aug 182009
 

Voor meer recente Sneupers vanaf 2009, zie het Sneuper blog (zoekwoord Sneuper)

Sneuper no.91
maart 2009,
Pagina Titel Auteur
5 Revius in Friesland K.W. de Jong
22 Groeten uit Amerika (deel 5: Slot en de Haan) K. Postma
32 Onbekende penning van Dokkum gevonden B.te Boekhorst
34 Iconografisch bureau: verrassende vondsten H. Zijlstra
44 De drie van Ee: stichtingssteen uit 1613 D.A. Zwart
48 De veepest van 1769: gevolgen Dantumadeel D. Halbesma
59 Stichting school te Ezumazijl R. Tolsma
39 Overlijden en Begraven, zoektocht in archieven L. Jagersma
31 Kerkdocumenten Wouterswoude, Driesum ca A. Musquetier
64 Collectie van Tuinen in Hist. Info Centrum NOF Tj. Jongsma
66 Nogmaals de linnenweversfamilies: correcties G. Bary e.a.
Sneuper no.90, Special Linnenweversfamilies en Vlasteelt
november 2008,
Pagina Titel Auteur
3 De vroegere vlasteelt: een belangrijke bron van werk en inkomen G. Herrema
14 Vlasbewerken ter bestrijding van de werkeloosheid G. Herrema
23 Vlasbewerken door “verenigingen voor werkverschaffing” G. Herrema
35 Vlasma, Braaksma, braakhokken, mechanisering, werkgelegenheid en vlasfabrieken G. Herrema
42 Van vlas tot linnen G. Herrema
46 Linnenwevers in Noordoost Friesland. Enkele aspecten van een beroepsgroep Guus Bary
49 De sociale en economische positie van linnenwevers in NOF Hetty Kloosterman-Combs
53 Wevers bij gerechtelijke zaken Hetty Kloosterman-Combs
60 Inventarisatie van RK Duitse familienamen in linnenweversfamilies van Westfaalse oorsprong die zich vestigden in NOF Paul Rouing, Hetty Kloosterman-Combs, Tineke Westerhof
62 Drie fragmenten uit genealogieën van linnenweversfamilies van Westfaalse oorsprong die zich vestigden in NOF. Fragment genealogie Hendrik Harmens Holtewes. Paul Rouing
67 Fragment genealogie Johannes Franciscus Holman Tineke Westerhof
73 Fragment genealogie linnenweversfamilie Becker(s) Netty Beckers
Sneuper no.89,
december 2008,
Pagina Titel Auteur
208 Groeten uit Amerika (deel 4: T.M. Beintema) K. Postma
215 De kooplui (door Ids Jousma) E. Smits
218 Wonderbaarlijke gebeurtenis te Ee D.A. Zwart
220 Belastingoproer 1814 te Wierum H. Zijlstra
224 Zeeprotest P.F. Visser
226 Dijkbewaking ingesteld Paesens-Dokkumer Nieuwezijlen, 1819 H. Zijlstra
229 Firma De Gruyter en de Amsterdamse school D.A. Zwart
236 Betekenis cichorei Dantumadeel O.J. Leegstra
242 De veepest van 1745 en 46 in Westdongeradeel P. de Haan
222 Stichting Erfskip Terpdoarpen A. Dijkstra
265 In het nieuw (zoekplaatje briefkaart 1910 ‘Friesche weesmeisjes’ H. Bouta
266 Een naam is een naam……(7) E. Smits
Sneuper no.88,
september 2008,
Pagina Titel Auteur
141 Groeten uit Amerika (deel 3: D.G. Postma) K. Postma
147 Mijn Favoriete Voorouder: Ytje de Boer-vd Gang H. van Olderen
148 Fragment schoolstrijd te Engwierum H. van Olderen
151 Schipper Berend Jacobs de Groot vermist R. de Groot
156 Aanvulling Schipper J. J. de Groot R. de Groot
158 Op weg naar de nieuwe wereld (J. vd Wal) J. Hoek
162 Museum “It Braakhok” te Ee D.A. Zwart
166 Opkomst en ondergang van de cichorei O.J. Leegstra
173 Hoe Hendrikje de Jong-vd Wiel levens redde T. Karsijns
176 Elisabeth de Flines: tussen Amsterdam en Dokkum M. Bosman, R. Tolsma, H. Zijlstra
182 Belevenissen van de WL 3 G. de Weger
