okt 242010
 

Eendenkooien-expert Gerard Mast stuurde mij een Register op Persoonsnamen van een boekwerkje getiteld De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens. Deze is beschikbaar in Tresoar en werd als artikel in De Sneuper, nummer 97, gepubliceerd.
Register van persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens

Auteur: Gerard Mast, Stiens.

Naam, Pagina vermelding
Amminga 2, 4
Andreae, mr. Pieter 12
Aylva, Douwe Ernst van 9
Aylva, jhr. Ulbo van 2
Banga, Uilkje Cornelis 3
Boer, Hendrik Meinard de 7
Bonga, Jacob Pijtters 11
Bosch, Hendrik Piers 7, 15
Bosch, Foekje 7
Bosch, Klaas Pieters 9, 10
Bosch, Petronella Douwes 12
Bosch, Pier (Hendriks) 7
Bosch, Pier Pieters 7
Bosch, Pieter Klazes 5, 6, 8, 10, 11
Bosch, Tetje Pieters 5, 6, 14
Botes, Pieter 8
Botma, Trijntje Ypes 14
Braaksma, Gerben Ages 6
Brunsvelt (Bruinsveldt), Gerryt (Gerrijt) 11
Bruinsveldt, Pytter 11
Burmania, Bocko van 10
Burmania, Bouwina van 9
Burmania, jhr. Edsard Hobbe van 1
Burmania, vrouwe Lucia Helena van
(douarière Tjaarda van Starkenborg) 8, 9
Camstra, jhr. Tjalling Homme van 2
Camstra, vrouwe Elisabeth Helena 2
Clases (Zadema), Harmen 3
Clases, Oeds 3
Clases (Klaases), Rinnert (Rindert) 3, 9
Clases, Sybren 3
Daniels, Hans 6
Dijkstra, Douwe 7
Dijkstra, Gerrit 7
Dijkstra, Sjolle 7
Dijkstra, Sjouke 7
Douwes, Saakje 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14
Echten, Claes van (Heer van Entingen) 9
Eekhoff, Wopke 2, 4, 6, 11
Feikema, Sint 6
Fockema, Eelco 5
Geerts, Marten 3
Groendijk, Cornelis 15
Groot, familie de 6
Groot, Tiete de 15
Haima (Hayma), Jilles Jacobs 5, 10
Hannema, Trijntje Johannes 14
Harinxma thoe Slooten, jhr. J.S. 5
Harmens, Antje 3
Harmens, Claes 3, 9
Hartmans, Hartman Durks 5, 7
Heep, Josephus Joannes 5, 7
Heep, Klaas Sipkes 12
Heide, Rinze Oebeles van der 10
Holwerda, Jan Klazes 10
Holwerda, Janke (weduwe Gosling W.) 5
Hijlckema, Van 12
Jacobs, Jacob 8, 9
Jacobs, Ybe 5, 11
Jans, Rindert (Tolsma)
Jans, Ysbrand 3
Jelkes, Wierd (weduwe) 2
Jochums, Watse 2
Klaasesz, Harmanus Boekhout 10, 13
Klaasesz, Jan 10
Klaasesz, Ytske 5
Klases, Klaaske 3
Klazes, Harmen 3, 4
Klazes (Claases), Pieter (Pytter) 6, 8, 9, 11, 12, 14
Klazinga, Jan Jans 4, 5, 6
Klazinga, Trijntje Jans 13
Kleffens, mr. Auke Hermannus van 14
Kleffens, mr. Lambert Willem van 14
Koning (Heere toe Peijse), Jhr. J.B. de 3,9
Koning (Coning), Vrouwe 9
Leve, Sytske van 9
Lieuwens, juffr. Sydske Margarite 9
Martens, Anne 3, 4, 5, 10, 12
Martens, Antje Annes 4
Martens, Harmen Annes 4, 5, 10
Martens, Klaasje Annes 4
Martens, Ymkje Annes 4
Mei, Van der 14
Mellema, Antje Boeles 10, 14
Mellema, Boele Sybes (sr.) 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
Mellema, Boele Sybes (jr.) 7
Mellema, Sybe Boeles 3, 7
