oostelijke wind naar zee gezeild. Vooraf heeft hij de luiken en mast en pompen met voldoende kragen 3) voorzien en zijn schip verder “volgens zeecostuum voorzien”. Op 29 en 30 april is hij ter hoogte van Helgoland door een zware storm belopen. Hij wordt genoodzaakt het grootzeil, de kluiffok en een overboord geslagen kabel te kappen. Eén van de zwaarden slaat aan stukken. Het schip wordt lek. In deze toestand is hij genoodzaakt het Friesegat binnen te lopen. Al varende als bijligger is hij ingeklaard en met behulp van vier mannen is hij hedenmorgen binnen de Ezumerzijl gekomen. Een gedeelte van de lading heeft hij vooraf in een ligter overgezet. Dubblinga protesteert 4) bij deze tegen stormen, hoge zee en allerhande oorzaken waardoor hij schade aan schip en lading heeft bekomen. In het bijzijn van Jan Piers de Vries, winkelier en Fokke Pieters Fokkema, arbeider, beiden te Metslawier werd de verklaring op schrift gezet en getekend.

Livius Gerhardus Dubblinga, geboren op 20 nov 1787 te Paesens 5) behoort tot het Schiermonnikoger geslacht Dubblinga en is afstammeling van ds Livius Dubblinga, die in 1688 predikant werd op Schiermonnikoog. Livius Gerhardus ging op 19 oktober 1810 op Schiermonnikoog in ondertrouw met Meinsina Clasens Kievit, geb. op 4 maart 1787 te Schiermonnikoog . Zijn vader , ook een Livius Gerhardus Dubblinga, ged. in 1744 op Schiermonnikoog, trouwde in Paesens met Sibbeltje Taedes.

Noten: 1. Tresoar, toegang 26, inventaris 104021, akte 83.
2. in Mecklenburg aan de Lübeckerbocht.
3. een oproep aan deskundigen om uitleg over kragen
4. protesteren betekent in dit geval een schriftelijke verklaring dat men zich verzet tegen een gebeuren waardoor men in zijn rechten verkort wordt.
5. zie H.D. Teensma pag. 93. Hier is overigens sprake van een zetfout, waar als geboortejaar 1782 is vermeld. Dit moet dus zijn 1787.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

J. Portengen, Delft, 1993, 299 pag. Adres samensteller (1993): Burg. Lotsystraat 15, 2235 CX Valkenburg (Z.H.)

Op een mooi verzorgde en gestructureerde wijze is het boek over de familie De Boer-Zuidema, afkomstig uit Kollumerland, uitgegeven. Centraal staat het echtpaar Willem de Boer (1855-1932) en Dieuwke Zuidema (1857-1952), dat in Burum, Westergeest en Zuidhorn een veehouderij heeft gehad.
In het eerste deel komt het voorgeslacht van De Boer en wat korter van Zuidema aan de orde. De familie De Boer stamt af van Meindert Jouts, die circa 1617 werd geboren. Zijn nazaten leefden vooral in Kollumerzwaag. De familie Zuidema stamt af van Popke Willems (1756-1828), afkomstig uit Surhuisterveen. Het zijn beide typische boerenfamilies.
In het tweede deel komt het volledige nageslacht van bovengenoemd echtpaar aan bod. Opvallend is dat in de jongere generaties vooral het beroep van onderwijzer/leraar populair is.
De genealogie is ‘versierd’ met vele familiefoto’s. Ook zijn familieverhalen opgenomen, deels uit overlevering, deels uit archiefbronnen. Het bronnenonderzoek is zeer uitgebreid geweest, waarbij behalve de DTBL-registers ook rechterlijke archieven en belastingregisters zijn geraadpleegd.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

J. Goodijk, Bussum, 1998, 81 pag.

De naam Polstra werd in Friesland in 1811 door 4 families aangenomen. In deze genealogie staat het geslacht Polstra centraal, dat afstamt van Johannes Douwes (ca. 1667-ca. 1723), een kleine boer uit Anjum, gelegen in het Noordoosten van Friesland.
Zijn nakomelingen trokken in westelijke richting naar Het Bildt en omgeving, waar ze onder meer landbouwer en gardenier in dorpen als Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Hallum waren.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

N.A. Huizing-De Vries, Enschede, 1995, 188 pag. Adres samensteller (1995): Venderinklanden 45, 7542 ML Enschede.