188 Geschiedenis bakkerij in Foudgum A. en D. Dijkstra
150 Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal H. Aartsma
Sneuper no.87,
juni 2008,
Pagina Titel Auteur
74 Groeten uit Amerika (deel 2: Viersen 2) K. Postma
82 Kabbeljau, een verdwenen familienaam K.W. de Jong
87 Schipper Jacob Jacobs de Groot R. de Groot
94 Dantumawoude onder Dokkum, deel 3 D. Halbesma
100 Firma Tuininga aan de Hogepol te Dokkum J. Dekker
110 Zeeprotest uit 1825, Ezumazijl P.F. Visser
116 Clancarty – Ierland – Oudwoude R.H. Postma
120 Lieuwe en Saapke, van Hallum naar Zeeland R. de Leeuw
123 Kustvisserij in herinnering F. Duinstra
112 Ids Jousma over “Handel” in Dokkum E. Smits
124 Bewoners Oude en Nieuwe Beijer te Holwerd P. de Haan
98 Schoenmaker op cover van “Op de praatstoel” J. Dekker
109 Cultuurhistorisch centrum De Sûkerei open O.J. Leegstra
Sneuper no.86,
maart 2008,
Pagina Titel Auteur
6 Kwartierstaat Aukje Klazes Gaasterland F.H. Blom
13 Emigratie gezin Huizinga D. Halbesma
22 Groeten uit Amerika (deel 1: Viersen) K. Postma
28 Oudst bekende voorvader van Hanneke de Vries (Jetse Doedes) H. de Vries
51 Dantumawoude onder Dokkum, deel 2 D. Halbesma
30 Biografie van de Hongaar Imre Deli K. Postma
36 Oorlogspleegkinderen G. Leistra
56 Hermannus Mellema en Dokkumer Nijesilen W. Mellema
63 Zeeramp in 1879: Aant Jans Post (WL18) H. Zijlstra
38 Beminde zoon, Brief uit 1831 (Gosse aan zoon Willem Heeringa) G.I.W. Dragt
43 Plaisier rijtuigen en vaartuigen in NOF, deel 5 P. de Haan
21 Vraag naar kerkkoor Aalsum-Wetsens P. Jaarsma
37 Eendenkooi bij de hel te Hallum, boekbespreking R. Tolsma
66 Dijken en zeedijksters, boekbespreking heruitgave H. Aartsma
Sneuper no.85,
december 2007,
Pagina Titel Auteur
202 Genealogie Atso Hermanus Inia T.P. Inia
208 De Bierma’s van Gaykema te Ternaard E. Smits
220 Molen De Rooseboom in Hantum W. Banga
224 De heren Polle, Kerseboom en Mutsjes P. de Haan
228 Dantumawoude onder Dokkum, deel 1 D. Halbesma
233 Middeleeuws testament uit Wetsens H. Bouta
245 Analyse van een schaatslijst, deel 2 H. vd Kooi
216 NOF-deelnemers aan Tiendaagse Veldtocht, 4 J. A. Paasman
238 Plaisier rijtuigen en vaartuigen in NOF, deel 4 P. de Haan
201 Brief uit Amerika B. Huizenga
213 Ongeschikt voor Burger-wapening, 1795-1814 P. de Haan
252 ‘Lieve Allemaal’, boekbespreking D.A. Zwart
256 Concentratie scholen, dl 3: Slot en conclusies R. Tolsma
260 Een naam is een naam, deel 6 E. Smits
Sneuper no.84,
september 2007,
Pagina Titel Auteur
132 Kwartierstaat Bonga-Broeijer (gedeelte) E. Smits
143 Reinder Gerbens van Wieren C. vd Ploeg
134 Parenteel Keimpe Streekstra J. Dijkstra
146 Oudst gevonden voorouder: Henk Kuiphof H. Kuiphof
148 Schoolopziener Marten Martens S. Martens
156 Houtzaagmolen Bouwlust (deel 2) W. Banga
161 Kloosterbezit en testamenten H. Bouta
164 Duitsers in de Burgerschool E. Smits
173 NOF-deelnemers aan Tiendaagse Veldtocht, 3 J. A. Paasman
166 Plaisier rijtuigen en vaartuigen in NOF, deel 3 P. de Haan
180 Analyse van een schaatslijst, deel 1 H. vd Kooi
126 Concentratie scholen, dl 2: Westdongeradeel R. Tolsma
Sneuper no.83,
juni 2007,
Pagina Titel Auteur
76 Kwartierstaat R.R. Baarsma Jan de Jager
86 Oudst gevonden voorouder: Johannes Luhoff J. Luhoff
88 Kwartierstaat Anthonij Blom F.H. Blom
69 Ingwierrum en omkriten: Liudgeriden Kl. Sierksma