Mellema, Tjitske Boeles 12
Memerda, Douwe M. 14
Minnema, Andries Annes 15
Morel 10
Nauta 11
Nijsloot, Jelle Annes 12
Olijnsma, Doedtje Andries 5
Olivier, Louw 11
Olivier, Tiete 11
Paulus, Tietske (Jetske) 9
Peizel, Kornelis Tjebbes 12
Pieters, Grietje 5
Pieters (Bosch), Tetje 6
Pijtters, Sjoeke 11
Pierson 10
Poelstra, mr. Pier Daniël 12
Poortinga, Frans Iebes (Yebes) 5, 10
Poortinga, Aafke Sybes 7
Poortinga, Foekje Sybes 7
Poortinga, Grietje Sybes 7
Poortinga, Jacob Iebes 5, 11
Poortinga, Moeder Fransen 6
Poortinga, Moeder Yebes 5
Poortinga, Sijbe (Sybe) Iebes (Ybes) 5, 6, 7
Rinia van Nauta, mr. Franciscus 5, 8, 11, 12
Ripperda 12
Roelofs, Baukjen 11
Rotte, Eva Chr. Johanna de 14
Schotanus, Christianus 1
Schotanus à Sterringa, Bernardus 1, 8
Schratenbach, Johanna Wilhelmina
barones van 1
Schregardus, Alle Dirks 4, 7
Schregardus, Antje Alles 7
Schwartsenberg en Hohenlansberg,
Johan Sicco baron van 2
Sijtsma, Jacob 15
Starkenborg (heer van Wehe), Edzard
Tjaarda van 9
Steensma 15
Sytsma, Jaap 7
Terpstra, Aafke Broers 7
Terpstra, Aaltje Wytzes 14
Terpstra, Anne Wijtzes 13
Terpstra, Antje Wytzes 14
Terpstra, Boele Broers 14
Terpstra, Boele Wytzes 14
Terpstra, Broer Wijtzes sr. 14
Terpstra, Broer Wijtzes jr. 14
Terpstra, Douwe Wytzes (Wijtzes) 12, 13, 14, 15
Terpstra, Geert Wytzes 12
Terpstra, Jacob Wytzes 14
Terpstra, Jan Wytzes 12
Terpstra, Nieske Wytzes 12
Terpstra, Pieter Wytzes 12
Terpstra, Trijntje Wytzes 12
Terpstra, Wytze Annes 12, 13, 14
Terpstra, Wijtze (Wytze) Broers sr. 12, 14
Terpstra, Wijtze Broers jr. 14
Terpstra, Ype Wytzes 14
Tholen 10
Tolsma, Reinder 8
Uitzes (Oedses), Antje 3
Veldema, Frans Hanses 4, 10, 11, 13
Visser, Beitske Pieters 10
Visser, Cornelis 3
Vries, Jan Klazes de 5
Waatses, Jochum 2
Walta, jhr. Pyter 2
Wendelaar, Mient 8
Wiersma, Gosling 5
Wiersma, Ids 4
Wiersma, Nieske Sijes 10
Wiersma, Sije 10
Ypma 8
Ypma, Biense Piers 6, 14
Ypma, Frans Piers 6
Ypma, Nieske Piers 6
Ypma, Pier Bienses 6
Ytsma, Isaac Klazes 5
Zadema 2,4, 6, 7
Zadema, Antje Harmens 3
Zadema, Harmen Klazes 3, 4

Zie voor andere boeken over Noordoost Friesland en indexen/inhoudsopgaven de boekenpagina van de Sneuper-site.

 Posted by at 16:19

  2 Responses to “Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens”

 1. l.s.
  Onbegrijpelijk zoveel namen in een boekje over eendekooien. Hoe is dat mogelijk en hoe zit dat in elkaar ?
  Er komen ook een aantal namen van oud-familie in voor * het betreft hier de MELLEMA’s .
  Kunt u dit verduidelijken ? Alvast hartelijk dank. H.G. Ido Ferwerda

   
 2. Het is een tweedelig werk van vele kilo’s van de grote expert op het gebied van Friese eendenkooien, Gerard Mast. U kunt het online vast vinden en bestellen.

   

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.