jan 172010
 

De Fryske Akademy brengt elk jaar het Genealogysk Jierboek uit. Vorige week ontving ik jaargang 2009. En deze keer zijn er veel artikelen met een link naar Noordoost Friesland.
Ynhâld
– Mr J.T. Anema – Het Friese geslacht Van Sinderen. Het betreft hier de familie Van Sinderen die enkele generaties in Dokkum vooraanstaande posities innam zoals dominees en een zilversmid. Dominee Ulbe (Ulpianus) van Sinderen vertrok naar Nieuw Amsterdam/New York. In 2002 publiceerden we in de Sneuper een brief uit 1806 vanuit New York naar Dokkum, als reactie op de brief uit 1753 van Dokkum naar New York door Hotse van Sinderen, die online staat. Ook de silhouetportretten van Trijntje van Sinderen en haar man Harmannus Jansz van Assen staan al jaren op de Sneuper site.

– Onno Hellinga – Hanya fan Holwert. In dit Friestalige artikel wordt een parenteel beschreven dat begint met Binnert Hanya die in 1453 te Holwerd genoemd wordt. Als laatste wordt Douwe van Aylva, grietman van Westdongeradeel, genoemd die trouwde met Luts van Meckema. De Haniastate in Holwerd speelt een centrale rol in de families Hanya, Rennerda, Herema en van Aylva.

– Nico L. van der Woude – Boeren op Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent Nazaten van Arent Saekes (ca. 1571 – ca. 1624). Het betreft hier voorouders van Van der Woude uit Smallingerland en Opsterland met plaatsen als Boornbergum en Kortehemmen, tot ca. 1850.

– Menno de Lange en Reid van der Leij- Parenteel van Keimpe Feitzes (1680-1769), die boer op het Nieuwland onder Ryptsjerk was. Hij had een omvangrijk nageslacht met 13 kinderen, 59 kleinkinderen en 241 achterkleinkinderen. Achternamen die in 1811 werden aangenomen in mannelijk lijn zijn Westra, Fokkema, Visser, Van den Berg, Van der Kooi, Van der Meer, Keimpenaar, Kempenaar, Kimstra, Kemstra en Kimsma. In vrouwelijke lijn gaat het om Van der Veen, Veenstra, Dijkstra, Humalda, Wybrandi e.a.

– Mr O. Schutte en Drs Ype Brouwers – Kwartierstaat Van der Mey in parentelen. De familie Van der Mey behoort tot de inpolderaars van Het Bilt aan het begin van de 16e eeuw. De inpolderaars kwamen met name uit Zuid-Holland, vandaar dat in deze gemeente nooit echt Fries is gesproken. In het enorme artikel van ruim 160 pagina’s wordt de familie, ook met diverse links in Noordoost Friesland, in beeld gebracht. Persoonlijk vind ik het een interessante familie omdat een zijtak van mijn eigen genealogie een familie Van der Meij bevat waarvan we vermoeden dat ze gelinkt zijn aan deze familie. Maar we weten nog steeds niet hoe. Dus mocht u het weten hoe de volgende personen met deze kwartierstaat verbonden zijn, laat het me weten!
1. Jan Lolkes van der Meij, geb. Ternaard 20.9.1788, guardenier, overl Niehove 12.1851.
2. Lolke Jans (wagenmaker) ged. Nes 26.2.1764, overl. voor 1792, tr. Ternaard 4.5.1788 (neemt te Ferwerderadeel de naam Van der Meij aan)
3. Gaatske Gerbens de Vries, Ternaard 19.12.1760, overl. voor 1810 (hertr. Ate E. v.d.Woude)
4. Jan Jochums, ged. Ee 12.8.1725, Mr. Wagenmaker, tr. Nes 11.5.1754
5. Antje Lolkes, Er is ook een Antje Lolkes in Westernijkerk bij Holwerd, gehuwd met een Jan Jans van der Meij. Dezelfde dame ?
kinderen: Lolke 2x, Jochum 2x, Jantje, Doede
6. Gerben Folkerts trouwt 22 juli 1759 in Ternaard
7. Antje Lieuwes
kinderen: Folkert, Gaatske, Lieuwe, Dirk, Johannes, Douwe, (Trijntje, Sybren, Harmen uit tweede huwelijk met Antje Sijbrens)
8. Jochum Geerts 1686 x 1708 te Ee
9. Janke Jans
10 ?? Lolke Lieuwes x 1725
11. ?? Jantje Goslings
kinderen: geen Antje ??, Lieuwe, Femke
12. Folkert Gerbens x 1736
13. Trijntje Dirks
kinderen: Gerben, Durk
16. Geert Jochums, huwt 1679 te Ee
17. Klaaske Pieters
24. Gerben Folkerts
25. Aafke Douwes
Het patronym van Antje Lieuwes (7) geeft een mogelijkheid bij Lieuwe Gosses x Trijntje Beerts van der Meij, zie 8/9-4 in het artikel in het Jierboek.

– Pieter Fokkes Visser – De grafkelders op het kerkhof te Oudwoude. Ons Sneuper-lid Visser onderzocht de grafkelders van de familie Van Heemstra, die lang Fogelsanghstate te Veenklooster bewoonden en de familie Van Limburg Stirum. Bijzonder is dat bij de Van Heemstra’s ook de koetsier, zijn vrouw en 2 kinderen en de tuinman begraven zijn! Audrey Hepburn stamt ook uit deze familie Van Heemstra. Haar moeder was barones Ella van Heemstra.

– Fryske Rie foar Heraldyk – Wapenregistraasjes. Ook tegenwoordig laten families nog wapens registreren en dat wordt dan ook in het Jierboek gepresenteerd.

U kunt Genealogysk Jierboek 2009 bestellen bij Afuk.

 Posted by at 23:10

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.