97 Concentratie scholen, dl 1: Oostdongeradeel R. Tolsma
106 Het meisje van de merklap: Johanna Rosier G. Rosier
110 Wetenswaardigheden over letterlappen/merklappen L. Schurer
113 NOF-deelnemers aan Tiendaagse Veldtocht, 2 J.A. Paasman
116 Houtzaagmolen Bouwlust/Handel en Zeevaart W. Banga
122 Plaisier rijtuigen en vaartuigen in NOF, deel 2 P. de Haan
94 Loodsen Oostmahorn rond 1860 Gaastra
126 Verschenen: Romaanse kerken in NOF H. Aartsma
127 Expositie Admiraliteitsmuseum Anjum Aangenaam Redactie
Sneuper no.82,
maart 2007,
Pagina Titel Auteur
5 Aanvulling kwartierstaat Antje vd Zee A.J. Dijkstra
12 Oudst gevonden voorouder van: H. Zijlstra (Geert Jochums) H. Zijlstra
14 Kwartierstaat Freeke Sijtsma F. Sijtsma
36 Poldermolen Hoedemakerspolder W. Banga
39 NOF-deelnemers aan Tiendaagse Veldtocht, 1 J. Paasman
23 Plaisier rijtuigen en vaartuigen in NOF, deel 1 P. de Haan
44 Oude maten en gewichten: het lopen H. Zijlstra
43 Reactie Oude maten en gewichten: rinkelmantie G. Herrema
46 Gaykema of Bierma’s pleats te Ternaard E. Smits
53 Op de Zuupmarkt dit fers L. Meerema
55 Brouwerijen in Dokkum P. de Haan
56 Contactadres in Argentinië voor emigranten uit NOF Ambassadeur NL in Argentinie
57 Voorouders bij de VOC? H. Zijlstra
58 Problemen met schoolmeesters, deel 2 (Willem Dirks Jager, geb te Almenum) R. Tolsma
Sneuper no.81,
december 2006,
Pagina Titel Auteur
198 Kwartierstaat Yke Hiemstra P. de Graaf
202 Kwartierstaat Lammert N. Osinga, deel 2 E. Smits
209 Klaveriana (Alle Fransen Klaver) T. van Wijk
213 Was vroeger alles beter?(Hans Botes) P. de Haan
214 Molen aan de Woudvaart (Annema) W. Banga
221 Register openbare gebouwen, 1881-1905 E. Smits
228 Stoeijereijen van de schoenmakersvrouw (Hijlkje Baukes te Holwerd) P. de Haan
232 Oude maten en gewichten: rinkelmantie H. Zijlstra
234 Merkwaardige grafstenen (Bentheim) J. de Jager
236 Verkoping zathe en landen te Nes in 1897 (Hartmans) A. Dijkstra
241 De oude Borwerda syl P. Soepboer
246 Problemen met schoolmeesters, deel 1 (Gerrit Klazes Holwerda te Foudgum) R. Tolsma
208 De Liudgerglêzen yn ‘e RK-tsjerke, Dokkum Kl. Sierksma
251 Een naam is een naam, deel 5 E. Smits
254 Verschenen: Jeugdherinneringen WO II (Bareld Brandsma, Kollumerzwaag) H. Aartsma
Sneuper no.80,
september 2006,
Pagina Titel Auteur
133 Pake Swei F. Smids
140 Kwartierstaat Lammert N. Osinga, deel 1 E. Smits
147 Jacob Jans, alias De Oostindiër D. Douma
150 Adellijke geslachten, Mockema, deel 3 S. Wierstra
156 Grietje stal wat linnen en Klaaske kocht het op P. de Haan
160 Twee onbekende orgelmakers uit NOF (Groustra en Klimstra) V. Timmer
166 Bouw laatste stelp te Ee in 1934 D.A. Zwart
170 Aanstelling van een veldwachter, Ternaard 1889 E. Smits
176 De mystiek van de Waddeneilanden (Bosch, Rottumeroog) H. Zijlstra
180 Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, 3 R. Tolsma
175/179 Pas op, een fietser !! R. Tolsma
178 Uit het Admiraliteitsmuseum G.I.W. Dragt
158 Verschenen: Als dat niet het doel is… L. Meerema
190 Een naam is een naam, deel 4 E. Smits
Sneuper no.79,
juni 2006,
Pagina Titel Auteur
69 Genealogie Katsma D. Douma
77 Aan de hand van Catharina Schrader H. Zijlstra
82 Kwartierstaat Antje van der Zee O.F. Vos
86 Hongaarse jongen in Oudeschoot D. Deuzeman
