apr 202008
 

Op zaterdag 19 april 2008 werd te Oostrum, vlakbij Dokkum, de ledendag van de Historische Vereniging Noordoost Friesland gehouden. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum was er een dagvullend programma, met een lezing van schrijver Durk van der Ploeg en rondleidingen in het Historisch Informatiecentrum Noordoost Friesland.

Gestart werd om 10.30 uur met de bestuursmededelingen van voorzitter Jan Walda. Libbe Meerema nam afscheid als secretaris en zal vervangen worden door de huidige penningmeester Jan de Jager. Als penningmeester zal Johannes Dijkstra aantreden. De najaarsvergadering zal in het dorp Ee gaan plaatsvinden. De penningmeester meldde dat 2007 een goed jaar voor de vereniging is geweest, ondanks het herhaaldelijk moeten aanmanen van leden die vergaten de contributie te betalen. De vereniging heeft bijna 400 leden en is nog steeds groeiende.

Vanuit de redactie waren eveneens positieve geluiden te horen. De stroom kopij is goed, hoewel er constant nieuwe wordt gevraagd. De Sneuper is met het aantal bladzijden gegroeid naar 68 per nummer. Men krijgt dus meer waar voor zijn geld (de nog steeds geringe contributie van 15 euro per jaar). In het jubileumjaar 2008 wordt er zelfs een extra, vijfde, nummer van de Sneuper gepubliceerd, die zich zal richten op de vlasverwerking in de regio (een bijdrage van de heer Herrema) en een uitgebreide reeks van artikelen over katholieke families van linnenwevers, vaak Duits van oorsprong. Een werkgroep onder leiding van Guus Bary, met verder Tineke Westerhof, Hetty Combs, Netty Beckers en Paul Rouing, is al ver gevorderd met de teksten. Denk ook aan bekende namen als Pilat en Luehof. Tijdens de najaarsvergadering in Ee, waar ook vlasmuseum It Braakhok is gevestigd, zal dit nummer worden uitgereikt.

Met de Nieuwe Dockumer Courant is een afspraak gemaakt voor vaste inlevering van kopij van De Sneuper, hiervoor is een schema gemaakt. (max 400 woorden en een foto 1Mb). Zie ook het artikel hiernaast.
Een oproep werd gedaan voor deelname aan een project waarin middels DNA-testen genealogische vragen zouden kunnen worden beantwoord. Een aantal leden is geïnteresseerd en zal de verdere mogelijkheden onderzoeken. Voorlopig is door initiator Wibo Boswijk als werktitel voor het project Friese Waddenproject gekozen, gezien de focus op Noord(oost) Friesland en de Wadden. De kosten zullen rond de 130 euro per persoon bedragen, waarbij 37 markers worden getest binnen het mannelijke Y-chromosoom. Overigens bestaat ook een mogelijkheid de vrouwelijke lijn te onderzoeken via het zogenaamde Mitochondriaal DNA. Dit alles op basis van wangslijm.

12e Friese Genealogische Contactdag: In 2008 bestaan de Freonen fan Argiven yn Fryslân/Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF/VAF) 25 jaar. De FAF gaat dit vieren met het organiseren van de 12e Friese Genealogische Contactdag op 4 oktober 2008. Plaats van handeling is Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden.

Na de lunch en pauze was er een lezing van de populaire schrijver Durk van der Ploeg. Hij heeft diverse historische romans geschreven die gesitueerd zijn in de Dongeradelen en de Wouden, zoals De Jacht en Reis nei de Kalkman. Het aantal bezoekers was inmiddels toegenomen tot 130, met name vanwege de uitreiking van het boek Op de Praatstoel, Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850. Het eerste exemplaar werd door voorzitter Walda uitgereikt aan eindredacteur Reinder Tolsma, die benadrukte dat het niet zijn boek maar ‘us boek’ was. Het tweede exemplaar was voor de weduwe van Dick de Jager, ons helaas recent overleden lid en initiator van de Werkgroep Oral History. Ter plekke werden de boeken uitgereikt aan de leden en andere belangstellenden die betaald hadden, overigens slechts 17,50 voor dit 300 pagina’s dikke boek met hardcover (bij voorintekening 15 euro). Bijdragen van de gemeente en provincie maakten de lage prijs mede mogelijk. Een verslag van de uitreiking met foto’s vindt u op Waldnet en op Nijsnet.

Rond 15.30 uur verplaatsten de leden zich naar het Streekarchief in het nieuwe Historisch Informatiecentrum Noordoost Friesland. Na een toespraak van de bibliothecaris en streekarchivaris Jongsma werden de leden in 3 groepen rondgeleid door archief, depotruimten en bibliotheek. Interessant was de kleine multimediale presentatie over de familie Wüst uit Dokkum, de voorouders van schaatster Ireen Wüst. In het net verschenen Genealogysk Jierboek 2007 is door Reid van der Ley haar kwartierstaat gepubliceerd!
 Posted by at 17:58

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.