De eerste bekende generaties van deze familie De Vries leefden in Noordoost Friesland in de omgeving van Tietjerksteradeel (o.a. Bergum) en Dantumadeel. De genealogie begint bij Pieter Jacopsz., die aan het einder van de 16e eeuw in Tietjerk woonde. Dit doopsgezinde geslacht verdiende de kost in de landbouw.
De prominentste vertegenwoordiger van deze familie is de bekende letterkundige Theun de Vries (1907), die bij deze familiegeschiedenis een nawoord schreef.
De samenstelster heeft diverse fragment-genealogieën van aanverwante families aan het boek toegevoegd, te weten Van Leijen, Veenstra, Buruma, Moning en Wijbenga.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

F. Richert, Lunteren, 1995, 112 pag. Adres samensteller (1995): Hertenlaan 29, 6741 BG Lunteren.

De familienaam Grijpstra is in het noorden van ons land door verschillende families aangenomen. Voor dit boekje is onderzoek gedaan naar alle Grijpstra-stammen die er zijn (geweest) in Groningen en Friesland. Wel ligt de nadruk op de Groningse Grijpstra’s uit de dorpen Niezijl en Grijpskerk. Van de overige families zijn de gegevens veel incompleter.
De herkomst van de naam is af te leiden uit enkele plaatsnamen. In Groningen was dat Grijpskerk, in Friesland Garijp. Andere plaatsen waar Grijpstra’s voorkwamen zijn Bergum, Murmerwoude, Ee, Brantgum, Het Bildt, Wierum en Nes in Friesland en tenslotte Leens in Groningen.

 Posted by at 12:13
dec 042011
 

R.H. Postma en M. Holwerda, Oudwoude/Metslawier, 1993, 164 pag. ISBN 9080160725.

Dit familieboek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel omvat de kwartieren van het echtpaar Geert te Nijenhuis (1867-1938) en Hiltje Dijkstra (1869-1952) terwijl het tweede deel bestaat uit een beschrijving van de nakomelingen van bovengenoemd echtpaar evenals die van de broers en zusters van Geert te Nijenhuis.
De familie Te Nijenhuis heeft een Achterhoekse oorsprong. De grootvader van Geert te Nijenhuis, Jan Willem (1791-1854), was in Eibergen geboren en trok rond 1820 waarschijnlijk als hannekemaaier of seizoensarbeider naar Blija in Noord Friesland. Hij werd daar linnenwever. De familie verspreidde zich later over Noord- en Oost-Nederland.
De kwartierstaten bevatten veel gegevens over oude Friese families zoals Halbetsma, Fogelsangh, Mancandan, Jarichsma/Jaersma, Atsma, Van Hania, Siccama, Doenga en Hummersma. Van sommige families is het wapen afgebeeld.

 Posted by at 12:13

Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
dec 042011
 

M. Holwerda, Metslawier, 1993, 164 pag.

De familie Holwerda stamt uit het Noordoosten van Friesland. De genealogie begint met Thomas Hendriks, die rond 1665 te Bergum werd geboren en in Garijp arbeider was. Zijn nakomelingen trokken geleidelijk in noordelijke richting via Kollumerzwaag en Oudwoude naar Oosternijkerk, Metslawier en omgeving.
In de vierde generatie werd de naam Holwerda aangenomen, die volgens de samensteller van holle wierde of terp afkomstig is. In de 18e eeuw zou de familie op een terp hebben gewoond. Het merendeel van de Holwerda’s had beroepen als gardenier (kleine boer) en arbeider, maar herbergiers, timmerlieden, slagers, transportondernemers en walvisvaarders kwamen in deze familie ook voor.
De door de samensteller zelf verzorgde uitgave ziet er goed uit met portretfoto’s en landschapstekeningen die het geheel aanzienlijk verfraaien.

 Posted by at 12:13

Drie eeuwen geslacht Jaarsma.