84 Favoriete voorouder: Henderika Heyerman J.Broersma-Haaijer
100 Thomas pelmolenaar en zijn schoonmoeder P. de Haan
102 Adellijke geslachten, Mockema, deel 2 S. Wierstra
96 Eerste uitgevers prentbriefkaarten Dokkum, 3 E. Smits, F.A. zn
109 Kozakken in Ternaard? D.A. Zwart
114 Vincentiusgebouw in de Koningstraat J. van Klaarbergen
116 Hinderwetvergunningen, Dokkum 1875-1920 E. Smits
123 Kuierpaden yn Noardeast Fryslân J. Walda
124 Een oud kerkenpad R. Tolsma
88 Geregistreerde schepen in Westdongeradeel J. Meijer
75 Verschenen: In grazige weiden… H. Aartsma
113 Verschenen: Monografie T.P. Klimstra V. Timmer
Sneuper no.78,
maart 2006,
Pagina Titel Auteur
5 Toch een Fries in de WK finale (Gustavo Oberman, Argentinie)? D. Deuzeman
8 Geert Pieters van Prins, een reactie C. Plantagie
44 Herinneringen aan mijn jeugd, 1900-1935 J. Crans
11 Mijn favoriete voorouder: D. Th. Prins A. vd Wel-Prins
51 De begrafenis van Bregtje Jacobs, 1753 P. de Haan
16 Dienstwoning De Douwematte te Ee S. Visser
24 Adellijke geslachten, Mockema, deel 1 S. Wierstra
32 Eerste uitgevers prentbriefkaarten Dokkum, 2 E. Smits, F.A. zn
37 Bouwbestek schip De Fierman Eduard, 1908 J. Meijer
42 Aandenken aan Liudgers oorsprongsgebied ? K. Sierksma
62 Nageslacht van Jelmer Roelofs en Grytje Wybes M. Jongsma
Sneuper no.77,
december 2005,
Pagina Titel Auteur
184 Stamlijn Hillechien Holthuis J.S. Heeringa
186 Genealogie Van der Hoek E. Smits
192 Genealogie Leistra, Suameer G. Leistra
198 Mijn favoriete voorouder: G.H. Elzinga R.R. vd Ploeg
202 Nooitgedacht 1811, deel 2 F. Duinstra
206 Eerste uitgevers prentbriefkaarten Dokkum, 1 E. Smits, F.A. zn
212 Notariële akte dienstweigeraar, 1816 J.A. Paasman
218 Het kind in zijn omgeving L. Meerema
223 De Amerika-reis van Th. D. Prins in 1922 Th.D. Prins
236 Loggervaarders Paesens-Moddergat, begin 1900 A.K. Visser
214 Monsterrollen 1916 J. Meijer
183 Genealogie Crans A. Crans
235 Foto graf Worp van Peyma in Amerika A. Van der Wel-Prins
239 Foto schoolklas Broeksterwoude 1917 P. Hoeksma
Sneuper no.76,
september 2005,
Pagina Titel Auteur
126 Kwartierstaat Theunis Doekes Prins A. vd Wel-Prins
136 Mormonen en de genealogie (eerste mormonen 1861 te Broeksterwoude) R.R. vd Ploeg
140 Bartholomeus Cornelis Folker(t)sma (onderwijzer te Wierum) W. Folkersma
120 Genealogie Osinga, deel 2 E. Smits
135 Mijn favoriete voorouder: J.J. Schmidt E. Smits
142 Wybren Annes de Jong, visser uit Nes (1880-1916) J. Meijer
144 De Huguenin-kaarten van Friesland (gemaakt rond 1822) H.J. Versfelt
150 De Nooitgedacht 1811, deel 1 F. Duinstra
153 Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, dl 2 R. Tolsma
175 Afbraak Aalsumerpoort Dokkum in 1827 R. Tolsma
165 Het mooiste huis van Dokkum? D.A. Zwart
162 Eelse Visser en de Mobilisatie 1914-1918 A.K. Visser
164 Aanvulling kwartierstaat Th.D. Prins A. vd Wel-Prins
172 Boekbespreking “Ie sa’t it wie” D.A. Zwart
173 Werkgroep “Kustvisserij” in oprichting G. de Weger
174 Sybrigje Harings bedankte voor lidmaatschap NH kerk (1799) A. vd Wel-Prins
Sneuper no.75,
juni 2005,
Pagina Titel Auteur
60 Kwartierstaat Nienke Zwart, deel 2 N. Zwart
76 Jan Rienks van der Ley, soldaat Napoleon J.A. Paasman
97 Reactie familienaam: Pettertilla J. de Jong
66 Genealogie Osinga, deel 1 E. Smits
80 Mijn favoriete voorouder: Hemke G Elzinga (1865-1950) R.R. van der Ploeg
71 Kwartierstaat Johannes Blom (1887-1972) E.A. Meindersma
86 De laatste reis van de Jeune Henri (vergaan 1841 bij Ameland) K. Leen
89 Wierum in de Franse Tijd, dl. 4 F. Duinstra
102 Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel R. Tolsma
108 Een naam is een naam (vreemde namen in Dokkum 1860-1870) E. Smits
92 Kooikers rond Anjumer Kolken (Anjum, Ee, Engwierum, Morra) in 1722 G. Mast
94 Grietman Petrus Adrianus Bergsma (1743-1824) at graag eenden Kolkhuisterkooi G. Mast
111 Bespreking boeken Concours Hippique Dokkum en 100 jaar Volksvermaken Ternaard H. Aartsma
Sneuper no.74,
maart 2005,
Pagina Titel Auteur
6 Kwartierstaat Nienke Zwart N. Zwart
16 Personen in Franse dienst 1810-1813, dl. 3 J.A. Paasman
23 Herkomst familienaam: Pettertille R.R. vd Ploeg
30 Wie zijn deze man en vrouw? Woltring-Flierl J.B.J. Wüst
13 Mijn favoriete voorouder: Ds HJ Schregardus G. de Weger
32 Toevalsvondsten: namen Noordoost Friezen A. Musquetier
34 Geert Jogchums Zijlstra legt verklaring af in 1814 H. Zijlstra
27 Wierum in de Franse Tijd, dl. 3 F. Duinstra
36 Besmettelijke ziekte in Nes, 1816 R. Tolsma
41 Op pad met een schoolopziener omstreeks 1842 D.R. Wildeboer
46 Doopsgezinden van Ouwesyl J. Roosma
52 Verkiezingen in Oostdongeradeel 1931 O. Viersen
54 Bonifatius en Dokkum G.M.B. Delahaye
Sneuper no.73,
december 2004,
Pagina Titel Auteur
161 Mijn favoriete voorouder: Grietje G. Wierstra J. van Klaarbergen
162 Wierstra in Westdongeradeel S. Wierstra
164 Wierstra in Kollumerland S. Wierstra
166 Feike van der Ploeg, o.a. doopsgezind predikant te Dokkum 2 J.A. Paasman
170 Trouwen zonder geboortebewijs Tj. De Jong
172 ‘Mosterd’ Maaike de Vries, te Nes G. de Jong
174 Personen in Franse dienst 1810-1813, dl. 2 J.A. Paasman
185 Wierum in de Franse Tijd, dl. 2 F. Duinstra
188 Er rollen twee guldens uit de brief (brief Pieter Tamsma, 1843) H. Wiersma
194 Om het ware woord (Nicolaas Westendorp Boerma, Blija) D. Jansen
196 Recensie proefschrift De opleiding tot chr. onderwijzer L. Meerema
201 Doopsgezinden van Zwaagwesteinde J. Roosma
205 Hongaarse meisjes in Noordoost Friesland rond 1920 H. Zijlstra
Sneuper no.72,
september 2004,
Pagina Titel Auteur
109 Wierstra in Oostdongeradeel S. Wierstra
117 Dokkumers op Schiermonnikoog K. Stada
120 Personen in Franse dienst 1810-1813, dl. 1 J.A. Paasman
127 Mijn favoriete voorouder: Pieter Jans P. de Haan
133 Molen De Hoop te Holwerd, deel 2 R. Tolsma
142 Wierum in de Franse Tijd, dl. 1 F. Duinstra
145 Slachterij Feenstra, deel 2 H. Aartsma
151 Doopsgezinden van Ternaard J. Roosma
154 Afbraak Kweekschool Dokkum D.A. Zwart
Sneuper no.71,
juni 2004,
Pagina Titel Auteur
55 Luisterende en schrijvende leden gezocht N. Speelman
58 Wiersma in Ferwerderadeel S. Wierstra
66 Parenteel van Daniel Sytzes (Sijtsma) F. Sijtsma
75 Kwartierstaat Aafke Smits Kl. J. Bekkema
81 Slachterij Feenstra, deel 1 H. Aartsma
86 Molen De Hoop te Holwerd, deel 1 R. Tolsma
94 Doopsgezinden van Holwerd J. Roosma
98 Verhaal van een baksteen D.A. Zwart
101 Recensie boek NH-kerk te Niawier H. Aartsma
102 Stichting Fotografie Willem Kamminga J. Dekker
Sneuper no.70,
maart 2004,
Pagina Titel Auteur
3 Mijn achternaam Haaijer H. Broersma-Haaijer