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
dec 042011
 

K. De Graaf en L. Jaarsma. 217 pag. Adres samensteller (1993): Butendyksebinnenwei 13, 9132 LN Engwierum

De familienaam Jaarsma is afkomstig van de ‘Jaarsma Sathe’ (boerderij) onder Anjum, die voorvader Willem Lieuwes in 1807 voor F 17.500 aankocht. In 1811 nam hij als familienaam Jaarsma aan.
Dit geslacht gaat terug tot Jan Lieuwes, die in de eerste helft van de 18e eeuw te Anjum als landbouwer woonde en werkte.
Overigens staat het echtpaar Lieuwe Willems Jaarsma (1788-1852) en Petronella W.C.S. Beilanus (1794-1841) in deze genealogie centraal. Ook het geslacht Beilanus, een predikantenfamilie waarvan voorvader Henricus Beilanus in 1577 of 1578 te Beilen werd geboren, wordt uitvoerig besproken. Daarnaast wordt het volledige nageslacht van bovengenoemd echtpaar uitgewerkt. Aangezien in dit boek (vooral in de parenteel) veel familienamen voorkomen, is het extra jammer dat er geen namenregister is opgenomen.

 Posted by at 12:13

Het geslacht Witteveen

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Het geslacht Witteveen
dec 042011
 

langs de lijn der voorvaderen van Ane G. Witteveen, A.G. Witteveen, 161 bl. met veel foto’s en kaarten, A-4 formaat. Verkrijgbaar bij de schrijver (0519 –349096) .

Inhoud:

Dit boek onderscheidt zich van andere genealogieën omdat de nadruk ligt op de beschrijving van de genoemde personen en minder op de gebruikelijke gegevens van geboorte, huwelijk enz.
Al bij de verklaring van de familienaam (veen dat gekenmerkt werd door het witte wollegras) blijkt dat door een uitvoerige beschrijving van de vervening rond Noordwolde. De schrijver geeft alleen een beschrijving van zijn rechtstreekse voorouders, van vader op zoon, waarbij wel in het kort de andere kinderen van het gezin worden behandeld.
Steeds wordt geprobeerd ook enig inzicht in leven en handels- wijze, aan de hand van tientallen archiefstukken, van de personen te geven. Een zoektocht langs woonplaatsen Lemmer, Amsterdam, Heerenveen en Sneek brengt de lezer daarom ook veel politieke, sociale, kerkelijke en economische wederwaardigheden.
Op twee plaatsen wijkt de schrijver af: Barteld, de broer van voorouder Ane, krijgt een uitvoerige beschrijving omdat hij meedeed aan de Tiendaagse Veldtocht; Barteld, broer van voorouder Siebe, omdat hij meedeed aan de Atjeh-oorlog maar vooral bootsman was tijdens een Poolreis naar Nova Zembla.
Het is jammer dat in dit zeer lezenswaardige boek, afgesloten met een kort historsch overzicht, een register ontbreekt.

 Posted by at 12:13

Het geslacht Ferwerda uit Dokkum

 Boeken  Reacties uitgeschakeld voor Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
dec 042011
 

(alsmede het dubbelgeslacht Kiestra)

door Drs. M. van der Velden, Rotterdam, eigen uitgave, 1996, 25 blz., 3 afbeeldingen, index.

De uitgave bestaat uit zes onderdelen. Naast een inleiding tot de genealogie van het geslacht Ferwerda/Kiestra, dat begin 1600 in Dokkum woont, volgt een overzicht in rechte lijn vanaf Jantje Ferwerda, geb. 25 juli 1904 en dochter van Dr. Sytze Rense Ferwerda, naar de stamvader. Het is gemakkelijk om in geval van andere takken een aansluitpunt op deze rechte lijn te vinden.
De uitgebreide genealogie zelve begint met de stamvader Egbert, die omstreeks 1590 in Kollum/Dokkum gewoond moet hebben en wordt 12 generaties voortgezet.
De familienaam komt eerst rond 1800 voor. Er ontstaan dan twee hoofdtakken en wel met naamdragers Ferwerda en naamdragers Kiestra. Vóór die tijd is sprake van patronimica, d.w.z. voornamen.
Het vierde onderdeel geeft een beknopt inzicht in een tiental familie-actes Ferwerda, die betrekking hebben op de periode 1841 tot 1928. Overigens zij vermeld, dat alle nakomelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn van Elisabeth Sinia, gehuwd met Marten Sytzes Ferwerda in 1841, gerechtigd zijn tot twee lenen.
De uitgave besluit met een index op de namen, zowel patronimica als familienamen, voorkomend in de genealogie en een handleiding bij de genealogie.