3 Molen te Lioessens, een vondst R. Tolsma
4 Leij, onze familie uit Veenwouden, deel 2 D. Leij
12 Wierstra in Friesland bij de invoering van de BS 1811/1812 S. Wierstra
18 Genealogie en internet F. Sijtsma
19 Internet leidt snel nar Bibiana Rohling R. Keijzer
22 Mijn favoriete voorouder: Johan Cornelis R. Tolsma
27 Foppe Epkes als krijgsheld in 1787 J. Sijtsma
34 Het doodskistenfonds te Nes G. de Jong
37 Oude Chr. Kweekschool aan de Hantumerweg D.A. Zwart
42 De vrijmetselarij te Dokkum L. Meerema
47 Nogmaals de diefachtige weesmeisjes te Dokkum, 1819 D.R. Wildeboer
50 Propijn en afkoop P. de Haan
Sneuper no.69,
december 2003,
Pagina Titel Auteur
161 Vrouwelijke stamreeks Johanna Heeringa J.S. Heeringa
162 Leij, onze familie uit Veenwouden D. Leij
172 Genealogie Marten Jacobs Elsenga M. Elsenga
187 Molen in de Holwerder Mieden P. de Haan
196 Brief Doopsgezinden te Dokkum, 1787 H. Zijlstra
198 Skiednis eigen doarp: pastorijepleats Niawier J. Walda
201 Een Amelander brief (1795 door Drewes Kempes vd Laag) J.A. Paasman
206 Resinsje boek 100 jier Fryske Krite H. Aartsma
Sneuper no.68,
september 2003,
Pagina Titel Auteur
112 Kwartierstaat Taeke Klimstra K.J. Bekkema
118 Rosier te Dokkum G. Rosier
122 Het Gabbemagasthuis en de Hoekstra’s A. Hoekstra
126 Favoriete voorouder: Grietje Adams J.v.Klaarbergen
132 Een grensgeval(2) P. de Haan
136 Algemene Werkliedenvereniging OD J.Walda
142 Van een burgemeester die van geen wijken wist D.R. Wildeboer
146 Jeronimus Cornelisz was een Fries H. Zijlstra
108 Uilsmahorn, boerderij van het jaar 2003 J. Idsardi
154 Verschenen: “Eendenkooi Ternaard” H. Aartsma
155 Huisverkoop Weeshuis L. Meerema
Sneuper no.67,
juni 2003,
Pagina Titel Auteur
61 Genealogie Kingma J.S. Heeringa
66 De familie Schelwald A. Schelwald
83 Waarde broeder en zuster R. Tolsma/ D.Douma
89 Een grensgeval (1) P. de Haan
94 Onder de wapenen (weesjongens 1806) L. Meerema
98 Diefstal uit Weeshuis L. Meerema
100 De earste kadastrale atlas Dongeradiel J. van der Vaart
Sneuper no.66,
maart 2003,
Pagina Titel Auteur
5 Kwartierstaat Ferwerda K.J. Bekkema
18 Oanfullingen kertiersteat Ruysch J. Meems
20 Mijn Favoriete Voorouder: S. Ferwerda E. Posthuma
13 Pibo van Doma, heerschap Veenklooster R.H. Postma
22 Dokkumer Gilden 4: Glazenmakers, verwers L. Meerema
24 Slagers- of Vleeshouwersgilde L. Meerema
31 Uit de geschiedenis van het weeshuis L. Meerema
44 Reactie op “Middenstanders” E.H. Bary
46 Nes was eens twee molens rijk R. Tolsma
48 Herberg “De Blauwe Klok” O.F. Vos
39 Staatsvorm rond 1800 P. de Haan
42 Een bijzonder teken P. de Haan
12 Historische Paden L. Meerema
17 Gezocht: Linnenwevers!! H. Combs
Sneuper no.65,
december 2002,
Pagina Titel Auteur
158 Redactioneel E. Smits
159 Ledennieuws E. Smits
161 Afstammingsreeks van Driesum, deel 3 H. Combs
169 Afstammingsreeks Kingma G. Helder
175 Kwartierstaat Odinga-Kalsbeek(reactie) G.M. Procee
188 Dokkumer Gilden 3: Grootschippersgilde L. Meerema
193 Schoenmakersgilde L. Meerema
194 Niet bewezen kindermoord te Engwierum H. Hietkamp
198 De sulveren rinkelbel B. te Boekhorst
201 Was Jeronimus Cornelisz, onderkoopman van het VOC schip Batavia, een Fries? H. Zijlstra
206 Liudger in Nederland Kl. Sierksma
Sneuper no.64,
september 2002,
Pagina Titel Auteur
106 Redactioneel P. de Haan
107 Ledennieuws E. Smits
106 Bestuurlijk L. Meerema
109 Afstammingsreeks van Driesum, deel 2 H. Combs
117 Afstammingsreeks Keegstra/ Keekstra G. Helder
123 Jan Goslings (1698-1771), schoolmeester en dorpsrechter van Ee H. Goslings
134 Dokkumer Gilden 2: Bierbrouwersgilde L. Meerema
139 De Fontein L. Meerema
142 De (on-)rechtvaardige rentmeester H. Hietkamp
146 Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 5 E. Smits
155 Een gelukkig huwelijk ? J.A. Paasman
129 Beschrijving foto’s van de fotopagina’s Diverse
Sneuper no.63,
juni 2002,
Pagina Titel Auteur
54 Redactioneel O. Vos
56 Ledennieuws E. Smits
54 Bestuurlijk L. Meerema
58 Kwartierstaat Dirk van der Ploeg A.vd.Ploeg/ M.Soepboer
64 Afstammingsreeks Van Driesum H. Combs
102 Familie Van Klaarbergen J. van Klaarbergen
73 Brantgummers in 1749 J. Sijtsma
81 Dokkumers in VOC en internetbronnen H. Zijlstra
82 Huis Siercksmawei 6 te Niawier J. Walda
85 Dokkumer Gilden 1: Haringvisserij L.J. Meerema
89 Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 4 E. Smits
97 Een brief uit New York, anno 1806 C.H. van Wijngaarden
Sneuper no.62,
maart 2002,
Pagina Titel Auteur
2 Redactioneel R. Tolsma
2 Ledennieuws E. Smits
6 15 jaar Vereniging Archiefonderzoekers L. Meerema
9 Kwartierstaat Kornelis Montes Post K.J. Bekkema
13 Kwartierstaat Aafke Sapes van der Zee K.J. Bekkema
18 Kerk en toren van Brantgum J. Sijtsma
24 R.T. Vriesinga, 10-daagse veldtocht D. Klokman
33 Opstootjes rond Dokkum 1893 D.R. Wildeboer
40 Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 3 E. Smits
49 De inbraak L.J. Meerema
50 Boekennieuws R. Tolsma
Sneuper no.61,
december 2001,
Pagina Titel Auteur
158 Redactioneel E. Smits
159 Ledennieuws E. Smits
161 Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum (2) F. Boomsma
168 Kwartierstaat Van Hijum P. van Hijum
182 Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(8,9) L. Meerema
188 Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 1 E. Smits
195 Jeneverbranderijen, aanvullingen R.H.C. van Maanen
205 Mishandeling ter verbetering H. Hietkamp
203 Reacties jeneverbranderijen Diverse
204 Dokkumer zilver H. Zijlstra
207 Vondeling? L. Meerema
208 Wie kent kerkbouwers te Holwerd ? G. Herrema
Sneuper no.60,
september 2001,
Pagina Titel Auteur
105 Redactioneel O.F. Vos
106 Ledennieuws E. Smits
108 Familie Van der Werff, aanv. 6 D. vd Werff
115 Kwartierstaat Werdina Ferblans Gorter R.H. Postma
124 Kwartierstaat Lammert Jans Odinga E. Smits
134 Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(6,7) L. Meerema
142 Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum F. Boomsma
147 Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 1 E. Smits
153 De Beam fan Belofte G. Damsma
154 Huis Ter Noord, 325 jaar beurtvaart R. Tolsma
155 Het Geslacht Witteveen R. Tolsma
Sneuper no.59,
juni 2001,
Pagina Titel Auteur
54 Redactioneel R. Tolsma
55 Ledennieuws E. Smits
57 Familie Van der Werff, aanv. 4,5 D. vd Werff
67 Familie De Boer van Lioessens K. de Boer
71 Oanfullingen kertiersteat Ruijsch J. Meems
73 Kwartierstaat Tjitske Leegstra K.J. Bekkema
77 Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(4,5) L. Meerema
84 Jeneverbranderijen rondom Dokkum, 1818 R.H.C. van Maanen
91 Volksgericht te Rinsumageest, 1812 D.R. Wildeboer