 Posted by at 12:13
 1. DOUMA IS DE NAAM
 2. 400 jaar Postma in woord en beeld
 3. Hoannen fan ‘e klaai.
 4. De geur van versgemaaid gras
 5. De ondergang van de Batavia
 6. Tusken Boedapest en Burgerheide
 7. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 8. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 9. Achter het lijk wordt niet gesproken
 10. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 11. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 12. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 13. Schatgraven in de kerk van Ee
 14. Dokkum op de penning
 15. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 16. Huis ter Noord – Oudwoude
 17. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 18. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 19. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 20. Skiednisbylden fan Fryslân
 21. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 22. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 23. Reboelje yn de Dongeradielen 1749
 24. Schetsen uit de historie van Ee
 25. Mockema state, Douwe A. Zwart
 26. De Visbuurt o/d Ternaard
 27. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 28. Kollum c.a. 1960
 29. Elfstedentocht 1963
 30. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 31. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 32. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 33. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 34. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 35. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 36. Film De Schaduw van Bonifatius
 37. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 38. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 39. Hellinghus Dokkum
 40. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 41. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 42. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 43. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 44. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 45. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 46. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 47. Lezing linnenweversfamilies 2008
 48. Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier
 49. Sneuper 91, maart 2009, voorbeeldnummer
 50. Civiele Sententies Hof van Friesland
 51. Criminele Sententies Hof van Friesland
 52. Voorbeeldpagina’s Sneuper 100, april 2011
 53. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 54. Sneuper 100 tekst bij fotos
 55. Fotopresentatie Ee
 56. Vlasteelt Noordoost Friesland
 57. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 58. Diaconieboek Holwerd 1748-1789 Inv Nr 1032
 59. Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033
 60. Diaconieboek Holwerd 1823-1844 Inv Nr 1035
 61. Diaconieboek Holwerd 1845-1874 Inv Nr 1036
 62. Diakonieboek Holwerd 1805-1822 Inv Nr 1034
 63. Collaterale Successie Friesland
 64. Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper
 65. Kriminaliteit yn Kollumerlân/ Criminaliteit in Kollumerland 1700-1811
 66. Kriminaliteit yn Achtkarspelen/ Criminaliteit in Achtkarspelen 1700-1811
 67. Kriminaliteit yn Dantumadiel/ Criminaliteit in Dantumadeel 1700-1811
 68. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 69. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 70. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 71. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 72. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 73. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 74. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 75. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 76. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 77. VOC-database bron voor vele verhalen
 78. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 79. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 80. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 81. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 82. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 83. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 84. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 85. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 86. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 87. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 88. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 89. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 90. Zoeken in Google boeken
 91. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 92. Met de bus op de sneup door Friesland
 93. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 94. Zeepaard in Moddergat
 95. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 96. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 97. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 98. Boek historisch reddingstation Moddergat
 99. iPad app Markant Friesland musea live
 100. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 101. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 102. Geboren in 1811 in Friesland
 103. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 104. Dwaande in Noordoost Friesland
 105. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 106. Muntschatten in collectie Fries Museum
 107. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 108. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 109. Maritieme historici actief bijeen
 110. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 111. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 112. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 113. Oude kaart Noordoost Friesland
 114. Rijdende en varende historie in Dokkum
 115. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 116. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 117. Amelander historie aan zee
 118. Sonttolproject naar volgende fase
 119. Collectie Fries Museum in online database
 120. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 121. Amelander historie online
 122. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 123. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 124. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 125. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 126. Baron Van Sytzama
 127. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 128. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 129. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 130. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 131. Meine Tosk
 132. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 133. URL verkorten met Lyt.sr
 134. Meer historie op de proppen
 135. Walvisstrandingen toen en nu
 136. Film De schaduw van Bonifatius
 137. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 138. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 139. Proppen oud papier als historische bron
 140. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 141. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 142. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 143. Buurtschap De Oere te Moddergat
 144. Fiskershuske en VPRO
 145. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 146. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 147. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 148. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 149. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 150. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 151. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 152. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 153. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 154. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 155. De Sneuper als social magazine op de iPad
 156. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 157. Friezen in het leger van Napoleon
 158. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 159. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 160. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 161. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 162. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 163. De Slag in de Sont, 1658
 164. Maritiem digitaal vernieuwd
 165. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 166. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 167. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 168. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 169. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 170. Registres Civiques Friesland online
 171. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 172. Ons verenigingswapen
 173. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 174. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 175. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 176. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 177. Diaconieboeken als genealogische bron
 178. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811