96 Een wellustige burgemeestersvrouw ? H. Hietkamp
100 Mislukte poging tot moord L. Meerema
56 Bigamie ? H. Zijlstra
102 400 jaar Postma in beeld K. Postma
Sneuper no.58,
maart 2001,
Pagina Titel Auteur
2 Redactioneel R.H. Postma
3 Ledennieuws E. Smits
5 Kwartierstaat Hiltje Wiersma K.J. Bekkema
9 Kwartierstaat Marten vd Ploeg K.J. Bekkema
13 Familie Van der Werff, Dokkum D. vd Werff
21 Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (2,3) L. Meerema
27 Verzet tegen bestraffing ruiters H. Hietkamp
33 Jeneverbranderijen rondom Dokkum, 1818 R.H.C. van Maanen
39 Dorpsvaart Engwierum 1810 ? H. Zijlstra
42 De éen zijn brood,… G. Visser
32 Woningnood in 1837: Engelsmanplaat R. Tolsma
44 Reactie ‘Jagdlust’: Kwartier Jan Folkerts U.M. de Vries
48 Reactie kwartierstaat Wieringa U.M. de Vries
Sneuper no.57,
december 2000,
Kwartierstatenspecial
Pagina Titel Auteur
138 Redactioneel O.F. Vos
138 Ledennieuws E. Smits
177 Het Kollumer Oproer van 1797 B. vd Veen
140 Kwartierstaat Tunske Kamstra P. Terpstra
143 Kwartierstaat Doede Douma D. Douma
146 Kwartierstaat Getruida Terpstra P. Terpstra
149 Kwartierstaat Willem Warner Charles de Vries W.W.C. de Vries
152 Kwartierstaat Wigger Heerma W. Heerma
154 Kwartierstaat Tjipke Mullender K. Jansen
156 Kwartierstaat Frans Vellema F. Vellema
158 Kwartierstaat Ubbo Mient de Vries U.M. de Vries
162 Kwartierstaat Zadok van Leer R.H. Postma
164 Kwartierstaat Benjamin Leefsma R.H. Postma
166 Kwartierstaat Dirk Jacob de Jager D. de Jager
170 Kwartierstaat Pieter Meijer P. Terpstra
171 Kwartierstaat Henk Aartsma H. Aartsma
174 Kwartierstaat Ronald Martijn Postma K. Postma
178 Kwartierstaat Johannes Brouwer Ingrid Brouwer
181 Kwartierstaat Johannes Jan Hietkamp J.J. Hietkamp
184 Inhoudsopgave
Sneuper no.56,
september/oktober 2000
Pagina Titel Auteur
89 Redactioneel R. Tolsma
90 Bestuurlijk L. Meerema
91 Ledennieuws E. Smits
94 Een verdwenen soldaat van Napoleon P. de Haan
99 Bloedverwantschapslijn naar D.vd Werff Tj. Kooij
103 Familie Van der Werff, Dokkum D. v.d. Werff
113 Kwartierstaat Ferwerda K.J. Bekkema
117 Oanfullingen kertiersteat Ruijsch J. Meems
119 Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(1) G. Minnema
125 Gilde tegen reglement voor doodskist H. Hietkamp
130 Cursus histor. genealogisch onderzoek A. Medema
131 Vragen en Antwoorden R. Tolsma
135 Sneupen op Internet (2) H. Zijlstra
136 Inhoudsopgave
Sneuper no.55, juli 2000,
Emigratiespecial
Pagina Titel Auteur
46 Redactioneel E. Smits
47 Geen idioten en krankzinnigen E. Smits
48 Bericht uit Pella, 1869 E. Smits
50 Jan Smits, broeikassenbedrijf E. Smits
52 Postma’s om utens Kor Postma
55 Ankje Postma en haar nageslacht Kor Postma
57 Bjetje Postma en haar nageslacht Kor Postma
58 Biografie van Tom Damstra Kor Postma
65 John Wiersma zei “lofts” G. Minnema
66 Rinsumageester Hendrik Woudstra G. Minnema
68 P.M. Woudstra lokte broer naar VS G. Minnema
68 L. Dijkstra verfde woning, 87 j.oud G. Minnema
69 Beschrijving van de foto’s
70 Familie Brunia uit WD naar Amerika D. de Jager
73 Tede Ulbes, van Friesland-Vriesland G. Bouma
77 Een uitgebreide correspondentie J. vd Kooi
80 Uit economische overwegingen… R. Tolsma
83 Emigraasje nei 1945 J. Walda
85 Geert Renzes Alzum D. Douma
 Posted by at 21:27